SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - -"

Transkript

1 (19) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen och tid Klockan Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från slutförvarsenheten 2 Information om medlemskap i Regionförbundet de gemensamma nämnderna och de kommunala bolagen Marma 1:137, industritomt/försäljning Annila Bexelius 4 Östhammar Söderharg 11:1/Överlåtelse Öregrund 33:8/Byggnation av båtgarage till Kustlaboratoriet Nyupplåning samt omsättning av lån år 2014 Claes Wester 7 Budgetuppföljning, mars Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars Detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet, gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län/antagande 10 Östhammars kommuns politiska organisation inför ny mandatperiod 2015/Antagande 11 Fördelning av kostnaderna för Överförmyndarnämnden i Uppsala län/antagande av samverkansavtal 12 Överförmyndarnämnden i Uppsala län Verksamhetsberättelse för 2013 samt uppföljning intern kontrollplan 2013/Anmälan Visit Roslagen/Avtalsuppföljning Ulf Andersson 14 Frivilliga Flygkåren/Beviljande av driftbidrag för Mottagande av ensamkommande och nyanlända barn /Avsiktsförklaring

2 (19) 16 Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto vid påfyllning av förladdade kort Öppettider för den centrala administrationen Upphävande av beslut Gun Klang 18 Rapport om åtgärder med anledning av översyn IT 19 Remiss/Regional handlingsplan för klimatanpassning 20 Överlåtelse av båthus på Krutudden, Östhammar 21 Valärende 22 Anmälningsärenden 23 Delegationsärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jacob Spangenberg

3 (19) 1 Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information från slutförvarsenheten Handling A 2 Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information om medlemskap i Regionförbundet de gemensamma nämnderna och de kommunala bolagen 3 Dnr 2014KS154 Dpl 216 Marma 1:137, industritomt/försäljning Handling C, KSAU Tekniska kontoret föreslår att ca m 2 industrimark överlåts på Upplands Vedproduktion, Alunda för kronor enligt föreliggande köpeavtal. Arbetsutskottets förslag Ca m 2 industrimark överlåts på Upplands Vedproduktion, Alunda för kronor enligt föreliggande köpeavtal.

4 (19) 4 Dnr 2012KS199 Dpl 216 Dnr 2012TN156 Dpl 216 Östhammar Söderharg 11:1/Överlåtelse Handling B, KSAU Tekniska kontoret föreslår att fastigheten Söderharg 11:1 överlåts till en köpeskilling av kronor i enlighet med upprättat köpekontrakt. Arbetsutskottets förslag Fastigheten Östhammar Söderharg 11:1 överlåtes till en köpeskilling av kronor i enlighet med köpekontrakt. 5 Dnr 2014KS181 Dpl 221 Dnr 2013TN070 Dpl 221 Öregrund 33:8/Byggnation av båtgarage till Kustlaboratoriet Handling C, KSAU Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet SLU, hyr gamla skolan i Öregrund. De önskar att Östhammars kommun uppför ett garage på fastigheten Öregrund 33:8 enligt bifogat förslag. Garaget uppskattas kosta kr och investeringen finansieras genom att SLU betalar en tilläggshyra. Investeringskostnaden för garaget hanteras inom ramen för tekniska nämndens investeringsbudget. Garaget kan uppföras inom gällande detaljplan och kommer att ägas av Östhammars kommun även efter den angivna tioårsperioden. Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner att ett garage uppförs åt SLU på den aktuella platsen.

5 (19) Arbetsutskottets förslag Ett garage för SLU uppförs på fastigheten Öregrund 33:8 enligt bifogat förslag. Investeringen finansieras genom att SLU betalar en tilläggshyra. Investeringskostnaden för garaget hanteras inom ramen för tekniska nämndens investeringsbudget. 6 Dnr 2014KS180 Dpl 045 Nyupplåning samt omsättning av lån år 2014 Handling D, KSAU Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut planeras stora investeringsutgifter under 2014, främst nytt särskilt boende för äldre i Östhammars tätort, ombyggnationer av Österbyskolan och Frösåkersskolan samt investeringar kopplade till VA-verksamheten och Gimo ishall. Ekonomikontorets skrivelse dateras föreligger. Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2014 med totalt 150 Mkr. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen beslutar att Ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges nyupplåningsbeslut under år 2014.

6 (19) Ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2014 med totalt 150 Mkr. Kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen beslutar att Ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder inom ramen för kommunfullmäktiges nyupplåningsbeslut under år Ekonomichefen har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014 Kommunstyrelsens förslag 7 Dnr 2014KS156 Dpl 042 Budgetuppföljning, mars 2014 Handling B Föreligger budgetuppföljning per mars Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet.

7 (19) 8 Dnr 2014KS156 Dpl 042 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 Handling C Föreligger budgetuppföljning kommunstyrelsens verksamhet, mars Ekonomichef Claes Wester föredrar ärendet. 9 Dnr 2013KS286 Dpl 313 Dnr 2011SBN0571 Dpl 313 Detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet, gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län Antagande Handling G, KSAU Planförslaget har utgjort underlag för utställning under tiden 15 januari till och med 12 februari Utlåtande daterat den 20 februari 2014 föreligger. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansluta sig till utlåtande daterat 20 februari 2014, samt att godkänna detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län, upprättat den 5 juni 2013 och reviderad 12 mars 2014, samt föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget. P.g.a. jäv deltog inte Lisa Landberg (C) i handläggningen av detta ärende.

8 (19) Arbetsutskottets förslag Detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län, upprättat den 5 juni 2013 och reviderad 12 mars 2014 antas. Kommunstyrelsens förslag 10 Dnr 2013KS414 Dpl 001 Östhammars kommuns politiska organisation inför ny mandatperiod 2015 Antagande Handling A KSAU Handling D Kommunfullmäktiges presidium har i uppdrag att leda arbetet med en översyn av Östhammars kommuns politiska organisation inför ny mandatperiod Gruppledarna utgör referensgrupp i arbetet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande mål för organisationen, en organisation som: underlättar måluppfyllelse stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning är attraktiv för våra förtroendevalda. stärker Östhammars kommun som attraktiv arbetsgivare ger goda möjligheter till medborgardialog ger snabb ärendehantering Kommunfullmäktiges presidium har översänt ärendet på remiss till samtliga partigrupper. Kommunfullmäktiges presidium har även sänt en komplettering av ärendet på remiss avseende tekniska nämnden. Bifogat följer en sammanställning av inkomna remissvar samt förslag till politisk organisation inför 2015.

9 (19) Inget förslag lämnas under punkt 2, antalet nämnder med anledning av att kommunfullmäktiges presidium behandlar punkten på måndag den 5 maj Förslag lämnas under sammanträdet. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsen den 13 maj och på kommunfullmäktige den 10 juni. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktiges presidiums förslag till politisk organisation inför 2015 daterad antas. Kommunstyrelsens förslag 11 Dnr 2014KS152 Dpl 901 Fördelning av kostnaderna för Överförmyndarnämnden i Uppsala län/antagande av samverkansavtal Handling C, KSAU Handling E Mot bakgrund av vad som framkommer i bifogad handling samt bifogat reviderat förslag till samverkansavtal föreslår Överförmyndarnämnden i Uppsala län att Uppsala kommun, Östhammars kommun, Tierps kommun, Knivsta kommun, Heby kommun och Älvkarleby kommun beslutar Att anta bifogat reviderat förslag av 9 i samverkansavtalet för Överförmyndarnämnden i Uppsala län med en justerad fördelningsnyckel för nämndens kostnader att gälla från den 1 januari 2015 och tillsvidare. Arbetsutskottets förslag Reviderat förslag avseende 9 i samverkansavtalet för Överförmyndarnämnden i Uppsala län med justerad fördelningsnyckel för nämndens kostnader antages att gälla fr o m den 1 januari 2015 och tillsvidare. Föreligger yttrande över ärendet från ekonomichefen.

10 (19) Kommunstyrelsens förslag 12 Dnr 2014KS117 Dpl 042 Överförmyndarnämnden i Uppsala län Verksamhetsberättelse för 2013 samt uppföljning intern kontrollplan 2013 Anmälan Handling D, KSAU Föreligger verksamhetsberättelse för 2013 samt uppföljning intern kontrollplan 2013 för Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Överförmyndarnämnden har beslutat att med mindre redaktionella ändringar fastställa verksamhetsberättelsen samt har fört information om intern kontrollplan till protokollet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av verksamhetsberättelse 2013 och överförmyndarnämndens behandling av uppföljning av intern kontrollplan Ärendet anmäls till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av verksamhetsberättelse 2013 och överförmyndarnämndens behandling av uppföljning av intern kontrollplan Ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

11 (19) 13 Dnr 2014KS226 Dpl 901 Visit Roslagen Avtalsuppföljning Ulf Andersson föredrar ärendet. 14 Dnr 2014KS124 Dpl 993 Frivilliga Flygkåren/Beviljande av driftbidrag för 2014 Handling D, KSAU Frivilliga Flygkåren Uppsala län, FFK-C, ansöker i skrivelse daterad om driftbidrag med kronor till lastbil och snöslunga (tidigare militärfordon) placerade vid Tierps flygfält för snöröjning av start- och landningsbana. Säkerhetssamordnare Lars-Erik Falk hemställer till kommunstyrelsen att bevilja Frivilliga Flygkåren sökta anslag om kronor. Arbetsutskottets förslag Frivilliga Flygkåren Uppsala län, FFK-C beviljas ett anslag om kronor.

12 (19) 15 Dnr 2014KS217 Dpl 901 Mottagande av ensamkommande och nyanlända barn Avsiktsförklaring Handling F I Uppsala län pågår ett arbete för att utveckla samarbetet kring mottagandet av ensamkommande barn. Genom att bedriva ett aktivt arbete med god kvalitet, utifrån barnets behov, ska länets kommuner öka sin kapacitet för att ta emot ensamkommande asylsökande barn samt ha en god beredskap för att ta hand om de barn som får uppehållstillstånd. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen avseende mottagande av ensamkommande och nyanlända barn. 16 Dnr 2014KS208 Dpl 002 Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto vid påfyllning av förladdade kort Kommunens bank (Swedbank) har presenterat en produkt med namnet Förladdat kort Maestro. Kortet kan användas vid utbetalning av ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd/ersättning till personer som inte har något bankkonto eller till klienter som saknar ID-handling. Kortet laddas av utbetalare via portal med belopp upp till kr. Kortet kan spärras och ersättas. Ekonomikontoret föreslår att ansvariga vid Enheten för Arbete och Sysselsättning får möjlighet att tilldela kort till flyktingar att Anna-Karin Bexelius ( ) eller Stefan Rotmil ( ) i förening med någon av Ewa Pettersson ( ), Anita Lantz (

13 (19) 1007), Carina Wallén ( ) eller Claes Wester ( ) får teckna kommunens bankkonto i samband med laddning av förladdat kort. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen bemyndigar följande ansvariga vid Enheten för Arbete och Sysselsättning att fr.o.m och tillsvidare, får möjlighet att tilldela kort till flyktingar: Anna-Karin Bexelius ( ) eller Stefan Rotmil ( ) i förening med någon av Ewa Pettersson ( ), Anita Lantz ( ), Carina Wallén ( ) eller Claes Wester ( ) får teckna kommunens bankkonto i samband med laddning av förladdat kort. 17 Dnr 2014KS162 Dpl 940 Öppettider för den centrala administrationen Upphävande av beslut Handling A, KSAU Kommunstyrelsen beslutade , 149 om öppettider för kommunkontoret, IT-kontoret, vård- och omsorgsverksamheten på Kyrkogatan 14 samt individ- och familjeomsorgsverksamheten. Kansli- och personalchef Gun Klang föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen upphäver beslutet om öppettider för kommunkontoret, IT-kontoret, vård- och omsorgsverksamheten på Kyrkogatan 14 samt individ- och familjeomsorgsverksamheten. Samtliga verksamheter ska hålla hög tillgänglighet och service i linje med Östhammar Direkts öppethållandetider.

14 (19) En redovisning från Östhammar Direkt ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott under oktober månad Dnr 2013KS255 Dpl 005 Rapport om åtgärder med anledning av översyn IT Handling B, KSAU IT verksamheten har utvärderats under Rapporten Utvärdering ITkontoret har presenterats för kommunstyrelsen under oktober månad Även förslag till åtgärder utifrån rapporten har lämnats till kommunstyrelsen 26 november Arbetsutskottets beslut Ärendet utgår. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av IT rapporten vilken överlämnas till kommunstyrelsen.

15 (19) 19 Dnr 2014KS137 Dpl 900 Remiss Regional handlingsplan för klimatanpassning Handling E, KSAU Länsstyrelsen har under hösten 2013 och våren 2014 tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning enligt uppdrag i länsstyrelsens regleringsbrev. Östhammars kommun har fått remissen för yttrande senast den 30 maj Arbetsutskotts förslag Remissen besvaras i enlighet med yttrande från strategienheten. 20 Dnr 2014KS105 Dpl 200 Överlåtelse av båthus på Krutudden, Östhammar Handling F, KSAU Föreningen Allmogebåtar, arbetslag Norra Roslagen har ställt frågan om de kan få överta ett gammalt båthus som står på Krutudden. Föreningen avser att flytta båthuset till Färggärde och nyttja båthuset till den nya byabåt som föreningen byggt. Föreningen har planer på att kunna ro över byabåten till Östhammar och lägga till vid hamnen och visa upp båten för allmänheten. Tekniska kontoret och kultur- och fritidskontoret föreslår att båthuset på Krutudden överlåtes till föreningen Almogebåtar arbetslag Roslagen utan kostnad och att de får flytta båthuset till annan plats.

16 (19) Arbetsutskottets beslut Ärendet remitteras till Östhammars Stadsråd och Hembygdsföreningen. Eventuella synpunkter ska vara kommunkansliet tillhanda senast Synpunkter från Hembygdsföreningen har inkommit Arbetsutskottets beslut Båthuset på Krutudden, Östhammar överlåtes till föreningen Almogebåtar arbetslag Roslagen utan kostnad. Föreningen medges att flytta båthuset till annan plats. 21 Dnr 2014KS178 Dpl 911 Valärende a) Entledigande som ersättare i luftvårdsförbundet och val av ersättare i densamma Linda Eskilsson (MP) begär i skrivelse daterad entledigande från samtliga politiska uppdrag i Östhammars kommun däribland som ersättare i luftvårdsförbundet. Föreslås att Kerstin Dreborg (MP) utses som ersättare i luftvårdsförbundet.

17 (19) 22 Dnr 2014KS001 Dpl 904 Anmälningsärenden a) Uppsala Brandförsvar. Nettokostnad totalt per kommun. Januari-mars Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av nettokostnad totalt per kommun, januari-mars 2014 för Uppsala brandförsvar. Ärendet anmäls till kommunstyrelsen b) Dnr 2014KS001 Dpl 904 Ansökan om tillstånd till kameraövervakning av rovdjur i Uppsala län Handling H, KSAU Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

18 (19) c) Dnr 2014KS001 Dpl 904 Information om Uppsala brandförsvars förändring i larm och ledning Handling I, KSAU Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen. d) Inkomna handlingar Förteckning över anmälningsärenden nummer föreligger. 23 Dnr 2014KS002 Dpl 002 Delegationsärenden a) Tomtförsäljning Föreligger redovisning av tomtförsäljning enligt KS 87/2004 gällande fastigheterna Öregrund 5:18, Marma 1:151.

19 (19) b) Dnr 2014KS010 Dpl 993 Lönebidrag Kommunalt bidrag om 20 % av länsarbetsnämnden godkänd lönekostnad beviljas HSO Östhammar avseende en lönebidragsanställning, perioden c) Tilldelningsbeslut Handling G Med utgångspunkt från Landstinget i Uppsala län, tilldelningsbeslut avseende upphandlingen, IT-konsulter, med UPPH , fattar härmed Östhammars kommun ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Undertecknad har genom fullmakt uppdragit till Statens inköpscentral att för kommunens räkning genomföra denna ramavtalsupphandling. Anbudsgivare som deltagit i upphandlingen har getts upplysningar enligt LOU genom Landstinget Uppsala läns försorg. d) Dnr 2014KS125 Dpl 991 Lotteritillstånd Kelinge Bygdegård PRO Dannemora

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Kenneth Lindholm, 72-73 Marie Berggren, 74-80

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-09-13 1 (34) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, SR Gräsö, kl 08.15- Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Inger Modig Lind, kommunjurist/sekr kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-18 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15-11.50 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-24 1 (35) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 20.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Bertil Alm (C) Justeringens

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall 2013-07-10 1 (14) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott och tid 2013-08-05 Klockan 08:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 08:00 Information 08:15

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling-Olzon (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson

Läs mer

2015-10-28 1 (23) 4 Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande

2015-10-28 1 (23) 4 Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 1 (23) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-11-10 Klockan 16:00 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Pettersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-09

Kommunstyrelsen 2011-03-09 2011-03-09 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 9 mars 2011 kl 09:00-15:20 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande, ej 47-48 Nils-Inge Albinsson (KD), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22

Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1(29) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16,46-18,22 Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande 138-149, 151-160 Mathias Lindqvist (S), vice ordförande 138-160

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 33 +lats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00-18.20 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Mikael Lundqvist (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen (mf) Leif Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2010-08-30 143 (192) Plats och tid Vingåker, kommunhuset, måndagen den 30 april kl 14.00 17.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Camilla Anglemark (S), ordf Viking Jonsson

Läs mer

2015-04-27. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndag 4 maj 2015, kl. 10.00. Underskrifter Sekreterare 101-139 Ann-Katrin Karlsson

2015-04-27. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndag 4 maj 2015, kl. 10.00. Underskrifter Sekreterare 101-139 Ann-Katrin Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 231 (306) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndag 27 april 2015, kl. 10.00-17.00 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 9 september 2015, klockan 8.00 -

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 9 september 2015, klockan 8.00 - DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-09 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 9 september 2015, klockan 8.00 - Beslutande Martin Carling (C) ordf Åke Jansson (C) Christer Olsson(C) Gösta Schagerholm

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

2015-10-15 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar

2015-10-15 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-15 1 (13) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2015-10-22 Kl. 08.30 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S) Lars Beckman (S) ordf Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Leif Jonsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-27 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-11.00 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid A-salen klockan 09.00 10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer