Brf Tallen 21. Årsredovisning. Räkenskapsåret (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Tallen 21. Årsredovisning. Räkenskapsåret 2014 1(9)"

Transkript

1 Brf Tallen 21 Årsredovisning Räkenskapsåret (9)

2 Förvaltningsberättelse Inledning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallen 21 i Stockholm avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-jan dec-31. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning. Fastigheten Tallen 21 byggnadsminnesförklarades 1980 och förvaltas enligt gällande skyddsföreskrifter. Bostadsrättsföreningen registrerades den 21 april 1980 och föreningens gällande ekonomiska plan upprättades den 14 december Föreningens nu gällande stadgar fastställdes vid ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2014 samt vid extra föreningsstämma den 13 oktober Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Länsförsäkringar Stockholm. Ansvarsförsäkring för styrelsen ingår i föreningens fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar. Föreningen är medlem i organisationen Bostadsrätterna. Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: Styrelsen har under verksamhetsåret varit sammansatt enligt följande: Ordinarie ledamöter: Jamshid (Jimmy) Afshar, ordförande Jan Siegbahn ekonomiansvarig och kassör Birgitta Evaldt, D & U-ansvarig långsiktiga ärenden, Simon Dyer D & U-ansvarig löpande ärenden. Lisa Hultman ordinarie ledamot med ansvar för trädgården Styrelsesuppleanter: till januari -15 Emil Brostedt sekreterare samt Anna Tufvesson. From januari -15 Anna Tufvesson sekreterare. Firmatecknare Föreningens firma har under hela verksamhetsåret tecknats av Jan Siegbahn, Jimmy Afshar och Birgitta Evaldt, minst två i förening. Revisorer Föreningens revisor har under verksamhetsåret varit auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson. Revisorssuppleant under verksamhetsåret har varit Bal-Raj Sehgal. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 maj 2014, varvid åtta bostadsrätter var representerade plus en fullmakt vilket gav 8,5 röster enligt stadgarna. Konstituerande styrelsemöte hölls den 2:a juni -14. Extra föreningsstämma hölls den 13 oktober -14. På den extra stämman var 7 bostadsrätter representerade och röstlängden fastställdes till 6,5 röster enligt stadgarna. Tio protokollförda styrelsemöten har därutöver hållits under Antal medlemmar Antal medlemmar: Föreningen upplåter 12 bostadsrätter varav 11 lägenheter och en lokal. Antalet medlemmar är dock 13st i och med att en lägenhet har två medlemmar. Lägenhetsöverlåtelser Under verksamhetsåret har ingen lägenhetsöverlåtelse skett. Ändrade Stadgar from Enligt beslut vid ordinarie föreningsstämma samt vid extra föreningsstämma har föreningens stadgar från 2001/2002 ersatts av nya uppdaterade stadgar. De nya stadgarna har registrerats hos Bolagsverket Stadgarna bygger på Bostadsrätternas mönsterstadgar från 2008 version 4 med 2(11)

3 komplettering för andrahandsuthyrning och specifika omständigheter bla maa av att fastigheten är förklarad som byggnadsminne mm. Drift och Underhåll Skorstenar rök-, kök- och ventilationskanaler Vid Brandskyddskontrollen den konstaterades att skorstenskronorna var i dåligt skick. Skorstenarna var i behov av renovering ovan taknocken då det förelåg risk att tegelstenar hade rasat/kommer att rasa ner i ventilations- och rökkanalerna. Styrelsen begärde in flera offerter från företag i branschen. Valet föll på Skorstenbolaget AB. Arbetet påbörjades januari kanaler i 5 av husets 7 skorstenskronor förstärkningsgjöts och rensades och tätades. Vid inspektion med infraljuskamera visade det sig att den grova Centralkanalen i skorsten 3 hade skador av frostsprängning, varför kanalen rensades och förstärkningsgjöts hela 4 meter från skorstenskronan och nedåt. Styrelsen beslutade att förse varje hushåll med en egen rensad och tätad kökskanal för att möjliggöra anslutning av effektiva köksfläktar utan risk för störande matos från grannar. Igensatta ventilationskanaler hos Afshar på plan 1 och Siegbahns på plan 2 öppnades, rensades och tätades. Badrumskanalen hos Dyer på bv öppnades vid en krök uppe på vinden, varvid ett stort antal nedfallna stenar kunde rensas bort, vilket förbättrat luftflödet. Ett komplicerat stopp i Dyers rökslang till en kakelugn har eliminerats. Flera medlemmar tog tillfället i akt och lät på egen bekostnad rensa och täta egna rökkanaler samt renovera diverse eldstäder. Värt att notera; totalt bar hantverkarna upp 2,5 ton torrt bruk plus verktyg de fem trapporna upp till vinden! Styrelsen har beslutat att hädanefter endast tillåta att rökkanaler tätas genom gjutning utmed kanalväggarna. Installation av rökslangar ger ingen stabilitet åt intilliggande kanalväggar vilket med sikte på framtiden är nödvändigt. Kökskanalen tillhörande lägenheten ög visade sig ha ett generalstopp. När kanalen öppnades konstaterades att den hade elkablar dragna igenom kanalen samt var demolerad vid ombyggnad på plan 2 och därför inte kunde tätas/användas. Medlemmen skall kompenseras. Totalt tätades 10 kökskanaler resp 9 rökkanaler i sin fulla längd. Åtgärdade kanaler är besiktigade och godkända. Säkerhetsutrustning för tillträde till gatuhusets tak. För att ge lagstadgad säkerhet vid access till föreningens tak och skorstenar har ytterligare en takstege installerats vid skorsten 3. Reparation av putsskador efter fönsterrenovering i gårdsfasaden. Efter genomförd fönsterrenovering i gårdsfasaden 2013 har putsskador runt de 36 fönster öppningarna lagats och målats. För att undvika dyra byggnadsställningar anlitades hantverkare från Ropeaccess. Företaget har specialiserat sig på industriklättring och utförde fasadarbetet hängandes i rep. Balkongerna och burspråket i gårdsfasaden Balkongerna och burspråket i gårdsfasaden är i stort behov av renovering. Balkongerna har under året inspekterats och offerter ang projektering/teknisk beskrivning med antikvarisk hänsyn har inhämtats. Åtgärden kräver byggnadsställningar. Styrelsen har avvaktat med beslut då kostnaderna blir höga och en detaljerad teknisk beskrivning måste upprättas. Projektet är omfattande med flera yrkeskategorier inblandade: en smed, en timmerman, en finsnickare och en plåtslagare. En extern projektledare måste sannolikt hyras in för detta projekt. Dessutom krävs antikvarisk medverkan. Styrelsen försöker att få bidrag för antikvarisk merkostnad hos Länsstyrelsen. Styrelsen undersöker lämplig finansieringsmodell och kostnadsfördelning. 3(11)

4 Under verksamhetsåret har för övrigt löpande drift och underhåll utförts i normal omfattning. Underhållsplanen har löpande reviderats och uppdaterats. Vidare har följande åtgärder vidtagits. Snöskottningsavtalet med WM-tak löper vidare. Medlemmarna genomförde en traditionell höststäddag på gården. Burspråkets och gårdshusets tak rengjordes. Skräp från källaren kördes till den tillfälliga återvinningscentralen på KTH. Gården sopades och gräsmattan krattades. Trädgården Styrelsen hare låtit beskära syrenen i trädgården av en entreprenör som är specialist på äldre träd och buskar. Vidare har flädern beskurits av Lisa Hultman. Trädgården har under året vårdats och skötts av Lisa. Även trädgårdsmöblerna har underhållits av Lisa Hultman. Lufvärmepump på bv Avrinningen till Simon Dyers luftvärmepump har flyttats så att det nu går direkt till golvbrunnen på gården. Detta för att undvika skador på grunden. Vindsprojektet Två företag har visat intresse för att exploatera vinden. Styrelsen har konstaterat att det långsiktigt är en stor fördel för föreningen om ytterligare två bostadsrätter kan etableras. Detta skulle ge föreningen ett tillskott om c:a per år i form av avgifter. Dagspriset på råvindar varierar mellan :-/kvm till :-/kvm. För att överhuvudtaget få bygga på vinden krävs enligt dagens byggnormer omläggning av yttertaket med underlag av takpapp och ny isolering. Omläggning av taket är planerat till 2020 enligt D&U-planen. Denna typ av kostnad mfl kan då komma att täckas av intäkter från försäljning av råvinden. Styrelsen har upprättat en grov handlingsplan för att inventera erforderliga åtgärder inför en eventuell exploatering av vinden. Även en grov kalkyl ang försäljning av råvinden har upprättats. Styrelsens avsikt är att driva projektet vidare mer detaljerat under Omvärldsärenden Inbjudan till samråd med Svenska Kraftnät ang dragning av ny elkabel som skall dras i nära anslutning till föreningens fastighet. All dokumentation i ärendet finns hos Jan Siegbahn. Ekonomisk förvaltning Föreningens ekonomiska förvaltning har under året hanterats internt av styrelsens kassör Jan Siegbahn, som också ansvarat för administreringen av föreningens medlems- och lägenhetsförteckning. Access till föreningens SEB-konto via Internetkontoret har innehafts av Jimmy Afshar, Jan Siegbahn och Birgitta Evaldt, två i förening. Årsavgifter Årsavgifterna har under året varit oförändrade enligt stämmobeslut. Föreningens lån Inga amorteringar på föreningens lån har genomförts. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av den bilagda resultat- och balansräkningen. 4(11)

5 Dispositionsförslag Styrelsen föreslår följande resultatdisposition: Ansamlat underskott Årets underskott Summa underskott I ny räkning balanseras kr kr kr kr 5(11)

6 RESULTATRÄKNING Den 31 december Intäkter Årsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader (Not 1) Drift och fastighetsskötsel Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Fastighet och ombyggnation (Not 1 och 2) Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Fastighetsskatt Årets resultat ======= ======== 6(11)

7 BALANSRÄKNING Den 31 december TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark (Not 2) Aktiverade ombyggnadskostnader Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 3) Bank- o kassamedel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ========== ========== 7(11)

8 EGET KAPITAL OCH SKULDER den 31 december EGET KAPITAL (Not 4) Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens reparationsfond Fritt eget kapital Ansamlad förlust Periodens resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (Not 5) Upplupna kostnader (Not 6) Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ========== ========== Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar totalt uttagna varav ställda som säkerhet för lån Ansvarsförbindelser Inga Inga 8(11)

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har anpassats till Bokföringsnämndens allmänna råd som innebär att föreningens reparationsfond ska redovisas som en egen post under rubriken eget kapital och inte påverka resultaträkningen. Tillgångar och skulder har värderats till sina anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas Byggnad 0,5 % 0,5 % Stamrenovering 2,5 % 2,5 % Gårdsrenovering 4 % 4 % Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Not 1 Rörelsens kostnader Drift & Fastighetsskötsel Gårdsskötsel Städning Snöröjning Reparationer Planerat underhåll Underhåll & förbättringar Taxebundna kostnader Elkostnader Vattenkostnader Sophämtning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Främmande tjänster Bankkostnader Förbrukningsinventarier Medlemsavgift SBC Revisionsarvoden Intern representation Övriga kostnader (11)

10 Totalt rörelsens kostnader Avskrivningar Byggnad Gårdsrenovering Stamrenovering Not 2 Byggnader och ombyggnationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investering 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Länsförsäkringar Förtidsbetalda abonnemang Avgiftsfordringar Not 4 Eget kapital Inbetalda Yttre Ansamlad Balanserade insatser rep. fond förlust vinstmedel Ingående balans Resultatdisposition Avsättning till yttre reparationsfond 0 0 Årets resultat Utgående balans (11)

11 Not 5 Skulder till kreditinstitut Långivare Lånebelopp Räntevillkor Förfallodag Amortering/år SEB Bolån nr månader 2,27% Not 6 Upplupna kostnader och förskottsbetalda intäkter Revisionsreserv Fortum El Stockholm VA Pre skatt jan Förskottsbetalda avgifter Stockholm... Jimmy Afshar, ordf Birgitta Evaldt Jan Siegbahn Lisa Hultman Simon Dyer Anna Tufvesson Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits.... Tommy Mårtensson Auktoriserad revisor 11(11)

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1

Årsredovisning. BRF Lövsmygen 1 , Årsredovisning för BRF Lövsmygen 1 769604-0687 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9-18 Org.nr 769604-0687 1 (18)

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer