FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012"

Transkript

1 FAB Kurtenia Årsberättelse 2012

2 Årsberättelse för år 2012 År 2012 var stiftelsens 79:e verksamhetsår Ändamål Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i svenska Österbotten främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.:s på akademisk fot grundade vetenskap och kultur främjande verksamhet. Viktiga händelser 2012 Utdelningen på euro var den största hittills och 6 % högre än föregående år. Värdeutvecklingen för kapitalplaceringarna har utvecklats bra och motsvarade eller överträffade jämförelseindex. Värdetillväxten var 14,2 % och tillkommande direktavkastning uppgick till ca 2,5 %. Två bostadslägenheter om totalt 195 m² har sålts i FAB Ritz. Den gamla banksalen (fd Finlands Bank) har hyrts ut. Intentionsavtalet med Samfundet Folkhälsan om en investering om ca 35 % i fastighetsbolaget Folkhälsanhuset Wasa har förlängts. Byggstart planeras till juni I det till hälften ägda FAB Academill har den omfattande golvsaneringen fortsatt under året. En fasadrenovering har utförts på den gamla byggnaden i FAB Vasa Commerce vid Nedre torget. I den nyare byggnaden har en ventilationsrenovering utförts och samtidigt har kylning installerats. Ett omfattande projekt för att byta fastighets- och ekonomisystem har inletts. De nya systemen har delvis tagits i bruk under året. Projektet avslutas i februari Till HSS Media-bolagen Ab har rekryterats ny vd, Mikael Österholm. HSS Media har installerat ett nytt modernt redaktionssystem, som en del i en ny strategi för att utveckla utgivning i digitala medier förutom tryckt media. Förvaltning Stiftelsen har två förvaltningsorgan: delegationen och styrelsen. Delegationen Delegationen har nio (9) medlemmar som väljs för en treårsperiod. Varje år avgår tre (3) av medlemmarna. Under år 2012 har delegationen haft följande medlemmar: Delegationsmedlem Kim Byholm Erik Sjöberg Rune Westergård Dan Häggblom Vivan Lygdbäck Dag Sandås Kjell Antus Marit Holmlund-Sund Stefan Wikman Mandatperiodens utgång Kim Byholm, Erik Sjöberg och Rune Westergård omvaldes för mandatperioden

3 På grund av stiftelsens åldersklausul, som innebär att den som är fyllda 67 år inte är valbar till delegation eller styrelse, var Johan Carpelan inte valbar som styrelseledamot för I hans ställe valdes Dan Häggblom. Eftersom Häggblom blev vald till styrelseledamot för år 2013 begärde han att få avgå från delegationen. Disponenten Thomas Hägglund valdes till delegationen för Häggbloms återstående period fram till Delegationen har under år 2012 sammanträtt två (2) gånger. Erik Sjöberg fungerade som delegationens ordförande och Dag Sandås som viceordförande. Mötesarvodet för ordförande är 440 per möte och för övriga delegationsmedlemmarna 220 per möte. Styrelsen Stiftelsens styrelse övervakar och leder den löpande verksamheten. Styrelsen har fyra (4) ledamöter valda för ett kalenderår i sänder. Administrativa och fastighetstjänster köps av det helägda dotterbolaget Oy Isännöitsijätoimisto Ki-Fa Ab samt av Engman Services Ab. Revisorer Enligt stiftelsens stadgar utses stiftelsens revisorer av Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. Under 2012 har stiftelsens revisorer varit CGR Kjell Berts och CGR Kenneth Storm. Revisorssuppleanter har varit Revisionssamfundet Ernst & Young. Revisionssamfundet Ernst & Young, med CGR Benita Öling som ansvarig revisor, och CGR Kjell Berts har varit revisorer i fastighetsbolagen. Revisionsarvoden för 2012 har erlagts enligt faktura. Förvaltad förmögenhet Styrelsen år 2012 Stefan Wikman, ordförande Tom Eriksson, ledamot Johan Carpelan, viceordförande Kaj Rönnlund, ledamot Fastigheter Stiftelsens förmögenhet består till betydande del av aktier i fastighetsbolag. De flesta fastigheterna finns i centrum av Vasa och omfattar bostäder, kontorsutrymmen, utbildningsutrymmen samt affärslokaler. Uthyrningsgraden var god under året. Andelen outhyrda utrymmen har varit ca 3,3 %. Den genomsnittliga hyresintäkten per m² har varit stabil under året. Styrelsen har sammanträtt nio (9) gånger under år Mötesarvodet för ordförande är 440 per möte och för övriga styrelseledamöter 220 per möte. Utskott Styrelsen har utsett tre olika utskott, vilka fungerar som beredande organ för styrelsen och även fungerar som rådgivande organ i operativa frågor. De olika utskotten är Fastighets-, Placerings- och Kulturutskottet. Respektive utskott har fyra medlemmar och varje utskott har även medlemmar, som inte är medlemmar i delegationen eller styrelsen. Verkställande direktör och personal Verkställande direktören handhar och ansvarar för stiftelsens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören Tom Westermark fungerar även som delegationens, styrelsens samt dess utskotts föredragande och sekreterare. Han är även verkställande direktör för Fastighets Ab Academill. Stiftelsen har förutom verkställande direktören ingen annan anställd personal. Kapitalplaceringar Under perioden har fastställd strategi för kapitalplaceringar följts och uppställda målallokeringar har uppnåtts. Under år 2012 har ca 0,5 M investerats. Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick till 13,6 M och den totala avkastningen på portföljen var 17,2 %. Direktavkastningen var ca 2,5 %. placeringsportfölj 2012 Värdepapper Fastigheter 3

4 HSS Media-bolagen Ab HSS Media-bolagen Ab är moderbolag i stiftelsens mediekoncern. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen HSS Media Ab, som utger Vasbladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten, Pietarsaaren Sanomat Oy, som utger Pietarsaaren Sanomat, och HSS Media Invest Ab. HSS Media-koncernen äger 35% av tryckeribolaget Botnia Print Oy Ab. HSS Media-koncernen har uppgjort separat koncernbokslut. digital led-skärm installerats på fasaden där ljusskyltarna tidigare var placerade. I nya Commerce har en omfattande ventilationsrenovering utförts och samtidigt har kylning installerats i byggnaden. Planering av motsvarande åtgärder för gamla Commerce har utförts och planeras att genomföras under FAB Jakobspark En planering av ventilationsrenovering har utförts under slutet av året och genomförandet planeras till våren FAB Academill Saneringen av de tidigare identifierade fuktskadorna i golven har fortsatt under året. Arbetet beräknas bli klart under Ansvarsfrågan har undersökts ytterligare. Viktiga händelser under verksamhetsåret Fastigheter Oy HS Center Ab Vissa affärsutrymmen i våning två har varit outhyrda under året. Övriga affärsutrymmen har varit uthyrda. Samtliga kontorsutrymmen har varit uthyrda. Normala underhållsreparationer utfördes under året. FAB Kurtenia En affärslokal har renoverats och gjorts om för caféverksamet. Alla utrymmen har varit uthyrda. Normalt underhållsarbete har utförts. FAB Ritz Två bostadslokaler om totalt 195 m² har avyttrats. Banklokalen (fd Finlands Bank) har hyrts ut från februari Normalt underhållsarbete har utförts i fastigheten. FAB Vasa Commerce Gamla Commerces fasad har renoverats. Efter fasadens färdigställande har en ny BAB Folkhälsanhuset Wasa Projektet med Folkhälsanhuset Wasa har försenats på grund av planeringsorsaker. En justering i planeringen har utförts under 2012 och en ny upphandling utförts i slutet av året. Ett beslut om projektstart förväntas i februari FAB Österbottens Hus Fastighetsbolaget har ansökt om en detaljplaneändring för att erhålla mera byggrätt för fastigheten. Om ytterligare byggrätt beviljas planeras en utveckling av fastigheten. HSS Media Under året har en ny vd rekryterats. Mikael Österholm tillträdde som vd Samarbetsförhandlingar genomfördes i början av 2012 i syfte att uppnå kostnadsinbesparingar. Under året har ett omfattande strategiarbete genomförts. Målet är att uppnå en lönsam online-verksamhet och lönsam tabloidutgivning Under året har ett nytt redaktionssystem införts. Dessa investeringar är ett led i att skapa förutsättningar för att utveckla en lönsam verksamhet. Under året har annonsintäkterna minskat ytterligare beroende på dels konjunkturrelaterade orsaker och dels strukturella orsaker. Det är uppenbart att en del av den traditionella tidningsannonseringen söker sig till nya mediekanaler. Annonsintäkterna för HSS Media minskade med ca 7 % jämfört med föregående år. Tryck- och personalkostnaderna minskade under året med ca 2 %. Totalresultatet om 535 k var betydligt under budgeterad nivå och var sämre än föregående år. 4

5 Ekonomisk ställning och nyckeltal Stiftelsens resultat utvecklades planenligt under året, med undantag för utvecklingen inom HSS Media-bolagen. Uthyrningsläget har som ovan framgår varit gott. Banklokalen i FAB Ritz samt den ena affärslokalen i HS Centers andra våning var de största outhyrda lokalerna. Hyreshöjningarna har under året varit marknadsmässiga och högre än normalt. Höjningarna är en effekt av högre drifts- och underhållskostnader för fastigheterna. Fastigheternas driftskostnader antas öka mera än tidigare. Det ekonomiska resultatet för de enskilda fastighetsbolagen och övriga bolag redovisas separat i respektive bokslut. I noterna till stiftelsens bokslut finns lägenhetsinnehavets resultat redovisat separat för varje bolag. Harry Schaumans Stiftelse Bruttohyror Fastighetsbidrag Fastigheternas avkastning* 4,2 % 5,0 % Räkenskapsperiodens överskott för stiftelsen var ,36 (år ,16 ). Av överskottet utgör ,03 försäljningsvinster, vilka överförs till grundkapitalet. Försäljningsvinsterna har återinvesterats i värdepapper. Till dispositionsmedlen överföres Resterande medel om ,33 fonderas till grundkapitalet i enlighet med stiftelsens stadgar. Stiftelsens grundkapital uppgår till ,76 (år ,60 ). Stiftelsen är skuldfri. Fastighetsbolagens lån per var Under perioden har amorteringar gjorts med Stiftelsen har uppgjort koncernbokslut för verksamhetsåret. Koncernen uppvisar en vinst om ,28 och balansomslutningen uppgår till , Uthyrningsgrad 96,7 % 95,5 % Direktavkastning på värdepappersportföljen 2,5 % 3,4 % Värdeutveckling på värdepappersportföljen 14,2 % -17,1 % *) beräknat enligt fastigheternas marknadsvärde, uppdaterad värdering HSS Media-bolagen Omsättning varav annonsintäkter Rörelsevinst Personalstyrka (genomsnittliga manår) 181,2 191,6 Soliditet 59,5 % 56,4 % Utdelningsutveckling från år 2002 Förslag 5

6 Kaj Rönnlund, ledamot Stefan Wikman, ordförande Tom Westermark, vd Tom Eriksson, viceordförande Styrelsen 2013 Dan Häggblom, ledamot Förverkligandet av stiftelsens ändamål För förverkligandet av stiftelsens ändamål har använts Av detta belopp utgör gängse hyra för det utrymme Svensk-Österbottniska Samfundet disponerar, vilket belopp i enlighet med stiftelsens delegations beslut år 1990 bokförs som understöd. Stiftelsen har under 2012 delat ut i understöd fördelat enligt tabellen nedan. Ytterligare har delats ut från tidigare års reserveringar, till Vasa Simsällskap, för filmproduktion och en nordisk mediekonferens samt till Wasa Teater/Fighting Star, Åbo Akademis professur i energiteknik och MediaCity. Därutöver har reserverats för utbetalning senare, till Svenska Österbottningar i Stockholm r.f , för kommande högskoleprojekt och för diverse ändamål För utdelning från taltidningsfonden har reserverats

7 Mottagare Ändamål Belopp Svensk-Österbottniska Samfundet Vetenskap, utbildning och kultur Åbo Akademi, PF, Specialpedagogik Undersökning om skol- och arbetssituation för unga Musikfestspelen Korsholm För beställningsverk av finlandssvensk kompositör i samband med 30-års jubileet Åbo Akademi, Samhällsv.inst. Sju journaliststipendier (14 praktik mån), praktik Vbl, ÖT, SÖ Helsingfors universitet Svenskspråkig juristutbildning i Vasa Svenska Handelshögskolan, Vasa Doktorandstipendier för 1,5 år SHH:s Studentkårs understödsförening Stipendier Åbo Akademi, PF/LingVaCity Klasstandem, tvärvetenskaplig och tvåspråkiga projekt Åbo Akademi, Fortbildningscentralen, CLL Verksamhetsbidrag för Akademiforum Åbo Akademi, PF Kurser för kultur som identitet för klasslärarstuderanden Yrkeshögskolan Novia Forskning och utveckling inom inomhusmiljöer samt för kompetenscentrumet KOMIN Yrkeshögskolan Novia Forskning om svenskspråkiga äldres livskvalitet i Österbotten, bla tvärvetenskapliga databasen GERDA Astronomiska föreningen Vasa Andromeda r.f. Skolgruppers besök till observatoriet för spektroskopiska observationer Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. Organisering av internationell kongress i Vasa som handlar om sura jordar Österbottens Yrkesfiskare r.f. Egenfinansiering för projektet Farfar och jag Musikfestspelen Korsholm r.f. Bidrag för Musikfestspelen Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM) Utbildning/föreläsning för personal inom social- och hälsovård, missbrukarvård och barnskyddsenheter Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f. Verksamhetsbidrag 500 Finlandsvenskt Filmcentrum r.f. För skolvisning av filmen Slaget om Näsilinna för gymnasieelever i Vasa och Korsholm Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f. Finansiering av österbottniskt arkiv- och bildmaterial till andra delen av historiken över den finlandssvenska ungdomsrörelsen Österbottens försvarsgille r.f. Verksamhetsbidrag för krigsveteranmuseet Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola Förnyande av boksortimentet i skolbiblioteket 500 Rökiö biblioteksförening r.f. Delfinansiering av historik om Rökiö by

8 Karperö UF, hembygdskommittén Uppgörande av fotoarkiv samt minnestavla över de stupade från Karperö 500 Jeppo Ungdomsorkesterförening r.f. Bedriva musiklekis samt upprätthålla ungdomsorkester Stiftelsen Pro Artibus Bidrag för upprätthållande av konstnärsateljéer på kasernområdet i Vasa Finn Jakobstad r.f. Bidrag för stadsfestivalen Jakobs Dagar Wasa Teaters Damkommitté Verksamhetsbidrag Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi Befrämjande av fysisk aktivitet i Österbottens grundskolor Scenkonstföreningen Spel r.f. Föreställning 3 klassiker på 45 minuter riktade till ungdomar i högstadier och gymnasier Oravais Ungdomsförening r.f. Arrangemang av SÖU-rock 2012 i Oravais The Doo-Bop Club r.f. Verksamhetsbidrag Vasa Operastiftelse Produktion av svenskspråkiga föreställningar av operetten Glada Änkan Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f. Verksamhetsbidrag för sommarteater De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, DUNK r.f. Musik & Talangs musikkongress i Vasa Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby r.f. Musei- och teaterbesök 500 Wasaspexet r.f. Amatörteaterverksamhet för svenskspråkiga studeranden i Vasa Svenska Klubben r.f. Arrangemang av föreläsningar och föredrag Vassor lägergård r.f. Musik- och konstläger för tonåringar Förebygarna r.f. Drogförebyggande och integrationsfrämjande ungdomsarbete Wasa UF Skatila r.f. Verksamhetsbidrag 500 Föräldraföreningen för Sundom daghem r.f. Daghemsaktivitet på Stundars 500 Svenska Österbottens litteraturförening r.f. Svenskösterbottniskt bokpaket till skolor och vårdinrättningar Drogfri Ungdom r.f. Verksamhetsbidrag Vasabladets Taltidning Taltidningsverksamhet för Vasaregionens svenska synskadade Dots: förening för audiovisuell konst r.f. För audiovisuella workshops och projekt Lappfjärd Ungdomsförening r.f. Verksamhetsbidrag

9 Svenska Österbottens litteraturförening r.f. Bidrag för utgivning av kulturtidskriften Horisont Gamlakarleby Hornorkester r.f. Verksamhetsbidrag Novato Sångförening r.f. Projektbidrag för kören Vasa Settlementförening r.f. /Settlement Vestis Klubbverksamhet i Gerby skola samt ungdomsverksamhet Studentkören Pedavoces r.f. För körens utvecklingsprojekt Folkmusiksällskapet r.f. Folkmusikkonferens i Vasa Wasa Sångargille r.f. För konsert- och tonbildningsverksamhet Musikcafé After Eight r.f. Kulturell ungdomsverksamhet under 25-årsjubileet Kuula Institutet (Vasa Stad) Beställningsverk av svenskösterbottniska tonsättare för institutets 60-års jubileum Hälsocentralens barndaghemsförening r.f. Kulturfostran för barn och speciellt de med speciella behov att få insikt i kulturfostran 500 Oravais Musikskolas garantiförening r.f. För upprätthållande av en självständig musikskola Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Arrangemang av Granösunds fiskeläges 40-års jubileum Finlands Svenska Folkdansring r.f. Dansprojekt för ungdomar i åldern år Flyktingvännerna r.f. Mångkulturellt arbete bland assylsökande, flyktingar och invandrare, 10-årsjubileum Föreningen Brage i Vasa r.f. Barn- och ungdomsverksamhet Sångens Vänner i Jakobstad r.f. Föreningens 90-årsjubileum med körfestival med 10 körer Kristinestads turism r.f. Undersökning av lokala jultraditioner och livet ur kvinnornas synvinkel på 1800-talet Pedersöre Teaterförening r.f. Sommarteaterproduktion och flytt av spelplan Lappfjärds Spelmanslag r.f. Verksamhetsbidrag samt 50-års jubileet 500 Nykarlebynejdens Kennelförening r.f. Utgivning av 75-års historik 500 Femte Ungdomsringen r.f. Verksamhetsbidrag Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. Verksamhetsbidrag Skärgårdens musikskolas garantiförening r.f. Verksamhetsbidrag TOTALT

10 Den kommande utvecklingen Konjunkturläget generellt är fortsättningsvis osäkert. En ekonomisk tillväxt i Europa förväntas tidigast nästa år. Detta påverkar kapitalplaceringsmarknaderna i hög grad med fortsatt osäkerhet speciellt i Europa. Dividendutdelningen förväntas inte öka under Finland är för tillfället i en recession med mindre exportvolymer än tidigare. Situationen i Österbotten är dock bättre än för landet i genomsnitt. Näringslivet har påverkats mindre negativt än övriga landet, vilket gjort att efterfrågan på hyresmarknaden varit stabil och hyresmarknaden i centrum av Vasa förväntas under 2013 vara fortsatt relativt stabil. Bland stiftelsens fastighetsbestånd är utmaningen fortsättningsvis att finna en långsiktig lösning för affärsutrymmet på andra våningen i köpcentret HS Center. De planer som Anttila hade att utvidga till dessa utrymmen förverkligades inte på grund av ekonomiska orsaker inom koncernen. I FAB Academill kommer saneringen av fuktskador i golven att slutföras under Under våren 2013 kommer kylning att installeras i Gamla Commerce (FAB Vasa Commerce). En ventilationsrenovering kommer att utföras i FAB Jakobspark. FAB Österbottens Hus har inlämnat en ansökan om detaljplaneändring för att erhålla mera byggrätt för fastigheten. Om ytterligare byggrätt beviljas planeras en ombyggnation och utveckling av fastigheten. I övrigt planeras inte några större renoveringar eller reparationer. Konjunkturläget för tidningsbranschen är mera utmanande än tidigare. Det allmänna konjunkturläget har inneburit att annonsförsäljningen har minskat betydligt under Utsikterna för år 2013 är negativa och en fortsatt minskning av annonsförsäljningen är budgeterad. En del av minskningen beror på strukturella förändringar då annonsörerna väljer andra annonskanaler. HSS Media-koncernens strategi är att göra en satsning för att uppnå en lönsam on-line verksamhet samt lönsam tabloidutgivning till Detta arbete skall säkerställa annonsförsäljningen totalt i de olika kanalerna och fånga upp delar av annonsmarknaden som flyttar från tryckt media. En investering har gjorts i ett nytt redaktionssystem under 2012, vilket skall möjliggöra en effektiv produktion i flera kanaler samt en kostnadseffektiv tabloidutgivning. Ett operativt samarbete planeras med de övriga finlandssvenska mediehusen i syfte att kunna ha utbyte av material som är av gemensamt intresse. Samarbetet med utvecklingsbolaget MKT-Media i Sverige fortsätter. FAB Kurtenia 10

11 Bedömning av risker Efterfrågan på hyresutrymmen bedöms vara relativt stabil i centrum av Vasa under det kommande året. Landskapsplanen för Risö-området är under behandling. Vid ett godkännande inleds av allt att döma projekt för uppförande av några marketar. I dagsläget bedöms det främst handla om sk volymhandel, men kan påverka centrumhandeln till viss del. Det förefaller i dagsläget osannolikt att IKEA skulle etablera sig i Vasa. Konkurrenssituationen mellan centrumhandeln och Stenhaga har inte nämnvärt ändrat men kan hårdna när omfartsleden är byggd och effektivare trafiklösningar är klara. Området kring den gamla busstationen och Klemetsö planeras för ny användning. Det är möjligt att någon form av affärscentrum etableras i detta område. Strategiskt måste området kopplas ihop med nuvarande centrum så att det bildar en helhet, för att dragningskraften på besökare utifrån ska bli tillräckligt stor. Web-handeln ökar successivt och påverkar på sikt butikshandeln. För stiftelsens affärsutrymmen finns efterfrågan tack vare bra lägen. I framtiden kan det dock krävas flexibilitet för andra användningsområden. Framför allt sk upplevelse-verksamhet inklusive restauranger är alternativ. Utbildningsutrymmen utvecklas i Vasa för tillfället. Det långsiktiga behovet av utbildningsutrymmen är svårbedömt, men det finns tecken på att utbildningsplatser för andra och tredje stadiet kommer att minska framgent. Sammantaget kan konstateras att så länge Vasa centrum är intressant och attraktivt för handel, företagande och boende är stiftelsens utrymmen efterfrågade. I stiftelsens fastighetsstrategi ingår att äga fastigheter i centrum i en kombination av affärs-, kontors- samt bostadslokaler. Kapitalmarknadernas utveckling är fortsatt osäker. Detta påverkas av politisk och ekonomisk osäkerhet på olika marknader. För att begränsa riskerna diversifieras stiftelsens kapitalplaceringar på olika geografiska marknader enligt fastställd strategi. Valet av placeringsinstrument styrs av den geografiska allokeringen i syfte att begränsa riskerna. Inom mediebranschen råder en uppenbar risk för fortsatt minskning av annonsförsäljning i tryckt media. Affärsmodeller och intjäningsförmågan är fortsättningsvis under utveckling inom nymediaverksamheten. Det är oklart i vilken omfattning lönsamheten i en framtida on-line verksamhet kan kompensera förväntad nedgång inom tryckt media. Upplagorna för traditionella tryckta tidningar fortsätter att minska. Olika samarbetsmodeller är nödvändiga för att utveckla synergier och en lönsam medieverksamhet. Harry Schaumans Stiftelse Hovrättsesplanaden Vasa Tfn Fax Tom Westermark verkställande direktör Tfn FAB Kurtenia Fotografer för Årsberättelse 2012: Johan Hagström, bilderna från FAB Kurtenia. Gunnar Bäckman, bilden av styrelsen.

FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012

FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012 FAB Kurtenia Årsberättelse 2012 Årsberättelse för år 2012 År 2012 var stiftelsens 79:e verksamhetsår Ändamål Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i svenska Österbotten

Läs mer

HARRY SCHAUMANS STIFTELSE ÅRSBERÄTTELSE

HARRY SCHAUMANS STIFTELSE ÅRSBERÄTTELSE HARRY SCHAUMANS STIFTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2 FAB Academill Verksamhetsberättelse för år 2014 År 2014 var stiftelsens 81:a verksamhetsår. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 214 ÅRSBERÄTTELSE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSS Media-koncernen 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4-6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Redovisningsprinciper och definitioner 9 De senaste fem åren 1 Finansieringsanalys

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00

ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma kl. 18:00 ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND PROTOKOLL 1 (5) Ordinarie andelsstämma 25.04.2016 kl. 18:00 Plats Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn. Röstlängd Enligt bilaga 1. 1 Andelsstämmans öppnande Förvaltningsrådets

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande 1 S T A D G A R F Ö R Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande Antagen av styrelsen 2015-11-23 och godkänd av Länsstyrelsen 2016-03-31 Ersätter tidigare version daterad 2011-03-23

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER

STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) Tavastgatan ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER STUDENTTEATERN I ÅBO STADGAR 1 (5) STADGAR FÖR STUDENTTEATERN I ÅBO A.FÖRENINGENS NAMN, HEMORT, STÄLLNING, SPRÅK, SYFTE OCH VERKSAMHETS-FORMER 1 Namn Föreningens namn är Studentteatern i Åbo. Namnet förkortas

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 215 ÅRSBERÄTTELSE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSS Media-koncernen 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4-6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Redovisningsprinciper och definitioner 9 De senaste fem åren 1 Finansieringsanalys

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011 ÅRSBERÄTTELSE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD:s hälsning 3 HSS Media-koncernen 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 5-9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Redovisningsprinciper och definitioner 12 De senaste

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf Välkommen till ungdomsföreningsrörelsen! Ungdomsföreningsrörelsen erbjuder politiskt obunden kultur- och ungdomsverksamhet. Det finns 270 svenskspråkiga ungdomsföreningar (uf) i Finland med totalt 50 000

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

HSS Media-koncernen 33 Styrelsens verksamhetsberättelse 4-8 4-9 Resultaträkning 10 9 Balansräkning 11. Balansräkning 10 Redovisningsprinciper

HSS Media-koncernen 33 Styrelsens verksamhetsberättelse 4-8 4-9 Resultaträkning 10 9 Balansräkning 11. Balansräkning 10 Redovisningsprinciper ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSS Media-koncernen Styrelsens verksamhetsberättelse -8 - Resultaträkning Balansräkning Balansräkning Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och definitioner De

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen

Föreningsbidrag. Regler och anvisningar KFN 6, VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Föreningsbidrag Regler och anvisningar KFN 6, 11.02.2014 VÖRÅ KOMMUN Kultur- och fritidsavdelningen Innehållsförteckning Sida 1. Allmänt om föreningsbidrag... 3 Ändamål för vilka bidrag inte beviljas Målsättning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer