Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län"

Transkript

1 Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet genom samspel mellan kommun, landsting och näringsliv. Regionförbundet i Kalmar län bjöd in aktörer och näringsliv till en workshop där IVA:s roll var att tillvarata deltagarnas erfarenhet, kompetens och kreativitet för att identifiera prioriterade åtgärder. Under workshopen prioriterades fem förslag som presenteras i sin helhet på sida 9 i denna rapport. Samtliga förslag finns redovisade i bilagan på sida 10. Nästa steg är att förslagen från workshopen ska in i innovationsagendan som ska vara klar i december. Löpande kommunikation kommer att ske med deltagarna i workshopen för att uppdatera dem kring vad som händer med de fem framröstade förslagen. IVA:s analys och rekommendationer IVA har analyserat samtliga förlag från workshopen och baserat på detta skrivit en sammanfattande översikt med rekommendationer. Viktigaste punkterna från workshopen: 1. Fokus på användarens behov. 2. Testbäddar i offentlig verksamhet. 3. Öppen innovation online och fysiskt. 4. Ömsesidigt ansvar för dialog och möten. 5. Kompetenshöjning kring innovationsupphandling. 1. Fokus på användarens behov. Att fokusera på att verkligen förstå användarens behov istället för att upphandla lösningar var en återkommande åsikt under workshopen. Det var därför inte förvånande att just detta förslag var det som blev framröstat som högst prioriterat: Näringsliv och kommun/landsting bör samverka redan i behovsanalysfasen före upphandlingar görs. En större förståelse för behoven kan leda till fler innovativa lösningar. Även förslag nr 8 lyfter fram detta. Genom konkret utbyte med näringslivet kan den offentliga sektorn lära sig mer om bemötande och kundperspektiv. IVA:s rekommendation är även att skapa utbyten och involvera kunden i behovsanalysen. Samt att låta omvärldsbevakning och trendanalys vara en naturlig del i arbetsprocessen runt upphandling. 2. Testbäddar i offentlig verksamhet. Det förslag som fick näst flest röster handlade om testbäddar. Några av fördelarna vi ser med fler testbäddar är att de kan öka viljan att testa nya lösningar, höja acceptansen för misslyckande samt att de kan leda till integration med kunden/användaren i en testmiljö. I förslaget fanns en konkret modell för finansiering av testbäddarna. En offentlig aktör kommun, landsting, offentliga bolag, allmännyttan etc. i Kalmar län ska i samverkan med ett eller flera företag kunna söka medfinansiering till att bygga upp en testbädd. Företagen

2 2(13) använder egen tid för uppbyggnaden av plattformen, den kontanta medfinansieringen kommer från den offentliga aktören. Regionförbundet finansierar insatsen med ett lika stort belopp genom ett strukturfondsprojekt. 3. Öppen innovation online och fysiskt. De prioriterade förslagen nr 3 och 5 samt förslag 6, 7, 9, 10, 11 och 12 berör öppen innovation på olika sätt. Slår vi ihop dessa förslag för vi en bra helhetsbild kring hur aktörer i Kalmar län kan gå tillväga konkret för att öppna upp innovationsprocessen inom offentlig sektor. 1) Öppenhet i interna processer för att ta in kunskap utifrån. 2) Identifiera behov inom framtidsområden och formulera dessa utmaningar tydligt och spetsigt. 3) Skapa ett digitalt skyltfönster som tydliggör när, var och hur. 4) Utlys öppna innovationstävlingar med genomtänkta utvärderingskriterier/incitament. 5) Bjud in brett, även utanför regiongränserna och landsgränserna. 6) Bjud in människor från olika branscher som kan belysa behovet med öppet sinne till workshops i kreativa miljöer. 7) Skapa öppna fysiska miljöer där medborgare, offentligt anställda, företag, uppfinnare och forskare är välkomna att utveckla och testa nya smarta lösningar kopplat till utmaningarna (testbäddar). 8) Utse en kreativ arbetsgrupp som behandlar inkomna innovationer. 9) Utse en innovationsansvarig som är ansiktet utåt och ansvarig för behovsformuleringarna samt innovationsprocessen (förslag nr 5). Att starta öppna innovationsprocesser är ett stort ansvar vad gäller fortsatt implementering och uppföljning därför är det viktigt att inte lova mer än vad som går att hålla. Det kan vara lämpligt att starta i liten skala. 4. Ömsesidigt ansvar för dialog och möten. Prioriterat förslag nr 4 berör dialogen och möten mellan företagare och upphandlare. Kommunledningen har regelbundna möten med lokala företagare där man öppet redovisar nya behov - dialogen ger input till företagen om vad kommunen vill ha och kommunen för input vad den lokala och regionala marknaden kan erbjuda och hur man tillsammans kan få mer. Till detta förslag vill vi addera en idé som handlade om ömsesidigt ansvar. Vilket innebär att även näringslivet kan ta egna initiativ till dialog. 5. Kompetenshöjning kring innovationsupphandling. En ytterligare aspekt som vi tycker är viktig att lyfta fram som inte fick utrymme i de fem prioriterade förslagen, men däremot i analysfasen och idéfasen är kompetenshöjning kring innovationsupphandling. Det konstaterades att det ofta är kompetensbrist och inte hinder i lagen som gör att offentlig sektor drar sig för att använda innovationsupphandling. I förslag 13 föreslår man en handbok, men kompetenshöjningen kan även ske genom t.ex. fysiska eller webbaserade utbildningar, certifieringar eller spridning av inspirerande exempel. Vid frågor kontakta: Lisa Renander, IVA, Bakgrundsmaterial SYFTE Innovation i offentlig verksamhet samspel mellan kommun, landsting och näringsliv för ökad innovation.

3 3(13) UPPLÄGG Workshop med max 30 deltagare som utvecklar förslag på framtida aktiviteter och åtgärder. En nationell expertpanel som kommer med inspirerande input och exempel som får deltagarna att tänka i nya banor Lisa Renander och Johan Carlstedt från IVA leder workshopen för att skapa en interaktiv och innovativ dialog. MÅL 50 gemensamma idéer och förslag. 5 prioriterade förslag. DEFINITION Innovation När kunskap omsätts till nya värden (produkt eller tjänst), som skapar nytta och efterfrågas på en marknad eller i en offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet Kommunal verksamhet, landstinget och myndigheter. Näringsliv Företag och organisationer med kommersiell verksamhet. FRÅGESTÄLLNINGAR RESEARCHFAS (analys och nuläge) 1. Vilka är enligt dig behoven inom offentlig verksamhet som näringslivet kan hjälpa till att lösa? 2. Vilka är de största utmaningarna kopplat till att öka samspelet mellan offentlig verksamhet och näringsliv idag? 3. Känner du till några goda exempel på samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv som bidragit till innovativ utveckling? IDÈFAS (framtid och lösning) 4. Vilket resultat skulle du vilja att ett samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv leder till? 5. Hur kan vi i framtiden säkra att näringslivet levererar innovativa produkter, tjänster och metoder till offentliga verksamheter? 6. Hur kan vi i framtiden säkra att innovativa idéer inom offentlig sektor bidrar till verksamhetsutveckling? 7. Hur kan vi använda innovationsupphandlig för att utveckla offentlig verksamhet i samspel med näringslivet? (panelen kommer att beskriva begreppet) 8. Hur kan vi använda öppen innovation för att utveckla offentlig verksamhet i samspel med näringslivet? (panelen kommer att beskriva begreppet) 9. Hur skulle den perfekta kommunikationen mellan offentlig verksamhet och näringsliv se ut i framtiden? KONCEPTFAS (urval och utveckling) 10. Utveckla idéerna till ett koncept på max 500 tecken och skriv in ditt koncept i onlineverktyget. 11. Prioritera koncepten mot varandra utifrån de fem kriterierna. Förfina även andras koncept.

4 4(13) a. Det ska gå att påverka lokalt/regionalt. b. Förnyelse och nytta för: i. offentlig verksamhet ii. näringslivet iii. samhället och medborgarna. c. Nytänkande och konkret. ACTIONFAS (presentation och nästa steg) 12. Presentation av de 5 koncept som har fått flest röster. 13. Diskussion och nästa steg. Dokumentation från workshopen Research-fas För respektive fråga får deltagarna möjlighet att först enskilt besvara frågan, sedan diskutera sina svar med gruppen och avslutningsvis redovisa svaren i plenum. Vilka är behoven som näringslivet kan hjälpa till att lösa? Gemensamma IT-system. Förbättrad välfärd. Alternativ energiproduktion. Ekonomiskt tänk och förståelse. Samordna kommunikation. Gemensamma miljöer för att testa och utveckla lösningar. E-hälsa. Kapacitetutjämning. Att få kunden i fokus. Bättre äldreomsorg. Interaktiv skola. Hälsoekonomi. IT-system. Alla behov som ligger i det offentligas uppdrag. Öppenhet och effektivitet. Infrastruktur. Kartläggning av utbildning på alla myndigheter. Produktionsplanering Alternativ sysselsättning. Digitalisering. Administrativ service. Energieffektivisering. Bättre enskilda avlopp. Kunskap om innovationsupphandling. Inspel från innovationsexperten Klas Danerlöv, SKL: Viktigt för innovation i offentlig verksamhet är: 1. Användarperspektivet. Tjänster som möter upp individens behov. 2. Medarbetare. Finns en oerhörd kompetens som kan tas tillvara.

5 5(13) 3. Samspel med omgivande samhället. Kroka arm med akademi och näringsliv. 4. Vi måste testa gränserna mer. Ska man innovera måste man våga misslyckas. Viktiga frågor för ledarskapet: 1. Vågar vi fråga användarna vad de vill ha? 2. Vågar vi släppa lös kreativitet hos våra anställda? 3. Vågar vi stå upp för misslyckanden? Vilka är de största utmaningarna kopplat till att öka samspelet mellan offentlig verksamhet och näringsliv idag? Kultur och attityder. Förändra synsättet och titta på möjligheterna istället för problemet. Finns regler och ramar som hindrar. Att inte våga göra fel eller se fel som en erfarenhet. Digitaliseringen. Komplexitet. Våga testa. Vi anger en lösning istället för problem i upphandling. Okunskap. Ramar vad gäller för samverkan. Det är otydligt. För lite ansvar från arbetsgivaren. Eldsjälar får inte det stöd de behöver. Brist på incitament, inget stöd. Inställning och attityd. Överbrygga gränser och se helhet och sammanhang även globalt. Nya idéer ger konflikt med politiska system. Media och medborgarnas har ingen acceptans för misslyckande. Politiker är styrelsen. Ett anpassningsbart ledarskap. Att inte förstå varandras verksamheter. Att prioritera tid för sådana här saker. Att göra kvalitetsmätning som balanserar pengar för medborgaren. Lagen om offentlig upphandling. Bygga långsiktiga relationer även i upphandling. Kontrollerande testbäddar. Öppnare upphandlingsregler. Våga släppa in stora och små aktörer. Klara avtal bekräftande avslutat kontrakt. För korta perspektiv på uppdrag. Inspel från innovationsexperten Sara Modig, ModigMinoz AB: Viktigt för innovation i offentlig verksamhet är: 1. Förmågan och modet att stanna i behovet/frågan är centralt. Samt att våga föra en öppen dialog (öppen innovation). 2. Vi är fokuserade på att följa lagen, men LOU utgör inget hinder för innovationsupphandling. Det är mer en kompetens-, kultur- och ledningsfråga. 3. Mer lärande av resultatet och experimenterande ansats. 4. Vår demokrati står inför utmaningar på flera områden idag bl.a. åldrande befolkning och ny teknik.

6 6(13) Känner du till några goda exempel på samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv som bidragit till innovativ utveckling? Trångsviken i Jämtland där medborgarna i byn tar saken i egna händer och ser till att det händer. Västerviks arbete med nyanlända. Köra runt dem till små orter och prestera dem så att de kanske bosätter sig där. Oskarshamn kommun. Företagare kom till oss och frågade om kunde dra igång en verksamhet Vård Hemma. Testade konceptet och det blev mycket lyckat. En öppen innovationsprocess kring sophanteringen i Kalmar län. Sopleverantören ville göra sophanteringen utan sopkärl. Bjöd in medborgare att hitta lösningar. Ambulanspersonal utvecklade ett medicinställ där man sätter utrustningen när man flyttar patienter. Detta har landstinget och Almi sedan varit med att utveckla. Inspel från innovationsexperten Niklas Tideklev, Konkurrensverket: Om innovationsupphandling: 1. Lagen om upphandling sätter inte så mycket käppar i hjulen. Det handlar mer om sådana aspekter som Sara lyfter fram. 2. Konkurrensverkets roll är att visa på hur man kan göra. Vi kan ge stöd i alla frågor kring offentlig upphandling, både affärsmässiga och juridiska. Vi har en helpdesk man kan höra av sig till. 3. Konkurrensverket vill fånga upp och identifiera initiativ som har lyckats med innovationsupphandling. 4. Det finns exempel på nytänkande i den offentliga verksamheten. Inköp Gävleborg driver en pilot kring måltidstjänster för äldre där de har tankar och idéer kring nya lösningar. Här har också kommunalråd stöttat projektet och tydliggjort varför de satsar på detta även om det kan misslyckas. Ett annat exempel är Lyngdal och Falun som tillsammans bedriver ett projekt. En del i deras marknadsanalys var att bygga upp demohus och bjuda in företag att montera innovativa tekniska lösningar i huset för tester. Idé-fas För respektive fråga får deltagarna möjlighet att först enskilt besvara frågan, sedan diskutera sina svar med gruppen och avslutningsvis redovisa gruppens svar i plenum. Vilket resultat skulle du vilja att ett samspel mellan offentlig verksamhet och näringsliv leder till? Att vi klarar välfärden trots framtida arbetsbrist. Att vi slopar kommungränserna Politisk enighet över mandatperioderna. Gemensamma utvecklade tjänster för värde för medborgarna. Fler arbetstillfällen. IT-resurser i äldreomsorgen. Kommer bort från prestigen och skapar istället ömsesidig respekt att den som är skicklig på att leverera får uppdraget. Samspel kring livsstilsfrågor.

7 7(13) Mindre toppstyrning ger ökat utrymme för innovativa lösningar. Ökad kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet. Bättre hälsa och effektivare processer. Idéer på lösningar (mål 50 st.): 1. Mäta kvalitet på vården och omsorgen på ett sätt som främjar innovation. 2. Ständigt och fortlöpande samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. 3. Tid och resurser i upphandlingsprocessen att kunna tänka ett varv till. 4. Det är här det händer här är vi innovativa här handlar vi upp innovation. 5. Måste öppna upp för att se problemen bakom lösningen. 6. Presentera idéer långt ner i verksamheten där man verkar. 7. Kommunicera ut vilka utmaningar vi har i offentlig verksamhet. 8. Dela riskerna i sådana här projekt. Bankgaranti eller riskkapital så man fördelar risken mellan leverantör och kund. 9. ABI 15 -regler för innovationsupphandling. 10. Kömiljarden. Landsting som lyckas kapa köerna får pengar som ett incitament. Skapa ett liknande incitament för hela offentlig sektor. 11. Muskelminne för innovationsupphandling. 12. Byta arbetsplats med varandra så någon från näringslivet är i offentlig verksam. 13. Crowdfunding internt. Tävlingsmoment där man premierar bra idéer. 14. En innovationsansvarig i kommunledning. 15. Innovationschef i kommunen. 16. Samarbetet mellan inköp och förvaltning. 17. Göra öppen innovation och innovationsupphandling till normen. 18. Öppen data om upphandlingsbehov men låt marknaden utveckla verktyg och gränssnitt. 19. Intern öppen innovation även i arbetet med kravspecifikationer 20. Sprida goda exempel för att höja ribban. 21. Testbäddar inom alla samhällssektorer. 22. Utveckla mötesplatser. 23. Innovationsupphandling på nätet + utbildning. 24. Global expertis genom videokonferensteknik kopplat till workshop och utvärdering. 25. Dra nytta av främjarorganisationerna i regionen. 26. Tankesmedjakoncept. 27. Bygga kapacitet och kompetens lokalt/regionalt. 28. Våga stanna i behovet. 29. Dialogrundor på alla områden och alla nivåer i konkreta sammanhang. 30. Längre perspektiv på upphandling. 31. Flexibel interaktion med tydliga regler. 32. Bättre omvärldsbevakning. 33. Alltid dialog före upphandling. 34. Börja med behov och kolla hur de kan lösas av befintliga företag, jämka ev. behoven. 35. Tillåta medborgare att lämna förslag på förbättringar. 36. Innovationssamordnare som för frågan vidare. 37. Gemensam utveckla invånartjänster till värde för medborgarna. 38. Testbäddar under förtroende. 39. Mindre toppstyrning mer bottom up. Ge upphandlingen utrymme genom vision istället för mål. 40. Dra nytta av erfarenheter från konsulter och företag. 41. Våga crowdminda fram kravspecifikationer till upphandling internt. 42. Involvera förvaltningsnivå med inköpskompetens att hitta behoven. 43. Slopa kommungränserna. 44. Innovationstävlingar online.

8 8(13) 45. Nätverk för samverkansentreprenad. 46. Bådas ansvar att hålla dialogen igång. 47. Närhet till dialog och gemensamma spelregler. 48. Öppna dörrarna, släpp in studenter och nya ögon som ser nya lösningar. 49. Den offentliga sektorn ser inte sina egna problem. Ta in utomstående. 50. Politikerna ger uppdrag till chefer att stödja medarbetare med innovativa idéer. 51. Skapa kreativa miljöer med tillåtande attityd i offentlig sektor. 52. Utbilda chefer och medarbetare i innovationsupphandling. 53. Anslå riskkapital som medel för utveckling. 54. Fler sådana här träffar. 55. Pristävlingar. 56. Handlingsplan och tydliga mätbara mål för innovationsupphandling. 57. Kompetensutbyte mellan offentlig verksamhet och offentlig sektor. 58. Nätbaserad idélåda. 59. Lärarundantag där idégivaren äger sin egen idé. System för att kommersialisera och ta emot idéer. 60. Workshops och idéseminarium. (*alla idéer som genererades är inte med på listan, detta är ett urval) Koncept-fas I denna fas fick deltagarna gå igenom sina respektive förslag från idé-fasen och välja ut de fem bästa, utifrån följande kriterier: a. Det ska gå att påverka lokalt/regionalt. b. Förnyelse och nytta för: i. offentlig verksamhet ii. näringslivet iii. samhället och medborgarna. c. Nytänkande och konkret. De utvalda idéerna utvecklades till koncept som dokumenterades individuellt och anonymt i det digitala verktyget codigital.com (max 500 tecken). De prioriterade förslagen listas på sidan 1. Samtliga förslag listas i bilagan på sid 10.

9 9(13) Prioriterade förslag Deltagarna fick sedan rösta på de framtagna koncepten, vilket resulterade i fem vinnande förslag. Varje person fick tjugo röster var där de för varje röst skulle välja ett av två slumpade förslag. De fem koncept som fick flest röster var följande (samtliga förslag hittas i bilagan): 1. Mer fokus på behovsanalys Näringsliv och kommun/landsting bör samverka redan i behovsanalysfasen före upphandlingar görs. En större förståelse för behoven kan leda till fler innovativa lösningar. 2. Satsa på fler testbäddar Ett regionalt innovationsstöd för att finansiera testbäddar i offentlig sektor. En offentlig aktör kommun, landsting, offentliga bolag, allmännyttan etc. i Kalmar län ska i samverkan med ett eller flera företag kunna söka medfinansiering till att bygga upp en testbädd. Företagen använder egen tid för uppbyggnaden av plattformen, den kontanta medfinansieringen kommer från den offentliga aktören. Regionförbundet finansierar insatsen med ett lika stort belopp genom ett strukturfondsprojekt. 3. Utlys tävlingar online och ordna workshops i kreativa miljöer Skapa förutsättningar och skapa forum för att ge de olika aktörerna flera möjligheter att komma in med innovationer digitalt, fysiskt, workshops i kreativa miljöer. Skapa digitala skyltfönster tydliggör vad "när var hur". Utse en kreativ arbetsgrupp som behandlar inkomna innovationer utlys tävlingar. Bilda nätverksgrupper med folk från olika branscher som kan belysa behovet med öppet nyfiket sinne. 4. Nära dialog mellan företagare och upphandlare Kommunledningen har regelbundna möten med lokala företagare där man öppet redovisar nya behov - dialogen ger input till företagen om vad kommunen vill ha och kommunen för input vad den lokala och regionala marknaden kan erbjuda och hur man tillsammans kan få mer. Upphandlarna bjuder in till möte före en upphandling för att få mer konkret information om kompetens, kapacitet, mm. De båda dialogerna ska ge underlag för hur ett behov kan lösas och hur krav kan ställas på rätt sätt. 5. Innovationschef i kommunen Utse kommunalråd med innovationsansvar, alternativt innovationsansvarig i kommunledningen. Delge företag och medborgare de problemställningar man vill ha förslag på lösningar på. Upphandlingsunderlagen skall innehålla en problemformulering som man vill ha löst. Här är det upp till företagen att komma med kreativa lösningar. Utmaningen blir att tänka rätt i utvärderingskriterierna.

10 10(13) BILAGA Samtliga förslag 1. Mer fokus på behovsanalys Näringsliv och kommun/landsting bör samverka redan i behovsanalysfasen före upphandlingar görs. En större förståelse för behoven kan leda till fler innovativa lösningar. 2. Satsa på fler testbäddar Ett regionalt innovationsstöd för att finansiera testbäddar i offentlig sektor. En offentlig aktör kommun, landsting, offentliga bolag, allmännyttan etc. i Kalmar län ska i samverkan med ett eller flera företag kunna söka medfinansiering till att bygga upp en testbädd. Företagen använder egen tid för uppbyggnaden av plattformen, den kontanta medfinansieringen kommer från den offentliga aktören. Regionförbundet finansierar insatsen med ett lika stort belopp genom ett strukturfondsprojekt. 3. Utlys tävlingar online och ordna workshops i kreativa miljöer Skapa förutsättningar och skapa forum för att ge de olika aktörerna flera möjligheter att komma in med innovationer digitalt, fysiskt, workshops i kreativa miljöer. Skapa digitala skyltfönster tydliggör vad "när var hur". Utse en kreativ arbetsgrupp som behandlar inkomna innovationer utlys tävlingar. Bilda nätverksgrupper med folk från olika branscher som kan belysa behovet med öppet nyfiket sinne. 4. Nära dialog mellan företagare och upphandlare Kommunledningen har regelbundna möten med lokala företagare där man öppet redovisar nya behov - dialogen ger input till företagen om vad kommunen vill ha och kommunen för input vad den lokala och regionala marknaden kan erbjuda och hur man tillsammans kan få mer. Upphandlarna bjuder in till möte före en upphandling för att få mer konkret information om kompetens, kapacitet, mm. De båda dialogerna ska ge underlag för hur ett behov kan lösas och hur krav kan ställas på rätt sätt. 5. Innovationschef i kommunen Utse kommunalråd med innovationsansvar, alternativt innovationsansvarig i kommunledningen. Delge företag och medborgare de problemställningar man vill ha förslag på lösningar på. Upphandlingsunderlagen skall innehålla en problemformulering som man vill ha löst. Här är det upp till företagen att komma med kreativa lösningar. Utmaningen blir att tänka rätt i utvärderingskriterierna. 6. Digital mötesplats med incitament Utarbeta ett koncept med mötesplats - dra nytta av resurser & främjare som arbetar med samverkan mellan aktörer i samhället. Mötesplatsen är en virtuell/digital nod med koppling till kommuners & landstings informationsenheter. Interaktiv metod utarbetas för att skapa incitament för att få in medarbetares, förvaltningars, ledares intresse. Näringslivet har idag databaser med företag och olika organisationers, kommuners kommunikativa system kopplas enkelt till mötesplatsen. 7. Interna processer + incitament + öppenhet För att öka öppenheten och innovationsgraden behövs en intern struktur för de som arbetar inom offentlig sektor. Arbetssätt, tid och incitament för att arbeta med förbättringar. Därefter behöver man öka kommunikationen med extern kompetens som kan ge inspel i nyheter, utveckling samt bistå med erfarenheter.

11 11(13) Det interna arbetet med öppenhet att ta in kunskap utifrån ökar möjligheten att handla upp och implementera innovationer i "gamla" strukturer. Interna processer + incitament + öppenhet=lösning. 8. Ökad omvärldskunskap och behovsfokus Den offentliga sektorn skall bli bättre på att driva sin verksamhet genom att sätta kunden och kundens behov i fokus. Genom konkret utbyte med näringslivet kan den offentliga sektorn lära sig mer om bemötande och kundperspektiv. Offentlig sektor skall ingå i nätverk med ideell och privat sektor för att öka kunskapen om omvärlden vilket är en nödvändig kompetens i upphandlingar. Då skapas en ökad respekt mellan parterna i samhället, man släpper prestigen och låter "bästa" aktör leverera jobbet. 9. Öppen innovation genom mötesplats En gemensam mötesplats där alla aktörer kan mötas och utveckla tjänster med ökat värde för medborgarna. Här kan man t.ex. arbeta med "open innovation" inom framtidsområden som: - Tjänstedesign av miljöer, processer och arbetssätt - e-tjänster - mtjänster - logistik 10. Bjuda in till miljö för att testa och utveckla valda utmaningar Offentliga aktörer i Kalmar län har en etablerad miljö för att testa och utveckla idéer. Företag, medborgare, entreprenörer och forskare är välkomna att utveckla nya smarta tjänster tillsammans med olika verksamheter i vårt län. Under 2015 fokuserar vi på följande utmaningar - Familj hjälper familj (soctj. Västervik) - Hemlagat i hemtjänsten (äldreomsorg Nybro) - Interaktiv skola (utb Torsås) Du som är intresserad kom till xx xx för mer information. 11. Regionala budgetpottar för innovationsupphandling En förvaltning inom en upphandlande myndighet kan ha behov som också finns hos andra förvaltningar eller andra upphandlande myndigheter. Det finns dock oftast en begränsning i 1-åriga budgetar fördelat på respektive förvaltning. Därför bör regioner ha särskilda budgetpottar för innovationsupphandling så att en upphandlande myndighet har möjlighet att genomföra innovationsupphandlingar som leder till nytta även för andra upphandlande myndigheter i regionen. 12. Upphandla genom öppen innovationstävling Lansera en öppen innovationstävling där alla offentliga verksamheter kan lägga ut utmaningar och bjuda in människor från regionen och andra länder att komma med behov och lösningar. Lösningarna upphandlas. 13. Handbok om innovationsupphandling Ta fram en HANDBOK med ramarna för samverkan mellan offentlig verksamhet och näringsliv som ligger utanför lagen om upphandling. Ramarna skall vara giltiga för hela offentlig verksamhet. - VAD

12 12(13) Samverkar vi kring innovationer gällande behovet som finns och utveckling av lösningen/innovationen - HUR Vilka forum finns, org. Nivå ingångar - VEM Krav för att kunna samverka (både för det offentliga och näringslivet). Kontakt uppg. Regionala, lokala samordnare. Obs även över regiongränserna. 14. Innovationsbudget där pengarna brinner inne Avsätt innovationsbudget hos offentlig myndighet. Pengarna "brinner inne" om de inte används. med andra ord, tvingande styrning via toppstyrning. 15. Allmänna Bestämmelser för Innovationer ABI15 Allmänna Bestämmelser för Innovationer ABI15 vilket motsvarar dagens ABT06 och ABA99. Vilket kommer att ta upp alla förhållande mellan Beställare och Leverantör (samt ev. riskkapital), bl.a. hur den ekonomiska relationen kommer att slutföras efter avslutat projekt. Oavsett om det har gått bra eller dåligt. 16. Gemensamt ansvar för folkhälsan genom innovationssluss Lyfta livsstilsfrågan genom den innovationssluss som länet i samverkan med regionen har skapats för att skapa dialog i innovativa frågor. Livsstilsfrågan är en viktig faktor i världen och går lägre ner i åldrarna. Öka samspelet mellan den offentliga-sektorn och näringsliv, myndigheter och patient, brukare medborgare. Skapa förnyelse och nytta för samhällsutvecklingen, ekonomin och hälsan. Att samspela kring livsstilsfrågor innebär ett gemensamt ansvar för folkhälsan. 17. Lokal visionsplattform Skapa visioner hos offentlig verksamhet. Presentera dem. Låt näringslivet kommentera/komma med lösningar. - Lokal visionsplattform, var ordet sa Bull. 18. Näringslivet utvecklar upphandlingsunderlag Låt näringslivet/leverantörer komma med förslag till upphandlingsunderlag. 19. Gemensamma mål Kommun, landsting och näringsliv i Kalmar län kan ha gemensamma mål. T ex ökad sysselsättning i regionen eller liknande mål som alla aktörer vinner på oavsett om man är offentlig eller privat sektor. 20. Mätinstrument för kvalitet i vården för rättvisa upphandlingar Hitta lösningar kring t.ex. strokedrabbade som efter vård behöver mycket träning för att komma tillbaka till yrkeslivet snabbt, vi behöver samordna utbildningar för personal, komma igång snabbt med träning, de behöver en daglig verksamhet för att få ett socialt sammanhang. Vi behöver fler personal inom vård och omsorg i framtiden och behöver samordna utbildning för t.ex. nysvenskar. I förlängningen behövs ett nationellt mätinstrument för att mäta kvalitén i vården så att rättvisa upphandlingar kan göras. Ger samhällsekonomiska besparingar. 21. Tillåta rörliga priser Inledande diskussioner om behovet. Förankring av idé med flera parter.

13 13(13) Upprättande av handlingsplan/projektplan. Här uppskattar man prisbilden till de olika stegen. Sedan har man avstämning under projektets framfart. 22. Samverkan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 1. Gemensamt system för kartläggning av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen skulle leda till att det är enklare att se vilken kompetens som finns att tillgå kontra arbetsmarknadensbehov. 2. Mångkulturellt samhälle kräver innovation. Fråga kund om dennes behov som är ibland okända på svensk arbetsmarknad. 3. Starta-eget-kurs på flera språk. 4. Öppna upp för fler praktikplatser. 5. Bättre organisation för samverkan och uppföljning. 23. En-väg-in Skapa en-väg-in hos resp. myndighet för banbrytande idéer.

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer