Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 9 mars 2015, antas. Kommunstyrelsens beslut för egen del under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan: 1. Förvaltningen får i uppdrag att inrätta en lokal samordningsgrupp med uppgift att verkställa och följa upp den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet. 2. Förvaltningen får i uppdrag att verka för att få med Försäringskassan i samverkan mot den organiserade brottsligheten i Huddinge. Sammanfattning Ett förslag till en strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet och långsiktig samverkan har tagits fram utifrån uppdrag i Mål och budget Arbetet har skett i projektform mellan Huddinge kommun och Södertörns polismästardistrikt. Syftet med handlingsplanen är att motverka organiserad brottslighet inom en rad olika områden. Den strategiska handlingsplanen innehåller flera delar; definitioner, mål, strategi, kommunikation, samverkansorganisation, administrativa åtgärder (som exempelvis upphandling) stöd till unga kriminella samt avhoppare och livsstilskriminella att lämna sin kriminella bana, stöd till brottsutsatta samt uppföljning. Förslag till strategisk handlingsplan har gått på remiss 26 februari 2014 till samtliga nämnder, Huddinge brottsförebyggande råd, Huge Fastigheter AB, Södertörns polismästardistrikt, Frivården Södertörn, Försäkringskassan Huddinge, Södertörns brandförsvarsförbund, Skatteverket Stockholm och Kronofogdemyndigheten. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Remissinstanserna är överlag positiva till den strategiska handlingsplanen, men har en del synpunkter som lett till en revidering av remissversionen. Hänsyn har tagits också till pågående omorganisation inom såväl polisen som Huddinge kommun. Således har stora delar av de synpunkter som framkommit i remissrundan beaktats och inarbetats i den strategiska handlingsplan som utgör bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att den strategiska handlingsplanen kommer leda till ett effektivare arbete mot den organiserade brottsligheten och att verksamheterna upplever ökad tydlighet i vem de ska kontakta kring vanligt förekommande frågor. Förvaltningen bör även få i uppgift att inrätta en lokal samordningsgrupp som ska samordna och följa upp den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Planen kompletteras med återkommande kompetensutveckling och att resurser avsätts för arbetet från Beskrivning av ärendet Bakgrund Ett förslag till en strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet och långsiktig samverkan har tagits fram utifrån uppdrag i Mål och budget Arbetet har skett i projektform mellan Huddinge kommun och Södertörns polismästardistrikt. Syftet med handlingsplanen är att motverka organiserad brottslighet inom en rad olika områden. Den strategiska handlingsplanens olika delar Den strategiska handlingsplanen innehåller flera delar; definitioner, mål, strategi, kommunikation (inklusive informationsutbyte och sekretess), samverkansorganisation, administrativa åtgärder, stöd till unga kriminella samt avhoppare och livsstilskriminella att lämna sin kriminella bana, stöd till brottsutsatta samt uppföljning. Den senare delen av dokumentet innehåller en handlingsplan som rör flera olika organisationer där varje verksamhets eget ansvar framgår. En kontaktlista finns också framtagen (se bilaga 4), i syfte att underlätta det fortsatta samarbetet och samverkan.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) De administrativa åtgärder som nämns fokuserar på flera olika områden. Ett viktigt område är uthyrning och hantering av kommunens mark och lokaler varför planen också kompletterats med en bilaga; Handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler kopplad till organiserad brottslighet. En särskilt viktig del är den rörande upphandling. Inom ramen för upphandling ska rutiner kring granskning för att om möjligt upptäcka organiserad brottslighet och kriminalitet göras. Detta gäller även kommunens bolag. En annan del som planen behandlar är riktlinjer för serveringstillstånd med noggrann lämplighetsprövning, bland annat för att förhindra att kriminella nätverk får fäste inom restaurangbranschen. Kommunens skydd mot oegentligheter och otillåten påverkan (HKF 9920) finns också med i planen då det inom detta område är särskilt viktigt att ha väl fungerande rutiner och regler samt ett bra internkontrollsystem. Utöver detta tas andra aktörers ansvar upp i handlingsplanen som polis, arbetsförmedling och frivården. Hur den strategiska handlingsplanen kommer att följas upp Planen kommer i sin helhet att följas upp och vid behov revideras vartannat år. Den föreslagna planen gäller till och med december Remissinstansernas synpunkter Nedan redovisas de remissvar som inkommit. Svar har inte kommit från Försäkringskassan 1. Frivården Södertörn Frivården Södertörn ställer sig positiv till att delta i en eventuell kommande myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. De har i dagsläget inga direkta synpunkter på förslaget till handlingsplan, utan ser myndighetssamverkan som såväl en förutsättning som en nödvändighet i arbetet mot organiserad brottslighet. Grundskolenämnden och gymnasienämnden Nämnderna har avlagt likalydande remissvar och ställer sig bakom handlingsplanen mot organiserad brottslighet. De vill därutöver lyfta fram följande två områden där förvaltningen torde spela stor roll i det förebyggande arbetet mot brottslighet: Samkraft Huddinge 1 Se vidare resonemang om detta under stycket Förvaltningens synpunkter.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Samkraft Huddinge är en samverkan mellan kommun, landsting och polis där barn- och utbildningsförvaltningen med sin kontaktyta gentemot så gott som alla barn och ungdomar är en aktör i det förebyggande arbetet. Syftet med Samkraft är att minska kriminalitet, missbruk och ohälsa bland barn och unga i kommunen. Samkraft Huddinges arbete är inte direkt riktat mot organiserad brottslighet. Verksamheten syftar dock till att motverka att barn och unga hamnar i sådana livssituationer att ett liv med försörjning genom brottslighet, organiserad eller annan, blir ett alternativ. Skolan som arena Vidare är det viktigt att i detta sammanhang peka på att det finns forskning som visar att tiden i skolan är en viktig faktor i barnets/ungdomens socialisering. Det är i skolan som man tillsammans med andra ungdomar och vuxna bygger eller förstärker sin uppsättning av normer, värderingar och attityder gentemot andra. Den professionella verksamheten i skolan ska vara inriktad på att alla barn/elever ska lyckas med sina studier och ha goda möjligheter att skapa ett bra liv för sig själva. På detta vis blir skolans insats i det förebyggande arbetet mot organiserad och annan brottslighet avgörande för livsutvecklingen för ett stort antal unga. Några viktiga punkter för att det förebyggande arbetet ska lyckas: Tidig upptäckt av läs- och skrivproblematik och goda metoder för att stödja elevernas färdighetsutveckling Pedagogernas ledarskap i gruppen för att skapa en trygg och positiv lärandesituation Förvaltningens, skolledningens och medarbetarnas engagemang, kunnande och utvecklingsarbete för att ständigt sträva att finna de bästa arbetssätten och förhållningssätten Ett gott samarbete med vårdnadshavarna för barnens och elevernas bästa Med de tillkommande synpunkterna om Samkraft och skolan som arena för socialisation vill förvaltningen peka på att det pågår ett förebyggande arbete mot brottslighet där barn- och utbildningsförvaltningen med sina verksamheter är en viktig aktör. Huddinges brottsförebyggande råd Rådet är överlag positiv till den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Rådet menar att planen måste kommuniceras och kompletteras med återkommande kompetensutveckling och att resurser avsätts för detta. Det som saknas i första förslaget till strategisk handlingsplan är ett samordnat stöd till avhoppare (och även för livsstilskriminella).

5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Rådet anser att detta behöver finnas med för att få en helhet i arbetet. Stödet till att få unga med kriminellt beteende att lämna sin livsstil genom att arbeta med sociala insatsgrupper bör särskilt finnas med i planen. Rådet bedömer att den strategiska handlingsplanen kommer leda till ett effektivare arbete mot den organiserade brottligheten och att verksamheterna upplever ökad tydlighet i vem de ska kontakta kring vanligt förekommande frågor, vilket är mycket bra. Huddinges brottsförebyggande råd anser även att polisens omorganisation och nya organisation under de två kommande åren kommer att påverka samarbetet. Under projektåret har till exempel den särskilda enhet som funnits för att jobba mot gäng hos Södertörns polismästardistrikt lagts ned. Detta kommer att göra det svårare för kommunen att samverka lika enkelt som tidigare. Men om man på lokalpolisområdesnivå får resurser att hantera organiserad brottslighet kommer det att medföra att samverkan kan utvecklas än bättre än tidigare. Rådet drar slutsatsen att den strategiska handlingsplanen innebär en ambitionshöjning i det fortsatta arbetet. Det har inte tidigare funnits någon tydlig organisation för samarbete och det har inte heller funnits några tydliga mandat och ansvarsområden för personal och verksamheter. Planen och arbetet som ska göras leder till ett effektivare arbete mot den organiserade brottligheten och att verksamheterna upplever ökad tydlighet i vem de ska kontakta kring vanligt förekommande frågor. Huge Fastigheter AB Huge Fastigheter AB har inget att erinra om förslaget till strategisk handlingsplan, utan ser positivt på allt arbete som utförs i syfte att motverka den organiserade brottsligheten. Inom Huge görs idag olika insatser som bidrar till att motverka denna typ av organiserad brottslighet. De ställer krav i upphandlingar och samarbetar med Skatteverket samt kräver ID06 2 på alla entreprenörer och utför själva, och med hjälp av deras anlitade vaktbolag, kontroller på byggen. För att utveckla arbetet med att stävja den organiserade brottsligheten är Huge villiga att även delta aktivt tillsammans med Huddinge kommun inom de områden där Huge är verksamma. 2 Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten anger i sitt remissvar att det är angeläget att samla samhällets nyckelfunktioner i kampen mot den organiserade brottsligheten. De anger att de regionala underrättelsecentrum (RUC) som finns är viktiga och att chefsamrådet på Södertörn, alternativ en samverkansgrupp på Södertörn, ska organiseras på samma sätt som ett RUC för att detta ska fungera; dvs. att man kan fatta operativa beslut och förfoga över lokala resurser. Vidare har myndigheten synpunkter på det åtagande som finns och föreslår att det omformuleras till följande: Kronofogdemyndigheten kan, efter bedömning i det enskilda fallet, handlägga skuldsatta personer med koppling till organiserad brottslighet med förtur. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden anser att organiserad brottslighet påverkar hela samhället och därför behövs samverkan mellan ett stort antal aktörer för att motverka den. Primärt utförs detta arbete av statliga myndigheter som Polis, Skatteverket, Försäkringskassan och andra. Kultur- och fritidsförvaltningen har en roll att spela i det aktuella arbetet, men i första hand är det andra förvaltningar än kultur- och fritidsförvaltningen som samverkar med statliga myndigheter på kommunal nivå för att förebygga och motverka organiserad brottslighet. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har ett fokus på barn och ungdomar. Såväl direkt genom kommunens mötesplatser för ungdomar som indirekt genom arbetet med föreningslivet. Förvaltningen kan därmed bidra med information som kan komplettera bilden av vilka tendenser och vanor som finns bland ungdomar. Förvaltningen är genom sina verksamheter en arena där man främjar andra intressen än gängverksamhet och ger ungdomar en chans att ingå i ett positivt sammanhang. Förvaltningen menar också att det reviderade idrottspolitiska programmet har en koppling till det långsiktiga förebyggande arbetet kring organiserad brottslighet. Förvaltningen kan genom detta arbete bidra till det värdegrundsarbete som pågår i föreningslivet och därmed stärka den fostrande roll som föreningslivet har. Sammantaget kan kultur- och fritidsförvaltningen vara en värdefull samverkansresurs i arbetet mot den organiserade brottsligheten.

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden Nämnderna har avlagt likalydande remissvar och föreslår en ändrad lydelse på en punkt som riktar sig särskilt till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt så tillstyrker nämnderna att den strategiska handlingsplanen antas. Nämnderna har deltagit i framtagandet av förslaget till handlingsplan och delar uppfattningen att de mål som anges utgör ett allmänt intresse som faller inom den kommunala kompetensen. I remissvaret skriver nämnderna att handlingsplanen förankrats bland de tjänstemän som kan bli berörda då det handlar om att tänka i nya banor. Det krävs en särskild motivation av den enskilde att i det dagliga arbetet göra lite extra för att uppfylla handlingsplanens intentioner. De skriver även att den enskilde handläggaren måste vara trygg i sin yrkesroll samt att säkerhetsarbetet inte får förbises. Nämnderna tar även i sitt remissvar upp att det av 26 kap. 2 miljöbalken framgår en skyldighet att som tillsynsmyndighet göra en åtalsanmälan till polis- eller åklagarmyndighet när det finns misstanke om brott som medför att bestämmelser i miljöbalken, eller föreskrifter meddelade med stöd av balken, överträds. Handlingsplanen beskriver att nämnderna ska iaktta en ökad uppmärksamhet i frågan och nämnderna föreslår därför en ändrad lydelse enligt följande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa den särskilda handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler som tagits fram. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid sin tillsyn samt vid prövning av ärenden enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen vara uppmärksam på eventuella kopplingar till kriminella nätverk. Polisen Södertörns polismästardistrikt ställer sig generellt positiv till en strategisk handlingsplan. Det kan få myndigheter och organisationer att mer effektivt på ett gemensamt sätt agera mot den organiserade brottsligheten. Det tydliggör definitioner och i vilka forum samarbete och samverkan ska genomföras. I remissvaret för polisen fram några synpunkter vilka beskrivs nedan: Södertörns polismästardistrikt består idag av Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Denna handlingsplan avser Huddinge kommun. En förankring bör ske med de tre övriga kommunerna. Handlingsplanen bör omfatta samtliga fyra kommuner.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Vad gäller skrivning att polisen ska vara behjälplig med stöd och utbildningar till exempelvis ordningsvakter i krogmiljö anger man i svaret att distriktet kan vara stöd men inte kommer ha möjlighet att anordna utbildningar. De önskar att skrivning utbildning stryks. När det gäller utbildningar av ordningsvakter hanteras detta centralt av polismyndigheten i Stockholms län. Skatteverket Verket är i grunden positiv till att fler än de brottsbekämpande myndigheterna deltar i arbetet mot organiserad brottslighet och anser att det utgör en förutsättning för att denna typ av brottslighet inte ska växa sig starkare. Verket har inga synpunkter på målen eller strategin i sig, men ser inte att Skatteverket bör delta i att ta fram en lägesbild på lokal nivå, utan att detta arbete ska ske inom ramen för GOB 3 -samverkan (samverkansrådet, operativa rådet, RUC 4 ) på regional/nationell nivå. Skatteverket ser det heller inte som möjligt att binda sig till handlingsplanen på det sätt det är formulerat. Orsaken utvecklas vidare nedan. Verket lämnar även några synpunkter vad gäller avsnittet om utbyte av information. Skatteverket har även synpunkter på formuleringen av Skatteverkets uppgifter enligt handlingsplanen om det bedöms vara av värde att i handlingsplanen allmänt beskriva Skatteverkets roll. I så fall bör det framgå att det är Skatteverkets brottsutredande enheter, skattebrottsenheterna, som berörs när det är fråga om utredning av skattebrott. Då sådana utredningar (förundersökning) alltid sker på uppdrag och under ledning av åklagare är möjligheten för verket att göra egna prioriteringar begränsad. Som en följd av detta och i enlighet med vad som anges ovan i avsnitt 3 anser de inte att utredningar av skattebrott kan prioriteras på det sätt som anges i handlingsplanen. Prioritering av ärenden (förundersökningar) som hanteras utanför insatser som beslutats i operativa rådet måste göras med beaktande av andra brottsutredningar och i samråd med berörd åklagarmyndighet. Verket föreslår att första punkten formuleras enligt följande; Skatteverkets brottsbekämpande enheter ser till att utredning av skattebrott handläggs skyndsamt. Beträffande den andra punkten bör det framgå att detta avser Skatteverkets beskattningsverksamhet. De föreslår att formuleringen ändras till; Skatteverkets beskattningsverksamhet säkerställer att skatt fastställs och betalas. Skatteverket har även inkommit med ett förslag om skrivningar för att förtydliga det avsnittet som handlar om sekretess. 3 GOB= Grov organiserad brottslighet 4 RUC= Regionalt underrättelsecentrum kring GOB

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) anser att samverkan behövs på bred front för att försvåra för den organiserade brottligheten. De är positiva till den strategiska handlingsplanen och anger att de berörs av en rad områden utöver de som står i planen och att de arbetar med flera frågor som har bäring på arbetet som till exempel kameraövervakning och tekniska larm. Vidare föreslår Sbff att planen kompletteras med fler punkter under rubriken Södertörns brandförsvarsförbund och att de ska ingå i det samverkansforum som bildas. Planen bör innehålla följande punkter: Södertörns brandförsvarsförbund ska i sin tillsyns- och tillståndsverksamhet kopplat till lag om brandfarliga och explosiva varor vara uppmärksam och meddela polisen om misstanke finns om kopplingar till organiserad brottslighet. Södertörns brandförsvarsförbund ska i sin tillsynsverksamhet kopplat till lag om skydd mot olyckor vara uppmärksam och meddela polisen om misstanke finns om kopplingar till organiserad brottslighet. Södertörns brandförsvarsförbund ska vid räddningsinsatser vara uppmärksam och meddela polisen om misstanke finns om kopplingar till organiserad brottslighet. Södertörns brandförsvarsförbund driver och medverkar i olika projekt kopplat till ungdomar för att bidra som vuxna förebilder och förhoppningsvis motverka rekryteringen till kriminella nätverk och tar även med regelbundenhet emot personer som blivit dömda till samhällstjänst. Södertörns brandförsvarsförbund deltar ibland i myndighetsgemensamma tillsyner ihop med Polisen, Skatteverket och kommunens handläggare för tillståndshanteringen kring livsmedel och alkohol etc. Äldreomsorgsnämnden och socialnämnden Nämnderna har avlagt likalydande remissvar och är positiva till att handlingsplanen tagits fram. Den är omfattande och ger en bild av den organiserade brottslighetens spännvidd och betydelsen av samverkan mellan ett stort antal aktörer i arbetet med att förhindra och förebygga den organiserade brottsligheten. Det stora antalet aktörer gör att det i handlingsplanen blir otydligt vem som ansvarar för vad. Kommunen används som begrepp flera gånger utan att ange mer specifikt vilken verksamhet som avses. Den kontaktlista med namngivna personer inom olika ansvarsområden som är framtagen kring arbetet för att förhindra och förebygga organiserad brottslighet har i detta samanhang en stor betydelse. Den ska uppdateras två till tre gånger per år av utsedd samordningsansvarig vilket förvaltningen anser

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) är nödvändigt. Kontaktlistan utgör, enligt förvaltningens bedömning, ett så viktigt dokument att den bör ha status som bilaga i den strategiska handlingsplanen. Förvaltningen anser vidare att handlingsplanens omfattning gör att en innehållsförteckning bör finnas för att göra det lättare att orientera sig i innehållet. Vad gäller de formulerade målen menar förvaltningen att målen en fungerande samverkan kring organiserad brottslighet och barn och ungdomar ska genom förebyggande insatser förhindras att rekryteras till kriminella nätverk och organiserad brottslighet snarare är aktiviteter för att uppnå målet minskad brottslighet i Huddinge kommun än mål i sig. Vad sedan gäller den del som benämns Handlingsplan, Huddinge kommun, kommunstyrelsens förvaltning anser förvaltningen att ett tillägg avseende upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) bör göras och omfatta alla förvaltningar. Tillägget bör lyda; I samband med upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska kontroll att företagen är seriösa och solida genomföras. I kontrollen ingår att säkerställa att företagen fullgjort sina skyldigheter till samhället när det gäller skatter och avgifter. Förvaltningen ska också kontrollera företagens finansiella ställning. Till sist vill förvaltningen uppmärksamma exemplet om assistansersättning i punkten: Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska utföra kontroll och noggrann prövning av utbetalningar och bistånd (det gäller såväl försörjningsstöd som boende och till exempel assistansersättning). Förvaltningen anlitar inte assistansföretag. Det är helt den enskilde brukarens val att bestämma vem eller vilket assistansföretag som han eller hon vill anlita. Förvaltningen får eller kan inte bestämma det. Det företag som brukaren valt skickar en faktura som förvaltningen måste betala om antalet timmar stämmer med antalet beviljade timmar i biståndsbeslutet. Här möts flera lagar och förvaltningen har att utgå från lagstiftningen. Förvaltningen kommer så långt det är möjligt att skapa rutiner och samverkansformer för att förhindra organiserad brottslighet. Förvaltningens synpunkter Remissinstanserna är överlag positiva till den strategiska handlingsplanen, men har en del synpunkter som lett till en revidering av remissversionen. Således har stora delar av de synpunkter som framkommit i remissrundan

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) beaktats och inarbetats i den strategiska handlingsplan som utgör bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. Utifrån den stora omorganisation som skett inom polisen i Sverige (där Rikspolisstyrelsen och de 21 länspolismyndigheterna blivit en myndighet från och med 1 januari 2015) har en dialog skett med närpolischefen den 13 oktober 2014 kring vilka konsekvenser omorganisationen kommer att få för polisens roll i genomförandet av handlingsplanen. Huddinge kommun har blivit ett lokalpolisområde inom polisområdet Stockholm syd. Bedömningen är att lokalpolisområdet i stort, direkt eller indirekt svarar för de punkter som låg på Södertörns polismästardistrikt i remissversionen, med beaktande av deras remissvar. En omorganisation inom kommunen mellan kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) 5 genomförs under våren Vilka uppgifter i handlingsplanen som medföljer vid övergången från MSB till KSF får klargöras efter att ut omorganisationen trätt i kraft. Vad sedan gäller den del som socialnämnden liksom äldreomsorgsnämnden tar upp kring upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) anser inte kommunstyrelsens förvaltning att den ska omfatta alla förvaltningar eftersom LOV endast blir tillämpligt vid social- och äldreomsorgsförvaltningen. Dessutom har nämnderna påtalat att det stora antalet aktörer som finns med gör att det i handlingsplanen blir otydligt vem som ansvarar för vad. Beträffande den del som tas upp under grundskole- och gymnasienämndens remissvar har ett tillägg gjorts. Detta rör förvaltningens medverkan kring den samverkan som social- och äldreomsorgsförvaltningen bedriver kring sociala insatsgrupper. Med anledning av att Försäkringskassan inte besvarat remissen så har dess föreslagna roll i handlingsplanen strukits. Dialog med Försäkringskassan har skett under första kvartalet 2015 där de säger att man jobbar med frågan och att de positivt inställda till en samverkan framöver men att man måste utreda frågan mer ingående under året. Planen är att kunna ta med Försäkringskassan som en aktör vid nästa revidering men att de efter behov och intresse ska delta i samarbetet lokalt. 5 Förvaltningen kommer byta namn till natur- och byggnadsförvaltningen (NBF) under våren 2015.

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Kommunikation, förutsättningar och resurser Kommunsstyrelsens förvaltning anser att innehållet i den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet behöver kommuniceras väl. För att planen ska fungera behöver resurser avsättas, dels till utbildningsinsatser och dels till konsultstöd för upphandling så att leverantörskontroller i riskbranscher kan göras. Det senare motiveras av att nationella utredningar visat på att ett av de mest effektiva sätten är att rikta resurser mot tillgångsinriktad brottsbekämpning. En annan viktig del i arbetet rör otillåten påverkan, ett arbete som redan idag pågår. Riktlinjer och regler för representation, förhindrande av mutor, bisysslor, jäv och intern kontroll är av yttersta vikt för att motverka organiserad brottslighet, vilket tydliggjorts i föreslagen plan. Kommunstyrelsens bör även få i uppgift att inrätta en lokal samordningsgrupp som ska samordna och följa upp den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Syftet är att se till att samverkan fungerar väl, ansvara för kompetensutveckling och att resurserna används effektivt i arbetet. Bolagen och samverkan med andra kommuner Det är av vikt att kommunens bolag (specifikt Huge Fastigheter AB och SRV) i sina ägardirektiv framöver har ett uppdrag att undvika och förebygga organiserad brottslighet samt att vid behov delta i samverkan. I andra länder har likande företag (exempelvis inom avfallshantering) utgjort en betydande del av den organiserade brottsligheten. På sikt måste arbetet mot den organiserade brottsligheten omfatta närliggande kommuner för att ge resultat, men eftersom andra kommuner inte kommit lika långt måste detta arbete först få samma prioritet hos dessa innan detta kan ske. Kommunen ska dock eftersträva ett nära samarbete med närliggande kommuner och samverka vid behov. Ökad ambitionsnivå Förvaltningen anser att den strategiska handlingsplanen innebär en ambitionshöjning. Det har inte tidigare funnits någon tydlig organisation för samarbete och det har heller inte funnits några tydliga mandat och ansvarsområden för personal och verksamheter. Avslutningsvis föreslår förvaltningen att den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet, bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande, antas.

13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (13) Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Linda Lindblom Utvecklingsledare Bilagor Bilaga 1 - Förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet ny version, mars 2015 Bilaga 2 - Förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet remissversion Bilaga 3 - Handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler kopplade till organiserad brottlighet Bilaga 4 - Kontaktlista kring arbetet för att förhindra och förebygga organiserad brottslighet Bilaga 5 - Frivården Södertörns remissvar Bilaga 6 - Grundskolenämndens remissvar Bilaga 7 - Gymnasienämndens remissvar Bilaga 8 - Huddinges brottsförebyggande råds remissvar Bilaga 9 - Huge Fastigheter ABs remissvar Bilaga 10 - Kronofogdemyndighetens remissvar Bilaga 11 - Kultur- och fritidsnämndens remissvar Bilaga 12 - Miljönämndens remissvar Bilaga 13 - Samhällsbyggnadsnämndens remissvar Bilaga 14 - Södertörns polismästardistrikts remissvar Bilaga 15 - Skatteverkets remissvar Bilaga 16 - Socialnämndens remissvar Bilaga 17 - Södertörns brandförsvarsförbunds remissvar Bilaga 18 - Äldreomsorgsnämndens remissvar Beslutet delges Remissinstanserna SRV

14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SIDA 1 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 HANDLÄGGARE Linda Lindblom , Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Inledning Organiserad brottslighet rör inte bara polisen utan även kommunens olika verksamheter tillsammans med statliga myndigheter, fastighetsägare, näringsliv och frivilligorganisationer. Alla aktörer i samhället behöver bidra i arbetet för att förhindra och förebygga organiserad brottslighet. Genom en väl fungerande samverkan kan en verklig skillnad göras. En samverkan över myndighets- och organisationsgränser är dessutom en tydlig markering av att organiserad brottslighet inte accepteras. De ovan nämnda aktörerna som verkar i Huddinge ska aktivt påverka de illegala marknader som finns för att göra det svårt att ägna sig åt organiserad brottslighet. Samverkan möjliggör en fungerande process av kartläggning, analys, insatser, åtgärder och uppföljning. Genom en ökad kontroll, snabba brottsutredningar och lagföring av medlemmar i kriminella nätverk försvåras brottslig verksamhet. En viktig del i arbetet för offentliga verksamheter är att skattemedel inte finansierar brottslig verksamhet varför administrativa åtgärder behöver genomföras. Den gemensamma inriktningen för samverkan är att förutsättningarna för att bedriva organiserad brottslighet i Huddinge kommun ska försvåras. Definition Organiserad brottslighet 1 Minst sex av kriterierna nedan ska uppfyllas för att det ska röra sig om organiserad brottslighet (punkterna 1-4 är obligatoriska). 1 Källa: Dokument 6204/2/97 Enfopol 35 Rev 2. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Sektionen för kvalitet och program HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

15 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 2 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars / Samarbete mellan fler än två personer 2. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden 2 3. Någon form av disciplin och kontroll 3 4. Strävan efter vinning och/eller makt 5. Egna tilldelade uppgifter åt var och en 6. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar 7. Verksamhet på lokal nivå 8. Användning av våld eller andra metoder för hot 9. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer 10. Deltagande i penningtvätt 11. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi Kriminellt gäng eller nätverk I denna strategiska handlingsplan definieras gäng eller kriminella nätverk enligt följande: Ett kriminellt gäng eller nätverk är en grupp, bestående av två eller flera individer som är kriminella. De bryter mot lagar, regler och normer, som upprättats i samhället. Det är personer som är ömsesidigt beroende av varandra och som interagerar med varandra för att uppnå ett mål, som av dem upplevs som gemensamt. Mål Minskad brottslighet i Huddinge kommun Minskad rekrytering till kriminella nätverk och organiserad brottslighet En fungerande samverkan kring organiserad brottslighet Strategi Polisen ska tillsammans med Huddinge kommun och de statliga myndigheterna med gemensam kraft försvåra att brott begås samt göra det olönsamt att begå brott. Dessutom ska aktörerna aktivt arbeta för att göra det mer riskfyllt att begå brott samt förebygga rekrytering till kriminella nätverk och annan organiserad brottslighet. Det ska vara svårt att tillhöra eller samarbeta med kriminella nätverk. Nolltolerans ska gälla mot personer inom denna miljö. Med nolltolerans 2 Detta är kopplat till gruppens stabilitet och potentiella varaktighet 3 Inom det gäng/nätverk som finns

16 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 3 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 menas ett förhållningssätt som gör att vissa beteenden eller företeelser aldrig accepteras. Polisen ska tillsammans med kommunen, statliga myndigheter och andra intressenter ha en gemensam lägesbild över den organiserade brottsligheten på lokal nivå. Utifrån lägesbilden ska lämpliga insatser och åtgärder genomföras. Kommunen och polisen ska samarbeta i olika frågor när problem uppkommer (exempelvis för att motverka etablering av klubblokaler, illegala spelklubbar och illegal tobak). Ett stöd för personer som vill lämna kriminella nätverk och gäng ska erbjudas. Kommunikation Kommunikationen ska vara öppen, snabb, saklig och professionell samt effektivt samordnad och motverka ryktesspridning. Alla aktörer har ett ansvar både för att ta del av och för att själv förmedla information som är relevant, vilket skapar förtroende bland invånare och anställda. Informationsutbyte och sekretess Utbyte av information vid misstanke om organiserad brottslighet Uppgift som förekommer i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål omfattas av sekretess enligt 35 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Polisen kan i det enskilda fallet pröva om information som avser misstanke om organiserad brottslighet kan lämnas ut till kommunen med stöd av den så kallade generalklausulen i OSL4. Enligt denna bestämmelse får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. 10 kap. 27 OSL ska enligt förarbetena tillämpas restriktivt men kan således användas när samhällsintresset väger över och en individuell bedömning ska alltid göras i varje ärende. Även kommunen kan pröva om uppgift på motsvarande sätt kan lämnas ut till polisen. Detta gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 8 OSL (hälso- och sjukvård) samt 26 kap. 1 6 OSL (socialtjänst). Undantag finns enligt 10 kap. 18 a för uppgift som rör enskild som inte fyllt tjugoett år där uppgiftslämnandet har till syfte att förhindra att den unge kommer att utöva kriminell verksamhet samt även enligt 10 kap. 22 för uppgift som angår misstanke om överlåtelse eller anskaffning till någon

17 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 4 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 som inte har fyllt arton år och brottet är reglerat i narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller alkohollagen (1994:1738). Själva utlämnandet av uppgifterna ska diarieföras. Förundersökning Sekretess för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål gäller enligt 18 kap. 1 OSL om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Enligt 35 kap. 1 OSL gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i bl.a. förundersökning och underrättelseverksamhet om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Sekretess för uppgifter i förundersökning gäller alltså dels till skydd för myndigheten när vissa förutsättningar är uppfyllda, med s.k. rakt skaderekvisit (18 kap. 1 OSL) och dels till skydd för enskild när vissa förutsättningar är uppfyllda, med s.k. omvänt skaderekvisit (35 kap. 1 OSL). Underrättelseverksamhet Vid underrättelseverksamhet gäller sekretess till skydd för myndigheten enligt 18 kap. 2 OSL och till skydd för enskild enligt 35 kap. 1 OSL, i båda fallen med ett omvänt skaderekvisit. Såsom bestämmelserna i 18 kap. 1 och 2 OSL är formulerade så gäller sekretess inte bara hos den myndighet där uppgiften initialt förekommer utan även hos andra myndigheter där den kan förekomma. Sekretessen följer således med uppgiften oavsett var den befinner sig. Samverkan mellan polis och socialtjänst i individärenden Samverkan mellan polisen och socialtjänsten i individärenden påverkas av bestämmelser i flera olika lagar som socialtjänstlagen och polislagen 4. Sekretessen hos den mottagande myndigheten (i detta fall polisen) är lika stark som hos socialtjänsten, 5 och ett så kallat omvänt skaderekvisit gäller. Polisen och socialtjänsten ska göra en bedömning av huruvida det är lämpligt att begära ut uppgifter om en ungdom i brottsförebyggande syfte. Enligt de nya bestämmelserna ska socialtjänsten motivera ifall man väljer att inte lämna ut uppgifter och myndigheten får på så sätt inte förvägra polisen viktiga uppgifter av rent godtyckliga skäl. 4 Dessa avser 12 polislagen, 10 kap 18a offentlighets- och sekretesslagen samt 12 kap 10 socialtjänstlagen (1 januari 2013). 5 Regeringens proposition 2011/12:171, Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, s

18 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 5 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 En av flera grundläggande principer i sekretessregleringen är att sekretess som huvudregel inte följer med en uppgift när den lämnas till en annan myndighet. Om en sekretessreglerad uppgift lämnas från en myndighet till en annan gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten bara a) om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller b) om sekretess följer av en bestämmelse om överföring av sekretess; se 7 kap. 2 OSL Bedöms behov föreligga att lämna ut uppgift men hindras detta av sekretess till skydd för en enskild kan den möjligheten prövas att en uppgift lämnas till en myndighet med den enskildes samtycke. Största möjliga öppenhet på individnivå ska alltid eftersträvas utan att Lagen om offentlighet och sekretess, åsidosätts. Kunskap Politiker, chefer och medarbetare ska få kunskap om hur de kan bidra för att motverka den organiserade brottsligheten. Detta sker genom att årligen erbjuda kunskap om kriminalitet och organiserad brottslighet och vad verksamheterna kan göra kring frågan. För en god arbetsmiljö att hantera hot och liknande situationer krävs utbildningsinsatser för de verksamheter som kan tänkas blir berörda. Aktörerna ska dessutom själva ansvara för att ta del av aktuell forskning inom området och använda den kunskapen i det vardagliga arbetet. De som bor och/eller verkar i kommunen ska hållas informerade och få kunskap om vad de kan göra för att bidra i arbetet. Uppföljning Planen kommer i sin helhet att följas upp och vid behov revideras vartannat år. Denna plan gäller till och med december Insatser och åtgärder som görs och finns med i den samverkansöverenskommelse som tecknas mellan kommun och polis ska även följas upp gemensamt.

19 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 6 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 Samverkan Det är viktigt att på ett strukturerat sätt samla berörda nyckelfunktioner i samhället för att gemensamt agera mot den organiserade brottsligheten på nationell, regional och lokal nivå. Det lokala arbetet som görs kommer hela tiden att behöva anpassas till rådande förhållanden och omständigheter vilket medför att det är lokalt som ansvar finns för att ta fram en gemensam lägesbild, och utifrån denna ta fram förslag till åtgärder/insatser. Regional samverkan En regional samverkan mot organiserad brottslighet finns i dag i storstadsregionerna och utgörs av regionala underrättelsecentrum (RUC). Syftet med RUC är att genom samverkan mellan myndigheter effektivisera underrättelsearbetet i arbetet mot den organiserade brottsligheten. RUC är ett samarbetsorgan mellan Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finanspolisen och Åklagarmyndigheten. Även länsstyrelsen, Migrationsverket och Försäkringskassan kan ingå i RUC-samarbetet, som ser något olika ut i de olika storstadsregionerna. Kommunerna deltar inte i nuvarande form men kan delges information vid behov av polisen. Lokal samverkan i Huddinge För den lokala samverkan i Huddinge har kontaktpersoner 6 för de olika verksamheterna utsetts. Kommunens säkerhetschef är ansvarig för samverkansarbetet och har ett för kommunen övergripande samordningsansvar. Inom ramen för detta hanteras alla frågor som rör arbetet med att förebygga och förhindra organiserad brottslighet och det ingår att ha en bild av det aktuella läget lokalt. Kommunstyrelsens förvaltning har även ett ansvar att ha en god dialog med de fastighetsägare som finns i kommunen, med syfte att förebygga och förhindra organiserad brottslighet. 6 En kontaktlista finns framtagen och uppdateras två-tre gånger/år av utsedd samordningsansvarig för arbetet mot organiserad brottlighet.

20 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 7 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 Handlingsplan Huddinge kommun Alla nämnder ska ge anställda och förtroendevalda en ökad kunskap om otillåten påverkan genom att sprida och följa arbetet kring kommunens riktlinjer mot mutor och jäv. Huddinge kommun ska vid upphandling i utvalda riskbranscher, med stöd av LOU7, särskilt säkerställa att leverantörer eller dess företrädare, som enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet, utesluts från deltagande i upphandling. Detta ska ske genom särskild kontroll av granskande karaktär från kommunstyrelsens förvaltning. Uppföljning och kontroll av att krav och villkor i avtal uppfylls ska prioriteras. I avtalen skall det tydligt framgå att ett avtal kan hävas om leverantören eller dess företrädare och/eller underleverantör eller dess företrädare kan knytas till brottslig verksamhet. Huddinge kommuns förvaltningar ska följa den särskilda handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler som tagits fram, se bilaga. Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samordning och uppföljning av den strategiska handlingsplanen samt för minst ett årligt tillfälle för att öka kompetensen kring frågan med målgrupp berörda chefer, medarbetare och politiker. Inom ramen för detta ansvar ligger även att kommunicera med de som bor och verkar i kommunen kring frågan. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samordning och uppföljning arbetet kring upphandling och genomför vid behov i utvalda riskbranscher särskild leverantörskontroll. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för det övergripande arbetet för att motverka otillåten påverkan genom att sprida och följa arbetet kring riktlinjerna för att motverka mutor i kommunen. Riktlinjerna 7 LOU 10 kap 1 1 P

21 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 8 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 syftar till att ge anställda och förtroendevalda en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar, för att känna igen de situationer som bör undvikas. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar inom arbetsmiljöarbetet för att erbjuda gemensam kunskap/utbildning så att hot och liknande situationer hanteras på ett bra sätt för de förvaltningar som kan tänkas blir berörda. Detta kompletteras eventuellt med verksamhetsspecifika utbilningar inom respektive förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning handlägger de föreningsbidrag som rör arbetet mot organiserad brottlighet och kriminalitet. Kommunstyrelsens förvaltning samordnar arbetet för att förebygga kriminalitet bland unga (genom Samkraft 8 ). Kommunstyrelsens förvalting arbetar för att det i ägardirektiv i alla kommunägda bolag ska framgå att de ska arbeta med att förebygga och förhindra organiserad brottslighet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 9 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid tillsyn samt vid prövning av ärenden enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen vara uppmärksam på eventuella kopplingar till kriminella nätverk. Social- och äldreomsorgsförvaltningen Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska i sitt arbete med ungdomar ansvara för att samverka och särskilt förebygga, uppmärksamma och motverka rekrytering till kriminella nätverk, exempelvis genom sociala insatsgrupper. I samband med upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska kontroll att företagen är seriösa och solida genomföras med fokus på att motverka organiserad brottslighet. I kontrollen ingår att säkerställa att företagen fullgjort sina skyldigheter till samhället när det gäller skatter och avgifter. 8 Samkraft är en samverkansorganisation som finns mellan landsting, kommun och polis lokalt för att förbygga kriminalit, missbruk och psykiskt ohälsa bland unga. 9 Det genomförs den 1 april 2015 en omorganisation mellan kommunstyrelsen förvaltning (KSF) och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen (MSB), vilket kan leda till att ansvaret för vissa delar i handlingsplanen under 2015 flyttas från MSB till KSF. Därtill kommer MSB att byta namn till natur och byggnadsförvaltningen (NBF).

22 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 9 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska utföra kontroll av och noggrann prövning av utbetalningar och bistånd. Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska vid beslut om serveringstillstånd samt vid tillsyn enligt alkohollagen noga pröva lämplighet och laglydnad för att motverka att kriminella nätverk etablerar sig inom restaurangbranschen. Social- och äldreomsorgsförvaltningens arbete, tillsammans med Brottsofferjouren i Huddinge-Botkyrka, bidrar till att få fler personer att vittna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska inom ramen för sin ordinarie verksamhet erbjuda stöd till avhoppare och livsstilskriminella. Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen ska delta i samverkan på lokal nivå 10 för att förebygga kriminalitet bland unga och därigenom förhindra organiserad brottslighet. Förvaltingens verksamheter ska bidra med information om lägesbilden om kriminalitet och eventuell organiserad brottslighet bland unga. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltingen ska samverka på lokal nivå 11 för att förebygga kriminalitet bland unga därigenom förhindra organiserad brottslighet. Barn- och utbildningsförvaltning ska delta i den samverkan som social- och äldreomsorgsförvaltningen bedriver kring sociala insatsgrupper. Lokaltpolisområde Huddinge Lokalpolisområde Huddinge deltar i samverkan med kommunen och övriga myndigheter, med inriktning att försvåra för personer att bedriva organiserad brottslighet. Lokalpolisområde Huddinge prioriterar utredningar kopplade till kriminella nätverk. 10 Föresträdesvis genom Samkraft 11 Föresträdesvis genom Samkraft

23 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 10 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 Lokalpolisområde Huddinge arbetar för att lagföra medlemmar kopplade till kriminella nätverk. Lokalpolisområde Huddinge deltar i det förebyggande arbetet genom att bistå vid insatser bland annat kring krogmiljö, exempelvis genom stöd till ordningsvakter. Lokalpolisområde Huddinge samordnar stöd till personer och företag som är/kan förväntas bli utsatta för hot och påtryckningar från kriminella nätverk. Lokalpolisområde Huddinge deltar i arbetet med att förebygga nyrekrytering mot unga på väg in i kriminalitet. Kriminalvården/Frivården Frivården ska verkställa de påföljder som domstol dömer ut och detta ska ske på så sätt att återfall i brott förebyggs. Frivården ska motivera och stötta de klienter som är aktuella inom deras verksamhet och som vill bryta med det kriminella livet genom att bland annat erbjuda behandlingsprogram. Frivården ska särskilt uppmärksamma unga klienter som är i riskzonen för att hamna i grov organiserad brottslighet och samverka med kommunens socialtjänst och polis kring dessa. Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund ska i sin tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, vara uppmärksam och meddela polisen vid misstanke om kopplingar till organiserad brottlighet. Södertörns brandförvarsförbund ska i sin tillsynsverksamhet kopplat till lag om skydd mot olyckor vara uppmärksam och meddela polisen vid misstanke om kopplingar till organiserad brottlighet. Södertörns brandförsvarförbund ska vid räddningsinsatser vara uppmärksam och meddela polisen vid misstanke om kopplingar till organiserad brottlighet. Södertörns brandförsvarförbund driver och medverkar i olika projekt kopplade till ungdomar för att bidra som vuxna förebilder och förhoppningsvis motverka rekrytering till kriminella nätverk och tar regelbundet emot personer som blivit dömda till samhällstjänst.

24 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 11 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 Södertörns brandförsvarförbund deltar i myndighetsövergripande tillsyn ihop med polis, Skatteverket och kommunens handläggare för tillståndshantering kring livsmedel och alkohol etc. Skatteverket Skatteverkets brottsbekämpande enheter ser till att utredning av skattebrott handläggs skyndsamt. Skatteverkets beskattningsverksamhet säkerställer att skatt fastställs och betalas. Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten kan, efter bedömning i det enskilda fallet, med förtur handlägga skuldsatta personer med koppling till organiserad brottslighet.

25 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 12 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 Bilaga Handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler kopplade till organiserad brottslighet. Huddinge kommun ska agera tydligt och proaktivt. Kommunen har ett tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen (olovligt byggande, ovårdad tomt, etcetera) och enligt miljöbalken (miljöfarlig verksamhet, nedskräpning) samt livsmedelstillsyn. Om verksamheten sker på kommunägda fastigheter har förvaltningen dessutom ett ansvar som hyresvärd eller markägare. Tidiga åtgärder 1. Uppkomst av organiserad brottslighet med nya etableringar bevakas kontinuerligt av alla som arbetar med någon form av tillsyn, förvaltning samt av kundtjänsten. 2. Rapportering görs utan dröjsmål till den inom förvaltningen som utsetts till ansvarig samordnare och som har följande att utföra och beakta: att ingripanden görs effektiva och rättssäkra, att avdelningarnas olika uppgifter samordnas, att hålla i externa kontakter med exempelvis polis och social- och äldreomsorgsförvaltningen samt att ge löpande information till berörda chefer. 3. En besiktning görs av den avdelning där verksamheten pågår eller som ansvarar för fastigheten. Inom detaljplan ansvarar mark- och exploateringsavdelningen för kvartersmark, gatu- och parkdriften för parkmark och naturvårdavdelningen för naturmark. Utanför detaljplan ansvarar naturvårdavdelningen för naturmark. Om flera avdelningar är inkopplade ska samordnaren kontaktas. 4. Åtgärden dokumenteras genom foton och karta. En avdelningschef kan enligt delegation begära biträde av polis (kan även bli aktuellt i ett senare skede). 5. Samordnaren bedömer vilka fortsatta åtgärder och vilken samordning som krävs i ärendet. Skarpt läge 6. Ett större ingripande bör inledas med ett eller flera förberedande möten för att samla information, förbereda ingripandet och bestämma vilka roller de medverkande har. Polisen och eventuellt kronofogden kan delta vid möten. Förvaltningens informatör hålls underrättad inför mediakontakter. 7. Samordnaren kontaktar i första hand lokalt polisområde i Huddinge och ber om hjälp med att försöka avvisa personerna eller göra besök på platsen för kontroll och identifiering av personer (pga.

26 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 13 (13) DATUM DIARIENUMMER 9 mars /173 ordningsstörning) 12. Om det inte går kan polisen ändå göra upprepade besök på platsen för kontroll och identifiering av personer. 8. Samordnaren eller någon som utses av denne besöker platsen och ger om möjligt de personer som anträffas ett tydligt besked om att de uppmanas flytta samt anledningen därtill. En tidsfrist kan vara lämplig. 9. Gatu- och parkdriftens parkeringsvakter kan lappa felparkerade fordon inför borttransport eller skrotning enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Främmande föremål som finns i fordonsvrak ska tas om hand som hittegods. 10. Kommunen kan i egenskap av hyresvärd göra en uppsägning av hyresgäst med stöd av hyreslagen. I vissa fall kan det vara en fördel att anlita ett ombud för detta Kommunen kan i egenskap av markägare ge in en ansökan om särskild handräckning till Kronofogdemyndigheten (enheten för summarisk process). Till ansökan fogas de skriftliga bevis som behövs med karta, foton och skriftlig redogörelse. Beslutet från kronofogden kallas utslag och det verkställs automatiskt. Det kan avse att namngivna personer avflyttas och att egendom bortforslas. Om det anses brådskande är det möjligt att begära att beslutet verkställs omedelbart (interimistiskt). 12. Om det är en privat fastighetsägare inblandad ska en dialog inledas med denne. Det kan även övervägas om kommunen ska förvärva fastigheten. 13. Samordnaren ansvarar för att det görs en utvärdering av ett skarpt ingripande. 14. Det ska när behov uppkommer göras en riskanalys med tanke på säkerheten för kommunens personal. 12 Enligt polislagen. 13 Folkbokföringslagen ger kommunen möjlighet att ingripa mot att oönskade personer skriver sig på adresser i kommunen.

27 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SIDA 1 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 HANDLÄGGARE Linda Lindblom , Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Organiserad brottslighet rör inte bara polisen utan även kommunens olika verksamheter i ett samarbete med statliga myndigheter, fastighetsägare, näringsliv och frivilligorganisationer. Alla parter i samhället behöver bidra i arbetet för att förhindra och förebygga organiserad brottslighet. Bara tillsammans i en väl fungerande samverkan kan en verklig skillnad göras. En samverkan över myndighets- och organisationsgränser är dessutom en tydlig markering av att organiserad brottslighet inte accepteras. De ovan nämnda aktörerna som verkar i Huddinge ska aktivt påverka de illegala marknader som finns för att göra det svårt att ägna sig åt organiserad brottslighet. Samverkan möjliggör en fungerande process av kartläggning, analys, insatser, åtgärder och uppföljning. Genom en ökad kontroll, snabba brottsutredningar och lagföring av medlemmar i kriminella nätverk försvåras brottslig verksamhet. En viktig del i arbetet för offentliga verksamheter är att skattemedel inte finansierar brottslig verksamhet varför administrativa åtgärder behöver genomföras. Den gemensamma inriktningen för samverkan är att förutsättningarna för att bedriva organiserad brottslighet i Huddinge kommun ska försvåras.. Definition Organiserad brottslighet 1 Minst sex av kriterierna nedan ska uppfyllas för att det ska röra sig om organiserad brottslighet (punkterna 1-4 är obligatoriska). 1. Samarbete mellan fler än två personer 2. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden 2 3. Någon form av disciplin och kontroll 3 4. Strävan efter vinning och/eller makt 5. Egna tilldelade uppgifter åt var och en 1 Källa: Dokument 6204/2/97 Enfopol 35 Rev 2. 2 Detta är kopplat till gruppens stabilitet och potentiella varaktighet 3 Inom det gäng/nätverk som finns POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Sektionen för kvalitet och program HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

28 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 2 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari / Misstanke om allvarliga kriminella handlingar 7. Verksamhet på lokal nivå 8. Användning av våld eller andra metoder för hot 9. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer 10. Deltagande i penningtvätt 11. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi Kriminellt gäng eller nätverk I denna strategiska handlingsplan definieras gäng eller kriminella nätverk enligt följande: Ett kriminellt gäng eller nätverk är en grupp, bestående av två eller flera individer som är kriminella. De bryter mot lagar, regler och normer, som upprättats i samhället. Det är personer som är ömsesidigt beroende av varandra och som interagerar med varandra för att uppnå ett mål, som av dem upplevs som gemensamt. Mål Minskad brottslighet i Huddinge kommun En fungerande samverkan kring organiserad brottslighet Barn och ungdomar ska genom förebyggande insatser, förhindras att rekryteras till kriminella nätverk och organiserad brottslighet Strategi Polisen ska tillsammans med Huddinge kommun och de statliga myndigheterna med gemensam kraft försvåra att brott begås samt göra det olönsamt att begå brott. Dessutom ska parterna aktivt arbeta för att göra det mer riskfyllt att begå brott samt förebygga rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk och annan organiserad brottslighet. Det ska vara obekvämt att tillhöra eller samarbeta med kriminella nätverk. Nolltolerans ska gälla mot personer inom denna miljö. Med nolltolerans menas ett förhållningssätt som gör att vissa beteenden eller företeelser inte accepteras. Polisen ska tillsammans med kommunen, statliga myndigheter och andra intressenter ha en gemensam lägesbild över den organiserade brottsligheten på lokal nivå. Utifrån lägesbilden kan lämpliga insatser med brett perspektiv komma till stånd, genom att förslag till åtgärder tas fram.

29 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 3 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Kommunen och polisen ska samarbeta i olika frågor när problem uppkommer. Detta kan till exempel handla om att motverka etablering av klubblokaler, illegala spelklubbar och illegal tobak. På sikt bör även ett samordnat stöd för personer som vill lämna kriminella nätverk och gäng finnas. Kommunikation Kommunikationen ska vara öppen, snabb, saklig och professionell och samordnas på ett effektivt sätt och motverka ryktesspridning. Alla har ett ansvar både för att ta del av, och för att själv förmedla information som är relevant, vilket skapar förtroende bland invånare och anställda. Utbyte av information vid misstanke om organiserad brottslighet Uppgift som förekommer i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål omfattas av sekretess enligt 35 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Polisen kan i det enskilda fallet pröva om information som avser misstanke om organiserad brottslighet kan lämnas ut till kommunen med stöd av den så kallade generalklausulen i OSL 4. Enligt denna bestämmelse får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Även kommunen kan pröva om uppgift på motsvarande sätt kan lämnas ut till polisen. Detta gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 8 OSL (hälso- och sjukvård) samt 26 kap. 1 6 OSL (socialtjänst). Undantag finns enligt 10 kap. 18 a för uppgift som rör enskild som inte fyllt tjugoett år där uppgiftslämnandet har till syfte att förhindra att den unge kommer att utöva kriminell verksamhet samt även enligt 10 kap. 22 för uppgift som angår misstanke om överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt arton år och brottet är reglerat i narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller alkohollagen (1994:1738). Själva utlämnandet av uppgifterna ska diarieföras. Samverkan mellan polis och socialtjänst i individärenden Samverkan mellan polisen och socialtjänsten i individärenden påverkas av bestämmelser i flera olika lagar som socialtjänstlagen och polislagen 4. Sekretessen hos den mottagande myndigheten (i detta fall polisen) är lika stark som hos socialtjänsten, 5 och ett så kallat omvänt skaderekvisit gäller. 4 Dessa avser 12 polislagen, 10 kap 18a offentlighets- och sekretesslagen samt 12 kap 10 socialtjänstlagen (1 januari 2013). 5 Regeringens proposition 2011/12:171, Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, s

30 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 4 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Polisen och socialtjänsten ska göra en bedömning av huruvida det är lämpligt att begära ut uppgifter om en ungdom i brottsförebyggande syfte. Enligt de nya bestämmelserna ska socialtjänsten motivera ifall man väljer att inte lämna ut uppgifter och myndigheten får på så sätt inte förvägra polisen viktiga uppgifter av rent godtyckliga skäl. En av flera grundläggande principer i sekretessregleringen är att sekretess som huvudregel inte följer med en uppgift när den lämnas till en annan myndighet. Om en sekretessreglerad uppgift lämnas från en myndighet till en annan gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten bara a) om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller b) om sekretess följer av en bestämmelse om överföring av sekretess; se 7 kap. 2 OSL Bedöms behov föreligga att lämna ut uppgift men hindras detta av sekretess till skydd för en enskild kan den möjligheten prövas att en uppgift lämnas till en myndighet med den enskildes samtycke. Största möjliga öppenhet på individnivå ska alltid eftersträvas utan att Lagen om offentlighet och sekretess, åsidosätts. Kunskap Politiker, chefer och medarbetare ska få kunskap om hur de kan bidra för att motverka den organiserade brottsligheten. Detta sker genom att årligen erbjuda kunskap om kriminalitet och organiserad brottslighet och vad verksamheterna kan göra kring frågan. För en god arbetsmiljö att hantera hot och liknande situationer krävs utbildningsinsatser för de verksamheter som kan tänkas blir berörda. Aktörerna ska dessutom själva ansvara för att ta del av aktuell forskning inom området och använda den kunskapen i det vardagliga arbetet. De som bor och/eller verkar i kommunen ska hållas informerade och få kunskap om vad de kan göra för att bidra i arbete. Uppföljning Utvärdering av samverkan och eventuell justering av den strategiska planen sker vartannat år och ska göras av Huddinge kommun, kommunstyrelsens förvaltning (första tillfället december 2015). Insatser och åtgärder som görs ska gemensamt följas upp.

31 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 5 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Samverkan Det är viktigt att på ett strukturerat sätt samla berörda nyckelfunktioner i samhället för att gemensamt agera mot den organiserade brottsligheten på nationell, regional och lokal nivå. Det lokala arbetet som görs kommer hela tiden att behöva anpassas till rådande förhållanden och omständigheter vilket medför att det är lokalt som ansvar finns för att ta fram en gemensam lägesbild, och ta fram förslag till åtgärder eller insatser. Regional samverkan En regional samverkan mot organiserad brottslighet finns i dag i storstadsregionerna och utgörs av regionala underrättelsecentrum (RUC). Syftet med RUC är att genom samverkan mellan myndigheter effektivisera underrättelsearbetet i arbetet mot den organiserade brottsligheten. RUC är ett samarbetsorgan mellan Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finanspolisen och Åklagarmyndigheten. Även länsstyrelsen, Migrationsverket och Försäkringskassan kan ingå i RUC-samarbetet, som ser något olika ut i de olika storstadsregionerna. Kommunerna deltar inte i nuvarande form men kan delges information vid behov av polisen. Samverkan inom Södertörns polismästardistrikt Ledningsgrupp inom Södertörns polismästardistrikt Ledningsgruppen för arbetet mot organiserad brottslighet inom Södertörns polismästardistrikt utgörs av chefssamrådet 6. Detta har en strategisk roll vilket innebär att sätta upp inriktningsmål och aktivt följa arbetet som görs lokalt. Dessutom ska arbetet mot organiserad brottslighet tydliggöras i de samverkans-överenskommelser som tas fram. Detta möjliggör att resurser lokalt inom varje organisation avsätts för arbetet. Lokal samverkan på operativ nivå i Södertörn Den lokala samverkansgruppen på Södertörn består av representanter som utsetts av chefssamrådet och består av personal från kommunerna inom Södertörns polismästardistrikt och polisen. Ansvarig för att sammankalla gruppen är Södertörns polismästardistrikt. 6 Chefssamrådet består av ledningsrepresentanter för polis och kommun och kompletterar de lokala brottsförebyggande råden genom att möjliggöra långsiktig och strategisk samplanering för gemensamma insatser och ett bättre resursutnyttjande som följd (Uppföljning av chefssamråden, Rapport 2012:3 från länsstyrelsen).

32 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 6 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Utifrån de behov som framkommer av den gemensamma lägesbilden på Södertörn kallar samverkansgruppen andra berörda myndigheter (till exempel Kriminalvården, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten). Lokal samverkan i Huddinge I Huddinge har varje förvaltning kontaktpersoner 7 utsedda. För kommunen finns en person från kommunstyrelsens förvaltning utsedd som ansvarig för arbetet med ett för kommunen övergripande samordningsansvar. Inom ramen för detta hanteras alla frågor som rör arbetet med att förebygga och förhindra organiserad brottslighet och det ingår att ha en bild av det aktuella läget lokalt. Kommunstyrelsens förvaltning har även ett ansvar att ha en god dialog med de fastighetsägare som finns i kommunen, med syfte att förebygga och förhindra problem. Handlingsplan Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samordning och uppföljning av den strategiska handlingsplanen samt för minst ett årligt tillfälle för att öka kompetensen kring frågan med målgrupp berörda chefer, medarbetare och politiker. Inom ramen för detta ansvar ligger även att kommunicera med de som bor och verkar i kommunen kring frågan. Huddinge kommun ska vid upphandling, med stöd av LOU 8, särskilt säkerställa att leverantörer eller dess företrädare, som enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet, utesluts från deltagande i upphandling. Detta ska ske genom särskild kontroll av granskande karaktär från kommunstyrelsens förvaltning. Uppföljning och kontroll av att krav och villkor i avtal uppfylls ska prioriteras. I samtliga avtal skall det tydligt framgå att ett avtal kan hävas om leverantören eller dess företrädare och/eller underleverantör eller dess företrädare kan knytas till brottslig verksamhet. 7 En kontaktlista finns framtagen och uppdateras två-tre gånger/år av utsedd samordningsansvarig för arbetet mot organiserad brottlighet. 8 LOU 10 kap 1 1 P

33 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 7 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Kommunstyrelsen ansvarar för att motverka otillåten påverkan genom att sprida och följa arbetet kring riktlinjerna för att motverka mutor i kommunen. Riktlinjerna syftar till att ge anställda och förtroendevalda en ökad kunskap och medvetenhet, och därmed bättre förutsättningar, för att känna igen de situationer som bör undvikas. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar inom arbetsmiljöarbetet för att erbjuda gemensam kunskap/utbildning så att hot och liknande situationer hanteras på ett bra sätt för de förvaltningar som kan tänkas blir berörda. Detta kompletteras eventuellt med verksamhetsspecifika utbilningar inom respektive förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning handlägger de föreningsbidrag som rör arbetet mot organiserad brottlighet och kriminalitet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa den särskilda handlingsplan uthyrning och hantering av mark och lokaler som tagits fram, se bilaga 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljö- och hälsoskyddslagstiftningen utreda eventuella kopplingar till kriminella nätverk. Social- och äldreomsorgsförvaltningen Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska i sitt arbete med ungdomar ansvara för att samverka och särskilt förebygga, uppmärksamma och motverka rekrytering till kriminella nätverk. Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska utföra kontroll av och noggrann prövning av utbetalningar och bistånd (detta gäller såväl försörjningsstöd som boenden och till exempel assistansersättning). Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska vid beslut om serveringstillstånd samt vid tillsyn enligt alkohollagen noga pröva lämplighet och laglydnad för att motverka att kriminella nätverk etablerar sig inom restaurangbranschen. Social- och äldreomsorgsförvaltningens arbete, tillsammans med Brottsofferjouren i Huddinge-Botkyrka, bidrar till att få fler personer att vittna.

34 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 8 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Södertörns polismästardistrikt Södertörns polismästardistrikt ansvarar för samordning i samverkansteamet med kommunerna och övriga myndigheter, med inriktning att försvåra för personer att bedriva organiserad brottslighet. Södertörns polismästardistrikt prioriterar utredningar kopplade till kriminella nätverk. Södertörns polismästardistrikt arbetar för att lagföra medlemmar kopplade till kriminella nätverk. Södertörns polismästardistrikt deltar i det förebyggande arbetet genom att bistå vid insatser bland annat kring krogmiljö, exempelvis stöd till ordningsvakter och vid utbildningar till personal. Södertörns polismästardistrikt samordnar stöd till personer och företag som är/kan förväntas bli utsatta för hot och påtryckningar från kriminella nätverk. Södertörns polismästardistrikt deltar i arbetet med att förebygga nyrekrytering mot unga på väg in i kriminalitet. Kriminalvården/Frivården Frivården ska verkställa de påföljder som domstol dömer ut och detta ska ske på så sätt att återfall i brott förebyggs. Frivården ska motivera och stötta de klienter som är aktuella inom deras verksamhet och som vill bryta med det kriminella livet genom att bland annat erbjuda behandlingsprogram. Frivården ska särskilt uppmärksamma unga klienter som är i riskzonen för att hamna i grov organiserad brottslighet och samverka med kommunens socialtjänst och polis kring dessa. Försäkringskassan Prövning av ersättning från det sociala försäkringssystemet ska ske med särskilt fokus och noggrannhet av medlemmar eller supporters till kriminella nätverk eller gäng.

35 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 9 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Södertörns brandförsvarsförbund Skatteverket Södertörns brandförsvarsförbund ska vid tillsyn och prövning av ärenden kopplade till lagen om brandfarliga- och explosiva varor alltid beakta eventuella kopplingar till kriminella nätverk. Skatteverket ser till att utredning av skattebrott av personer med koppling till kriminella nätverk handläggs med förtur. Skatterverket säkerställer att påförda skatter betalas. Kronofogdemyndigheten Medlemmar och supporters till kriminella nätverk som har ett ärende hos Kronofogdemyndigheten och är gäldenär och förekommer i utsökningsregistret ska handläggs med förtur.

36 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 10 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 Bilaga 1 Handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler kopplade till organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten medför stora problem för samhället i form av otrygghet och för individer medför kriminalitet till stort enskilt lidande att kriminalitet uppstår samt att otryggheten ökar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska agera tydligt och proaktivt. Förvaltningen har ett tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen (olovligt byggande, ovårdad tomt, etcetera) och enligt miljöbalken (miljöfarlig verksamhet, nedskräpning) samt livsmedelstillsyn. Om verksamheten sker på kommunägda fastigheter har förvaltningen dessutom ett ansvar som hyresvärd eller markägare. Tidiga åtgärder 1. Uppkomst av organiserad brottslighet med nya etableringar bevakas kontinuerligt av alla som arbetar med någon form av tillsyn, förvaltning samt av kundtjänsten. 2. Rapportering görs utan dröjsmål till den inom förvaltningen som utsetts till ansvarig samordnare (förvaltningsjuristen) som har följande uppgifter. Att ingripanden görs effektiva och rättssäkra. Att avdelningarnas olika uppgifter samordnas. Att hålla i externa kontakter med exempelvis polis och social- och äldreomsorgsförvaltningen. Att ge löpande information till berörda chefer. 3. En besiktning görs av den avdelning där verksamheten pågår eller som ansvarar för fastigheten. Inom detaljplan ansvarar mark- och exploateringsavdelningen för kvartersmark, gatu- och parkdriften för parkmark och naturvårdavdelningen för naturmark. Utanför detaljplan ansvarar naturvårdavdelningen för naturmark. Om flera avdelningar är inkopplade ska samordnaren kontaktas. 4. Åtgärden dokumenteras genom foton och karta. En avdelningschef kan enligt delegation begära biträde av polis (kan även bli aktuellt i ett senare skede). 5. Samordnaren bedömer vilka fortsatta åtgärder och vilken samordning som krävs i ärendet. Skarpt läge 6. Ett större ingripande bör inledas med ett eller flera förberedande möten för att samla information, förbereda ingripandet och bestämma vilka roller de medverkande har. Polisen och eventuellt kronofogden

37 KOMMUNSTYRELSEN SIDA 11 (11) DATUM DIARIENUMMER 12 februari /173 kan delta vid möten. Förvaltningens informatör hålls underrättad inför mediakontakter. 7. Samordnaren kontaktar i första hand närpolisen i Huddinge och ber om hjälp med att försöka avvisa personerna eller göra besök på platsen för kontroll och identifiering av personer (pga. ordningsstörning) 9. Om det inte går kan polisen ändå göra upprepade besök på platsen för kontroll och identifiering av personer. 8. Samordnaren eller någon som utses av denne besöker platsen och ger om möjligt de personer som anträffas ett tydligt besked om att de uppmanas flytta samt anledningen därtill. En tidsfrist kan vara lämplig. 9. Gatu- och parkdriftens parkeringsvakter kan lappa felparkerade fordon inför borttransport eller skrotning enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Främmande föremål som finns i fordonsvrak ska tas om hand som hittegods. 10. Kommunen kan i egenskap av hyresvärd göra en uppsägning av hyresgäst med stöd av hyreslagen. I vissa fall kan det vara en fördel att anlita ett ombud för detta Kommunen kan i egenskap av markägare ge in en ansökan om särskild handräckning till Kronofogdemyndigheten (enheten för summarisk process). Till ansökan fogas de skriftliga bevis som behövs med karta, foton och skriftlig redogörelse. Beslutet från kronofogden kallas utslag och det verkställs automatiskt. Det kan avse att namngivna personer avflyttas och att egendom bortforslas. Om det anses brådskande är det möjligt att begära att beslutet verkställs omedelbart (interimistiskt). 12. Om det är en privat fastighetsägare inblandad ska en dialog inledas med denne. Det kan även övervägas om kommunen ska förvärva fastigheten. 13. Samordnaren ansvarar för att det görs en utvärdering av ett skarpt ingripande. 14. Det ska när behov uppkommer göras en riskanalys med tanke på säkerheten för kommunens personal. 9 Enligt polislagen. 10 Folkbokföringslagen ger kommunen möjlighet att ingripa mot att oönskade personer skriver sig på adresser i kommunen.

38 SIDA 1 (3) DATUM DIARIENUMMER 14 oktober /173 HANDLÄGGARE Linda Lindblom BILAGA 4 - KONTAKTLISTA KRING ARBETET FÖR ATT FÖRHINDRA OCH FÖREBYGGA ORGANISERAD BROTTSIGHET Övergripande ansvar för den strategiska handlingsplanen och den lokala samverkan i Huddinge Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Sven Tillman Säkerhetschef Linda Lindblom Utvecklingsledare , Övergripande ansvar för samverkan inom lokalpolisområde Huddinge Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Christer Johansson Närpolisen, chef POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Kvalitet och projekt Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge.huddinge.se huddinge.se

39 PM SIDA 2 (3) DATUM DIARIENUMMER 14 oktober /173 Förebygga ungdomskriminalitet genom sociala insatsgrupper Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Anders Bohlund Projektledare/samordnare Mark- och exploatering/ uthyrning och hantering av mark och lokaler kopplade till organiserad brottslighet Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Stefan Törnkvist Jurist Jonas Pettersson Exploateringsingenjör Upphandling Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Mikael Blomberg Upphandlingschef Otillåten påverkan Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Patrik Stenbacka Verksamhetscontroller

40 PM SIDA 3 (3) DATUM DIARIENUMMER 14 oktober /173 Tillsynsfrågor Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Cecilia Wahlgren Alkoholhandläggare Xxx xxxxx Miljötillsyn xxx xx Xxx xxxxx Södertörns brandförsvarsförbund xxx xx Avhoppare Namn Organisation och titel/ansvarsområde Mail och telefon Micke Liljegren xxx xxxx xxxx xxx xxx Polisens avhopparverksamhet Arbete- och försörjning Missbrukssektionen Frivården Arbetsförmedlingen Öppenvårdspsykiatri, KS

41 1(1) Gunnar Wretling Datum Vårt diarienummer Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning Linda Lindblom Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Frivården Södertörn ställer sig positiva till att delta i en eventuell kommande myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Vi har i dagsläget inga direkta synpunkter på förslaget till handlingsplan utan ser myndighetssamverkan som såväl en förutsättning som en nödvändighet i arbetet mot organiserad brottslighet. Stockholm Frivård Gunnar Wretling kriminalvårdschef Region/Verksamhetsställe Adress Telefon Fax E-post Stockholm Box (0) (0) Stockholm Frivård Drottningholmsvägen (0) Stockholm

42 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 15 maj Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Remiss - Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Grundskolenämndens beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslaget Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge beskriver hur arbetet mot organiserad brottslighet är uppbyggt i dag i form av olika samverkansstrukturer. Vidare beskrivs en plan för hur detta kan stärkas framöver, genom att tydligt peka på uppdrag och arbetssätt för vissa kommunala förvaltningar och myndigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom handlingsplanen mot organiserad brottslighet, men vill därutöver lyfta fram områden där förvaltningen torde spela stor roll i det förebyggande arbetet mot brottslighet. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP) och Margareta Lydén-Lövkvist (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

43 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Remiss Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslaget Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge beskriver hur arbetet mot organiserad brottslighet är uppbyggt i dag i form av olika samverkansstrukturer. Vidare beskrivs en plan för hur detta kan stärkas framöver, genom att tydligt peka på uppdrag och arbetssätt för vissa kommunala förvaltningar och myndigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom handlingsplanen mot organiserad brottslighet, men vill därutöver lyfta fram områden där förvaltningen torde spela stor roll i det förebyggande arbetet mot brottslighet. Beskrivning av ärendet Planen beskriver och pekar på viktiga insatser för tryggheten för medborgarna idag, men också vad som behöver fungera bättre i framtiden. Ärendet beskriver vilka samverkansinsatser som görs redan nu och pekar i handlingsplanen på vilka myndigheter och förvaltningar som gör och ska göra insatser för att motverka den organiserade brottslighetens utbredning. Barn- och utbildningsförvaltningen vill därutöver lyfta fram två områden där barn- och utbildningsförvaltningen torde spela stor roll i det förebyggande arbetet mot brottslighet. Samkraft Huddinge Samkraft Huddinge är ett samverkansorgan mellan kommun, landsting och polis där barn- och utbildningsförvaltningen med sin kontaktyta gentemot så gott som alla barn och ungdomar är en aktör i det förebyggande arbetet. Syftet med Samkraft är att minska kriminalitet, missbruk och ohälsa bland barn och unga i kommunen. Samkraft Huddinges arbete är förvisso inte endast direkt riktat mot organiserad brottslighet. Verksamheten syftar till att motverka att barn och unga hamnar i sådana livssituationer att ett liv med försörjning genom brottslighet, organiserad eller annan, blir ett alternativ. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

44 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (2) Skolan som arena för socialisation Vidare är det viktigt att i detta sammanhang peka på att det finns forskning som visar på tiden i skolan som en mycket viktig faktor i barnets/ungdomens socialisation. Det är i skolan som arena man tillsammans med andra ungdomar och vuxna bygger eller förstärker sin uppsättning av normer, värderingar och attityder gentemot andra. Den professionella verksamheten i skolan ska vara inriktad på att alla barn/elever ska lyckas med sina studier och ha goda möjligheter att skapa ett bra liv för sig själva. På detta vis blir skolans insats i det förebyggande arbetet mot organiserad och annan brottslighet avgörande för livsutvecklingen för en ett stort antal unga. Några viktiga punkter för att det förebyggande arbetet ska lyckas: Tidig upptäckt av läs- och skrivproblematik och goda metoder för att stödja elevernas färdighetsutveckling, Pedagogernas ledarskap i gruppen för att skapa en trygg och positiv lärandesituation, Förvaltningens, skolledningens och medarbetarnas engagemang, kunnande och utvecklingsarbete för att ständigt sträva att finna de bästa arbetssätten och förhållningssätten, Och inte minst ett gott samarbete med vårdnadshavarna för barnens och elevernas bästa. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ställer sig bakom handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Med de tillkommande synpunkterna om Samkraft och skolan som arena för socialisation vill förvaltningen peka på att det pågår ett förebyggande arbete mot brottslighet där barn- och utbildningsförvaltningen med sina verksamheter är en viktig aktör. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Jan-Erik Johansson Verksamhetschef Bilagor Remisshandlingar den 19 februari 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

45 GYMNASIENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Gymnasienämnden 14 maj Paragraf Diarienummer GN-2014/ Remiss - Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Gymnasienämndens beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslaget Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge beskriver hur arbetet mot organiserad brottslighet är uppbyggt i dag i form av olika samverkansstrukturer. Vidare beskrivs en plan för hur detta kan stärkas framöver, genom att tydligt peka på uppdrag och arbetssätt för vissa kommunala förvaltningar och myndigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom handlingsplanen mot organiserad brottslighet, men vill därutöver lyfta fram områden där förvaltningen torde spela stor roll i det förebyggande arbetet mot brottslighet. Överläggning I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Henrik Boltenstål (M), Jolanta Szutkiewicz (DP) och Sara Heelge Vikmång (S). Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

46 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Gymnasienämnden Remiss Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förslaget Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge beskriver hur arbetet mot organiserad brottslighet är uppbyggt i dag i form av olika samverkansstrukturer. Vidare beskrivs en plan för hur detta kan stärkas framöver, genom att tydligt peka på uppdrag och arbetssätt för vissa kommunala förvaltningar och myndigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom handlingsplanen mot organiserad brottslighet, men vill därutöver lyfta fram områden där förvaltningen torde spela stor roll i det förebyggande arbetet mot brottslighet. Beskrivning av ärendet Planen beskriver och pekar på viktiga insatser för tryggheten för medborgarna idag, men också vad som behöver fungera bättre i framtiden. Ärendet beskriver vilka samverkansinsatser som görs redan nu och pekar i handlingsplanen på vilka myndigheter och förvaltningar som gör och ska göra insatser för att motverka den organiserade brottslighetens utbredning. Barn- och utbildningsförvaltningen vill därutöver lyfta fram två områden där barn- och utbildningsförvaltningen torde spela stor roll i det förebyggande arbetet mot brottslighet. Samkraft Huddinge Samkraft Huddinge är ett samverkansorgan mellan kommun, landsting och polis där barn- och utbildningsförvaltningen med sin kontaktyta gentemot så gott som alla barn och ungdomar är en aktör i det förebyggande arbetet. Syftet med Samkraft är att minska kriminalitet, missbruk och ohälsa bland barn och unga i kommunen. Samkraft Huddinges arbete är förvisso inte endast direkt riktat mot organiserad brottslighet. Verksamheten syftar till att motverka att barn och unga hamnar i sådana livssituationer att ett liv med försörjning genom brottslighet, organiserad eller annan, blir ett alternativ. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

47 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GN-2014/ (2) Skolan som arena för socialisation Vidare är det viktigt att i detta sammanhang peka på att det finns forskning som visar på tiden i skolan som en mycket viktig faktor i barnets/ungdomens socialisation. Det är i skolan som arena man tillsammans med andra ungdomar och vuxna bygger eller förstärker sin uppsättning av normer, värderingar och attityder gentemot andra Den professionella verksamheten i skolan ska vara inriktad på att alla barn/- elever ska lyckas med sina studier och ha goda möjligheter att skapa ett bra liv för sig själva. På detta vis blir skolans insats i det förebyggande arbetet mot organiserad och annan brottslighet avgörande för livsutvecklingen för en ett stort antal unga. Några viktiga punkter för att det förebyggande arbetet ska lyckas: Tidig upptäckt av läs- och skrivproblematik och goda metoder för att stödja elevernas färdighetsutveckling, Lärarnas ledarskap i gruppen för att skapa en trygg och positiv lärandesituation, Förvaltningens, skolledningens och medarbetarnas engagemang, kunnande och utvecklingsarbete för att ständigt sträva att finna de bästa arbetssätten och förhållningssätten, Och inte minst ett gott samarbete med vårdnadshavarna för barnens och elevernas bästa. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ställer sig bakom handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Med de tillkommande synpunkterna om Samkraft och skolan som arena för socialisation vill förvaltningen peka på att det pågår ett förebyggande arbete mot brottslighet där barn- och utbildningsförvaltningen med sina verksamheter är en viktig aktör. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Bilagor Remisshandlingar den 19 februari 2014 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten P. Joakim Graffner Verksamhetschef

48 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 7 (15) Sammanträdesdatum Huddinge brottsförebyggande råd 24 april Paragraf Diarienummer KS-2014/ Hubrås remissvar - Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Huddinge brottsförebyggande råds beslut Huddinges brottsförebyggande råd beslutar att anta detta tjänsteutlåtande som sitt remissvar rörande strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge, daterat den 7 april 2014 och överlämna till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett förslag till en strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet och långsiktig samverkan har tagits fram i samverkan mellan Huddinge kommun och Polismyndigheten på Södertörn. Syftet med handlingsplanen är att motverka organiserad brottslighet inom en rad olika områden. Den strategiska handlingsplanen innehåller flera delar; definitioner, mål, strategi, kommunikation och sekretess/information, samverkansorganisation, stöd till unga kriminella, administrativa åtgärder (som exempelvis upphandling) och uppföljning. Kommunstyrelsens förvaltning är överlag positiv till den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Förvaltningen ser att planen måste kommuniceras väl och kompletteras med återkommande kompetensutveckling och att resurser avsätts för detta. Det som saknas i planen är ett samordnat stöd till avhoppare (och även för livsstilskriminella). Förvaltningen anser att denna behöver finnas med för att få en helhet i arbetet. Stödet till unga kriminella genom sociala insatsgrupper bör särskilt finnas med i planen vilket inte beskrivs idag. Förvaltingen bedömer att den strategiska handlingsplanen kommer leda till ett effektivare arbete mot den organiserade brottligheten och att verksamheterna upplever ökad tydlighet i vem de ska kontakta kring vanligt förekommande frågor, vilket är mycket bra. Beslutet delges Kommunstyrelsen, Linda Lindblom Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

49 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Kommunstyrelsen Huddinges brottsförebyggande råds remissvar - Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Förslag till beslut Huddinges brottsförebyggande råds beslut Huddinges brottsförebyggande råd beslutar att anta detta tjänsteutlåtande som sitt remissvar rörande strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge, daterat den 7 april februari 2014 och överlämna till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ett förslag till en strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet och långsiktig samverkan har tagits fram i samverkan mellan Huddinge kommun och Polismyndigheten på Södertörn. Syftet med handlingsplanen är att motverka organiserad brottslighet inom en rad olika områden. Den strategiska handlingsplanen innehåller flera delar; definitioner, mål, strategi, kommunikation och sekretess/information, samverkansorganisation, stöd till unga kriminella, administrativa åtgärder (som exempelvis upphandling) och uppföljning. Kommunstyrelsens förvaltning är överlag positiv till den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Förvaltningen ser att planen måste kommuniceras väl och kompletteras med återkommande kompetensutveckling och att resurser avsätts för detta. Det som saknas i planen är ett samordnat stöd till avhoppare (och även för livsstilskriminella). Förvaltningen anser att denna behöver finnas med för att få en helhet i arbetet. Stödet till unga kriminella genom sociala insatsgrupper bör särskilt finnas med i planen vilket inte beskrivs idag. Förvaltingen bedömer att den strategiska handlingsplanen kommer leda till ett effektivare arbete mot den organiserade brottligheten och att verksamheterna upplever ökad tydlighet i vem de ska kontakta kring vanligt förekommande frågor, vilket är mycket bra. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

50 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Ett förslag till en strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet och långsiktig samverkan har tagits fram i samverkan mellan Huddinge kommun och Polismyndigheten på Södertörn. Syftet med handlingsplanen är att motverka organiserad brottslighet inom en rad olika områden. Den strategiska handlingsplanen innehåller flera delar; definitioner, mål, strategi, kommunikation och sekretess/information, samverkansorganisation, stöd till unga kriminella, administrativa åtgärder (som upphandling, otillåten påverkan och hantering av lokaler/mark) och uppföljning. Den senare delen av dokumentet innehåller en handlingsplan där varje verksamhets eget ansvar tydliggjorts och rör flera olika organisationer. En kontaktlista finns också framtagen som komplement för att underlätta det fortsatta samarbetet och samverkan. De administrativa åtgärder som nämns fokuserar på flera olika områden. Ett viktigt område är hur uthyrning/hantering av kommunens mark och lokaler ska hanteras varför planen också kompletterats med en egen bilaga; Handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler kopplad till organiserad brottslighet. En särskilt viktig del inom den strategiska handlingsplanen som handlar om administrativa åtgärder är upphandling. Inom ramen för detta ska rutiner kring granskning av eventuell organiserad brottslighet och kriminalitet göras vid upphandlingar och noggrannare leverantörskontroller ske (detta gäller även hos kommunens bolag som till exempel Huge). En annan del som planen behandlas är riktlinjer för serveringstillstånd där noggrann lämplighetsprövning bland annat för att förhindra att kriminella nätverk får fäste inom restaurangbranschen särskilt hanteras. Kommunens skydd mot oegentligheter och otillåten påverkan finns också med i planen mot organiserad brottslighet (HKF 9920) då detta är särskilt viktigt att ha väl fungerande internkontollsystem för. Riktlinjerna uppdateras under året i enlighet med den nya mutbrottslagstiftningen. Utöver detta tas andra aktörers ansvar upp i handlingsplanen som Polis, Arbetsförmedling och Frivården. Uppföljning kommer att göras av hela planen vartannat år. Arbetet med att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet genom sociala insatsgrupper

51 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) utvärderas på särskilt sätt av FOU- Södertorn, en extern utförare och medel har för detta erhållits genom en ansökan hos Brå. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen är överlag positiv till den strategiska handlingsplanen mot organiserad brottslighet. Förvaltningen ser att planen måste kommuniceras väl och kompletteras med återkommande kompetensutveckling och att resurser avsätts för detta. Detta för att minimera möjligheten att dokumentet bara blir ett dokument som få har kunskap om eller som inte används. Det är också viktigt med en regelbunden uppföljning av arbetet och att detta redovisas skriftligen till lämpliga nämnder och råd. Det som saknas i planen är ett samordnat stöd till avhoppare (och även för livsstilskriminella). Förvaltningen anser att denna behöver finnas med för att få en helhet i arbetet. Stödet till unga kriminella som är en viktig del vilket innebär att Social- och äldreomsorgsförvaltningen via medel från Samkraft driver ett projekt och därigenom prövar om sociala insatsgrupper är en bra metod att använda. Förvaltningen är mycket positiv till detta och ser gärna att denna verksamhet permanentas och att detta tydliggöras i planen, särskilt med fokus på att utvärdering på samma metod andra delar i landet visat på positiva resultat. Förvaltningen anser även att polisens omorganisation och nya organisation under de två kommande åren kommer påverka samarbetet. Under projektåret har till exempel den särskilda enhet, som funnits för att jobba mot gäng hos polismyndigheten på Södertörn lagts ned. Detta i sig kommer göra det svårare för kommunen att samverka lika enkelt som tidigare men om man lokalt får resurser att hantera organiserad brottslighet kommer det medföra att samverkan kan utvecklas än bättre. Exakt vilka konsekvenser polisens nya organisation få är svårt att idag uttala sig om klart är att det kommer påverka samarbetet under närmsta året genom tillsättning av nya chefer, nya enheter och ett helt nytt sätt för polisen att jobba lokalt. Det som bör bli positivt i den nya organisationen är att verksamheterna lokalt kommer få bättre resurser att jobba lokalt med gen grova och organiserade brottsligheten. Förvaltningen drar slutsatsen att den strategiska handlingsplanen innebär en ambitionshöjning i det fortsatta arbetet. Det har inte tidigare funnits någon tydlig organisation för samarbete och det har inte heller funnits några tydliga mandat och ansvarsområden för personal och verksamheter. Planen och arbete som ska göras leder till ett effektivare arbete mot den organiserade brottligheten och att verksamheterna upplever ökad tydlighet i vem de ska kontakta kring vanligt förekommande frågor, vilket är mycket bra.

52 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Hanna Lundborg Kvalitetschef Lindblom, Linda Utvecklingsledare Bilagor Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet Beslutet delges Kommunstyrelsen, Linda Lindblom

53 HF (1) Huddinge Kommun Kommunstyrelsens förvaltning Linda Lindblom Huddinge Yttrande gällande Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge med diarienummer KS-2014/ Huge Fastigheter har inget att erinra utan ser positivt på allt arbete som utförs i syfte att motverka den organiserade brottsligheten. Inom Huge görs idag olika insatser som bidrar till att motverka denna typ av brottslighet. Vi ställer krav i upphandlingar och samarbetar med Skatteverket. Vi kräver också ID06 på alla entreprenörer och utför själva, och med hjälp av vårt anlitade vaktbolag, kontroller på våra byggen. För att utveckla arbetet med att stävja den organiserade brottsligheten är Huge villiga att även delta aktivt tillsammans med Huddinge kommun inom de områden där Huge är verksamma. Med vänliga hälsningar Huge Fastigheter AB Mikael Alfredsson Teknisk chef Huges styrelse godkände detta remissvar den 23 maj Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax Orgnr

54 Kronofogden Dnr /14 YTTRANDE Datum (3) Remissyttrande avseende strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Sammanfattning Kronofogdemyndigheten (KFM) anser, i likhet med Huddinge kommun, att det är angeläget att på ett strukturerat sätt samla samhällets nyckelfunktioner i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det är viktigt att lokala brottsbekämpande samverkansfunktioner i Stockholrns län har en rak och tydlig kommunikation med Regionalt underrättelsecentrum i Stockholrn (R U C). För att säkerställa att det lokala sarnarbetet prioriteras av de samverkande myndigheterna i enskilda ärenden och insatser är det nödvändigt att Chefssamrådet alternativt Samverkansgruppen i Södertöm organiseras på samma sätt som RUC:s styrgrupp, det vill säga med representanter från respektive myndighet som har mandat att fatta operativa beslut och fårfoga över lokala resurser. Handlingsplanen vad gäller KFM:s åtagande bör omformuleras enligt följande. "Kronofogdemyndigheten kan, efter en bedömning i det enskilda fallet, handlägga skuldsatta personer med koppling till organiserad brottslighet med förtur". KFM:s bedömning I handlingsplanen redovisas Huddinge kornmuns strategi får minskad brottslighet i Huddinge. Handlingsplanen består i huvudsak av fyra delar: definition av organiserad brottslighet, sekretessfrågor, samverkan samt en handlingsplan. Definitionen av organiserad brottslighet och sekretessfrågor påverkar inte KFM:s verksamhet i nämnvärd omfattning. Skäl att närmare gå in på de frågeställningarna saknas därför. Samverkan Samverkan mellan Södertöms kommuner och Södertöms polismästardistrikt har organiserats på följande sätt: På strategisk nivå genom Chefssamrådet som består av ledningsrepresentanter från polis och kornmun och på operativ nivå genom Samverkansgruppen som består av personal från kommunerna och polisen. Vid behov kallas andra berörda myndigheter eller intressenter till möten med Samverkansgruppen. Från KFM:s sida har i huvudsak enskilda medarbetare deltagit i Samverkansgruppen. KFM anser, i likhet med Huddinge kommun, att det är angeläget att på ett strukturerat sätt samla samhällets nyckelfunktioner i kampen mot den organiserade brottsligheten. Postadress STOCKHOLM Besöksadress Esplanaden SUNDBYBERG E-postadress: Telefon Telefax

55 Kronofogden YTTRANDE Datum (3) I och med Regionalt underrättelsecenter i Stockholm (RUC), finns idag en väl fungerande underrättelsefunktion vars syfte är att bekämpa grov organiserad brottslighet i hela Stockholms län. KFM är en av de samverkande myndigheterna i RUC. RUC leds av en styrgrupp bestående av representanter från respektive myndighet med mandat att resurssätta ärenden. De ärenden som styrgruppen beslutar om ska prioriteras av respektive myndighet när de övergår till operativ fas. Samverkan iruc inriktas huvudsakligen mot aktörer vars brottslighet är särskilt samhällshotande och ärendena är ofta komplexa och resurskrävande. Det saknas därfår utrymme i RUC att ta sig an mindre omfattande brottslighet av lokal karaktär. KFM ser därfår att det finns ett behov av lokala myndighetsgemensamma funktioner både får inhämtning av information och får operativ handläggning i syfte att fårebygga och bekämpa lokal organiserad brottslighet. För att få ett bättre strategiskt och operativt samarbete i hela stockholmsregionen anser KFM det viktigt att det upprättas en struktur med tydliga kanaler får kommunikation mellan de lokala samverkansfunktionerna och RUC samt att den lokala strategiska inriktningen i Södertöm beslutas efter samråd med RUC. För att säkerställa att det lokala samarbetet prioriteras av de samverkande myndigheterna i enskilda ärenden och insatser är det nödvändigt att Chefssamrådet alternativt Samverkansgruppen i Södertöm organiseras på samma sätt som RUC:s styrgrupp, det vill säga med representanter från respektive myndighet som har mandat att fatta operativa beslut och fårfoga över lokala resurser. Handlingsplanen Huddinge kommuns strategiska handlingsplan har, vad gäller KFM:s åtaganden, formulerats på ett sätt som ger sken av att KFM gör en generell utfästelse att handlägga skuldsatta medlemmar och supporters till kriminella nätverk i Huddinge kommun med fårtur. KFM kan inte göra en sådan generell utfästelse. Generellt kan sägas att KFM, som är en rikstäckande myndighet, alltid prioriterar myndighetsgemensamma beslutade insatser får bekämpning av grov organiserad brottslighet då myndigheten har ett åtagande att aktivt delta i regeringens satsning mot grov organiserad brottslighet (GOB-satsningen). Därfår måste beslut om vilka ärenden som är mest angelägna att prioritera ske efter en bedömning i varje enskilt fall. Den bedömningen kan bara göras av chef eller annan person med mandat att leda, fårdela och resurssätta arbetet vid KFM.

56 Kronofogden YTTRANDE Datum (3) Handlingsplanen vad gäller KFM:s åtaganden bör därfår omformuleras, fårslagsvis enligt foljande: "Kronofogdemyndigheten kan, efter en bedömning i det enskilda fallet, handlägga skuldsatta personer med koppling till organiserad brottslighet med fårtur". I detta ärende har verksamhetschef Sven Kihlgren beslutat och teamchefeva Rudolfhar varit fåredragande. en Kihlgren ksamhetschef C'~~~ Eva Rudolf teamchef

57 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 24 (30) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 20 maj a Diarienummer KFN-2014/ strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge- remissvar Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat och skickar det till kommunstyrelsens förvaltning som sitt eget. Beskrivning av ärendet För att motverka organiserad brottslighet krävs samverkan mellan ett stort antal aktörer. Ett gemensamt synsätt är en förutsättning för att motarbeta denna brottslighet. Definitionen på organiserad brottslighet bestäms av elva kriterier där minst sex av dessa måste uppfyllas. Gäng eller kriminella nätverk definieras som: "Ett kriminellt gäng eller nätverk är en grupp, bestående av två eller flera individer som är kriminella. De bryter mot lagar, regler och normer, som upprättats i samhället. Det är personer som är ömsesidigt beroende av varandra och som interagerar med varandraför att uppnå ett mål, som av dem upplevs som gemensamt. '' Huddinge kommun skall tillsammans med polisen och andra statliga myndigheter försvåra organiserad brottslig verksamhet. Detta ska uppnås genom god kommunikation mellan berörda aktörer och samverkan med bland annat skatteverket, försäkringskassan och kronofogdemyndigheten för informationsutbyte och lägesbeskrivningar. Det kommer att vara upp tilllokala aktörer att ta fram en lägesbild och utifrån den formulera lämpliga åtgärder. I Huddinge kommun berörs i första hand kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt social- och äldreomsorgsförvaltningen. Förvaltningens synpunkter Organiserad brottslighet påverkar hela samhället och därför behövs samverkan mellan ett stort antal aktörer för att motverka detta. Primärt utförs detta arbete av statliga myndigheter som polis, skatteverket, försäkringskassan och andra. Kultur- och fritidsförvaltningen har en roll att spela i det aktuella arbetet men det är rimligt att andra förvaltningar än kultur- och fritidsförvaltningen i första hand samverkar med statliga myndigheter på kommunal nivå för att förebygga och motverka organiserad brottslighet. Signaturer Utdragsbestyrkande: datum och signatur

58 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StDA 25 (30) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 20 maj b Diarienummer KFN-2014/ Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har ett fokus på barn och ungdomar. Såväl direkt genom våra mötesplatser för unga som indirekt genom arbetet med föreningslivet Förvaltningen kan därmed bidra med information som kan komplettera bilden av vilka tendenser och vanor som finns bland ungdomar. Förvaltningen är genom sina verksamheter en arena där man främjar andra intressen än gängverksamhet och ger ungdomar en chans att ingå i ett positivt sammanhang. Förvaltningen menar också att det reviderade idrottspolitiska programmet har en koppling till det långsiktiga förebyggande arbetet kring organiserad brottslighet. Förvaltningen kan genom detta arbete bidra till det värdegrundsarbete som pågår i föreningslivet och därmed stärka den fostrande roll som föreningslivet har. Sammantaget kan kultur- och fritidsförvaltningen vara en värdefull samverkansresurs i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Överläggning I ärendet yttrar sig Vibeke Bildt (FP) Emil Ersson (M) samt Jolanta Szutkiewicz (DP). Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer. Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

59 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats Kultur- och fritidsnämnden Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Förslag till beslut Kultur-och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar enligt tjänsteutlåtande daterat och skickar det till kommunstyrelsens förvaltning som sitt eget. Beskrivning av ärendet För att motverka organiserad brottslighet krävs samverkan mellan ett stort antal aktörer. Ett gemensamt synsätt är en förutsättning för att motarbeta denna brottslighet. Definitionen på organiserad brottslighet bestäms av elva kriterier där minst sex av dessa måste uppfyllas. Gäng eller kriminella nätverk definieras som: Ett kriminellt gäng eller nätverk är en grupp, bestående av två eller flera individer som är kriminella. De bryter mot lagar, regler och normer, som upprättats i samhället. Det är personer som är ömsesidigt beroende av varandra och som interagerar med varandra för att uppnå ett mål, som av dem upplevs som gemensamt. Huddinge kommun skall tillsammans med polisen och andra statliga myndigheter försvåra organiserad brottslig verksamhet. Detta ska uppnås genom god kommunikation mellan berörda aktörer och samverkan med bland annat skatteverket, försäkringskassan och kronofogdemyndigheten för informationsutbyte och lägesbeskrivningar. Det kommer att vara upp till lokala aktörer att ta fram en lägesbild och utifrån den formulera lämpliga åtgärder. I Huddinge kommun berörs i första hand kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt social- och äldreomsorgsförvaltningen. POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

60 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KFN-2014/ (2) Förvaltningens synpunkter Organiserad brottslighet påverkar hela samhället och därför behövs samverkan mellan ett stort antal aktörer för att motverka detta. Primärt utförs detta arbete av statliga myndigheter som polis, skatteverket, försäkringskassan och andra. Kultur- och fritidsförvaltningen har en roll att spela i det aktuella arbetet men det är rimligt att andra förvaltningar än Kultur- och fritidsförvaltningen i första hand samverkar med statliga myndigheter på kommunal nivå för att förebygga och motverka organiserad brottslighet. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har ett fokus på barn och ungdomar. Såväl direkt genom våra mötesplatser för unga som indirekt genom arbetet med föreningslivet. Förvaltningen kan därmed bidra med information som kan komplettera bilden av vilka tendenser och vanor som finns bland ungdomar. Förvaltningen är genom sina verksamheter en arena där man främjar andra intressen än gängverksamhet och ger ungdomar en chans att ingå i ett positivt sammanhang. Förvaltningen menar också att det reviderade idrottspolitiska programmet har en koppling till det långsiktiga förebyggande arbetet kring organiserad brottslighet. Förvaltningen kan genom detta arbete bidra till det värdegrundsarbete som pågår i föreningslivet och därmed stärka den fostrande roll som föreningslivet har. Sammantaget kan Kultur- och fritidsförvaltningen vara en värdefull samverkansresurs i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Kicki Johansson Fritidschef Bilagor Remiss: Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Beslutet delges Kommunstyrelsen

61 MILJÖNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Miljönämndens arbetsutskott 14 april Miljönämnden 22 april Diarienummer MN Remiss Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Miljönämndens beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt yttrande från samtliga nämnder om ett förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Handlingsplanen har tagits fram under 2013 av en projektgrupp med representanter från flera förvaltningar samt polisen. Målen för planen anges. En strategi avseende kommunikation och samverkan presenteras. Handlingsplanen konkretiserar uppgifter för kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt för externa aktörer som exempelvis polisen. Vi föreslår en ändrad lydelse på en punkt som riktar sig särskilt till miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt så tillstyrker vi att den strategiska handlingsplanen antas. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning; KS-2014/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

62 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 18 mars 2014 SB 2014/ MN SIDA 1 (3) HANDLÄGGARE Stefan Törnqvist Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt yttrande från samtliga nämnder om ett förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Handlingsplanen har tagits fram under 2013 av en projektgrupp med representanter från flera förvaltningar samt polisen. Målen för planen anges. En strategi avseende kommunikation och samverkan presenteras. Handlingsplanen konkretiserar uppgifter för kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt för externa aktörer som exempelvis polisen. Vi föreslår en ändrad lydelse på en punkt som riktar sig särskilt till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt så tillstyrker vi att den strategiska handlingsplanen antas. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt yttrande från samtliga nämnder om ett förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Yttrandet ska lämnas senast den 28 maj Handlingsplanen har tagits fram under 2013 av en projektgrupp med representanter från flera förvaltningar samt polisen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i arbetet representerats av förvaltningsjuristen Stefan Törnqvist och exploateringsingenjören Jonas Pettersson. Bakgrunden till projektet är att flera aktörer i samhället behövs för att bidra i arbetet för att förhindra och förebygga organiserad brottslighet. En samverkan POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

63 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 18 mars 2014 MN SIDA 2 (3) över myndighets- och organisationsgränser är dessutom en tydlig markering av att organiserad brottslighet inte accepteras. Handlingsplanen innehåller en definition av begreppet organiserad brottslighet. Målen anges vara minskad brottslighet i Huddinge kommun; en fungerande samverkan kring organiserad brottslighet; barn och ungdomar ska genom förebyggande insatser, förhindras att rekryteras till kriminella nätverk och organiserad brottslighet. En strategi avseende kommunikation och samverkan presenteras. Handlingsplanen konkretiserar uppgifter för kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt för externa aktörer som exempelvis polisen. För miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns en särskild handlingsplan som gäller uthyrning och hantering av mark och lokaler. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har med stort intresse deltagit i framtagandet av förslaget till handlingsplan. Vi delar uppfattningen att de mål som anges utgör ett allmänt intresse som faller inom den kommunala kompetensen. Att kommunen, inom de fackområden som vi hanterar, kan medverka i kampen mot organiserad brottslighet är värdefullt. Att tänka i nya banor kräver att handlingsplanen förankras bland de tjänstemän som kan bli berörda. Det krävs en särskild motivation av den enskilde att i det dagliga arbetet göra lite extra för att uppfylla handlingsplanens intentioner. För att möta organiserad brottslighet krävs utöver nämnda motivation även att den enskilde är trygg i sin yrkesroll. Säkerhetsarbetet får inte heller förbises. Följande avsnitt gäller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen (sidan 7). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa den särskilda handlingsplan uthyrning och hantering av mark och lokaler som tagits fram, se bilaga 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljö- och hälsoskyddslagstiftningen utreda eventuella kopplingar till kriminella nätverk. Vi vill nämna att det av 26 kap. 2 miljöbalken framgår en skyldighet för oss som tillsynsmyndighet att göra en åtalsanmälan till polis- eller

64 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 18 mars 2014 MN SIDA 3 (3) åklagarmyndighet när vi misstänker brott som medför att bestämmelser i miljöbalken, eller föreskrifter meddelade med stöd av balken överträds. Frågan är i vilken utsträckning som vi ska utreda vidare kopplingar till kriminella nätverk och vad vi har för befogenheter för det? Handlingsplanen bör istället beskriva att vi ska iaktta en ökad uppmärksamhet på saken. Vi föreslår därför en ändrad lydelse enligt följande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa den särskilda handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler som tagits fram, se bilaga 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid sin tillsyn samt vid prövning av ärenden enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen vara uppmärksam på eventuella kopplingar till kriminella nätverk. I övrigt så tillstyrker vi att den strategiska handlingsplanen antas. Toralf Nilsson tf förvaltningschef Stefan Törnqvist förvaltningsjurist Bilagor: Remisshandlingen Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning; KS-2014/

65 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 14 april Samhällsbyggnadsnämnden 24 april Diarienummer SB 2014/ Remiss: Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Svar till kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Protokollsanteckning Marica Lindblad (MP) lämnar protokollsanteckning. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt yttrande från samtliga nämnder om ett förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Handlingsplanen har tagits fram under 2013 av en projektgrupp med representanter från flera förvaltningar samt polisen. Målen för planen anges. En strategi avseende kommunikation och samverkan presenteras. Handlingsplanen konkretiserar uppgifter för kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt för externa aktörer som exempelvis polisen. Vi föreslår en ändrad lydelse på en punkt som riktar sig särskilt till miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt så tillstyrker vi att den strategiska handlingsplanen antas. Tjänsteutlåtande Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

66 Huddinge kommun Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 14: Remiss: strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge -svar till kommunstyrelsen Vi undrar om det finns rutiner och tydliga kommunikationskanaler så att även allmänheten kan lämna tips om exvis vid tänkta markförvärv, rykten eller liknande - och att dessa kan länmas anonymt? F~) Miljöpartiet de Gröna vfcuu (((_ ~c, Marica Lindblad ~Vrc (Gr-r Olle Oskarsson

67 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 18 mars 2014 SB 2014/ MN SIDA 1 (3) HANDLÄGGARE Stefan Törnqvist Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge Förslag till beslut Nämnden överlämnar förvaltningens yttrande som sitt svar på remissen. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt yttrande från samtliga nämnder om ett förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Handlingsplanen har tagits fram under 2013 av en projektgrupp med representanter från flera förvaltningar samt polisen. Målen för planen anges. En strategi avseende kommunikation och samverkan presenteras. Handlingsplanen konkretiserar uppgifter för kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt för externa aktörer som exempelvis polisen. Vi föreslår en ändrad lydelse på en punkt som riktar sig särskilt till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I övrigt så tillstyrker vi att den strategiska handlingsplanen antas. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har i en remiss begärt yttrande från samtliga nämnder om ett förslag till strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun. Yttrandet ska lämnas senast den 28 maj Handlingsplanen har tagits fram under 2013 av en projektgrupp med representanter från flera förvaltningar samt polisen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i arbetet representerats av förvaltningsjuristen Stefan Törnqvist och exploateringsingenjören Jonas Pettersson. Bakgrunden till projektet är att flera aktörer i samhället behövs för att bidra i arbetet för att förhindra och förebygga organiserad brottslighet. En samverkan POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Staben Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

68 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 18 mars 2014 MN SIDA 2 (3) över myndighets- och organisationsgränser är dessutom en tydlig markering av att organiserad brottslighet inte accepteras. Handlingsplanen innehåller en definition av begreppet organiserad brottslighet. Målen anges vara minskad brottslighet i Huddinge kommun; en fungerande samverkan kring organiserad brottslighet; barn och ungdomar ska genom förebyggande insatser, förhindras att rekryteras till kriminella nätverk och organiserad brottslighet. En strategi avseende kommunikation och samverkan presenteras. Handlingsplanen konkretiserar uppgifter för kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt för externa aktörer som exempelvis polisen. För miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns en särskild handlingsplan som gäller uthyrning och hantering av mark och lokaler. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har med stort intresse deltagit i framtagandet av förslaget till handlingsplan. Vi delar uppfattningen att de mål som anges utgör ett allmänt intresse som faller inom den kommunala kompetensen. Att kommunen, inom de fackområden som vi hanterar, kan medverka i kampen mot organiserad brottslighet är värdefullt. Att tänka i nya banor kräver att handlingsplanen förankras bland de tjänstemän som kan bli berörda. Det krävs en särskild motivation av den enskilde att i det dagliga arbetet göra lite extra för att uppfylla handlingsplanens intentioner. För att möta organiserad brottslighet krävs utöver nämnda motivation även att den enskilde är trygg i sin yrkesroll. Säkerhetsarbetet får inte heller förbises. Följande avsnitt gäller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen (sidan 7). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa den särskilda handlingsplan uthyrning och hantering av mark och lokaler som tagits fram, se bilaga 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vid tillsyn och prövning av ärenden kopplade till miljö- och hälsoskyddslagstiftningen utreda eventuella kopplingar till kriminella nätverk. Vi vill nämna att det av 26 kap. 2 miljöbalken framgår en skyldighet för oss som tillsynsmyndighet att göra en åtalsanmälan till polis- eller

69 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PM DATUM DIARIENUMMER 18 mars 2014 MN SIDA 3 (3) åklagarmyndighet när vi misstänker brott som medför att bestämmelser i miljöbalken, eller föreskrifter meddelade med stöd av balken överträds. Frågan är i vilken utsträckning som vi ska utreda vidare kopplingar till kriminella nätverk och vad vi har för befogenheter för det? Handlingsplanen bör istället beskriva att vi ska iaktta en ökad uppmärksamhet på saken. Vi föreslår därför en ändrad lydelse enligt följande. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska följa den särskilda handlingsplan för uthyrning och hantering av mark och lokaler som tagits fram, se bilaga 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska generellt vid sin tillsyn samt vid prövning av ärenden enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen vara särskilt uppmärksam på eventuella kopplingar till kriminella nätverk. I övrigt så tillstyrker vi att den strategiska handlingsplanen antas. Toralf Nilsson Stefan Törnqvist tf förvaltningschef förvaltningsjurist Bilagor: Remisshandlingen Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge kommun Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning; KS-2014/

70 Yttrande l (l) Datum Dianem (åberopas) Er referens Södertörns Polismästardistrikt A /20 14 KS-2014/ Yttrande avseende strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge. Södertörns polismästardistrikt ställer sig generellt postiva till en strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet. Den kan få myndigheter och organisationer att mer effektivt på ett gemensamt sätt agera mot den organiserade brottsligheten och den tydliggör definitioner och i vilka forum samarbete och samverkan ska genomföras. Södertörns polismästardistrikt har några frågeställningar/synpunkter i den skrift som yttrandet avser. Synpunkter: Sidan 5. Samverkan inom Södertörns polismästardistrikt. Södertörn polismästardistrikt består idag av Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Denna handlingsplan syftar till Huddinge kommun. En förankring är önskvärd med de tre övriga kommunerna. Handlingsplanen bör om möjligt omfatta samtliga fyra kommuner. S idan 8. Södertörns polismästardistrikt, 4:e punkten. Här omnämns att Södertörns ska vara behjälplig med stöd och utbildningar till exempelvis ordningsvakter i krogmiljö. Distriktet kan vara stöd men kommer inte ha möjlighet att anordna utbildningar. Vi önskar att skri vning "utbildning" stryks. När det gäller utbildningar av ordningsvakter hanteras detta centralt av polismyndigheten i Stockholms län. Dag som ovan cc-~ Christian Agdur ~d:c Polismästare Närpolischef Postadress Huddinge Besöksadress Björnkullavägen 9 Flemingsberg Telefon E-post polisen.se

71 REMISSVAR 1(4) Datum Dnr /112 Huddinge kommun Kommunstyrelsen Angående strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge 1 Sammanfattning Skatteverket har fått rubricerad handlingsplan på remiss. Verket är i grunden också positivt till att fler än de brottsbekämpande myndigheterna deltar i arbetet mot organiserad brottslighet och anser att det utgör en förutsättning för att denna typ av brottslighet inte ska växa sig starkare. Verket har inga synpunkter på målen eller strategin i sig men ser inte att Skatteverket bör delta i att ta fram en lägesbild på lokal nivå, utan att detta arbete ska ske inom ramen för GOB-samverkan (samverkansrådet, operativa rådet, NUC, RUC) på regional/nationell nivå. Skatteverket ser det heller inte som möjligt att binda upp sig till handlingsplanen på det sätt det är formulerat i utsänd PM. Orsaken utvecklas vidare nedan. Verket lämnar även några synpunkter vad gäller avsnittet om utbyte av information. 2 Skatteverkets deltagande i myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet (regeringsuppdraget från 2009). Skatteverket deltar sedan 2009 i myndighetssamverkan mot grov organiserad brottslighet. Verket deltar i samtliga delar dvs. samverkansrådet, operativa rådet, nationellt underrättelsecentrum och regionala underrättelsecentra. Regionala underrättelsecentra finns i samtliga sju skatteregioner och täcker i samtliga delar av landet. Både den brottsbekämpande verksamheten (skattebrottsenheterna) och beskattningsverksamheten deltar utifrån sina respektive roller, vilket innefattar underrättelseverksamhet, brottsutredning (förundersökningar) samt att beskatta och ta in betalning. Arbetet är resurskrävande men bedöms som framgångsrikt och är därför prioriterat. Verket har avgränsat en viss resurs och bestämt att ärenden och insatser som ska Postadress: SOLNA Telefon: Epost:

72 REMISSVAR 2(4) Datum Dnr /112 prioriteras är de som är myndighetsgemensamt nationellt prioriterade. Ärenden som beslutats i operativa rådet eller nationellt underrättelsecentrum hör alltid till denna kategori. När det gäller ärenden som beslutats i regionala underrättelsecentra måste de avse s.k. strategiska personer för att vara prioriterade. Andra ärenden som innefattar brottslighet hanteras och prioriteras i vanlig ordning inom linjeverksamheten. 3 Deltagande i samverkan på lokal nivå Skatteverket gör bedömningen att myndighetens arbete mot organiserad brottslighet i huvudsak ska ske inom ramen för den samverkansstruktur och enligt de prioriteringar som beskrivs ovan i avsnitt 2. Detta hindrar inte att samverkan kan ske med andra parter eller på annat sätt i enskilda ärenden. Däremot ser vi det inte som lämpligt att ingå lokala överenskommelser om permanent samverkan eller särskilda prioriteringar när det gäller arbetet mot organiserad brottslighet. 4 Synpunkter på formuleringen av Skatteverkets uppgifter enligt handlingsplanen På sid 9 i remitterad PM anges följande avseende Skatteverket; Om det bedöms vara av värde att i handlingsplanen allmänt beskriva Skatteverkets roll bör det framgå att det är Skatteverkets brottsutredande enheter, skattebrottsenheterna, som berörs när det är fråga om utredning av skattebrott. Då sådana utredningar (förundersökning) alltid sker på uppdrag och under ledning av åklagare är möjligheten för verket att göra egna prioriteringar begränsad. Som en följd av detta och i enlighet med vad som anges ovan i avsnitt 3 anser vi inte att utredningar av skattebrott kan prioriteras på det sätt som anges i handlingsplanen. Prioritering av ärenden (förundersökningar) som hanteras utanför insatser som beslutats i operativa rådet måste göras med beaktande av andra brottsutredningar och i samråd med berörd åklagarmyndighet.

73 REMISSVAR 3(4) Datum Dnr /112 Verket föreslår att första punkten formuleras enligt följande; Skatteverkets brottsbekämpande enheter ser till att utredning av skattebrott handläggs skyndsamt. Beträffande den andra punkten bör det framgå att detta avser Skatteverkets beskattningsverksamhet. Vi föreslår att formuleringen ändras till; Skatteverkets beskattningsverksamhet säkerställer att skatt fastställs och betalas. 5 Synpunkter på beskrivningen om utbyte av information Nedan lämnas förslag till text i syfte att förtydliga avsnittet om sekretess på sid. 3 under rubrik Utbyte av information vid misstanke om organiserad brottslighet : Förundersökning Sekretess för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål gäller enligt 18 kap. 1 OSL om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Enligt 35 kap. 1 OSL gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i bl.a. förundersökning och underrättelseverksamhet om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Sekretess för uppgifter i förundersökning gäller alltså dels till skydd för myndigheten när vissa förutsättningar är uppfyllda, med s.k. rakt skaderekvisit (18 kap. 1 OSL) och dels till skydd för enskild när vissa förutsättningar är uppfyllda, med s.k. omvänt skaderekvisit (35 kap. 1 OSL). Underrättelseverksamhet Vid underrättelseverksamhet gäller sekretess till skydd för myndigheten enligt 18 kap. 2 OSL och till skydd för enskild enligt 35 kap. 1 OSL, i båda fallen med ett omvänt skaderekvisit. Såsom bestämmelserna i 18 kap. 1 och 2 OSL är formulerade så gäller sekretess inte bara hos den myndighet där uppgiften initialt förekommer utan även hos andra myndigheter där den kan förekommer. Sekretessen följer således med uppgiften oavsett var den befinner sig. Något bör också nämnas om att 10 kap. 27 OSL enligt förarbetena ska tillämpas restriktivt men att samhällsintresset kan väga över vid en intresseavvägning i vissa fall.

74 REMISSVAR 4(4) Datum Dnr /112 Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har även överdirektör Helena Dyrsen, avdelningschef Anne Sallnäs Magnusson, enhetschef Anders Bäck samt Stefan Mattisson, föredragande, deltagit. Ingemar Hansson

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-28 SN-2014/794.173 1 (4) HANDLÄGGARE Gunnel Hartvig Egebark 08-535 376 04 gunnel.hartvig-egebark@huddinge.se Socialnämnden Strategisk

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Eskilstuna kommunkoncerns handlingsplan mot organiserad brottslighet - med utgångspunkt från den gemensamma planen med externa myndigheter.

Eskilstuna kommunkoncerns handlingsplan mot organiserad brottslighet - med utgångspunkt från den gemensamma planen med externa myndigheter. Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret 2013:07-01 Demokrati och välfärd Eva Carlsson, 016-710 20 87 Eskilstuna kommunkoncerns handlingsplan mot organiserad brottslighet - med utgångspunkt från

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8)

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8) 1 (8) UTVECKLINGSLEDARE Yvonne Sawert 08-535 302 64 yvonne.sawert@huddinge.se Samkraft Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri

Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri Kommunstyrelsens kontor Rapport 2015-11-03 Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri Roger Svanborg Kommunstrateg Kommunstyrelsens kontor Telefon (direkt): 08 5230 1225 E-post: roger.svanborg@sodertalje.se

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, träffar följande överenskommelse

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-003/950 SID 1 (8) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Effektivare insatser

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen

Ärende 10. Riktlinjer för att motverka jäv. Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 10 DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-31 KS-2013/1421.112 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för att

Läs mer

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla

Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Åtgärdsplan - insatser för en tryggare offentlig miljö i Järfälla Bilaga 1 till samverkansöverenskommelse mellan polismyndigheten i Järfälla och Järfälla kommun Oktober 2016 1. SAMVERKANSOMRÅDEN Nedanstående

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet

Utmaningen. Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser. Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Göteborg 2006 Utmaningen Tillväxt av kriminella gäng och spektakulära händelser Behov av fördjupad samverkan mot organiserad brottslighet Mer kunskap hur farliga är hoten för individ/samhälle? Hur knyta

Läs mer

Barn som misstänks för brott

Barn som misstänks för brott Cirkulärnr: 10:48 Diarienr: 10/3262 Handläggare: Sara Roxell Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst Datum: 2010-07-01 Mottagare: Socialnämnd eller

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Sekretess inom missbruksoch beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Offentlighetsprincipen - Yttrandefrihet - Tryckfrihet - Meddelarfrihet - Allmänna handlingar 2 Handlingar

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-21 AN-2014/390.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Remissvar om betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 006-20/2009 SID 1 (5) 2009-01-28 Handläggare: Barbro Stenvall Telefon: 50803134 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-11 Handläggare: Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2011-12-15 Skolans dokument - insyn och sekretess

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar

Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2 september 2014 SN-2014/2986.145 1 (7) HANDLÄGGARE Christina Ring 08-535 378 15 christina.ring@huddinge.se Socialnämnden Rätt information på rätt plats och i rätt

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen,

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, 7 kap. 1 c Sekretess gäller, om inte annat följer av 2, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer