Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret"

Transkript

1 Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Stadskontoret Stadskontoret

2 Innehållsförteckning Det digitala Malmö för nya former av samhällsservice... 3 Del 1: Övergripande bild av ett digitaliserat Malmö... 4 Malmö innovation och kunskap... 4 Fyra inriktningar... 4 Övergripande principer för digitaliseringsarbetet... 5 Del 2: Effekterna av ett digitaliserat Malmö... 6 Stärkt demokrati och ökad inkludering... 6 Mer ändamålsenlig och tillgänglig service... 7 Ökad verkan i samhällsservicen... 8 Ökat samspel i staden... 9 Del 3: Det digitala Malmö en plattform för förnyelse En plattform för förnyelse De fyra fokusområdena organiserar arbetet Malmö stads program för digitalisering Begreppslista Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

3 Det digitala Malmö för nya former av samhällsservice Vår värld är på väg att omsättas digitalat - som digitalt lagrad information på våra datorer, i våra smarta mobiler, i våra nätverk och på Internet. Digitaliseringen förändrar världen så som vi känner till den; utvecklingen är på väg att förändra människors behov, beteenden och livsstilar i grunden. Det har gått fort, och samhället fortsätter förändras i en hög takt. Den digitala teknologin är tillgänglig och enkel, den har stor potential att i grunden förändra hur samhällsservice utförs. I Malmö bärs innovation och kunskap upp av en aktiv högskola och entreprenörer som rör sig i gränslandet mellan sociala innovationer, digital teknologi och kommunikation. Denna unika kombination gör Malmö attraktivt för alla som vill tänka bortom etablerade sanningar och strukturer inom samhällets alla områden. Det digitala Malmö vill samla alla dessa aktörer kring en förnyelse av samhällsservicen, bidra till ett levande och livskraftigt Malmö. Tillsammans kan vi utforska hur digitaliseringen kan användas när vi skapar morgondagens samhälle. Det här programmet är en del av plattformen Det digitala Malmö. I plattformen ingår dels fyra fokusområden som är samarbetsarenor för digitaliseringsarbetet och dels principer för finansiering och styrning. 3 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

4 Del 1: Övergripande bild av ett digitaliserat Malmö Malmö innovation och kunskap Det digitala Malmö vill vara en plattform för samarbeten mellan Malmö stad och andra aktörer. Med digitaliseringen som motor och verktyg kan vi ifrågasätta, utforska och förnya: tillsammans skapar vi morgondagens samhällsservice. Malmö ska vara en levande och livskraftig stad. Fyra inriktningar Den digitala teknologin finns överallt och ger upphov till nya perspektiv och förändrade beteenden. Den har potential att i grunden förändra hur samhällsservice utförs. Digitaliseringen är ett verktyg för att vi ska kunna: 1. stärka demokratin och öka inkluderingen, 2. erbjuda ändamålsenlig och tillgänglig service, 3. öka verkan i samhällsservicen, 4. öka samspelet i staden. Stärkt demokrati och ökad inkludering Digitala verktyg har en demokratiserande potential genom att de underlättar för var och en att ta del av Malmö stads service på sina egna villkor. I ett digitaliserat samhälle är därför digital kompetens nödvändig. Fler människor kan vara aktiva samhällsmedborgare om alla har tillgång till digital infrastruktur och kan förstå och använda sig av tekniken. Ändamålsenlig och tillgänglig service Mer ändamålsenlig och tillgänglig service underlättar livet för alla som bor och verkar i Malmö. Digitaliseringen ska förenkla och förbättra utbytet med Malmö stad, digital service ska ge ett mervärde. Ökad verkan i samhällsservicen Digitaliseringen skapar utrymme för förnyelse av samhällsservicen genom att resurser kan användas klokare. Genom att digitalisera allt som lämpar sig för digitalisering kan Malmö stads personal vara mer närvarande i de personliga möten som är grunden i kommunal verksamhet. Verkningsgraden i arbetet kan öka genom att vi utvecklar och använder digitaliseringen för samarbeten - oberoende av tid och rum. Ökat samspel i staden Digitaliseringen förbättrar människors relation till sin stad och bidrar till ökad social sammanhållning. Staden, det fysiska rummet, samspelar med människor och teknik så att möten möjliggörs. Smarta teknologier underlättar rörelse och navigation och bidrar till att människor kan känna sig trygga. 4 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

5 Övergripande principer för digitaliseringsarbetet Behov och upplevelser i centrum Malmö stads arbete med digitalisering ska sätta människans behov och upplevelser i centrum. När digitala lösningar och verktyg tillgodoser faktiska behov och skapar en förbättrad upplevelse bidrar de till att förenkla och förbättra för alla som bor och verkar i Malmö. Gränsöverskridande samarbete och medskapande I Malmö stad ska digital utveckling baseras på medskapande och samarbete över gränser. För att möta komplexa utmaningar krävs kunskap och kompetens från alla sektorer i samhället. När olika perspektiv och kompetenser möts för att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, uppnås bättre resultat med högre kvalitet och större genomslag. Skapa värden på nya sätt Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur service bedrivs; värde skapas på helt nya och annorlunda sätt. Malmö stad ska använda digitaliseringen för att aktivt ompröva etablerade arbetssätt och omskapa och förnya samhällsservicen. 5 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

6 Del 2: Effekterna av ett digitaliserat Malmö det här innebär digitaliseringen för de som bor och verkar i Malmö Stärkt demokrati och ökad inkludering Vision Alla som bor och verkar i Malmö har tillgång till en god digital infrastruktur och förmåga att använda digitala tjänster för att navigera i det digitala samhället. Malmö stad arbetar med att stötta stadens medborgare så att så många som möjligt är en del av det digitala innanförskapet. Digitala verktyg och tjänster används så att fler grupper är med och påverkar och utvecklar den samhällsservice som Malmö stad utför. Alla som bor och verkar i Malmö upplever att Malmö stad värnar deras integritet genom att den information och de digitala spår de lämnar efter sig hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Effekter av stärkt demokrati och ökad inkludering Starkt förtroende för stadens hantering av personlig information De som bor och verkar i Malmö ska känna stor tillit till att den information och de digitala spår de lämnar efter sig hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Digitalt innanförskap tillgång och förmåga Ett aktivt medborgarskap i en digital tidsålder bygger på att individer kan tillgodogöra sig och använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt innanförskap innebär tillgång till digital infrastruktur och förmågan att kunna använda digitala verktyg och tjänster. Malmö stad ska bidra till att det digitala innanförskapet ökar så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Ökad medborgarpåverkan Demokratin vitaliseras genom aktiva medborgare. Malmö stad använder digitaliseringen för att ge alla som bor och verkar i staden ökade möjligheter att påverka beslut och samhällsservice. 6 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

7 Mer ändamålsenlig och tillgänglig service Vision De viktigaste serviceflödena är digitaliserade. Servicen är lättillgänglig och myndigheter samordnar sin digitala service så att medborgare och näringsliv upplever den som enkel, intuitiv och trygg. Genom behovsanalyser och kvalitativa mätningar utvecklas servicen kontinuerligt utifrån medborgarnas, föreningarnas och företagens behov och upplevelser. Digital service och information är utformad så att alla grupper i samhället kan tillgodogöra sig den. Effekter av mer ändamålsenlig och tillgänglig service Enkel och sömlös Malmö stads service ska vara lättillgänglig. Den som söker service ska tydligt förstå vad som ska hända och när. När ett servicebehov involverar flera myndigheter ska det offentliga koordinera servicen så att den hänger samman. Digital service ska erbjuda ett mervärde Det är de upplevda fördelarna av digital service - enklare, snabbare och mer tillgänglig - som motiverar användaren att välja den. Digitaliseringen ska förenkla och förbättra utbytet med Malmö stad; digital service ska erbjuda ett mervärde i relation till andra sätt att söka service. God tillgång till service för alla I Malmö stad ska digitaliseringen erbjuda likvärdig service för alla grupper i samhället. Digitaliseringen ska göra det möjligt för den som har t ex språkliga, kognitiva eller fysiska begränsningar att få samma tillgång till service som alla andra. Individanpassad service Olika individer har olika behov av att vara involverade i samhällsservicen. I Malmö stad ska digitaliseringen användas för ökad individanpassning; när det är möjligt ska den som vill kunna delta i hur servicen utformas. Interaktionerna ska ske sömlöst, individen ska alltid kunna röra sig från ett sätt att interagera till ett annat utan hinder eller krav på att återupprepa sina val eller behov. 7 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

8 Ökad verkan i samhällsservicen Vision Malmö stad utvecklar stadens samhällsservice genom väl underbyggda prognoser om framtiden; digitala lösningar gör det enkelt för medarbetare att samla in och bearbeta stora mängder information. Malmö stad har skapat förutsättningar för nya digitala tjänster och innovationer genom att information återanvänds utanför och innanför organisationen. Möten sker där det blir mesta möjliga utbyte och värdeskapande för alla aktörer. Ibland är det ett personligt möte, i andra fall gemensamma digitala mötesplatser där medborgaren har en samlad interaktion med flera offentliga organisationer. Effekter av ökad verkan i samhällsservicen Personlig kontakt Digitaliseringen ska bidra till att individens behov av personlig kontakt i relationen med Malmö stad tillgodoses. Genom att digitalisera allt som lämpar sig för digitalisering kan Malmö stads personal vara mer närvarande i de personliga möten som är grunden i kommunal verksamhet. Digitaliseringen öppnar dessutom upp för nya möjligheter att mötas, oberoende av tid och plats. Öka vidareutnyttjandet I ett digitalt samhälle är information en central resurs för att skapa nya, innovativa former för samhällsservice och för att underlätta befintliga former av service. Malmö stad ska tillgängliggöra information för vidareutnyttjande. Verksamhetsnära utveckling Analyser och analysverktyg används för att underlätta arbetet för Malmö stads verksamheter och för att stärka deras möjligheter till egen utveckling. Utbyte ska ske där mest värde skapas Idag är den samhällsservice som Malmö stad och andra offentliga myndigheter erbjuder tillgänglig via många olika beröringspunkter. Servicen ska styras dit utbytet blir mest kvalificerat, d.v.s. där medborgare och Malmö stad får ut mesta möjliga så att resurserna används ekonomiskt. 8 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

9 Ökat samspel i staden Vision Med hjälp av informationsmängder som olika typer av sensorer ger upphov till, uppfattar och kommunicerar staden med sin omvärld för att förenkla och förbättra vardagen. Genom att flera funktioner är sammankopplade och samverkar bidrar den samspelande staden till att öka välbefinnandet och skapa samhällsnytta. Den samspelande staden är kompakt, uppkopplad och sammankopplad med den goda digitala infrastrukturen som fundament. Effekter av ökat samspel i staden Stadens relation med individen Digitaliseringen i stadsrummet förenklar och förbättrar livet i staden för invånarna och besökarna. Smarta teknologier används för att underlätta rörelse och navigation till platser och bidrar till att människor känner sig trygga. Den samspelande staden erbjuder vägledning, den som vill kan få information om vad som händer, eller kommer att hända, i den närmaste omgivningen. Ökad interaktion mellan människor Staden är en plats för möten. Teknik ska styras mot att samspela med det fysiska rummet så att möten mellan människor möjliggörs och maximeras. Stadens rum används på olika sätt, och bidrar till stadens förtätning och ökad interaktion mellan människor. Det ekologiska fotavtrycket minskar Malmö har en grön profil och digitaliseringen ska förbättra stadens välmående. Ny teknik ska användas för att kontinuerligt minska energianvändningen och utsläppen. Den samspelande staden uppmuntrar sina invånare och besökare till ekologiska beteendeförändringar. I den ekologiskt hållbara staden samverkar det lokala perspektivet med det globala och tar ansvar för sin miljöpåverkan. 9 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

10 Del 3: Det digitala Malmö en plattform för förnyelse En plattform för förnyelse Det här programmet är en del av plattformen Det digitala Malmö. Programmet ska samla och rikta Malmö stads arbete med att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att förnya samhällsservicen. I plattformen ingår också: fyra fokusområden som organiserar digitaliseringsarbetet principer för finansiering och styrning De fyra fokusområdena organiserar arbetet Stadens digitaliseringsarbete ska organiseras i fyra fokusområden. Genom dem överblickas och struktureras stadens digitaliseringsarbete för att åstadkomma de effekter för medborgare och näringsliv som formulerats i det här programmet. Genom fokusområdena får Malmö stads enskilda verksamheter stöttning i den egna digitaliseringen, men också ett delansvar för stadens gemensamma digitalisering. Representanter från de enskilda verksamheterna ska delta i det gemensamma arbetet för att bidra med sina unika kunskaper, kompetenser och erfarenheter. 10 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

11 Stadskontoret ansvarar för att facilitera och samordna arbetet i fokusområdena. Stadskontoret ansvarar också för att följa upp att effekterna för medborgare och näringsliv förverkligas. Välfärdsutmaningar och sociala innovationer Här finns arbetet med att öka innovationstakten och med att förstå och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i komplexa samhällsutmaningar. Det digitala mötet I det digitala mötet utbyts information, ärenden uträttas och kommunikation sker i realtid med kommunens företrädare och andra. Den smarta staden Med en ökad digitalisering i stadens fysiska rum möjliggörs ett ökat samspel mellan teknik, platser och människor. Framtidens arbetsplats Framtidens arbetsplats rör den digitala arbetsmiljön och hur digitaliseringen påverkar arbetssätt och behov av kompetenser. Malmö stads program för digitalisering Programmet är giltigt mellan Programmets riktning följs upp efter programmets avslut. Effekterna aktualiseras på årlig basis utifrån hur trender, teknik och Malmö stads strategiska inriktning utvecklas. Stadskontoret ansvarar för uppföljningen av programmet i sin helhet, samt den årliga uppföljningen av programmets effekter. 11 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

12 Begreppslista Digitalisering Digitalisering används vanligen i två olika betydelser. Dels informationsdigitalisering som innebär en omvandling av analog information till digital form. Dels samhällelig digitalisering som innebär att individer och organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra individer, organisationer och sin omgivning på helt nya sätt genom it-baserade lösningar. Digitalt innanförskap Digitalt innanförskap har tre olika betydelser. Den första är individens förmåga att förstå och använda digital teknik. Den andra är individens tillgång till den digitala infrastruktur som krävs för att kunna använda digitala verktyg och tjänster. Den tredje är att undanröja och inte skapa nya hinder med digital teknik. Digital infrastruktur Digital infrastruktur innebär de tekniska förutsättningar som krävs för att möjliggöra informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering. Dessa kan vara trådburet och trådlöst bredband, standarder och mekanismer som gör kommunikation mellan enheter, informationssystem och människor möjlig. Informationsägare Informationsägare har ansvar för information som skapas och hanteras inom den egna verksamheten. Informationsägaren ansvarar för att definiera och beskriva informationen, säkerställa informationens kvalitet och aktualitet, samt att hanteringen uppfyller juridiska och säkerhetsmässiga krav. Vidareutnyttjande Genom att information finns tillgänglig, kan den vidareutnyttjas, det vill säga återanvändas eller förädlas i nya sammanhang. 12 Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering

D E T DIGITALA MALMÖ. Program för Malmö stads digitalisering

D E T DIGITALA MALMÖ. Program för Malmö stads digitalisering D E T DIGITALA MALMÖ Program för Malmö stads digitalisering 2017 2022 SAMMANFATTNING Programmet i korthet Digitaliseringen sker i en rasande takt. Den påverkar och omformar människors liv. För att möta

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun

Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun Digitaliseringsstrategi för Örebro kommun År 2017-2020 Örebro kommun med digitala förtecken Örebro kommun 2017-04-19 DNR Ks 1461/2016 orebro.se 2 DIGITALISERINGSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Beroenden till andra processer... 4 4. Nuläge... 4 5. Vision och mål...

Läs mer

Dnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Dnr KK15/768. e-strategi för Nyköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige Dnr KK15/768 e-strategi för Nyköpings kommun 2016-11-08 Dnr KK15/768 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Syfte... 4 2 Utgångspunkter och principer... 4 3 Insatsområden... 5 Stärkt medborgardialog

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse. Utdrag Protokoll III 5 vid regeringssammanträde 2015-10-29 N2015/07455/EF Näringsdepartementet Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

En digital agenda för Sverige

En digital agenda för Sverige En digital agenda för Sverige Norrköping 14 november 2012 IT-politik i Sverige och EU 2000 2010 2011 Ett informationssamhälle för alla Digital agenda för Europa It i människans tjänst en digital agenda

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Digitalisering av det offentliga Sverige

Digitalisering av det offentliga Sverige Digitalisering av det offentliga Sverige 2016-08-28 Frukostseminarium Mål för digitaliseringen av det offentliga Sverige Förvaltningspolitik It-politik Digital förvaltning Digitalt först En innovativ och

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Digitaliseringen av det offentliga Sverige

Digitaliseringen av det offentliga Sverige Digitaliseringen av det offentliga Sverige Magnus Enzell Enheten för digital förvaltning Finansdepartementet Finansdepartementet Hur arbetar regeringen med digitalisering? N Infrastruktur Bostads- och

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

IT-strategi. Mjölby kommun. för. Antaget av Kommunfullmäktige: Dokumentansvarig: John JM Prpic

IT-strategi. Mjölby kommun. för. Antaget av Kommunfullmäktige: Dokumentansvarig: John JM Prpic IT-strategi för Mjölby kommun 2017 2020 Antaget av Kommunfullmäktige: 2017-11-14 133 Dokumentansvarig: John JM Prpic Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning av strategierna 4 Målbilder 5 Samordnat

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Stockholm världens smartaste stad

Stockholm världens smartaste stad Finansroteln PM IT-satsningar Stockholm världens smartaste stad Mål och första steg 2015-11-04 Hantverkargatan 3D Stadshuset 10535 STOCKHOLM Växel 0850829000 www.stockholm.se Sida 1 (4) Bakgrund och målbild

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020 STRATEGI FÖR E-HÄLSA Datum 2016-04-26 1 (14) e-hälsostrategi för år 2016-2020 1. Vad menar vi med e-hälsa? Med e-hälsa avser vi användningen av informations- och kommunikationsteknik för att förbättra

Läs mer

Skolans digitala infrastruktur

Skolans digitala infrastruktur Skolans digitala infrastruktur Skolans digitalisering är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Skolverkets regleringsbrev 2017 9. Statens skolverk ska arbeta med att främja digitaliseringen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE Digital agenda med e-strategiskt program KOMMUNFULLMAÄ KTIGE DIGITAL AGENDA MED E-STRATEGISKT PROGRAM FÖR SALA KOMMUN 2014-2016 1 (7) PROGRAM KOMMUNFULLMÄKTIGE PROGRAM Digital agenda med e-strategiskt

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från kaos till digital succé Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun 2 3 5 IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer.

att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-02-13 LS 1301-0117 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 13-03- 0 2 0 0 0 0 5 Avsiktsförklaring om regional digital agenda Föredragande

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

KICK-OFF SMARTARE MILJÖINFORMATION

KICK-OFF SMARTARE MILJÖINFORMATION KICK-OFF SMARTARE MILJÖINFORMATION Stockholm 16-17 mars, 2017 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-03-21 1 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-03-21 2

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19 Utbildningsdepartementet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet Innehållsförteckning Moderniseringen av Sverige börjar i skolan... 3 Strategins övergripande

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till 2021 BoU - Lärande för hållbar utveckling 2013-11- 26 av Eva- Marie Tyberg Vad vill ni veta? Det går hyfsat bra för Sundsvall Varför en hållbar tillväxtstrategi?

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

e-strategisk handlingsplan för Västerås stad

e-strategisk handlingsplan för Västerås stad nternati e-strategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-12-05 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun

Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun Det blir viktigt när det är på riktigt! Malin Heimer, projektledare Centrum för kunskapsbildning, BoU Sundsvalls kommun Värdeskapande lärande i Sundsvalls kommun

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Den digitala paradoxen. Analoga kunder i en digital värld

Den digitala paradoxen. Analoga kunder i en digital värld Den digitala paradoxen Analoga kunder i en digital värld C2C >9:1 digitala kontakter i relation till telefon B2B Motsatt relation, telefon är överallt Våra kunder vill ringa oss...men är det verkligen

Läs mer