SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall"

Transkript

1 (14) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott och tid Klockan 08:00 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 08:00 Information 08:15 1 Föreläggande/SKB:s ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Barbro Andersson Öhrn Pär-Olof Olsson Anna-Lena Söderblom Gunnar Lindberg Bertil Alm Christina Haaga Marie Berggren 2 Konferens, Waste Management 2014 i Phoenix USA 2-6 mars 2014/Representation Marie Berggren 3 Deltagande i processen runt utbyggnaden av SFR Marie Berggren 4 Konferens, Safety Case symposium 2013 i Paris 7-9 oktober 2013/Deltagande Marie Berggren 5 Budgetförstärkning med anledning av ombyggnation Lärkbacken 6 Östhammarshem/Försäljning av fastigheten Östhammar 57:2 7 Regionförbundet, Organisation destination Uppsala/Ställningstagande 8 Leadersamverkan under nästa landsbygdsprogram

2 (14) 11:00 9 Börstil 11:11, industritomt/vidareförsäljning Annila Bexelius 10 Foghammar 5:2, del av/förvärv Annila Bexelius 11 Detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk, Österbybruk 1:116 del av/kungörelse 12 Remiss av promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 13:00 13 Sandika 6:2, del av/avsiktsförklaring Ulf Andersson Martin Larsson 14 Skyltar vid infarten till Östhammar Ulf Andersson 15 Uppsala Nämndemannaförening/Ansökan om verksamhetsstöd 16 Anmälningsärende/Inbjudan att ingå i nytt regionalt råd för samhällsskydd och beredskap 17 Anmälningsärende/Skrivelse om Sjötorget och Källörsparken, Östhammar 18 Anmälningsärende/Undersökningar vid Österby bruksområde Sekreterare Kersti Ingemarsson Ordförande Jacob Spangenberg (C)

3 (14) 08:15 1 Dnr 2011KS111 Dpl 531 Föreläggande Svensk Kärnbränslehantering AB ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M Handling A Östhammars kommun mottog en remiss, förfrågan daterad , från mark- och miljödomstolen (MMD) angående kompletteringsbehovet av SKB:s ansökan om tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Östhammars kommun framställde i sitt svar ett antal önskemål om komplettering, yttrande från Kommunstyrelsen, Östhammars kommun 30 maj 2012, aktbilaga 139. SKB har därefter kompletterat ansökan, aktbilagorna , varefter domstolen berett kommunen möjlighet att lämna ett skriftligt yttrande över kompletteringarna. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och vid kommunstyrelsens sammanträde Ordförande Barbro Andersson-Öhrn (S), Anna-Lena Söderblom (M), Bertil Alm (C), vice ordförande Pär-Olof Olsson (M), Gunnar Lindberg (S), Christina Haaga (S) samt slutförvarschef Marie Berggren inbjuds till arbetsutskottet.

4 (14) 2 Dnr 2013KS007 Dpl 027 Konferens, Waste Management 2014 (WM2014) i Phoenix USA 2-6 mars 2014/Representation Chef för slutförvarsenheten Marie Berggren föredrar ärendet Östhammars kommun kommer att medverka i konferensen. Frågan om representation tas upp på arbetsutskottets sammanträde i augusti. Programmet håller på att utvecklas och enhetschef Marie Berggren har meddelat Sverigekoordinatorn att Östhammars kommun och Oskarshamns kommun kan medverka i föredrag samt paneldebatt (beroende på tema) men inte i någon monter. De teman som medverkan kan ses är under: - Siting and Public Acceptance samt - Knowledge transfer Medverkande utom industrin kommer att representeras av 2-5 personer, Oskarshamns kommun sannolikt av 2-3 personer. Det är rimligt att även Östhammars kommun medverkar med liknande antal medverkande. Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet.

5 (14) 3 Dnr 2013KS260 Dpl 900 Deltagande i processen runt utbyggnaden av SFR Handling B Kommunstyrelsen har mottagit en skrivelse från Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) där man 1. Vill att kommunen blir en mer aktiv granskande aktör i processen runt utbyggnaden av SFR. 2. Vill få ett principiellt yttrande om Oss har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från kommunen för att arbeta med och granska SFR-projektet. Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet. 4 Dnr 2013KS007 Dpl 027 Deltagande i internationell konferens Safety Case symposium 2013 i Paris 7-9 oktober Temat är the state of the art of safety cases. Mer information finns på hemsidan Personlig inbjudan har gått till Anna-Lena Söderblom att vara föredragande under rubriken How did the Swedish communities organize themselves in reviewing a safety case. Ärendet har behandlats på det gemensamma presidiemötet i slutförvarsorganisationen där man uttalade att ytterligare deltagande från slutförvarsorganisationen kan vara lämpligt. Förslag till beslut Anna-Lena Söderblom (M), ordförande i referensgruppen och Barbro Andersson Öhrn (S) från säkerhetsgruppen deltar för Östhammars kommun. Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet.

6 (14) 5 Dnr 2013KS242 Dpl 041 Dnr 2012SN157 Dpl 041 Budgetförstärkning med anledning av ombyggnation Lärkbacken Handling C P.g.a. arbetsmiljöskäl och andra myndighetskrav har omfattande ombyggnationer genomförts på Lärkbacken. Kostnaderna ingår inte i nuvarande budgetram för Socialnämndens beslut Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetförstärkning med tkr för år Ekonomikontorets yttrande föreligger. 6 Dnr 2013KS251 Dpl 216 Östhammarshem Försäljning av fastigheten Östhammar 57:2 Handling D Östhammarshems styrelse har vid sammanträde , 41 beslutat att försälja fastigheten Östhammar 57:1 enligt bifogat mötesprotokoll.

7 (14) I enlighet med Östhammarshems stadgar 17 önskas kommunstyrelsens medgivande till försäljning. 7 Dnr 2013KS232 Dpl 901 Regionförbundet, Organisation destination Uppsala/Ställningstagande Handling E Catarina Blom och Cecilia Fors från Regionförbundet besöker arbetsutskottet för en överläggning om bl.a. Organisation destination Uppsala, Visit Uppland Länstransportplanen (LTP) Regional utvecklingsstrategi (RUS) Möjligt samarbete för skolutveckling Kompetensforum Forskning och utvecklingsverksamheten (FOU) Arbetsutskottet tackar för överläggningen. Underlag för ställningstagande gällande Organisation destination Uppsala, Visit Uppland behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet utgår Inkommande underlag för ställningstagande gällande Organisation destination Uppsala, Visit Uppland ska överlämnas till tillväxtkontoret.

8 (14) Förbundsstyrelsens beslut föreligger. Tillväxtkontoret har tagit del av underlaget och lämnar följande Förslag till beslut Östhammars kommun ställer sig bakom förbundsstyrelsens beslut. 8 Dnr 2013KS266 Dpl 901 Leadersamverkan under nästa landsbygdsprogram Handling F Leader Uross är en ideell förening som under åren bedriver landsbygdsutveckling i delar av kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Med utgångspunkt från de erfarenheter som Leader Uross gjort under innevarande period vill man skapa ett närmare samarbete med medverkande kommuner för att i högre utsträckning samordna leaderstrategin (eller CLLD-strategin) med kommunala strategier för lokal utveckling. För att förbereda starten av kommande programperiod föreslår Leader Uross: 1. Ett möte mellan respektive kommunstyrelse och ordförande och verksamhetsledare för närmare diskussion om fortsatt samarbete inom ramen för lokalt ledd utveckling. 2. Att kommunerna förbereder för fortsatt samarbete genom att reservera budgetmedel för medfinansiering under programperioden

9 (14) 11:00 9 Dnr 2013KS274 Dpl 216 Börstil 11:11, industritomt, vidareförsäljning Handling G Nuvarande ägare till fastigheten Börstil 11:11 önskar kommunens medgivare till att sälja fastigheten vidare. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. 10 Dnr 2012KS425 Dpl 215 Foghammar 5:2, del av, förvärv Handling H Östhammars kommun har erbjudits att för 20 kr per m 2 förvärva ca 10 ha obebyggd mark av dödsboägaren till fastigheten Foghammar 5:2 i Alunda. Fastighetsägaren vill sälja hela området. Ett planprogram för området togs fram 2008 som omfattade ca 70 tomter, se bifogad programskiss. För att exploateringen ska vara möjlig förutsätts att en större kraftledning som går genom området markförläggs, kostnaden uppgår enligt bedömning från Vattenfall till ca 2,5-3 miljoner kronor och bekostas av exploatören. För en del av fastigheten finns en detaljplan från Tekniska kontoret är fortsatt tveksamma till ett förvärv då kommunen redan äger mark i Alunda som kan detaljplaneläggas för egnahemstomter. Tekniska kontoret ser också fördelar med att fortsätta utbyggnaden av kommunala tomter på västra sidan av väg 288 där service och skolor/förskolor finns. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.

10 (14) 11 Dnr 2013KS060 Dpl 313 Dnr 2011SBN1873 Dpl 313 Detaljplan för område vid Gimogatan i Österbybruk, Österbybruk 1:116 del av/kungörelse Handling I Granskningstid 1 juli 26 juli 2013 Syftet med denna detaljplan är att införa en rätt att uppföra en bostadsbyggnad inom ett område vid Gimogatan i Österbybruk. Området utgör plantering i gällande detaljplan. Planområdet ligger norr om Gimogatan och väster om Kanalvägen i centrala Österbybruk. Områdets areal är ca kvadratmeter som utgörs av gräsbevuxen öppen mark. Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida Eventuella synpunkter ska skriftligen senast sista utställningsdag ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Omedelbar justering rekommenderas. 12 Dnr 2013KS248 Dpl 900 Remiss av promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige N2013/2837/E Handling J Regeringskansliet har med bistånd av bland annat Statens energimyndighet, Boverket, Energimarknadsinspektionen och Swedac tagit fram förslag till hur energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige.

11 (14) Remissen finns på Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast Kommunkansliets skrivelse föreligger. Förslag till beslut Östhammars kommun ställer sig bakom de redovisade lagförslagen. 13:00 13 Dnr Dpl Sandika 6:2 del av/avsiktsförklaring Handling K Östhammars kommun har för avsikt att etappvis försälja och överlåta del av fastigheten Sandika 6:2 till en företagsgrupp SANDIKA 6:2 AB. Avsikten är att företagsgruppen tillsammans med kommunen ska ta fram en detaljplan för bostäder i området. Kommunen har uppdragit åt NAI Svefa att genomföra en värdering av fastigheten Sandika 6:2. Avsikten med uppdraget är att ta fram ett underlag för ett pris vid den etappvisa försäljningen av fastigheten. Näringslivschef Ulf Andersson och Martin Larsson, konsult från NAI Svefa inbjuds till arbetsutskottet.

12 (14) 14 Dnr 2013KS254 Dpl 003 Skyltar vid infarten till Östhammar 2010KS034 Ulf Andersson föredrar ärendet om skyltar vid infarten till Östhammar Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Ärendet om skyltning fortsätter beredas, utifrån förda diskussioner. Ulf Andersson får i uppdrag att se över alternativ till en långsiktig placering av en samlad skyltning utmed väg 76 vid Östhammarsinfarten. En återkoppling ska ske till arbetsutskottets sammanträde 17 september Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet. 15 Dnr 2013KS234 Dpl 115 Uppsala Nämndemannaförening/Ansökan om verksamhetsbidrag Handling L Uppsala Nämndemannaförening ansöker om verksamhetsbidrag om kronor för att kunna finansiera bl.a. kompetensutveckling för föreningens medlemmar. Ekonomikontorets yttrande föreligger. Förslag till beslut Kommunstyrelsen avslår Uppsala Nämndemannaförenings ansökan om verksamhetsbidrag.

13 (14) 16 Dnr 2013KS267 Dpl 901 Dnr 2013KS001 Dpl 904 Anmälningsärende Inbjudan att ingå i nytt regionalt råd för samhällsskydd och beredskap Handling M Kommunchef Peter Nyberg har fått inbjudan, tillsammans med cirka 20 andra utvalda befattningshavare inom Uppsala län att ingå i vårt läns regionala råd för samhällsskydd och beredskap. Peter Nyberg kommer att ingå i rådet. 17 Dnr 2013KS001 Dpl 904 Anmälningsärende Skrivelse om Sjötorget och Källörsparken, Östhammar Handling N Skrivelse daterad om upplevelser och synpunkter gällande Sjötorget och Källörsparken föreligger.

14 (14) 18 Dnr 2013KS257 Dpl 900 Dnr 2013KS001 Dpl 904 Anmälningsärende Undersökningar vid Österby bruksområde Handling O Länsstyrelsen informerar i meddelande om att de undersökningar av föroreningar som gjorts i mark och vatten vid Österby bruk finns redovisade i en rapport från konsultföretaget Kemakta Konsult. Rapporten finns tillgänglig på kommunkansliet.

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 10 mars 2006, klockan 09.00 12.45. Plats: Kommunhuset, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer