SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice ordf Eddy Lindström, avd.chef adm. avdelningen Gunilla Lindström Hans Pettersson, avd.chef förening & idrott Helge Lövbom Östen Lövgren, avd.chef verksamhetsavdelningen Gun Edlund Daniel Ådin Anette Andersson, sekreterare Åsa Stenlund-Björk Roland Löfmark Torbjörn Möller Johan Söderberg Bitte Ekersund (tjänstgörande för Erika Häggblad kl ) Fredrik Långström (tjänstgörande för Erika Häggblad kl ) Ersättare Johanna Lundmark Gunilla Stenström Mustafa Noor Utses justera: Åsa Stenlund-Björk Paragrafer Underskrifter Leif Öberg, ordförande Anette Andersson, sekreterare Åsa Stenlund-Björk, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Avdelningschef Eddy Lindström rapporterade övergripande om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inkl. projekt. I bilaga till den aktuella ekonomirapporten redovisas nettoförändringen av kommunbidraget hittills under Förändringen består av tilläggsanslag på netto tkr inkl anslag till projektverksamheten. Noteras redovisningen av tilläggsanslag innehåller resultatöverföring via kompletteringsbudget 2008 med 1 878,0 tkr. Bland de största beloppen kan nämnas minskad budget med tkr på grund av turistbyrån överförts till det nya destinationsbolaget medan 4 075,0 tkr tillförts fritidsnämnden utifrån överfört ansvar för Campushallen. Ekonomirapporten visar på fritidsnämndens verksamheter, totalt sett , skall redovisa förbrukning inom tilldelat anslag. Prognosen inkluderar resultatöverföring från 2007 / kompletteringsbudget 2008 (se ytterligare kommentarer nedan). Vädrets makter har dock haft en negativ inverkan på besöksantalet för främst de tempererade utomhusbaden men även campingverksamheten påverkades negativt. Fritidskontoret har arbetat tillsammans med fastighetskontoret och KLKekonomi med upprätta förslag till tilläggsbudget för Skellefteå Kraft Arena efter om- och tillbyggnaden (behandlad i FN ). På samma sätt måste tilläggsbudget upprättas efter Eddahallens färdigställande. Utifrån ovanstående inarbetas reviderad budget för Skellefteå Kraft Arena och Eddahallen i nämndens äskanden inför Reviderad budget från och med 2009 för Eddahallen behandlas vid dagens nämndssammanträde nu när totala kostnaden för om- och tillbyggnaden är preliminärt redovisad. Erhålles inte tilläggsanslag för drift (exkl internhyrorna) för dessa anläggningar under 2008 kommer underskott på 300 tkr respektive 1 mkr redovisas i bokslutet för 2008.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 I ekonomiprognosen förutsätts vidare tilläggsanslag erhålles för de nya internhyresnivåerna avseende Skellefteå Kraft Arena och Eddahallen samt medel för täckande av Skellefteå Kraft Arenas invigningskostnader under våren 2008 för budget i balans skall uppnås. Dessutom tillkommer ett underskott för politiskt arbete (fritidsnämnden) på 233 tkr från år 2007 inom denna ramnivå. Underskottet reglerades inte i 2007 års bokslut trots framställning från fritidsnämnden. Äskad anslagsutökning till 2008 ströks av budgetberedningen. Underskottet kommer öka under år En ny kostnadspost i fritidsnämndens bokslut för 2008 blir internräntan för övertaget lån, Folkparken Skellefteå. Medel för denna kostnad är äskad i fritidsnämndens budgetförslag för Till detta kommer internränta på ett nytt lån till Bureå Folkets Hus vilket fr o m 2009 ger en helårseffekt på 46,1 tkr. Av rapporten framgår bland annat fastighetskontoret ännu inte, , debiterat internhyrorna för 2008, varför dessa kostnader saknas i redovisningen i denna ekonomirapport. Vid behandling av ekonomirapporten finns förvaltningsövergripande ekonomirapport per utifrån sökväg D 732 (1 pos baskonto) tillgängligt. anta upprättad ekonomirapport per Skellefteå Kampidrott Förening & Idrott

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Förnyad ansökan om klassas som bidragsberättigad ungdomsförening, Skellefteå Kampidrott Fritidsnämnden avslog ansökan från Skellefteå Kampidrott vid sitt sammanträde, , med hänvisning till Skellefteå Kampidrott inte var anslutna i Svenska Riksidrottsförbundet och inte heller i Svenska Budo & Kampsportförbundet. Nu har föreningen inkommit med förnyad ansökan då man fått meddelande om Skellefteå Kampidrott den 19 augusti 2008 invaldes i Svenska Budo & Kampsportförbundet. Invalet innebär även föreningen kommer anslutas till Svenska Riksidrottsförbundet. Invalet har främst gjorts därför Skellefteå Kampidrott har kommit igång med Kali Sikaran. Detta är en filippinsk kampart som innehåller alla typer av obeväpnad kamp. Träningen är mycket realistisk och effektiv som självförsvar, och anpassas till utövarens fysiska förutsättningar. Om du är liten och lätt måste du arbeta på annat sätt jämfört med en stor person. Kali Sikaran handlar om träna något som fungerar, en stil som är intressant och göra det i en god gemenskap samtidigt som man har kul. All träning sker mycket kontrollerat och hålls på en nivå som värnar om utövarnas säkerhet. Träningen ska alltid vara rolig och givande, samtidigt som den är realistisk. Även barn och ungdomar kan träna i särskilda grupper och får ta del av Kali Sikaran på ett sätt som passar de yngre. Nödvändig utrustning för nybörjare är boxhandskar, tandskydd och benskydd. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening Arbetsutskottets beslut bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening KFUM Volleyboll Förening & Idrott

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till anläggande av beachvolleybanor, KFUM Volleyboll KFUM Volleyboll ansöker om bidrag med kronor till fyra beachvolleybanor inom Folkparkområdet Skellefteå. Som skäl till detta framför föreningen bland annat följande: Klubben har i flertal år försökt skapa en beachvolleybollverksamhet i Skellefteå för barn och ungdomar. Vid Falkträsket finns en anläggning som nyttjas av ungdomar sommartid men tyvärr blir det i begränsad omfning eftersom en del av sommarstugeägarna tycker verksamheten är ett störande inslag i deras miljö. Vi har ett flertal gånger försökt hitta en lösning för kunna nyttja anläggningen under en längre tid på dagarna men har inte kommit fram till en lösning som passar båda parter. Vi har därför sökt efter en alternativ placering av anläggningen och har fått ett positivt svar från Skellefteå Folkets park. Vi har då möjligheten bygga en anläggning som är lättillgänglig och placerad i närheten av ett stort fritidsområde i Skellefteå. Bollplanerna kommer vara inom gångavstånd från centrum. Marklov är beviljat av Byggnadsnämnden Kostnadsberäkning: Planering, förarbeten, marklov Utgrävning, bortforsling av jord, samt markduk och dränering Återfyllning sand granulering Nät, stolpar, linjer mm kr kr kr kr Eget arbete grävning, packning, återsådd, snickeri mm 480 timmar a 165 kr kr Egen insats Summa: Finansieringsplan: Idrottslyftet beviljat bidrag kr kr kr

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Bygdeavgiftsmedel beviljat bidrag Fritidsnämnden sökt bidrag Eget arbetet/insats Summa: kr kr kr kr Fritidskontoret har varit i kontakt med föreningen efter övriga bidrag beviljats och diskuterat forts finansiering av projektet och där föreningen kan höja sin egen insats med kronor. Fritidskontoret föreslår sålunda fritidsnämnden besluta bidrag beviljas med kronor, ur anslaget för investeringar till föreningsägda anläggningar år 2008 samt bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Arbetsutskottets beslut utan eget yttrande lämna ärendet till fritidsnämnden bidrag beviljas med kronor, ur anslaget för investeringar till föreningsägda anläggningar år 2008 samt bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Skellefteå Skidklubb Skellefteå Orienteringsklubb Skellefteå AIK cykel

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapport Sportcenter Vitberget Skellefteå Brukshundsklubb Förening & Idrott Fritidsnämnden uppdrog åt fritidskontoret undersöka förutsättningarna genomföra delprojekten i Sportcenter Vitberget, ett förslag från Skellefteå Skidklubb, Skellefteå Orienteringsklubb, Skellefteå AIK cykel samt Skellefteå Brukshundsklubb, dragsektionen. Utveckla Vitbergets elljusspår till ett konstsnöspår, kräver totalt 3 stycken snökanoner och ett diesel elverk för klara mobiliteten. På elljusspåret anläggs också redskap mm för enklare styrketräning, stretching mm. Skellefteå skidklubb har vid möte den 24/ meddelat fritidskontoret de inte längre önskar denna utveckling eftersom de är mycket nöjda med det konstsnöspår som fritidskontoret anlade förra året. Fritidskontoret kommer i år förstärka belysningen på konstsnöspåret efter synpunkter från Skidklubben. När det gäller redskap för styrketräning anser fritidskontoret det är fullt möjligt anlägga detta och medel kan tas ur allmänna fritidsmiljöer. Inköp av ny speakervagn för kunna använda konstsnöspåret för enklare tävlingar och för föreningar använda vid arrangemang i kommunen. Ny speakervagn är inlagd i budget för Inköp av toalettvagn använda vid tävlingar och arrangemang i kommunen och som kan stå uppställd vid starten av konstsnö spåret vintertid. Toalettvagnar finns hyra och kommer inte köpas in. Göra en fast mountainbikebana som är skyltad sommartid. Kräver skyltning och byggande av några broar över diken. Enligt tidigare beslut har 5000 kr avss till MTB-bana och den väntar nu bara på skyltning. Förarbete och brobygge är gjort i samarbete med Skogsstyrelsen. Elbelyst spår för draghundsverksamheten för nybörjare. Spåret går i terrängen mot stortallen och tillbaks till föreningens klubbstuga.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Det är inte klart hur det planerade bostadsområdet vid Erikslid kommer se ut. Vi inväntar beslut innan vidare åtgärd. Rullskidbana med elljus i området nordväst OKQ8 Solbacken, förbi pistolskyttebanan. Vid pistolskyttebanan förbereds för skidskytte. Fritidskontoret kontaktar tekniska kontoret för, om möjligt, hitta och diskutera andra lösningar. Förbättrade parkeringsmöjligheter i Vitbergsområdet. Befintlig parkering vid starten för Vitbergets elljusspår utökas och ny parkering anläggs på Solbacken vid OKQ8. Fritidskontoret kommer under hösten utöka den befintliga parkeringen samt informera om parkeringsmöjligheter uppe på Vitberget där man kan nyttja det elbelysta anslutningsspåret till elljusspåret. Vindskydd / Depå byggs vid starten av Vitbergets elljusspår. Där ska finnas belysning och möjligheter stå och valla skidor och hänga av sig kläder. Fritidskontoret föreslår det i samråd med Skellefteå Skidklubb byggs ett större vindskydd för ändamålet. Kostnad kr. Placering avgörs i samråd med skidklubben och personal på Norrvalla. På sikt, anlägga en ny skidstadion på Solbacken med gemensamma lokaler för medverkande föreningar. Dagens skidstadion håller på utvecklas och frågan om en flytt är inte aktuell i dagsläget. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta godkänna rapporten Arbetsutskottets beslut godkänna rapporten godkänna rapporten Förening & Idrott

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Bidragsutredning handikappbidragen Fritidsnämndens ordförande föreslår en bidragsutredning genomförs för handikappbidragen. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta genomföra en bidragsutredning gällande handikappbidragen samt vid oktober månads fritidsnämnd utse en grupp för denna översyn utse Åsa Stenlund-Björk, Gunilla Lindström och Johan Söderberg till bidragsutredningen Tekniska kontoret Förening & Idrott

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Inköp av tjänstebil, område Boliden-Jörn I och med införandet av områdesorganisationen förändrades arbetssättet och situationen för områdescheferna innebär mer bilåkning. Transporterna i, från och till området sköts idag huvudsakligen med privatbilar. Detta är inte tillfredställande ur vare sig kostnads, säkerhets eller praktiska skäl. En bil i Boliden-Jörn kan betjäna områdeschefen, två badhus, två idrottsplatser och två fritidsgårdar. Flexibiliteten för det personalmässiga samarbetet ökar dessutom. Mot bakgrund av detta föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn och detta sker via Tekniska kontoret Arbetsutskottets beslut en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn och detta sker via Tekniska kontoret en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn samt detta sker via Tekniska kontoret med miljötänkandet i fokus Kommunstyrelsens au Förening & Idrott

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Motion om planer för rullskridskohockey och innebandy (25/08) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt remittera följande motion från kommfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark till Fritidsnämnden: Under en dryg tioårsperiod har Balderskolans norra tennisplan fungerat som rullskridskohockey-/innebandyplan under barmarksperioden. (Denna sports kostnad borde alltså vara bland den lägsta för kommunen) Antalet idrottsutövare som regelbundet utnyttjar planen har ständigt ökat med åren. Detta, i kombination med planens skick försämras enligt samma trend, har resultatet i minskad tillgänglighet för idrottsutövarna. Sprickor i markbeläggningen och sänkor som samlar regnven gör aktiviteten riskabel. Eftersom dessa båda motionsformer är s k lagsporter och har många deltagare vid varje utövning så är utnyttjandegraden av denna yta betydligt högre än vid exempelvis utövande av tennis. Bara i skellefteå centralort finns flertalet planer vigda för denna sport men däremot ingen plan avsedd rullskridskohockey. Utövarnas önskemål är en, helst två planer som är avsedda för denna idrott. Centraltbelägna planer skulle öka Skellefteås anseende bland idrottsintresserade ungdomar. Alternativt är renovera den plan som i dag används, men med tanke på Balderskolans eventuellt begränsade existens så känns det alternativet mindre raktivt. Förslag 1. Att Skellefteå kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag snabbt iordningställa ena planen för där kunna utöva ovan relaterad sport (med mindre risk för skador) även denna sommar 2. Att se till denna sport även ska kunna utövas under bra förhållande kommande år. Fritidskontoret meddelar efter kontakt med fastighetskontoret som ansvarar för dessa tennisbannor de åtgärdade vad som bedömdes akut och kunde göras inför sommaren. Vidare meddelar fastighetskontoret det för närvarande pågår en gymnasieutredning där även skoltennisbanorna ingår och i avvaktan på detta så

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 föreslår fastighetskontoret det fortsättningsvis går bra vara på den norra planen som bedöms vara i gott skick. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta motionen är besvarad Arbetsutskottets beslut bifalla fritidskontorets förslag detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion Förening & Idrott

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Höjning av ungdomsledarstipendiet och idrottsstipendiet Fritidskontoret föreslår höja ungdomsledarstipendiet och idrottsstipendiet från kronor vardera, till kronor vardera. Detta med hänvisning till summan varit densamma i över 15 års tid. fr o m år 2008 höja till kronor samt fr o m år 2009 höja till kronor Verksamhetsavdelningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Badpriser - Eddahallen I samband med priserna för bad på Eddahallen fastställdes diskuterades möjligheten göra avsteg från denna prislista och de principer som gäller. Efter samtal från allmänheten och i samråd med hallchefen föreslår fritidskontoret de som betalat badkort på Eddahallen kan använda detta på övriga kommunala inomhusbad i Skellefteå. För de som löst kort på de övriga kommunala inomhusbaden gäller de gäller som delbetalning till Eddahallen och kunden betalar mellanskillnaden upp till Eddahallens prisnivå. Detta gäller för bad och inte för gym respektive gruppverksamhet. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta göra dessa justeringar i badtaxorna Arbetsutskottets beslut bifalla fritidskontorets förslag och göra dessa justeringar i badtaxorna de som betalat badkort på Eddahallen kan använda detta på övriga kommunala inomhusbad i Skellefteå de som löst kort på de övriga kommunala inomhusbaden gäller de gäller som delbetalning till Eddahallen och kunden betalar mellanskillnaden upp till Eddahallens prisnivå. Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Verksamhetsavdelningen

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Reviderad budget för Eddahallen år 2009 Fritidskontoret rapporterar man arbetar med ett preliminärt förslag till reviderad driftbudget efter Eddahallens om- och tillbyggnad. Den största förändringen blir ökad internhyra till fastighetskontoret (fastighetskontoret arbetar med ett preliminärt förslag då slutkostnaden för byggnationerna ännu inte är slutgiltigt fastställd). Även intäktssidan, personalkostnaderna och övriga kostnader ökar. Ambitionen är en preliminär driftbudget för nya Eddahallen avseende år 2008 och 2009 skall kunna redovisas vid fritidsnämnden sammanträde Arbetsutskottets beslut godkänna rapporten Fritidskontoret presenterar vid sammanträdet förslag till reviderad driftbudget för Eddahallen. Förslaget innebär bland annat ökade personalkostnader får ses mot ökat intäktskrav. Behovet av ökat kommunbidrag härrör sig från den ökade internhyran. Förslaget redovisas i bilaga. godkänna den reviderade budgeten för Eddahallen år 2009 KS au Förening & Idrott

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Motion om egna badtider för muslimska flickor och kvinnor (49/07) Avdelningschefen för verksamhetsavdelningen redovisade för hur långt de kommit i detta ärende. Arbetsutskottet beslutade ge verksamhetsavdelningen i uppdrag presentera ett färdigt förslag vid fritidsnämndens möte i september verksamhetsavdelningen får uppskov fram till fritidsnämndens nästa möte i oktober månad Motion om badmöjligheter för muslimska flickor och kvinnor Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat följande motion från Eva Enqvist till fritidsnämnden: Muslimska flickor och kvinnor kan och får inte nyttja badhusens öppettider för bada. De får inte, på grund av sin och sina anhörigas tro, bada i samma bassäng som pojkar och män. De får inte visa sig i baddräkt. Problem uppstår. De kan inte simma och det påverkar betyget i idrott och de kanske inte kommer in på de utbildningar de önskar Jag vill därför föreslå: kommunfullmäktige beslutar Skellefteå kommun undersöker möjligheten införa egna badtider för muslimska flickor och kvinnor det arbetar kvinnor i badhusen under den speciella tiden. Utifrån denna motion har fritidskontoret gjort en inventering i våra badhus. Detta för följa upp om det finns uttalade önskemål om dessa insatser. Fram till idag har inga önskemål, om detta, framförts på våra anläggningar. Samtidigt

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 är vi medvetna om det finns grupper som drar sig för besöka offentliga badmiljöer. Förutom etniska orsaker kan detta bero på övervikt, anorexia, konsekvenser av operationer med mera. Ett av fritidsnämndens uppdrag är skapa möjligheter till en bra folkhälsa. I detta är tillgången till våra badhus, med bad och simning, ett viktigt inslag. Fritidsnämnden är självklart beredda stötta de föreningar som själva vill arrangera bad och simträning. Detta existerar i dag i samarbete med ett flertal föreningar av olika karaktär. När det gäller skolans viktiga uppdrag lära barn simma fungerar detta normalt bra. Den simundervisning som bedrivs sker företrädesvis år 2 i grundskolan och därför inte är något problem för de muslimska flickorna. För de som senare behöver bevisa sina simkunskaper i ämnet idrott, har vi tillsammans med skolan skapat temporära lösningar. Ett alternativ som kan fungera för många muslimska kvinnor är använda den speciella baddräkten som finns, en så kallad Burkini. Vi informerar på våra anläggningar som dessa och kan också vara kontakt när det gäller inköp av dessa. Med detta som bakgrund föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion Kommunstyrelsen Verksamhetsavdelningen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Fritidsgårdar struktur I samband med fritidsnämndens sammanträde , 134 beslutades stänga fritidsgården Skrubben under hösten 2008 fortsätta arbetet med etablera Nöjesgård Centrum ge fritidskontoret forts uppdrag söka lokaler för skapa ett alternativ väst på stan till äska 1 miljon kronor för kvalitetshöja verksamheten samt arbeta fram ett alternativ till fritidsgård väst på stan godkänna internbudget Fritidskontoret har sedan dess arbetat utifrån dessa beslut. Detta innebär två större arrangemang genomförts på Efyran med 380 respektive 230 besökande. Nöjesgården går numer under namnet Aphuset efter förslag från ungdomarna och en omröstning vid första arrangemanget. Mellan dessa arrangemang har Källarfestivalen, Kulturspektaklet och Dreamhack arrangerats med deltagande från fritidsgårdarna. I början av december flyttar EMV ut från Skrubben då behovet av platser minskar. I samarbete med fastighetskontoret sker en inventering av vilka lokaler i eller i närheten av Brännanskolan som kan vara möjliga använda för skapa ett möjligt alternativ för fritidsgård väst på stan. Vi fick i slutet av förra veckan indikationer inga medel över ram kommer ställas till fritidsnämndens förfogande Detta innebär det inte för närvarande finns resurser för ta något steg i relation till det beslut fritidsnämnden tog i juni Med detta som bakgrund föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta hyresavtalet för Skrubben sägs upp med omedelbar verkan uppdra åt fritidskontoret göra en övergripande utredning/vision om hur framtidens fritidsgårdsverksamhet ska utformas. Ett underlag till detta redovisas vid decembernämnden.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 bifalla fritidskontorets förslag Camping / EKC Förening & Idrott 264

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Omstrukturering - Norrvalla IP Det kylaggregat som finns på Norrvalla för den konstfrysta hockeybanan måste ersättas på grund av för stor ammoniakmängd i systemet. Fritidsnämnden hemställde hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för inköp av ett nytt aggregat. Kommunstyrelsen beslutade de 3 miljoner som finns avsa för ett kylaggregat i Kågedalen skulle användas för detta ändamål. Eftersom både rörsystem och banbädd på Norrvalla är gamla och i dåligt skick så kommer det behövas betydande insatser inom några år för klara verksamheten. Dessutom visade det sig den långa leveranstiden för ett nytt aggregat gjorde anläggningen inte kunde komma i drift före nyår. Mot den bakgrunden gjordes undersökningar om det skulle vara möjligt flytta den konstfrysta hockeybanan till Arenaområdet och koppla in sig på befintlig kylanläggning. En sådan flytt skulle också göra den tilltänkta bollhallen kunde nyttja befintliga omklädningsrum i Idrottens hus och därmed minska byggkostnaden. Undersökningar visade dock befintlig kylanläggning vid Arenan inte klarar ytterligare en konstfrusen hockeybana. Därför måste en konstfrusen hockeybana vid Arenan ha ett nytt aggregat. Fritidskontoret anser dock denna omstrukturering har många fördelar och den bör genomföras för skapa bättre förutsättningar för framtiden. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta uppdra åt fritidskontoret planera för anlägga en konstfrusen ishockeybana i Arenaområdet inför säsongen 2009/2010 planera för en bollhall på Norrvalla utan stor servicedel inte driva konstfrusen hockeybana på Norrvalla innevarande vinter uppdra åt fritidskontoret planera för anlägga en konstfrusen ishockeybana i Arenaområdet inför säsongen 2009/2010

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 planera för en bollhall på Norrvalla utan stor servicedel inte driva konstfrusen hockeybana på Norrvalla innevarande vinter EKC / Camping Förening & Idrott Verksamhetsavdelningen

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL IDA-mässan Inbjudan till delta vid IDA-mässan 2008 Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta två deltagare till IDA-mässan, som hålls november 2008 i Göteborg, utses vid fritidsnämndens sammanträde Vid ärendets behandling i fritidsnämnden föreslår Leif Öberg två deltagare ska utses och skickas till IDA-mässan. Joakim Wallström yrkar fritidsnämnden inte ska skicka några deltagare alls till IDA-mässan. Ordföranden stället sitt förslag och Joakim Wallströms yrkande var för sig under proposition och finner fritidsnämnden bifallit Leif Öbergs förslag. Votering begäres och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Leif Öbergs förslag röstar JA. Den som stöder Joakim Wallströms yrkande röstar NEJ Vid uppropet avges 6 JA-röster (Leif Öberg, Helge Lövbom, Daniel Ådin, Roland Löfmark, Torbjörn Möller, Johan Söderberg) och 4 NEJ-röster (Joakim Wallström, Gunilla Lindström, Gun Edlund, Åsa Stenlund-Björk). 1 röst var utanför röstningsproceduren. skicka två deltagare till IDA-mässan i Göteborg, november utse Fredrik Långström (utan ersättare) och Roland Löfmark (Johan Söderberg som ersättare) Joakim Wallström (v) reserverar sig mot första -satsen.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Under rådande ekonomiska trångmål och det ringa värde som IDA-mässan har för oss politiker, känner jag vi inte borde skicka några politiska representanter till denna mässa i Göteborg. EKC / Camping Förening & Idrott Verksamhetsavdelningen

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Inbjudan till konferens, Ungas Mötesplatser Inbjudan till delta vid konferens, UNGAS MÖTESPLATSER, som anordnas av Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Den hålls oktober 2008 i Stockholm och kommer bjuda på diskussioner om fritidsledarrollen, ta upp aktuell forskning, genomföra workshops och presentera en samtalspanel med bland andra Fryshusets Anders Carlberg. I övrigt se bilaga. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta två deltagare till konferensen, UNGAS MÖTESPLATSER, som hålls oktober 2008 i Stockholm, utses. skicka Gunilla Lindström (Johanna Lundmark som ersättare) och Bitte Ekersund (utan ersättare).

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Anmälningar Meddelanden föredras och läggas till handlingarna. Fritidsnämndens ledamöter har erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll : 148 Morgondagens samhälle möte emotses Anmälan delegation Adm. avdelningen: A 13 och A 14 Förening & idrott: F 13, F 59, F 61 och F 62 Turistavdelningen: Verksamhetsavdelningen:, avseende återrapporterade delegationsbeslut godkänna lämnad redovisning

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Meddelanden Meddelanden framställa och läggas till handlingarna KFUM Skellefteå VBK Återbesättning av tjänsten som föreningsadministratör, avseende återrapporterade meddelanden godkänna lämnad redovisning

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor SK Örnvingen fyller 75 år och inbjuder en representant från fritidsnämnden tillsammans med respektive bevista deras jubileum den 1 november Fritidsnämndens beslut: Torbjörn Möller utses representera fritidsnämnden på SK Örnvingens jubileum

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 15.20 Beslutande Leif Öberg (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Helge

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Fritidsnämnden 2006-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Fritidsnämnden 2006-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Efyrans sammanträdesrum, kl 13.00-17.30 Beslutande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom Elenor Öhlund Bo Karlsson Gunilla Lindström Roland

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2006-06-07

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2006-06-07 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Expolaris Kongresscenter, kl. 09.00-15.00 Beslutande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom Bo Karlsson Gunilla Lindström Roland Löfmark Torbjörn

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen

86 Föregående mötes protokoll. 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 86 Föregående mötes protokoll 87 Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program 88 Skrivelse angående ungdomsbuss i kommunen 89 Avtal med Kulturverkstan 90 Kultur- och fritidsplan, mål- och kvalitetsdokument

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09

PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 PROTOKOLL 1 (37) 2013-04-09 Fritidsnämnden Plats och tid Lövångers folkets hus - kl. 08.00-16.20 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Carina Lillbacka Rosalie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Fritidskontoret 021002 kl 16.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Fritidskontoret kl 14.00-15.35 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Ledamöter: Lillemor Örn Skogberth (s) Billy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaltningskontoret 2011-04-12. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (17) Plats och tid: Kommunhuset 16.15-19.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Lindqvist (pf), ordförande Anders Westerlund (s), vice ordförande t o m 30 Robert Lövdahl (m), ledamot Andreas Olsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

tom 21 tom 21 Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 2015-8-28 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(2) Plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala, kl 15.00-17.10 Tjänstgörande: Peter Gustavsson (S) ordf Karolin Lundström (V) 1:e v ordf Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf Elisabeth Ståhle (MP) Arne

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer