VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Syftet är att möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter för att främja individuell och gemensam utveckling, samt att göra branschen starkare och synligare. Istället för att vara rädda för konkurrens ska vi lära oss av varandra och tillsammans arbeta för att främja jämlikhet i samhället. Härmed avger den avgående styrelsen sin verksamhetsberättelse för STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen har under 2010 haft en viktig period av inre samtal om vad ett nätverk för genusföretagare egentligen är och vad som egentligen är vårt uppdrag. Ett samtal som tar tid att föras och som måste föras. Samtidigt har verksamheten vuxit så mycket att nya krav har ställts på rutiner, kommunikation och smidighet. Tillsammans med omständigheter som har lett till flera av styrelsemedlemmarnas frånvaro i perioder under året kan 2010 verkligen sägas ha varit ett turbulent år för styrelsen. Detta har förstås även påverkat kommunikationen utåt, framförallt genom en mindre framåtskridande verksamhet än vad styrelsen hade önskat. Trots detta, och trots en införd medlemsavgift, har vi till vår stora glädje sett en tillströmning av medlemmar. Det visar att det samtal vi för behövs och att våra visioner om en levande branschorganisation sakta men säkert håller på att bli verklighet.

2 Under året har vi upplevt ett behov av att bredda oss till att omfatta fler typer av företagare och affärsidéer än de som i nuläget har kommit att fungera som normgivande för branschen; en svensk, kvinnlig jämställdhetskonsult i Stockholm. Som ett resultat av den upptäckten har vi också konstaterat att det är viktigt med större mångfald bland styrelsemedlemmarna. Vi hoppas att detta arbete kommer att fortsätta under nästa verksamhetsår och att våra intentioner kommer att speglas inte minst i sammansättningen av den nya styrelsen. 2. BESKRIVNING AV GENOMFÖRD VERKSAMHET Konferens/årsmöte Nätverket Genusföretagarna har under 2010 haft en konferens den 18 mars i Stockholm. I anslutning till denna hade vi också ett årsmöte. På årsmötet valdes samordnare samt två ledamöter om och tre nya styrelsemedlemmar tillsattes, däribland en kassör och en suppleant. Kompetensutveckling i branschen Under början av året skickade vi ut en enkät till våra medlemmar om vilken typ av utbildning/kompetensutveckling de vill att vi ska anordna. I sammanställningen kom bland annat önskemål om både säljutbildning, offentlig upphandling, uppföljning och intersektionalitet. Utifrån det ordnade vi den 27 november en heldagsutbildning där vi delade upp dagen i corporate storytelling med Ann Järneström och offentlig upphandling med Liselotte Hansson. Vi höll till på Långholmen konferens vilket passade mycket bra med dessa teman. 6 personer deltog i utbildningen och den fick en mycket god utvärdering. Efter dagen kände vi som deltog att det är precis det här som en branschorganisation ska vara för. En möjlighet att träffas och vidareutbilda sig tillsammans med nya och gamla branschkollegor. Strävan har också varit att öka kontakterna mellan organisationens medlemmar. Vi vet att flera olika samarbeten och andra former av utbyten har uppstått under året vilket i sig innebär en ökad kompetens i branschen.

3 Regionala aktiviteter I Stockholm har vi haft frukostmöten varje månad 2010, med uppehåll under sommaren, och vi har temasatt flera frukostmöten. Stockholmsmedlemmarna har också deltagit aktivt i konferenser och seminarier om jämställdhet och mångfald som funnits att tillgå. På exempelvis ett frukostmöte hade vi besök av Nina Svensson, pressansvarig på IOGT- NTO, som berättade om opinionsbildning. I Kalmar har de lokala medlemmarna presenterat Nätverket Genusföretagarna för relevanta nya och gamla kontakter på möten, konferenser och mässor i Kalmarområdet. Några exempel är Kvinnor i Norden, som bland annat verkar för att kvinnors kompetens tas tillvara i regionen, och representanter för Kalmar kommun. Företrädare för Nätverket Genusföretagarna i Umeå har deltagit och nätverkat via evenemang som Svea Festival, Umeå, Höstuppstart för organisationen Magma, Umeå, under Umeå Pride och information om Nätverket har spridits ut till västerbottniska företag via Västerbottens handelskammare i samband med olika evenemang. Frukostmöten planerades även i Umeå- regionen för att sprida information om nätverket till de genusföretagare som finns i regionen. I Malmö har Nätverket Genusföretagarna under året 2010 satt ihop en lokal medlemsgrupp med deltagare från Blekinge, Skåne och Danmark. Ett uppstartsmöte hölls i november. Vi har funnits med vid föreläsningar om t ex boken "Jämlikhetsanden". I Göteborg har frukostmöten hållits och medlemmarna i den regionen efterfrågar mer verksamhet i fortsättningen. Påverkan och media Specifika konferenser och händelser där vi funnits representerade: Konferensen Equality, Growth and Sustainability i Linköping i slutet av november Jordbruksdepartementets workshop för jämställdhets- strategi i skogsindustrin. Deltagande i JÄMI:s referensgrupp för jämställdhets- integrering i staten för att på så sätt ge en röst åt branschen och har deltagit i deras referensmöten under året. Detta för att lyfta dialogen med branschen under sådana här projekt.

4 Vi har blivit omnämnda i diverse nättidningar och papperstidningar. (MediaPlanets Framtidens företagare, Arbetsliv.). Samarbetat med Jusek genom att förmedla kontakter till studiebesök i Göteborg. Stöttat flertalet nyetablerade och befintliga genusföretagare i frågor kring juridik, start av företag med mera. Deltagit på Stockholms Universitets arbetsmarknadsdag för studenter. Deltagit på Lunds universitets arbetsmarknadsdag vilket resulterat i en plats i styrelsen för genusprogammet vid Lunds Universitet. Hjälpt företag, individer, organisationer och medlemmar med förfrågningar om specifik branschkompetens, samarbete med mera. Vi har tagit fram en handledning för rekrytering av genuskonsult bestående av handledning, checklista och frågeformulär till offertförfrågan. Deltagande i Almedalsveckan (se nedan). Vi har också har blivit deltagare i nätverket Mångkulturella Sverige. Vi har synts i Metro Bostad i Skåne. Almedalen Under sommaren hade vi representanter från nätverket som deltog i Almedalsveckan. Representanterna, som var tre till antalet, deltog som åhörare på diverse olika föreläsningar med mångfald och jämställdhet/jämlikhet som tema. Under deltagandet valde representanterna att på olika sätt mingla och delta i samtalet från publikens håll som Nätverket Genusföretagarna. Lärdomarna av detta är att det är viktigt att hålla fast vid strategin att delta på flera olika arrangemang som ett komplement till att själva vara värd för aktiviteter. Marknadsföring Representanter från föreningen har deltagit på ett flertal seminarier och konferenser. Detta för att finnas på plats och påminna aktörerna på området om att det finns många genusföretagare med kompetens om jämställdhet, jämlikhet och mångfald som gärna vill arbeta med

5 detta och därmed möta den ökade efterfrågan, inte minst från offentlig verksamhet. Vi fick under våren möjligheten att vara samarbetspartner till Media Planets bilaga i Svenska Dagbladet, v 25, där Nätverket Genusföretagarna också annonserade tillsammans med anslutna företag. Det var totalt nio företag som ville vara med i denna annons till ett mycket bra pris som vi förhandlat fram till våra medlemmar. Bilagan fick stor spridning och ökade helt klart kännedomen om branschorganisationen. Den distribuerades också under Almedals- veckan och har fungerat som ett marknadsföringsmaterial i andra sammanhang. Både till nya och befintliga medlemmar men också till bokbord och liknande på diverse arrangemang. Kommunikation I slutet av året anlitades en designer för att påbörja arbetet med en grafisk profil. Den blev klar i början av Hemsidan måste uppdateras i relation till den grafiska profilen men detta kräver förstås ekonomiska resurser. Inbjudan till årsmöte och denna verksamhets- berättelse är gjord med inspiration i den grafiska manualen. Efter årsmötet 2010 beslöts att mejllistan skulle tas bort och endast det interna forumet skulle finnas kvar, vilket är genomfört. Alla medlemmar är inbjudna till forumet, där aktuella evenemang läggs upp och där det finns möjlighet att skapa kontakter och nätverk. Det bestämdes att de som inte betalat medlemsavgift skulle uteslutas från forumet. Detta är dock inte genomfört, till en början för att vi ville låta tidigare medlemmar på forumet vara kvar en tid för att förhoppningsvis inspireras att betala medlemsavgift för 2010, och senare för att det helt enkelt saknas rutiner för uteslutning. Vi har också gjort arbetsbeskrivningar för det vi gör i styrelsen och skrivit ner rutiner. Detta för att styrelsemedlemmar ska ha det lätt att komma in i arbetet och för att kommunikationen i framtiden ska skötas smidigt även om styrelsen drabbas av frånvaro. Möten Styrelsemötena har som regel skett via Skype, en telefontjänst på internet, vilket har fungerat bra. Tyvärr har inget fysiskt möte kunnat hållas med alla närvarande, på grund av sjukdomar och annat som

6 gjort att det skjutits upp. Dock har vi haft två möten i Stockholm där delar av styrelsen kunnat delta varje gång. Skypemöten har hållits med cirka en månads mellanrum. Under året 2010 har styrelsen för Nätverket Genusföretagarna haft, förutom årsmöte, nio styrelsemöten och två längre teambuildingsmöten i relation till styrelsemöten. Fakta om året som har gått Antal medlemmar vid årets slut 32 st varav 90 % är kvinnor och 1 betalande stödmedlem (1,6 miljoners klubben) Medlemmar på det sociala nätverket vid årets slut varav 6 män Medlemsavgift Styrelse: Ledamöter Suppleant Kassör Samordnare Revisor Valberedning Antal styrelsemöten Antal medlemsmöten Antal övriga möten Antal frukostmöten 60 st 600 kr Christina Ahlzén Karin Gagner Charlotte Niklasson Alice Bilfeldt Onay Eva- Christina W Sandgren Pernilla Karlsson Hans Robertsson Susanna Lilie 9 st 1 st årsmöte 0 st ca 15 st 3. EKONOMISK BERÄTTELSE Medlemsavgifterna för 2010 har gett föreningen en intäkt på kronor. Avgifter för konferenser har gett en intäkt på kronor. Annonsintäkter har gett kronor. Ett ekonomiskt bidrag på kronor från Kvinnors organisering, Ungdomsstyrelsen, har beviljats för Pengar för 2011 har sökts från samma instans men i januari 2011 kom avslag på ansökan. Vid årets slut hade föreningen ,47 kronor. Vilka under början av 2011 kommer att gå till kostnader

7 för årsmöte, kurslokaler och resa för styrelsemedlemmar. Eventuellt överskott används enligt verksamhetsplanen. Intäkter (avrundat) Medlemsavgifter 2010 Varav stödmedlemskap Konferensavgifter Etableringsbidrag Ungdomsstyrelsen Annonsintäkter Totalt intäkter Utgifter (avrundat) Konferens och utbildningar Resor och logi Administration Marknadsföring Totalt utgifter Kvar vid slutet av kronor 600 kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Eftersom det blivit avslag på ansökan för medel från Kvinnors organisering måste den nya styrelsen hitta andra instanser för att finansiera verksamheten under Avslagen var ej verksamhets- betingade utan berodde på administrationsfel och hårdare regler hos instansen. De absolut största kostnaderna under året har varit för kursverksamhet, exempelvis lokaler och kostnader för föreläsare och mat. Se balansräkning och resultaträkning för en mer ingående redovisning. Dessa finns att tillgå på årsmötet. 4. FÖRHOPPNINGAR INFÖR NÄSTA ÅR Nästa år finns det stora möjligheter att fortsätta skapa en bättre kommunikation både internt och externt men också att komma igång med debattartiklar och liknande påverkan för att uppmärksamma allmänheten på branschens närvaro. Årsmötet för 2011 kommer att hållas i Malmö den 10:e mars och i samband med detta hålls en utbildningsdag för medlemmarna. Förutom att styrelsen inte föreslår några ändringar i idéplattform och medlemsplattform så föreslår

8 styrelsen inte heller några ändringar i de nuvarande stadgarna. Dessa finns alla för nedladdning på hemsidan. Pernilla Karlsson Samordnare Eva- Christina Sandström Kassör Christina Ahlzén Ledamot Charlotte Niklasson Ledamot Karin Gagner Ledamot Alice Bilfeldt Onay Suppleant Hans Robertsson Revisor Kontaktuppgifter till styrelsen:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDFÖRANDE HAR ORDET. 3 STYRELSE 4 ARRANGEMANG 5 Jubileumshelg januari 2010 5 Temakvällar för medlemmar 6 Nyhetsbrev 7 Studiecirkel "Sex- och samlevnad

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer