FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAB Kurtenia. Årsberättelse 2012"

Transkript

1 FAB Kurtenia Årsberättelse 2012

2 Årsberättelse för år 2012 År 2012 var stiftelsens 79:e verksamhetsår Ändamål Stiftelsens ändamål är att främja vetenskap, utbildning och svenskspråkig kultur i svenska Österbotten främst genom att stödja Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.:s på akademisk fot grundade vetenskap och kultur främjande verksamhet. Viktiga händelser 2012 Utdelningen på euro var den största hittills och 6 % högre än föregående år. Värdeutvecklingen för kapitalplaceringarna har utvecklats bra och motsvarade eller överträffade jämförelseindex. Värdetillväxten var 14,2 % och tillkommande direktavkastning uppgick till ca 2,5 %. Två bostadslägenheter om totalt 195 m² har sålts i FAB Ritz. Den gamla banksalen (fd Finlands Bank) har hyrts ut. Intentionsavtalet med Samfundet Folkhälsan om en investering om ca 35 % i fastighetsbolaget Folkhälsanhuset Wasa har förlängts. Byggstart planeras till juni I det till hälften ägda FAB Academill har den omfattande golvsaneringen fortsatt under året. En fasadrenovering har utförts på den gamla byggnaden i FAB Vasa Commerce vid Nedre torget. I den nyare byggnaden har en ventilationsrenovering utförts och samtidigt har kylning installerats. Ett omfattande projekt för att byta fastighets- och ekonomisystem har inletts. De nya systemen har delvis tagits i bruk under året. Projektet avslutas i februari Till HSS Media-bolagen Ab har rekryterats ny vd, Mikael Österholm. HSS Media har installerat ett nytt modernt redaktionssystem, som en del i en ny strategi för att utveckla utgivning i digitala medier förutom tryckt media. Förvaltning Stiftelsen har två förvaltningsorgan: delegationen och styrelsen. Delegationen Delegationen har nio (9) medlemmar som väljs för en treårsperiod. Varje år avgår tre (3) av medlemmarna. Under år 2012 har delegationen haft följande medlemmar: Delegationsmedlem Kim Byholm Erik Sjöberg Rune Westergård Dan Häggblom Vivan Lygdbäck Dag Sandås Kjell Antus Marit Holmlund-Sund Stefan Wikman Mandatperiodens utgång Kim Byholm, Erik Sjöberg och Rune Westergård omvaldes för mandatperioden

3 På grund av stiftelsens åldersklausul, som innebär att den som är fyllda 67 år inte är valbar till delegation eller styrelse, var Johan Carpelan inte valbar som styrelseledamot för I hans ställe valdes Dan Häggblom. Eftersom Häggblom blev vald till styrelseledamot för år 2013 begärde han att få avgå från delegationen. Disponenten Thomas Hägglund valdes till delegationen för Häggbloms återstående period fram till Delegationen har under år 2012 sammanträtt två (2) gånger. Erik Sjöberg fungerade som delegationens ordförande och Dag Sandås som viceordförande. Mötesarvodet för ordförande är 440 per möte och för övriga delegationsmedlemmarna 220 per möte. Styrelsen Stiftelsens styrelse övervakar och leder den löpande verksamheten. Styrelsen har fyra (4) ledamöter valda för ett kalenderår i sänder. Administrativa och fastighetstjänster köps av det helägda dotterbolaget Oy Isännöitsijätoimisto Ki-Fa Ab samt av Engman Services Ab. Revisorer Enligt stiftelsens stadgar utses stiftelsens revisorer av Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. Under 2012 har stiftelsens revisorer varit CGR Kjell Berts och CGR Kenneth Storm. Revisorssuppleanter har varit Revisionssamfundet Ernst & Young. Revisionssamfundet Ernst & Young, med CGR Benita Öling som ansvarig revisor, och CGR Kjell Berts har varit revisorer i fastighetsbolagen. Revisionsarvoden för 2012 har erlagts enligt faktura. Förvaltad förmögenhet Styrelsen år 2012 Stefan Wikman, ordförande Tom Eriksson, ledamot Johan Carpelan, viceordförande Kaj Rönnlund, ledamot Fastigheter Stiftelsens förmögenhet består till betydande del av aktier i fastighetsbolag. De flesta fastigheterna finns i centrum av Vasa och omfattar bostäder, kontorsutrymmen, utbildningsutrymmen samt affärslokaler. Uthyrningsgraden var god under året. Andelen outhyrda utrymmen har varit ca 3,3 %. Den genomsnittliga hyresintäkten per m² har varit stabil under året. Styrelsen har sammanträtt nio (9) gånger under år Mötesarvodet för ordförande är 440 per möte och för övriga styrelseledamöter 220 per möte. Utskott Styrelsen har utsett tre olika utskott, vilka fungerar som beredande organ för styrelsen och även fungerar som rådgivande organ i operativa frågor. De olika utskotten är Fastighets-, Placerings- och Kulturutskottet. Respektive utskott har fyra medlemmar och varje utskott har även medlemmar, som inte är medlemmar i delegationen eller styrelsen. Verkställande direktör och personal Verkställande direktören handhar och ansvarar för stiftelsens löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören Tom Westermark fungerar även som delegationens, styrelsens samt dess utskotts föredragande och sekreterare. Han är även verkställande direktör för Fastighets Ab Academill. Stiftelsen har förutom verkställande direktören ingen annan anställd personal. Kapitalplaceringar Under perioden har fastställd strategi för kapitalplaceringar följts och uppställda målallokeringar har uppnåtts. Under år 2012 har ca 0,5 M investerats. Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick till 13,6 M och den totala avkastningen på portföljen var 17,2 %. Direktavkastningen var ca 2,5 %. placeringsportfölj 2012 Värdepapper Fastigheter 3

4 HSS Media-bolagen Ab HSS Media-bolagen Ab är moderbolag i stiftelsens mediekoncern. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen HSS Media Ab, som utger Vasbladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten, Pietarsaaren Sanomat Oy, som utger Pietarsaaren Sanomat, och HSS Media Invest Ab. HSS Media-koncernen äger 35% av tryckeribolaget Botnia Print Oy Ab. HSS Media-koncernen har uppgjort separat koncernbokslut. digital led-skärm installerats på fasaden där ljusskyltarna tidigare var placerade. I nya Commerce har en omfattande ventilationsrenovering utförts och samtidigt har kylning installerats i byggnaden. Planering av motsvarande åtgärder för gamla Commerce har utförts och planeras att genomföras under FAB Jakobspark En planering av ventilationsrenovering har utförts under slutet av året och genomförandet planeras till våren FAB Academill Saneringen av de tidigare identifierade fuktskadorna i golven har fortsatt under året. Arbetet beräknas bli klart under Ansvarsfrågan har undersökts ytterligare. Viktiga händelser under verksamhetsåret Fastigheter Oy HS Center Ab Vissa affärsutrymmen i våning två har varit outhyrda under året. Övriga affärsutrymmen har varit uthyrda. Samtliga kontorsutrymmen har varit uthyrda. Normala underhållsreparationer utfördes under året. FAB Kurtenia En affärslokal har renoverats och gjorts om för caféverksamet. Alla utrymmen har varit uthyrda. Normalt underhållsarbete har utförts. FAB Ritz Två bostadslokaler om totalt 195 m² har avyttrats. Banklokalen (fd Finlands Bank) har hyrts ut från februari Normalt underhållsarbete har utförts i fastigheten. FAB Vasa Commerce Gamla Commerces fasad har renoverats. Efter fasadens färdigställande har en ny BAB Folkhälsanhuset Wasa Projektet med Folkhälsanhuset Wasa har försenats på grund av planeringsorsaker. En justering i planeringen har utförts under 2012 och en ny upphandling utförts i slutet av året. Ett beslut om projektstart förväntas i februari FAB Österbottens Hus Fastighetsbolaget har ansökt om en detaljplaneändring för att erhålla mera byggrätt för fastigheten. Om ytterligare byggrätt beviljas planeras en utveckling av fastigheten. HSS Media Under året har en ny vd rekryterats. Mikael Österholm tillträdde som vd Samarbetsförhandlingar genomfördes i början av 2012 i syfte att uppnå kostnadsinbesparingar. Under året har ett omfattande strategiarbete genomförts. Målet är att uppnå en lönsam online-verksamhet och lönsam tabloidutgivning Under året har ett nytt redaktionssystem införts. Dessa investeringar är ett led i att skapa förutsättningar för att utveckla en lönsam verksamhet. Under året har annonsintäkterna minskat ytterligare beroende på dels konjunkturrelaterade orsaker och dels strukturella orsaker. Det är uppenbart att en del av den traditionella tidningsannonseringen söker sig till nya mediekanaler. Annonsintäkterna för HSS Media minskade med ca 7 % jämfört med föregående år. Tryck- och personalkostnaderna minskade under året med ca 2 %. Totalresultatet om 535 k var betydligt under budgeterad nivå och var sämre än föregående år. 4

5 Ekonomisk ställning och nyckeltal Stiftelsens resultat utvecklades planenligt under året, med undantag för utvecklingen inom HSS Media-bolagen. Uthyrningsläget har som ovan framgår varit gott. Banklokalen i FAB Ritz samt den ena affärslokalen i HS Centers andra våning var de största outhyrda lokalerna. Hyreshöjningarna har under året varit marknadsmässiga och högre än normalt. Höjningarna är en effekt av högre drifts- och underhållskostnader för fastigheterna. Fastigheternas driftskostnader antas öka mera än tidigare. Det ekonomiska resultatet för de enskilda fastighetsbolagen och övriga bolag redovisas separat i respektive bokslut. I noterna till stiftelsens bokslut finns lägenhetsinnehavets resultat redovisat separat för varje bolag. Harry Schaumans Stiftelse Bruttohyror Fastighetsbidrag Fastigheternas avkastning* 4,2 % 5,0 % Räkenskapsperiodens överskott för stiftelsen var ,36 (år ,16 ). Av överskottet utgör ,03 försäljningsvinster, vilka överförs till grundkapitalet. Försäljningsvinsterna har återinvesterats i värdepapper. Till dispositionsmedlen överföres Resterande medel om ,33 fonderas till grundkapitalet i enlighet med stiftelsens stadgar. Stiftelsens grundkapital uppgår till ,76 (år ,60 ). Stiftelsen är skuldfri. Fastighetsbolagens lån per var Under perioden har amorteringar gjorts med Stiftelsen har uppgjort koncernbokslut för verksamhetsåret. Koncernen uppvisar en vinst om ,28 och balansomslutningen uppgår till , Uthyrningsgrad 96,7 % 95,5 % Direktavkastning på värdepappersportföljen 2,5 % 3,4 % Värdeutveckling på värdepappersportföljen 14,2 % -17,1 % *) beräknat enligt fastigheternas marknadsvärde, uppdaterad värdering HSS Media-bolagen Omsättning varav annonsintäkter Rörelsevinst Personalstyrka (genomsnittliga manår) 181,2 191,6 Soliditet 59,5 % 56,4 % Utdelningsutveckling från år 2002 Förslag 5

6 Kaj Rönnlund, ledamot Stefan Wikman, ordförande Tom Westermark, vd Tom Eriksson, viceordförande Styrelsen 2013 Dan Häggblom, ledamot Förverkligandet av stiftelsens ändamål För förverkligandet av stiftelsens ändamål har använts Av detta belopp utgör gängse hyra för det utrymme Svensk-Österbottniska Samfundet disponerar, vilket belopp i enlighet med stiftelsens delegations beslut år 1990 bokförs som understöd. Stiftelsen har under 2012 delat ut i understöd fördelat enligt tabellen nedan. Ytterligare har delats ut från tidigare års reserveringar, till Vasa Simsällskap, för filmproduktion och en nordisk mediekonferens samt till Wasa Teater/Fighting Star, Åbo Akademis professur i energiteknik och MediaCity. Därutöver har reserverats för utbetalning senare, till Svenska Österbottningar i Stockholm r.f , för kommande högskoleprojekt och för diverse ändamål För utdelning från taltidningsfonden har reserverats

7 Mottagare Ändamål Belopp Svensk-Österbottniska Samfundet Vetenskap, utbildning och kultur Åbo Akademi, PF, Specialpedagogik Undersökning om skol- och arbetssituation för unga Musikfestspelen Korsholm För beställningsverk av finlandssvensk kompositör i samband med 30-års jubileet Åbo Akademi, Samhällsv.inst. Sju journaliststipendier (14 praktik mån), praktik Vbl, ÖT, SÖ Helsingfors universitet Svenskspråkig juristutbildning i Vasa Svenska Handelshögskolan, Vasa Doktorandstipendier för 1,5 år SHH:s Studentkårs understödsförening Stipendier Åbo Akademi, PF/LingVaCity Klasstandem, tvärvetenskaplig och tvåspråkiga projekt Åbo Akademi, Fortbildningscentralen, CLL Verksamhetsbidrag för Akademiforum Åbo Akademi, PF Kurser för kultur som identitet för klasslärarstuderanden Yrkeshögskolan Novia Forskning och utveckling inom inomhusmiljöer samt för kompetenscentrumet KOMIN Yrkeshögskolan Novia Forskning om svenskspråkiga äldres livskvalitet i Österbotten, bla tvärvetenskapliga databasen GERDA Astronomiska föreningen Vasa Andromeda r.f. Skolgruppers besök till observatoriet för spektroskopiska observationer Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. Organisering av internationell kongress i Vasa som handlar om sura jordar Österbottens Yrkesfiskare r.f. Egenfinansiering för projektet Farfar och jag Musikfestspelen Korsholm r.f. Bidrag för Musikfestspelen Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM) Utbildning/föreläsning för personal inom social- och hälsovård, missbrukarvård och barnskyddsenheter Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS r.f. Verksamhetsbidrag 500 Finlandsvenskt Filmcentrum r.f. För skolvisning av filmen Slaget om Näsilinna för gymnasieelever i Vasa och Korsholm Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f. Finansiering av österbottniskt arkiv- och bildmaterial till andra delen av historiken över den finlandssvenska ungdomsrörelsen Österbottens försvarsgille r.f. Verksamhetsbidrag för krigsveteranmuseet Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola Förnyande av boksortimentet i skolbiblioteket 500 Rökiö biblioteksförening r.f. Delfinansiering av historik om Rökiö by

8 Karperö UF, hembygdskommittén Uppgörande av fotoarkiv samt minnestavla över de stupade från Karperö 500 Jeppo Ungdomsorkesterförening r.f. Bedriva musiklekis samt upprätthålla ungdomsorkester Stiftelsen Pro Artibus Bidrag för upprätthållande av konstnärsateljéer på kasernområdet i Vasa Finn Jakobstad r.f. Bidrag för stadsfestivalen Jakobs Dagar Wasa Teaters Damkommitté Verksamhetsbidrag Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi Befrämjande av fysisk aktivitet i Österbottens grundskolor Scenkonstföreningen Spel r.f. Föreställning 3 klassiker på 45 minuter riktade till ungdomar i högstadier och gymnasier Oravais Ungdomsförening r.f. Arrangemang av SÖU-rock 2012 i Oravais The Doo-Bop Club r.f. Verksamhetsbidrag Vasa Operastiftelse Produktion av svenskspråkiga föreställningar av operetten Glada Änkan Understödsföreningen för Korsholms Teater r.f. Verksamhetsbidrag för sommarteater De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, DUNK r.f. Musik & Talangs musikkongress i Vasa Föräldraföreningen för fritidsverkstaden i Smedsby r.f. Musei- och teaterbesök 500 Wasaspexet r.f. Amatörteaterverksamhet för svenskspråkiga studeranden i Vasa Svenska Klubben r.f. Arrangemang av föreläsningar och föredrag Vassor lägergård r.f. Musik- och konstläger för tonåringar Förebygarna r.f. Drogförebyggande och integrationsfrämjande ungdomsarbete Wasa UF Skatila r.f. Verksamhetsbidrag 500 Föräldraföreningen för Sundom daghem r.f. Daghemsaktivitet på Stundars 500 Svenska Österbottens litteraturförening r.f. Svenskösterbottniskt bokpaket till skolor och vårdinrättningar Drogfri Ungdom r.f. Verksamhetsbidrag Vasabladets Taltidning Taltidningsverksamhet för Vasaregionens svenska synskadade Dots: förening för audiovisuell konst r.f. För audiovisuella workshops och projekt Lappfjärd Ungdomsförening r.f. Verksamhetsbidrag

9 Svenska Österbottens litteraturförening r.f. Bidrag för utgivning av kulturtidskriften Horisont Gamlakarleby Hornorkester r.f. Verksamhetsbidrag Novato Sångförening r.f. Projektbidrag för kören Vasa Settlementförening r.f. /Settlement Vestis Klubbverksamhet i Gerby skola samt ungdomsverksamhet Studentkören Pedavoces r.f. För körens utvecklingsprojekt Folkmusiksällskapet r.f. Folkmusikkonferens i Vasa Wasa Sångargille r.f. För konsert- och tonbildningsverksamhet Musikcafé After Eight r.f. Kulturell ungdomsverksamhet under 25-årsjubileet Kuula Institutet (Vasa Stad) Beställningsverk av svenskösterbottniska tonsättare för institutets 60-års jubileum Hälsocentralens barndaghemsförening r.f. Kulturfostran för barn och speciellt de med speciella behov att få insikt i kulturfostran 500 Oravais Musikskolas garantiförening r.f. För upprätthållande av en självständig musikskola Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Arrangemang av Granösunds fiskeläges 40-års jubileum Finlands Svenska Folkdansring r.f. Dansprojekt för ungdomar i åldern år Flyktingvännerna r.f. Mångkulturellt arbete bland assylsökande, flyktingar och invandrare, 10-årsjubileum Föreningen Brage i Vasa r.f. Barn- och ungdomsverksamhet Sångens Vänner i Jakobstad r.f. Föreningens 90-årsjubileum med körfestival med 10 körer Kristinestads turism r.f. Undersökning av lokala jultraditioner och livet ur kvinnornas synvinkel på 1800-talet Pedersöre Teaterförening r.f. Sommarteaterproduktion och flytt av spelplan Lappfjärds Spelmanslag r.f. Verksamhetsbidrag samt 50-års jubileet 500 Nykarlebynejdens Kennelförening r.f. Utgivning av 75-års historik 500 Femte Ungdomsringen r.f. Verksamhetsbidrag Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f. Verksamhetsbidrag Skärgårdens musikskolas garantiförening r.f. Verksamhetsbidrag TOTALT

10 Den kommande utvecklingen Konjunkturläget generellt är fortsättningsvis osäkert. En ekonomisk tillväxt i Europa förväntas tidigast nästa år. Detta påverkar kapitalplaceringsmarknaderna i hög grad med fortsatt osäkerhet speciellt i Europa. Dividendutdelningen förväntas inte öka under Finland är för tillfället i en recession med mindre exportvolymer än tidigare. Situationen i Österbotten är dock bättre än för landet i genomsnitt. Näringslivet har påverkats mindre negativt än övriga landet, vilket gjort att efterfrågan på hyresmarknaden varit stabil och hyresmarknaden i centrum av Vasa förväntas under 2013 vara fortsatt relativt stabil. Bland stiftelsens fastighetsbestånd är utmaningen fortsättningsvis att finna en långsiktig lösning för affärsutrymmet på andra våningen i köpcentret HS Center. De planer som Anttila hade att utvidga till dessa utrymmen förverkligades inte på grund av ekonomiska orsaker inom koncernen. I FAB Academill kommer saneringen av fuktskador i golven att slutföras under Under våren 2013 kommer kylning att installeras i Gamla Commerce (FAB Vasa Commerce). En ventilationsrenovering kommer att utföras i FAB Jakobspark. FAB Österbottens Hus har inlämnat en ansökan om detaljplaneändring för att erhålla mera byggrätt för fastigheten. Om ytterligare byggrätt beviljas planeras en ombyggnation och utveckling av fastigheten. I övrigt planeras inte några större renoveringar eller reparationer. Konjunkturläget för tidningsbranschen är mera utmanande än tidigare. Det allmänna konjunkturläget har inneburit att annonsförsäljningen har minskat betydligt under Utsikterna för år 2013 är negativa och en fortsatt minskning av annonsförsäljningen är budgeterad. En del av minskningen beror på strukturella förändringar då annonsörerna väljer andra annonskanaler. HSS Media-koncernens strategi är att göra en satsning för att uppnå en lönsam on-line verksamhet samt lönsam tabloidutgivning till Detta arbete skall säkerställa annonsförsäljningen totalt i de olika kanalerna och fånga upp delar av annonsmarknaden som flyttar från tryckt media. En investering har gjorts i ett nytt redaktionssystem under 2012, vilket skall möjliggöra en effektiv produktion i flera kanaler samt en kostnadseffektiv tabloidutgivning. Ett operativt samarbete planeras med de övriga finlandssvenska mediehusen i syfte att kunna ha utbyte av material som är av gemensamt intresse. Samarbetet med utvecklingsbolaget MKT-Media i Sverige fortsätter. FAB Kurtenia 10

11 Bedömning av risker Efterfrågan på hyresutrymmen bedöms vara relativt stabil i centrum av Vasa under det kommande året. Landskapsplanen för Risö-området är under behandling. Vid ett godkännande inleds av allt att döma projekt för uppförande av några marketar. I dagsläget bedöms det främst handla om sk volymhandel, men kan påverka centrumhandeln till viss del. Det förefaller i dagsläget osannolikt att IKEA skulle etablera sig i Vasa. Konkurrenssituationen mellan centrumhandeln och Stenhaga har inte nämnvärt ändrat men kan hårdna när omfartsleden är byggd och effektivare trafiklösningar är klara. Området kring den gamla busstationen och Klemetsö planeras för ny användning. Det är möjligt att någon form av affärscentrum etableras i detta område. Strategiskt måste området kopplas ihop med nuvarande centrum så att det bildar en helhet, för att dragningskraften på besökare utifrån ska bli tillräckligt stor. Web-handeln ökar successivt och påverkar på sikt butikshandeln. För stiftelsens affärsutrymmen finns efterfrågan tack vare bra lägen. I framtiden kan det dock krävas flexibilitet för andra användningsområden. Framför allt sk upplevelse-verksamhet inklusive restauranger är alternativ. Utbildningsutrymmen utvecklas i Vasa för tillfället. Det långsiktiga behovet av utbildningsutrymmen är svårbedömt, men det finns tecken på att utbildningsplatser för andra och tredje stadiet kommer att minska framgent. Sammantaget kan konstateras att så länge Vasa centrum är intressant och attraktivt för handel, företagande och boende är stiftelsens utrymmen efterfrågade. I stiftelsens fastighetsstrategi ingår att äga fastigheter i centrum i en kombination av affärs-, kontors- samt bostadslokaler. Kapitalmarknadernas utveckling är fortsatt osäker. Detta påverkas av politisk och ekonomisk osäkerhet på olika marknader. För att begränsa riskerna diversifieras stiftelsens kapitalplaceringar på olika geografiska marknader enligt fastställd strategi. Valet av placeringsinstrument styrs av den geografiska allokeringen i syfte att begränsa riskerna. Inom mediebranschen råder en uppenbar risk för fortsatt minskning av annonsförsäljning i tryckt media. Affärsmodeller och intjäningsförmågan är fortsättningsvis under utveckling inom nymediaverksamheten. Det är oklart i vilken omfattning lönsamheten i en framtida on-line verksamhet kan kompensera förväntad nedgång inom tryckt media. Upplagorna för traditionella tryckta tidningar fortsätter att minska. Olika samarbetsmodeller är nödvändiga för att utveckla synergier och en lönsam medieverksamhet. Harry Schaumans Stiftelse Hovrättsesplanaden Vasa Tfn Fax Tom Westermark verkställande direktör Tfn FAB Kurtenia Fotografer för Årsberättelse 2012: Johan Hagström, bilderna från FAB Kurtenia. Gunnar Bäckman, bilden av styrelsen.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören.

Stiftelsens förvaltning handhas av delegationen, styrelsen och verkställande direktören. ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 1 Högskolestiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och att i anslutning härtill

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse

Yrkeshögskolan Novias årsberättelse Yrkeshögskolan Novias årsberättelse 2008 Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram Innehållsförteckning Jakobstad/Nykarleby Bildkonst Formgivning Mediakultur Musik Scenkonst (Vasa) Vasa, Seriegatan Bioanalytik

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning

Wallenstam i korthet. Wallenstam i korthet. Verksamhetsbeskrivning. Analysunderlag. Bokslut 2003 med kommentarer. Styrelse och ledning ÅRSREDOVISNING 23 Wallenstam i korthet 23 i sammandrag................................................................ 3 Verksamhetsöversikt...............................................................

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer karoline berg & siv sandberg åbo akademi Utredning på uppdrag av Svenska

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4

Innehåll. 2008 i korthet 1 Vd har ordet 2 Strategi och mål 4 Årsredovisning 8 Innehåll Med över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta, ett fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor och verksamhet på 3 orter över hela landet är Akademiska Hus Sveriges andra

Läs mer

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012

1(127) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2012 1(127) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre,

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014

STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELS EN ARCADA BALANSBOK 1.1 31.12.2014 STIFTELSEN ARCADA BALANSBOK 2014 STIFTELSEN ARCADA Stiftelsen Arcadas ändamål är att främja högskoleutbildning på svenska. Stiftelsen upprätthåller Yrkeshögskolan

Läs mer