Krisberedskapsmyndigheten Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm"

Transkript

1 Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/ Krisberedskapsmyndigheten Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra Sverige i januari Inledning 1.1 Uppdraget I regeringsbeslut Fö 2005/501/CIV, daterat , har regeringen uppdragit åt bland annat Krisberedskapsmyndigheten (KBM) att inom sitt verksamhetsområde redovisa erfarenheterna av krishanteringsarbetet i samband med orkanen i södra Sverige En redovisning skall ske senast den 1 juni Box Stockholm Tel Fax myndigheten.se myndigheten.se Besöksadresser Kungsgatan 53, Stockholm Hågesta, Sollefteå KBM skall också verka för att eventuella kontakter med länsstyrelser, kommuner och landsting samordnas för att därigenom minska belastningen för dessa. Senast den 1 september 2005 skall KBM sammanställa och analysera de olika myndigheternas underlag i en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 1.2 KBM:s verksamhetsområde KBM:s verksamhetsområde kan sammanfattas som att KBM skall förbereda kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter så att krishanteringsförmågan stärks. KBM skall också verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer och näringsliv. I krissituationer skall KBM kunna lämna stöd till offentliga organ, initiera studier samt ha förmågan att kunna bistå Regeringskansliet med områdesvisa lägesbeskrivningar. 1.3 Genomförandet av uppdraget KBM har i sin redovisning av erfarenheter från krishanteringsarbetet utgått från vad som anges i förordning (2002:518) med instruktion för KBM avseende krishantering. Denna redovisning beskriver erfarenheterna av krishanteringsarbetet inom KBM:s verksamhetsområde.

2 Sid 2(9) KBM har, för de myndigheter som berörs av uppdraget, anvisat en disposition och redovisningsstruktur för det underlag som sänds till KBM i syfte att skapa förutsättningar för sammanställning, analys och jämförande studier av de olika underlagen. Dispositionen och redovisningsstrukturen har sin grund i de frågeställningar som regeringen preciserat i uppdraget. KBM har förankrat anvisningarna hos berörda myndigheter vid ett seminarium i början av mars Vid samma tillfälle lades principerna fast hur kontakterna med länsstyrelser, kommuner och landsting skall gå till för att minska arbetsbelastningen för dessa. 2. Sammanfattning KBM:s krishanteringsarbete i samband med orkanen har främst handlat om lägesbeskrivningar till Regeringskansliet, informationsinsatser samt av studier i syfte att förbättra krishanteringsförmågan. Skriftliga lägesrapporter lämnades dagligen från och med den 8 januari 2005 till och med den 14 januari Dessutom lämnades en lägesrapport den 20 januari 2005 i samband med ett förväntat väderomslag som kunde ha påverkat händelseutvecklingen. Sammanlagt lämnade KBM åtta skriftliga lägesrapporter. Berörda länsstyrelser, centrala myndigheter inom sektorerna el, transporter och telekommunikation, branschorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer och trossamfund lämnade underlag till KBM. Dessutom lämnade Försvarsmakten och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) underlag. I KBM:s rapporter till regeringen redovisades även mediernas bild av händelsen. En återkommande fråga är vad Regeringskansliet vill ha ut av KBM:s lägesbeskrivning i samband med krishantering. En i förväg utformad rapporteringsmodell skulle ha underlättat arbetet för KBM med att ta fram lägesbeskrivningarna men även underlättat arbetet för de aktörer som skulle lämna underlag. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2005 avseende KBM, skall KBM i samarbete med berörda samverkansansvariga myndigheter, landsting och kommuner utarbeta former för rapportering och samordnad information mellan aktörerna vid kriser. KBM arbetar med uppdraget samordnat med uppdraget att utveckla ett skyddat webbaserat informationssystem. Formerna för rapportering, kvalitetssäkring och återrapportering till andra aktörer kan utvecklas. Lägesrapporter till Regeringskansliet innehåller både fakta, analyser och bedömningar samt i vissa fall förväntad utveckling av händelsen. Utan att ge avkall på offentlighetsprincipen finns behov att från KBM:s sida, bland annat av kvalitetssäkringsskäl, föra en dialog med Regeringskansliet innan rapporten levereras för att undvika missuppfattningar. När det gäller att få underlag till lägesbeskrivningarna från länsstyrelserna har samverkan i huvudsak fungerat bra. Genom att utveckla och förbereda formerna för rapportering kan dock samarbetet ytterligare förbättras och effektiviseras. I samband med orkanen lämnade länsstyrelserna underlag dels till KBM, dels till Finansdepartementet. Eftersom KBM:s beskrivningar bygger på underlag från såväl länsstyrelserna som andra berörda aktörer finns förutsättningar för att

3 Sid 3(9) KBM kan sammanställa och göra beskrivningar som även tillfredställer Finansdepartementets behov. Enligt förordning (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap skall samverkansansvariga myndigheter hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom ansvarsområdet samt vidtagna och planerade åtgärder. Enligt länsstyrelsernas instruktion (2002:864) skall länsstyrelsen som samverkansansvarig myndighet också kunna tillhandahålla KBM områdesvisa lägesrapporteringar. Något motsvarande uppdrag att tillhandahålla KBM lägesrapporteringar finns inte för centrala samverkansansvariga myndigheter. Medietrycket på KBM blir stort under de första dygnen av en kris. Det var fallet också i samband med orkanen. KBM använde webbplatsen för att informera om myndighetens arbete i samband med orkanen. KBM har figurerat i både rikstäckande och lokal press och etermedier. Frågorna till KBM handlade om krishanteringssystemet, myndigheternas olika ansvarsområden, sårbarheten i samhället och om Sveriges beredskap för långvariga elavbrott. KBM förväntas också svara på frågor om vad som borde ha gjorts under krisen och vilket förebyggande arbete som bedrivits. En erfarenhet är att allmänhetens och mediernas uppfattning om vad KBM förväntas göra i en kris, inte stämmer med den uppgift som KBM har enligt sin instruktion i samband med hantering av kriser. En vanlig uppfattning är att KBM tar över vissa krishanteringsuppgifter och verkar för att samordning kommer till stånd mellan aktörer i samhället. 3. Samverkan och samordning mellan offentliga aktörer 3.1 Lägesbeskrivningar För att bistå Regeringskansliet med lägesbeskrivningar vid en kris har KBM inrättat en funktion för att samla in underlag från aktörer i samhället. Underlag inhämtas bland annat från centrala myndigheter, länsstyrelser och organisationer. Underlaget analyseras och sammanställs till en lägesbeskrivning som lämnas till Regeringskansliet. Inom KBM har en särskild organisation utbildats och lokaler med anpassad teknisk utrustning har byggts upp för att nyttjas vid arbetet med lägesbeskrivningarna, en så kallad lägescentral. De tekniska hjälpmedel som idag nyttjas i lägescentralen för att ta fram rapporterna, förmedla dessa till Regeringskansliet samt att återrapportera till berörda aktörer är desamma som används av KBM i sitt dagliga arbete. Kommunikationen sker med hjälp av telefoner, e-post och fax. Bearbetning av inkomna underlag, lagring av data samt administrativt stöd sker med de programvaror och enligt de rutiner som nyttjas i det normala linjearbetet. En erfarenhet från arbetet med lägesbeskrivningar är att arbetet kan effektiviseras. Kvaliteten kan ytterligare förbättras genom att utnyttja mer kvalificerad utrustning och system som stödjer informationsutbyte och verksamheten i lägescentralen.

4 Sid 4(9) I samband med orkanen var KBM:s lägescentral bemannad dagtid från och med den 8 januari 2005 till och med den 14 januari Lägescentralen var även bemannad under natten mellan den 8 och 9 januari. Skriftliga lägesrapporter lämnades dagligen under denna period. Återkoppling till de aktörer som lämnat underlag skedde genom att rapporterna lades ut på KBM:s webbplats. I samband med ett förväntat väderomslag som kunde ha påverkat händelseutvecklingen, levererades en lägesbeskrivning även den 20 januari Sammanlagt lämnade KBM åtta skriftliga rapporter till Regeringskansliet med anledning av orkanen. I dialog med Regeringskansliet bestämdes de tidpunkter då lägesrapporterna skulle levereras. Vid dialogen bestämdes också vilka funktioner som skulle analyseras och redovisas i rapporterna. Berörda länsstyrelser, centrala myndigheter inom sektorerna el, transporter och telekommunikation, branschorganisationer, frivilliga försvarsorganisationer och trossamfund lämnade underlag till KBM. Dessutom lämnade Försvarsmakten och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) underlag. I rapporterna redovisades även mediernas bild av händelsen. Enligt KBM:s regleringsbrev för budgetåret 2005, skall KBM i samarbete med berörda samverkansansvariga myndigheter, landsting och kommuner utarbeta former för rapportering och samordnad information mellan aktörerna vid kriser. Arbetet skall samordnas med myndighetens arbete med att utveckla ett skyddat webbaserat informationssystem och en nationell portal för krisinformation. Detta omfattande uppdrag har påbörjats. 3.2 Erfarenheter avseende lägesbeskrivningar En strävan från KBM är att lägesbeskrivningarna skall innehålla så aktuell information som möjligt och samtidigt vara kvalitetssäkrad vilket medför att arbetet med att ta fram rapporten ofta sker under tidspress. En i förväg utformad rapporteringsmodell skulle ha underlättat arbetet med att ta fram lägesbeskrivningarna. Arbetet för aktörer som lämnar underlag till KBM skulle också underlättas av en i förväg fastlagd rapporteringsmodell. En återkommande fråga är vad Regeringskansliet vill ha ut av KBM:s lägesbeskrivning i samband med krishantering. För att effektivisera arbetet och säkerställa att Regeringskansliet får en rapport som tillfredsställer kansliets behov bör Regeringskansliet i ett förberedande skede precisera ett antal grundläggande frågeställningar som kansliet önskar få belysta, oavsett krisens art och omfattning samt tidpunkter för rapportering. I KBM:s arbete med att utarbeta former för rapportering enligt uppdraget i regleringsbrevet kommer dessa synpunkter att utgöra viktiga ingångsvärden Erfarenheter avseende lägesbeskrivningar från länsstyrelserna Enligt 52 förordning (2002:864) med instruktion för länsstyrelserna, skall länsstyrelserna vid behov tillhandahålla KBM områdesvisa lägesrapporteringar. Länsstyrelsen skall vidare enligt 5 förordningen (2002:472) om åtgärder för

5 Sid 5(9) fredstida krishantering och höjd beredskap, hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen inom ansvarsområdet samt vidtagna och planerade åtgärder. I samband med flodvågen i Sydostasien lämnade länsstyrelserna underlag till KBM:s lägesbeskrivningar. Underlaget från länsstyrelserna innefattade även en redovisning av förhållandena i länets kommuner. När orkanen inträffade var arbetet hos kommuner och länsstyrelser med att hantera konsekvenserna av flodvågen ännu inte avslutat. Det innebar att kommuner och länsstyrelser samtidigt fick hantera två parallella händelser av stor dignitet. Det innebar dessutom att kontaktlistor och metodik för att lämna underlag till KBM var uppdaterade sedan händelsen i Sydostasien, vilket bidrog till att underlätta samarbetet med länsstyrelserna. Samverkan med länsstyrelserna när det gäller att få underlag till lägesbeskrivningarna har i huvudsak fungerat bra. Samarbetet kan dock ytterligare förbättras genom att utveckla och förbereda formerna för rapportering. För rapporteringen i samband med orkanen lämnades underlag från sammanlagt 15 länsstyrelser, dock inte vid ett och samma tillfälle. Inte i någon av de åtta lägesbeskrivningarna fanns tillgång till underlag från samtliga 15 länsstyrelser. Skälen till att underlag saknas är flera. En orsak som kommit fram var tidspress och att arbetet med att hantera själva krisen prioriterades. En annan orsak är att det är oklart vad som skall rapporteras och vid vilka tidpunkter. I samband med orkanen lämnade länsstyrelserna underlag dels till KBM, dels till Finansdepartementet. Flera av länsstyrelserna uppfattade att KBM:s och Finansdepartementets behov av underlag var detsamma varför likalydande underlag lämnades. Några länsstyrelser lämnade dock skilda underlag till KBM och Finansdepartementet. Det tyder på att informationen till länsstyrelserna och tydligheten om vad som efterfrågas kan förbättras. Eftersom KBM:s beskrivningar bygger på underlag från såväl länsstyrelserna som andra berörda aktörer, finns förutsättningar för att KBM kan sammanställa och göra beskrivningar som även tillfredställer Finansdepartementets behov Erfarenheter avseende lägesbeskrivningar från centrala myndigheter m.fl. Enligt länsstyrelsernas instruktion skall länsstyrelserna vid behov tillhandahålla KBM områdesvisa lägesrapporteringar. Något motsvarande uppdrag finns inte för centrala myndigheter med särskilt ansvar för fredstida krishantering, när det gäller att tillhandahålla KBM lägesrapporteringar vid kriser. Samverkan med centrala myndigheter i samband med orkanen bestod främst i de kontakter som upprättades med anledning av att KBM önskade underlag för lägesbeskrivningar. En erfarenhet är att det tog längre tid att få igång ett effektivt samarbete med berörda centrala myndigheter än med länsstyrelserna när det gällde att leverera underlag. En orsak var att KBM inte hade omfattningen av orkanen klar för sig till en början, vilket medförde osäkerhet om vilka myndigheter som blev berörda. En annan orsak var att listor på kontaktpersoner inte var uppdaterade i nödvändig omfattning. Ytterligare en erfarenhet är att det var lättare att få in relevant underlag från elförsörjningsområdet än från telekommunikationsområdet.

6 Sid 6(9) Försvarsmaktens insatser var betydande i samband med orkanen. Samverkan när det gällde underlag kom igång först fyra dagar efter att händelsen inträffat. En samlad bild av frivilliga försvarsorganisationers insatser kunde lämnas först vid de två sista lägesrapporterna Erfarenheter av KBM:s eget arbete med lägesbeskrivningar Erfarenheterna av KBM:s krishanteringsarbete i samband med flodvågskatastrofen i Sydostasien och händelserna i samband med orkanen har föranlett en översyn av KBM:s krisorganisation och arbetet i lägescentralen. Arbetet med översynen pågår men KBM väljer ändå att redan nu uppmärksamma några frågeställningar som kan knytas till samverkan vid lägesbeskrivningar. Formerna för inrapportering, kvalitetssäkring och återrapportering till andra aktörer kan utvecklas. Lägesrapporten till Regeringskansliet innehåller både fakta, analyser och bedömningar samt i vissa fall förväntad utveckling av händelsen. Utan att ge avkall på offentlighetsprincipen finns behov att från KBM:s sida, bland annat av kvalitetssäkringsskäl, föra en dialog med Regeringskansliet innan rapporten levereras för att undvika missuppfattningar. Återrapportering till de aktörer som lämnar underlag samt övriga aktörer i krishanteringssystemet är nödvändig. I samband med orkanen återrapporterade KBM genom att lägga ut KBM:s lägesbeskrivningar på webbplatsen. En del av rapportering utgörs av återrapportering till de aktörer som lämnat underlag och kan utvecklas ytterligare. Genom till exempel utökad dialog kan arbetet för de aktörer som lämnar underlag underlättas. Dialogen bör avse former för hur KBM bäst skall lämna en reaktion på det underlag som kommer in för att ge möjlighet till justeringar till nästa rapporteringstillfälle. Dialogen med uppgiftslämnarna kan också behandla frågor om kvalitetssäkring av fakta och tolkning av bedömningar samt synpunkter på den rådande rapporteringsmodellen. KBM anser att det behövs en förmåga att genomföra tvärsektoriella analyser på nationell nivå vid kriser. Möjligheten att samlokalisera samverkanspersoner från myndigheter och Regeringskansliet bör därför utredas. KBM har i regleringsbrevet för år 2005 (Fö2004/81/EPS) fått uppdraget att utveckla former för rapportering och informationssamordning mellan myndigheter, kommuner och landsting vid kriser. KBM samordnar arbetet med utvecklingen av ett skyddat webbaserat informationssystem och en nationell portal för krisinformation (Fö2003/247/CIV, ). Rapporteringsformerna och den webbaserade tekniken kommer att utveckla offentliga aktörers förmåga till informationsförsörjning vid kriser. KBM ser det som angeläget att också Regeringskansliet som geografiskt områdesansvarig på nationell nivå utvecklar informationsförsörjningen vid kriser tillsammans med centrala myndigheter. För att ge Regeringskansliet tidiga varningar och rapporteringar samtidigt som rapporterna skulle få en högre kvalitetssäkring bör KBM utveckla samarbetet

7 Sid 7(9) med myndigheter och organisationer som har en aktiv och fungerande omvärldsbevakning. 4. Ansvarsfördelning och samverkan mellan offentliga och privata aktörer samt frivilligorganisationer Samverkan med privata aktörer förekom i mindre omfattning än med offentliga aktörer. Vid möten och studiebesök i det drabbade området har dock privata aktörer såsom Sydkraft och Telia medverkat. Beträffande elförsörjningen så levererade branschorganet Svensk Energi regelbundet en uppdatering av läget. I samband med orkanen har ett flertal frivilliga försvarsorganisationer på olika sätt engagerat sig i hjälpinsatser och stöd till samhället. Många av dessa har agerat inom ramen för Frivilliga Resursgrupper (FRG) som innefattar medlemmar från flera frivilligorganisationer. Exempelvis har man bemannat värmestugor och skött transporter. Många frivilliga har även varit engagerade genom Hemvärnet. Svenska Kraftnät (SvK) har utrustat 61 civilpliktiga kraftlednings- respektive ställverksreparatörer som frivilligt hjälpt till med återuppbyggnaden av elnätet i Sydsverige. De har ställt upp i arbetet efter stormen och tecknat tidsbegränsade avtal med olika eldistributörer i de drabbade områdena. När orkanen inträffade hade de flesta trossamfunden redan befunnit sig i olika faser av aktiv krishantering till följd av flodvågskatastrofen i Asien. POSOMgrupper eller motsvarande verksamheter för psykosocialt omhändertagande på kommunal nivå var i full drift. Samfunden, främst Svenska kyrkan, bistod med öppna församlingshem och personal. 5. Samordning och hantering av information till allmänheten I samband med orkanen använde KBM sin egen webbplats för att informera om myndighetens arbete efter orkanen. På eftermiddagen den 8 januari 2005, det vill säga samma dag som orkanen kom, lade KBM ut den första informationen. På webbplatsen hänvisade vi också till SMHI, Vägverket, Fortum, Sydkraft, Vattenfall, Banverket, SJ, och länsstyrelserna för mer information. KBM har också löpande lagt ut de lägesrapporter som lämnats till regeringen. Eftersom myndighetens verksamhet i första hand riktar sig till aktörerna i krishanteringssystemet har inte någon särskild samordnad information riktats till allmänheten. Mediatrycket på KBM blir stort under de första dygnen av en kris. Det var fallet också i samband med orkanen. Myndigheten har figurerat i både rikstäckande och lokal press och etermedier. Frågorna till KBM handlade om

8 Sid 8(9) krishanteringssystemet, myndigheternas olika ansvarsområden, sårbarheten i samhället och om Sveriges beredskap för långvariga elavbrott. KBM förväntades också svara på frågor om vad som borde ha gjorts under krisen och vilket förebyggande arbete som bedrivits. Vissa frågor har vi hänvisat vidare till ansvariga myndigheter och organisationer. En erfarenhet är att allmänhetens och mediernas uppfattning om vad KBM förväntas göra i en kris, inte stämmer med den uppgift som KBM har enligt sin instruktion i samband med hantering av kriser. En vanlig uppfattning är att KBM tar över vissa krishanteringsuppgifter och verkar för att samordning kommer till stånd mellan aktörer i samhället. 6. Statliga myndigheters, landstings och kommunala nivåns krisledning KBM har enligt instruktionen uppgiften att initiera studier av krishantering och förutsättningar för effektivare ledning. I och med att regeringen uppdragit åt bland annat KBM att redovisa erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen har KBM i övrigt inte initierat några särskilda studier med anledning av händelsen. KBM vill dock påpeka att erfarenheter av händelserna i samband med orkanen behandlas och analyseras i redan pågående studier och i studier med annat huvudsyfte. Ett av KBM:s ramforskningsprogram bedrivs i samarbete med Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement (LUCRAM). Ett antal delprojekt har initierats inom ramen för LUCRAM som rör teorier, koncept, modeller och begrepp för krishantering och bedrivs under samlingsnamnet FRIVA. Inom flera av dessa delprojekt utnyttjas möjligheten till djupstudier av händelserna i samband med orkanen för att bygga upp kompetens för krishantering samt för att studera förutsättningarna för effektivare ledning av en organisation vid krissituationer. Kraven ökar på att centrala och regionala myndigheter skall ha krisinformation på sina webbplatser. Allt fler kommuner och landsting utvecklar också krisinformation via webben. En studie har initierats av KBM där myndighetswebben vid kris- och katastrofhändelser studeras. I studien undersöks hur regionala och lokala myndigheter valt att arbeta med webbplatsen som en del i sin kriskommunikation i samband med några av den senaste tidens kriser. Bland annat kommer aktörer som drabbats av orkanen att ingå i studien. Beslut i ärendet har fattats av enhetschef Kenneth Axelsson. I den slutliga handläggningen har också sektionschef Michael Lindstedt och utredare Leif Zetterberg (föredragande) deltagit. Kenneth Axelsson Leif Zetterberg

9 Sid 9(9) Kopia till Försvarsdepartementet Finansdepartementet Länsstyrelserna Inom KBM VL Samtliga enheter K/sekr

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

En ny krisberedskapsförordning

En ny krisberedskapsförordning KBM dnr 0409/2004 En ny krisberedskapsförordning återrapportering av uppdrag att se över förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap 2 Innehållsförteckning sida Sammanfattning

Läs mer

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef Internetdagarna 2003-10-07--08 Staffan Karlsson Enhetschef Informationssäkerhetsenheten Bakgrund Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 2001 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Samhällets

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Informationsbrist vid elavbrott

Informationsbrist vid elavbrott Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten,

Läs mer

del Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1

del Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1 del 1 Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser kbm rekommenderar 2008:1 kbm rekommenderar 2008:1 Vägledning inför kriser del 1. att planera inför kriser Titel: Vägledning inför kriser Del

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Indikatorer på krisberedskapsförmåga. Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007

Indikatorer på krisberedskapsförmåga. Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007 Indikatorer på krisberedskapsförmåga Slutredovisning av uppdrag i Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för år 2007 Anna Wolrath 2007-09-27 0433/2007 Titel: Indikatorer på krisberedskapsförmåga Utgiven

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007. Bilaga 2: Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006

Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007. Bilaga 2: Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006 Samhällets krisberedskap Förmåga 2006/2007 Bilaga 2: Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006 0027/2007 Innehåll Händelser som prövade samhällets förmåga under 2006 5 Samordnad information

Läs mer

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna...

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna... Sid 1(12) Rapport 2005-03-07 Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2 2 De

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm

2015-06-04 Fi2015/3195. Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Regeringsbeslut II 1 2015-06-04 Fi2015/3195 Finansdepartementet Finansinspektionen Box 7821 10397 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Finansinspektionen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

SwedCOLD 10 oktober 07

SwedCOLD 10 oktober 07 SwedCOLD 10 oktober 07 Riksrevisionens rapport om vattenkraftdammar Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Beredskap för dammbrott SvK:s handbok Dammsäkerhet egenkontroll och tillsyn Riksrevisionens

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun Krisledningsorganisation 2013 Luleå kommun Innehåll Sammanfattningsvis föreslås följande 4 Bakgrund 4 Ny organisation 2013 4 Krisledningsorganisation - allmänt 4 Krisledningsnämnd 5 Krisledningsstab 5

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Före. 25 oktober 2005

Före. 25 oktober 2005 Före. ..och efter Gudrun! Ibland händer det oförutsedda Erfarenheter från stormen Post- och telestyrelsen, PTS Gudrun och övning Samvete 2005 Avdelningen för nätsäkerhet Robusthet i elektroniska kommunikationer

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se

Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se Kommunicera kris och hantera klimatrisker 10 år sedan stormen Gudrun Nicklas.Guldaker@keg.lu.se Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet Några stormar sedan 1902 1902

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara beskrivande och kortfattat (undvik dock

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer