Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län"

Transkript

1 Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet genom samspel mellan kommun, landsting och näringsliv. Regionförbundet i Kalmar län bjöd in aktörer och näringsliv till en workshop där IVA:s roll var att tillvarata deltagarnas erfarenhet, kompetens och kreativitet för att identifiera prioriterade åtgärder. Under workshopen prioriterades fem förslag som presenteras i sin helhet på sida 9 i denna rapport. Samtliga förslag finns redovisade i bilagan på sida 10. Nästa steg är att förslagen från workshopen ska in i innovationsagendan som ska vara klar i december. Löpande kommunikation kommer att ske med deltagarna i workshopen för att uppdatera dem kring vad som händer med de fem framröstade förslagen. IVA:s analys och rekommendationer IVA har analyserat samtliga förlag från workshopen och baserat på detta skrivit en sammanfattande översikt med rekommendationer. Viktigaste punkterna från workshopen: 1. Fokus på användarens behov. 2. Testbäddar i offentlig verksamhet. 3. Öppen innovation online och fysiskt. 4. Ömsesidigt ansvar för dialog och möten. 5. Kompetenshöjning kring innovationsupphandling. 1. Fokus på användarens behov. Att fokusera på att verkligen förstå användarens behov istället för att upphandla lösningar var en återkommande åsikt under workshopen. Det var därför inte förvånande att just detta förslag var det som blev framröstat som högst prioriterat: Näringsliv och kommun/landsting bör samverka redan i behovsanalysfasen före upphandlingar görs. En större förståelse för behoven kan leda till fler innovativa lösningar. Även förslag nr 8 lyfter fram detta. Genom konkret utbyte med näringslivet kan den offentliga sektorn lära sig mer om bemötande och kundperspektiv. IVA:s rekommendation är även att skapa utbyten och involvera kunden i behovsanalysen. Samt att låta omvärldsbevakning och trendanalys vara en naturlig del i arbetsprocessen runt upphandling. 2. Testbäddar i offentlig verksamhet. Det förslag som fick näst flest röster handlade om testbäddar. Några av fördelarna vi ser med fler testbäddar är att de kan öka viljan att testa nya lösningar, höja acceptansen för misslyckande samt att de kan leda till integration med kunden/användaren i en testmiljö. I förslaget fanns en konkret modell för finansiering av testbäddarna. En offentlig aktör kommun, landsting, offentliga bolag, allmännyttan etc. i Kalmar län ska i samverkan med ett eller flera företag kunna söka medfinansiering till att bygga upp en testbädd. Företagen

2 2(13) använder egen tid för uppbyggnaden av plattformen, den kontanta medfinansieringen kommer från den offentliga aktören. Regionförbundet finansierar insatsen med ett lika stort belopp genom ett strukturfondsprojekt. 3. Öppen innovation online och fysiskt. De prioriterade förslagen nr 3 och 5 samt förslag 6, 7, 9, 10, 11 och 12 berör öppen innovation på olika sätt. Slår vi ihop dessa förslag för vi en bra helhetsbild kring hur aktörer i Kalmar län kan gå tillväga konkret för att öppna upp innovationsprocessen inom offentlig sektor. 1) Öppenhet i interna processer för att ta in kunskap utifrån. 2) Identifiera behov inom framtidsområden och formulera dessa utmaningar tydligt och spetsigt. 3) Skapa ett digitalt skyltfönster som tydliggör när, var och hur. 4) Utlys öppna innovationstävlingar med genomtänkta utvärderingskriterier/incitament. 5) Bjud in brett, även utanför regiongränserna och landsgränserna. 6) Bjud in människor från olika branscher som kan belysa behovet med öppet sinne till workshops i kreativa miljöer. 7) Skapa öppna fysiska miljöer där medborgare, offentligt anställda, företag, uppfinnare och forskare är välkomna att utveckla och testa nya smarta lösningar kopplat till utmaningarna (testbäddar). 8) Utse en kreativ arbetsgrupp som behandlar inkomna innovationer. 9) Utse en innovationsansvarig som är ansiktet utåt och ansvarig för behovsformuleringarna samt innovationsprocessen (förslag nr 5). Att starta öppna innovationsprocesser är ett stort ansvar vad gäller fortsatt implementering och uppföljning därför är det viktigt att inte lova mer än vad som går att hålla. Det kan vara lämpligt att starta i liten skala. 4. Ömsesidigt ansvar för dialog och möten. Prioriterat förslag nr 4 berör dialogen och möten mellan företagare och upphandlare. Kommunledningen har regelbundna möten med lokala företagare där man öppet redovisar nya behov - dialogen ger input till företagen om vad kommunen vill ha och kommunen för input vad den lokala och regionala marknaden kan erbjuda och hur man tillsammans kan få mer. Till detta förslag vill vi addera en idé som handlade om ömsesidigt ansvar. Vilket innebär att även näringslivet kan ta egna initiativ till dialog. 5. Kompetenshöjning kring innovationsupphandling. En ytterligare aspekt som vi tycker är viktig att lyfta fram som inte fick utrymme i de fem prioriterade förslagen, men däremot i analysfasen och idéfasen är kompetenshöjning kring innovationsupphandling. Det konstaterades att det ofta är kompetensbrist och inte hinder i lagen som gör att offentlig sektor drar sig för att använda innovationsupphandling. I förslag 13 föreslår man en handbok, men kompetenshöjningen kan även ske genom t.ex. fysiska eller webbaserade utbildningar, certifieringar eller spridning av inspirerande exempel. Vid frågor kontakta: Lisa Renander, IVA, Bakgrundsmaterial SYFTE Innovation i offentlig verksamhet samspel mellan kommun, landsting och näringsliv för ökad innovation.

3 3(13) UPPLÄGG Workshop med max 30 deltagare som utvecklar förslag på framtida aktiviteter och åtgärder. En nationell expertpanel som kommer med inspirerande input och exempel som får deltagarna att tänka i nya banor Lisa Renander och Johan Carlstedt från IVA leder workshopen för att skapa en interaktiv och innovativ dialog. MÅL 50 gemensamma idéer och förslag. 5 prioriterade förslag. DEFINITION Innovation När kunskap omsätts till nya värden (produkt eller tjänst), som skapar nytta och efterfrågas på en marknad eller i en offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet Kommunal verksamhet, landstinget och myndigheter. Näringsliv Företag och organisationer med kommersiell verksamhet. FRÅGESTÄLLNINGAR RESEARCHFAS (analys och nuläge) 1. Vilka är enligt dig behoven inom offentlig verksamhet som näringslivet kan hjälpa till att lösa? 2. Vilka är de största utmaningarna kopplat till att öka samspelet mellan offentlig verksamhet och näringsliv idag? 3. Känner du till några goda exempel på samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv som bidragit till innovativ utveckling? IDÈFAS (framtid och lösning) 4. Vilket resultat skulle du vilja att ett samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv leder till? 5. Hur kan vi i framtiden säkra att näringslivet levererar innovativa produkter, tjänster och metoder till offentliga verksamheter? 6. Hur kan vi i framtiden säkra att innovativa idéer inom offentlig sektor bidrar till verksamhetsutveckling? 7. Hur kan vi använda innovationsupphandlig för att utveckla offentlig verksamhet i samspel med näringslivet? (panelen kommer att beskriva begreppet) 8. Hur kan vi använda öppen innovation för att utveckla offentlig verksamhet i samspel med näringslivet? (panelen kommer att beskriva begreppet) 9. Hur skulle den perfekta kommunikationen mellan offentlig verksamhet och näringsliv se ut i framtiden? KONCEPTFAS (urval och utveckling) 10. Utveckla idéerna till ett koncept på max 500 tecken och skriv in ditt koncept i onlineverktyget. 11. Prioritera koncepten mot varandra utifrån de fem kriterierna. Förfina även andras koncept.

4 4(13) a. Det ska gå att påverka lokalt/regionalt. b. Förnyelse och nytta för: i. offentlig verksamhet ii. näringslivet iii. samhället och medborgarna. c. Nytänkande och konkret. ACTIONFAS (presentation och nästa steg) 12. Presentation av de 5 koncept som har fått flest röster. 13. Diskussion och nästa steg. Dokumentation från workshopen Research-fas För respektive fråga får deltagarna möjlighet att först enskilt besvara frågan, sedan diskutera sina svar med gruppen och avslutningsvis redovisa svaren i plenum. Vilka är behoven som näringslivet kan hjälpa till att lösa? Gemensamma IT-system. Förbättrad välfärd. Alternativ energiproduktion. Ekonomiskt tänk och förståelse. Samordna kommunikation. Gemensamma miljöer för att testa och utveckla lösningar. E-hälsa. Kapacitetutjämning. Att få kunden i fokus. Bättre äldreomsorg. Interaktiv skola. Hälsoekonomi. IT-system. Alla behov som ligger i det offentligas uppdrag. Öppenhet och effektivitet. Infrastruktur. Kartläggning av utbildning på alla myndigheter. Produktionsplanering Alternativ sysselsättning. Digitalisering. Administrativ service. Energieffektivisering. Bättre enskilda avlopp. Kunskap om innovationsupphandling. Inspel från innovationsexperten Klas Danerlöv, SKL: Viktigt för innovation i offentlig verksamhet är: 1. Användarperspektivet. Tjänster som möter upp individens behov. 2. Medarbetare. Finns en oerhörd kompetens som kan tas tillvara.

5 5(13) 3. Samspel med omgivande samhället. Kroka arm med akademi och näringsliv. 4. Vi måste testa gränserna mer. Ska man innovera måste man våga misslyckas. Viktiga frågor för ledarskapet: 1. Vågar vi fråga användarna vad de vill ha? 2. Vågar vi släppa lös kreativitet hos våra anställda? 3. Vågar vi stå upp för misslyckanden? Vilka är de största utmaningarna kopplat till att öka samspelet mellan offentlig verksamhet och näringsliv idag? Kultur och attityder. Förändra synsättet och titta på möjligheterna istället för problemet. Finns regler och ramar som hindrar. Att inte våga göra fel eller se fel som en erfarenhet. Digitaliseringen. Komplexitet. Våga testa. Vi anger en lösning istället för problem i upphandling. Okunskap. Ramar vad gäller för samverkan. Det är otydligt. För lite ansvar från arbetsgivaren. Eldsjälar får inte det stöd de behöver. Brist på incitament, inget stöd. Inställning och attityd. Överbrygga gränser och se helhet och sammanhang även globalt. Nya idéer ger konflikt med politiska system. Media och medborgarnas har ingen acceptans för misslyckande. Politiker är styrelsen. Ett anpassningsbart ledarskap. Att inte förstå varandras verksamheter. Att prioritera tid för sådana här saker. Att göra kvalitetsmätning som balanserar pengar för medborgaren. Lagen om offentlig upphandling. Bygga långsiktiga relationer även i upphandling. Kontrollerande testbäddar. Öppnare upphandlingsregler. Våga släppa in stora och små aktörer. Klara avtal bekräftande avslutat kontrakt. För korta perspektiv på uppdrag. Inspel från innovationsexperten Sara Modig, ModigMinoz AB: Viktigt för innovation i offentlig verksamhet är: 1. Förmågan och modet att stanna i behovet/frågan är centralt. Samt att våga föra en öppen dialog (öppen innovation). 2. Vi är fokuserade på att följa lagen, men LOU utgör inget hinder för innovationsupphandling. Det är mer en kompetens-, kultur- och ledningsfråga. 3. Mer lärande av resultatet och experimenterande ansats. 4. Vår demokrati står inför utmaningar på flera områden idag bl.a. åldrande befolkning och ny teknik.

6 6(13) Känner du till några goda exempel på samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv som bidragit till innovativ utveckling? Trångsviken i Jämtland där medborgarna i byn tar saken i egna händer och ser till att det händer. Västerviks arbete med nyanlända. Köra runt dem till små orter och prestera dem så att de kanske bosätter sig där. Oskarshamn kommun. Företagare kom till oss och frågade om kunde dra igång en verksamhet Vård Hemma. Testade konceptet och det blev mycket lyckat. En öppen innovationsprocess kring sophanteringen i Kalmar län. Sopleverantören ville göra sophanteringen utan sopkärl. Bjöd in medborgare att hitta lösningar. Ambulanspersonal utvecklade ett medicinställ där man sätter utrustningen när man flyttar patienter. Detta har landstinget och Almi sedan varit med att utveckla. Inspel från innovationsexperten Niklas Tideklev, Konkurrensverket: Om innovationsupphandling: 1. Lagen om upphandling sätter inte så mycket käppar i hjulen. Det handlar mer om sådana aspekter som Sara lyfter fram. 2. Konkurrensverkets roll är att visa på hur man kan göra. Vi kan ge stöd i alla frågor kring offentlig upphandling, både affärsmässiga och juridiska. Vi har en helpdesk man kan höra av sig till. 3. Konkurrensverket vill fånga upp och identifiera initiativ som har lyckats med innovationsupphandling. 4. Det finns exempel på nytänkande i den offentliga verksamheten. Inköp Gävleborg driver en pilot kring måltidstjänster för äldre där de har tankar och idéer kring nya lösningar. Här har också kommunalråd stöttat projektet och tydliggjort varför de satsar på detta även om det kan misslyckas. Ett annat exempel är Lyngdal och Falun som tillsammans bedriver ett projekt. En del i deras marknadsanalys var att bygga upp demohus och bjuda in företag att montera innovativa tekniska lösningar i huset för tester. Idé-fas För respektive fråga får deltagarna möjlighet att först enskilt besvara frågan, sedan diskutera sina svar med gruppen och avslutningsvis redovisa gruppens svar i plenum. Vilket resultat skulle du vilja att ett samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv leder till? Att vi klarar välfärden trots framtida arbetsbrist. Att vi slopar kommungränserna Politisk enighet över mandatperioderna. Gemensamma utvecklade tjänster för värde för medborgarna. Fler arbetstillfällen. IT-resurser i äldreomsorgen. Kommer bort från prestigen och skapar istället ömsesidig respekt att den som är skicklig på att leverera får uppdraget. Samspel kring livsstilsfrågor.

7 7(13) Mindre toppstyrning ger ökat utrymme för innovativa lösningar. Ökad kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet. Bättre hälsa och effektivare processer. Idéer på lösningar (mål 50 st.): 1. Mäta kvalitet på vården och omsorgen på ett sätt som främjar innovation. 2. Ständigt och fortlöpande samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. 3. Tid och resurser i upphandlingsprocessen att kunna tänka ett varv till. 4. Det är här det händer här är vi innovativa här handlar vi upp innovation. 5. Måste öppna upp för att se problemen bakom lösningen. 6. Presentera idéer långt ner i verksamheten där man verkar. 7. Kommunicera ut vilka utmaningar vi har i offentlig verksamhet. 8. Dela riskerna i sådana här projekt. Bankgaranti eller riskkapital så man fördelar risken mellan leverantör och kund. 9. ABI 15 -regler för innovationsupphandling. 10. Kömiljarden. Landsting som lyckas kapa köerna får pengar som ett incitament. Skapa ett liknande incitament för hela offentlig sektor. 11. Muskelminne för innovationsupphandling. 12. Byta arbetsplats med varandra så någon från näringslivet är i offentlig verksam. 13. Crowdfunding internt. Tävlingsmoment där man premierar bra idéer. 14. En innovationsansvarig i kommunledning. 15. Innovationschef i kommunen. 16. Samarbetet mellan inköp och förvaltning. 17. Göra öppen innovation och innovationsupphandling till normen. 18. Öppen data om upphandlingsbehov men låt marknaden utveckla verktyg och gränssnitt. 19. Intern öppen innovation även i arbetet med kravspecifikationer 20. Sprida goda exempel för att höja ribban. 21. Testbäddar inom alla samhällssektorer. 22. Utveckla mötesplatser. 23. Innovationsupphandling på nätet + utbildning. 24. Global expertis genom videokonferensteknik kopplat till workshop och utvärdering. 25. Dra nytta av främjarorganisationerna i regionen. 26. Tankesmedjakoncept. 27. Bygga kapacitet och kompetens lokalt/regionalt. 28. Våga stanna i behovet. 29. Dialogrundor på alla områden och alla nivåer i konkreta sammanhang. 30. Längre perspektiv på upphandling. 31. Flexibel interaktion med tydliga regler. 32. Bättre omvärldsbevakning. 33. Alltid dialog före upphandling. 34. Börja med behov och kolla hur de kan lösas av befintliga företag, jämka ev. behoven. 35. Tillåta medborgare att lämna förslag på förbättringar. 36. Innovationssamordnare som för frågan vidare. 37. Gemensam utveckla invånartjänster till värde för medborgarna. 38. Testbäddar under förtroende. 39. Mindre toppstyrning mer bottom up. Ge upphandlingen utrymme genom vision istället för mål. 40. Dra nytta av erfarenheter från konsulter och företag. 41. Våga crowdminda fram kravspecifikationer till upphandling internt. 42. Involvera förvaltningsnivå med inköpskompetens att hitta behoven. 43. Slopa kommungränserna. 44. Innovationstävlingar online.

8 8(13) 45. Nätverk för samverkansentreprenad. 46. Bådas ansvar att hålla dialogen igång. 47. Närhet till dialog och gemensamma spelregler. 48. Öppna dörrarna, släpp in studenter och nya ögon som ser nya lösningar. 49. Den offentliga sektorn ser inte sina egna problem. Ta in utomstående. 50. Politikerna ger uppdrag till chefer att stödja medarbetare med innovativa idéer. 51. Skapa kreativa miljöer med tillåtande attityd i offentlig sektor. 52. Utbilda chefer och medarbetare i innovationsupphandling. 53. Anslå riskkapital som medel för utveckling. 54. Fler sådana här träffar. 55. Pristävlingar. 56. Handlingsplan och tydliga mätbara mål för innovationsupphandling. 57. Kompetensutbyte mellan offentlig verksamhet och offentlig sektor. 58. Nätbaserad idélåda. 59. Lärarundantag där idégivaren äger sin egen idé. System för att kommersialisera och ta emot idéer. 60. Workshops och idéseminarium. (*alla idéer som genererades är inte med på listan, detta är ett urval) Koncept-fas I denna fas fick deltagarna gå igenom sina respektive förslag från idé-fasen och välja ut de fem bästa, utifrån följande kriterier: a. Det ska gå att påverka lokalt/regionalt. b. Förnyelse och nytta för: i. offentlig verksamhet ii. näringslivet iii. samhället och medborgarna. c. Nytänkande och konkret. De utvalda idéerna utvecklades till koncept som dokumenterades individuellt och anonymt i det digitala verktyget codigital.com (max 500 tecken). De prioriterade förslagen listas på sidan 1. Samtliga förslag listas i bilagan på sid 10.

9 9(13) Prioriterade förslag Deltagarna fick sedan rösta på de framtagna koncepten, vilket resulterade i fem vinnande förslag. Varje person fick tjugo röster var där de för varje röst skulle välja ett av två slumpade förslag. De fem koncept som fick flest röster var följande (samtliga förslag hittas i bilagan): 1. Mer fokus på behovsanalys Näringsliv och kommun/landsting bör samverka redan i behovsanalysfasen före upphandlingar görs. En större förståelse för behoven kan leda till fler innovativa lösningar. 2. Satsa på fler testbäddar Ett regionalt innovationsstöd för att finansiera testbäddar i offentlig sektor. En offentlig aktör kommun, landsting, offentliga bolag, allmännyttan etc. i Kalmar län ska i samverkan med ett eller flera företag kunna söka medfinansiering till att bygga upp en testbädd. Företagen använder egen tid för uppbyggnaden av plattformen, den kontanta medfinansieringen kommer från den offentliga aktören. Regionförbundet finansierar insatsen med ett lika stort belopp genom ett strukturfondsprojekt. 3. Utlys tävlingar online och ordna workshops i kreativa miljöer Skapa förutsättningar och skapa forum för att ge de olika aktörerna flera möjligheter att komma in med innovationer digitalt, fysiskt, workshops i kreativa miljöer. Skapa digitala skyltfönster tydliggör vad "när var hur". Utse en kreativ arbetsgrupp som behandlar inkomna innovationer utlys tävlingar. Bilda nätverksgrupper med folk från olika branscher som kan belysa behovet med öppet nyfiket sinne. 4. Nära dialog mellan företagare och upphandlare Kommunledningen har regelbundna möten med lokala företagare där man öppet redovisar nya behov - dialogen ger input till företagen om vad kommunen vill ha och kommunen för input vad den lokala och regionala marknaden kan erbjuda och hur man tillsammans kan få mer. Upphandlarna bjuder in till möte före en upphandling för att få mer konkret information om kompetens, kapacitet, mm. De båda dialogerna ska ge underlag för hur ett behov kan lösas och hur krav kan ställas på rätt sätt. 5. Innovationschef i kommunen Utse kommunalråd med innovationsansvar, alternativt innovationsansvarig i kommunledningen. Delge företag och medborgare de problemställningar man vill ha förslag på lösningar på. Upphandlingsunderlagen skall innehålla en problemformulering som man vill ha löst. Här är det upp till företagen att komma med kreativa lösningar. Utmaningen blir att tänka rätt i utvärderingskriterierna.

10 10(13) BILAGA Samtliga förslag 1. Mer fokus på behovsanalys Näringsliv och kommun/landsting bör samverka redan i behovsanalysfasen före upphandlingar görs. En större förståelse för behoven kan leda till fler innovativa lösningar. 2. Satsa på fler testbäddar Ett regionalt innovationsstöd för att finansiera testbäddar i offentlig sektor. En offentlig aktör kommun, landsting, offentliga bolag, allmännyttan etc. i Kalmar län ska i samverkan med ett eller flera företag kunna söka medfinansiering till att bygga upp en testbädd. Företagen använder egen tid för uppbyggnaden av plattformen, den kontanta medfinansieringen kommer från den offentliga aktören. Regionförbundet finansierar insatsen med ett lika stort belopp genom ett strukturfondsprojekt. 3. Utlys tävlingar online och ordna workshops i kreativa miljöer Skapa förutsättningar och skapa forum för att ge de olika aktörerna flera möjligheter att komma in med innovationer digitalt, fysiskt, workshops i kreativa miljöer. Skapa digitala skyltfönster tydliggör vad "när var hur". Utse en kreativ arbetsgrupp som behandlar inkomna innovationer utlys tävlingar. Bilda nätverksgrupper med folk från olika branscher som kan belysa behovet med öppet nyfiket sinne. 4. Nära dialog mellan företagare och upphandlare Kommunledningen har regelbundna möten med lokala företagare där man öppet redovisar nya behov - dialogen ger input till företagen om vad kommunen vill ha och kommunen för input vad den lokala och regionala marknaden kan erbjuda och hur man tillsammans kan få mer. Upphandlarna bjuder in till möte före en upphandling för att få mer konkret information om kompetens, kapacitet, mm. De båda dialogerna ska ge underlag för hur ett behov kan lösas och hur krav kan ställas på rätt sätt. 5. Innovationschef i kommunen Utse kommunalråd med innovationsansvar, alternativt innovationsansvarig i kommunledningen. Delge företag och medborgare de problemställningar man vill ha förslag på lösningar på. Upphandlingsunderlagen skall innehålla en problemformulering som man vill ha löst. Här är det upp till företagen att komma med kreativa lösningar. Utmaningen blir att tänka rätt i utvärderingskriterierna. 6. Digital mötesplats med incitament Utarbeta ett koncept med mötesplats - dra nytta av resurser & främjare som arbetar med samverkan mellan aktörer i samhället. Mötesplatsen är en virtuell/digital nod med koppling till kommuners & landstings informationsenheter. Interaktiv metod utarbetas för att skapa incitament för att få in medarbetares, förvaltningars, ledares intresse. Näringslivet har idag databaser med företag och olika organisationers, kommuners kommunikativa system kopplas enkelt till mötesplatsen. 7. Interna processer + incitament + öppenhet För att öka öppenheten och innovationsgraden behövs en intern struktur för de som arbetar inom offentlig sektor. Arbetssätt, tid och incitament för att arbeta med förbättringar. Därefter behöver man öka kommunikationen med extern kompetens som kan ge inspel i nyheter, utveckling samt bistå med erfarenheter.

11 11(13) Det interna arbetet med öppenhet att ta in kunskap utifrån ökar möjligheten att handla upp och implementera innovationer i "gamla" strukturer. Interna processer + incitament + öppenhet=lösning. 8. Ökad omvärldskunskap och behovsfokus Den offentliga sektorn skall bli bättre på att driva sin verksamhet genom att sätta kunden och kundens behov i fokus. Genom konkret utbyte med näringslivet kan den offentliga sektorn lära sig mer om bemötande och kundperspektiv. Offentlig sektor skall ingå i nätverk med ideell och privat sektor för att öka kunskapen om omvärlden vilket är en nödvändig kompetens i upphandlingar. Då skapas en ökad respekt mellan parterna i samhället, man släpper prestigen och låter "bästa" aktör leverera jobbet. 9. Öppen innovation genom mötesplats En gemensam mötesplats där alla aktörer kan mötas och utveckla tjänster med ökat värde för medborgarna. Här kan man t.ex. arbeta med "open innovation" inom framtidsområden som: - Tjänstedesign av miljöer, processer och arbetssätt - e-tjänster - mtjänster - logistik 10. Bjuda in till miljö för att testa och utveckla valda utmaningar Offentliga aktörer i Kalmar län har en etablerad miljö för att testa och utveckla idéer. Företag, medborgare, entreprenörer och forskare är välkomna att utveckla nya smarta tjänster tillsammans med olika verksamheter i vårt län. Under 2015 fokuserar vi på följande utmaningar - Familj hjälper familj (soctj. Västervik) - Hemlagat i hemtjänsten (äldreomsorg Nybro) - Interaktiv skola (utb Torsås) Du som är intresserad kom till xx xx för mer information. 11. Regionala budgetpottar för innovationsupphandling En förvaltning inom en upphandlande myndighet kan ha behov som också finns hos andra förvaltningar eller andra upphandlande myndigheter. Det finns dock oftast en begränsning i 1-åriga budgetar fördelat på respektive förvaltning. Därför bör regioner ha särskilda budgetpottar för innovationsupphandling så att en upphandlande myndighet har möjlighet att genomföra innovationsupphandlingar som leder till nytta även för andra upphandlande myndigheter i regionen. 12. Upphandla genom öppen innovationstävling Lansera en öppen innovationstävling där alla offentliga verksamheter kan lägga ut utmaningar och bjuda in människor från regionen och andra länder att komma med behov och lösningar. Lösningarna upphandlas. 13. Handbok om innovationsupphandling Ta fram en HANDBOK med ramarna för samverkan mellan offentlig verksamhet och näringsliv som ligger utanför lagen om upphandling. Ramarna skall vara giltiga för hela offentlig verksamhet. - VAD

12 12(13) Samverkar vi kring innovationer gällande behovet som finns och utveckling av lösningen/innovationen - HUR Vilka forum finns, org. Nivå ingångar - VEM Krav för att kunna samverka (både för det offentliga och näringslivet). Kontakt uppg. Regionala, lokala samordnare. Obs även över regiongränserna. 14. Innovationsbudget där pengarna brinner inne Avsätt innovationsbudget hos offentlig myndighet. Pengarna "brinner inne" om de inte används. med andra ord, tvingande styrning via toppstyrning. 15. Allmänna Bestämmelser för Innovationer ABI15 Allmänna Bestämmelser för Innovationer ABI15 vilket motsvarar dagens ABT06 och ABA99. Vilket kommer att ta upp alla förhållande mellan Beställare och Leverantör (samt ev. riskkapital), bl.a. hur den ekonomiska relationen kommer att slutföras efter avslutat projekt. Oavsett om det har gått bra eller dåligt. 16. Gemensamt ansvar för folkhälsan genom innovationssluss Lyfta livsstilsfrågan genom den innovationssluss som länet i samverkan med regionen har skapats för att skapa dialog i innovativa frågor. Livsstilsfrågan är en viktig faktor i världen och går lägre ner i åldrarna. Öka samspelet mellan den offentliga-sektorn och näringsliv, myndigheter och patient, brukare medborgare. Skapa förnyelse och nytta för samhällsutvecklingen, ekonomin och hälsan. Att samspela kring livsstilsfrågor innebär ett gemensamt ansvar för folkhälsan. 17. Lokal visionsplattform Skapa visioner hos offentlig verksamhet. Presentera dem. Låt näringslivet kommentera/komma med lösningar. - Lokal visionsplattform, var ordet sa Bull. 18. Näringslivet utvecklar upphandlingsunderlag Låt näringslivet/leverantörer komma med förslag till upphandlingsunderlag. 19. Gemensamma mål Kommun, landsting och näringsliv i Kalmar län kan ha gemensamma mål. T ex ökad sysselsättning i regionen eller liknande mål som alla aktörer vinner på oavsett om man är offentlig eller privat sektor. 20. Mätinstrument för kvalitet i vården för rättvisa upphandlingar Hitta lösningar kring t.ex. strokedrabbade som efter vård behöver mycket träning för att komma tillbaka till yrkeslivet snabbt, vi behöver samordna utbildningar för personal, komma igång snabbt med träning, de behöver en daglig verksamhet för att få ett socialt sammanhang. Vi behöver fler personal inom vård och omsorg i framtiden och behöver samordna utbildning för t.ex. nysvenskar. I förlängningen behövs ett nationellt mätinstrument för att mäta kvalitén i vården så att rättvisa upphandlingar kan göras. Ger samhällsekonomiska besparingar. 21. Tillåta rörliga priser Inledande diskussioner om behovet. Förankring av idé med flera parter.

13 13(13) Upprättande av handlingsplan/projektplan. Här uppskattar man prisbilden till de olika stegen. Sedan har man avstämning under projektets framfart. 22. Samverkan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 1. Gemensamt system för kartläggning av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen skulle leda till att det är enklare att se vilken kompetens som finns att tillgå kontra arbetsmarknadensbehov. 2. Mångkulturellt samhälle kräver innovation. Fråga kund om dennes behov som är ibland okända på svensk arbetsmarknad. 3. Starta-eget-kurs på flera språk. 4. Öppna upp för fler praktikplatser. 5. Bättre organisation för samverkan och uppföljning. 23. En-väg-in Skapa en-väg-in hos resp. myndighet för banbrytande idéer.

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Från nationell vision till lokal konkretion hur går vi från ord till handling?

Från nationell vision till lokal konkretion hur går vi från ord till handling? Från nationell vision till lokal konkretion hur går vi från ord till handling? Daniel Forslund (L) innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting Nya utmaningar kan inte lösas med gamla lösningar!

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen).

En innovation är en uppfinning som ger en samhällsekonomisk vinst eller ger en vinst för en viss målgrupp (ex inom äldreomsorgen). 1 (6) Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxtavdelningen Här kommer några korta minnesanteckningar från workshopen Så blir vi världens bästa innovationsupphandlare! den 6 december 2012 kl. 9 12 på

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Digitalisering av det offentliga Sverige

Digitalisering av det offentliga Sverige Digitalisering av det offentliga Sverige 2016-08-28 Frukostseminarium Mål för digitaliseringen av det offentliga Sverige Förvaltningspolitik It-politik Digital förvaltning Digitalt först En innovativ och

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket

Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling Niklas Tideklev, Konkurrensverket Utmaningar och möjligheter med innovationsvänlig upphandling 2015-01-22 Niklas Tideklev, Konkurrensverket Syftet med offentlig upphandling Säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital

Läs mer

Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan

Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan Vilka är fördelarna med tidig dialog? Initiativet Smartare inköp genom tidig dialog visar på nyttan 1 2 Smartare inköp genom tidig dialog ett gemensamt initiativ Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Tre megautmaningar Ungas hälsa och skolresultat

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Olika metoder för att arbeta med idéutveckling och innovation digitalt

Olika metoder för att arbeta med idéutveckling och innovation digitalt Olika metoder för att arbeta med idéutveckling och innovation digitalt Välkommen Det här materialet ger er kunskap kring några olika metoder som man kan använda för att driva idéutveckling och innovationsarbete

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet Verksamhetsplan 2015 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi ska öka medvetenheten om barns situation och hur vi tillsammans kan förbättra den.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Förutsättningar för innovation

Förutsättningar för innovation Förutsättningar för innovation ENKÄTUNDERSÖKNING OM KOMMUNER OCH LANDSTINGS SYN PÅ INNOVATIONSFRÅGOR Förutsättningar för innovation 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill stimulera nytänkande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 1 Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 regioner. En av dessa kommuner är (här kan du nämna din

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Tillsammans för en smartare välfärd

Tillsammans för en smartare välfärd SKL Åsa Zetterberg Tillsammans för en smartare välfärd Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 Integritet svenskarnas attityder till att digitalt

Läs mer

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting

Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa. Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Seminarium 3 Regionalt och lokalt samarbete för jämlik hälsa Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting Upplägg Göran Henriksson, Västra Götalandsregionen Samling för social hållbarhet. Åtgärder för

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi

Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi Bättre omsorg genom smartare upphandling av välfärdsteknologi 2012 09 18 Sveriges Kommuner och Landsting Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet VINNOVA Västerås stad Innovationsupphandling VINNOVA Upphandlingsstödet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Sammanställning - handlingsplan

Sammanställning - handlingsplan Sammanställning - handlingsplan På seminariet om hälsosamt åldrande fick alla ni deltagare i uppdrag att skriva ett brev till er själva. Här kommer en sammanställning av det budskap ni tog med er från

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer