Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Deltidsproblematiken Heltidstjänster färre... Sidan 2 Jonas Milton, Almega Löneökning till alla en styggelse... Sidan 3 På gång i världen Vad händer i vår omvärld? Sidan 5-6 Meddelande AB Kvinnors arbetsmiljö Lokaltidning tillbaka Posten i Stockholm... Sidan 8 20,5 miljoner till Arbetsmiljöverket för satsning på kvinnors arbetsmiljö Regeringen har fattat beslut om att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget syftar till att ge en ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö och bättre metoder för att i tillsynsarbetet uppmärksamma risker för belastningsskador. - Vi vet att fler kvinnor än män tvingas att avsluta sina arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. I förlängningen innebär det lägre pensioner och sämre möjligheter för kvinnor att försörja sig själv. Det är viktigt att man nu tar tag i frågan om kvinnors belastningsskador och omsätter den kunskap som finns till praktik. - Kvinnor förlorar ekonomiskt på att inte kunna arbeta så mycket som de skulle vilja. En friskare arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken är viktigt för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Satsningen ska omfatta kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer samt genomförande av en nationell tillsynsaktivitet och är en del av regeringens särskilda jämställdhetssatsning. Uppdraget, som ska pågå fram till 2014, ska fokusera på att förebygga förslitningsskador på grund av felaktig arbetsbelastning. Arbetsmiljöverket får totalt disponera 20,5 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget. Regeringsuppdraget kommer att publiceras på regeringens webbplats Avdelningsstyrelsen Logistik AB Representantskap Ny styrelse utsedd Region Stockholm Rapport från regionen... Lyssna på chaufförerna Rapport från Chalmers... Sidan 10 Medlemskap via SMS nu möjligt Gör så här: Skicka ett sms från din mobil med ordet MEDLEM till Inom ett par dagar blir du kontaktad av ST Direkts rådgivare som via telefon tar emot alla kompletterande uppgifter som behövs för att medlemskapet ska börja gälla. Läs mer om medlemskap på sidan 7

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen Kjell Strömbäck ordförande Anki Fällén vice ordförande Bo Fröström Kassör Elisabeth Jonsson studieorganisatör Ledamot Deborah Pettersson Ledamot Ann-Katrin Broman Ledamot Torbjörn Larm Ersättare Marlene Lifbom Ersättare Sektionsordförande Elisabteh Jonsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Bo Fröström Redaktör Redaktionskommitté Kjell Strömbäck Anette Ericsson Gudrun Glipe Per-Åke Alenius Webbtidningen ST-posten utkommer med minst 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Deltidsproblematiken Vi kan idag se en tydlig trend som leder till ett ökat antal deltidsbefattningar i Posten. Orsaken är en allt intensivare kostnadsjakt. Att stora delar av Postens verksamhet är som mest intensiv under sen eftermiddag och kväll samt under morgon och tidig förmiddag är inget nytt, så har det varit sedan mycket lång tid tillbaka. Trots dessa intensiva perioder och de lugnare perioderna däremellan, har det alltid varit möjligt att ha i huvudsak heltidsbefattningar vid brev- och paketterminaler, i transporter och i utdelning. På senare tid har det skett en förskjutning från heltid till deltid, särskilt på paketterminalerna. Inom övriga områden dominerar fortfarande heltidsbefattningar men det är nog mest en följd av att man använder motorfordon och dessa måste utnyttjas maximalt för att man ska uppnå optimal effektivitet. Vad innebär då det här moderna sättet att maximera resultatet? Posten är inte det enda företag som strävar åt det här hållet. Är det ett långsiktigt eller kortsiktigt ekonomiskt tänkande? Från fackligt håll ser vi det som kortsiktigt, i synnerhet när alltför många personer har svårt att få annat än deltidsarbete. På kort sikt är det nog en bra lösning för de företag som arbetar med snabba lösningar för att maximera vinsten (kvartalsekonomi). På lång sikt kommer det att bli ett allvarligt problem för hela Sveriges ekonomi. Då kommer köpkraften att minska rejält för de flesta av Sveriges invånare. Vilket innebär, om vi tar Posten som ett exempel, att e- handeln kommer att minska. De flesta företagen i Sverige konkurrerar om vår överkonsumtion, det vill säga de pengar vi disponerar och som ligger ovanför de nödvändiga utgifterna t.ex. hyra och mat. Med ännu fler personer i deltidsarbete så kommer överkonsumtionen att minska eftersom hushållen får en totalt sett minskad inkomst. I förlängningen kommer den temporära vinstökningen hos företagen som skapat flera deltidstjänster dock att minska. Sträcker vi oss riktigt långt kan vi nog konstatera att detta tänk får Sverige att gå tillbaka rejält på alla plan. Tittar vi på t.ex. Belgien så har man där i snitt 2,17 jobb per arbetsför invånare. Det måste Sverige också kunna ordna för att vi ska kunna fortsätta att klara oss på våra arbeten och ha en dräglig chans att ekonomisk fortsätta vara ett vällfärdssamhälle. Vi får ha t.ex. städjobb på förmiddagen, paketsortering på eftermiddagen och ett pass hos Mc Donalds på kvällen. Överkonsumtionen kommer att disponeras av ett fåtal personer, vilka redan krälar i pengar. Vill vi ha ett sådant samhälle? Utvecklingen påminner starkt om det som hände när Ford Motor Company införde löpandebandtillverkning av bilar. Då sa Henry Ford till fackbasen: Vem behöver några arbetare nu. Fackbasen svarade: Vem har du tänkt ska köpa dina bilar? Sveriges företag, inkl. Posten, och våra folkvalda organ måste ta ett ansvar för att vi i så stor utsträckning som möjligt kan behålla heltidstjänster så att Sverige på sikt ska kunna fortsätta att vara ett välfärdssamhälle. Kjell Strömbäck Avdelningsordförande > 2 <

3 Personalområdet Någon gång måste man vara nöjd Dagens medarbetare i Posten (ingen nämnd, ingen glömd) är extremt hårt pressade. Oavsett vilket resultat som uppnås så är ledningen aldrig nöjd över det som presteras. Frågan är hur länge detta kan pågå innan alla går in i väggen. Det handlar inte om utan när de skall gå in i väggen. Att ledningen driver frågan om ständig effektivisering ingår som ett naturligt inslag i deras uppdrag. Att ständigt effektivisera verksamheten är även bra för medarbetarna då anställningstrygghet följer av att man har en verksamhet som genererar tillräckligt med intäkter. Det som inte är bra och som förr eller senare löper risk att bli en briserande bomb är att medarbetarna aldrig får höra annat än att man jobbar inte tillräckligt och når inte budgetmålen Att inte nå budgetmålen kan ha flera orsaker bla att de satta målen inte är realistiska och därför inte möjliga att nå oavsett hur hårt man jobbar. Att ha en ledning och chefer som aldrig är nöjd degenererar kraften och engagemanget och bidrar inte till att höja motivationen utan tvärt om bidrar det till att radera ut motivationen. Högpresterande har blivit ett modeord som arbetsgivarföreträdare slänger sig med. Att sträva efter högpresterande perfektionism har och kommer att kunna kosta människor livet. Att sträva efter att alltid vara bäst är inte rimligt. Begreppet Good Enough dvs tillräckligt bra borde användas i betydligt större utsträckning då det stärker medarbetarnas självkänsla och tillit. Och som effekt ger högre arbetsprestation. Det är viktigt att cheferna är ute Detta kunde vi läsa i förra numret av Nyhetsposten. Vi i ST delar uppfattningen att det är viktigt att cheferna är ute i verksamheten, inte minst för att få se konsekvenserna av sina beslut. Under vecka 18 kunde vi se chefernas chef Peter Brännström köra/gå brevbäring ute i Saltsjö- Boo. Det syntes lång väg att det hade hänt mycket i brevbäringen sedan den gode Peter sist gick brevbäring. Peter brukar ofta tala om kvalité och dess betydelse. På det området fanns det brister denna dag. Möjligen är det så att Peter inte hade fått någon introduktion. Men det har i så fall det goda med sig att Peter har fått insikt om introduktionens betydelse Författaren av dessa rader kunde konstatera att Kvaliteten var som bortblåst vid Peters runda ute i Saltsjö-Boo. Ett exempel; Av fyra brev som han delade ut till en familj på Bunsövägen skulle hälften av breven till någon annan. Ett brev skulle till en person som hade bott på adressen för 5-7 år sedan det andra brevet skulle till en adressat på en helt annan adress, men dock var husnumret rätt. Heder till Peter som ger sig ut i brevbäringen. Man kan ju hoppas att han har en lite annan bild om brevbäring när han fortsättningsvis fattar sina beslut. Löneökning till alla är en styggelse Detta uttalande står Almegas VD Jonas Milton för. Det är väl i sammanhanget befogat att påpeka att Posten är medlem i Almega. Frysta ingångslöner i tio år. Inga avtal med garanterade löneökningar för alla. Att alla ska ha rätt till löneökning oavsett prestation är en av de största styggelserna som finns, menar Jonas Milton. Vi i ST utgår från att detta inte bara är något som Jonas Milton tycker som privatperson, utan att detta är något som delas av Almegas styrelse där bl.a. Postens stf Personaldirektör Lo Hjort sitter. Uppmarschen inför höstens avtalsrörelse ( Posten kommer inte in i avtalsrörelsen förrän våren/ sommaren 2012) har startat. Både Svenskt Näringsliv och Almega har aviserat strid om ingångslönerna. Almegas VD sticker inte under stolen med att han och Almega vill se större löneskillnader än idag. Milton menar att många av lägstlönerna på LO-sidan är alldeles för höga och lönerna för många akademiker är alldeles för låga, Uttalandet att lägstlönerna skall frysas i tio år är minst sagt utmanande. Man vill betala mindre i botten av pyramiden medan man är beredd att betala mera i toppen av pyramiden. Almegas hjärtefråga är att få fler avtal som bygger på lokal och individuell lönebildning. De centrala avtalen ska styra så lite som möjligt och lönen ska vara en fråga mellan anställd och chef anser man. Milton menar vidare att alla har rätt till lön, men inte till löneök- > 3 <

4 Personal ning. Medarbetare som inte fungerar i arbetet ska inte ha någon löneökning, men dom får inte lämnas i sticket.. Milton menar att då måste företaget och facket sätta in åtgärder. Stöd från chef och familj ger bättre hälsa Att få stöd på sin arbetsplats är viktigt. En chef som ger stöd kan påverka hälsan för sina anställda. Det visar en ny avhandling i arbetsmiljömedicin. En forskare på institutionen för medicinska vetenskaper på Uppsala universitet har undersökt sambandet mellan sjukfrånvaro, självskattad hälsa och socialt stöd. Drygt 800 personer i Kommuner och Landsting har ingått i undersökningen. Studien visar att det finns en tydlig koppling mellan ett stort socialt stöd och hög självskattad hälsa. Bäst är det om det sociala stödet kommer från olika håll. Att ha socialt stöd privat kan väga upp att inte få det på jobbet tex. Socialt stöd definieras i studien på två sätt, emotionellt och instrumentalt stöd. Instrumentalt stöd bygger på frågan om jag behöver stöd får jag det av min närmaste chef, och frågan. Om jag behöver stöd så får jag det av mina arbetskamrater. Emotionellt stöd är att få uppmuntran och uppmärksamhet för det man gör på jobbet. Lättare bli sjuk i öppet kontor Sjukfrånvaron är betydligt högre bland anställda som delar kontorslokaler än hos dem som har eget rum. Det visar en Dansk studie. Större risk för att bli smittad och stressigare arbetsmiljö kan vara några av orsakerna. Studien bygger på enkätsvar från anställda i åldern år från ca kontor. Resultatet visar att det räcker att två personer delar samma kontorslokal för att antalet sjukdagar ska öka med 50 procent jämfört med de som har eget rum. Värst är det i öppna kontorslandskap med fler än 6 personer. Där har personalen 62 procent fler sjukdagar än anställda med eget rum.. I genomsnitt var sjukfrånvaron för de som delade kontorslokaler 7-8 dagar, att jämföra med 5 sjukdagar för de som arbetade i s.k. cellkontor. Enligt forskarna kan en förklaring till skillnaderna i sjukfrånvaro vara att de anställda som delar kontor har en ökad risk att utsättas för virus. En annan förklaring kan vara att den psykosociala arbetsmiljön är mer påfrestande i öppna kontor och att bristen på avskildhet och självbestämmande är en stressfaktor som leder till ökad sjukfrånvaro Forskarnas slutsatser är att anställda, arbetsgivare och samhället i stort betalar ett högt pris för de få fördelar som finns med öppna kontorslandskap. Ökad stress med e-post i mobilen E-post är en av de saker på jobbet som stressar mest. Med möjlighet att läsa e-post i mobilen har stressen ökat ytterligare. Det visar en nyligen gjord Sifoundersökning. Inom den administrativa gruppen kan numera många läsa e-post i sin mobil. Sifos undersökning omfattade 1000 tjänstemän och visade att 64% kan läsa e-post i sin mobil. Att ständigt kolla mailen påverkar också hälsan. 14 procent av tjänstemännen upplever att stressen på jobbet har ökat sedan de fick tillgång till mail i mobilen och hela 26 procent känner sig stressade hemma. Något oväntat är det den yngre åldersgruppen, år, som känner sig mest stressad. Undersökningen visar också att män blir mer stressade än kvinnor av de smarta IT-tjänsterna. Män blir dessutom mer stressade av att ha jobbnummer vidarekopplat till mobilen och av att ständigt vara nåbar. Alla vill ha ett utökat meddelarskydd Den politiska majoriteten är total. Samtliga riksdagspartier vill nu att anställda i privata företag inom den offentliga verksamheten ska få meddelarskydd. Några av partierna vill reglera frågan med en lag medan några vill lösa frågan via avtal. Meddelarskyddet innebär att anställda fritt kan tala med tidningar, radio och TV om sitt arbete och sin arbetsplats utan att riskera straff eller att någon chef försöker ta reda på vem som talat med medierna. Idag gäller den rätten endast offentliganställda vilket uppfattas som orättvist av många. Föreningen grävande journalister lät riksdagsledamöterna besvara en enkät. 131 av 185 som svarade tyckte att det var ett problem att anställda i privata företag inom den offentliga verksamheten saknade rätten till meddelarskydd. Stödet i riksdagen har hittills inte slagit igenom på regeringsnivå. Främst har det varit moderaterna som bromsat frågan. Nu föreslår > 4 <

5 Omvärld dock en arbetsgrupp i moderaterna att frågan om ett utvidgat meddelarskydd ska tas med i partiets handlingsprogram som skall klubbas i höst. En fråga som både arbetsgivare och fack borde ägna tid åt är: Varför gick det som det gick? Vilken kvalitetssäkring klarar parterna av till nästa avtalsperiod? EU får större roll i lönebildningen Hur höga löner vi skall ha i de nordiska länderna och hur löneförhandlingarna ska gå till är inget som EU bestämmer. Det står uttryckligen i EU:s fördrag. Men det kan faktiskt bli följden för Danmark, Finland och Sverige enligt nya regler som är på väg att antas. För arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna har det alltid varit viktigt att EU inte ska lägga sig i löneförhandlingarna. Därför drev de på för att få in ett undantag i fördraget, när regeringarna i början på 1990 talet enades om att EU i fortsättningen skulle kunna lagstifta om arbetsrättsliga frågor. I fördraget står att EU får anta direktiv om löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller rätt till lockout. Men som de flesta är medvetna om t.ex. efter EU-domstolens domar i målen Viking Line och Laval, kan EU-regler på andra områden indirekt ha betydande påverkan på strejkrätt och löneförhållanden. Och nu kan det vara dags igen. Nu handlar det om medlemsstaternas skyldighet att samordna sin ekonomiska politik och att hålla budgetunderskott och statsskuld inom ramen som EU lagt fast. Finanskrisen i bl.a. Grekland och Irland spelar också in. Det är inget tvivel om att det lagstiftningspaket som nu diskuteras kommer att bli antaget. Frågan är då hur detta kommer att påverka arbetsmarknaden i de nordiska länderna Principiellt är det ett viktigt och betydelsefullt steg att skapa regler som i princip förutsätter att EU blandar sig in i lönebildningen. Avdelningsstyrelsen Postala Nyheter Sverige/ Thailand Brevets minskande betydelse har fört med sig att postbranschen nu tänker i nya banor när det gäller affärsområden och produktutveckling. - Det gäller även Posten Norden där vår storlek ger oss goda möjligheter. Det kan man läsa i en intervju som Lars Idermark VD för Posten Norden gav häromveckan till Jyllands posten. Bland annat tycker han att den traditionella postaffären bör utvidgas till att omfatta nya områden. Idermark nämner till exempel matutkörning till äldre, som Breve Danmark redan startat med, samt intern posthantering i stora företag. Precis samtidigt som intervjun publiceras i en känd dansk tidning tillkännagav Thailand Post att den tänker erbjuda leveransservice av litchie för att hjälpa de thailändska jordbrukarna att distribuera den berömda frukten över hela landet genom sitt distributionsnät/hem leveransservice. Lichtie leveransen ingår i ett distributionsprogram vars syfte är att försörja de thailändska konsumenterna med färsk litchiefrukt direkt från gårdarna. Litchie kan beställas från och med nu på alla postkontor och beställningar kan också göras genom att slå Thailand Post hotline eller Källa:Pattaya News-Postcom.com Hervé Louvet Danmark/ Tyskland I Danmark kostar det åtta danska kronor att skicka en 20 grams försändelse till en annan plats inom landet, medan det bara kostar 5,60 danska kronor om brevet skickas från Tyskland. Det kan locka danskar som bor nära gränsen att skicka brev från Tyskland. Anna Mörch vid butik SuperBest i Kruså vid tyska gränsen har upplevt en nedgång i försäljningen av frimärken efter prisändringen den 1 april rapporterar Syd Nyheden. Enligt Henrik Larsen chef för Post Danmark tar det längre tid att skicka ett brev från Tyskland och det innebär att det kommer att ta mer än en dag och därför förväntar han sig inte att företagen kommer att utnyttja möjligheten. Men vem vet, i vår alltmer globaliserade värld kan allt hända och när jag ser lite närmare på brevets framtid vet jag att gränserna numera inte spelar någon roll längre. Post Danmark har just lanserat kampanjen "Ett brev betyder mer", vilket i sin tur innebär att danskarna och i synnerhet de danska företagen måste använda brevpapper, kuvert och frimärke. Vi tror att vi kan få högre volymer i säckarna när vi går ut och berättar för kunderna om fördelarna med brevet meddelar man från Post Danmark, brevet är värt att kämpa för. Post Danmark förväntar sig att brevvolymerna fortsätter att minska men vill med kampanjen få kurvan att plana ut. Gränsbråk mellan Sverige och Danmark - redan om två veckor kommer den nya danska gränskontrollen mot Tyskland och Sverige vara på plats. Som medierna rapporterar handlar det inte om att det kan bli billigare att skicka brev från Tyskland till Danmark utan om människors frihet att få > 5 <

6 Omvärld röra sig inom ramen för Schengenreglerna och EU:s regler för den fria rörligheten, precis som brevet. Källa: nyheden. USA Med siffrorna procent för och procent mot (resten blanka) har APWU:s medlemmar ratificerat ett nytt 4,5 års kollektivavtal med US Postal Service. Det nya avtalet som tog månader att förhandla fram löper ut den 20 maj 2015 och ger ett antal förändringar i arbetsformer som syftar till att hjälpa till med USPS ekonomiska svårigheter. En överenskommelse om en lönehöjning på 3,5 procent, lönepåslagen sträcker sig över en tvåårsperiod för att ge US Postal Service andrum i sitt kassaflöde samt en lägre ingångslön för de nya postanställda. Inte så mycket att skryta om tycker jag och motgångarna fortsätter för US Postal service. "Medborgare mot regeringens slöseri" Citizens Against Government Waste eller CAGW en privat, oberoende, ideell organisation som representerar mer än en miljon medlemmar och anhängare som lobbar för att eliminera slöseri, misskötsel inom det statliga förvaltning (CAGW hårdbevakar den amerikanska regeringen) kräver att US Postal Service skall avbryta lördags leverans och vidta åtgärder för att förhindra fortsatt blödning av skattebetalarnas pengar. Det amerikanska samhället övergår till ett ökat beroende av elektroniskt baserad kommunikation och UPSP:s modellen har blivit alltmer föråldrad. CAGW förespråkar djupa och omfattande reformer som att USPS:s monopol bör avskaffas "Storbritannien, Finland, Nya Zeeland och Sverige har tagit bort sin reglering av monopolet på posttjänster, och Tyskland och Holland har privatiserat sin postbefordran. Skattebetalare i USA skulle gynnas av liknande åtgärder. Även president Obama har insett pro- blemet. Den 11 augusti 2009, förklarade han, "Om du tänker på det, så är det UPS och FedEx som mår bra. Det är US Postal Service som alltid har problem" säger Schatz ordförande för CAGW. Första klass brev som utgör mer än häften av USPS intäkter har sjunkit med 20 procent de sista fyra åren. Det blåser kraftiga TEA - Party vindar. I veckan släppte US Postal Service sin kvartalsrapport för årets tre första månader som visade en 2,2 miljarder dollar nettoförlust jämfört med en 1,6 miljarder dollar nettoförlust för samma kvartal Under de första sex månaderna fram till 31 mars 2011 har US Postal Service förlorat 2,6 miljarder dollar. Källa:Post & Parcel/www.cagw.com/ Finland I januari-februari delade posten ut 11 procent färre första klass brev jämfört med fjolåret. Också breven i andra klass har minskat, precis som utdelningen av dagstidningar, tidskrifter och reklampost. Brev och postpaket som betalas kontant befrias från moms den 1 juni. Att mervärdesskatten (23 procent) slopas för de så kallade samhällsomfattande tjänsterna sänker inte priserna på brev, men försäljningspriserna på postpaket sänks med 15 procent. De tjänster som erbjuds företag och som faktureras eller betalas i förskott kommer fortfarande att vara momsbelagda och postavgifterna för företag ändras inte nu. Den slopade mervärdesskatten överförs inte till konsumentpriserna på frimärken av två skäl: Itella Postens kostnader har stigit märkbart, så detta kompenserar trycket på prishöjningar. Även ändringen av mervärdesskatten ökar Itella Postens kostnader, när momsen i fortsättningen inte längre kan dras av från de egna produktionskostnaderna. Mer går att läsa på Källa: & Parcel. Norge Norge post redovisar ett plusresultat for första kvartalet i år trots ett stort tapp av brevvolym på 9,4 procent jämfört med samma period Logistiksegmentets resultat är stark och ökade med 3 procent under första kvartalet till 5,724 miljoner norska kronor. Nettovinsten för 2011 de tre första månaderna uppgår till 233 miljoner norska kronor. Källa:Hellmail. La Poste La Poste höjer priset på brevporto för skrivelse under 20 gram samt lanserar två nya tjänster, prisuppgången för de s.k. + 1 brevet träder i kraft den 1 juli och brevportot höjs med 2 cent till 0,60 euro. Den franska nationella operatören genomför en förändring av sin brevtaxa och liksom i Finland lanserar man ett brev med två hastigheter. Lanseringen av det nya + 2 brevet/ expressleverans för privatpersoner och företag träder i kraft den 1 oktober. Eftersom det inte kommer att transporteras med flyg (miljöhänsyn + nya miljöregler) med undantag för förbindelser med Korsika och DOM, kommer det också att bli billigare. Den andra nyheten är ett online brev för kostnad av 0,99 cent som kan tryckas och distribueras av La Poste nästa dag världen över. La Poste räknar med att de traditionella brevvolymerna kommer att falla med 30 procent mellan 2009 och 2015 och de nya hybridprodukter bromsar endast förlusten för brevet. Källa:Lesechos. Hervé Louvet Hervé Louvet Sektion Logistik > 6 <

7 Bli Medlem du också Facket för dig ST är facket för dig som jobbar inom statsförvaltning, affärsverk, statliga bolag och statsunderstödda stiftelser. ST är en idéburen organisation som bygger på gemenskap och engagemang hos dig som är medlem. ST finns på arbetsplatser över hela landet. En vertikal organisation Det betyder att alla på arbetsplatsen är välkomna som medlemmar i ST oberoende av utbildning, befattning eller arbetsuppgifter. I ST betonar vi arbetsplatsgemenskapen och löntagarrollen, en arbetsplats en fackförening. Facket är medlemmarna Tillsammans i ST är vi ca medlemmar, varav medlemmar är valda till förtroendeuppdrag inom förbundet. De förtroendevalda finns på arbetsplatserna, i våra regioner, i sektions och avdelningsstyrelser, i förbundsstyrelsen och på kongressen, som är ST:s högsta beslutande organ. ST inom Posten har också ett kansli i Stockholm och 7 regionala enheter spridda över landet. ST ingår som förbund i TCO och i förhandlingskartellen OFR. Partipolitiskt obundet Förbundet är inte kopplat till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen. Facket är din resurs Din trygghet, din utveckling, din arbetsmiljö, din jämställdhet och dina anställningsvillkor är utgångspunkten för ST:s arbete. ST är din resurs och du har nytta av ST både under arbetstiden och på fritiden. Facket informerar Du får aktuell information på arbetsplatsen av dina förtroendevalda. Förbundets medlemstidning heter ST Press och kommer ut varje månad. Ytterligare en förbundstidning ST Rapport, går till samtliga förtroendevalda och cirkulerar vanligtvis på arbetsplatsen. I vår avdelning, ST inom Posten, kommer vår webbtidning STposten ut med 16 nummer per år och våra sektioner/regioner ger också ut olika lokala infoblad. Vi har också yrkesinriktad information. Förbundet presenterar skrifter som utgår från ST:s policy i sakfrågor. Du kan också läsa om ST på Internet: Om avdelningen kan du läsa på: Medlemsavgift I faktarutan nedan ser du hur mycket du betalar i medlemsavgift. Avgiften är uppdelad i fyra olika delar. Som mest betalar du 360 kronor per månad i avgift. Uppgifterna gäller juni Medlemsförmåner Som ST-medlem har du också möjlighet att teckna förmånliga försäkringar via TryggHansa och Förenade Liv. Du har också möjlighet att teckna medlemslån, semestra, kryssa och få billigare el och telefoni via förmånliga avtal som ST och TCO tecknat för dig som medlem. Du kan läsa mer om detta på och under rubriken Medlemskap och underrubriken Medlemsförmåner. I medlemskapet ingår också en inkomstförsäkring. Mot en månadsavgift på 23 kronor kan den höjas och gälla i 300 dagar istället för 150. Du kan läsa mer på Ansök om medlemskap Du kan göra ansökan digitalt här: id=5039. Glöm inte bort att skicka in en separat ansökan till a-kassan som du hittar här: https:// Fack och A-kassa är numera separata organisationer du ansluts alltså inte med automatik till a-kassan då du ansöker om medlemskap. Tänk också på att om du byter från en tidigare organisation så måste du begära utträde och ett intyg om medlemskap i en tidigare a-kassa som du sedan i original måste skicka in till den nya a- kassan. Välkommen som medlem! Ann-Katrin Broman Medlemsavgiften i ST inom Posten Månadslön Förbunds Grundavgift Arbetslöshets Avdelnings Total avgift före skatt avgift a-kassan avgift a-kassan avgift per månad kr 104 kr 98 kr 32 kr 30 kr 264 kr kr 112 kr 98 kr 32 kr 30 kr 272 kr kr 120 kr 98 kr 32 kr 30 kr 280 kr kr 128 kr 98 kr 32 kr 30 kr 288 kr kr 136 kr 98 kr 32 kr 30 kr 296 kr kr 144 kr 98 kr 32 kr 30 kr 304 kr kr 152 kr 98 kr 32 kr 30 kr 312 kr kr 160 kr 98 kr 32 kr 30 kr 320 kr kr 168 kr 98 kr 32 kr 30 kr 328 kr kr 176 kr 98 kr 32 kr 30 kr 336 kr kr 184 kr 98 kr 32 kr 30 kr 344 kr kr 192 kr 98 kr 32 kr 30 kr 352 kr kr eller mer 200 kr 98 kr 32 kr 30 kr 360 kr I ovanstående tabells sista kolumn framgår din totala medlemsavgift till ST inom Posten. Avgiften består av fyra delar: 1. Förbundsavgiften som varierar beroende på månadslön, max är 200 kr. 2. Grundavgift för a-kassan som är 98 kr för alla. 3. Arbetslöshetsavgift som kan variera, just nu är den 32 kr. 4. Avdelningsavgift som för närvarande är 30 kr. Pensionärsmedlemmar betalar en årsavgift på 250 kr Har du frågor kring medlemsavgiften? Kontakta ST Direkt, som har öppet varje vardag Ring eller mejla dina frågor till > 7 <

8 Meddelande AB Posten återtar utdelning av gratistidning i Stockholm En dag i början av maj bjöds det på fika på många arbetsplatser i de bägge Stockholmsregionerna. Anledningen var att Posten nu återtagit utdel- ningen av gratistidningen Mitt i som kommer varje vecka på tisdagarna. Totalt handlar det om hushåll som får tidningen, som går som ODR-total och således blir utdelad till samtliga hushåll oavsett om man vill ha reklam eller inte. Ur ST:s synvinkel är denna miljonaffär självklart välkommen till Posten Meddelande, men vi förutsätter även att man löser de problem som kan uppstå lokalt i organisationen i och med att turarbetet tar längre tid de dagar man Mikael Andersson har denna ODR. Inte minst då läget i såväl Stockholm N och Stockholm S har varit pressat i spåren av Brev Per-Åke Alenius Sektionsstyrelsen Logistik AB Rapport från representantskapsmötet Den 12 maj genomförde Sektion Logistik sitt Representantskapsmöte. Under ordförandeskap av Avdelningens ordförande Kjell Strömbäck valdes snabbt och enhälligt bland annat en ny sektionsstyrelse och förvaltningsrevisorer. En ändring som klubbades igenom var att antalet ersättare istället för att ha två ändrades till att vi bara har en. Detta för att bl.a. matcha medlemsnivåerna i sektionen. Ny Styrelse för Sektion LOAB Omval gjordes på Ann-Katrin Broman (Kundtjänst Västerås) till Vice ordförande på två år. Övriga ordinarie ledamöter som var för omval var Sören Jakobsson och Jan-Ivar Åström, vilka valdes på två år. Sedan tidigare kvarstår Patrik Lindblad som ordförande på ett år, Bernt Stalås, Hervé Louvet, Elisabeth Krusberg som ordinarie ledamöter på ett år och Anette Ericsson som ersättare på ett år. Förvaltningsrevisorer Som Förvaltningsrevisorer valdes Christer Åkesson och Mikael Olséen. Till Ersättare valdes Ilona Kasa Tainio och Martin Stillne. Valberedning Till valberedning valdes Christer Åkesson (sammankallande), Per Persson, Ilona Kasa Tainio och Ingemar Keismar. Ledamöter till Ombudsmötet 2011 Region HK Anette Ericsson och Sören Jakobsson, inga ersättare. Region Mitt Bernt Stalås och Knut Nesset, ersättare Peter Vilken och Mats Hellström. Region Nord Jan-Ivar Åström, ersättare Bertil Sidh. Region Stockholm Hervé Louvet och Fredrik Bäckström, ersättare Armelle Rukohoza. Region Syd Martin Stillne och Ilona Kasa Tainio, inga ersättare. Region Väst Kristina Riisager, ersättare Ingemar Keismar. Region Öst Patrik Lindblad, inga ersättare. Händelser under året Året som gått har präglats av ett år fyllt av förändringar. Först dalande inkomster sedan ökade paket och pallvoly- Patrik Lindbladh mer, övertalighet, omorganisationer, underbemanning är ord som för oss summerat året. Vi som har medlemmarnas uppdrag att på bästa sätt föra er talan, kommer så långt det är möjligt och efter bästa förmåga att fortsätta vårt arbete med att driva era viktigaste frågor. Tveka inte utan hör av er till oss om ni undrar över något. Styrelsen vill också tacka för det gångna året och för förtroendet att fortsätta vårt arbete som era fackliga förtroendevalda. Anette Ericsson Sektion Logistik Region Stockholm Stockholm Norr Kort om Stockholm Norr. Mattias Wrangtorp ansvarig för infrastrukturprojektet håller oss kontinuerligt informerade om hur projektet fortskrider. Hans första informationsblad trillade in i min data så sent som i torsdags förra veckan - informationen kommer att förmedlas dels i pdf och PowerPoint format så att vi själva sedan ska > 8 <

9 Logistik AB kunna presentera den till våra medlemmar på det sätt vi vill. Upphandlingen av tomten pågar. Mer information om vilken det blir under juni månad. Paket, Pall och InNight kommer att finnas på Stockholm norr. En mindre parallell projektgrupp tittar på hur man skall förändra Segeltorp. Hervé Louvet Regionombud Lyssna på chaufförerna Två studenter på Chalmers har fått logistiknätverket Plans utmärkelse Årets bästa examensarbete inom logistikområdet för uppsatsen Introducing lean in motor carrier firms through continuous improvements. Målet har varit att undersöka förbättringsarbetet inom åkerier. Efter intervjuer, besök och observationer ledde deras arbete fram till en grov skiss över en chaufförs arbetsdag, uppdelat på transport, hantering, administration och väntan. Det visade sig att bara 48 procent av tiden går till transporter, 36 procent till godshantering samt 9 procent administration och 7 procent ren väntan. Det visar att det finns en stor potential för förbättring. Den andra delen i projektet blev en djupdykning i ett mellanstort åkeri med intervju av personalen, observation av arbetet på kontoret samt att följa chaufförerna i deras arbetsdag. Till slut hade man en lista med problem och en karta över var i flödet problemen fanns. De flesta problemen fanns i transportdelen. Orsaken till problemen ligger dock oftast tidigare i produktionskedjan. Misstag och problem i administrationen får snöbollseffekter i transportledet. T.ex. kan felaktiga eller otydliga adresser leda till ett stort onödigt merarbete. Andra problem var fel uppgifter om godset hur det gick att förpacka etc. Förarna fick ofta hantera och ta skulden för problemen som de inte själv orsakat. Detta orsakar irritation, tidsförluster och gör chaufförernas arbetsmiljö sämre. Det handlar i hög grad om problem som med bättre rutiner skulle kunna ha undvikas. Studien fortsatte genom att man valde ut några mätbara problem som alla var överens om existerade och startade ett pilotprojekt. Man valde ut 15 förare som man genomförde Workshops med. Målet för Workshopen var att minska kostnader och miljöpåverkan men också att skapa en positiv inställning till förbättringsarbete. En metod var att mäta parametrar som hastighet och tidsvinster. En rolig sak man identifierade var att de chaufförer som körde på natten och hade s.k. vändande gods tenderade att köra fortare på hemvägen än vad man gjorde på utvägen. Genom denna identifikation kunde bränsleförbrukningen sänkas tack vare sänkt hastighet. En annan identifikation som gjordes var att ledningen hade en uppfattning om vilka förare som var bra respektive mindre bra. En bild som visade sig inte stämma alltid med verkligen. Slutsatsen man kom fram till var att det går utmärkt att jobba med förbättringsarbete och lean. Men för att lyckas måste man basera beslut om förändringar på Kalendarium Sektion LOAB vecka maj Samverkan Region Mitt Örebro 27 maj Samverkan Paketterminalen Örebro 30 maj Samverkan Filial Segeltorp 9 juni Samverkan Logsam 10 juni Samverkan Region Sthlm 13 juni Samverkan Prodsam 14 juni Styrelsemöte 15 juni Samverkan Segeltorpsterminalen 29 juni Samverkan Nordsam fakta d.v.s. först mäta och undersöka hur det faktiskt ligger till. En annan viktig sak är att fokusera på ett fåtal problem i taget, inte jobba med alla problem samtidigt. Den viktigaste faktorn är både forskarna, chaufförerna och företagarna överens om och det är att involvera personalen i förbättringsarbetet. Chaufförer är i de flesta fall otroligt kreativa och väldigt bra på att lösa problem. Det vore oerhört korkat om företagarna inte utnyttjade denna resurs. Presstopp Avdelningsstyrelsen Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 8 juni. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 31 maj. Bo Fröström Redaktör, ST-posten TO Stockholm > 9 <

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar

Insidan. Utarbetad och/ eller utbytbar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 03 Läs i detta nummer Omvärld Utarbetad och/eller utbytbar... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan Sidan 3 Avtal 03 Sista chansen att nominera

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare.

Många vittnar om att det som får stryka på foten är närvaron ute hos sina medarbetare. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer - 2014 Läs i detta nummer Insidan Ledighet, Omställningsarbete, delaktighet... Sidan 2 Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö,,, Negativa upplevelser. Missbruk

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Varför avveckla köttberget

Varför avveckla köttberget Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 01 Läs i detta nummer Omvärld Vem betämmer Hur länge vi får arbeta? Postala nyheter På gång i världen... Sociala meder Kollas av rekryterare Sidan Sidan

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer - 00 Läs i detta nummer Omvärld Kommunikationsförmåga ett måste för att fungera som chef idag Svenska chefer anser att deras viktigaste kommunikativa uppgift

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Ägarens agerande... Sidan 2 Portohöjning I Danmark... Sidan 3 Personalområdet Ökad köpkraft mm

Läs mer

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det.

inte kan ta ut sin lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester eller själva väljer att inte göra det. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 18-2011 Läs i detta nummer Omvärld Balans mellan arbetstid och fritid Avtal 2012 Riktmärke satt... Vi stannar På jobb vi inte vill ha Postala nyheter På

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 7-2012. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 7-2012 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas

bygger denna organisation. I ST inom PostNord utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 7-2014 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 20-2010 Min egen arbetssituation Läs i detta nummer En av fem vet inte om de har rätt till övertid! Vi vill börja med att tacka alla er som svarat på vår

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2010 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet När krubban är tom... Sidan 2 Inflytande På kompetensutveckling... Sidan 4 Arbetsgivarens makt

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer