Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010"

Transkript

1 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS: Slottsgatan 14, Jönköping, Sweden PHONE +46 (0) FAX +46 (0) VAT NO. SE INTERNET 1

2 2

3 Innehållsförteckning SIDAN Nordiska Undersökningsgruppen 4 Inledning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Metod och svarsfrekvens 5 Bortfallsanalys 6 Enkäten 6 Anonymitet 6 Denna rapport 6 Rapporten 7 Försörjningsstödsenheten inom IFO totalt 7 3

4 Nordiska Undersökningsgruppen Nordiska Undersökningsgruppen är ett marknadsundersökningsföretag som bildades 1986 som ett av de allra första avknoppningsföretagen till Högskolan i Jönköping. För mer information se Slottsgatan Jönköping Tel: Fax: Ansvariga för undersökningen är: Nordiska Undersökningsgruppen Projektledare: Anders Lindhe e-post: Projektassistent: Marcus Kvist e-post: 4

5 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Handikappomsorgen (HO), Äldreomsorgen (ÄO) eller Individ- och familjeomsorgen (IFO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens tre verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/ har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av Järfälla kommun. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem, eller företrädarens. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 202 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 53%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Antal Naturliga Bas Antal svar Svarsfrekvens utskickade bortfall HO HO Hemtjänst 180 st 1 st 179 st 106 st 56% 51% 59% LSS Dagl verksamhet 165 st 17 st 148 st 95 st 78% 70% 64% LSS Grpbost/Serv.bo. 143 st 19 st 124 st 74 st 64% 68% 60% SPT Grpbost/Serv.bo. 45 st 1 st 44 st 21 st 60% 52% 48% IFO Försörjningsstödsenheten 976 st 55 st 921 st 300 st 39% 33% 33% Familjebehandling 79 st 6 st 73 st 28 st 28% 37% 38% Familjerätten 175 st 5 st 170 st 89 st 58% 42% 52% Kontaktperson/-familj 80 st 2 st 78 st 26 st 38% 44% 33% Mottagningsgruppen 292 st 20 st 272 st 86 st 25% 28% 32% Vuxengruppen 101 st 9 st 92 st 30 st 29% 36% 33% ÄO Hemtjänst 1074 st 41 st 1033 st 775 st 73% 69% 75% Äldreboende 326 st 23 st 303 st 177 st 56% 59% 58% Dagverksamhet 91 st 3 st 88 st 59 st * 61% 67% 5

6 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder Samtliga Resp Samtliga Resp Samtliga Resp HO Hemtjänst 59% 61% 41% 39% 51,6 år 53,0 år LSS Dagl verksamhet 44% 49% 56% 51% 40,6 år 40,1 år LSS Grpbost/Serv.bo. 43% 47% 57% 53% 39,3 år 40,8 år SPT Grpbost/Serv.bo. 38% 57% 62% 43% 49,8 år 47,6 år IFO Försörjningsstödsenheten 43% 45% 57% 55% 37,3 år 41,0 år Familjebehandling 46% 57% 54% 43% 10,4 år 11,3 år Familjerätten 83% 83% 17% 17% 25,5 år 25,6 år Kontaktperson/-familj 50% 54% 50% 46% 14,7 år 15,1 år Mottagningsgruppen 49% 50% 51% 50% 39,9 år 41,1 år Vuxengruppen 27% 30% 73% 70% 44,8 år 52,4 år ÄO Hemtjänst 65% 66% 35% 34% 82,1 år 82,4 år Äldreboende 74% 75% 26% 25% 84,1 år 84,6 år Dagverksamhet 55% 47% 45% 53% 80,8 år 80,8 år Enkäten I förarbetet gjordes mindre förändringar i enkäten från Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Försörjningsstödsenheten inom IFO. Totalt skickades 976 enkäter ut. 55 var naturliga bortfall och 300 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 33%. 6

7 Försörjningsstödsenheten inom IFO totalt, 300 svar, 33% KÖN Kvinna 45 Man Procent Jämförelser - Trendbevakning Kvinna 48% 51% 45% Man 52% 49% 55% ÅLDER 85 år eller äldre år år år år år år år 14 år eller yngre Procent Jämförelser - Trendbevakning år eller äldre 0% 0% 0% år 2% 1% 0% år 4% 2% 2% år 16% 13% 16% år 24% 22% 26% år 18% 22% 22% år 22% 22% 15% år 16% 18% 19% 14 år eller yngre 0% 0% 0% 7

8 Försörjningsstödsenheten inom IFO totalt, 300 svar, 33% INSATSER SOM HAR BEVILJATS Försörjningsstöd 75 Jobbcenter Järfälla stöd och behandling Figuren överstiger 100% då flera svarsalternativ var möjliga Procent Jämförelser - Trendbevakning Försörjningsstöd * 85% 75% Jobbcenter * 28% 31% Järfälla stöd och behandling * 14% 14% 8

9 Försörjningsstödsenheten inom IFO totalt, 300 svar, 33% HAR DU TRÄFFAT DIN SOCIALSEKRETERARE 2009? Ja 89 Nej Procent Jämförelser - Trendbevakning Ja 88% 91% 89% Nej 12% 9% 11% DINA KONTAKTER MED MYNDIGHETEN (Bas: De som har träffat sin socialsekreterare 2009) Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Jag blir bemött med respekt av min socialsekreterare Jag kan lätt komma i kontakt med min socialsekreterare Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats Jag är nöjd med det stöd jag fick Jag är nöjd med de beslut om insatser som jag har fått 3,3 4,1 3,9 3,7 3, Tar helt avstånd Instämmer helt Jämförelser - Trendbevakning Jag blir bemött med respekt av min socialsekreterare 4,5 4,0 4,1 Jag kan lätt komma i kontakt med min socialsekreterare 4,3 3,9 3,9 Jag har varit delaktig och kunnat påverka mitt beslut om insats * 3,5 3,3 Jag är nöjd med det stöd jag fick * 3,7 3,7 Jag är nöjd med de beslut om insatser som jag har fått * 3,6 3,6 9

10 Försörjningsstödsenheten inom IFO totalt, 300 svar, 33% HAR DU FÅTT AVSLAG PÅ DIN ANSÖKAN? (Bas: De som har träffat sin handläggare 2009) Ja 21 Jämförelser - Trendbevakning Nej Vet ej/ej svar 7 72 Ja 32% 28% 21% Nej 61% 66% 72% Ej svar 7% 6% 7% Jag har fått information om rätten att överklaga beslutet 3,8 3,9 3, Procent 10

11 Kontakter med kommunens socialsekreterare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med Försörjningsstödsenheten i dessa frågor? -Jag har fått det stöd jag behöver, 20 st -Jag är nöjd med allt -Vänligt bemötande, 17 st -Jag blir bemött med respekt, 16 st -Lätt att nå dem, 13 st -De har förståelse för min situation, 8 st -Jag har en god relation till min socialsekreterare, 6 st -Kontakten med min socialsekreterare, 4 st -Min socialsekreterare -Engagemanget, 3 st -Mina pengar kommer alltid i tid -Alla har varit rättvisa, 2 st -Att de är lyhörda och lyssnar på mig -Empatin -Jag har fått mycket bra information -Socialassistenten är förträfflig och har gjort processen väldigt lyckad -All hjälp jag har fått av jobbcenter och min socialsekreterare, 1 st -Att de håller vad de lovar -Att jag alltid får svar på mina frågor -Att jag får träffa min socialsekreterare och prata om en framtid och annat -Att socialsekreteraren gör de ekonomirelaterade sakerna i tid -De har sett till min enskilda situation och gått utefter mina behov och inte bara till stadgar -De som använder e-post ökar snabbheten i kontakterna och minskar risken för missförstånd -De stödjer och hjälper mig -Deras passion -Det arbete som vissa handläggare utför -Det är viktigt att ha stöd i svåra tider -Fantastisk handläggare -Hjälpsamheten -Humaniteten -Jag får mycket bra krav ställda på mig från Försörjningsstödsenheten -Jag har en jättebra handläggare som alltid ställer upp -Hon är toppen, hon har hjälpt mig otroligt mycket -Jätteduktiga handläggare -Kompetent personal -Konkreta förslag på åtgärder -Min handledare är jag helt nöjd med -Min kontaktperson har bra personkemi med mig och är engagerad -Hon är en utomordentligt duktig socialsekreterare -Professionell och kanonbra socialsekreterare -Raska kontakter med hyresvärd vid hyresskuld p.g.a. sjukdom -Saklig och öppen kommunikation -Smidigt -Snabbheten -Socialsekreteraren är lätt att prata med -Stöd angående information och överklagan av olika beslut -Tandvården som jag fått -Utmärkt service Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med Försörjningsstödsenheten i dessa frågor? -Att man måste hålla sig till telefontiderna även fast man bara har en kort fråga eller liknande, 4 st -Det kan vara svårt att få kontakt ibland -Det tar lång tid innan man får stöd och ibland känns det hopplöst att vänta till dess, 2 st -Dålig information om vad som gäller -Min socialsekreterare lyssnar aldrig -Alla säger olika; Alfa-kassan, jobbcenter, arbetsförmedlingen och försörjningsstödsenheten, 1 st -Alltid för sent försörjningsstöd -Attityd mot vissa grupper 11

12 Kontakter med kommunens socialsekreterare -Att bli misstrodd i det jag säger och berättar -Att både jag och min partner måste lämna in en ansökan med fysisk närvaro och legitimation i receptionen -Att de lovar en massa saker som de sedan aldrig håller -Att det inte finns en telefontid på eftermiddagarna -Att det känns pinsamt i väntrummet -Att det ska ifrågasättas vad jag gjorde med min lön när jag jobbade och inte bad om försörjningsstöd -Att det tog flera månader innan jag fick mina pengar -Att jag får byta handläggare för ofta, tre gånger på sex månader -Att jag fått en felaktig utvärdering som gjorde så mina barn blev LVU-omhändertagna -Biståndsbedömaren glömmer vad hon lovat -De bryr sig inte om mig, jag får inga pengar och de vill inte hjälpa till -De slarvade under tre månader och under den tiden fick jag inget försörjningsstöd -De är negativa -De är snåla -Det blir många fel ibland. Vissa papper som vi lämnar in kommer aldrig fram till handläggaren, och ibland missar handläggaren dem -Det saknas en tolk -Det är alltid svårt att prata med socialsekreteraren -Enheten skulle kunna hjälpa till att hitta bostäder -Fick veta att jag under ett halvår levt under existensminimum först efter förnyad kontakt -Får inte mycket hjälp att få en bostad -Förståelse, empati, bemötande, dryghet. Att man inte ser individens behov -Förväntningarna på Jobbcenters insats för 2009 blev inte som jag önskade -Gammalmodigt tänkande när det kommer till nutidens jobbsökande -Glömda mötestider -Hela familjen drabbas ifall jag gör fel. Jag har inte fått hjälp att reda ut problemet med min ansökan och det har varit svårt att få tag i handläggarna när man har problem -Ibland kan socialen vara frånvarande när det väl gäller -Ibland kommer beslut om försörjningsstöd för sent -Ibland känner man sig som en tiggare och får en obehaglig känsla -Informationen om att överklaga beslut -Ingen har kontaktat mig -Jag fick dålig information när jag var tvungen att åka utomlands -Jag får inte den rätt jag behöver och bör beviljas -Jag får inte mina pengar när jag ska och inte heller någon beräkning -Jag gillar inte systemet med praktik, att man måste gå och arbeta heltid utan lön -Jag har blivit bemött av nonchalans. Vid vårt första möte kände jag mig hotad av socialsekreteraren eftersom han/ hon pratade om att åka in i fängelse om man kommer dit för att fuska eller luras. Obehagligt och fel -Jag vet inte alltid var jag ska vända mig -Kommunen fjäskar för de mycket sjuka -Kände mig kränkt när min handläggare tyckte att det var synd att jag blivit gravid -Låga normer -Lång väntetid för att få komma och besöka dem -Man blir behandlad på ett sämre sätt och det känns som att man är mindre värd när man är utländsk -Man måste fundera om tjänstemän är rätta för sina yrken -Min socialsekreterare -Mycket dålig kontakt med mottagningsgruppen, fick två felaktiga beslut, fick avsluta enskild firma etc. De är dåliga på att läsa folk -Många kanaler och kontakter inblandade -Många nya handläggare och brister i information när nästa har tagit över -Om man överklagar beslut så ska handläggaren inte hålla inne med överklagan i två veckor -Socialsekreteraren glömmer ibland att ringa mig -Socialsekreteraren ringer inte alltid tillbaka när man har försökt nå henne -Tidsramen för ansökan av ekonomiskt bistånd -Uppföljning -Vidare man får ekonomiskt bistånd eller inte beror väldigt mycket på själva handläggaren. Vissa hjälper, andra är översittare och elaka. Samma regelsystem måste se till att gälla alla, var striktare mot handläggarna så att de inte bara hjälper dem de känner för att hjälpa. Det ska vara rättvist 12

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20120131 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS:

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen

Läs mer

Vad tycker brukare om socialtjänsten?

Vad tycker brukare om socialtjänsten? 23 Juni 2010 Vad tycker brukare om socialtjänsten? Resultatet av en enkätundersökning bland brukare inom Individ- och familjeomsorgen 2005-2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2011-01-17 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen

Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 1 (8) Brukarundersökningar 2015 BIM/Gruppverksamhet Barn-Tonår och Familjerådgivningen sida 2 (8) sida 3 (8) Inledning Att genomföra brukarundersökningar för att följa upp brukares upplevda kvalitet

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-02-21 Socialnämnden Tid 2012-02-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer