PROTOKOLL 1 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (18) Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl Beslutande Leif Öberg (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Helge Lövbom (S) Daniel Ådin (S) Åsa Stenlund-Björk (S) Roland Löfmark (FP) Sara Pettersson (KD) Johan Söderberg (M) Närvarande kl Fredrik Långström (S) Tjänstgörande för Gun Edlund (S) Sonja Hedqvist (C) Tjänstgörande för Torbjörn Möller (C) Bitte Ekersund (FP) Tjänstgörande för Johan Söderberg (M) kl Tjänstemän Leif Gustafsson, fritidschef Eddy Lindström, avd.chef adm. avdelningen Hans Pettersson, avd. chef förening och idrott Östen Lövgren, avd. chef verksamhetsavdelningen Anette Andersson, nämndsadministratör Övriga deltagare Ulrika Rönnlund, friluftsamordnare, FRK ( 144) Helen Rönnblom, chef omr. EMV, FRK ( 149) Michael Kautto, fritidskonsulent, FRK ( 149) Ersättare Mustafa Nor Jibril (S) Johanna Jonsson (S) Bitte Ekersund (FP) kl Sonja Hedqvist (C) Maalin Wikström (MP) Justerare: Sara Pettersson (KD) Paragrafer: Underskrifter Leif Öberg, ordförande Anette Andersson, nämndsadministratör Sara Pettersson, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson, nämndsadministratör

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr INFORMATIONSPUNKT: KulNaTur, Bjuröklubb Initiativ till projektet är taget av Länsstyrelsen och projektet är en förstudie till det som ska bli ett pilotprojekt för besöksmål i Västerbotten. I styrgruppen ingår representanter från Länsstyrelsen, Västerbottens museum, Sevärt i Västerbotten, Region Västerbotten, Skellefteå museum, Bjuröklubb Arena och Skellefteå kommun. Bjuröklubb valdes ut till pilotprojekt på grund av att Bjuröklubb är en kulturmiljö av riksintresse, ett naturreservat och ett Natura 2000-omårde och ett populärt besöksmål. Målet med projektet är att samordna information och marknadsföring och hitta nya samverkansformer mellan natur-, kultur- och turismsektorn (läs turism- och fritidssektorn). Frågor som ska besvaras under projekttiden är: Hur kan en lämplig skötsel av området se ut? På vilket sätt kan service och destinationskoncept utvecklas? Hur kan tillgängligheten ökas? På vilket sätt förankras projektet lokalt och hos entreprenörer? Kommunens äger och förvaltar följande anläggningar på Bjuröklubb: En gammal oljehamn med ett hamnmagasin - Magasinet hyrs ut gratis till föreningar för arrangemang och till privatpersoner för till exempel bröllopsfester. Hamnen är i dåligt skick och en projektansökan är inlämnad som bland annat innefattar renovering av kaj och hamnmagasin. Målet är att större båtar ska kunna angöra hamnen. Lotshus kommunen äger ett gammalt lotshus som idag hyrs ut till privatperson. Vatten kommunen är delägare i vattenföreningen och har vatten till lotshuset och till ett tappställe för turister. Före detta badplats omklädningsrum och dass finns kvar och parkeringen nyttjas ofta av husvagnar. Ärendet kommer på fritidsnämndens bord, via arbetsutskottet, inom kort. Notera informationen

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Övergripande redovisning om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inkl. projekt. I bilaga till den aktuella ekonomirapporten redovisas nettoförändringen av kommunbidraget hittills under Ekonomirapporten visar på ca 10 Mkr i överskott år 2010 för fritidsnämndens verksamheter, där internhyrorna för nya bollhallen och nya manegen står för halva överskottet. Anta upprättad ekonomirapport per Bilagor till ekonomirapport Sänt till: Administrativa avdelningen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Eventuell föreningsdrift av Anderstorp Idrottsplats Anderstorps idrottsplats består av en 11-mannaplan gräs och en 11-mannaplan grus. Nyttjarna på dessa planer är framförallt IFK Anderstorp och Sunnanå SK. På grusplanen spolas is vintertid, isen nyttjas av skolan dagtid och allmänheten helger och kvällar. Nyttjandetimmarna på Anderstorps IP är för gräsplanen 150 timmar och för grusplanen 180 timmar. När Skellefteå kommun anlägger konstgräs på Sörvalla ökar nyttjandegraden från cirka 150 timmar för en gräsplan till cirka 1100 timmar för ett konstgräs. 1. Upphöra med drift och skötsel av gräs- och grusplan på Andertorp IP och ge fritidskontoret i uppdrag att undersöka intresset för föreningsdrift av anläggningen 2. Fortsätta med drift och skötsel av isytan Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: Förening och idrott Administrativa avdelningen

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Skridskobana Kågefjärden 2011 Inför 2010 års säsong beslutade fritidsnämnden att inte driva skridskobanan av ekonomiska skäl. Fritidskontoret föreslår nu ett föreningssamarbete inför 2011 där friluftsfrämjandet i Frostkåge anser det möjligt att ideellt anlägga och sköta underhållet av banan. Fritidskontoret kan bidra med maskiner, bensinkostnad och stöd i form av punktinsatser vid behov samt marknadsföring av banan. Även Kåge båtklubb är positiva till ett samarbete kronor budgeteras för skridskobanan 2011 VHT 3004 FRI 5473 Utvärdering av skridskobanan 2009 Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Långfärdsskridskoled i Skellefteå kommun Sänt till: Förening och Idrott Administrativa avdelningen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Uppföljning om bidrag till ledsagarservice, Fibromyalgiföreningen Ledsagarservice är en insats för medborgare med funktionsnedsättning, som behöver stöd för ett aktivt fritidsliv. En ledsagare hjälper till att bryta isolering och stöttar personen genom att följa med till aktiviteter som personen inte klarar på egen hand. Fibromyalgiföreningen har tagit över uppdraget av Ledsagarservice med en anställd person från 1 mars Enligt fritidsnämndens protokoll så ska uppföljning ske årligen. Budget för 2010 för ledsagarservice är på kronor. Fritidskontoret och Fibromyalgiföreningen tycker att samarbetet har fungerat bra. Fritidskontoret har i avstämningen med föreningen haft diskussioner om ersättningen storlek och kommit fram till följande. 1. Fritidskontoret erbjuder Fibromyalgiföreningen en uppdragsersättning för heltidsanställd person under 2011 på kronor för ledsagarservice 2. Vid lägre sysselsättningsgrad sänks bidraget Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: Fibromyalgiföreningen Förening och Idrott Administrativa avdelningen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Lokalkostnad för Storgatan 50 (fd Teliahuset) I lokalerna på Storgatan 50 finns de flesta handikappföreningarna, samt Afasi län och Hälsoverkstaden. De handikappföreningar som inte finns på Storgatan 50 har 75 % i lokalkostnadsbidrag precis som idrottsföreningar och övriga föreningar med egna lokaler. Storgatan 50 har en subvention på 100 % förutom Afasi län och Hälsoverkstaden. För att få en rättvis bidragsersättning så borde Storgatan 50 ha 75 % i bidrag enligt norm Hyran är idag 1069 kronor/år/m 2 inklusive städning av gemensamma ytor. Se även bilaga med förtydligande av vad som gäller för att hyra lokal på Storgatan 50. Hälsoverkstaden har, , skickat in en skrivelse som kommer att behandlas separat vid nästa fritidsnämnd. 1. Föreningar med anställda betalar 25 % i hyra för ett kontor och del av gemensamma ytor. 2. Föreningar som hyr ett kontor utan att ha någon anställd betalar 100 % av hyran. 3. De föreningar som hyr ett kontor som delas av flera föreningar betalar 25 % hyra fördelat på alla som nyttjar gemensamma kontoret. 4. Afasi län ska betala 100 % av hyreskostnaden. 5. Gäller fr o m Sänt till: Föreningarna på Storgatan 50 Förening och Idrott Administrativa avdelningen

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Ansökan om lokalkostnadsbidrag, Åbyn-Byskes Brukshundsklubb Åbyn-Byskes Brukshundklubb ansöker om lokalkostnadsbidrag till en klubblokal på 160 m 2 som de erbjudits hyra i Drängsmark till en årskostnad av kronor. Fritidskontoret meddelar att brukshundklubben inte har redovisat några ungdomsaktiviteter de senaste åren vilket är en regel som gäller i fritidsnämndens bidragsnormer. Med hänvisning till ovan föreslås att ansökan avslås Ansökan från Åbyn-Byske Brukshundklubb daterad Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: Åbyn Byske Brukshundklubb Förening och idrott Administrativa avdelningen

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Nytt målfotosystem till Norrvalla IP och ungdomshallen vid Skellefteå Kraft Arena Det gamla målfotosystemet som används av föreningarna vid tävlingar på Norrvalla idrottsplats och ungdomshallen i Skellefteå kraft Arena är helt uttjänat och fungerar inte. Ett målfotosystem är av största vikt vid dessa anläggningar, och nu när vintersäsongen närmar sig med inomhustävlingar i friidrottshallen måste det finnas ett fungerande målfotosystem som motsvarar dagens krav. Kostnad för ett nytt målfotosystem med tillbehör enligt offert: kronor 1. Anskaffa ett nytt målfotosystem med tillbehör som motsvarar dagens krav, till en kostnad av kronor ur anslaget för föreningsinvesteringar år 2010 VHT Uppdra till kommunledningskontorets inköpsenhet att göra en upphandling av ett nytt målfotosystem med tillbehör. Förening och Idrotts tjänsteskrivelse Sänt till: KLK-inköpsenheten Förening och idrott Administrativa avdelningen

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr INFORMATION: Investering av ny pistmaskin, Vitbergsområdet Fritidskontoret har föreslagit kommunstyrelsen att nyttja 1,5 miljoner kronor från befintligt investeringsutrymme, avseende ny kylmaskin, till inköp av begagnad pistmaskin. Bakgrund Fritidsnämnden beslutade den 8 september 2010 föreslå kommunstyrelsen att 2,5 miljoner kronor förskotteras från 2012 års investeringsbudget för att inköpa en ny pistmaskin till Vitberget. Efter det har fritidskontoret sett över möjligheterna att köpa in en begagnad maskin och inrymma det i befintlig budget genom tidsmässiga omprioriteringar. Detta görs dels för att tidsmässigt hinna med en anskaffning och för att hålla nere totalkostnaden eftersom att även den mindre pistmaskinen bör bytas om ett par år. Fritidskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att nyttja 1,5 miljoner kronor från befintligt investeringsutrymme avseende ny kylmaskin till inköp av begagnad pistmaskin. Målsättningen är att om budgetäskandet för 2012 beviljas med 2,5 miljoner till ny pistmaskin återföra de omdisponerade medlen för ny kylmaskin. Ärendet godkändes i kommunstyrelsen och kommer att behandlas i kommunfullmäktige. Notera informationen

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr INFORMATIONSPUNKT: Kommunalt lån till reparation av tennishallen Vecka 9, 2010 rasade delar av taket till tennishallen in under snötrycket. Två av banorna förstördes helt och den delen av byggnaden revs under våren. Kvar finns idag servicedelen och två tennisbanor. Det aktuella försäkringsbolaget avvisade ersättningskraven under juli månad. Ett juridiskt ombud anlitades och en inlaga skickades in. I september meddelade försäkringsbolaget att de inte ändrat sitt ställningstagande. Skellefteå tenniscenter (STC)/Skellefteå tennisklubb (STK) har beslutat att inge stämningsansökan till tingsrätten i försäkringsfrågan. Parallellt med denna process har låneansökan inlämnats till Nordea respektive JAK-banken för finansiering av de reparationer som krävs för att dels säkra återstående delar av hallen inför vintern samt dels möjliggöra spel på två banor och därmed fortsatta hyresintäkter. I bägge fallen har låneansökan avslagits. För att förhindra fortsatt kapitalförstöring och få igång verksamheten på de två kvarvarande banorna måste den del av hallen som finns kvar åtgärdas i form av ny yttervägg, säkra takkonstruktionen och renovera servicedelen. Detta kostnadsberäknas till 4 miljoner kronor. Skellefteå kommun erbjuder Skellefteå tennisklubb/skellefteå tenniscenter ett ränte- och amorteringsfritt lån på 4 miljoner kronor under två år. Notera informationen

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anläggande av discgolfbana vid Byske Havsbad För att fortsätta utvecklingen av Byske Havsbad som den fantastiska semesteranläggning den är med massor av aktiviteter föreslår fritidskontoret att en discgolfbana med 9 hål anläggs med placering enligt bilaga. Kostnad för själva anläggningen är sek och inköp av discar för uthyrning är sek vid köp av 200 stycken. Godkänna att en discgolfbana med 9 hål anläggs vid Byske havsbad. Skiss för utformning av banan Sänt till: Camping / Stab Administrativa avdelningen

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Fritidsgårdsutredningen Fritidsnämnden beslutade, vid sitt sammanträde , att uppdra åt fritidskontoret att göra en övergripande utredning/vision om hur framtidens fritidsgårdsverksamhet ska utformas. Ett underlag till detta redovisades vid decembernämnden 2008 och en slutrapport skulle presenteras i april När utredningen behandlades av fritidsnämnden fick utredningsgruppen ytterligare uppdrag. Det handlade om att arbeta vidare med det som innefattade en tydligare beskrivning av fritidsgårdarnas uppdrag. Under hösten förändrades de ekonomiska förutsättningarna för fritidsnämnden och därigenom ändrades utredningens uppdrag till att se över vilka konsekvenser dessa skulle få för fritidsgårdarnas verksamhet. Det är med denna bakgrund man ska se detta förslag från utredningen. 1. Fritidskontoret får i uppdrag att göra en åtgärdsplan med detaljerad tidsplan när det gäller punkterna 1-3 i fritidsgårdsutredningens förslag. 2. Fritidskontoret får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att avveckla den kommunala fritidsgården Klippan i Bergsbyn från (punkt 4 i fritidsgårdsutredningens förslag). I uppdraget ingår att pröva möjligheten att bedriva viss verksamhet i föreningsregi. 3. När det gäller nedläggning eller överförande av annan driftsform av ytterligare en fritidsgård (punkt 5 i fritidsgårdsutredningens förslag) får detta aktualiseras i budgetarbetet I och med detta entlediga fritidsgårdsutredningen från sitt uppdrag Yrkanden Kontoret föreslår att alla 5 punkterna i fritidsgårdsutredningens förslag godkänns. Joakim Wallström (V) yrkar på att punkt 5 i fritidsgårdsutredningens förslag skulle strykas och att kronor skulle tillföras i verksamhetsmedel. Då skulle ramen minskas med kronor i stället för totalt. Beslutsgång Ordföranden ställer kontorets förslag och Joakim Wallströms yrkande var för sig under proposition och finner att fritidsnämnden bifallit kontorets förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Votering begärs och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder kontorets förslag röstar ja. Den som stöder Joakim Wallströms yrkande röstar nej Omröstningsresultat Vid uppropet avges 10 ja-röster (Gunilla Lindström (S), Helge Lövbom (S), Fredrik Långström (S), Daniel Ådin (S), Åsa Stenlund-Björk (S), Roland Löfmark (FP), Sonja Hedqvist (C), Sara Pettersson (KD), Johan Söderberg (M), Leif Öberg (S)) och 1 nej-röst (Joakim Wallström (V)) Rapport från fritidsgårdsutredningen Sänt till: Kommunstyrelsen Verksamhetsavdelningen Administrativa Avdelningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Anmälningar till fritidsnämnden Meddelanden att föredras och läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning Administrativa avdelningens tjänsteskrivelse

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Meddelanden till fritidsnämnden Meddelanden att framställa och läggas till handlingarna Godkänna lämnad redovisning Administrativa avdelningens tjänsteskrivelse

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapporter Daniel Ådin (S) och Johan Söderberg (M) rapporterar från sitt deltagande i ett seminarium i Stockholm den 11 oktober Kommunerna och föreningslivet. Vår satsning på s.k hjärtstartare har betalat sig då en man fick hjärtproblem under lördagsmatchen den 9 oktober på Skellefteå Kraft Arena men man lyckades hjälpa honom med hjälp av den hjärtstartare som finns på arenan. Piren vid Byske havsbad är ett problem då vattnet tar en sämre väg. Det finns två lösningar på detta problem och det är att gräva en bassäng för att leda om vattnet eller att bygga en ny pir. Fritidskontoret har uppvaktat Länsstyrelsen i frågan men en rivning är inte aktuell. Problemet kvarstår dock och ärendet kommer att gå vidare till fritidsnämnden via nästa arbetsutskott. Ordförande berättade att han var och invigde nya manegen vid Skellefteå Ridklubb den 2 oktober och att det var mycket folk som besökte invigningen och alla var mycket nöjda med manegen. Ordföranden berättade också om sin och fritidsnämndens uppvaktning vid Burträsk 100 års jubileum den 9 oktober. Eddy Lindström, avdelningschef vid administrativa avdelningen, gav en rapport rörande budgetramen 2011

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor En fråga från Helge Lövbom (s) om elljusspåret i Bureå som tidigare drevs av friluftsfrämjarna. Vem driver det nu? Och har de samma bidrag som främjarna tidigare hade? Det är Skellefteå Rullstols IF som driver Bureå elljusspår numer och de har samma bidrag som andra föreningar, enligt norm.

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 Fritidsnämnden Plats och tid Lövångers folkets hus - kl. 08.00-16.20 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl. 13.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2008-05-07

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2008-05-07 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid E-fyran Stora (gula) grupprummet, kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, Ordf Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice ordf

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08

PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 PROTOKOLL 1 (21) 2012-02-08 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena, kl. 09.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Fritidsnämnden 2006-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Fritidsnämnden 2006-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Efyrans sammanträdesrum, kl 13.00-17.30 Beslutande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom Elenor Öhlund Bo Karlsson Gunilla Lindström Roland

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Fritidsnämnden 2006-02-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Fritidsnämnden 2006-02-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid E-fyrans sammanträdesrum, Skellefteå kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom Elenor Öhlund 08.00-9.50

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2006-06-07

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2006-06-07 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Expolaris Kongresscenter, kl. 09.00-15.00 Beslutande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom Bo Karlsson Gunilla Lindström Roland Löfmark Torbjörn

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Fritidsnämnden 2007-10-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Fritidsnämnden 2007-10-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Boliden, Malmhallen, kl. 10.45 17.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, Ordf Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice ordf Eddy Lindström,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2013-01-08

PROTOKOLL 1 (42) 2013-01-08 PROTOKOLL 1 (42) 2013-01-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.20 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) närvarande from kl. 14.00, 1, 6-36

Läs mer

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23

PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 PROTOKOLL 1 (34) 2013-04-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-14.30 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S), 158-168, 171,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) 2012-05-22

PROTOKOLL 1 (37) 2012-05-22 PROTOKOLL 1 (37) 2012-05-22 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.00 Beslutande Hans-Eric Wallin (V), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL 1 (112) 2015-09-15

PROTOKOLL 1 (112) 2015-09-15 PROTOKOLL 1 (112) 2015-09-15 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-19.20 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen 2009-01-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Kommunstyrelsen 2009-01-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.00-17.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, (s) ordförande Lena Håkansson (s) Håkan Lindh (fp) Bo Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (59) 2015-06-16

PROTOKOLL 1 (59) 2015-06-16 PROTOKOLL 1 (59) 2015-06-16 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-19.00 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet, Tisdag den 13 december kl 09.30-15.00 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Inger Björkman Justeringens tid och plats Kultur-

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Kommunfullmäktige 2007-11-27

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Kommunfullmäktige 2007-11-27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-22.50 Beslutande Övriga deltagande Se sid 2 Alf Granström, ordförande i Skelleftebostäder AB, 270 Lars Björklund,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (61) Tekniska nämnden 28 januari 2008

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (61) Tekniska nämnden 28 januari 2008 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (61) Plats och tid Tekniska kontoret, blå sammanträdesrummet kl. 13:15-17:50 Beslutande Övriga deltagande Ola Burström (s) Sonja Barrljung (s) Christer Granström (s) Iris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-09-17. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2012-09-17. A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Maria Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15

PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 PROTOKOLL 1 (27) 2009-06-15 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.35 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (75) Kommunstyrelsen 2007-02-06

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (75) Kommunstyrelsen 2007-02-06 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (75) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.00 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Anders Hård Joseph Karambotis

Läs mer