KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar."

Transkript

1 KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Postadress: KRAV Box 1940, Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: Fax: Web: E-post:

2 KRAV-märktet står för bra miljö KRAV-märkt produktion är fri från kemiska bekämpningsmedel och bidrar till att minska läckaget av främmande ämnen till yt- och grundvatten. KRAV-märkt produktion bidrar till en ökande biologisk mångfald och minskad risk för läckage av näringsämnen som kan orsaka övergödning i vattendrag, hav och sjöar. KRAV-märket står för god djuromsorg KRAV-märkta produkter kommer från djur som har fått utlopp för sina naturliga behov. De har fått mat anpassad till djuret och inte främst till maximerad produktion. De har fått gå ute som de vill. Och de har fått ett värdigt och hänsynsfullt slut. KRAV-märket står för god hälsa KRAV-märkta produkter produceras med minimerad hantering av skadliga kemikalier, vilket innebär att arbetsmiljön i produktionen är relativt sett mycket god. Detta gäller inte minst på de ca KRAV-anslutna odlingarna i tredje världen där arbetsmiljön i konventionella odlingar kan vara direkt skadlig. Tryggheten i att KRAV kontrollerar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel, genmodifierade organismer (GMO) och onödiga tillsatser bidrar till konsumentens välbefinnande. KRAV-märket står för socialt ansvar KRAV-märkta produkter ska produceras under godtagbara sociala förhållanden och arbetsvillkor enligt KRAVs regler. Detta gäller också produkter som ursprungligen är kontrollerade av någon av KRAVs utländska systerorganisationer. Återcertifiering av utländska produkter ger ekologiska producenter världen över tillgång till en bredare marknad, möjlighet till bättre betalning och möjlighet för konsumenter i Sverige att visa global solidaritet. Produktion och grafisk formgivning: KRAVs informationsavdelning Tryck: EDITA VÄSTRA AROS AB December 2002

3 Innehåll Information om KRAV Medlemmar i december Styrelse KRAV Regelkommitté Certifieringskommitté Adress och telefonlista till KRAV Läsanvisning Definitioner Syfte och omfattning Allmänna regler Anslutning Godkännande Åtaganden KRAVs kontroll Avtal med tredje part Årliga avgifter och avtalets giltighetstid Sekretess Hantering av personuppgifter Sanktioner när regler inte följs Dispens, överklagande och omprövning Miljö-, natur- och kulturskydd Hantering av KRAV-godkända produkter Märkning Marknadsföring Lantbruk Omfattning Växtodling Allmänt Fribelägenhet, föroreningar Gödselmedel, jordförbättringsmedel Bekämpning och växtskydd Svampodling Jord, utsäde och plantor Övrigt Djurhållning Allmänt Foder Hälso- och sjukvård Övrigt Biodling Innehållsförteckningen fortsätter på nästa sida -->

4 7. Vattenbruk Verksamhetsområde Uppläggning av produktionen Karenstid Utgångsmaterial och ursprung Foder och utfodring Hälsa och djurskydd Laxartade fiskar Vildväxande produktion Hantering och förädling Ursprung och innehåll Livsmedelstillsatser och processer Slakt Foder till sällskapdjur Produktionshjälpmedel Textilier Omfattning Utgångspunkt för reglerna Råvaror Detaljer Förädling Miljökriterier för våtberedning Insatsmedel Särskilda regler förolika steg i förädlingen Kvalitetskriterier för slutprodukten Märkning Hudar, läder och skinn Omfattning Råvaror Detaljer på läder och skinnprodukter Förädling Miljökriterier förvåtberedningen Insatsmedel Särskilda regler för olika steg i processen Märkning Butikshantering och butiksauktorisation Restauranger och storhushåll KRAV-godkända måltider Registrering av KRAV-godkända livsmedel Återcertifiering av produkter som godkänts av andra kontrollorgan Utländsk produktion kontrollerad och godkänd av krav Bilagor KRAVs historia Befria åkern från kemiska bekämpningsmedel regler för krav-godkänd produktion juli 2003

5 Utdrag ur KRAVs affärsinrikting antagen av KRAVs styrelse den 28 november Vision KRAV är ett verkningsfullt redskap för hållbar utveckling av ekologisk produktion och konsumtion, är en av världens effektivaste certifieringsorganisationer, är en global aktör med lokal förankring, är ett föredöme bland svenska tjänsteproducenter för vår miljöanpassning och vårt sociala ansvarstagande, samt en av lantbruks- och livsmedelssektorns attraktivaste arbetsplatser. KRAV har, genom KRAV-märket, ett av Sveriges mest kända och trovärdiga varumärkesförstärkare inom livsmedel och annan råvaruproduktion från jord- och vattenbruk. KRAV uppfattas som en viktig aktör i arbetet mot ett långsiktigt hållbart, demokratiskt samhälle. Verksamhetsidé KRAV verkar för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för ekologisk produktion, kontrollera att de efterlevs och informera om KRAV-märket. Vi möjliggör för våra kunder att med hög trovärdighet marknadsföra kontrollerade ekologiska produkter som står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. regler för krav-godkänd produktion juli

6 KRAV ekonomisk förening KRAV är en kontrollorganisation organiserad som ekonomisk förening. KRAV har syftet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en kontroll av ekologiska produkter. KRAVs målsättning är att medverka till en ökad ekologisk odling, djurhållning och produktion genom att ta fram trovärdiga regler, kontrollera, märka och informera. Medlemmar KRAVs 29 medlemmar representerar lantbrukare, förädlare, importörer distributörer, handel, hotell och restaurang samt miljö-, konsument- och djurskyddsintressen. Arla Foods AB Biodynamiska Produkter * EcoTrade Ekologiska Lantbrukarna Ekokött Everfresh Group AB * Fältbiologerna Förbundet Djurens Rätt Förbundet Organisk Biologisk Odling Hemköpskedjan Hushållningssällskapens Förbund Hälsokostrådet ICA Handlarnas AB Kooperativa Förbundet Lantbrukarnas Riksförbund Milko Norrmejerier Saba Trading Samodlarna Sverige Scandic Hotels AB Skånemejerier Swedish Meats Svenska Kvarnföreningen Svenska Lantmännen ek. för. Svenska Naturskyddsföreningen Svensk Mjölk SHS AB Trädgårdsnäringens Riksförbund Vattenbrukarnas Riksförbund Kung Markatta * * associerade medlemmar 6 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

7 Styrelse KRAVs styrelse består av nio ordinarie ledamöter, KRAVs VD och personalrepresentanter. Styrelsens ledamöter utses av årsstämman och är sammansatt så att kompetens finns inom lantbruk handel och distribution, förädlingsindustri, konsument-, djurskydds- och miljöfrågor. Anställda KRAV har hösten 2002 ca 60 årsanställda, varav hälften är regionkontrollanter. Övriga anställda arbetar på kansliet i Uppsala med bland annat certifiering, information och administration. Anslutna och antal produkter Antal företag som kontrolleras för KRAV-godkänd produktion var i augusti 2002: lantbrukare 5 vattenbruk med fiskodling 515 förädlingsföretag 179 importörer 89 produktionsplatser för produktionshjälpmedel 581 butiker 301 restauranger 11 textilproducenter * st produkter var KRAV-godkända i augusti Den som vill söka efter en speciell KRAV-godkänd produkt eller efter ett företag som kontrolleras av KRAV hittar detta på Katalogen heter förteckningen över alla företag som är anslutna till KRAVs kontroll, Produktlistan heter listan över alla KRAV-märkta varor. *(odlare och förädlare; kontrolleras av KRAVs dotterbolag KRAV Kontroll AB) regler för krav-godkänd produktion juli

8 KRAVs uppgift KRAV verkar för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för ekologisk produktion, kontrollera att reglerna efterlevs och att informera om KRAV-märket. Det är avgörande att anslutna kunder, konsumenter och myndigheter upplever KRAVs arbete som trovärdigt. Därför ska reglerna vara kontrollerbara, meningsfulla och rättvisa. KRAVs regler, kontroll och certifiering är bra verktyg för att uppnå väldefinierade mål, men de löser inte alla problem. Här följer några områden som vi ofta får frågor kring. Transporter och energianvändning Många frågar hur KRAV kan tillåta att ekologiska varor transporteras långt innan de hamnar i butikshyllorna. När det gäller till exempel kaffe, kakao, te och bananer ställs frågan på sin spets. Ska vi över huvud taget ha sådant i butikerna? Förutom att säkerställa att produktionen är ekologisk tar KRAV inte ställning till vilken typ av produkter som importeras. KRAV anser däremot att det är bättre att de produkter som importeras är ekologiskt producerade. Det vinner alla på i längden, dels de som lever i produktionslandet, dels svenska producenter som törs satsa på en tydligt ökande marknad för ekologiskt, och slutligen de konsumenter som får ett större utbud av KRAVmärkta produkter. Det är inte heller självklart att en produkt som har transporterats långt alltid har förbrukat en större mängd fossil energi än en som har transporterats kortare. Till exempel kan energianvändningen för grönsaker som odlas på friland i andra länder och transporterats till Sverige vara lägre än energianvändningen för svenska grönsaker odlade i växthus. Det är väsentligt att ta hänsyn till hela kedjan från odlingen till det att produkten finns hemma hos konsumenten. Att KRAV inte har regler för transport och energianvändning beror inte på försumlighet, området är svårt att reglera på ett rättvist och kontrollerbart sätt. Frågan har blivit grundligt utredd av regelkommittén som har kommit till slutsatsen att detta område måste hanteras utanför regelverket tills vidare. 8 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

9 Miljöpåverkan Tillämpningen av KRAVs regler i lantbruket stärker och ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. (Genom att kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används bevaras och förstärks livet i marken.) Ekologiskt lantbruk gör att fler insekter, växter, fåglar och andra djur som blivit undanträngda av det kemikalieintensiva jordbruket får tillträde till sina marker igen. Två steg till på vägen är att KRAVs regler numera också kräver att lantbrukaren ska ha en skötselplan för natur- och kulturvärden på sin gård. Dessutom bör alla anslutna till KRAV också ha ett miljöledningssystem. Växtnäring KRAVs regler föreskriver att lantbrukaren ska minimera växtnäringsförluster och hushålla med tillgänglig växtnäring. Detta bidrar till miljönyttan med ekologisk odling och ger samtidigt en bättre ekonomi i odlingen. En hjälp i detta arbete är att räkna ut en växtnäringsbalans mellan mängden näring som förs ut via produkter från gården och mängden näring som köps in via till exempel foder och gödsel. Aktuell markkartering ger också underlag för hur gårdens fosfor- och kaliumgödsling görs på bästa sätt. Genom att utnyttja den ekologiska rådgivningen, som länsstyrelser, hushållningssällskap med flera står till tjänst med, kan den ekologiska lantbrukaren få ett bättre växtnäringsutnyttjande på gården. Internationellt IFOAM Ekologisk produktion är en världsomspännande företeelse. Det finns kontrollorgan för ekologisk produktion runt hela jorden och den ekologiska produktionen växer starkt. För att hantera frågorna om ekologisk produktion internationellt bildades IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements - som är en internationell paraplyorganisation för lantbrukar-, forskar-, utbildnings- och kontrollorganisationer som verkar för ekologisk produktion. IFOAM grundades 1972 och har omkring 700 medlemmar i 100 länder. KRAV är medlem i IFOAM. regler för krav-godkänd produktion juli

10 KRAV deltar aktivt i att utveckla IFOAM:s regler. KRAV var också det första kontrollorganet för ekologisk produktion som ackrediterades enligt IFOAM:s kriterier som utgår från ISO 65. KRAV är också aktivt i bevakning och påverkan av EU:s regelverk för ekologisk produktion. Mer information om IFOAM hittar du på deras hemsida: KRAV Kontroll AB KRAV har ett dotterbolag som heter KRAV Kontroll AB. Verksamhetsidén lyder: KRAV Kontroll kan med sin nära anknytning till KRAV, tillhandahålla pålitlig certifiering som ger tillgång till internationell marknad för ekologiska produkter. Vi stöder utvecklingen av lokalt förankrad certifiering i de länder vi är verksamma. KRAV Kontroll genomför kontroll av produktion som sker i andra länder samt kontroll av bland annat textilindustri för KRAVs räkning. Handel I internationell handel med ekologiska produkter är det avgörande att återcertifieringen fungerar. Återcertifiering är det som sker när en ekologisk produkt från ett annat land, kontrollerat av ett annat kontrollorgan ska säljas i Sverige med KRAV-märket. Om alla dokument angående produkten är klara och kontrollorganet är ordentligt utvärderat så passerar produkten och får säljas som KRAV-godkänd. För att återcertifieringen ska löpa snabbt och handel med ekologiska produkter ska kunna fungera enklare har ett samarbete inletts mellan flera IFOAM-ackrediterade, internationella kontrollorgan. KRAV är ett av dessa. Meningen är att kontrollorganen ska jämka ihop sina regler och strömlinjeforma processen så att inga onödiga hinder ska finnas för införsel, import och export av ekologiska produkter. Ökande världsmarknad Europa och USA har en snabb marknadsexpansion för ekologiska livsmedel, främst på grund av bristande livsmedelssäkerhet och en stark hälsotrend. Världsmarknaden för ekologiska livsmedel växer med ca 20 procent per år och uppskattas 2002 till ca 200 miljarder svenska kronor. 10 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

11 Det ekologiska lantbrukets målsättning Grunden för det ekologiska lantbruket är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och tanken om global solidaritet. Målsättningen är att i lantbruket bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet. Strävan ska vara att i alla led (produktion, förädling, distribution etc) visa omsorg om naturliga processer och beteenden, samt utforma verksamheten så att: markens och det övriga lantbruksekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras och stärks kulturlandskapets biologiska mångfald skyddas och utvecklas förbrukningen av fossila bränslen och andra icke förnyelsebara naturresurser, liksom utsläppen av föroreningar, minimeras användningen av naturfrämmande ämnen undviks en god hälsa hos husdjuren främjas och att de ges möjlighet till ett naturligt beteende och en värdig tillvaro lantbrukaren ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet ekologiska livsmedel blir tillgängliga för alla konsumenter till ett rimligt pris Det ekologiska lantbruket strävar efter att stärka banden mellan landsbygd och tätort, samt mellan producent och konsument, dels genom maximal återcirkulering av näringsämnen och mullråvara, dels genom öppenhet kring verksamheten. Ovanstående text, frånsett rubriken, är hämtad ur KRAVs stadgar ( 4). regler för krav-godkänd produktion juli

12 Reglernas uppbyggnad KRAVs regler är att betrakta som minimiregler. De baseras på Det ekologiska lantbrukets målsättning (se sidan 11) utifrån vad som är möjligt att uppnå för närvarande. Reglerna förändras efterhand så att de alltmer närmar sig den uppsatta målsättningen. De förändringar som görs i reglerna kan inte verka retroaktivt. Regelarbetet Från och med 2002 revideras KRAVs regler med några kapitel i taget, istället för de omfattande revisionerna som tidigare genomförts vart 2:a respektive 3:e år. Det innebär att revisionsarbetet kommer att pågå löpande men för olika avsnitt vid olika tillfällen. KRAVs styrelse beslutar om vilka delar av reglerna som ska revideras under en viss tidsperiod och målen med förändringen. Regelkommittén har det övergripande ansvaret för regelutvecklingen, gör mindre korrigeringar i reglerna, ser till att de olika regeldelarna hänger ihop och inte är motstridiga sinsemellan och lägger fram förslag på ändringar av reglerna till KRAVs styrelse som beslutar. Till sin hjälp har regelkommittén regelansvarig på KRAV och arbetsgrupper som bildas specifikt för olika avsnitt som ska revideras. Revisionerna sker i samarbete med sakkunniga på respektive område och regeltexten går igenom en eller flera remisser. När remisserna är klara sammanställs ett förslag som läggs fram till beslut i KRAVs styrelse. Ändringar som påkallas av förändringar i omvärlden, till exempel nya förordningar i EU, kan göras utan remisser. Regelremisser Regelremisser skickas alltid till KRAVs medlemmar, därutöver till andra berörda. Regelremisserna är tillgängliga för alla på KRAVs hemsida, där finns också en länk till för att skicka remissvar och andra synpunkter angående reglerna. Remissvar är offentliga. Nya regler I och med de löpande revisionerna av olika delar av reglerna kommer inte en ny regelbok att tryckas vid varje tillfälle. Till de som är berörda av nya regler kommer KRAV att skicka särtryck. Senaste versionen av KRAVs regler, information om ändringar och pågående regelrevisioner finns alltid på KRAVs hemsida. Regelkommittén Regelkommittén, som är ett utskott till KRAVs styrelse, tillsätts årligen med 7 ledamöter inklusive VD och ska vara sammansatt så att den har djup förståelse för de kontrollgrenar som revideras. 12 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

13 Regelkommittén 2003: Ordförande Lena Söderberg, VD KRAV Föredragande Kathinka Löfberg, regelansvarig KRAV Ledamöter Els-Marie Aronsson, Förvaltningschef, Konsument Göteborg Göran Nilsson Axberg, Deputy Director, Stockholm Environment Institute Lars Hällbom, Miljökonsult Per-Anders Nilsson, Regional Sales Manager hos Karlshamns AB Marianne Schönning, Ekologisk lantbrukare, Styrelseledamot i Ekologiska lantbrukarna och i KRAV Kari Örjavik, Konsult och ekologisk producent IFOAM:s regler och kontroll IFOAM har utvecklat övergripande internationella regler för ekologisk produktion. Dessa är grundläggande för KRAVs regler. IFOAM har även ett kvalitetssäkringssystem utformat för att utvärdera och godkänna kontrollverksamhet. Systemet kallas IFOAM Accreditation. KRAV är ackrediterat enligt detta system. KRAV uppfyller EU:s regler EU har regler för ekologisk produktion i Rådets förordning (EEG) 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordningen är lag i Sverige och reglerar hur ordet ekologiskt får användas. Förordningen omfattar växtodling, animalieproduktion och förädling. KRAVs regler uppfyller EG-förordningen och är i vissa fall strängare än denna. En annan stor skillnad är att KRAVs regler omfattar fler områden än EG-förordningen, till exempel restaurangauktorisering, textil och fiskodling. Endast EU-godkänd Reglerna i EG-förordningen skiljer sig i vissa avseenden från KRAVs regler. Förutom att kontrollera produktionen enligt KRAVs regler, har KRAV Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets uppdrag att kontrollera produktion enligt EG-förordningen. Kontroll enbart enligt EG-förordningen ger företaget rätt att kalla produkten ekologisk. Däremot har företaget inte rätt att använda KRAVs namn eller märke, varken på produkter eller för att beskriva produktionen. regler för krav-godkänd produktion juli

14 Kontroll skapar trovärdighet KRAV kontrollerar ekologisk produktion samt hantering och marknadsföring av KRAV-märkta produkter. Dels sker en fysisk kontroll hos alla företag (t ex lantbrukare) som ansluter sig till KRAV. Den kontrollen genomförs av KRAVs anställda kontrollanter. Dels sker en kontroll av all dokumentation såsom kontrollrapporter, recept och alla återcertifieringsärenden etc. Detta görs av KRAVs anställda handläggare. Kvalitet Förutom att verka för en bra miljö ska KRAV-märkta produkter också hålla hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. De normala kontrollsystemen för livsmedelshygien gäller självfallet också ekologiska produkter men omfattas inte av KRAVs kontroll. Spårbarhet Den årliga kontrollen av alla företag som följer KRAVs regler gör att vi vet var alla KRAV-märkta råvaror kommer ifrån. I KRAV-katalogen på hemsidan kan man hitta namn och adress till lantbrukare och andra företag som levererar KRAV-godkända produkter. Man kan också hitta de produkter som är godkända av KRAV i produktlistan på hemsidan. KRAV kontrolleras För att konsumenten ska kunna lita på KRAV kontrolleras och ackrediteras vi enligt IFOAM Accreditation Criteria. I Sverige är vi godkända av Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att utföra kontroll av ekologisk produktion. Utländska produkter För att en produkt som inte stått under KRAVs kontroll i all hantering och produktion ska kunna KRAV-godkännas, fordras att den återcertifieras. Återcertifieringen ska i huvudsak bestå av två huvuddelar: 1. KRAVs erkännande av kontrollorganet (eller kontrollorganen) som har kontrollerat produkten innan den kontrolleras av KRAV. 2. KRAVs godkännande av den aktuella produkten. För att underlätta en säker handel med ekologiska produkter eftersträvar KRAV samarbete med kontrollorgan som har låtit sig utvärderas av oberoende granskare. För närvarande bedöms ackreditering enligt IFOAM Accreditation Criteria vara den mest heltäckande och säkra utvärderingsmetoden. 14 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

15 KRAV-märket Historik Namnet KRAV skapades av Gunnar Rundgren, en av föreningens tre grundare 1985, som en förkortning av Kontrollföreningen för alternativ odling, som föreningen då hette. Märket KRAV skapades samma år av föräldrarna till en annan av grundarna, Kalle Källander. Båda föräldrarna var bildlärare. Pappa Ragnar utformade det stämpelliknande grundmärket och mamma Lilly tog fram två varianter, ett importmärke och ett märke för produktionshjälpmedel. I början av 90-talet fick KRAV-märket genom en mindre ansiktslyftning sitt nuvarande utseende. Nuläge Idag är KRAV-märket känt av 94 procent av befolkningen. 7 av 10 konsumenter vet att KRAV-märket på en vara betyder att den är ekologiskt producerad, 6 av 10 att den är producerad enligt KRAVs regler och 5 av 10 att produktionen är kontrollerad och godkänd av KRAV. De mervärden som konsumenterna främst förknippar med KRAV-märket är bra för miljön, bra för djuren, få tillsatser, kontroll av tillverkningen och bra för hälsan. 92 procent av KRAVs kunder instämmer helt eller i huvudsak i att KRAV-märket ger dem fördelar i konkurrens med andra företag. Regler KRAV-märket är ett registrerat varumärke med nummer Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till namnet KRAV. KRAVs namn och märke får endast användas av de som tecknat avtal med och blivit godkända av KRAV ekonomisk förening. Användningen av KRAVs namn och märke regleras i följande regelavsnitt: Kapitel 1 Syfte och omfattning, avsnitt Kapitel 2 Allmänna regler, avsnitt 2.13 och 2.14 Kapitel 13 Textilier, avsnitt Kapitel 14 Hudar, läder och skinn, avsnitt 14.8 Kapitel 15 Butikshantering och butiksauktorisation, avsnitt , och Kapitel 16 Restauranger och storhushåll, avsnitt och regler för krav-godkänd produktion juli

16 Utföranden KRAV-märket finns i följande utföranden: Grundmärke; märke för ekologisk produktion. B-märke; märke för restaurang & storkök (utan undertext), samt för varor med mindre än 95% ekologiska råvaror (med undertext). Märke för vildväxande produktion Märke för export Märke för produktionshjälpmedel Original till KRAV-märket i dess olika utföranden kan laddas ner i svart, i en dekorfärg och i fyrfärg från: eller beställas från KRAVs kansli. Vid osäkerhet om vilket utförande som ska användas, kontakta KRAVs kansli. 16 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

17 Anvisningar KRAV-märket ska inte beskäras utan ska användas i sin helhet. KRAV-märket ska alltid tryckas positivt, även mot mörk bakgrund och då i en ljus oval. KRAV-märkets färg ska i första hand vara mörkgrön, pms 342 (motsvarar 100 procent gul + 40 procent mangenta procent cyan i europafärgskalan) eller svart. KRAV-märket ska inte i direkt anslutning kombineras med andra märken eller annan text än den som ingår i märket. När KRAV-märket förekommer tillsammans med andra varumärken eller logotyper, ska KRAV-märket inte dominera över dessa. KRAV-märket ska placeras på den yta av förpackningen som ska exponeras. KRAV ska alltid skrivas med versaler i rubriker och text. KRAV är inte ett produktnamn eller del av ett produktnamn. Sammansättningar som KRAV-limpa, KRAV-frukt och KRAV-mjölk etc, eller produktnamn-krav ska därför undvikas. Korrekt formulering är KRAVmärkt eller KRAV-godkänd limpa, frukt och mjölk etc eller produktnamn. Rekommendationer KRAV-märkta varor säljer sig inte själva även om efterfrågan ökar stadigt. De måste marknadsföras minst lika aktivt och konsekvent som vanliga varor för att nå framgång på marknaden. KRAV-godkänd produktion bör marknadsföras på sina egna meriter och mervärden, inte på påståenden att konventionell produktion skulle vara sämre. De mervärden som bör framhållas kan sammanfattas i KRAV-märkets fyra ben ; Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar På under rapporter, årsredovisning 2001, finns innehållet i KRAV-märkets fyra ben formulerat på sidorna 4-7. KRAVs lanseringspaket når ut till rätt målgrupp KRAV har utvecklat en tjänst, KRAVs lanseringspaket, som mot ersättning erbjuder KRAV-anslutna företag lansering av KRAV-märkta produkter. Tjänsten ger företagen tillgång till KRAVs unika kanaler till medier, beslutsfattare och pionjärkonsumenter för att föra ut sina budskap. Kontakta för mer information. regler för krav-godkänd produktion juli

18 Medlemmar i december 2002 Arla Foods AB Gun Olsson Box 5407, Göteborg Tel: , Fax: E-post: Biodynamiska Produkter * John Gerhard Tuna Industriväg 17, Järna Tel: , Fax: E-post: Eco Trade AB Anneke Svantesson Enköping Tel: , Fax: E-post: Ekokött ek. för. Börje Karlsson Kinne Vedum, Lerslyckorna, Götene Tel: , Fax: E-post: Ekologiska Lantbrukarna Lennart Larsson Sågargatan 10 A, Uppsala Tel: , Fax: E-post: Everfresh Group AB * Hans Jönsson Långbergav. 5, Helsingborg Tel: , Fax: E-post: Fältbiologerna Fredrik Lindgren Blendasgata 65/43, Hisings Backa E-post: Förbundet Djurens Rätt Kristina Odén Kungsladugårdsg Göteborg Tel E-post: Förbundet Organisk Biologisk Odling Wilhelm Raattamaa Box 1, Hjältevad Tel: E-post: GRO i Sverige AB Jan Nerelius Stockholm Tel: , Fax: E-post: Hemköpskedjan AB Nils Müntzing Box 828, Falun Tel: , Fax: E-post: Hushållningssällskapens förbund Åke Clason Klarabergsgatan 37, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Hälsokostrådet Anna Maria Nordin Box 6356, Stockholm Tel: , Fax: E-post: ICA-Handlarnas AB Kerstin Lindvall (Vallgatan 7), Solna Tel: , Fax: E-post: KF (Kooperativa Förbundet) Barbro Bragman Box 15200, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Kung Markatta AB * Lennart Olsson Hjälmarsberg, Örebro Tel: , Fax: E-post: LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Jan Eksvärd Klara Östra Kyrkogata 12, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Milko ek. för. Alvar Andersson Box 2047, Karlstad Tel: , Fax: E-post: 18 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

19 Norrmejerier ek. för. Jan-Erik Noord Mariehemsvägen 10, Umeå Tel , Fax E-post: Saba Trading AB Linnea Jönsson Box , Helsingborg Tel: , Fax: E-post: Samodlarna Sverige ek. för. Kari Örjavik Östra Skymnäs, Höje Tel: , Fax: E-post: Scandic Hotels AB Jan Peter Bergkvist Box 6197, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Skånemejerier ek. för. Ingemar Nordell Malmö Tel , Fax Swedish Meats Camilla Sandenskog Johanneshov Tel: E-post: Svensk Mjölk AB Hans Andersson Stockholm Tel: , Fax: E-post: Svenska Kvarnföreningen Alf Messing Box 16141, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Svenska Lantmännen ek. för. Margareta Minsér Box 905, Norrköping Tel: , Fax: E-post: Svenska Naturskyddsföreningen Gun Rudquist Box 4625, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Vattenbrukarnas Riksförbund Björn Lindblad Hälleflundregatan 24, Västra Frölunda Tel: , Fax: E-post: * Associerade medlemmar regler för krav-godkänd produktion juli

20 Styrelse KRAV vald vid föreningsstämma KRAVs styrelse består av ordförande, nio ordinarie ledamöter, två ordinarie personalrepresentanter och två suppleanter för dem samt KRAVs VD. Styrelsen förutom personalrepresentanter utses av föreningsstämman och dess sammansättning ska spegla de olika medlemmarnas verksamhetsinriktning. Ordförande Bo Thunberg Hannäs Gård, Kil Tel: E-post: Vice ordförande Per Stenström Sia Glass AB, Box 100, Slöinge Tel: , Fax: E-post: VD Lena Söderberg KRAV, Box 1940, Uppsala Tel: , Fax: E-post: Per Baummann Rörstrandsgatan Stockholm Tel: E-post: Ingemar Albertsson Arla Foods AB, Torsgatan 14, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Kristine Borg Mörbyvägen 9, Nynäshamn Tel: E-post: Marie Pettersson Mälarchark AB, Hejargatan 1, Eskilstuna Tel: E-post: Hélène Arrenfeldt Svensk Dagligvaruhandel, Stockholm Tel: E-post: Carl Jonson Toften 623, Heberg Tel: E-post: Lennart Josefsson KRAV, Färsån 3820, Hammarstrand Tel: , Fax: E-post: Maria Karlman KRAV, Box 1940, Uppsala Tel: , Fax: E-post: Kåre Olsson Skattungbyn 1225, ORSA Tel: E-post: Bengt Persson Välingetorps Gård 79 a, Ängelholm Tel: , Fax: E-post: Marianne Schönning Härnebo 8363, Holmsveden Tel: , Fax: E-post: Helena Ullmark KRAV, Box 49, Dalby Tel: , Fax: E-post: Kristina Forslund Box 7019, Uppsala Tel: E-post: Gunnel Axelsson Nycander Gnejsvägen 18 C, Uppsala Tel: E-post: 20 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Postadress: KRAV Box 1940, 751 49 Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: 018-10 02 90 Fax: 018-10 03 66 Web: www.krav.se

Läs mer

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Postadress: KRAV Box 1940, 751 49 Uppsala Besöksadress:Kungsängsgatan 12 Tel: 018-10 02 90 Fax: 018-10 03 66 Web: www.krav.se

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Postadress: KRAV Box 1940, 751 49 Uppsala Besöksadress:Kungsängsgatan 12 Tel: 018-10 02 90 Fax: 018-10 03 66 Web: www.krav.se

Läs mer

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva januari 2006 Postadress: KRAV Box 1940, 751 49 Uppsala

Läs mer

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva juli 2006 Postadress: KRAV Box 1037, 751 40 Uppsala Besöksadress:

Läs mer

Pris: 200 kr, inkl. moms. Regler för KRAV-certifierad produktion

Pris: 200 kr, inkl. moms. Regler för KRAV-certifierad produktion Pris: 200 kr, inkl. moms Regler för KRAV-certifierad produktion JANUARI 2008 KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad

Läs mer

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar Regler för KRAV-certifierad produktion JULI 2008 KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva juli 2008

Läs mer

JORDEN RUNT. Det finns nära 200 IFOAManslutna

JORDEN RUNT. Det finns nära 200 IFOAManslutna JORDEN RUNT KRAV är ett av världens största enskilda kontrollorgan för ekologisk produktion. KRAV är aktiv i det internationella samarbetet för ekologisk produktion, vilket bland annat omfattar utveckling

Läs mer

Förslag till nya Allmänna regler 2015

Förslag till nya Allmänna regler 2015 Förslag till nya Allmänna regler 2015 Läsanvisning Dokumentet innehåller förslag till nya allmänna regler kapitel 2, 3 och 20 samt ny bilaga 7. Dessutom innehåller dokumentet förslag till mindre tillägg

Läs mer

Regler för KRAV-certifierad produktion JANUARI Uppdaterad :

Regler för KRAV-certifierad produktion JANUARI Uppdaterad : Regler för KRAV-certifierad produktion JANUARI 2007 Uppdaterad : 2007-03-23 KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad

Läs mer

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva januari 2010 Postadress: KRAV Box 1037, 751 40 Uppsala Besöksadress:

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach 2011-05-16 Bilaga 5 Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach De benämningar som har en egen definition i Reach (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/page

Läs mer

1 Märkning och marknadsföring

1 Märkning och marknadsföring Publicerad på KRAV (http://www.krav.se) Hem > Utskriftsvänlig > 1 Märkning och marknadsföring Reglerna i det här kapitlet syftar till att öka och underlätta försäljningen av KRAV-certifierade produkter

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur.

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. lista Version 2016-04-01 Enhetsnamn: Revisor: Ja Nej 15.1.4 Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. Vi använder WWF:s fiskguide Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda

Läs mer

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Regler för KRAV-certifierad produktion utgåva 2013 Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

16 Import och införsel av produkter eller råvaror

16 Import och införsel av produkter eller råvaror 16 Import och införsel av produkter eller råvaror KRAV vill göra det lättare för dig att handla med ekologiska produkter från resten av världen. På så sätt hoppas KRAV kunna öka de ekologiska produkternas

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar

KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar Regler för KRAV-certifierad produktion Januari 2009 KRAV-märket står för: Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad produktion Utgåva januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening Regler för KRAV-certifierad

Läs mer

Konsekvenser GMO frågan har långtgående konsekvenser på olika plan. Nedan följer områden som är viktiga att arbeta vidare med:

Konsekvenser GMO frågan har långtgående konsekvenser på olika plan. Nedan följer områden som är viktiga att arbeta vidare med: GMO-policy för Ekologiska Lantbrukarna GMO-policy Det ekologiska lantbruket säger konsekvent nej till all användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i produktionen. Vi tar även avstånd till användning

Läs mer

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Ekokvitto för Destination Sigtuna

Ekokvitto för Destination Sigtuna Ekokvitto för Destination Sigtuna Övergång från konventionellt till ekologiskt kaffe, mjölk och bananer De medverkande anläggningarna i Destinationen Sigtuna 2015 är: 1909 Sigtuna Stads Hotell, 32 Rum

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal

Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal Samlad fakta från KRAVs webbutbildning 2015 - för restaurangpersonal 1. Vad är KRAV? En ekonomisk förening och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel:

Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: 1 februari 2016 Remiss, förslag till nya regler i kapitel 16 Import och införsel: - Korrigering av tilläggskrav för animalieproduktion Svara senast 31 mars till regler@krav.se Hjälp oss att göra våra regler

Läs mer

Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel. Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation

Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel. Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel SYFTE Syftet med denna guide är att underlätta för dig

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Lena Björklund-Stoehr Telefon: 08-508 28 187 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-20 p. 12 Yttrande över

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

EkoHavtorn Nyhetsbrev 2009:2

EkoHavtorn Nyhetsbrev 2009:2 Så kan du kvalitetssäkra både ekologisk odling och vidareförädling av havtorn Sammanställt av Henriette Smith, SLU Torslunda Kvalitetssäkring vid odling ger konkurrensfördelar Vid odling av råvara fram

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 3 december 2014. KIFS 2014:6 Utkom

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning 2017-01-01 KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag ska kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

djurhållning Med KRAV på grönbete tema:

djurhållning Med KRAV på grönbete tema: tema: djurhållning Med KRAV på grönbete Det är sommar och smågrisarna busar med varandra i gröngräset medan suggorna bökar i jorden eller tar sig ett gyttjebad. På en annan gård går korna lugnt och betar.

Läs mer

Regelverket inom ekologisk produktion

Regelverket inom ekologisk produktion Regelverket inom ekologisk produktion www.jordbruksverket.se/ekoregler www.ifoam.org www.organic-farming.eu ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se Disposition Regelverket

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat V ä x t o d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Kriterier för kolonial/specerier

Kriterier för kolonial/specerier Kriterier för kolonial/specerier Produkter som består till minst 50 % av råg/vete/korn/havre/majs eller torkade bönor, raps eller solros. GMO Livsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO)

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Varför livsmedelslagstiftning Hur är lagstiftningen uppbyggd? Vem har ansvar för att reglerna följs? Vad händer om de inte följs? Ändrade konsumtionsvanor

Läs mer

Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1.

Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1. BILAGA 1 version 07 Sid 1 (2) Bilaga 1a Substrat Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1. Om en anläggning önskar ta emot ett substrat

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg

Handla ekologiskt? Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Ekologiskt kvitto om alla i Örebro enbart åt ekologiska ägg Om alla 130 000 invånare i Örebro under ett år äter 20 000 000 st ekologiska ägg istället för konventionella skulle det bidra till: Minskad användning

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 2015 Dnr:2015-3102 Utgivningsdatum: 2016-06-14 Utgivare: Miljöförvaltning Kontaktperson: Anne Jungar, Kristine Fornander 3 (14) Sammanfattning Livsmedelskontrollen

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda:

2013-03-31. Ska övernattning accepteras annat än som en yttersta nödåtgärd måste följande kriterier vara uppfyllda: 2013-03-31 Synpunkter på förslagen till nya KRAV-regler KRAVs text i svart. Ekologiska Lantbrukarnas kommentarer i rött. Många kapitel i KRAVs regelverk omfattas av översynen, även om förändringarna i

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för djuren. Receptet på godare mat

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för djuren. Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT ÄR djuren Receptet på godare mat ATT FÅ BÖKA OCH BETA KRAV-godkända djur får gå ute för att beta, få frisk luft och motion. Målet är att de ska få leva ett så naturligt djurliv som möjligt.

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Omställning. av Åsa Rölin

Omställning. av Åsa Rölin LING PÅ D O S K A S N Ö R G EKOLOGISK Omställning av Åsa Rölin FRILAND Omställning - förutsättningar och strategi Text: Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Foto framsida: Elisabeth Ögren En ekologisk

Läs mer

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Läsanvisning I regeltexten nedan har strukturen och numreringen på reglerna ändrats för att bättre stämma överens med KRAVs skrivregler för

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 augusti 2013. KIFS 2013:3 Utkom

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Arom En arom består av aromämne eller arompreparat och bärare eller lösningsmedel.

Arom En arom består av aromämne eller arompreparat och bärare eller lösningsmedel. Definitioner Definitioner I KRAVs regler används följande begrepp: A Anställning Överenskommelse om utbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara tillsvidareanställning, provanställning eller

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

MÄRKNING OCH HANTERING

MÄRKNING OCH HANTERING Gäller från 2009-11-01 MÄRKNING OCH HANTERING REGLER FÖR HANTERING AV IP SIGILL-RÅVAROR OCH MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL Grafisk form och produktion Condesign Communications AB 2009-10 foto Frans Hällqvist,

Läs mer

22.3 Rutin för internrevision i kök

22.3 Rutin för internrevision i kök Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad Karin Lundell, 016-710 23 54 22.3 Rutin för i kök Datum för : Kökets besöksadress: Kökets telefonnummer: Kökets KRAV-ansvarig:

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J )

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J ) Kunduppgifter Kundnr: 338 Revisor Torbjörn Holmberg Företag: MälarChark AB Certifieringsorg. Valiguard AB Kontaktperson: Andreas Gisselfeldt Bevittnad Nej Gatuadress/Box: Hejargatan Revisionsdatum 02-03.0.204

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Ekologisk odling i växthus

Ekologisk odling i växthus Ekologisk växtodling Ekologisk odling i växthus Foto: Johan Ascard Innehåll Ekologisk odling i växthus...3 Vad är ekologisk odling?... 3 Ekologisk växthusodling ökar... 4 Efterfrågade produkter... 5 Mer

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel; (H 135) Utkom från trycket den 7 april 2003

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Motion om en kommun maximalt fri från GMO

Motion om en kommun maximalt fri från GMO Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 29 1 Dnr 2010 0009 Motion om en kommun maximalt fri från GMO Bilaga: Motion om en kommun maximalt fri från GMO Ärendebeskrivning Roger Malmberg (MP) och Marie Anne

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Tillsyn av bekämpningsmedel Jenny Karlsson & Susanna Karlsson Innehåll Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Bekämpningsmedel = Produkter vars syfte är

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson.

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson. Sammanfattning Rubriken vi valt för vårt projektabete är Vad är. och hur skiljer det sig ifrån konventionellt?syftet med vårt projektarbete är att göra en PP-presentation som skall fungera som utbildningsmateriel

Läs mer

Konsumenterna och GMO

Konsumenterna och GMO Konsumenterna och GMO Alnarp 6 februari 8 Louise Ungerth chef för konsumentfrågor Konsumentföreningen Stockholm Lyssnar Informerar Påverkar Dokumentation: www.konsumentforeningenstockholm.se KfS Attitydundersökning

Läs mer