SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice ordf Eddy Lindström, avd.chef adm. avdelningen Gunilla Lindström Hans Pettersson, avd.chef förening & idrott Helge Lövbom Östen Lövgren, avd.chef verksamhetsavdelningen Gun Edlund Daniel Ådin Anette Andersson, sekreterare Åsa Stenlund-Björk Roland Löfmark Torbjörn Möller Johan Söderberg Bitte Ekersund (tjänstgörande för Erika Häggblad kl ) Fredrik Långström (tjänstgörande för Erika Häggblad kl ) Ersättare Johanna Lundmark Gunilla Stenström Mustafa Noor Utses justera: Åsa Stenlund-Björk Paragrafer Underskrifter Leif Öberg, ordförande Anette Andersson, sekreterare Åsa Stenlund-Björk, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Avdelningschef Eddy Lindström rapporterade övergripande om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inkl. projekt. I bilaga till den aktuella ekonomirapporten redovisas nettoförändringen av kommunbidraget hittills under Förändringen består av tilläggsanslag på netto tkr inkl anslag till projektverksamheten. Noteras redovisningen av tilläggsanslag innehåller resultatöverföring via kompletteringsbudget 2008 med 1 878,0 tkr. Bland de största beloppen kan nämnas minskad budget med tkr på grund av turistbyrån överförts till det nya destinationsbolaget medan 4 075,0 tkr tillförts fritidsnämnden utifrån överfört ansvar för Campushallen. Ekonomirapporten visar på fritidsnämndens verksamheter, totalt sett , skall redovisa förbrukning inom tilldelat anslag. Prognosen inkluderar resultatöverföring från 2007 / kompletteringsbudget 2008 (se ytterligare kommentarer nedan). Vädrets makter har dock haft en negativ inverkan på besöksantalet för främst de tempererade utomhusbaden men även campingverksamheten påverkades negativt. Fritidskontoret har arbetat tillsammans med fastighetskontoret och KLKekonomi med upprätta förslag till tilläggsbudget för Skellefteå Kraft Arena efter om- och tillbyggnaden (behandlad i FN ). På samma sätt måste tilläggsbudget upprättas efter Eddahallens färdigställande. Utifrån ovanstående inarbetas reviderad budget för Skellefteå Kraft Arena och Eddahallen i nämndens äskanden inför Reviderad budget från och med 2009 för Eddahallen behandlas vid dagens nämndssammanträde nu när totala kostnaden för om- och tillbyggnaden är preliminärt redovisad. Erhålles inte tilläggsanslag för drift (exkl internhyrorna) för dessa anläggningar under 2008 kommer underskott på 300 tkr respektive 1 mkr redovisas i bokslutet för 2008.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 I ekonomiprognosen förutsätts vidare tilläggsanslag erhålles för de nya internhyresnivåerna avseende Skellefteå Kraft Arena och Eddahallen samt medel för täckande av Skellefteå Kraft Arenas invigningskostnader under våren 2008 för budget i balans skall uppnås. Dessutom tillkommer ett underskott för politiskt arbete (fritidsnämnden) på 233 tkr från år 2007 inom denna ramnivå. Underskottet reglerades inte i 2007 års bokslut trots framställning från fritidsnämnden. Äskad anslagsutökning till 2008 ströks av budgetberedningen. Underskottet kommer öka under år En ny kostnadspost i fritidsnämndens bokslut för 2008 blir internräntan för övertaget lån, Folkparken Skellefteå. Medel för denna kostnad är äskad i fritidsnämndens budgetförslag för Till detta kommer internränta på ett nytt lån till Bureå Folkets Hus vilket fr o m 2009 ger en helårseffekt på 46,1 tkr. Av rapporten framgår bland annat fastighetskontoret ännu inte, , debiterat internhyrorna för 2008, varför dessa kostnader saknas i redovisningen i denna ekonomirapport. Vid behandling av ekonomirapporten finns förvaltningsövergripande ekonomirapport per utifrån sökväg D 732 (1 pos baskonto) tillgängligt. anta upprättad ekonomirapport per Skellefteå Kampidrott Förening & Idrott

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Förnyad ansökan om klassas som bidragsberättigad ungdomsförening, Skellefteå Kampidrott Fritidsnämnden avslog ansökan från Skellefteå Kampidrott vid sitt sammanträde, , med hänvisning till Skellefteå Kampidrott inte var anslutna i Svenska Riksidrottsförbundet och inte heller i Svenska Budo & Kampsportförbundet. Nu har föreningen inkommit med förnyad ansökan då man fått meddelande om Skellefteå Kampidrott den 19 augusti 2008 invaldes i Svenska Budo & Kampsportförbundet. Invalet innebär även föreningen kommer anslutas till Svenska Riksidrottsförbundet. Invalet har främst gjorts därför Skellefteå Kampidrott har kommit igång med Kali Sikaran. Detta är en filippinsk kampart som innehåller alla typer av obeväpnad kamp. Träningen är mycket realistisk och effektiv som självförsvar, och anpassas till utövarens fysiska förutsättningar. Om du är liten och lätt måste du arbeta på annat sätt jämfört med en stor person. Kali Sikaran handlar om träna något som fungerar, en stil som är intressant och göra det i en god gemenskap samtidigt som man har kul. All träning sker mycket kontrollerat och hålls på en nivå som värnar om utövarnas säkerhet. Träningen ska alltid vara rolig och givande, samtidigt som den är realistisk. Även barn och ungdomar kan träna i särskilda grupper och får ta del av Kali Sikaran på ett sätt som passar de yngre. Nödvändig utrustning för nybörjare är boxhandskar, tandskydd och benskydd. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening Arbetsutskottets beslut bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening KFUM Volleyboll Förening & Idrott

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till anläggande av beachvolleybanor, KFUM Volleyboll KFUM Volleyboll ansöker om bidrag med kronor till fyra beachvolleybanor inom Folkparkområdet Skellefteå. Som skäl till detta framför föreningen bland annat följande: Klubben har i flertal år försökt skapa en beachvolleybollverksamhet i Skellefteå för barn och ungdomar. Vid Falkträsket finns en anläggning som nyttjas av ungdomar sommartid men tyvärr blir det i begränsad omfning eftersom en del av sommarstugeägarna tycker verksamheten är ett störande inslag i deras miljö. Vi har ett flertal gånger försökt hitta en lösning för kunna nyttja anläggningen under en längre tid på dagarna men har inte kommit fram till en lösning som passar båda parter. Vi har därför sökt efter en alternativ placering av anläggningen och har fått ett positivt svar från Skellefteå Folkets park. Vi har då möjligheten bygga en anläggning som är lättillgänglig och placerad i närheten av ett stort fritidsområde i Skellefteå. Bollplanerna kommer vara inom gångavstånd från centrum. Marklov är beviljat av Byggnadsnämnden Kostnadsberäkning: Planering, förarbeten, marklov Utgrävning, bortforsling av jord, samt markduk och dränering Återfyllning sand granulering Nät, stolpar, linjer mm kr kr kr kr Eget arbete grävning, packning, återsådd, snickeri mm 480 timmar a 165 kr kr Egen insats Summa: Finansieringsplan: Idrottslyftet beviljat bidrag kr kr kr

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Bygdeavgiftsmedel beviljat bidrag Fritidsnämnden sökt bidrag Eget arbetet/insats Summa: kr kr kr kr Fritidskontoret har varit i kontakt med föreningen efter övriga bidrag beviljats och diskuterat forts finansiering av projektet och där föreningen kan höja sin egen insats med kronor. Fritidskontoret föreslår sålunda fritidsnämnden besluta bidrag beviljas med kronor, ur anslaget för investeringar till föreningsägda anläggningar år 2008 samt bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Arbetsutskottets beslut utan eget yttrande lämna ärendet till fritidsnämnden bidrag beviljas med kronor, ur anslaget för investeringar till föreningsägda anläggningar år 2008 samt bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Skellefteå Skidklubb Skellefteå Orienteringsklubb Skellefteå AIK cykel

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapport Sportcenter Vitberget Skellefteå Brukshundsklubb Förening & Idrott Fritidsnämnden uppdrog åt fritidskontoret undersöka förutsättningarna genomföra delprojekten i Sportcenter Vitberget, ett förslag från Skellefteå Skidklubb, Skellefteå Orienteringsklubb, Skellefteå AIK cykel samt Skellefteå Brukshundsklubb, dragsektionen. Utveckla Vitbergets elljusspår till ett konstsnöspår, kräver totalt 3 stycken snökanoner och ett diesel elverk för klara mobiliteten. På elljusspåret anläggs också redskap mm för enklare styrketräning, stretching mm. Skellefteå skidklubb har vid möte den 24/ meddelat fritidskontoret de inte längre önskar denna utveckling eftersom de är mycket nöjda med det konstsnöspår som fritidskontoret anlade förra året. Fritidskontoret kommer i år förstärka belysningen på konstsnöspåret efter synpunkter från Skidklubben. När det gäller redskap för styrketräning anser fritidskontoret det är fullt möjligt anlägga detta och medel kan tas ur allmänna fritidsmiljöer. Inköp av ny speakervagn för kunna använda konstsnöspåret för enklare tävlingar och för föreningar använda vid arrangemang i kommunen. Ny speakervagn är inlagd i budget för Inköp av toalettvagn använda vid tävlingar och arrangemang i kommunen och som kan stå uppställd vid starten av konstsnö spåret vintertid. Toalettvagnar finns hyra och kommer inte köpas in. Göra en fast mountainbikebana som är skyltad sommartid. Kräver skyltning och byggande av några broar över diken. Enligt tidigare beslut har 5000 kr avss till MTB-bana och den väntar nu bara på skyltning. Förarbete och brobygge är gjort i samarbete med Skogsstyrelsen. Elbelyst spår för draghundsverksamheten för nybörjare. Spåret går i terrängen mot stortallen och tillbaks till föreningens klubbstuga.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Det är inte klart hur det planerade bostadsområdet vid Erikslid kommer se ut. Vi inväntar beslut innan vidare åtgärd. Rullskidbana med elljus i området nordväst OKQ8 Solbacken, förbi pistolskyttebanan. Vid pistolskyttebanan förbereds för skidskytte. Fritidskontoret kontaktar tekniska kontoret för, om möjligt, hitta och diskutera andra lösningar. Förbättrade parkeringsmöjligheter i Vitbergsområdet. Befintlig parkering vid starten för Vitbergets elljusspår utökas och ny parkering anläggs på Solbacken vid OKQ8. Fritidskontoret kommer under hösten utöka den befintliga parkeringen samt informera om parkeringsmöjligheter uppe på Vitberget där man kan nyttja det elbelysta anslutningsspåret till elljusspåret. Vindskydd / Depå byggs vid starten av Vitbergets elljusspår. Där ska finnas belysning och möjligheter stå och valla skidor och hänga av sig kläder. Fritidskontoret föreslår det i samråd med Skellefteå Skidklubb byggs ett större vindskydd för ändamålet. Kostnad kr. Placering avgörs i samråd med skidklubben och personal på Norrvalla. På sikt, anlägga en ny skidstadion på Solbacken med gemensamma lokaler för medverkande föreningar. Dagens skidstadion håller på utvecklas och frågan om en flytt är inte aktuell i dagsläget. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta godkänna rapporten Arbetsutskottets beslut godkänna rapporten godkänna rapporten Förening & Idrott

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Bidragsutredning handikappbidragen Fritidsnämndens ordförande föreslår en bidragsutredning genomförs för handikappbidragen. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta genomföra en bidragsutredning gällande handikappbidragen samt vid oktober månads fritidsnämnd utse en grupp för denna översyn utse Åsa Stenlund-Björk, Gunilla Lindström och Johan Söderberg till bidragsutredningen Tekniska kontoret Förening & Idrott

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Inköp av tjänstebil, område Boliden-Jörn I och med införandet av områdesorganisationen förändrades arbetssättet och situationen för områdescheferna innebär mer bilåkning. Transporterna i, från och till området sköts idag huvudsakligen med privatbilar. Detta är inte tillfredställande ur vare sig kostnads, säkerhets eller praktiska skäl. En bil i Boliden-Jörn kan betjäna områdeschefen, två badhus, två idrottsplatser och två fritidsgårdar. Flexibiliteten för det personalmässiga samarbetet ökar dessutom. Mot bakgrund av detta föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn och detta sker via Tekniska kontoret Arbetsutskottets beslut en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn och detta sker via Tekniska kontoret en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn samt detta sker via Tekniska kontoret med miljötänkandet i fokus Kommunstyrelsens au Förening & Idrott

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Motion om planer för rullskridskohockey och innebandy (25/08) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt remittera följande motion från kommfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark till Fritidsnämnden: Under en dryg tioårsperiod har Balderskolans norra tennisplan fungerat som rullskridskohockey-/innebandyplan under barmarksperioden. (Denna sports kostnad borde alltså vara bland den lägsta för kommunen) Antalet idrottsutövare som regelbundet utnyttjar planen har ständigt ökat med åren. Detta, i kombination med planens skick försämras enligt samma trend, har resultatet i minskad tillgänglighet för idrottsutövarna. Sprickor i markbeläggningen och sänkor som samlar regnven gör aktiviteten riskabel. Eftersom dessa båda motionsformer är s k lagsporter och har många deltagare vid varje utövning så är utnyttjandegraden av denna yta betydligt högre än vid exempelvis utövande av tennis. Bara i skellefteå centralort finns flertalet planer vigda för denna sport men däremot ingen plan avsedd rullskridskohockey. Utövarnas önskemål är en, helst två planer som är avsedda för denna idrott. Centraltbelägna planer skulle öka Skellefteås anseende bland idrottsintresserade ungdomar. Alternativt är renovera den plan som i dag används, men med tanke på Balderskolans eventuellt begränsade existens så känns det alternativet mindre raktivt. Förslag 1. Att Skellefteå kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag snabbt iordningställa ena planen för där kunna utöva ovan relaterad sport (med mindre risk för skador) även denna sommar 2. Att se till denna sport även ska kunna utövas under bra förhållande kommande år. Fritidskontoret meddelar efter kontakt med fastighetskontoret som ansvarar för dessa tennisbannor de åtgärdade vad som bedömdes akut och kunde göras inför sommaren. Vidare meddelar fastighetskontoret det för närvarande pågår en gymnasieutredning där även skoltennisbanorna ingår och i avvaktan på detta så

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 föreslår fastighetskontoret det fortsättningsvis går bra vara på den norra planen som bedöms vara i gott skick. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta motionen är besvarad Arbetsutskottets beslut bifalla fritidskontorets förslag detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion Förening & Idrott

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Höjning av ungdomsledarstipendiet och idrottsstipendiet Fritidskontoret föreslår höja ungdomsledarstipendiet och idrottsstipendiet från kronor vardera, till kronor vardera. Detta med hänvisning till summan varit densamma i över 15 års tid. fr o m år 2008 höja till kronor samt fr o m år 2009 höja till kronor Verksamhetsavdelningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Badpriser - Eddahallen I samband med priserna för bad på Eddahallen fastställdes diskuterades möjligheten göra avsteg från denna prislista och de principer som gäller. Efter samtal från allmänheten och i samråd med hallchefen föreslår fritidskontoret de som betalat badkort på Eddahallen kan använda detta på övriga kommunala inomhusbad i Skellefteå. För de som löst kort på de övriga kommunala inomhusbaden gäller de gäller som delbetalning till Eddahallen och kunden betalar mellanskillnaden upp till Eddahallens prisnivå. Detta gäller för bad och inte för gym respektive gruppverksamhet. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta göra dessa justeringar i badtaxorna Arbetsutskottets beslut bifalla fritidskontorets förslag och göra dessa justeringar i badtaxorna de som betalat badkort på Eddahallen kan använda detta på övriga kommunala inomhusbad i Skellefteå de som löst kort på de övriga kommunala inomhusbaden gäller de gäller som delbetalning till Eddahallen och kunden betalar mellanskillnaden upp till Eddahallens prisnivå. Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Verksamhetsavdelningen

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Reviderad budget för Eddahallen år 2009 Fritidskontoret rapporterar man arbetar med ett preliminärt förslag till reviderad driftbudget efter Eddahallens om- och tillbyggnad. Den största förändringen blir ökad internhyra till fastighetskontoret (fastighetskontoret arbetar med ett preliminärt förslag då slutkostnaden för byggnationerna ännu inte är slutgiltigt fastställd). Även intäktssidan, personalkostnaderna och övriga kostnader ökar. Ambitionen är en preliminär driftbudget för nya Eddahallen avseende år 2008 och 2009 skall kunna redovisas vid fritidsnämnden sammanträde Arbetsutskottets beslut godkänna rapporten Fritidskontoret presenterar vid sammanträdet förslag till reviderad driftbudget för Eddahallen. Förslaget innebär bland annat ökade personalkostnader får ses mot ökat intäktskrav. Behovet av ökat kommunbidrag härrör sig från den ökade internhyran. Förslaget redovisas i bilaga. godkänna den reviderade budgeten för Eddahallen år 2009 KS au Förening & Idrott

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Motion om egna badtider för muslimska flickor och kvinnor (49/07) Avdelningschefen för verksamhetsavdelningen redovisade för hur långt de kommit i detta ärende. Arbetsutskottet beslutade ge verksamhetsavdelningen i uppdrag presentera ett färdigt förslag vid fritidsnämndens möte i september verksamhetsavdelningen får uppskov fram till fritidsnämndens nästa möte i oktober månad Motion om badmöjligheter för muslimska flickor och kvinnor Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat följande motion från Eva Enqvist till fritidsnämnden: Muslimska flickor och kvinnor kan och får inte nyttja badhusens öppettider för bada. De får inte, på grund av sin och sina anhörigas tro, bada i samma bassäng som pojkar och män. De får inte visa sig i baddräkt. Problem uppstår. De kan inte simma och det påverkar betyget i idrott och de kanske inte kommer in på de utbildningar de önskar Jag vill därför föreslå: kommunfullmäktige beslutar Skellefteå kommun undersöker möjligheten införa egna badtider för muslimska flickor och kvinnor det arbetar kvinnor i badhusen under den speciella tiden. Utifrån denna motion har fritidskontoret gjort en inventering i våra badhus. Detta för följa upp om det finns uttalade önskemål om dessa insatser. Fram till idag har inga önskemål, om detta, framförts på våra anläggningar. Samtidigt

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 är vi medvetna om det finns grupper som drar sig för besöka offentliga badmiljöer. Förutom etniska orsaker kan detta bero på övervikt, anorexia, konsekvenser av operationer med mera. Ett av fritidsnämndens uppdrag är skapa möjligheter till en bra folkhälsa. I detta är tillgången till våra badhus, med bad och simning, ett viktigt inslag. Fritidsnämnden är självklart beredda stötta de föreningar som själva vill arrangera bad och simträning. Detta existerar i dag i samarbete med ett flertal föreningar av olika karaktär. När det gäller skolans viktiga uppdrag lära barn simma fungerar detta normalt bra. Den simundervisning som bedrivs sker företrädesvis år 2 i grundskolan och därför inte är något problem för de muslimska flickorna. För de som senare behöver bevisa sina simkunskaper i ämnet idrott, har vi tillsammans med skolan skapat temporära lösningar. Ett alternativ som kan fungera för många muslimska kvinnor är använda den speciella baddräkten som finns, en så kallad Burkini. Vi informerar på våra anläggningar som dessa och kan också vara kontakt när det gäller inköp av dessa. Med detta som bakgrund föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion Kommunstyrelsen Verksamhetsavdelningen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Fritidsgårdar struktur I samband med fritidsnämndens sammanträde , 134 beslutades stänga fritidsgården Skrubben under hösten 2008 fortsätta arbetet med etablera Nöjesgård Centrum ge fritidskontoret forts uppdrag söka lokaler för skapa ett alternativ väst på stan till äska 1 miljon kronor för kvalitetshöja verksamheten samt arbeta fram ett alternativ till fritidsgård väst på stan godkänna internbudget Fritidskontoret har sedan dess arbetat utifrån dessa beslut. Detta innebär två större arrangemang genomförts på Efyran med 380 respektive 230 besökande. Nöjesgården går numer under namnet Aphuset efter förslag från ungdomarna och en omröstning vid första arrangemanget. Mellan dessa arrangemang har Källarfestivalen, Kulturspektaklet och Dreamhack arrangerats med deltagande från fritidsgårdarna. I början av december flyttar EMV ut från Skrubben då behovet av platser minskar. I samarbete med fastighetskontoret sker en inventering av vilka lokaler i eller i närheten av Brännanskolan som kan vara möjliga använda för skapa ett möjligt alternativ för fritidsgård väst på stan. Vi fick i slutet av förra veckan indikationer inga medel över ram kommer ställas till fritidsnämndens förfogande Detta innebär det inte för närvarande finns resurser för ta något steg i relation till det beslut fritidsnämnden tog i juni Med detta som bakgrund föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta hyresavtalet för Skrubben sägs upp med omedelbar verkan uppdra åt fritidskontoret göra en övergripande utredning/vision om hur framtidens fritidsgårdsverksamhet ska utformas. Ett underlag till detta redovisas vid decembernämnden.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 bifalla fritidskontorets förslag Camping / EKC Förening & Idrott 264

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Omstrukturering - Norrvalla IP Det kylaggregat som finns på Norrvalla för den konstfrysta hockeybanan måste ersättas på grund av för stor ammoniakmängd i systemet. Fritidsnämnden hemställde hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för inköp av ett nytt aggregat. Kommunstyrelsen beslutade de 3 miljoner som finns avsa för ett kylaggregat i Kågedalen skulle användas för detta ändamål. Eftersom både rörsystem och banbädd på Norrvalla är gamla och i dåligt skick så kommer det behövas betydande insatser inom några år för klara verksamheten. Dessutom visade det sig den långa leveranstiden för ett nytt aggregat gjorde anläggningen inte kunde komma i drift före nyår. Mot den bakgrunden gjordes undersökningar om det skulle vara möjligt flytta den konstfrysta hockeybanan till Arenaområdet och koppla in sig på befintlig kylanläggning. En sådan flytt skulle också göra den tilltänkta bollhallen kunde nyttja befintliga omklädningsrum i Idrottens hus och därmed minska byggkostnaden. Undersökningar visade dock befintlig kylanläggning vid Arenan inte klarar ytterligare en konstfrusen hockeybana. Därför måste en konstfrusen hockeybana vid Arenan ha ett nytt aggregat. Fritidskontoret anser dock denna omstrukturering har många fördelar och den bör genomföras för skapa bättre förutsättningar för framtiden. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta uppdra åt fritidskontoret planera för anlägga en konstfrusen ishockeybana i Arenaområdet inför säsongen 2009/2010 planera för en bollhall på Norrvalla utan stor servicedel inte driva konstfrusen hockeybana på Norrvalla innevarande vinter uppdra åt fritidskontoret planera för anlägga en konstfrusen ishockeybana i Arenaområdet inför säsongen 2009/2010

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 planera för en bollhall på Norrvalla utan stor servicedel inte driva konstfrusen hockeybana på Norrvalla innevarande vinter EKC / Camping Förening & Idrott Verksamhetsavdelningen

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL IDA-mässan Inbjudan till delta vid IDA-mässan 2008 Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta två deltagare till IDA-mässan, som hålls november 2008 i Göteborg, utses vid fritidsnämndens sammanträde Vid ärendets behandling i fritidsnämnden föreslår Leif Öberg två deltagare ska utses och skickas till IDA-mässan. Joakim Wallström yrkar fritidsnämnden inte ska skicka några deltagare alls till IDA-mässan. Ordföranden stället sitt förslag och Joakim Wallströms yrkande var för sig under proposition och finner fritidsnämnden bifallit Leif Öbergs förslag. Votering begäres och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Leif Öbergs förslag röstar JA. Den som stöder Joakim Wallströms yrkande röstar NEJ Vid uppropet avges 6 JA-röster (Leif Öberg, Helge Lövbom, Daniel Ådin, Roland Löfmark, Torbjörn Möller, Johan Söderberg) och 4 NEJ-röster (Joakim Wallström, Gunilla Lindström, Gun Edlund, Åsa Stenlund-Björk). 1 röst var utanför röstningsproceduren. skicka två deltagare till IDA-mässan i Göteborg, november utse Fredrik Långström (utan ersättare) och Roland Löfmark (Johan Söderberg som ersättare) Joakim Wallström (v) reserverar sig mot första -satsen.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Under rådande ekonomiska trångmål och det ringa värde som IDA-mässan har för oss politiker, känner jag vi inte borde skicka några politiska representanter till denna mässa i Göteborg. EKC / Camping Förening & Idrott Verksamhetsavdelningen

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Inbjudan till konferens, Ungas Mötesplatser Inbjudan till delta vid konferens, UNGAS MÖTESPLATSER, som anordnas av Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Den hålls oktober 2008 i Stockholm och kommer bjuda på diskussioner om fritidsledarrollen, ta upp aktuell forskning, genomföra workshops och presentera en samtalspanel med bland andra Fryshusets Anders Carlberg. I övrigt se bilaga. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta två deltagare till konferensen, UNGAS MÖTESPLATSER, som hålls oktober 2008 i Stockholm, utses. skicka Gunilla Lindström (Johanna Lundmark som ersättare) och Bitte Ekersund (utan ersättare).

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Anmälningar Meddelanden föredras och läggas till handlingarna. Fritidsnämndens ledamöter har erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll : 148 Morgondagens samhälle möte emotses Anmälan delegation Adm. avdelningen: A 13 och A 14 Förening & idrott: F 13, F 59, F 61 och F 62 Turistavdelningen: Verksamhetsavdelningen:, avseende återrapporterade delegationsbeslut godkänna lämnad redovisning

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Meddelanden Meddelanden framställa och läggas till handlingarna KFUM Skellefteå VBK Återbesättning av tjänsten som föreningsadministratör, avseende återrapporterade meddelanden godkänna lämnad redovisning

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor SK Örnvingen fyller 75 år och inbjuder en representant från fritidsnämnden tillsammans med respektive bevista deras jubileum den 1 november Fritidsnämndens beslut: Torbjörn Möller utses representera fritidsnämnden på SK Örnvingens jubileum

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Fritidsnämnden 2009-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (41) Plats och tid: Skellefteå Kraft Arena 09.00 15.40 Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg (S), ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström (V), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Kommunfullmäktige 2007-05-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (37) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-20.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Marlene Degerman och Anette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Kommunfullmäktige 2008-10-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-18.15 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses att justera Kurt Vallmark och Jens

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29

PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 PROTOKOLL 1 (45) 2014-04-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Rickard Carstedt (S), 176-194, 196-211 Harriet Classon

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer