FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012"

Transkript

1 FAB Kurtenia Årsberättelse 2012

2 Årsberättelse för år 2012 År 2012 var stiftelsens 79:e verksamhetsår Ändamål Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i svenska Österbotten främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.:s på akademisk fot grundade vetenskap och kultur främjande verksamhet. Viktiga händelser 2012 Utdelningen på euro var den största hittills och 6 % högre än föregående år. Värdeutvecklingen för kapitalplaceringarna har utvecklats bra och motsvarade eller överträffade jämförelseindex. Värdetillväxten var 14,2 % och tillkommande direktavkastning uppgick till ca 2,5 %. Två bostadslägenheter om totalt 195 m² har sålts i FAB Ritz. Den gamla banksalen (fd Finlands Bank) har hyrts ut. Intentionsavtalet med Samfundet Folkhälsan om en investering om ca 35 % i fastighetsbolaget Folkhälsanhuset Wasa har förlängts. Byggstart planeras till juni I det till hälften ägda FAB Academill har den omfattande golvsaneringen fortsatt under året. En fasadrenovering har utförts på den gamla byggnaden i FAB Vasa Commerce vid Nedre torget. I den nyare byggnaden har en ventilationsrenovering utförts och samtidigt har kylning installerats. Ett omfattande projekt för att byta fastighets- och ekonomisystem har inletts. De nya systemen har delvis tagits i bruk under året. Projektet avslutas i februari Till HSS Media-bolagen Ab har rekryterats ny vd, Mikael Österholm. HSS Media har installerat ett nytt modernt redaktionssystem, som en del i en ny strategi för att utveckla utgivning i digitala medier förutom tryckt media. Förvaltning Stiftelsen har två förvaltningsorgan: delegationen och styrelsen. Delegationen Delegationen har nio (9) medlemmar som väljs för en treårsperiod. Varje år avgår tre (3) av medlemmarna. Under år 2012 har delegationen haft följande medlemmar: Delegationsmedlem Kim Byholm Erik Sjöberg Rune Westergård Dan Häggblom Vivan Lygdbäck Dag Sandås Kjell Antus Marit Holmlund-Sund Stefan Wikman Mandatperiodens utgång Kim Byholm, Erik Sjöberg och Rune Westergård omvaldes för mandatperioden

3 På grund av stiftelsens åldersklausul, som innebär att den som är fyllda 67 år inte är valbar till delegation eller styrelse, var Johan Carpelan inte valbar som styrelseledamot för I hans ställe valdes Dan Häggblom. Eftersom Häggblom blev vald till styrelseledamot för år 2013 begärde han att få avgå från delegationen. Disponenten Thomas Hägglund valdes till delegationen för Häggbloms återstående period fram till Delegationen har under år 2012 sammanträtt två (2) gånger. Erik Sjöberg fungerade som delegationens ordförande och Dag Sandås som viceordförande. Mötesarvodet för ordförande är 440 per möte och för övriga delegationsmedlemmarna 220 per möte. Styrelsen Stiftelsens styrelse övervakar och leder den löpande verksamheten. Styrelsen har fyra (4) ledamöter valda för ett kalenderår i sänder. Administrativa och fastighetstjänster köps av det helägda dotterbolaget Oy Isännöitsijätoimisto Ki-Fa Ab samt av Engman Services Ab. Revisorer Enligt stiftelsens stadgar utses stiftelsens revisorer av Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. Under 2012 har stiftelsens revisorer varit CGR Kjell Berts och CGR Kenneth Storm. Revisorssuppleanter har varit Revisionssamfundet Ernst & Young. Revisionssamfundet Ernst & Young, med CGR Benita Öling som ansvarig revisor, och CGR Kjell Berts har varit revisorer i fastighetsbolagen. Revisionsarvoden för 2012 har erlagts enligt faktura. Förvaltad förmögenhet Styrelsen år 2012 Stefan Wikman, ordförande Tom Eriksson, ledamot Johan Carpelan, viceordförande Kaj Rönnlund, ledamot Fastigheter Stiftelsens förmögenhet består till betydande del av aktier i fastighetsbolag. De flesta fastigheterna finns i centrum av Vasa och omfattar bostäder, kontorsutrymmen, utbildningsutrymmen samt affärslokaler. Uthyrningsgraden var god under året. Andelen outhyrda utrymmen har varit ca 3,3 %. Den genomsnittliga hyresintäkten per m² har varit stabil under året. Styrelsen har sammanträtt nio (9) gånger under år Mötesarvodet för ordförande är 440 per möte och för övriga styrelseledamöter 220 per möte. Utskott Styrelsen har utsett tre olika utskott, vilka fungerar som beredande organ för styrelsen och även fungerar som rådgivande organ i operativa frågor. De olika utskotten är Fastighets-, Placerings- och Kulturutskottet. Respektive utskott har fyra medlemmar och varje utskott har även medlemmar, som inte är medlemmar i delegationen eller styrelsen. Verkställande direktör och personal Verkställande direktören handhar och ansvarar för stiftelsens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören Tom Westermark fungerar även som delegationens, styrelsens samt dess utskotts föredragande och sekreterare. Han är även verkställande direktör för Fastighets Ab Academill. Stiftelsen har förutom verkställande direktören ingen annan anställd personal. Kapitalplaceringar Under perioden har fastställd strategi för kapitalplaceringar följts och uppställda målallokeringar har uppnåtts. Under år 2012 har ca 0,5 M investerats. Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick till 13,6 M och den totala avkastningen på portföljen var 17,2 %. Direktavkastningen var ca 2,5 %. placeringsportfölj 2012 Värdepapper Fastigheter 3

4 HSS Media-bolagen Ab HSS Media-bolagen Ab är moderbolag i stiftelsens mediekoncern. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen HSS Media Ab, som utger Vasbladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten, Pietarsaaren Sanomat Oy, som utger Pietarsaaren Sanomat, och HSS Media Invest Ab. HSS Media-koncernen äger 35% av tryckeribolaget Botnia Print Oy Ab. HSS Media-koncernen har uppgjort separat koncernbokslut. digital led-skärm installerats på fasaden där ljusskyltarna tidigare var placerade. I nya Commerce har en omfattande ventilationsrenovering utförts och samtidigt har kylning installerats i byggnaden. Planering av motsvarande åtgärder för gamla Commerce har utförts och planeras att genomföras under FAB Jakobspark En planering av ventilationsrenovering har utförts under slutet av året och genomförandet planeras till våren FAB Academill Saneringen av de tidigare identifierade fuktskadorna i golven har fortsatt under året. Arbetet beräknas bli klart under Ansvarsfrågan har undersökts ytterligare. Viktiga händelser under verksamhetsåret Fastigheter Oy HS Center Ab Vissa affärsutrymmen i våning två har varit outhyrda under året. Övriga affärsutrymmen har varit uthyrda. Samtliga kontorsutrymmen har varit uthyrda. Normala underhållsreparationer utfördes under året. FAB Kurtenia En affärslokal har renoverats och gjorts om för caféverksamet. Alla utrymmen har varit uthyrda. Normalt underhållsarbete har utförts. FAB Ritz Två bostadslokaler om totalt 195 m² har avyttrats. Banklokalen (fd Finlands Bank) har hyrts ut från februari Normalt underhållsarbete har utförts i fastigheten. FAB Vasa Commerce Gamla Commerces fasad har renoverats. Efter fasadens färdigställande har en ny BAB Folkhälsanhuset Wasa Projektet med Folkhälsanhuset Wasa har försenats på grund av planeringsorsaker. En justering i planeringen har utförts under 2012 och en ny upphandling utförts i slutet av året. Ett beslut om projektstart förväntas i februari FAB Österbottens Hus Fastighetsbolaget har ansökt om en detaljplaneändring för att erhålla mera byggrätt för fastigheten. Om ytterligare byggrätt beviljas planeras en utveckling av fastigheten. HSS Media Under året har en ny vd rekryterats. Mikael Österholm tillträdde som vd Samarbetsförhandlingar genomfördes i början av 2012 i syfte att uppnå kostnadsinbesparingar. Under året har ett omfattande strategiarbete genomförts. Målet är att uppnå en lönsam online-verksamhet och lönsam tabloidutgivning Under året har ett nytt redaktionssystem införts. Dessa investeringar är ett led i att skapa förutsättningar för att utveckla en lönsam verksamhet. Under året har annonsintäkterna minskat ytterligare beroende på dels konjunkturrelaterade orsaker och dels strukturella orsaker. Det är uppenbart att en del av den traditionella tidningsannonseringen söker sig till nya mediekanaler. Annonsintäkterna för HSS Media minskade med ca 7 % jämfört med föregående år. Tryck- och personalkostnaderna minskade under året med ca 2 %. Totalresultatet om 535 k var betydligt under budgeterad nivå och var sämre än föregående år. 4

5 Ekonomisk ställning och nyckeltal Stiftelsens resultat utvecklades planenligt under året, med undantag för utvecklingen inom HSS Media-bolagen. Uthyrningsläget har som ovan framgår varit gott. Banklokalen i FAB Ritz samt den ena affärslokalen i HS Centers andra våning var de största outhyrda lokalerna. Hyreshöjningarna har under året varit marknadsmässiga och högre än normalt. Höjningarna är en effekt av högre drifts- och underhållskostnader för fastigheterna. Fastigheternas driftskostnader antas öka mera än tidigare. Det ekonomiska resultatet för de enskilda fastighetsbolagen och övriga bolag redovisas separat i respektive bokslut. I noterna till stiftelsens bokslut finns lägenhetsinnehavets resultat redovisat separat för varje bolag. Harry Schaumans Stiftelse Bruttohyror Fastighetsbidrag Fastigheternas avkastning* 4,2 % 5,0 % Räkenskapsperiodens överskott för stiftelsen var ,36 (år ,16 ). Av överskottet utgör ,03 försäljningsvinster, vilka överförs till grundkapitalet. Försäljningsvinsterna har återinvesterats i värdepapper. Till dispositionsmedlen överföres Resterande medel om ,33 fonderas till grundkapitalet i enlighet med stiftelsens stadgar. Stiftelsens grundkapital uppgår till ,76 (år ,60 ). Stiftelsen är skuldfri. Fastighetsbolagens lån per var Under perioden har amorteringar gjorts med Stiftelsen har uppgjort koncernbokslut för verksamhetsåret. Koncernen uppvisar en vinst om ,28 och balansomslutningen uppgår till , Uthyrningsgrad 96,7 % 95,5 % Direktavkastning på värdepappersportföljen 2,5 % 3,4 % Värdeutveckling på värdepappersportföljen 14,2 % -17,1 % *) beräknat enligt fastigheternas marknadsvärde, uppdaterad värdering HSS Media-bolagen Omsättning varav annonsintäkter Rörelsevinst Personalstyrka (genomsnittliga manår) 181,2 191,6 Soliditet 59,5 % 56,4 % Utdelningsutveckling från år 2002 Förslag 5

6 Kaj Rönnlund, ledamot Stefan Wikman, ordförande Tom Westermark, vd Tom Eriksson, viceordförande Styrelsen 2013 Dan Häggblom, ledamot Förverkligandet av stiftelsens ändamål För förverkligandet av stiftelsens ändamål har använts Av detta belopp utgör gängse hyra för det utrymme Svensk-Österbottniska Samfundet disponerar, vilket belopp i enlighet med stiftelsens delegations beslut år 1990 bokförs som understöd. Stiftelsen har under 2012 delat ut i understöd fördelat enligt tabellen nedan. Ytterligare har delats ut från tidigare års reserveringar, till Vasa Simsällskap, för filmproduktion och en nordisk mediekonferens samt till Wasa Teater/Fighting Star, Åbo Akademis professur i energiteknik och MediaCity. Därutöver har reserverats för utbetalning senare, till Svenska Österbottningar i Stockholm r.f , för kommande högskoleprojekt och för diverse ändamål För utdelning från taltidningsfonden har reserverats

7 Mottagare Ändamål Belopp Svensk-Österbottniska Samfundet Vetenskap, utbildning och kultur Åbo Akademi, PF, Specialpedagogik Undersökning om skol- och arbetssituation för unga Musikfestspelen Korsholm För beställningsverk av finlandssvensk kompositör i samband med 30-års jubileet Åbo Akademi, Samhällsv.inst. Sju journaliststipendier (14 praktik mån), praktik Vbl, ÖT, SÖ Helsingfors universitet Svenskspråkig juristutbildning i Vasa Svenska Handelshögskolan, Vasa Doktorandstipendier för 1,5 år SHH:s Studentkårs understödsförening Stipendier Åbo Akademi, PF/LingVaCity Klasstandem, tvärvetenskaplig och tvåspråkiga projekt Åbo Akademi, Fortbildningscentralen, CLL Verksamhetsbidrag för Akademiforum Åbo Akademi, PF Kurser för kultur som identitet för klasslärarstuderanden Yrkeshögskolan Novia Forskning och utveckling inom inomhusmiljöer samt för kompetenscentrumet KOMIN Yrkeshögskolan Novia Forskning om svenskspråkiga äldres livskvalitet i Österbotten, bla tvärvetenskapliga databasen GERDA Astronomiska föreningen Vasa Andromeda r.f. Skolgruppers besök till observatoriet för spektroskopiska observationer Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. Organisering av internationell kongress i Vasa som handlar om sura jordar Österbottens Yrkesfiskare r.f. Egenfinansiering för projektet Farfar och jag Musikfestspelen Korsholm r.f. Bidrag för Musikfestspelen Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM) Utbildning/föreläsning för personal inom social- och hälsovård, missbrukarvård och barnskyddsenheter Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f. Verksamhetsbidrag 500 Finlandsvenskt Filmcentrum r.f. För skolvisning av filmen Slaget om Näsilinna för gymnasieelever i Vasa och Korsholm Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f. Finansiering av österbottniskt arkiv- och bildmaterial till andra delen av historiken över den finlandssvenska ungdomsrörelsen Österbottens försvarsgille r.f. Verksamhetsbidrag för krigsveteranmuseet Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola Förnyande av boksortimentet i skolbiblioteket 500 Rökiö biblioteksförening r.f. Delfinansiering av historik om Rökiö by

8 Karperö UF, hembygdskommittén Uppgörande av fotoarkiv samt minnestavla över de stupade från Karperö 500 Jeppo Ungdomsorkesterförening r.f. Bedriva musiklekis samt upprätthålla ungdomsorkester Stiftelsen Pro Artibus Bidrag för upprätthållande av konstnärsateljéer på kasernområdet i Vasa Finn Jakobstad r.f. Bidrag för stadsfestivalen Jakobs Dagar Wasa Teaters Damkommitté Verksamhetsbidrag Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi Befrämjande av fysisk aktivitet i Österbottens grundskolor Scenkonstföreningen Spel r.f. Föreställning 3 klassiker på 45 minuter riktade till ungdomar i högstadier och gymnasier Oravais Ungdomsförening r.f. Arrangemang av SÖU-rock 2012 i Oravais The Doo-Bop Club r.f. Verksamhetsbidrag Vasa Operastiftelse Produktion av svenskspråkiga föreställningar av operetten Glada Änkan Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f. Verksamhetsbidrag för sommarteater De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, DUNK r.f. Musik & Talangs musikkongress i Vasa Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby r.f. Musei- och teaterbesök 500 Wasaspexet r.f. Amatörteaterverksamhet för svenskspråkiga studeranden i Vasa Svenska Klubben r.f. Arrangemang av föreläsningar och föredrag Vassor lägergård r.f. Musik- och konstläger för tonåringar Förebygarna r.f. Drogförebyggande och integrationsfrämjande ungdomsarbete Wasa UF Skatila r.f. Verksamhetsbidrag 500 Föräldraföreningen för Sundom daghem r.f. Daghemsaktivitet på Stundars 500 Svenska Österbottens litteraturförening r.f. Svenskösterbottniskt bokpaket till skolor och vårdinrättningar Drogfri Ungdom r.f. Verksamhetsbidrag Vasabladets Taltidning Taltidningsverksamhet för Vasaregionens svenska synskadade Dots: förening för audiovisuell konst r.f. För audiovisuella workshops och projekt Lappfjärd Ungdomsförening r.f. Verksamhetsbidrag

9 Svenska Österbottens litteraturförening r.f. Bidrag för utgivning av kulturtidskriften Horisont Gamlakarleby Hornorkester r.f. Verksamhetsbidrag Novato Sångförening r.f. Projektbidrag för kören Vasa Settlementförening r.f. /Settlement Vestis Klubbverksamhet i Gerby skola samt ungdomsverksamhet Studentkören Pedavoces r.f. För körens utvecklingsprojekt Folkmusiksällskapet r.f. Folkmusikkonferens i Vasa Wasa Sångargille r.f. För konsert- och tonbildningsverksamhet Musikcafé After Eight r.f. Kulturell ungdomsverksamhet under 25-årsjubileet Kuula Institutet (Vasa Stad) Beställningsverk av svenskösterbottniska tonsättare för institutets 60-års jubileum Hälsocentralens barndaghemsförening r.f. Kulturfostran för barn och speciellt de med speciella behov att få insikt i kulturfostran 500 Oravais Musikskolas garantiförening r.f. För upprätthållande av en självständig musikskola Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Arrangemang av Granösunds fiskeläges 40-års jubileum Finlands Svenska Folkdansring r.f. Dansprojekt för ungdomar i åldern år Flyktingvännerna r.f. Mångkulturellt arbete bland assylsökande, flyktingar och invandrare, 10-årsjubileum Föreningen Brage i Vasa r.f. Barn- och ungdomsverksamhet Sångens Vänner i Jakobstad r.f. Föreningens 90-årsjubileum med körfestival med 10 körer Kristinestads turism r.f. Undersökning av lokala jultraditioner och livet ur kvinnornas synvinkel på 1800-talet Pedersöre Teaterförening r.f. Sommarteaterproduktion och flytt av spelplan Lappfjärds Spelmanslag r.f. Verksamhetsbidrag samt 50-års jubileet 500 Nykarlebynejdens Kennelförening r.f. Utgivning av 75-års historik 500 Femte Ungdomsringen r.f. Verksamhetsbidrag Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. Verksamhetsbidrag Skärgårdens musikskolas garantiförening r.f. Verksamhetsbidrag TOTALT

10 Den kommande utvecklingen Konjunkturläget generellt är fortsättningsvis osäkert. En ekonomisk tillväxt i Europa förväntas tidigast nästa år. Detta påverkar kapitalplaceringsmarknaderna i hög grad med fortsatt osäkerhet speciellt i Europa. Dividendutdelningen förväntas inte öka under Finland är för tillfället i en recession med mindre exportvolymer än tidigare. Situationen i Österbotten är dock bättre än för landet i genomsnitt. Näringslivet har påverkats mindre negativt än övriga landet, vilket gjort att efterfrågan på hyresmarknaden varit stabil och hyresmarknaden i centrum av Vasa förväntas under 2013 vara fortsatt relativt stabil. Bland stiftelsens fastighetsbestånd är utmaningen fortsättningsvis att finna en långsiktig lösning för affärsutrymmet på andra våningen i köpcentret HS Center. De planer som Anttila hade att utvidga till dessa utrymmen förverkligades inte på grund av ekonomiska orsaker inom koncernen. I FAB Academill kommer saneringen av fuktskador i golven att slutföras under Under våren 2013 kommer kylning att installeras i Gamla Commerce (FAB Vasa Commerce). En ventilationsrenovering kommer att utföras i FAB Jakobspark. FAB Österbottens Hus har inlämnat en ansökan om detaljplaneändring för att erhålla mera byggrätt för fastigheten. Om ytterligare byggrätt beviljas planeras en ombyggnation och utveckling av fastigheten. I övrigt planeras inte några större renoveringar eller reparationer. Konjunkturläget för tidningsbranschen är mera utmanande än tidigare. Det allmänna konjunkturläget har inneburit att annonsförsäljningen har minskat betydligt under Utsikterna för år 2013 är negativa och en fortsatt minskning av annonsförsäljningen är budgeterad. En del av minskningen beror på strukturella förändringar då annonsörerna väljer andra annonskanaler. HSS Media-koncernens strategi är att göra en satsning för att uppnå en lönsam on-line verksamhet samt lönsam tabloidutgivning till Detta arbete skall säkerställa annonsförsäljningen totalt i de olika kanalerna och fånga upp delar av annonsmarknaden som flyttar från tryckt media. En investering har gjorts i ett nytt redaktionssystem under 2012, vilket skall möjliggöra en effektiv produktion i flera kanaler samt en kostnadseffektiv tabloidutgivning. Ett operativt samarbete planeras med de övriga finlandssvenska mediehusen i syfte att kunna ha utbyte av material som är av gemensamt intresse. Samarbetet med utvecklingsbolaget MKT-Media i Sverige fortsätter. FAB Kurtenia 10

11 Bedömning av risker Efterfrågan på hyresutrymmen bedöms vara relativt stabil i centrum av Vasa under det kommande året. Landskapsplanen för Risö-området är under behandling. Vid ett godkännande inleds av allt att döma projekt för uppförande av några marketar. I dagsläget bedöms det främst handla om sk volymhandel, men kan påverka centrumhandeln till viss del. Det förefaller i dagsläget osannolikt att IKEA skulle etablera sig i Vasa. Konkurrenssituationen mellan centrumhandeln och Stenhaga har inte nämnvärt ändrat men kan hårdna när omfartsleden är byggd och effektivare trafiklösningar är klara. Området kring den gamla busstationen och Klemetsö planeras för ny användning. Det är möjligt att någon form av affärscentrum etableras i detta område. Strategiskt måste området kopplas ihop med nuvarande centrum så att det bildar en helhet, för att dragningskraften på besökare utifrån ska bli tillräckligt stor. Web-handeln ökar successivt och påverkar på sikt butikshandeln. För stiftelsens affärsutrymmen finns efterfrågan tack vare bra lägen. I framtiden kan det dock krävas flexibilitet för andra användningsområden. Framför allt sk upplevelse-verksamhet inklusive restauranger är alternativ. Utbildningsutrymmen utvecklas i Vasa för tillfället. Det långsiktiga behovet av utbildningsutrymmen är svårbedömt, men det finns tecken på att utbildningsplatser för andra och tredje stadiet kommer att minska framgent. Sammantaget kan konstateras att så länge Vasa centrum är intressant och attraktivt för handel, företagande och boende är stiftelsens utrymmen efterfrågade. I stiftelsens fastighetsstrategi ingår att äga fastigheter i centrum i en kombination av affärs-, kontors- samt bostadslokaler. Kapitalmarknadernas utveckling är fortsatt osäker. Detta påverkas av politisk och ekonomisk osäkerhet på olika marknader. För att begränsa riskerna diversifieras stiftelsens kapitalplaceringar på olika geografiska marknader enligt fastställd strategi. Valet av placeringsinstrument styrs av den geografiska allokeringen i syfte att begränsa riskerna. Inom mediebranschen råder en uppenbar risk för fortsatt minskning av annonsförsäljning i tryckt media. Affärsmodeller och intjäningsförmågan är fortsättningsvis under utveckling inom nymediaverksamheten. Det är oklart i vilken omfattning lönsamheten i en framtida on-line verksamhet kan kompensera förväntad nedgång inom tryckt media. Upplagorna för traditionella tryckta tidningar fortsätter att minska. Olika samarbetsmodeller är nödvändiga för att utveckla synergier och en lönsam medieverksamhet. Harry Schaumans Stiftelse Hovrättsesplanaden Vasa Tfn Fax Tom Westermark verkställande direktör Tfn FAB Kurtenia Fotografer för Årsberättelse 2012: Johan Hagström, bilderna från FAB Kurtenia. Gunnar Bäckman, bilden av styrelsen.

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Stadgor för Merkantila Klubben r.f. Stadgor för Merkantila Klubben r.f. 16.10.2012 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR... 1 1... 1 2... 1 KAPITEL 2: MEDLEMMAR... 1 3... 1 4... 2 5... 2 KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER... 2 6... 2 KAPITEL

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Plats och tid: Nämndhuset 900-1100 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Svensk-Österbottniska samfundets utdelning våren 2013

Svensk-Österbottniska samfundets utdelning våren 2013 Svensk-Österbottniska samfundets utdelning våren 2013 Understöd, enskilda Ahlskog Carina för konstnärlig verksamhet 600 euro alexandrescu dragos för konstnärlig verksamhet Anderssén Torbjörn kompetenshöjande

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande. Protokoll fört vid årsstämma i PA Resources AB (publ), org.nr. 556488-2180, avhållen den 16 april 2014 i Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Robert Back Portfolio 2008

Robert Back Portfolio 2008 Robert Back Portfolio 2008 Innehåll: - Måleri 2006-2007 - Videoprojekt 2008 - Fotoprojekt 2006-2008 - CV, Kontaktuppgifter Regensburg Måleri. Parkering på Malpensa. 2007. 100 x 124 cm Locust. 2007. 100

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB

Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-09-22 Dnr: RS 2015-632 Regionstyrelsen Ökning av det egna kapitalet i Scenkonstbolaget i Östergötland AB Bakgrund Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2015 att tillsammans

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer