KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar."

Transkript

1 KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Postadress: KRAV Box 1940, Uppsala Besöksadress: Kungsängsgatan 12 Tel: Fax: Web: E-post:

2 KRAV-märktet står för bra miljö KRAV-märkt produktion är fri från kemiska bekämpningsmedel och bidrar till att minska läckaget av främmande ämnen till yt- och grundvatten. KRAV-märkt produktion bidrar till en ökande biologisk mångfald och minskad risk för läckage av näringsämnen som kan orsaka övergödning i vattendrag, hav och sjöar. KRAV-märket står för god djuromsorg KRAV-märkta produkter kommer från djur som har fått utlopp för sina naturliga behov. De har fått mat anpassad till djuret och inte främst till maximerad produktion. De har fått gå ute som de vill. Och de har fått ett värdigt och hänsynsfullt slut. KRAV-märket står för god hälsa KRAV-märkta produkter produceras med minimerad hantering av skadliga kemikalier, vilket innebär att arbetsmiljön i produktionen är relativt sett mycket god. Detta gäller inte minst på de ca KRAV-anslutna odlingarna i tredje världen där arbetsmiljön i konventionella odlingar kan vara direkt skadlig. Tryggheten i att KRAV kontrollerar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel, genmodifierade organismer (GMO) och onödiga tillsatser bidrar till konsumentens välbefinnande. KRAV-märket står för socialt ansvar KRAV-märkta produkter ska produceras under godtagbara sociala förhållanden och arbetsvillkor enligt KRAVs regler. Detta gäller också produkter som ursprungligen är kontrollerade av någon av KRAVs utländska systerorganisationer. Återcertifiering av utländska produkter ger ekologiska producenter världen över tillgång till en bredare marknad, möjlighet till bättre betalning och möjlighet för konsumenter i Sverige att visa global solidaritet. Produktion och grafisk formgivning: KRAVs informationsavdelning Tryck: EDITA VÄSTRA AROS AB December 2002

3 Innehåll Information om KRAV Medlemmar i december Styrelse KRAV Regelkommitté Certifieringskommitté Adress och telefonlista till KRAV Läsanvisning Definitioner Syfte och omfattning Allmänna regler Anslutning Godkännande Åtaganden KRAVs kontroll Avtal med tredje part Årliga avgifter och avtalets giltighetstid Sekretess Hantering av personuppgifter Sanktioner när regler inte följs Dispens, överklagande och omprövning Miljö-, natur- och kulturskydd Hantering av KRAV-godkända produkter Märkning Marknadsföring Lantbruk Omfattning Växtodling Allmänt Fribelägenhet, föroreningar Gödselmedel, jordförbättringsmedel Bekämpning och växtskydd Svampodling Jord, utsäde och plantor Övrigt Djurhållning Allmänt Foder Hälso- och sjukvård Övrigt Biodling Innehållsförteckningen fortsätter på nästa sida -->

4 7. Vattenbruk Verksamhetsområde Uppläggning av produktionen Karenstid Utgångsmaterial och ursprung Foder och utfodring Hälsa och djurskydd Laxartade fiskar Vildväxande produktion Hantering och förädling Ursprung och innehåll Livsmedelstillsatser och processer Slakt Foder till sällskapdjur Produktionshjälpmedel Textilier Omfattning Utgångspunkt för reglerna Råvaror Detaljer Förädling Miljökriterier för våtberedning Insatsmedel Särskilda regler förolika steg i förädlingen Kvalitetskriterier för slutprodukten Märkning Hudar, läder och skinn Omfattning Råvaror Detaljer på läder och skinnprodukter Förädling Miljökriterier förvåtberedningen Insatsmedel Särskilda regler för olika steg i processen Märkning Butikshantering och butiksauktorisation Restauranger och storhushåll KRAV-godkända måltider Registrering av KRAV-godkända livsmedel Återcertifiering av produkter som godkänts av andra kontrollorgan Utländsk produktion kontrollerad och godkänd av krav Bilagor KRAVs historia Befria åkern från kemiska bekämpningsmedel regler för krav-godkänd produktion juli 2003

5 Utdrag ur KRAVs affärsinrikting antagen av KRAVs styrelse den 28 november Vision KRAV är ett verkningsfullt redskap för hållbar utveckling av ekologisk produktion och konsumtion, är en av världens effektivaste certifieringsorganisationer, är en global aktör med lokal förankring, är ett föredöme bland svenska tjänsteproducenter för vår miljöanpassning och vårt sociala ansvarstagande, samt en av lantbruks- och livsmedelssektorns attraktivaste arbetsplatser. KRAV har, genom KRAV-märket, ett av Sveriges mest kända och trovärdiga varumärkesförstärkare inom livsmedel och annan råvaruproduktion från jord- och vattenbruk. KRAV uppfattas som en viktig aktör i arbetet mot ett långsiktigt hållbart, demokratiskt samhälle. Verksamhetsidé KRAV verkar för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för ekologisk produktion, kontrollera att de efterlevs och informera om KRAV-märket. Vi möjliggör för våra kunder att med hög trovärdighet marknadsföra kontrollerade ekologiska produkter som står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. regler för krav-godkänd produktion juli

6 KRAV ekonomisk förening KRAV är en kontrollorganisation organiserad som ekonomisk förening. KRAV har syftet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en kontroll av ekologiska produkter. KRAVs målsättning är att medverka till en ökad ekologisk odling, djurhållning och produktion genom att ta fram trovärdiga regler, kontrollera, märka och informera. Medlemmar KRAVs 29 medlemmar representerar lantbrukare, förädlare, importörer distributörer, handel, hotell och restaurang samt miljö-, konsument- och djurskyddsintressen. Arla Foods AB Biodynamiska Produkter * EcoTrade Ekologiska Lantbrukarna Ekokött Everfresh Group AB * Fältbiologerna Förbundet Djurens Rätt Förbundet Organisk Biologisk Odling Hemköpskedjan Hushållningssällskapens Förbund Hälsokostrådet ICA Handlarnas AB Kooperativa Förbundet Lantbrukarnas Riksförbund Milko Norrmejerier Saba Trading Samodlarna Sverige Scandic Hotels AB Skånemejerier Swedish Meats Svenska Kvarnföreningen Svenska Lantmännen ek. för. Svenska Naturskyddsföreningen Svensk Mjölk SHS AB Trädgårdsnäringens Riksförbund Vattenbrukarnas Riksförbund Kung Markatta * * associerade medlemmar 6 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

7 Styrelse KRAVs styrelse består av nio ordinarie ledamöter, KRAVs VD och personalrepresentanter. Styrelsens ledamöter utses av årsstämman och är sammansatt så att kompetens finns inom lantbruk handel och distribution, förädlingsindustri, konsument-, djurskydds- och miljöfrågor. Anställda KRAV har hösten 2002 ca 60 årsanställda, varav hälften är regionkontrollanter. Övriga anställda arbetar på kansliet i Uppsala med bland annat certifiering, information och administration. Anslutna och antal produkter Antal företag som kontrolleras för KRAV-godkänd produktion var i augusti 2002: lantbrukare 5 vattenbruk med fiskodling 515 förädlingsföretag 179 importörer 89 produktionsplatser för produktionshjälpmedel 581 butiker 301 restauranger 11 textilproducenter * st produkter var KRAV-godkända i augusti Den som vill söka efter en speciell KRAV-godkänd produkt eller efter ett företag som kontrolleras av KRAV hittar detta på Katalogen heter förteckningen över alla företag som är anslutna till KRAVs kontroll, Produktlistan heter listan över alla KRAV-märkta varor. *(odlare och förädlare; kontrolleras av KRAVs dotterbolag KRAV Kontroll AB) regler för krav-godkänd produktion juli

8 KRAVs uppgift KRAV verkar för en hållbar utveckling genom att ta fram regler för ekologisk produktion, kontrollera att reglerna efterlevs och att informera om KRAV-märket. Det är avgörande att anslutna kunder, konsumenter och myndigheter upplever KRAVs arbete som trovärdigt. Därför ska reglerna vara kontrollerbara, meningsfulla och rättvisa. KRAVs regler, kontroll och certifiering är bra verktyg för att uppnå väldefinierade mål, men de löser inte alla problem. Här följer några områden som vi ofta får frågor kring. Transporter och energianvändning Många frågar hur KRAV kan tillåta att ekologiska varor transporteras långt innan de hamnar i butikshyllorna. När det gäller till exempel kaffe, kakao, te och bananer ställs frågan på sin spets. Ska vi över huvud taget ha sådant i butikerna? Förutom att säkerställa att produktionen är ekologisk tar KRAV inte ställning till vilken typ av produkter som importeras. KRAV anser däremot att det är bättre att de produkter som importeras är ekologiskt producerade. Det vinner alla på i längden, dels de som lever i produktionslandet, dels svenska producenter som törs satsa på en tydligt ökande marknad för ekologiskt, och slutligen de konsumenter som får ett större utbud av KRAVmärkta produkter. Det är inte heller självklart att en produkt som har transporterats långt alltid har förbrukat en större mängd fossil energi än en som har transporterats kortare. Till exempel kan energianvändningen för grönsaker som odlas på friland i andra länder och transporterats till Sverige vara lägre än energianvändningen för svenska grönsaker odlade i växthus. Det är väsentligt att ta hänsyn till hela kedjan från odlingen till det att produkten finns hemma hos konsumenten. Att KRAV inte har regler för transport och energianvändning beror inte på försumlighet, området är svårt att reglera på ett rättvist och kontrollerbart sätt. Frågan har blivit grundligt utredd av regelkommittén som har kommit till slutsatsen att detta område måste hanteras utanför regelverket tills vidare. 8 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

9 Miljöpåverkan Tillämpningen av KRAVs regler i lantbruket stärker och ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. (Genom att kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används bevaras och förstärks livet i marken.) Ekologiskt lantbruk gör att fler insekter, växter, fåglar och andra djur som blivit undanträngda av det kemikalieintensiva jordbruket får tillträde till sina marker igen. Två steg till på vägen är att KRAVs regler numera också kräver att lantbrukaren ska ha en skötselplan för natur- och kulturvärden på sin gård. Dessutom bör alla anslutna till KRAV också ha ett miljöledningssystem. Växtnäring KRAVs regler föreskriver att lantbrukaren ska minimera växtnäringsförluster och hushålla med tillgänglig växtnäring. Detta bidrar till miljönyttan med ekologisk odling och ger samtidigt en bättre ekonomi i odlingen. En hjälp i detta arbete är att räkna ut en växtnäringsbalans mellan mängden näring som förs ut via produkter från gården och mängden näring som köps in via till exempel foder och gödsel. Aktuell markkartering ger också underlag för hur gårdens fosfor- och kaliumgödsling görs på bästa sätt. Genom att utnyttja den ekologiska rådgivningen, som länsstyrelser, hushållningssällskap med flera står till tjänst med, kan den ekologiska lantbrukaren få ett bättre växtnäringsutnyttjande på gården. Internationellt IFOAM Ekologisk produktion är en världsomspännande företeelse. Det finns kontrollorgan för ekologisk produktion runt hela jorden och den ekologiska produktionen växer starkt. För att hantera frågorna om ekologisk produktion internationellt bildades IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements - som är en internationell paraplyorganisation för lantbrukar-, forskar-, utbildnings- och kontrollorganisationer som verkar för ekologisk produktion. IFOAM grundades 1972 och har omkring 700 medlemmar i 100 länder. KRAV är medlem i IFOAM. regler för krav-godkänd produktion juli

10 KRAV deltar aktivt i att utveckla IFOAM:s regler. KRAV var också det första kontrollorganet för ekologisk produktion som ackrediterades enligt IFOAM:s kriterier som utgår från ISO 65. KRAV är också aktivt i bevakning och påverkan av EU:s regelverk för ekologisk produktion. Mer information om IFOAM hittar du på deras hemsida: KRAV Kontroll AB KRAV har ett dotterbolag som heter KRAV Kontroll AB. Verksamhetsidén lyder: KRAV Kontroll kan med sin nära anknytning till KRAV, tillhandahålla pålitlig certifiering som ger tillgång till internationell marknad för ekologiska produkter. Vi stöder utvecklingen av lokalt förankrad certifiering i de länder vi är verksamma. KRAV Kontroll genomför kontroll av produktion som sker i andra länder samt kontroll av bland annat textilindustri för KRAVs räkning. Handel I internationell handel med ekologiska produkter är det avgörande att återcertifieringen fungerar. Återcertifiering är det som sker när en ekologisk produkt från ett annat land, kontrollerat av ett annat kontrollorgan ska säljas i Sverige med KRAV-märket. Om alla dokument angående produkten är klara och kontrollorganet är ordentligt utvärderat så passerar produkten och får säljas som KRAV-godkänd. För att återcertifieringen ska löpa snabbt och handel med ekologiska produkter ska kunna fungera enklare har ett samarbete inletts mellan flera IFOAM-ackrediterade, internationella kontrollorgan. KRAV är ett av dessa. Meningen är att kontrollorganen ska jämka ihop sina regler och strömlinjeforma processen så att inga onödiga hinder ska finnas för införsel, import och export av ekologiska produkter. Ökande världsmarknad Europa och USA har en snabb marknadsexpansion för ekologiska livsmedel, främst på grund av bristande livsmedelssäkerhet och en stark hälsotrend. Världsmarknaden för ekologiska livsmedel växer med ca 20 procent per år och uppskattas 2002 till ca 200 miljarder svenska kronor. 10 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

11 Det ekologiska lantbrukets målsättning Grunden för det ekologiska lantbruket är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och tanken om global solidaritet. Målsättningen är att i lantbruket bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet. Strävan ska vara att i alla led (produktion, förädling, distribution etc) visa omsorg om naturliga processer och beteenden, samt utforma verksamheten så att: markens och det övriga lantbruksekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras och stärks kulturlandskapets biologiska mångfald skyddas och utvecklas förbrukningen av fossila bränslen och andra icke förnyelsebara naturresurser, liksom utsläppen av föroreningar, minimeras användningen av naturfrämmande ämnen undviks en god hälsa hos husdjuren främjas och att de ges möjlighet till ett naturligt beteende och en värdig tillvaro lantbrukaren ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet ekologiska livsmedel blir tillgängliga för alla konsumenter till ett rimligt pris Det ekologiska lantbruket strävar efter att stärka banden mellan landsbygd och tätort, samt mellan producent och konsument, dels genom maximal återcirkulering av näringsämnen och mullråvara, dels genom öppenhet kring verksamheten. Ovanstående text, frånsett rubriken, är hämtad ur KRAVs stadgar ( 4). regler för krav-godkänd produktion juli

12 Reglernas uppbyggnad KRAVs regler är att betrakta som minimiregler. De baseras på Det ekologiska lantbrukets målsättning (se sidan 11) utifrån vad som är möjligt att uppnå för närvarande. Reglerna förändras efterhand så att de alltmer närmar sig den uppsatta målsättningen. De förändringar som görs i reglerna kan inte verka retroaktivt. Regelarbetet Från och med 2002 revideras KRAVs regler med några kapitel i taget, istället för de omfattande revisionerna som tidigare genomförts vart 2:a respektive 3:e år. Det innebär att revisionsarbetet kommer att pågå löpande men för olika avsnitt vid olika tillfällen. KRAVs styrelse beslutar om vilka delar av reglerna som ska revideras under en viss tidsperiod och målen med förändringen. Regelkommittén har det övergripande ansvaret för regelutvecklingen, gör mindre korrigeringar i reglerna, ser till att de olika regeldelarna hänger ihop och inte är motstridiga sinsemellan och lägger fram förslag på ändringar av reglerna till KRAVs styrelse som beslutar. Till sin hjälp har regelkommittén regelansvarig på KRAV och arbetsgrupper som bildas specifikt för olika avsnitt som ska revideras. Revisionerna sker i samarbete med sakkunniga på respektive område och regeltexten går igenom en eller flera remisser. När remisserna är klara sammanställs ett förslag som läggs fram till beslut i KRAVs styrelse. Ändringar som påkallas av förändringar i omvärlden, till exempel nya förordningar i EU, kan göras utan remisser. Regelremisser Regelremisser skickas alltid till KRAVs medlemmar, därutöver till andra berörda. Regelremisserna är tillgängliga för alla på KRAVs hemsida, där finns också en länk till för att skicka remissvar och andra synpunkter angående reglerna. Remissvar är offentliga. Nya regler I och med de löpande revisionerna av olika delar av reglerna kommer inte en ny regelbok att tryckas vid varje tillfälle. Till de som är berörda av nya regler kommer KRAV att skicka särtryck. Senaste versionen av KRAVs regler, information om ändringar och pågående regelrevisioner finns alltid på KRAVs hemsida. Regelkommittén Regelkommittén, som är ett utskott till KRAVs styrelse, tillsätts årligen med 7 ledamöter inklusive VD och ska vara sammansatt så att den har djup förståelse för de kontrollgrenar som revideras. 12 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

13 Regelkommittén 2003: Ordförande Lena Söderberg, VD KRAV Föredragande Kathinka Löfberg, regelansvarig KRAV Ledamöter Els-Marie Aronsson, Förvaltningschef, Konsument Göteborg Göran Nilsson Axberg, Deputy Director, Stockholm Environment Institute Lars Hällbom, Miljökonsult Per-Anders Nilsson, Regional Sales Manager hos Karlshamns AB Marianne Schönning, Ekologisk lantbrukare, Styrelseledamot i Ekologiska lantbrukarna och i KRAV Kari Örjavik, Konsult och ekologisk producent IFOAM:s regler och kontroll IFOAM har utvecklat övergripande internationella regler för ekologisk produktion. Dessa är grundläggande för KRAVs regler. IFOAM har även ett kvalitetssäkringssystem utformat för att utvärdera och godkänna kontrollverksamhet. Systemet kallas IFOAM Accreditation. KRAV är ackrediterat enligt detta system. KRAV uppfyller EU:s regler EU har regler för ekologisk produktion i Rådets förordning (EEG) 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordningen är lag i Sverige och reglerar hur ordet ekologiskt får användas. Förordningen omfattar växtodling, animalieproduktion och förädling. KRAVs regler uppfyller EG-förordningen och är i vissa fall strängare än denna. En annan stor skillnad är att KRAVs regler omfattar fler områden än EG-förordningen, till exempel restaurangauktorisering, textil och fiskodling. Endast EU-godkänd Reglerna i EG-förordningen skiljer sig i vissa avseenden från KRAVs regler. Förutom att kontrollera produktionen enligt KRAVs regler, har KRAV Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets uppdrag att kontrollera produktion enligt EG-förordningen. Kontroll enbart enligt EG-förordningen ger företaget rätt att kalla produkten ekologisk. Däremot har företaget inte rätt att använda KRAVs namn eller märke, varken på produkter eller för att beskriva produktionen. regler för krav-godkänd produktion juli

14 Kontroll skapar trovärdighet KRAV kontrollerar ekologisk produktion samt hantering och marknadsföring av KRAV-märkta produkter. Dels sker en fysisk kontroll hos alla företag (t ex lantbrukare) som ansluter sig till KRAV. Den kontrollen genomförs av KRAVs anställda kontrollanter. Dels sker en kontroll av all dokumentation såsom kontrollrapporter, recept och alla återcertifieringsärenden etc. Detta görs av KRAVs anställda handläggare. Kvalitet Förutom att verka för en bra miljö ska KRAV-märkta produkter också hålla hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. De normala kontrollsystemen för livsmedelshygien gäller självfallet också ekologiska produkter men omfattas inte av KRAVs kontroll. Spårbarhet Den årliga kontrollen av alla företag som följer KRAVs regler gör att vi vet var alla KRAV-märkta råvaror kommer ifrån. I KRAV-katalogen på hemsidan kan man hitta namn och adress till lantbrukare och andra företag som levererar KRAV-godkända produkter. Man kan också hitta de produkter som är godkända av KRAV i produktlistan på hemsidan. KRAV kontrolleras För att konsumenten ska kunna lita på KRAV kontrolleras och ackrediteras vi enligt IFOAM Accreditation Criteria. I Sverige är vi godkända av Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att utföra kontroll av ekologisk produktion. Utländska produkter För att en produkt som inte stått under KRAVs kontroll i all hantering och produktion ska kunna KRAV-godkännas, fordras att den återcertifieras. Återcertifieringen ska i huvudsak bestå av två huvuddelar: 1. KRAVs erkännande av kontrollorganet (eller kontrollorganen) som har kontrollerat produkten innan den kontrolleras av KRAV. 2. KRAVs godkännande av den aktuella produkten. För att underlätta en säker handel med ekologiska produkter eftersträvar KRAV samarbete med kontrollorgan som har låtit sig utvärderas av oberoende granskare. För närvarande bedöms ackreditering enligt IFOAM Accreditation Criteria vara den mest heltäckande och säkra utvärderingsmetoden. 14 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

15 KRAV-märket Historik Namnet KRAV skapades av Gunnar Rundgren, en av föreningens tre grundare 1985, som en förkortning av Kontrollföreningen för alternativ odling, som föreningen då hette. Märket KRAV skapades samma år av föräldrarna till en annan av grundarna, Kalle Källander. Båda föräldrarna var bildlärare. Pappa Ragnar utformade det stämpelliknande grundmärket och mamma Lilly tog fram två varianter, ett importmärke och ett märke för produktionshjälpmedel. I början av 90-talet fick KRAV-märket genom en mindre ansiktslyftning sitt nuvarande utseende. Nuläge Idag är KRAV-märket känt av 94 procent av befolkningen. 7 av 10 konsumenter vet att KRAV-märket på en vara betyder att den är ekologiskt producerad, 6 av 10 att den är producerad enligt KRAVs regler och 5 av 10 att produktionen är kontrollerad och godkänd av KRAV. De mervärden som konsumenterna främst förknippar med KRAV-märket är bra för miljön, bra för djuren, få tillsatser, kontroll av tillverkningen och bra för hälsan. 92 procent av KRAVs kunder instämmer helt eller i huvudsak i att KRAV-märket ger dem fördelar i konkurrens med andra företag. Regler KRAV-märket är ett registrerat varumärke med nummer Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till namnet KRAV. KRAVs namn och märke får endast användas av de som tecknat avtal med och blivit godkända av KRAV ekonomisk förening. Användningen av KRAVs namn och märke regleras i följande regelavsnitt: Kapitel 1 Syfte och omfattning, avsnitt Kapitel 2 Allmänna regler, avsnitt 2.13 och 2.14 Kapitel 13 Textilier, avsnitt Kapitel 14 Hudar, läder och skinn, avsnitt 14.8 Kapitel 15 Butikshantering och butiksauktorisation, avsnitt , och Kapitel 16 Restauranger och storhushåll, avsnitt och regler för krav-godkänd produktion juli

16 Utföranden KRAV-märket finns i följande utföranden: Grundmärke; märke för ekologisk produktion. B-märke; märke för restaurang & storkök (utan undertext), samt för varor med mindre än 95% ekologiska råvaror (med undertext). Märke för vildväxande produktion Märke för export Märke för produktionshjälpmedel Original till KRAV-märket i dess olika utföranden kan laddas ner i svart, i en dekorfärg och i fyrfärg från: eller beställas från KRAVs kansli. Vid osäkerhet om vilket utförande som ska användas, kontakta KRAVs kansli. 16 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

17 Anvisningar KRAV-märket ska inte beskäras utan ska användas i sin helhet. KRAV-märket ska alltid tryckas positivt, även mot mörk bakgrund och då i en ljus oval. KRAV-märkets färg ska i första hand vara mörkgrön, pms 342 (motsvarar 100 procent gul + 40 procent mangenta procent cyan i europafärgskalan) eller svart. KRAV-märket ska inte i direkt anslutning kombineras med andra märken eller annan text än den som ingår i märket. När KRAV-märket förekommer tillsammans med andra varumärken eller logotyper, ska KRAV-märket inte dominera över dessa. KRAV-märket ska placeras på den yta av förpackningen som ska exponeras. KRAV ska alltid skrivas med versaler i rubriker och text. KRAV är inte ett produktnamn eller del av ett produktnamn. Sammansättningar som KRAV-limpa, KRAV-frukt och KRAV-mjölk etc, eller produktnamn-krav ska därför undvikas. Korrekt formulering är KRAVmärkt eller KRAV-godkänd limpa, frukt och mjölk etc eller produktnamn. Rekommendationer KRAV-märkta varor säljer sig inte själva även om efterfrågan ökar stadigt. De måste marknadsföras minst lika aktivt och konsekvent som vanliga varor för att nå framgång på marknaden. KRAV-godkänd produktion bör marknadsföras på sina egna meriter och mervärden, inte på påståenden att konventionell produktion skulle vara sämre. De mervärden som bör framhållas kan sammanfattas i KRAV-märkets fyra ben ; Bra miljö God djuromsorg God hälsa Socialt ansvar På under rapporter, årsredovisning 2001, finns innehållet i KRAV-märkets fyra ben formulerat på sidorna 4-7. KRAVs lanseringspaket når ut till rätt målgrupp KRAV har utvecklat en tjänst, KRAVs lanseringspaket, som mot ersättning erbjuder KRAV-anslutna företag lansering av KRAV-märkta produkter. Tjänsten ger företagen tillgång till KRAVs unika kanaler till medier, beslutsfattare och pionjärkonsumenter för att föra ut sina budskap. Kontakta för mer information. regler för krav-godkänd produktion juli

18 Medlemmar i december 2002 Arla Foods AB Gun Olsson Box 5407, Göteborg Tel: , Fax: E-post: Biodynamiska Produkter * John Gerhard Tuna Industriväg 17, Järna Tel: , Fax: E-post: Eco Trade AB Anneke Svantesson Enköping Tel: , Fax: E-post: Ekokött ek. för. Börje Karlsson Kinne Vedum, Lerslyckorna, Götene Tel: , Fax: E-post: Ekologiska Lantbrukarna Lennart Larsson Sågargatan 10 A, Uppsala Tel: , Fax: E-post: Everfresh Group AB * Hans Jönsson Långbergav. 5, Helsingborg Tel: , Fax: E-post: Fältbiologerna Fredrik Lindgren Blendasgata 65/43, Hisings Backa E-post: Förbundet Djurens Rätt Kristina Odén Kungsladugårdsg Göteborg Tel E-post: Förbundet Organisk Biologisk Odling Wilhelm Raattamaa Box 1, Hjältevad Tel: E-post: GRO i Sverige AB Jan Nerelius Stockholm Tel: , Fax: E-post: Hemköpskedjan AB Nils Müntzing Box 828, Falun Tel: , Fax: E-post: Hushållningssällskapens förbund Åke Clason Klarabergsgatan 37, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Hälsokostrådet Anna Maria Nordin Box 6356, Stockholm Tel: , Fax: E-post: ICA-Handlarnas AB Kerstin Lindvall (Vallgatan 7), Solna Tel: , Fax: E-post: KF (Kooperativa Förbundet) Barbro Bragman Box 15200, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Kung Markatta AB * Lennart Olsson Hjälmarsberg, Örebro Tel: , Fax: E-post: LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Jan Eksvärd Klara Östra Kyrkogata 12, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Milko ek. för. Alvar Andersson Box 2047, Karlstad Tel: , Fax: E-post: 18 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

19 Norrmejerier ek. för. Jan-Erik Noord Mariehemsvägen 10, Umeå Tel , Fax E-post: Saba Trading AB Linnea Jönsson Box , Helsingborg Tel: , Fax: E-post: Samodlarna Sverige ek. för. Kari Örjavik Östra Skymnäs, Höje Tel: , Fax: E-post: Scandic Hotels AB Jan Peter Bergkvist Box 6197, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Skånemejerier ek. för. Ingemar Nordell Malmö Tel , Fax Swedish Meats Camilla Sandenskog Johanneshov Tel: E-post: Svensk Mjölk AB Hans Andersson Stockholm Tel: , Fax: E-post: Svenska Kvarnföreningen Alf Messing Box 16141, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Svenska Lantmännen ek. för. Margareta Minsér Box 905, Norrköping Tel: , Fax: E-post: Svenska Naturskyddsföreningen Gun Rudquist Box 4625, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Vattenbrukarnas Riksförbund Björn Lindblad Hälleflundregatan 24, Västra Frölunda Tel: , Fax: E-post: * Associerade medlemmar regler för krav-godkänd produktion juli

20 Styrelse KRAV vald vid föreningsstämma KRAVs styrelse består av ordförande, nio ordinarie ledamöter, två ordinarie personalrepresentanter och två suppleanter för dem samt KRAVs VD. Styrelsen förutom personalrepresentanter utses av föreningsstämman och dess sammansättning ska spegla de olika medlemmarnas verksamhetsinriktning. Ordförande Bo Thunberg Hannäs Gård, Kil Tel: E-post: Vice ordförande Per Stenström Sia Glass AB, Box 100, Slöinge Tel: , Fax: E-post: VD Lena Söderberg KRAV, Box 1940, Uppsala Tel: , Fax: E-post: Per Baummann Rörstrandsgatan Stockholm Tel: E-post: Ingemar Albertsson Arla Foods AB, Torsgatan 14, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Kristine Borg Mörbyvägen 9, Nynäshamn Tel: E-post: Marie Pettersson Mälarchark AB, Hejargatan 1, Eskilstuna Tel: E-post: Hélène Arrenfeldt Svensk Dagligvaruhandel, Stockholm Tel: E-post: Carl Jonson Toften 623, Heberg Tel: E-post: Lennart Josefsson KRAV, Färsån 3820, Hammarstrand Tel: , Fax: E-post: Maria Karlman KRAV, Box 1940, Uppsala Tel: , Fax: E-post: Kåre Olsson Skattungbyn 1225, ORSA Tel: E-post: Bengt Persson Välingetorps Gård 79 a, Ängelholm Tel: , Fax: E-post: Marianne Schönning Härnebo 8363, Holmsveden Tel: , Fax: E-post: Helena Ullmark KRAV, Box 49, Dalby Tel: , Fax: E-post: Kristina Forslund Box 7019, Uppsala Tel: E-post: Gunnel Axelsson Nycander Gnejsvägen 18 C, Uppsala Tel: E-post: 20 regler för krav-godkänd produktion juli 2003

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv Genteknik som tar skruv Genteknik som tar skruv Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Svenska skor ger spår i miljön

Svenska skor ger spår i miljön SwedWatch Rapport nr 32 Svenska skor ger spår i miljön En granskning av miljöeffekter från garverier i Syd SwedWatch SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012

Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Scores rapportserie 2013:3 Krav på KRAV En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985 2012 Alexandra Kenne, Bernice Lindqvist & Kristina Tamm

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Den offentliga maten

Den offentliga maten Den offentliga maten... om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land... Vad ska ställas på matbordet? En rapport om den offentliga matserveringen Den offentliga maten... en rapport om vad vi äter i dubbelmoralens

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer