Krisberedskapsmyndigheten Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm"

Transkript

1 Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/ Krisberedskapsmyndigheten Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra Sverige i januari Inledning 1.1 Uppdraget I regeringsbeslut Fö 2005/501/CIV, daterat , har regeringen uppdragit åt bland annat Krisberedskapsmyndigheten (KBM) att inom sitt verksamhetsområde redovisa erfarenheterna av krishanteringsarbetet i samband med orkanen i södra Sverige En redovisning skall ske senast den 1 juni Box Stockholm Tel Fax myndigheten.se myndigheten.se Besöksadresser Kungsgatan 53, Stockholm Hågesta, Sollefteå KBM skall också verka för att eventuella kontakter med länsstyrelser, kommuner och landsting samordnas för att därigenom minska belastningen för dessa. Senast den 1 september 2005 skall KBM sammanställa och analysera de olika myndigheternas underlag i en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 1.2 KBM:s verksamhetsområde KBM:s verksamhetsområde kan sammanfattas som att KBM skall förbereda kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter så att krishanteringsförmågan stärks. KBM skall också verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer och näringsliv. I krissituationer skall KBM kunna lämna stöd till offentliga organ, initiera studier samt ha förmågan att kunna bistå Regeringskansliet med områdesvisa lägesbeskrivningar. 1.3 Genomförandet av uppdraget KBM har i sin redovisning av erfarenheter från krishanteringsarbetet utgått från vad som anges i förordning (2002:518) med instruktion för KBM avseende krishantering. Denna redovisning beskriver erfarenheterna av krishanteringsarbetet inom KBM:s verksamhetsområde.

2 Sid 2(9) KBM har, för de myndigheter som berörs av uppdraget, anvisat en disposition och redovisningsstruktur för det underlag som sänds till KBM i syfte att skapa förutsättningar för sammanställning, analys och jämförande studier av de olika underlagen. Dispositionen och redovisningsstrukturen har sin grund i de frågeställningar som regeringen preciserat i uppdraget. KBM har förankrat anvisningarna hos berörda myndigheter vid ett seminarium i början av mars Vid samma tillfälle lades principerna fast hur kontakterna med länsstyrelser, kommuner och landsting skall gå till för att minska arbetsbelastningen för dessa. 2. Sammanfattning KBM:s krishanteringsarbete i samband med orkanen har främst handlat om lägesbeskrivningar till Regeringskansliet, informationsinsatser samt av studier i syfte att förbättra krishanteringsförmågan. Skriftliga lägesrapporter lämnades dagligen från och med den 8 januari 2005 till och med den 14 januari Dessutom lämnades en lägesrapport den 20 januari 2005 i samband med ett förväntat väderomslag som kunde ha påverkat händelseutvecklingen. Sammanlagt lämnade KBM åtta skriftliga lägesrapporter. Berörda länsstyrelser, centrala myndigheter inom sektorerna el, transporter och telekommunikation, branschorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer och trossamfund lämnade underlag till KBM. Dessutom lämnade Försvarsmakten och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) underlag. I KBM:s rapporter till regeringen redovisades även mediernas bild av händelsen. En återkommande fråga är vad Regeringskansliet vill ha ut av KBM:s lägesbeskrivning i samband med krishantering. En i förväg utformad rapporteringsmodell skulle ha underlättat arbetet för KBM med att ta fram lägesbeskrivningarna men även underlättat arbetet för de aktörer som skulle lämna underlag. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2005 avseende KBM, skall KBM i samarbete med berörda samverkansansvariga myndigheter, landsting och kommuner utarbeta former för rapportering och samordnad information mellan aktörerna vid kriser. KBM arbetar med uppdraget samordnat med uppdraget att utveckla ett skyddat webbaserat informationssystem. Formerna för rapportering, kvalitetssäkring och återrapportering till andra aktörer kan utvecklas. Lägesrapporter till Regeringskansliet innehåller både fakta, analyser och bedömningar samt i vissa fall förväntad utveckling av händelsen. Utan att ge avkall på offentlighetsprincipen finns behov att från KBM:s sida, bland annat av kvalitetssäkringsskäl, föra en dialog med Regeringskansliet innan rapporten levereras för att undvika missuppfattningar. När det gäller att få underlag till lägesbeskrivningarna från länsstyrelserna har samverkan i huvudsak fungerat bra. Genom att utveckla och förbereda formerna för rapportering kan dock samarbetet ytterligare förbättras och effektiviseras. I samband med orkanen lämnade länsstyrelserna underlag dels till KBM, dels till Finansdepartementet. Eftersom KBM:s beskrivningar bygger på underlag från såväl länsstyrelserna som andra berörda aktörer finns förutsättningar för att

3 Sid 3(9) KBM kan sammanställa och göra beskrivningar som även tillfredställer Finansdepartementets behov. Enligt förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap skall samverkansansvariga myndigheter hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom ansvarsområdet samt vidtagna och planerade åtgärder. Enligt länsstyrelsernas instruktion (2002:864) skall länsstyrelsen som samverkansansvarig myndighet också kunna tillhandahålla KBM områdesvisa lägesrapporteringar. Något motsvarande uppdrag att tillhandahålla KBM lägesrapporteringar finns inte för centrala samverkansansvariga myndigheter. Medietrycket på KBM blir stort under de första dygnen av en kris. Det var fallet också i samband med orkanen. KBM använde webbplatsen för att informera om myndighetens arbete i samband med orkanen. KBM har figurerat i både rikstäckande och lokal press och etermedier. Frågorna till KBM handlade om krishanteringssystemet, myndigheternas olika ansvarsområden, sårbarheten i samhället och om Sveriges beredskap för långvariga elavbrott. KBM förväntas också svara på frågor om vad som borde ha gjorts under krisen och vilket förebyggande arbete som bedrivits. En erfarenhet är att allmänhetens och mediernas uppfattning om vad KBM förväntas göra i en kris, inte stämmer med den uppgift som KBM har enligt sin instruktion i samband med hantering av kriser. En vanlig uppfattning är att KBM tar över vissa krishanteringsuppgifter och verkar för att samordning kommer till stånd mellan aktörer i samhället. 3. Samverkan och samordning mellan offentliga aktörer 3.1 Lägesbeskrivningar För att bistå Regeringskansliet med lägesbeskrivningar vid en kris har KBM inrättat en funktion för att samla in underlag från aktörer i samhället. Underlag inhämtas bland annat från centrala myndigheter, länsstyrelser och organisationer. Underlaget analyseras och sammanställs till en lägesbeskrivning som lämnas till Regeringskansliet. Inom KBM har en särskild organisation utbildats och lokaler med anpassad teknisk utrustning har byggts upp för att nyttjas vid arbetet med lägesbeskrivningarna, en så kallad lägescentral. De tekniska hjälpmedel som idag nyttjas i lägescentralen för att ta fram rapporterna, förmedla dessa till Regeringskansliet samt att återrapportera till berörda aktörer är desamma som används av KBM i sitt dagliga arbete. Kommunikationen sker med hjälp av telefoner, e-post och fax. Bearbetning av inkomna underlag, lagring av data samt administrativt stöd sker med de programvaror och enligt de rutiner som nyttjas i det normala linjearbetet. En erfarenhet från arbetet med lägesbeskrivningar är att arbetet kan effektiviseras. Kvaliteten kan ytterligare förbättras genom att utnyttja mer kvalificerad utrustning och system som stödjer informationsutbyte och verksamheten i lägescentralen.

4 Sid 4(9) I samband med orkanen var KBM:s lägescentral bemannad dagtid från och med den 8 januari 2005 till och med den 14 januari Lägescentralen var även bemannad under natten mellan den 8 och 9 januari. Skriftliga lägesrapporter lämnades dagligen under denna period. Återkoppling till de aktörer som lämnat underlag skedde genom att rapporterna lades ut på KBM:s webbplats. I samband med ett förväntat väderomslag som kunde ha påverkat händelseutvecklingen, levererades en lägesbeskrivning även den 20 januari Sammanlagt lämnade KBM åtta skriftliga rapporter till Regeringskansliet med anledning av orkanen. I dialog med Regeringskansliet bestämdes de tidpunkter då lägesrapporterna skulle levereras. Vid dialogen bestämdes också vilka funktioner som skulle analyseras och redovisas i rapporterna. Berörda länsstyrelser, centrala myndigheter inom sektorerna el, transporter och telekommunikation, branschorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer och trossamfund lämnade underlag till KBM. Dessutom lämnade Försvarsmakten och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) underlag. I rapporterna redovisades även mediernas bild av händelsen. Enligt KBM:s regleringsbrev för budgetåret 2005, skall KBM i samarbete med berörda samverkansansvariga myndigheter, landsting och kommuner utarbeta former för rapportering och samordnad information mellan aktörerna vid kriser. Arbetet skall samordnas med myndighetens arbete med att utveckla ett skyddat webbaserat informationssystem och en nationell portal för krisinformation. Detta omfattande uppdrag har påbörjats. 3.2 Erfarenheter avseende lägesbeskrivningar En strävan från KBM är att lägesbeskrivningarna skall innehålla så aktuell information som möjligt och samtidigt vara kvalitetssäkrad vilket medför att arbetet med att ta fram rapporten ofta sker under tidspress. En i förväg utformad rapporteringsmodell skulle ha underlättat arbetet med att ta fram lägesbeskrivningarna. Arbetet för aktörer som lämnar underlag till KBM skulle också underlättas av en i förväg fastlagd rapporteringsmodell. En återkommande fråga är vad Regeringskansliet vill ha ut av KBM:s lägesbeskrivning i samband med krishantering. För att effektivisera arbetet och säkerställa att Regeringskansliet får en rapport som tillfredsställer kansliets behov bör Regeringskansliet i ett förberedande skede precisera ett antal grundläggande frågeställningar som kansliet önskar få belysta, oavsett krisens art och omfattning samt tidpunkter för rapportering. I KBM:s arbete med att utarbeta former för rapportering enligt uppdraget i regleringsbrevet kommer dessa synpunkter att utgöra viktiga ingångsvärden Erfarenheter avseende lägesbeskrivningar från länsstyrelserna Enligt 52 förordning (2002:864) med instruktion för länsstyrelserna, skall länsstyrelserna vid behov tillhandahålla KBM områdesvisa lägesrapporteringar. Länsstyrelsen skall vidare enligt 5 förordningen (2002:472) om åtgärder för

5 Sid 5(9) fredstida krishantering och höjd beredskap, hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom ansvarsområdet samt vidtagna och planerade åtgärder. I samband med flodvågen i Sydostasien lämnade länsstyrelserna underlag till KBM:s lägesbeskrivningar. Underlaget från länsstyrelserna innefattade även en redovisning av förhållandena i länets kommuner. När orkanen inträffade var arbetet hos kommuner och länsstyrelser med att hantera konsekvenserna av flodvågen ännu inte avslutat. Det innebar att kommuner och länsstyrelser samtidigt fick hantera två parallella händelser av stor dignitet. Det innebar dessutom att kontaktlistor och metodik för att lämna underlag till KBM var uppdaterade sedan händelsen i Sydostasien, vilket bidrog till att underlätta samarbetet med länsstyrelserna. Samverkan med länsstyrelserna när det gäller att få underlag till lägesbeskrivningarna har i huvudsak fungerat bra. Samarbetet kan dock ytterligare förbättras genom att utveckla och förbereda formerna för rapportering. För rapporteringen i samband med orkanen lämnades underlag från sammanlagt 15 länsstyrelser, dock inte vid ett och samma tillfälle. Inte i någon av de åtta lägesbeskrivningarna fanns tillgång till underlag från samtliga 15 länsstyrelser. Skälen till att underlag saknas är flera. En orsak som kommit fram var tidspress och att arbetet med att hantera själva krisen prioriterades. En annan orsak är att det är oklart vad som skall rapporteras och vid vilka tidpunkter. I samband med orkanen lämnade länsstyrelserna underlag dels till KBM, dels till Finansdepartementet. Flera av länsstyrelserna uppfattade att KBM:s och Finansdepartementets behov av underlag var detsamma varför likalydande underlag lämnades. Några länsstyrelser lämnade dock skilda underlag till KBM och Finansdepartementet. Det tyder på att informationen till länsstyrelserna och tydligheten om vad som efterfrågas kan förbättras. Eftersom KBM:s beskrivningar bygger på underlag från såväl länsstyrelserna som andra berörda aktörer, finns förutsättningar för att KBM kan sammanställa och göra beskrivningar som även tillfredställer Finansdepartementets behov Erfarenheter avseende lägesbeskrivningar från centrala myndigheter m.fl. Enligt länsstyrelsernas instruktion skall länsstyrelserna vid behov tillhandahålla KBM områdesvisa lägesrapporteringar. Något motsvarande uppdrag finns inte för centrala myndigheter med särskilt ansvar för fredstida krishantering, när det gäller att tillhandahålla KBM lägesrapporteringar vid kriser. Samverkan med centrala myndigheter i samband med orkanen bestod främst i de kontakter som upprättades med anledning av att KBM önskade underlag för lägesbeskrivningar. En erfarenhet är att det tog längre tid att få igång ett effektivt samarbete med berörda centrala myndigheter än med länsstyrelserna när det gällde att leverera underlag. En orsak var att KBM inte hade omfattningen av orkanen klar för sig till en början, vilket medförde osäkerhet om vilka myndigheter som blev berörda. En annan orsak var att listor på kontaktpersoner inte var uppdaterade i nödvändig omfattning. Ytterligare en erfarenhet är att det var lättare att få in relevant underlag från elförsörjningsområdet än från telekommunikationsområdet.

6 Sid 6(9) Försvarsmaktens insatser var betydande i samband med orkanen. Samverkan när det gällde underlag kom igång först fyra dagar efter att händelsen inträffat. En samlad bild av frivilliga försvarsorganisationers insatser kunde lämnas först vid de två sista lägesrapporterna Erfarenheter av KBM:s eget arbete med lägesbeskrivningar Erfarenheterna av KBM:s krishanteringsarbete i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien och händelserna i samband med orkanen har föranlett en översyn av KBM:s krisorganisation och arbetet i lägescentralen. Arbetet med översynen pågår men KBM väljer ändå att redan nu uppmärksamma några frågeställningar som kan knytas till samverkan vid lägesbeskrivningar. Formerna för inrapportering, kvalitetssäkring och återrapportering till andra aktörer kan utvecklas. Lägesrapporten till Regeringskansliet innehåller både fakta, analyser och bedömningar samt i vissa fall förväntad utveckling av händelsen. Utan att ge avkall på offentlighetsprincipen finns behov att från KBM:s sida, bland annat av kvalitetssäkringsskäl, föra en dialog med Regeringskansliet innan rapporten levereras för att undvika missuppfattningar. Återrapportering till de aktörer som lämnar underlag samt övriga aktörer i krishanteringssystemet är nödvändig. I samband med orkanen återrapporterade KBM genom att lägga ut KBM:s lägesbeskrivningar på webbplatsen. En del av rapportering utgörs av återrapportering till de aktörer som lämnat underlag och kan utvecklas ytterligare. Genom till exempel utökad dialog kan arbetet för de aktörer som lämnar underlag underlättas. Dialogen bör avse former för hur KBM bäst skall lämna en reaktion på det underlag som kommer in för att ge möjlighet till justeringar till nästa rapporteringstillfälle. Dialogen med uppgiftslämnarna kan också behandla frågor om kvalitetssäkring av fakta och tolkning av bedömningar samt synpunkter på den rådande rapporteringsmodellen. KBM anser att det behövs en förmåga att genomföra tvärsektoriella analyser på nationell nivå vid kriser. Möjligheten att samlokalisera samverkanspersoner från myndigheter och Regeringskansliet bör därför utredas. KBM har i regleringsbrevet för år 2005 (Fö2004/81/EPS) fått uppdraget att utveckla former för rapportering och informationssamordning mellan myndigheter, kommuner och landsting vid kriser. KBM samordnar arbetet med utvecklingen av ett skyddat webbaserat informationssystem och en nationell portal för krisinformation (Fö2003/247/CIV, ). Rapporteringsformerna och den webbaserade tekniken kommer att utveckla offentliga aktörers förmåga till informationsförsörjning vid kriser. KBM ser det som angeläget att också Regeringskansliet som geografiskt områdesansvarig på nationell nivå utvecklar informationsförsörjningen vid kriser tillsammans med centrala myndigheter. För att ge Regeringskansliet tidiga varningar och rapporteringar samtidigt som rapporterna skulle få en högre kvalitetssäkring bör KBM utveckla samarbetet

7 Sid 7(9) med myndigheter och organisationer som har en aktiv och fungerande omvärldsbevakning. 4. Ansvarsfördelning och samverkan mellan offentliga och privata aktörer samt frivilligorganisationer Samverkan med privata aktörer förekom i mindre omfattning än med offentliga aktörer. Vid möten och studiebesök i det drabbade området har dock privata aktörer såsom Sydkraft och Telia medverkat. Beträffande elförsörjningen så levererade branschorganet Svensk Energi regelbundet en uppdatering av läget. I samband med orkanen har ett flertal frivilliga försvarsorganisationer på olika sätt engagerat sig i hjälpinsatser och stöd till samhället. Många av dessa har agerat inom ramen för Frivilliga Resursgrupper (FRG) som innefattar medlemmar från flera frivilligorganisationer. Exempelvis har man bemannat värmestugor och skött transporter. Många frivilliga har även varit engagerade genom Hemvärnet. Svenska Kraftnät (SvK) har utrustat 61 civilpliktiga kraftlednings- respektive ställverksreparatörer som frivilligt hjälpt till med återuppbyggnaden av elnätet i Sydsverige. De har ställt upp i arbetet efter stormen och tecknat tidsbegränsade avtal med olika eldistributörer i de drabbade områdena. När orkanen inträffade hade de flesta trossamfunden redan befunnit sig i olika faser av aktiv krishantering till följd av flodvågskatastrofen i Asien. POSOMgrupper eller motsvarande verksamheter för psykosocialt omhändertagande på kommunal nivå var i full drift. Samfunden, främst Svenska kyrkan, bistod med öppna församlingshem och personal. 5. Samordning och hantering av information till allmänheten I samband med orkanen använde KBM sin egen webbplats för att informera om myndighetens arbete efter orkanen. På eftermiddagen den 8 januari 2005, det vill säga samma dag som orkanen kom, lade KBM ut den första informationen. På webbplatsen hänvisade vi också till SMHI, Vägverket, Fortum, Sydkraft, Vattenfall, Banverket, SJ, och länsstyrelserna för mer information. KBM har också löpande lagt ut de lägesrapporter som lämnats till regeringen. Eftersom myndighetens verksamhet i första hand riktar sig till aktörerna i krishanteringssystemet har inte någon särskild samordnad information riktats till allmänheten. Mediatrycket på KBM blir stort under de första dygnen av en kris. Det var fallet också i samband med orkanen. Myndigheten har figurerat i både rikstäckande och lokal press och etermedier. Frågorna till KBM handlade om

8 Sid 8(9) krishanteringssystemet, myndigheternas olika ansvarsområden, sårbarheten i samhället och om Sveriges beredskap för långvariga elavbrott. KBM förväntades också svara på frågor om vad som borde ha gjorts under krisen och vilket förebyggande arbete som bedrivits. Vissa frågor har vi hänvisat vidare till ansvariga myndigheter och organisationer. En erfarenhet är att allmänhetens och mediernas uppfattning om vad KBM förväntas göra i en kris, inte stämmer med den uppgift som KBM har enligt sin instruktion i samband med hantering av kriser. En vanlig uppfattning är att KBM tar över vissa krishanteringsuppgifter och verkar för att samordning kommer till stånd mellan aktörer i samhället. 6. Statliga myndigheters, landstings och kommunala nivåns krisledning KBM har enligt instruktionen uppgiften att initiera studier av krishantering och förutsättningar för effektivare ledning. I och med att regeringen uppdragit åt bland annat KBM att redovisa erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen har KBM i övrigt inte initierat några särskilda studier med anledning av händelsen. KBM vill dock påpeka att erfarenheter av händelserna i samband med orkanen behandlas och analyseras i redan pågående studier och i studier med annat huvudsyfte. Ett av KBM:s ramforskningsprogram bedrivs i samarbete med Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement (LUCRAM). Ett antal delprojekt har initierats inom ramen för LUCRAM som rör teorier, koncept, modeller och begrepp för krishantering och bedrivs under samlingsnamnet FRIVA. Inom flera av dessa delprojekt utnyttjas möjligheten till djupstudier av händelserna i samband med orkanen för att bygga upp kompetens för krishantering samt för att studera förutsättningarna för effektivare ledning av en organisation vid krissituationer. Kraven ökar på att centrala och regionala myndigheter skall ha krisinformation på sina webbplatser. Allt fler kommuner och landsting utvecklar också krisinformation via webben. En studie har initierats av KBM där myndighetswebben vid kris- och katastrofhändelser studeras. I studien undersöks hur regionala och lokala myndigheter valt att arbeta med webbplatsen som en del i sin kriskommunikation i samband med några av den senaste tidens kriser. Bland annat kommer aktörer som drabbats av orkanen att ingå i studien. Beslut i ärendet har fattats av enhetschef Kenneth Axelsson. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Michael Lindstedt och utredare Leif Zetterberg (föredragande) deltagit. Kenneth Axelsson Leif Zetterberg

9 Sid 9(9) Kopia till Försvarsdepartementet Finansdepartementet Länsstyrelserna Inom KBM VL Samtliga enheter K/sekr

Försvarsdepartementet. 103 33 Stockholm. Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred. Uppdraget

Försvarsdepartementet. 103 33 Stockholm. Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred. Uppdraget Sid 1(7) 0774/2004 2004-09-13 Er ref: Fö2004/1404/CIV Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred Uppdraget Regeringen beslutade den 17 juni 2004, dnr.

Läs mer

Lägesrapport kl 13:

Lägesrapport kl 13: Sid 1 (7) Lägesrapport 2006-10-27 Enligt sändlista Box 599 101 31 Stockholm Lägesrapport kl 13:00 2006-10-27 Sammanfattning Läget beskriver situationen under förmiddagen den 27 oktober. Tel 08-593 710

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Stormen Gudrun informationen till allmänheten

Stormen Gudrun informationen till allmänheten Stormen Gudrun informationen till allmänheten Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Förord KBM sammanfattade erfarenheter efter stormen Gudrun som härjade i Sydsverige under januari 2005. Dessa

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Förbättring av länsstyrelsernas krishanteringsförmåga. Bakgrund

Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Förbättring av länsstyrelsernas krishanteringsförmåga. Bakgrund Sid 1(7) 0829/2002 2003-05-28 Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Förbättring av länsstyrelsernas krishanteringsförmåga Bakgrund Regeringen har i beslut den 31 oktober 2002 (Fö2002/2445/CIV)

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar SAMÖ 2008-2010 Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar Ann-Charlotte Engström 2006-04-25 Dnr. 0300/2006 1 Förord Att öva är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhällets förmåga

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner

Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner att kunna läsa spelet The key to winning is getting first where the puck is going next livsmedel elförsörjning elektroniska kommunikationer

Läs mer

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Länsstyrelsepaketet ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Framtaget inom projektet Utvecklat stöd till länsstyrelserna 2004 Foto: Kenneth Jonasson/Pressens

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Bilaga 2 Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet

Bilaga 2 Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Bilaga 2 Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Inriktningsdokument 2007-09-27 Dnr: 1582/2006 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Bakgrund och syfte med denna inriktning

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap.

Tranås kommun. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd beredskap. Uppföljning av granskning av organisation och planering för extraordinära händelser och höjd Revisionsrapport KPMG AB 12 januari 2011 Antal sidor: 6 2007 Rapport sv 0903.dotm Innehåll 1. Bakgrund 1 2.

Läs mer

Så vill vi utveckla krisberedskapen

Så vill vi utveckla krisberedskapen Så vill vi utveckla krisberedskapen KBM:S UPPDRAG/UTREDNINGAR 2005 Så vill vi utveckla krisberedskapen Titel: Så vill vi utveckla krisberedskapen Utgiven av: Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Original: Sörman

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag Det svenska krishanteringssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer har ansvar för var sin del och arbetar tillsammans

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef Internetdagarna 2003-10-07--08 Staffan Karlsson Enhetschef Informationssäkerhetsenheten Bakgrund Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 2001 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Samhällets

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser. vägledning från krisberedskapsmyndigheten. kbm rekommenderar 2004:1

Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser. vägledning från krisberedskapsmyndigheten. kbm rekommenderar 2004:1 Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser vägledning från krisberedskapsmyndigheten kbm rekommenderar 2004:1 kbm rekommenderar 2004:1 Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne

Strategi för. regional samverkan vid kris i Skåne Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Titel: Strategi för regional samverkan vid kris i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Diarienummer: 100-8593-10 Redaktör: Ann-Nina Finne ISBN: 978-91-86533-25-0

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum Samverkanskonferenser Länsstyrelseforum 2014-09-30 Nationella Samverkanskonferenser Ger myndigheter, näringsliv och andra organisationer möjlighet att samverka när händelser bedöms få konsekvenser på nationell

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Nora kommun

Kriskommunikationsplan för Nora kommun Dnr Ks 347/2014 Kriskommunikationsplan för Nora kommun Kriskommunikationsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår Nora kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Krishantering i Regeringskansliet Struktur, roller och ansvar

Krishantering i Regeringskansliet Struktur, roller och ansvar Krishantering i Regeringskansliet Struktur, roller och ansvar Kjell Mo Kansliet för krishantering Upplägg Övergripande om RK Krishantering i RK, ansvar, uppgifter, roller Kansliet för krishantering Krishantering

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Nationell övningsplan. En strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap

Nationell övningsplan. En strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap Nationell övningsplan En strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap Nationell övningsplan En strategi för tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län

Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län Yttrande Sida 1 av 5 Regeringskansliet Justitiedepartementet Kansliet för krishantering shafagh.elhami@regeringskansliet.se Yttrande avseende frågor om yt- och grundvattentillgången i Västernorrlands län

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Verksamheten i samverkansområdena under perioden den 1 september 31 december 2006

Verksamheten i samverkansområdena under perioden den 1 september 31 december 2006 Verksamheten i samverkansområdena under perioden den 1 september 31 december 2006 Redogörelse i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 2007-02-21 1861/2006 Redogörelse

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap; SFS 2006:544 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer