Stadgor för Merkantila Klubben r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgor för Merkantila Klubben r.f."

Transkript

1 Stadgor för Merkantila Klubben r.f

2 0 Innehåll KAPITEL 1: ALLMÄNNA STADGAR KAPITEL 2: MEDLEMMAR KAPITEL 3: HEDERSUTMÄRKELSER KAPITEL 4: KURATOR KAPITEL 5: STYRELSEN KAPITEL 6: MÖTEN KAPITEL 7: LÅN KAPITEL 8: RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHETSGRANSKNING KAPITEL 9: STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING KAPITEL 10: SÄRSKILDA STADGANDEN

3 1 Kapitel 1: Allmänna Stadgar 1 Föreningens namn är Merkantila Klubben rf, dess hemort Åbo stad och dess språk svenska. Klubben firar sin årsfest den 26 november, kommunalrådet August Wahlströms födelsedag, eller så nära sagda datum som möjligt. 2 Merkantila Klubben rf:s uppgift är att föra samman huvudämnesstuderande inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi och att tillvarataga dessa studerandes gemensamma fackliga intressen. För fullgörande av sina uppgifter anordnar klubben möten och samkväm för såväl facklig och sällskaplig samvaro, ordnar exkursioner, tillhandahåller studiematerial, upprätthåller kontakter med näringslivet och studerande som avlagt examen inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi samt samarbetar med andra studentkorporationer. Merkantila Klubben rf verkar som specialförening inom Åbo Akademis Studentkår. För att stöda sin verksamhet kan klubben äga fast egendom och aktier samt verkställa penninginsamlingar med nödvändiga tillstånd av myndigheterna. Kapitel 2: Medlemmar 3 Klubbens medlemmar är hedersmedlemmar, seniormedlemmar, alumni medlemmar, ordinarie medlemmar och extra medlemmar. Till hedersmedlem kan klubben kalla person som visat särskilt intresse för klubben och utbildningen inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Härom äger klubbmötet besluta. Hedersmedlem är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift. Till seniormedlem kan klubben kalla akademiskt utbildad person och som tidigare tillhört klubben eller som klubben annars vill hedra med denna värdighet. Härom äger klubbmötet besluta. Seniormedlem är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift. Till alumni medlem kan antas akademiskt utbildad person och som tidigare tillhört klubben. Härom äger styrelsen besluta. Alumni medlemsavgiften fastställes av höstmötet. Handelshögskolans näringslivsförening r.f. är Merkantila Klubbens officiella alumniförening. Till ordinarie medlem antas varje studerande som har erlagt medlemsavgift och är närvaroanmäld för studier i ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Ordinarie medlem utesluts då den upphör med att

4 2 vara inskriven vid Åbo Akademi eller avlägger examen med huvudämne inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Ordinarie medlemsavgiften fastställes av höstmötet. Till extra medlem kan klubben anta för dess verksamhet intresserad person, som önskar aktivt engagera sig i klubbens verksamhet. Extra medlemmar antages av två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum. Extra medlemskap gäller till utgången av september och avgift för extra medlemskap fastställes av höstmötet. Förnyelse av extra medlemskap sker på ett klubbmöte med enkel majoritet. 4 Rösträtt på klubbmöten äger endast ordinarie medlemmar. 5 Medlem kan genom beslut av klubbmöte uteslutas ur klubben om han inom eller utom klubben uppträtt mot heder och ära eller underlåtit att fullgöra någon enligt dessa stadgar på medlem ålagd förpliktelse. Beslut angående uteslutning kräver 3/4 röstmajoritet. Kapitel 3: Hedersutmärkelser 6 Styrelsenål delas ut till styrelsemedlem som fullgjort sina uppgifter med heder. Förtjänstdiplom utdelas åt medlem som under det gångna året har arbetat och gjort en insats för klubben. Silvernål utdelas åt medlem eller person som under en längre tid har gjort en värdefull insats för klubben. Guldnål utdelas åt medlem eller person som under en lång tid har arbetat på ett speciellt meriterande sätt för klubben. Stormästarmärke är klubbens högsta utmärkelsetecken. Märket är numrerat och utdelas endast vid Merkantila Klubben rf:s jubileum. Märket kan ges åt f.d. kurator eller åt annan person som varit medlem i Merkantila Klubben och som gjort ekonomiska, andliga eller därmed jämförbara uppoffringar för klubben. Utdelning av stormästarmärke skall godkännas på förslag av kommittén för utdelande av hederstecken på ett klubbmöte med enkel majoritet.

5 3 Kapitel 4: Kurator 7 Till kurator utser höstmöte för en tid av två år seniormedlem eller graduerad ordinarie medlem. Kurator har till uppgift att med råd och anvisningar bistå klubbens styrelse, fungera som kontaktperson mellan föreningen och Åbo Akademis administration, samt att fullgöra övriga i dessa stadgar kurator ålagda förpliktelser. Kapitel 5: Styrelsen 8 Klubbens angelägenheter handhas av styrelse som skall bestå av tio röstberättigade medlemmar: ordförande, näringslivsansvarig, skattmästare, högskoleminister, sekreterare, PR-chef, klubbhövding, värd/värdinna, projektansvarig samt idrottsansvarig. Styrelsen utser inom sig en viceordförande. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande jämte fyra medlemmar är närvarande. 9 Klubbens namn tecknas av ordförande. Viceordförande, skattmästare eller näringslivsansvarig tecknar klubbens namn gemensamt med annan styrelsemedlem. Var och en styrelsemedlem har rätt att ensam teckna föreningens namn i en graduerad persons skuldlista för att bevisa att denne inte har skulder till Merkantila Klubben. 10 Styrelsens mandatperiod omfattar ett kalenderår. Styrelsens ordförande väljes på klubbmötet i oktober och äger rätt att därefter intill årsskiftet som adjungerad medlem utan rösträtt deltaga i styrelsens möten. Övriga styrelsemedlemmar väljs på höstmötet. Tiden för kandidatnominering vid val av Merkantila Klubben rf:s ordförande och styrelsemedlemmar utgår vardagen före valdagen.

6 4 Kapitel 6: Möten 11 Klubben sammanträder till höstmöte under november månad. Klubben sammanträder till vårmöte under vårterminen före den 15 mars. Klubben sammanträder under perioden september-april till klubbmöte minst en gång i månaden, borträknat de månader då höstmöte och vårmöte hålls. 12 Kallelse till klubbmöte anslås av styrelsen på Merkantila Klubben rf:s anslagstavla senast tre vardagar före mötets avhållande. Styrelsen bör sammankalla klubbmöte då minst femton eller en tiondel (1/10) av klubbens ordinarie medlemmar för visst uppgivet ärende skriftligen hos styrelsen anhållit därom. Klubbmötet är beslutfört då minst femton ordinarie medlemmar är närvarande. 13 Kallelse till höst- och vårmöte anslås av styrelsen på Merkantila Klubben rf:s anslagstavla samt på föreningens hemsida senast fem vardagar före mötets avhållande. Höst- och vårmötena är beslutförda då minst tjugo ordinarie medlemmar är närvarande. 14 Vid höstmöte behandlas åtminstone följande ärenden: 1. Val av ordförande för mötet vid förfall av kurator 2. Val av sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet 4. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Val av kurator vartannat år 7. Val av styrelsemedlemmar för nästa verksamhetsår 8. Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter 9. Fastställande av medlemsavgiften för ordinarie medlemmar, alumni medlemmar, seniormedlemmar och extra medlemmar 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 11. Övriga till höstmötet hänskjutna eller av höstmötet upptagna ärenden

7 5 15 Vid vårmöte behandlas åtminstone följande ärenden: 1. Val av ordförande för mötet vid förfall av kurator 2. Val av sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet 4. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat 5. Godkännande av föredragningslistan 6. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse 7. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen 8. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, jämte behandling av andra frågor vartill styrelsens och verksamhetsgranskarnas berättelser kan giva anledning 9. Övriga till vårmötet hänskjutna eller av vårmötet upptagna ärenden 16 Första gången till behandling vid klubbmötet upptagen fråga bordläggs till följande möte om minst 1/5 av de närvarande ordinarie medlemmarna därpå yrkar. Dock bör frågan slutbehandlas om den med 2/3 majoritet förklaras brådskande. Kapitel 7: Lån 17 Beslut om upptagande av lån kräver 3/4 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten. Kapitel 8: Räkenskaper och verksamhetsgranskning 18 Klubbens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. 19 Bokslutet upprättas per 31 december och bör tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast tre veckor före vårmötet.

8 6 20 Föreningen kan ha fria fonder. Beslut om att bilda eller upplösa dessa görs av klubbmötet med 2/3 kvalificerad majoritet på förslag av styrelsen. Beslut om överföring av medel till fonder görs av vårmötet, i samband med fastsällandet av bokslutet. Kapitel 9: Stadgeändring och upplösning 21 Förslag som avser ändring av dessa stadgar bör behandlas vid två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum och skall, för att gälla, vara omfattat av minst 3/4 av alla vid omröstningen angivna röster. 22 Klubben upplöser sig om beslutet fattas på två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum och beslutet omfattas av minst 3/4 av vid omröstningen angivna röster. Kallelse till dessa möten bör fem vardagar i förväg ingå i svenskspråkig tidning, som är allmänt spridd i Åbo. Ifall klubben upplöses tillfaller dess egendom Stiftelsen för Åbo Akademi. Kapitel 10: Särskilda stadganden 23 Närmare föreskrifter om stadgarnas tillämpning och klubbens verksamhet ingår i arbetsordningen och reglementen. Beslut om ändring av arbetsordning eller reglementen fattas vid klubbmöte. 24 I övrigt skall gällande lag om föreningar följas. 25 Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är:

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK)

Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK) Stadgar för Lunds Tyngdlyftningsklubb (LTK) Lunds Tyngdlyftningsklubb bildades den 17 september 1945 och vann inträde i Svenska Riksidrottsförbundet den 2 oktober 1945. Klubben har till syfte att verka

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening 1 Ändamål Stadgar¹ för Uppsala Kanotförening Uppsala Kanotförening, stiftad den 11 maj 1916, har till ändamål att inom Uppsala med omnejd stödja intresset för de idrotter föreningen har på sitt program

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer