SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (47) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Tomas Bendiksen (S) och Per-Olof Olsson (M) Underskrifter Sekreterare.. Omedelbart justerad paragraf 166 Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Margareta Widén Berggren (S).... Tomas Bendiksen (S) Per-Olof Olsson (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun Underskrift.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

2 (47) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08: Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Inger Modig Lind Ordförande Justerande.. Jacob Spangenberg (C), , Margareta Widén Berggren (S) Per-Olof Olsson (M) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet, Östhammars kommun anslags nedtagande.. Inger Modig Lind Utdragsbestyrkande

3 (47) 146 Dnr KS Dpl 904 Information om medlemskap i Regionförbundet, de gemensamma nämnderna och de kommunala bolagen Margareta Widén Berggren (S) lämnar en kort information från räddningsnämndens verksamhet. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

4 (47) 147 Dnr KS Dpl 904 Information från kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef Peter Nyberg informerar om nya chefer inom kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen samt ny samverkanskoordinator. Ny parkering på Bilstagärde, samtliga anställda och förtroendevalda som ska till kommunhuset ska parkera på den nya parkeringen. Vid kortare besök max 1 timme kan parkeringen ske utanför kommunhuset. Ombyggnation av kommunhuset under cirka 1 år. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

5 (47) 148 Dnr KS Dpl 022 Personligt ombud, överflytt av verksamhet Verksamheten bedrivs med stöd av meddelandebladet 2000/14 (Socialstyrelsen). Personliga ombudet arbetar på klientens uppdrag, uppmärksammar systemfel, samlar in kunskaper om omkringliggande aktörer samt arbetar för en bättre samordning av samhällets insatser. För närvarande är ett reviderat meddelandeblad under bearbetning av Socialstyrelsen där nya direktiv av målgrupp, arbetet med systembrister och avvikande händelser förtydligas. Kommunledningskontorets skrivelse föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Verksamheten personligt ombud organiseras inom ramen för socialnämndens verksamhet, där verksamheten placeras centralt inom administrationen. Verksamheten bör ej placeras inom verksamhet som beslutar i myndighetsärenden(ifo, VoO, LSS) eller verkställer myndighetsbeslut. Verksamheten föreslås organiseras inom socialnämnden fr.o.m De medel som idag är budgeterade för verksamheten överförs till socialnämnden. I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C). Kommunchef Peter Nyberg får i uppdrag att föra diskussioner med socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag Delges: Socialnämnden Peter Nyberg

6 (47) 149 Dnr KS Dpl 904 Rapport från nämnder/förvaltningar Näringslivschef Ulf Andersson informerar från Tillväxtkontorets verksamhet. Bl.a. från Östhammar Direkt och Marknad och kommunikation. En presentation lämnas även över prioriterade områden. Bygg- och miljöchef Charlotte Köhler informerar från bygg- och miljönämndens verksamhet. Ambition, nuläge och avvikelse inom områdena miljö, livsmedel, bygglov, kart och detaljplaner. I ärendet yttrar sig Tomas Bendiksen (S), Roger Lamell (S), Margareta Widén Berggren (S), Cecilia Bernsten (C), Bertil Alm (C), Lars O Holmgren (BOA), Kerstin Dreborg (MP) och Jonas Svensson (S). Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

7 (47) 150 Dnr KS Dpl 904 Rapport av representant från överförmyndarnämnden Direktör Ida Hellrup och ledamot Elisabet Eklund (C) inbjuds till kommunstyrelsen för en lägesrapport av verksamheten. En presentation lämnas över uppdraget, antal ärenden, rekrytering av ställföreträdare, en kampanj kommer att genomföras i alla kommuner under hösten. Lokal tillgänglighet i kommunerna, bl. a kan besök bokas. Utbildning till gode män och förvaltare är obligatoriskt. Utbildning är upphandlad och godemansföreningen genomför utbildningar efter en av nämnden fastställd utbildningsplan. I ärendet yttrar sig Jonas Svensson (S), Bertil Alm (C), Margareta Widén Berggren (S) och Tomas Bendiksen (S). Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och tackar för densamma. Delges Ida Hellrum Elisabet Eklund

8 (47) 151 Dnr KS Dpl 121 Information om befolkningsutveckling Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Information om befolkningsutveckling, antal och trender. En ökning med 84 personer sedan förra året. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

9 (47) 152 Dnr KS Dpl 042 Budgetuppföljning per maj 2015 Driftbudgetuppföljning och Investeringsbudgetuppföljning, netto Maj 2015 föreligger. Kommunchef Peter Nyberg och ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet. Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljningen. Delges. Ekonomikontoret

10 (47) 153 Dnr KS Dpl 041 Budget 2016 Skatte- och bidragsprognos samt preliminär resultatbudget 2016 föreligger. Ärendet utgår.

11 (47) 154 Dnr KS Dpl 900 Remiss, En kommunallag för framtiden, information I slutbetänkande från utredningen om en kommunallag för framtiden föreslås en helt ny kommunallag i syfte att möjliggöra en professionell och en effektiv kommunal verksamhet med höga krav på rättssäkerhet. För att förbättra organisationen föreslår utredningen att styrelsen ska kunna ges en stärkt rättslig ställning i förhållande till andra nämnder och att det införs tydligare krav på att följa upp egen regi på samma sätt som privata utförare. Utredningen vill synliggöra den anställdes roll bättre i kommunallagen och föreslår kommuner och landsting att anta en instruktion för kommun- och landstingsdirektören. För att få en kommunallag i bättre samklang med EU- rätten föreslås bl.a. en hänvisning till reglerna om tjänster av allmänt intresse. För att stärka möjligheterna till kontroll och överprövning föreslås en utvidgning av kretsen av de som kan överklaga beslut och att reglerna om rättelse om kommunala beslut ska skärpas. De förtroendevalda revisorerna ska vara kvar, men det ska bl.a. införas ett uttryckligt krav på att de ordförande som utses ska väljas från den politiska minoriteten. För att anpassa lagen till IT-utvecklingen föreslås att den fysiska anslagstavlan ersätts med en anslagstavla på kommunens eller landstingets webbplats. Remisstiden pågår till oktober Yttrande över remissen beräknas att behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 eller den 13 oktober och i kommunstyrelsen den 20 oktober. Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. SKL:s skrivelse om En kommunallag för framtiden daterad föreligger. Kommunjurist Inger Modig Lind och kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

12 (47) Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Förslag till remissyttrande kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober Delges: Kommunstyrelsens arbetsutskott

13 (47) 155 Dnr KS Dpl 904 Information från Strategienheten om slutförvaret Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor avseende perioden föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor avseende perioden _ Delges Strategienheten

14 (47) 156 Dnr KS Dpl 216 Österbybruk 1:422, företagshuset, försäljning Fastigheten Österbybruk 1:422, företagshuset i Österbybruk har genom Svensk Fastighetsförmedling varit ute till försäljning. Köpet gäller under förutsättning att av Östhammars kommun laga kraft vunnit beslut godkänner försäljningen. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att företagshuset i Österbybruk på fastigheten Österbybruk 1:422 överlåts till en köpeskilling på kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpekontrakt. Kommunstyrelsen beslutar att företagshuset i Österbybruk på fastigheten Österbybruk 1:422 överlåts till en köpeskilling på kronor och i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till köpekontrakt. (Bilaga 1). Delges: Köparen Tekniska förvaltningen

15 (47) 157 Dnr KS Dpl 005 Finansieringsmodell, IT-utrustning Tilläggsbudgetering Barn och utbildningsförvaltningen genomför under perioden en större satsning gällande digital teknik inom förskola och skola. Ett antal pilotprojekt har bedrivits under läsåret för att utvärdera olika tekniska plattformar och utrustningar (datorer och lärplatta). Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten har Barn och utbildningskontoret tagit fram ett koncept som nu kommer att införas på kommunens för- och grundskolor, vilket bl.a. innebär att samtliga högstadieelever i Östhammars kommuns skolor från hösten 2015 kommer att erbjudas lån av dator eller lärplatta under studietiden. Den totala volymen, fullt utbyggd, beräknas till ca enheter och avser både elever och pedagoger, varav ca 1/3 (ca 800 enheter) beräknas omsättas/förnyas årligen. Drift- och supportchef Dan Malmberg Jansson och kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen beviljar IT-kontoret en investeringsram på 2,2 Mkr. Detta sker 2015 inom Kommunstyrelsens investeringsbudget för Vision och oförutsedda investeringar med 2,2 Mkr. Från och med 2016 ska IT-kontoret ha en egen investeringsram. Frågan tas med i budgetprocess för Delges: Kommunfullmäktige

16 (47) 158 Dnr KS Dpl 911 Nomineringar till Slutförvarsorganisation 1 juli 31 december 2015 Fyllnadsval I samband med platsvalet 2009 skapade Östhammars kommun en organisation för att ha en bättre beredskap för SKB s arbete med att ta fram en ansökan för tillstånd till ett slutförvar för kärnbränsle. Ansökan att få uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle lämnades in 2011 till mark- och miljödomstolen samt strålsäkerhetsmyndigheten och prövningen pågår för närvarande. Under 2015 lämnade SKB även in ansökan för att få bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt kortlivat driftavfall (SFR) till att bli ett slutförvar även för rivningsavfall samt också vara mellanlager för långlivat radioaktivt avfall i avvaktan på konstruktionen av ett slutförvar för denna typ av avfall. Konceptstudier har påbörjats för ett framtida slutförvar för långlivat avfall (SFL) och kommer utvecklas över tid mer och mer i FUD-programmen. Fler politiska partier i kommunen har idag ingen representation i MBK och Säkerhetsgruppen. Dessa förändringar innebär att en ny beredskap behövs i den slutförvarsorganisation som finns idag: Domstolsförhandlingar-kommunen går in i ett annat skede som innebär förhandlingar i skarpt läge, kommunen behöver ha en god villkorsberedskap. Regeringens fråga till kommunen kommer sannolikt under den närmaste fyraårsperioden. Hela kommunfullmäktige behöver ha höjd beredskap och kunskap inför frågan. Ny platsvalsprocess inför ett SFL behöver ha en strukturerad kunskapsöverföring av alla de lärdomar som befintlig organisation har erövrat. Med hela kommunfullmäktige involverat i referensgruppen sker ett naturligt ledamotsbyte med ungefär en tredjedel i anslutning till val, referensgruppens engagemang kan också inspirera ledamöterna till engagemang även i MKB och Säkerhetsgruppen. Den organisationsförändring som föreslås förutsätter finansiering med medel från kärnavfallsfonden i sin helhet utom arbetet med villkorsrådet. Jacob Spangenberg (C) föredrar ärendet.

17 (47) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att prolongera den befintliga slutförvarsorganisationen under tiden 1 juli 31 december MKB och Säkerhetsgruppen utökas med en adjungerad ledamot vardera. Detta för att SD och LPO ska få representation. Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar att prolongera den befintliga slutförvarsorganisationen under tiden 1 juli 31 december MKB och Säkerhetsgruppen utökas med en adjungerad ledamot vardera. Detta för att SD och LPO ska få representation. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 juni och på kommunstyrelsen den 18 augusti till dessa sammanträden ska nominering inkommit från SD och LPO. Båda partierna nominerar till Säkerhetsgruppen. (SD) nominerar Peter Brandt och (LPO) Sören Axelsson. Ingen av partierna nominerar till MKB-gruppen, varför arbetsutskottet föreslås lämna förslag, utifrån inkomna nomineringar till en adjungerad ledamot i Säkerhetsgruppen och en adjungerad ledamot i MKBgruppen. Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. Diskussioner förs med anledning av inkomna nomineringar och förslaget är att (SD) som har flest mandat ska få sin nominering tillgodosedd. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar om fyllnadsval för Slutförvarsorganisationen 1 juli 31 december 2015 och utser Peter Brandt (SD) till Säkerhetsgruppen samt Sören Axelsson (LPO) till MKB-gruppen.

18 (47) Kommunstyrelsen beslutar om fyllnadsval för Slutförvarsorganisationen 1 juli 31 december 2015 och utser Peter Brandt (SD) till Säkerhetsgruppen samt Sören Axelsson (LPO) till MKB-gruppen. Delges. Peter Brandt Sören Axelsson Personalkontoret Säkerhetsgruppen MKB-gruppen Troman

19 (47) 159 Dnr KS Dpl 701 Dnr SN Dpl 701 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, 2015 Föreligger statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h respektive 28 h LSS. Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrappor kvartal vilken överlämnas till kommunfullmäktige. Delges. Kommunfullmäktige

20 (47) 160 Dnr KS Dpl 240 Politisk representant/kontaktperson för Mälaren En sjö för miljoner (MER) Kommunstyrelsen har tidigare i år beslutat att vi ska gå med i organisationen Mälaren En sjö för miljoner (MER). Nu önskar MER få en politisk representant som kontaktperson för kommunen. Vi sitter inte med i någon styrelse eller har andra uppdrag, men MER mailar ut info om verksamheten, aktuella seminarier och studiebesök till både tjänstemän och politiker. Camilla Andersson är kontaktperson på tjänstemannanivå. Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser Jacob Spangenberg (C), politisk representant som kontaktperson för kommunen. Jacob Spangenberg (C), utses till politisk representant som kontaktperson för Östhammars kommun i En sjö för miljoner (MER) Delges: En sjö för miljoner (MER) Jacob Spangenberg Camilla Andersson Troman

21 (47) 161 Dnr KS Dpl 900 Remiss, handlingsprogram Uppsala brandförsvar , samrådsversion Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) säger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet (3 kap, 3 ) och ett för räddningstjänst (3 kap, 8 ). Det finns inget som hindrar att programmen upprättas som ett gemensamt dokument. Handlingsprogrammet har flera syften. Ett viktigt sådant är att tala om hur kommunen ska arbeta för att uppnå de nationella målen, det vill säga vilka mål som ska gälla på lokal nivå för att åstadkomma ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor samt hur räddningstjänsten organiseras så att insatserna kan genomföras inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt. Övriga syften är bland annat att ange hur verksamheten är organiserad, planerad och resurssatt, samt ange hur samverkan sker. Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Uppsala kommun är värdkommun för nämnden. Räddningsnämnden bedriver verksamhet i de tre kommunerna inom ramen för ett avtal och ett nämndreglemente. Uppsala brandförsvar är en förvaltning inom Uppsala kommun som svarar under räddningsnämnden. Samrådsversion, handlingsprogram Uppsala brandförsvar föreligger. Beredskaps- och säkerhetssamordnare Lars-Erik Falk föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar. Arbetsutskottets beslut Handlingsplanen översänds till utvecklingsgrupperna för eventuella synpunkter tillsammans med ett missiv. Synpunkter ska skickas senast 7 september 2015 till räddningsnämndens kommunrepresentanter. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun har inga synpunkter på föreliggande handlingsprogram Uppsala brandförsvar I ärendet yttrar sig Margareta Widén Berggren (S) och Bertil Alm (C).

22 (47) Östhammars kommun har inga synpunkter över föreliggande handlingsprogram Uppsala brandförsvar Delges: Räddningsnämnden Lars-Erik Falk

23 (47) 162 Dnr KS Dpl 902 Medlemskap i Bergskraft ekonomisk förening 2005 beviljade Nutek Ljusnarsbergs kommun medel från Europeiska regionala strukturfonden att driva projekt Bergskraft under tre år. Syftet med projektet var att skapa tillväxt genom bergsbruk. Tidpunkten för projektstart var lämplig eftersom intresset för mineraliska råvaror under tiden efter 2005 var stark och åter satte Bergslagen i rampljuset för prospektering och nya planer på investeringar i gruvor och bergsbruk. Under perioden tiodubblades antalet undersökningstillstånd i Bergslagen. Den kraftiga ökningen har av den tillståndsgivande myndigheten Bergstaten delvis tillskrivits projekt Bergskraft, som jobbade aktivt för att marknadsföra Bergslagen och sprida information om prospekterings-potentialen i området, och i mars 2008 beviljades det treåriga projektet Bergskraft Bergslagen med finansiellt stöd av 13 kommuner (däribland Östhammars kommun), fyra länsorganisationer, Örebro Universitet och strukturfonderna i Östra och Norra Mellansverige m.fl. finansiärer. Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun tecknar medlemskap i Bergskraft ekonomisk föreningen från verksamhetsåret Kostnaden finansieras inom tillväxtkontorets budget. Östhammars kommun tecknar medlemskap i Bergskraft ekonomisk föreninge från verksamhetsåret Kostnaden finansieras inom tillväxtkontorets budget. Delges: Bergskraft ekonomisk förening Tillväxtkontoret Ulf Andersson

24 (47) 163 Dnr KS Dpl 702 Dnr SN Dpl 702 Förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd, antagande För att få serveringstillstånd ska sökande, genom att avlägga ett kunskapsprov, påvisa tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Föreligger förslag på ändring av avgifter för kunskapsprov. Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till ändrade avgifter för kunskapsprov för serveringstillstånd. Delges: Kommunfullmäktige

25 (47) 164 Dnr KS Dpl 042 Perioduppföljning januari april 2015, gemensam räddningsnämnd Den gemensamma räddningsnämndens perioduppföljning, tertial föreligger. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av den gemensamma räddningsnämndens perioduppföljning, tertial och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tagit del av den gemensamma räddningsnämndens perioduppföljning, tertial (Bilaga 2).

26 (47) 165 Dnr KS Dpl 993 Brottsofferjouren, ansökan om bidrag Brottsofferjouren har tillskrivit Östhammars kommun och ansökt om bidrag med kr (4 kr per invånare) till sin verksamhet i Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Motsvarande ansökan har alltså skickats till Tierp och Älvkarleby. Socialnämnden har betalat ut bidrag till Brottsofferjouren fram till år 2003, men inget därefter. Socialnämnden har ingen intention att i dagsläget upphandla tjänster gällande brottsoffer, utan överlämnar ansökan om verksamhetsbidrag till kommunstyrelsen. Ekonomikontorets yttrande föreligger. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens ordförande och socialchef inbjuds till kommunstyrelsens arbetsutskott för en överläggning i ärendet. Kerstin Björck-Jansson (C) och Kenneth Lindholm föredrar ärendet. Informeras om att brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo beslutat vid styrelsemöte att fr. o m upphöra med att ta emot brottsutsatta personer från de norduppländska kommunerna Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Detta med anledning av att kommunerna i Norduppland inte lämnat besked om inlämnad ansökan om verksamhetsbidrag. Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas till fortsatt beredning samt remitteras till gruppen för Trygg i Östhammars kommun (TRÖ) för eventuella synpunkter. Återkoppling sker till kommunstyrelsens arbetsutskott skyndsamt. TRÖ har tagit upp frågan på möte och anser att brottsofferjourens verksamhet är angelägen för Östhammars kommun och att brottsutsatta personer behöver få ha någon att vända sig till, i olika sammanhang som inte omfattas av socialtjänstlagen. Kommunledningskontorets skrivelse föreligger.

27 (47) Förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Brottsofferjouren i Uppsala för att ingå en överenskommelse om brottsofferjour, även för Östhammars kommun. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att anslå 85 tkr för brottsofferjour. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att kontakta befintliga brottsofferjourer i länet för en överenskommelse. Kostnaden anslagstäcks ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. _ Kommunstyrelsen beslutar att anslå 85 tkr årligen för brottsofferjour. Avtal upprättas med brottsofferjouren som reglerar brottsofferjourens och kommunens åtaganden. Kommunchef Peter Nyberg ges delegation på att teckna avtal mellan Brottsofferjouren och Östhammars kommun. Återrapportering ska ske minst en gång/år. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges delegation på att utse en person som har en insynsplats i styrelsen. Kostnaden anslagstäcks ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. _ Delges: Brottsofferjouren i Uppsala, Knivsta, Håbo och Älvkarleby Ekonomikontoret Uppföljning KSAU

28 (47) 166 Dnr KS Dpl 900 Remiss, All recycling AB, tillståndsansökan om utökad verksamhet på fastigheten Söderharg 1:29 Dnr Länsstyrelsen Uppsala län har översänt remisshandlingar i ärendet för yttrande, senast 30 juni Östhammars kommun har fått förlängd remisstid till 19 augusti Bygg- och miljönämnden har yttrat sig över remissen, daterat Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. Jacob Spangenberg (C) och Jonas Svensson (S) anmäler jäv. Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde Jacob Spangenberg (C) och Jonas Svensson (S) deltar inte i ärendets handläggning. I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C). Kommunstyrelsen har tagit del av tillståndshandlingarna och bygg- och miljönämndens yttrande över detsamma. Kommunstyrelsen ansluter sig till bygg- och miljönämndens synpunkter och lämnar ärendet i övrigt utan erinran. (Bilaga 3). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Jacob Spangenberg (C) och Jonas Svensson (S) deltar ej i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv. Delges: Länsstyrelsen Bygg- och miljöförvaltningen Strategienheten

29 (47) 167 Dnr KS Dpl 007 Yttrande över KPMG:s granskning av kommunens bokslut och årsredovisning 2014 På uppdrag av Östhammars kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av Östhammars kommuns bokslut och årsredovisning för Revisionen önskar att kommunstyrelsens lämnar ett yttrande över bifogad granskning senast den 26 augusti Kommunledningskontorets skrivelse föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen besvarar revisionens rapport i enlighet med kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsen besvarar revisionens rapport i enlighet med kommunledningskontorets skrivelse (Bilaga 4). Delges: Revisionen Ekonomikontoret

30 (47) 168 Dnr KS Dpl 901 Revidering av avtal, Ny brandstation i Tierp Detta avtal är en revidering av tidigare avtal från Anledningen till att avtalet behöver revideras är en ny kostnadsuppskattning. En förstudie är gjord under 2015 av White arkitekter AB med en mer grundlig kostnadsberäkning. Kostnadsuppskattning är tkr (-10/+30 %) för projektet inklusive byggherrekostnader och tomt. Brandförsvarets del av kostnaden bedöms till 62 %: tkr och ambulansen del till 38 %: tkr. I nuvarande avtal är kostnadsuppskattning cirka tkr med en yta på cirka kvm för brandförsvarets del. Kostnadsökningen beror främst på att ytan ökat till cirka kvm vilket i sin tur främst beror på ökade ytor för teknikutrymmen (undercentral, fläktrum, förråd, städ, el, tele-data). Byggkostnaden bedöms även öka till cirka kr/kvm, i nuvarande avtal bedömdes byggkostnaden till cirka tkr/kvm. Kostnadsökningen av årshyran som uppstår för Räddningsnämnden fördelas mellan kommunerna enligt kostnadsfördelningen i samarbetsavtalet för den gemensamma räddningsnämnden. Räddningsnämnden får full kostnadstäckning för hyresökningen genom ökat anslag från kommunerna enligt avtalsförslaget. Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslår kommunerna besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om ny brandstation i Tierp. Tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp upphör samtidigt att gälla. Delges: Kommunfullmäktige

31 (47) 169 Dnr KS Dpl 901 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening, antagande Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden går ut på att ett område går samman och gör en strategi för hur landsbygden ska utvecklas. Strategin genomförs genom att bevilja stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, till exempel i form av nedlagd arbetstid. Leader står för samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi. Östhammars kommun och Upplandsbygd har samarbetat under i det första landsbygdsprogrammet för detta geografiska område. Denna programperiod har varit den tredje i ordningen i Europa. Perioden för det fjärde kommande landsbygdsprogrammet löper mellan åren , (genomförandet har försenats och kommer att ske under åren ). De kommuner som ingår i Leaderområdet är Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna. Arbetet baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska områdets landsbygd med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den lokala nivån. Östhammars kommun delfinansierar Upplandsbygds verksamhet tillsammans med de andra ingående kommunerna för att utveckla landsbygden i området. Förslag till samarbetsavtal föreligger. Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar föreliggande samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening. Föreliggande samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening antas. (Bilaga 5).

32 (47) Delges: Upplandsbygd Ideell förening Stefan Edelsvärd Tillväxtkontoret

33 (47) 170 Dnr KS Dpl 005 Samarbetsavtal avseende bredbandsutveckling, godkännande Riksdag, regionala och lokala myndigheter har satt en ambitiös agenda för den digitala utvecklingen. På bredbandsområdet är målsättningen att minst 90 % av medborgare och företag har tillgång till höghastighetsuppkoppling. Östhammars kommun har i sina prioriterade mål angett takten i utbyggnaden, 50 % redan Östhammars kommun har ett kommunägt stadsnät med såväl fiber som xdsl uppkopplingar. Stadsnätet har erbjudit sina tjänster på såväl tätorter som landsbygd samt till industriområden. Kommunledningskontorets skrivelse föreligger. Östhammars kommun föreslås att ingå samarbetsavtal med de privata aktörer som är intresserade under följande förutsättningar: Östhammars kommun avser behålla ägandet av stadsnätet åtminstone tills målen i den digitala agendan är nått Stadsnätet kommer fortsättningsvis att fokusera på nya bostadsområden och säkerställa tillgängligheten i befintliga industriområden. Att Östhammars kommun skall underlätta för användandet av nya tekniker för förläggning av fiber samt underlätta vid lovfrågor avseende, markupplåtelse, bygglov och strandskydd. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Kommunchef Peter Nyberg får i uppdrag att ta fram ett förslag till samarbetsavtal med privata aktörer för bredband. Samarbetsavtal, bredband Telia daterat föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner föreliggande samarbetsavtal daterat

34 (47) Föreliggande samarbetsavtal daterat mellan Östhammars kommun och Telia Sonera Sverige AB antas. (Bilaga 6). Delges: Telia Sonera AB Strategienheten Jan Rydberg

35 (47) 171 Dnr KS Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående att räkningar från Östhammars kommun ska kunna betalas via Autogiro I inlämnat medborgarförslag, daterat föreslås att Östhammars kommuns räkningar ska kunna betalas via Autogiro. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Östhammars kommun erbjuder idag autogiro för betalningar till kommunen. Vi delar förslagsställarens åsikt om att autogiro ska erbjudas även från våra privata utförare. Kommunen kommer att ställa krav i likhet med förslaget vid kommande upphandlingar. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Förslagsställaren inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde Arbetsutskottets förslag Medborgarförslaget besvaras med att Östhammars kommun idag erbjuder autogiro för betalningar till kommunen och att kommunen delar förslagsställarens åsikt om att autogiro ska erbjudas även från våra privata utförare. Kommunen kommer att ställa krav i likhet med förslaget vid kommande upphandlingar. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Medborgarförslaget besvaras med att Östhammars kommun idag erbjuder autogiro för betalningar till kommunen och att kommunen delar förslagsställarens åsikt om att autogiro ska erbjudas även från våra privata utförare.

36 (47) Kommunen kommer att ställa krav i likhet med förslaget vid kommande upphandlingar. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. (Bilaga 7). Delges: Förslagsställaren Ekonomikontoret Upphandlingsstrateg Hemsidan

37 (47) 172 Dnr KS Dpl 915 Svar på medborgarförslag angående gång- och cykeltrafik på Kyrkogatan i Östhammar I medborgarförslag, daterat redogörs att det föreligger problem för gående och cyklister i backen på Kyrkogatan mot Hembygdsgården, Östhammar. Trafiken har ökat markant i alla kategorier utmed vägen mot Kristinelundsområdet. I medborgarförslaget föreslås att en lösning med trafikseparering införs utmed sträckan så att gående och cyklister kan känna trygghet samt att ett övergångsställe i anslutning till gång- och cykelvägen etableras. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen Tekniska utskottets förslag Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta tekniska kontorets förslag till yttrande som sitt eget svar på medborgarförslaget gällande Gång- och cykeltrafik på Kyrkogatan i Östhammar samt att förslagsställaren bjuds in till sammanträdet när ärendet ska behandlas. Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Förslagsställarna inbjuds att medverka. Medborgarförslaget besvaras i enlighet med yttrande från tekniska kontoret. (Bilaga 8). Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Delges: Förslagsställaren Hemsidan

38 (47) 173 Dnr KS Dpl 911 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Leader Stockholmbygd (fd. UROSS) Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Ärendet utgår. Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet och redogör för Leader Stockholmbygds arbete och kostnader. Näringslivschef Ulf Andersson medverkar. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun utser Birgitta Söderberg som ordinarie ledamot och Stefan Edelsvärd som ersättare i styrelsen Leader Stockholmsbygd under 1 år från och med Östhammars kommun utser Birgitta Söderberg som ordinarie ledamot och Stefan Edelsvärd som ersättare i styrelsen Leader Stockholmsbygd under 1 år från och med Delges: Leader Stockholmsbygd Birgitta Söderberg Stefan Edelsvärd Troman Personalkontoret

39 (47) 174 Dnr KS Dpl 911 Val av ombud till föreningen Leader Stockholmsbygds konstituerande möte 23 september Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Ärendet utgår. Arbetsutskottets förslag Östhammars kommun utser Birgitta Söderberg som ombud till föreningen Leader Stockholmsbygds konstituerande möte 23 september Östhammars kommun utser Birgitta Söderberg som ombud till föreningen Leader Stockholmsbygds konstituerande möte 23 september Delges: Leader Stockholmsbygd Birgitta Söderberg

40 (47) 175 a) Dnr KS Dpl 904 Anmälningsärende Inkomna handlingar Förteckning över anmälningsärenden nummer föreligger. Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärenden nummer vilka läggs till handlingarna.

41 (47) 175 b) Dnr KS Dpl 904 Anmälningsärende Förslag till medlemsavgift 2016 till Regionförbundet Enligt förbundsordningen ska Regionförbundets medlemmar före juni månads utgång informeras om förslaget till medlemsavgift för nästkommande år. Förslag till medlemsavgift 2016 föreligger. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av förslag till medlemsavgift 2016 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tagit del av förslag till medlemsavgift 2016

42 (47) 175 c) Dnr KS Dpl 900 Dnr KS Dpl 904 Anmälningsärende Folkinitiativ om folkomröstning Östhammars kommun Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet och informerar om Förvaltningsrättens dom Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av Förvaltningsrättens dom och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tagit del av Förvaltningsrättens dom angående folkinitiativ om folkomröstning.

43 (47) 175 d) Dnr KS Dpl 042 Dnr KS Dpl 904 Anmälningsärende Östhammars Stadsråd, kallelse till årsmöte 2015 För information har utvecklingsgruppen för Östhammars stad översänt handlingar inför årsmöte 23 mars Kommunstyrelsen har tagit del av handlingar Östhammars stadsråds årsmöte.

44 (47) 175 e) Dnr KS Dpl 002 Dnr KS Dpl 904 Anmälningsärende Delegationsbeslut, beslut om godkännande i valfrihetssystemet för daglig verksamhet, anmälningsärende Arbetsmarknadskontoret, har behandlat en från Aktivt Stöd inkommen ansökan gällande godkännande i valfrihetssystemet för daglig verksamhet. Utifrån den dokumentation som lämnats i ärendet har följande beslut fattats. Aktivt Stöd godkänns härmed som utförare i Östhammars kommuns valfrihetssystem för daglig verksamhet. Kapacitetstak: 10 Nivåer: 1-4 Personer per nivå: ej reglerat Aktivt Stöd kommer att, så snart godkännandet administrerats, upptas i valfrihetssystemet och därmed i utförarkatalogen över godkända utförare i Östhammars kommun. Arbetsmarknadskontoret kommer att kontakta Aktivt Stöd för att planera in tid för information angående de administrativa och praktiska frågor som föreligger. Beslutet fattat i enlighet med delegation. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av anmälningsärendet och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende beslut om godkännande i valfrihetssystemet för daglig verksamhet.

45 (47) 176 a) Dnr KS Dpl 002 Delegationsbeslut Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet Östhammars kommun har tillstyrkt en antagning i allmänna hemvärnet. Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende ansökan om antagning i hemvärnet.

46 (47) 176 b) Dnr KS Dpl 005 Dnr KS Dpl 002 Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut Föreligger IT-kontorets tilldelningsbeslut avseende ramavtalsupphandlingen Programvaror och tjänster, Grundläggande IT, diarienummer Kommunstyrelsen har tagit del av tilldelningsbeslutavseende ramavtalsupphandlingen Programvaror och tjänster, Grundläggande IT. Delges IT-kontoret

47 (47) 176 c) Dnr KS Dpl 991 Dnr KS Dpl 002 Delegationsbeslut Lotteritillstånd Följande förening har registrerats för lotteriverksamhet under angiven period med ett insatsbelopp motsvarande högst 20 prisbasbelopp. 3. Öregrunds Golfklubb Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbeslut avseende lotteritillstånd.

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-29 1 (39) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00-19.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Marie Nenzén, 72 Utses att justera Bertil Alm (C) och Lena Hagman (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-21 1 (26) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 18.00 20.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Katarina

Läs mer

Ny brandstation i Tierp

Ny brandstation i Tierp KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-09-18 Diarienummer KSN-2014-1685 Kommunstyrelsen Ny brandstation i Tierp Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att teckna ett tilläggsavtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Utdrag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utdrag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 15.20 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Barbro Andin Mattsson (C) Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-10-20 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2016-10-25 Kl. 08:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, sammanträdesrum Gräsö, 17.00-20.15 ande Margareta Widén Berggren, (S), ordförande Lennart Owenius (M), ordförande Jonas Lennström (S), ledamot Örjan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 16.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V)

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 Beslutande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande. Andreas Trygg (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo Sidan 1 av 8 2015-02-05 UPPSALA-KNIVSTA-HÅBO Till Tierps kommun Kommunstyrelsen medborgarservice@tierp.se Till Älvkarleby kommun Utbildnings- och omsorgsnämnden kommun@alvkarleby.se Till Östhammars kommun

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - -

SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 8 Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, mars 2014 - - 2014-05-08 1 (19) KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen och tid 2014-05-13 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från slutförvarsenheten 2 Information

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter:

peke» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Viktoria, 17:00 19:50 Plats och tid: Ledamöter: peke» 1(8) Plats och tid: Ledamöter: Viktoria, 17:00 19:50 Catrin Johansson (S) Anders Gustafsson (S) Terence Hongslo (MP) James Jonsson (V) Stefan Edelsvärd (L) Daniel Enholm (M) Maria Jansson (M) Margareta

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer