Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015"

Transkript

1 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen

2 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Funktionshinderomsorgen (FO) Skapat av: Nordiska Undersökningsgruppen AB Dokumentdatum: Projektledare: Anders Lindhe Projektassistent: Marcus Kvist Nordiska Undersökningsgruppen AB Slottsgatan 14, Jönköping

3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte...4 Bortfallsanalys...5 Enkäten...5 Anonymitet...5 Denna rapport...5 Hemtjänst inom FO totalt...6 Egen regi Extern utförare Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Enheten för personlig assistans, Jvo Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB Övrigas kommentarer

4 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Funktionshinderomsorgen (FO) eller Äldreomsorgen (ÄO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens två verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick vecka 42, vecka 3, Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 105 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 65%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Utskickade Naturliga Antal Bas bortfall svar Svarsfrekvens FO Hemtjänst 215 st 14 st 201 st 113 st 59% 58% 55% 53% 56% LSS Dagl verksamhet 215 st 9 st 206 st 128 st 64% 63% 59% 58% 62% LSS Grpbost/Serv.bo. 172 st 9 st 163 st 84 st 60% 61% 57% 54% 52% SPT Grpbost/Serv.bo. 74 st 8 st 66 st 34 st 48% 37% 49% 45% 52% ÄO Hemtjänst över 65 år 1386 st 35 st 1351 st 956 st 75% 74% 73% 70% 71% Äldreboende 405 st 27 st 378 st 221 st 58% 67% 56% 59% 58% Dagverksamhet 101 st 3 st 98 st 64 st 67% 51% 66% 64% 65% 4

5 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande I utskicket Av de svarande FO Hemtjänst 60% 58% 40% 42% 50,8 år 52,2 år LSS Dagl verksamhet 45% 48% 55% 52% 38,7 år 37,7 år LSS Grpbost/Serv.bo. 41% 44% 59% 56% 43,2 år 42,1 år SPT Grpbost/Serv.bo. 47% 50% 53% 50% 49,1 år 48,6 år ÄO Hemtjänst över 65 år 66% 67% 34% 33% 82,3 år 82,6 år Äldreboende 72% 74% 28% 26% 86,0 år 86,5 år Dagverksamhet 57% 52% 43% 48% 82,0 år 82,2 år Enkäten Inför 2011 formulerades vissa frågor om. Där det förekommer omformulerade frågor, men ändå anses kunna jämföras med tidigare år, markeras detta med **. Enkäten är uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Hemtjänst inom FO. Totalt skickades 215 enkäter ut. 14 var naturliga bortfall och 113 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 56%. Svaren har efter insamling brutits per anordnare. 5

6 Hemtjänst inom FO totalt KÖN Kvinna 58 Man Procent Kvinna 58% 61% 61% 67% 66% 66% 58% Man 42% 39% 39% 33% 34% 34% 42% ÅLDER 14 år eller yngre år år år år år år år 85 år eller äldre Procent år eller yngre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% år 0% 3% 1% 1% 1% 1% 2% år 7% 7% 7% 6% 7% 5% 5% år 13% 12% 14% 18% 13% 14% 14% år 24% 16% 26% 16% 25% 30% 26% år 49% 56% 46% 53% 54% 48% 53% år 6% 6% 6% 7% 1% 2% 0% år 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85 år eller äldre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6

7 HEMTJÄNSTUTFÖRARE Järfälla hemtjänst, Jakobsberg 21 Loki AB Enheten För Personlig Assistans, Jvo Viola Sunvidssons Hemservice AB Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Järfälla hemtjänst, Viksjö Järfälla hemtjänst Barkarby/Skälby Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB AB Adela Omsorg Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket Kristinas Omtanke AB Rossab 3 Systrar Omsorg AB Alerta Omsorg AB Ansvarsfull Omsorg AB Attendo Care AB Enklare Vardag AB Proffssystern i Stockholm AB Omsorgshuset i Stockholm AB Haddads Omsorg AB Teddys Hemtjänst, HB Annan extern utförare Procent 7

8 Järfälla hemtjänst, Jakobsberg * * * 19% 19% 21% 21% Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB * * * 1% 1% 4% 13% Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB * * * * 2% 7% 12% Enheten För Personlig Assistans, Jvo * * 4% 4% 12% 11% 12% Järfälla hemtjänst Barkarby/Skälby * * * * 4% 4% 6% Järfälla hemtjänst, Viksjö * * * * 6% 4% 6% Järfälla hemtjänst, Kallhäll/Stäket * * * 8% 4% 3% 5% Ansvarsfull Omsorg AB * * * * * 2% 4% Kristinas Omtanke AB 2% 4% 5% 1% 2% 3% 4% AB Adela Omsorg * * * * 2% 3% 4% Absoluta Omsorgen * * * * * * 4% Proffssystern i Stockholm AB * * * 0% 0% 2% 3% Rossab * * 1% 4% 2% 3% 3% Alerta Omsorg AB * * * * 1% 2% 1% Attendo Care AB 10% 12% 8% 9% 3% 2% 1% Deluxe hemtjänst * * * * * * 1% 3 Systrar Omsorg AB * * * * * 2% 0% Enklare Vardag AB * * * 1% 5% 2% 0% Haddads Omsorg AB * * * * * 0% 0% Loki AB * * 3% 11% 17% 18% 0% Omsorgshuset i Stockholm AB * * * 3% 1% 1% 0% Teddys Hemtjänst, HB * * * * * 0% 0% Viola Sunvidssons Hemservice AB 6% 12% 13% 11% 6% 9% 0% Annan extern utförare * * * * * 1% 0% 8

9 DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,4 4,4 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Jag träffar oftast personal som jag känner 4,3 Personalen visar respekt för mig 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,6 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,4 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * * * 4,6 4,6 4,5 4,4 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,4 4,0 4,2 4,5 4,4 4,6 4,3 Personalen visar respekt för mig 4,7 4,2 4,4 4,7 4,7 4,6 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,4 4,0 4,1 4,6 4,5 4,6 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,5 4,0 4,2 4,6 4,4 4,5 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får * * * * * * 4,3 9

10 ÄR DET NÅGON SOM HJÄLPT DIG ATT FYLLA I DENNA ENKÄT? Nej 57 Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 33 Ja, personal 4 Vet ej/ej svar Procent Nej 71% 71% 70% 62% 57% 57% 57% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 17% 20% 18% 32% 37% 30% 33% Ja, personal 5% 6% 8% 3% 3% 6% 4% Vet ej/ej svar 7% 3% 4% 3% 2% 7% 6% 10

11 HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN HANDLÄGGARE UNDER 2014? Ja 79 Nej Procent Ja * 75% 74% 77% 76% 69% 79% Nej * 25% 26% 23% 24% 31% 21% 11

12 HUR VÄL INSTÄMMER DU I FÖLJANDE PÅSTÅENDEN? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2014) Min handläggare bemöter mig med respekt 4,7 Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Min handläggare visar förståelse för min situation 4,5 Min handläggare är kunnig 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Min handläggare bemöter mig med respekt Min handläggare visar förståelse för min situation * 4,4 4,4 4,7 4,6 4,6 4,7 * * * 4,6 4,3 4,4 4,5 Min handläggare är kunnig * * * 4,6 4,3 4,3 4,4 Min handläggare är lätt att komma i kontakt med * 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1 4,3 12

13 HAR DU SJÄLV VALT HEMTJÄNSTUTFÖRARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin handläggare under 2014) Ja 66 Nej, företrädare (god man/förvaltare hjälpte till) 11 Nej, anhörig/närstående hjälpte till 15 Ej svar Procent Ja * 58% 72% 80% 70% 74% 66% Nej, företrädare (god man/förvaltare hjälpte till) 11% Nej, anhörig/närstående hjälpte till 15% Nej, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till * * * 4% 7% 12% * Nej, kommunens biståndsbedömare hjälpte till * * * 13% 12% 8% * Ej svar * * * 4% 12% 6% 8% 13

14 Egen regi Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST svar svar svar svar svar svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,7 4,5 4,2 4,1 4,4 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,8 4,6 4,4 4,1 4,4 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,0 4,4 4,3 4,3 3,8 4,3 Personalen visar respekt för mig 4,3 4,7 4,6 4,4 4,6 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 3,8 4,6 4,3 4,3 4,1 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,2 4,6 4,3 4,2 4,0 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får * * * * 4,1 4,3 Har någon hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 83% 66% 60% 64% 67% 57% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 15% 29% 35% 21% 21% 33% Ja, personal 0% 0% 2% 4% 5% 4% Vet ej/ej svar 2% 5% 4% 11% 7% 6% 14

15 Extern utförare Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST svar svar svar svar svar svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,4 4,6 4,7 4,8 4,7 4,4 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * 4,6 4,7 4,6 4,7 4,4 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,3 4,5 4,5 4,7 4,7 4,3 Personalen visar respekt för mig 4,4 4,7 4,8 4,8 4,9 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,3 4,7 4,7 4,8 4,9 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,2 4,5 4,5 4,7 4,9 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får * * * * 4,5 4,3 Har någon hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 62% 59% 55% 52% 46% 57% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 20% 34% 39% 36% 45% 33% Ja, personal 12% 5% 5% 8% 4% 4% Vet ej/ej svar 6% 2% 2% 5% 5% 6% 15

16 Kontakter med kommunens handläggare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Förstår min situation, 9 st -Lätt att nå, 6 st -Bemöter mig med respekt, 5 st -Vänligt bemötande -Lyssnar på mina frågor och besvarar dem, 4 st -Ringer alltid upp, 2 st -Snabb handläggning -Att jag får ha kvar min hemtjänst, 1 st -Bra kontakt -De försöker hjälpa till och ge information -De är snälla och sätter värde på varje person. Lyssnar och frågar hur jag vill ha det -Enkel att ha att göra med -Får hjälp när jag behöver det -Givit mamma det hon behöver -Hon är som ett bollplank -Mycket kunnig med det är inte hon som bestämmer tiderna jag behöver -Tillmötesgående -Visade hänsyn Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Byts ut för ofta, 6 st -Får inte den tid jag vill ha/tiden räcker inte till, 5 st -Handläggaren förstår inte min situation, 3 st -Att tiderna skärs ner från kommunen, 2 st -Att budgeten är så snålt tilltagen, 1 st -Att de går efter orimliga mallar efter hur lång tid varje moment ska ta -Att ledsagaren enbart ersätts med timmarna med mig och inte dennes tid för att ta sig till mig -Att man inte får välja handläggare själv -De är inte kunniga -Dålig uppföljning -Hon kollade inte ordentligt och nu får jag färre timmar -Ibland svår att nå -När man blir runtskickad i telefon -Otydligt -Panikkänslan varje gång beslutet omprövas -Svåra att nå under semestertider -Trots att de känner till min situation har de minskat tiden -Vill generellt sett få ett bättre bemötande, är i en sårbar situation -Vissa handläggare är extremt arroganta 16

17 Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST svar svar svar svar Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten - 4,8 4,8 4,4 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till - 4,8 4,5 4,4 Jag träffar oftast personal som jag känner - 4,6 4,6 4,3 Personalen visar respekt för mig - 4,8 4,7 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen - 4,8 4,8 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats - 4,5 4,8 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får - * 4,6 4,3 Har någon hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej - 50% 38% 57% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän - 50% 62% 33% Ja, personal - 0% 0% 4% Vet ej/ej svar 0% 0% 6% Aktiv hemtjänst och service i Järfälla HB Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att de hjälper mig, 1 st -Kommunikationen -Kontakten Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Har inte fått den hjälp jag skulle och håller nu på att byta, 1 st -Kunde vara snyggare flickor -Skulle behöva fler timmar 17

18 Enheten för personlig assistans, Jvo Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST svar svar svar svar svar svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,1-4,8 4,2 4,5 4,4 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till - - 4,8 4,5 4,5 4,4 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,1-4,6 4,5 4,3 4,3 Personalen visar respekt för mig 4,4-4,8 4,4 4,6 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,3-4,5 4,4 4,6 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,8-4,8 4,5 4,5 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får - * * 4,2 4,3 Har någon hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 63% - 33% 59% 54% 57% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 25% - 47% 25% 23% 33% Ja, personal 0% - 7% 8% 15% 4% Vet ej/ej svar 12% - 13% 8% 8% 6% Enheten för personlig assistans, Jvo Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Trevliga, 2 st -Jag har handplockat min personal, 1 st -När ordinarie är sjuk kommer alltid någon jag känner -Känner mig glad när de kommer -Trygg -Att samma kommer varje gång Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Att man blir tvingad att få hjälp från manlig personal med det intima, 1 st -Att de går efter orimliga mallar efter hur lång tid varje moment ska ta -Allt man inte vet när de kommer -Håller inte ordning på dörrnyckeln 18

19 Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST svar svar svar svar svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,6 4,5 4,2 4,0 4,4 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till 4,7 4,7 4,3 4,1 4,4 Jag träffar oftast personal som jag känner 4,2 4,0 4,0 3,7 4,3 Personalen visar respekt för mig 4,7 4,7 4,3 4,5 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,6 4,4 4,1 3,9 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,6 4,1 4,1 3,9 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får * * * 3,9 4,3 Har någon hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej 63% 61% 65% 67% 57% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän 32% 39% 22% 21% 33% Ja, personal 0% 0% 4% 4% 4% Vet ej/ej svar 5% 0% 9% 8% 6% Järfälla hemtjänst, Jakobsberg Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Trevligt bemötande, 2 st -Maten -Att jag är ute och går med ledsagare 3-4 gånger på helgen, 1 st -Då det kommer van personal -Glada -Hjälpsamma -Några är väldigt kunniga -Proffsiga -Träffar dem i centrum ibland, det är trevligt Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Många olika personal, 4 st -Personalen är alltid så stressad, 2 st -Vet inte när de kommer, 1 st -Har inte fått mina fönster putsade -Har tyvärr inte så bra kontakt med dem -Håller inte tiderna -Ibland är de svåra att nå -Många olika personal -Ny personal vet inte vad som ska göras och då blir det hafsigt gjort då tiden inte räcker till -Städningen -Ställer inte tillbaka sakerna där de stod 19

20 Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB Total DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST svar svar svar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten - 4,6 4,4 Jag får den hjälp jag enligt beslut har rätt till - 4,8 4,4 Jag träffar oftast personal som jag känner - 4,6 4,3 Personalen visar respekt för mig - 4,9 4,7 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen - 4,9 4,5 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats - 4,9 4,5 Jag har varit delaktig i planeringen av den hjälp jag får - 4,4 4,3 Har någon hjälpt dig att fylla i denna enkät? Nej - 53% 57% Ja, företrädare t ex anhörig/god man/vän - 33% 33% Ja, personal - 0% 4% Vet ej/ej svar - 13% 6% Mångkulturell hemtjänst i Stockholm AB Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Kommunikationen, 1 st -Lyssnar på mig -Hjälpsamma -Håller tiden -Gör det jag själv inte klarar -Visar förståelse -Att jag får det som är planerat -Förståndiga -Lugn och hjälper mig på ett naturligt sätt utan att stressa Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Många olika personal, 1 st 20

21 Övrigas kommentarer Hemtjänstutförare - AB Adela Omsorg, 4 st -Absoluta Omsorgen, 4 st -Alerta Omsorg AB, 1 st -Ansvarsfull Omsorg AB, 5 st -Attendo Care AB, 1 st -Deluxe, Hemtjänst, 1 st -Järfälla Hemtjänst, Kallhäll/Stäket, 6 st -Järfälla Hemtjänst, Viksjö, 7 st -Järfälla Hemtjänst, Barkarby/Skälby, 7 st -Kristinas Omtanke AB, 5 st -Proffssystern i Stockholm AB, 4 st -Rossab, 3 st Vad är du särskilt nöjd med när det gäller hemtjänsten? -När samma personal kommer, 7 st -Att de passar tiderna, 4 st -Snälla -Trevlig personal -De ser själva vad som ska göras, 2 st -Kunniga -Visar respekt -Att det kommer någon som förstår mitt språk, 1 st -Att få vara delaktig i alla beslut -Att jag kan välja personal själv -De är flexibla -Går att prata med dem -Hjälper mig att komma igång med livet -Hjälpsam -Känner mig trygg -Lyssnar på mig -Min anhörigvårdare -Tillmötesgående Vad är du mindre nöjd med när det gäller hemtjänsten? -Kommer olika personal hela tiden, 6 st -Skulle behöva fler timmar, 4 st -Att man inte får den tid man har rätt till, 2 st -Att jag ska få färre timmar, rädd att jag ska skada mig, 1 st -Bemötandet -Ibland är de för snabba och slarvar -Jag är totalt missnöjd. Alldeles för mycket olika personal, många talar inte svenska, ingen tog kontakt, en kille kom 1,5 tim för sent. Nu har jag sagt upp detta -Okunniga -Om jag hade mer tid hade de hunnit laga min favoritmat men det hinns inte med -Personalen vet inte hur man städar och tvättar 21

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning 2014. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2012. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 Brukarundersökning 2012 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20130212 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning 20 November 20 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Familjebehandling inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Vuxengruppen inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlstad Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. I Karlstad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012 Kvalitet i äldreomsorgen Resultat av en brukarundersökning Februari 2013 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av den femte brukarundersökningen inom äldreomsorgen, som genomfördes under september-oktober.

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 29 Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 21 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 21129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari

Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Nyheter i korthet från socialnämnden Torsdagen den 18 februari Boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 40

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant HT15

Utvärdering APL frågor till praktikant HT15 Utvärdering APL frågor till praktikant HT15 Jag studerar på Vård och Omsorgsprogrammet för ungdomar 14 18,2 Vård och Omsorgsutbildning för vuxna Komvux Vård 35 45,5 Eductus 28 36,4 Kommentarer till ovanstående

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Brukarundersökning Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering Vuxengruppen och Unga vuxna. December 2014

Brukarundersökning Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering Vuxengruppen och Unga vuxna. December 2014 Brukarundersökning 2014 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering Vuxengruppen och Unga vuxna December 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-12-19 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Stockholms Stad. Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Stockholms Stad. Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stockholms Stad Brukarundersökning inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning Spånga-Tensta sdelsförvaltning Presentation Om undersökningen Resultat Daglig verksamhet Grupp- servicebo Korttidshem

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Referensvärden samtliga undergrupper

Referensvärden samtliga undergrupper Brukarenkät Utförare IFO-FH 214 Referensvärden samtliga undergrupper 214 2 Samtliga undergrupper Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI 8-76 7 1 TILLGÄNGLIGHET 84-79 7 1 EFFEKTIVITET 87-8 28 1 INFORMATION

Läs mer

Referensvärden samtliga resultatenheter

Referensvärden samtliga resultatenheter Brukarenkät Utförare IFO-FH 2 Referensvärden samtliga resultatenheter 2 3 Samtliga resultatenheter Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI - 78 55 94 TILLGÄNGLIGHET 61-78 59 92 EFFEKTIVITET 64-81 55 95 INFORMATION

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering Socialpsykiatri

Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering Socialpsykiatri Brukarundersökning 2014 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering Socialpsykiatri December 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-12-19 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54 00

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 1 1,9 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 8 15,4

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt

Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt Resultat för hemtjänst 5, enheter 63 Hällefors, enheter med minst 3 svar 3 4 Totalt, andel svar, procent F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? F3

Läs mer

Enkät i förskoleklass

Enkät i förskoleklass Enkät i förskoleklass Undersökning genomförd våren 2013 i förskoleklass Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika

Läs mer

Minnesanteckningar Branschråd Personlig assistans

Minnesanteckningar Branschråd Personlig assistans Socialförvaltningen Kvalitets- och utvecklingsenheten Handlingstyp Minnesanteckningar 1 (2) Datum 27 april 2015 Minnesanteckningar Branschråd Personlig assistans Välkomna Kvalitetschef hälsar alla välkomna

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Brukarundersökning 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Brukarundersökning 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Brukarundersökning Särskilt boende Svarsfrekvens 267 personer, 60 % (: 248 personer, 56 %) Allmänt hälsotillstånd Hälsotillståndet på de boende i särskilda boenden

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Resultat brukarenkät hemtjänst 2012

Resultat brukarenkät hemtjänst 2012 Resultat brukarenkät hemtjänst 2012 Om enkäten Skickade Inkomna Svarsfrekvens Kommunal 84 57 68% Privat 13 8 62% Total 97 65 67% Svarsfrekvens 2011: 69 procent Om presentationen Svaren i vänster kolumn

Läs mer

Friskis&Svettis Linköping

Friskis&Svettis Linköping ServCheck 0 Medlemsundersökning 0 ServCheck ServCheck 0 Var brukar du oftast träna? 5% Ej svar % (Bas=775) 6% ServCheck 0 Du är? Bas=755 67 Bas=80 7 7 Bas=79 5 6 0 0 0 60 80 00 Man Kvinna Ej svar ServCheck

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016. Tal och språkcentrum, Brageskolan - Elever åk 3 17 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016. Tal och språkcentrum, Brageskolan - Elever åk 3 17 respondenter Sollentuna kommun Tal och språkcentrum, Brageskolan - Elever åk 3 17 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Kundundersökning för Ljungby kommun miljö- och byggförvaltning 2015 2016-02-11 Inledning Under hösten 2015 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning där syftet har varit

Läs mer

Brukarundersökning 2009

Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Brukarundersökning 2009 i äldreomsorgen i Simrishamns kommun Innehållsförteckning Inledning/sammanfattning...3 Metod...4 Resultat...4 Resultat på särskilt boende...5 Resultat i ordinärt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering Daglig verksamhet inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar Stella Nova förskola: 2 ( %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Resultat av enkät till assistansberättigade

Resultat av enkät till assistansberättigade Bilaga 6 Resultat av enkät till assistansberättigade Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fristående förskolor totalt 2015. Antal svar samtliga fristående förskolor: 360 (57 %) Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Antal svar samtliga fristående förskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex (NKI) Frågorna

Läs mer

Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart.

Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart. Har vi lösningen för en bättre hemtjänst? Självklart. Låt oss prata om Självklarhetsmetoden. Låt oss prata om Självklarhetsmetoden! 164 000 äldre är beroende av hemtjänsten i sin vardag. Och det är du

Läs mer

Resultat Naturvetenskapsprogrammet, åk 2 våren 2012

Resultat Naturvetenskapsprogrammet, åk 2 våren 2012 Datum 2012-03-20 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/67 Resultat Naturvetenskapsprogrammet, åk 2 våren 2012 2010: 31 elever av 32 svarade på enkäten, dvs 97 %. 2011: 16 elever av 21 (enligt procapita 15/3

Läs mer

Föräldrasynpunkter på Nävergårdens förskola februari 2013

Föräldrasynpunkter på Nävergårdens förskola februari 2013 Nävergårdens förskola Norum/Westerman-Annerborn KUN/73-02-27 Föräldrasynpunkter på Nävergårdens förskola februari Som ett led i arbetet att följa upp förskolans verksamhet och förbättra föräldrarnas delaktighet

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt?

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt? VÄRDERINGSÖVNINGAR Vad är Svenskt? Typ av övning: Avstamp till diskussion. Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån

Läs mer

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 HSO Stockholms stad Innehåll Inledning Syfte... 3 Sammanfattande punkter från resultatet.

Läs mer

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun

Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78. Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Antagna av Kommunstyrelsen 2011-02-01 78 Kvalitetsgarantier Detta kan du som brukare förvänta dig av Hemtjänsten i Eksjö kommun Kvalitetsgarantier i hemtjänst Sociala sektorns verksamhet bygger på människors

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand 27 november 2013 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, 0720 700 410 jenny.andersson@novus.se Genomförande Metod: Webbaserade

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15

BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 BRUKARUNDERSÖKNING EKONOMISKT BISTÅND IFO 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 AVGRÄNSNINGAR & GENOMFÖRANDE... 3 3 RESULTAT... 3 3.1 AVSER BESÖKET ETT NYBESÖK...4

Läs mer

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare

Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn i åldrarna 1 5 år och deras lärare I boken får vi följa hur barn tillsammans med sina lärare gör spännande matematikupptäckter - i rutinsituationer - i leken

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni

BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni BRUKARUNDERSÖKNING 2009 Presentation Göteborgs Stad, 11 juni Social resursförvaltning juni 2009 Jonas Persson jonas.persson@scandinfo.se 0707-75 30 75 031-743 44 44 Agenda Era förväntningar idag Information

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008

FINLAND I EUROPA 2008 Intervju- och undersökningstjänster A FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV Intervju- och undersökningstjänster B FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV GS1. Här beskrivs kortfattat

Läs mer

Enkät för självutvärdering, Karlskoga kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Enkät för självutvärdering, Karlskoga kommun, Barn- och utbildningsnämnden Enkät för självutvärdering, Karlskoga kommun, Barn- och utbildningsnämnden Undersökningsperiod: 10/09/2015-09/11/2015 Antal svar: 9 Svarsfrekvens: 82 % (9/11) Redovisning och ekonomi Ja Delvis Nej Vet

Läs mer

Bra att veta om sexuella övergrepp. För barn

Bra att veta om sexuella övergrepp. För barn Bra att veta om sexuella övergrepp För barn Om sexuella övergrepp Sexuella övergrepp är fel och behöver stoppas. Vad ett övergrepp är och var man kan få hjälp borde alla få veta. Det kan göra det lättare

Läs mer

Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat

Skövde kommun Medarbetarundersökning 2015 Totalresultat Medarbetarundersökning Totalresultat Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat NöjdMedarbetarIndex (NMI) Per frågeområde Per fråga Statistisk prioriteringsanalys (Tabell) Slutsats Hållbart MedarbetarEngagemang

Läs mer

Måttbandet nr 143 januari 2007

Måttbandet nr 143 januari 2007 Måttbandet nr 143 januari 2007 Eleverna ger högt betyg åt Kulturskolans verksamhet! Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten 2006. Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Väsby kommunala förskolor Spargrisen - Föräldrar Förskola 94 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: NYEFSK/FSK Nye Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport

Läs mer

KURSPLAN,! KUNSKAPSKRAV! ELEVARBETEN!

KURSPLAN,! KUNSKAPSKRAV! ELEVARBETEN! KURSPLAN, KUNSKAPSKRAV och exempel på ELEVARBETEN KURSPLAN enligt Lgr11 I undervisningen skall du få möjlighet att uttrycka tankar och idéer med hjälp bilder, du skall få möjlighet att skapa egna bilder

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Inledning Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande behandling.

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012 Antal svar: 50 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Personnummer. Närmast anhörig Relation

Personnummer. Närmast anhörig Relation HEMVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Ansökan om bistånd Sökandes personuppgifter Adress Postnummer och ort Mobiltelefon Medsökande Närmast anhörig Relation Mobiltelefon g vi ansöker om Tidigare kontakt med biståndsenheten

Läs mer

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd. Charlott Ek 100917

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd. Charlott Ek 100917 Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd Bakgrund När en person blir sjuk eller drabbas av ohälsa påverkas de närstående på många olika sätt. I akuta situationer

Läs mer

Mer än bara fotboll VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Mer än bara fotboll VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ANN-CHARLOTTE EKENSTEN Sidan 1 Mer än bara fotboll Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Erik är avundsjuk på sin bästa kompis Love. Love är populär, duktig på allt och framförallt vågar han prata med tjejer.

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013

Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 31 mars 2013 2013-04-16 AN-2013/240.739 1 (10) HANDLÄGGARE Malmsten, Susanne Äldreomsorgsnämnden Susanne.Malmsten@Huddinge.se Äldreomsorgnämndens rapport till kommunfullmäktige angående antal beslut om bistånd som

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer