SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2008-10-08"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid E-fyran, stora sammanträdesrummet, kl Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg, ordförande Leif Gustafsson, fritidschef Joakim Wallström, vice ordf Eddy Lindström, avd.chef adm. avdelningen Gunilla Lindström Hans Pettersson, avd.chef förening & idrott Helge Lövbom Östen Lövgren, avd.chef verksamhetsavdelningen Gun Edlund Daniel Ådin Anette Andersson, sekreterare Åsa Stenlund-Björk Roland Löfmark Torbjörn Möller Johan Söderberg Bitte Ekersund (tjänstgörande för Erika Häggblad kl ) Fredrik Långström (tjänstgörande för Erika Häggblad kl ) Ersättare Johanna Lundmark Gunilla Stenström Mustafa Noor Utses justera: Åsa Stenlund-Björk Paragrafer Underskrifter Leif Öberg, ordförande Anette Andersson, sekreterare Åsa Stenlund-Björk, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av fritidsnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret Underskrift Anette Andersson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter, Avdelningschef Eddy Lindström rapporterade övergripande om ekonomiläget per för förvaltningens olika verksamheter inkl. projekt. I bilaga till den aktuella ekonomirapporten redovisas nettoförändringen av kommunbidraget hittills under Förändringen består av tilläggsanslag på netto tkr inkl anslag till projektverksamheten. Noteras redovisningen av tilläggsanslag innehåller resultatöverföring via kompletteringsbudget 2008 med 1 878,0 tkr. Bland de största beloppen kan nämnas minskad budget med tkr på grund av turistbyrån överförts till det nya destinationsbolaget medan 4 075,0 tkr tillförts fritidsnämnden utifrån överfört ansvar för Campushallen. Ekonomirapporten visar på fritidsnämndens verksamheter, totalt sett , skall redovisa förbrukning inom tilldelat anslag. Prognosen inkluderar resultatöverföring från 2007 / kompletteringsbudget 2008 (se ytterligare kommentarer nedan). Vädrets makter har dock haft en negativ inverkan på besöksantalet för främst de tempererade utomhusbaden men även campingverksamheten påverkades negativt. Fritidskontoret har arbetat tillsammans med fastighetskontoret och KLKekonomi med upprätta förslag till tilläggsbudget för Skellefteå Kraft Arena efter om- och tillbyggnaden (behandlad i FN ). På samma sätt måste tilläggsbudget upprättas efter Eddahallens färdigställande. Utifrån ovanstående inarbetas reviderad budget för Skellefteå Kraft Arena och Eddahallen i nämndens äskanden inför Reviderad budget från och med 2009 för Eddahallen behandlas vid dagens nämndssammanträde nu när totala kostnaden för om- och tillbyggnaden är preliminärt redovisad. Erhålles inte tilläggsanslag för drift (exkl internhyrorna) för dessa anläggningar under 2008 kommer underskott på 300 tkr respektive 1 mkr redovisas i bokslutet för 2008.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 I ekonomiprognosen förutsätts vidare tilläggsanslag erhålles för de nya internhyresnivåerna avseende Skellefteå Kraft Arena och Eddahallen samt medel för täckande av Skellefteå Kraft Arenas invigningskostnader under våren 2008 för budget i balans skall uppnås. Dessutom tillkommer ett underskott för politiskt arbete (fritidsnämnden) på 233 tkr från år 2007 inom denna ramnivå. Underskottet reglerades inte i 2007 års bokslut trots framställning från fritidsnämnden. Äskad anslagsutökning till 2008 ströks av budgetberedningen. Underskottet kommer öka under år En ny kostnadspost i fritidsnämndens bokslut för 2008 blir internräntan för övertaget lån, Folkparken Skellefteå. Medel för denna kostnad är äskad i fritidsnämndens budgetförslag för Till detta kommer internränta på ett nytt lån till Bureå Folkets Hus vilket fr o m 2009 ger en helårseffekt på 46,1 tkr. Av rapporten framgår bland annat fastighetskontoret ännu inte, , debiterat internhyrorna för 2008, varför dessa kostnader saknas i redovisningen i denna ekonomirapport. Vid behandling av ekonomirapporten finns förvaltningsövergripande ekonomirapport per utifrån sökväg D 732 (1 pos baskonto) tillgängligt. anta upprättad ekonomirapport per Skellefteå Kampidrott Förening & Idrott

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Förnyad ansökan om klassas som bidragsberättigad ungdomsförening, Skellefteå Kampidrott Fritidsnämnden avslog ansökan från Skellefteå Kampidrott vid sitt sammanträde, , med hänvisning till Skellefteå Kampidrott inte var anslutna i Svenska Riksidrottsförbundet och inte heller i Svenska Budo & Kampsportförbundet. Nu har föreningen inkommit med förnyad ansökan då man fått meddelande om Skellefteå Kampidrott den 19 augusti 2008 invaldes i Svenska Budo & Kampsportförbundet. Invalet innebär även föreningen kommer anslutas till Svenska Riksidrottsförbundet. Invalet har främst gjorts därför Skellefteå Kampidrott har kommit igång med Kali Sikaran. Detta är en filippinsk kampart som innehåller alla typer av obeväpnad kamp. Träningen är mycket realistisk och effektiv som självförsvar, och anpassas till utövarens fysiska förutsättningar. Om du är liten och lätt måste du arbeta på annat sätt jämfört med en stor person. Kali Sikaran handlar om träna något som fungerar, en stil som är intressant och göra det i en god gemenskap samtidigt som man har kul. All träning sker mycket kontrollerat och hålls på en nivå som värnar om utövarnas säkerhet. Träningen ska alltid vara rolig och givande, samtidigt som den är realistisk. Även barn och ungdomar kan träna i särskilda grupper och får ta del av Kali Sikaran på ett sätt som passar de yngre. Nödvändig utrustning för nybörjare är boxhandskar, tandskydd och benskydd. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening Arbetsutskottets beslut bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 bifalla ansökan och klassa Skellefteå Kampidrott som en bidragsberättigad ungdomsförening KFUM Volleyboll Förening & Idrott

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Ansökan om bidrag till anläggande av beachvolleybanor, KFUM Volleyboll KFUM Volleyboll ansöker om bidrag med kronor till fyra beachvolleybanor inom Folkparkområdet Skellefteå. Som skäl till detta framför föreningen bland annat följande: Klubben har i flertal år försökt skapa en beachvolleybollverksamhet i Skellefteå för barn och ungdomar. Vid Falkträsket finns en anläggning som nyttjas av ungdomar sommartid men tyvärr blir det i begränsad omfning eftersom en del av sommarstugeägarna tycker verksamheten är ett störande inslag i deras miljö. Vi har ett flertal gånger försökt hitta en lösning för kunna nyttja anläggningen under en längre tid på dagarna men har inte kommit fram till en lösning som passar båda parter. Vi har därför sökt efter en alternativ placering av anläggningen och har fått ett positivt svar från Skellefteå Folkets park. Vi har då möjligheten bygga en anläggning som är lättillgänglig och placerad i närheten av ett stort fritidsområde i Skellefteå. Bollplanerna kommer vara inom gångavstånd från centrum. Marklov är beviljat av Byggnadsnämnden Kostnadsberäkning: Planering, förarbeten, marklov Utgrävning, bortforsling av jord, samt markduk och dränering Återfyllning sand granulering Nät, stolpar, linjer mm kr kr kr kr Eget arbete grävning, packning, återsådd, snickeri mm 480 timmar a 165 kr kr Egen insats Summa: Finansieringsplan: Idrottslyftet beviljat bidrag kr kr kr

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Bygdeavgiftsmedel beviljat bidrag Fritidsnämnden sökt bidrag Eget arbetet/insats Summa: kr kr kr kr Fritidskontoret har varit i kontakt med föreningen efter övriga bidrag beviljats och diskuterat forts finansiering av projektet och där föreningen kan höja sin egen insats med kronor. Fritidskontoret föreslår sålunda fritidsnämnden besluta bidrag beviljas med kronor, ur anslaget för investeringar till föreningsägda anläggningar år 2008 samt bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Arbetsutskottets beslut utan eget yttrande lämna ärendet till fritidsnämnden bidrag beviljas med kronor, ur anslaget för investeringar till föreningsägda anläggningar år 2008 samt bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning inom ett år efter beslut Skellefteå Skidklubb Skellefteå Orienteringsklubb Skellefteå AIK cykel

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Rapport Sportcenter Vitberget Skellefteå Brukshundsklubb Förening & Idrott Fritidsnämnden uppdrog åt fritidskontoret undersöka förutsättningarna genomföra delprojekten i Sportcenter Vitberget, ett förslag från Skellefteå Skidklubb, Skellefteå Orienteringsklubb, Skellefteå AIK cykel samt Skellefteå Brukshundsklubb, dragsektionen. Utveckla Vitbergets elljusspår till ett konstsnöspår, kräver totalt 3 stycken snökanoner och ett diesel elverk för klara mobiliteten. På elljusspåret anläggs också redskap mm för enklare styrketräning, stretching mm. Skellefteå skidklubb har vid möte den 24/ meddelat fritidskontoret de inte längre önskar denna utveckling eftersom de är mycket nöjda med det konstsnöspår som fritidskontoret anlade förra året. Fritidskontoret kommer i år förstärka belysningen på konstsnöspåret efter synpunkter från Skidklubben. När det gäller redskap för styrketräning anser fritidskontoret det är fullt möjligt anlägga detta och medel kan tas ur allmänna fritidsmiljöer. Inköp av ny speakervagn för kunna använda konstsnöspåret för enklare tävlingar och för föreningar använda vid arrangemang i kommunen. Ny speakervagn är inlagd i budget för Inköp av toalettvagn använda vid tävlingar och arrangemang i kommunen och som kan stå uppställd vid starten av konstsnö spåret vintertid. Toalettvagnar finns hyra och kommer inte köpas in. Göra en fast mountainbikebana som är skyltad sommartid. Kräver skyltning och byggande av några broar över diken. Enligt tidigare beslut har 5000 kr avss till MTB-bana och den väntar nu bara på skyltning. Förarbete och brobygge är gjort i samarbete med Skogsstyrelsen. Elbelyst spår för draghundsverksamheten för nybörjare. Spåret går i terrängen mot stortallen och tillbaks till föreningens klubbstuga.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Det är inte klart hur det planerade bostadsområdet vid Erikslid kommer se ut. Vi inväntar beslut innan vidare åtgärd. Rullskidbana med elljus i området nordväst OKQ8 Solbacken, förbi pistolskyttebanan. Vid pistolskyttebanan förbereds för skidskytte. Fritidskontoret kontaktar tekniska kontoret för, om möjligt, hitta och diskutera andra lösningar. Förbättrade parkeringsmöjligheter i Vitbergsområdet. Befintlig parkering vid starten för Vitbergets elljusspår utökas och ny parkering anläggs på Solbacken vid OKQ8. Fritidskontoret kommer under hösten utöka den befintliga parkeringen samt informera om parkeringsmöjligheter uppe på Vitberget där man kan nyttja det elbelysta anslutningsspåret till elljusspåret. Vindskydd / Depå byggs vid starten av Vitbergets elljusspår. Där ska finnas belysning och möjligheter stå och valla skidor och hänga av sig kläder. Fritidskontoret föreslår det i samråd med Skellefteå Skidklubb byggs ett större vindskydd för ändamålet. Kostnad kr. Placering avgörs i samråd med skidklubben och personal på Norrvalla. På sikt, anlägga en ny skidstadion på Solbacken med gemensamma lokaler för medverkande föreningar. Dagens skidstadion håller på utvecklas och frågan om en flytt är inte aktuell i dagsläget. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta godkänna rapporten Arbetsutskottets beslut godkänna rapporten godkänna rapporten Förening & Idrott

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Bidragsutredning handikappbidragen Fritidsnämndens ordförande föreslår en bidragsutredning genomförs för handikappbidragen. Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta genomföra en bidragsutredning gällande handikappbidragen samt vid oktober månads fritidsnämnd utse en grupp för denna översyn utse Åsa Stenlund-Björk, Gunilla Lindström och Johan Söderberg till bidragsutredningen Tekniska kontoret Förening & Idrott

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Inköp av tjänstebil, område Boliden-Jörn I och med införandet av områdesorganisationen förändrades arbetssättet och situationen för områdescheferna innebär mer bilåkning. Transporterna i, från och till området sköts idag huvudsakligen med privatbilar. Detta är inte tillfredställande ur vare sig kostnads, säkerhets eller praktiska skäl. En bil i Boliden-Jörn kan betjäna områdeschefen, två badhus, två idrottsplatser och två fritidsgårdar. Flexibiliteten för det personalmässiga samarbetet ökar dessutom. Mot bakgrund av detta föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn och detta sker via Tekniska kontoret Arbetsutskottets beslut en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn och detta sker via Tekniska kontoret en tjänstebil anskaffas till Boliden-Jörn samt detta sker via Tekniska kontoret med miljötänkandet i fokus Kommunstyrelsens au Förening & Idrott

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Motion om planer för rullskridskohockey och innebandy (25/08) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt remittera följande motion från kommfullmäktigeledamoten Kurt Vallmark till Fritidsnämnden: Under en dryg tioårsperiod har Balderskolans norra tennisplan fungerat som rullskridskohockey-/innebandyplan under barmarksperioden. (Denna sports kostnad borde alltså vara bland den lägsta för kommunen) Antalet idrottsutövare som regelbundet utnyttjar planen har ständigt ökat med åren. Detta, i kombination med planens skick försämras enligt samma trend, har resultatet i minskad tillgänglighet för idrottsutövarna. Sprickor i markbeläggningen och sänkor som samlar regnven gör aktiviteten riskabel. Eftersom dessa båda motionsformer är s k lagsporter och har många deltagare vid varje utövning så är utnyttjandegraden av denna yta betydligt högre än vid exempelvis utövande av tennis. Bara i skellefteå centralort finns flertalet planer vigda för denna sport men däremot ingen plan avsedd rullskridskohockey. Utövarnas önskemål är en, helst två planer som är avsedda för denna idrott. Centraltbelägna planer skulle öka Skellefteås anseende bland idrottsintresserade ungdomar. Alternativt är renovera den plan som i dag används, men med tanke på Balderskolans eventuellt begränsade existens så känns det alternativet mindre raktivt. Förslag 1. Att Skellefteå kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag snabbt iordningställa ena planen för där kunna utöva ovan relaterad sport (med mindre risk för skador) även denna sommar 2. Att se till denna sport även ska kunna utövas under bra förhållande kommande år. Fritidskontoret meddelar efter kontakt med fastighetskontoret som ansvarar för dessa tennisbannor de åtgärdade vad som bedömdes akut och kunde göras inför sommaren. Vidare meddelar fastighetskontoret det för närvarande pågår en gymnasieutredning där även skoltennisbanorna ingår och i avvaktan på detta så

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 föreslår fastighetskontoret det fortsättningsvis går bra vara på den norra planen som bedöms vara i gott skick. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta motionen är besvarad Arbetsutskottets beslut bifalla fritidskontorets förslag detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion Förening & Idrott

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Höjning av ungdomsledarstipendiet och idrottsstipendiet Fritidskontoret föreslår höja ungdomsledarstipendiet och idrottsstipendiet från kronor vardera, till kronor vardera. Detta med hänvisning till summan varit densamma i över 15 års tid. fr o m år 2008 höja till kronor samt fr o m år 2009 höja till kronor Verksamhetsavdelningen

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Badpriser - Eddahallen I samband med priserna för bad på Eddahallen fastställdes diskuterades möjligheten göra avsteg från denna prislista och de principer som gäller. Efter samtal från allmänheten och i samråd med hallchefen föreslår fritidskontoret de som betalat badkort på Eddahallen kan använda detta på övriga kommunala inomhusbad i Skellefteå. För de som löst kort på de övriga kommunala inomhusbaden gäller de gäller som delbetalning till Eddahallen och kunden betalar mellanskillnaden upp till Eddahallens prisnivå. Detta gäller för bad och inte för gym respektive gruppverksamhet. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta göra dessa justeringar i badtaxorna Arbetsutskottets beslut bifalla fritidskontorets förslag och göra dessa justeringar i badtaxorna de som betalat badkort på Eddahallen kan använda detta på övriga kommunala inomhusbad i Skellefteå de som löst kort på de övriga kommunala inomhusbaden gäller de gäller som delbetalning till Eddahallen och kunden betalar mellanskillnaden upp till Eddahallens prisnivå. Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Verksamhetsavdelningen

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Reviderad budget för Eddahallen år 2009 Fritidskontoret rapporterar man arbetar med ett preliminärt förslag till reviderad driftbudget efter Eddahallens om- och tillbyggnad. Den största förändringen blir ökad internhyra till fastighetskontoret (fastighetskontoret arbetar med ett preliminärt förslag då slutkostnaden för byggnationerna ännu inte är slutgiltigt fastställd). Även intäktssidan, personalkostnaderna och övriga kostnader ökar. Ambitionen är en preliminär driftbudget för nya Eddahallen avseende år 2008 och 2009 skall kunna redovisas vid fritidsnämnden sammanträde Arbetsutskottets beslut godkänna rapporten Fritidskontoret presenterar vid sammanträdet förslag till reviderad driftbudget för Eddahallen. Förslaget innebär bland annat ökade personalkostnader får ses mot ökat intäktskrav. Behovet av ökat kommunbidrag härrör sig från den ökade internhyran. Förslaget redovisas i bilaga. godkänna den reviderade budgeten för Eddahallen år 2009 KS au Förening & Idrott

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Motion om egna badtider för muslimska flickor och kvinnor (49/07) Avdelningschefen för verksamhetsavdelningen redovisade för hur långt de kommit i detta ärende. Arbetsutskottet beslutade ge verksamhetsavdelningen i uppdrag presentera ett färdigt förslag vid fritidsnämndens möte i september verksamhetsavdelningen får uppskov fram till fritidsnämndens nästa möte i oktober månad Motion om badmöjligheter för muslimska flickor och kvinnor Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat följande motion från Eva Enqvist till fritidsnämnden: Muslimska flickor och kvinnor kan och får inte nyttja badhusens öppettider för bada. De får inte, på grund av sin och sina anhörigas tro, bada i samma bassäng som pojkar och män. De får inte visa sig i baddräkt. Problem uppstår. De kan inte simma och det påverkar betyget i idrott och de kanske inte kommer in på de utbildningar de önskar Jag vill därför föreslå: kommunfullmäktige beslutar Skellefteå kommun undersöker möjligheten införa egna badtider för muslimska flickor och kvinnor det arbetar kvinnor i badhusen under den speciella tiden. Utifrån denna motion har fritidskontoret gjort en inventering i våra badhus. Detta för följa upp om det finns uttalade önskemål om dessa insatser. Fram till idag har inga önskemål, om detta, framförts på våra anläggningar. Samtidigt

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 är vi medvetna om det finns grupper som drar sig för besöka offentliga badmiljöer. Förutom etniska orsaker kan detta bero på övervikt, anorexia, konsekvenser av operationer med mera. Ett av fritidsnämndens uppdrag är skapa möjligheter till en bra folkhälsa. I detta är tillgången till våra badhus, med bad och simning, ett viktigt inslag. Fritidsnämnden är självklart beredda stötta de föreningar som själva vill arrangera bad och simträning. Detta existerar i dag i samarbete med ett flertal föreningar av olika karaktär. När det gäller skolans viktiga uppdrag lära barn simma fungerar detta normalt bra. Den simundervisning som bedrivs sker företrädesvis år 2 i grundskolan och därför inte är något problem för de muslimska flickorna. För de som senare behöver bevisa sina simkunskaper i ämnet idrott, har vi tillsammans med skolan skapat temporära lösningar. Ett alternativ som kan fungera för många muslimska kvinnor är använda den speciella baddräkten som finns, en så kallad Burkini. Vi informerar på våra anläggningar som dessa och kan också vara kontakt när det gäller inköp av dessa. Med detta som bakgrund föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion detta yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på ovanstående motion Kommunstyrelsen Verksamhetsavdelningen

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Fritidsgårdar struktur I samband med fritidsnämndens sammanträde , 134 beslutades stänga fritidsgården Skrubben under hösten 2008 fortsätta arbetet med etablera Nöjesgård Centrum ge fritidskontoret forts uppdrag söka lokaler för skapa ett alternativ väst på stan till äska 1 miljon kronor för kvalitetshöja verksamheten samt arbeta fram ett alternativ till fritidsgård väst på stan godkänna internbudget Fritidskontoret har sedan dess arbetat utifrån dessa beslut. Detta innebär två större arrangemang genomförts på Efyran med 380 respektive 230 besökande. Nöjesgården går numer under namnet Aphuset efter förslag från ungdomarna och en omröstning vid första arrangemanget. Mellan dessa arrangemang har Källarfestivalen, Kulturspektaklet och Dreamhack arrangerats med deltagande från fritidsgårdarna. I början av december flyttar EMV ut från Skrubben då behovet av platser minskar. I samarbete med fastighetskontoret sker en inventering av vilka lokaler i eller i närheten av Brännanskolan som kan vara möjliga använda för skapa ett möjligt alternativ för fritidsgård väst på stan. Vi fick i slutet av förra veckan indikationer inga medel över ram kommer ställas till fritidsnämndens förfogande Detta innebär det inte för närvarande finns resurser för ta något steg i relation till det beslut fritidsnämnden tog i juni Med detta som bakgrund föreslår fritidskontoret fritidsnämnden besluta hyresavtalet för Skrubben sägs upp med omedelbar verkan uppdra åt fritidskontoret göra en övergripande utredning/vision om hur framtidens fritidsgårdsverksamhet ska utformas. Ett underlag till detta redovisas vid decembernämnden.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 bifalla fritidskontorets förslag Camping / EKC Förening & Idrott 264

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Omstrukturering - Norrvalla IP Det kylaggregat som finns på Norrvalla för den konstfrysta hockeybanan måste ersättas på grund av för stor ammoniakmängd i systemet. Fritidsnämnden hemställde hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för inköp av ett nytt aggregat. Kommunstyrelsen beslutade de 3 miljoner som finns avsa för ett kylaggregat i Kågedalen skulle användas för detta ändamål. Eftersom både rörsystem och banbädd på Norrvalla är gamla och i dåligt skick så kommer det behövas betydande insatser inom några år för klara verksamheten. Dessutom visade det sig den långa leveranstiden för ett nytt aggregat gjorde anläggningen inte kunde komma i drift före nyår. Mot den bakgrunden gjordes undersökningar om det skulle vara möjligt flytta den konstfrysta hockeybanan till Arenaområdet och koppla in sig på befintlig kylanläggning. En sådan flytt skulle också göra den tilltänkta bollhallen kunde nyttja befintliga omklädningsrum i Idrottens hus och därmed minska byggkostnaden. Undersökningar visade dock befintlig kylanläggning vid Arenan inte klarar ytterligare en konstfrusen hockeybana. Därför måste en konstfrusen hockeybana vid Arenan ha ett nytt aggregat. Fritidskontoret anser dock denna omstrukturering har många fördelar och den bör genomföras för skapa bättre förutsättningar för framtiden. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta uppdra åt fritidskontoret planera för anlägga en konstfrusen ishockeybana i Arenaområdet inför säsongen 2009/2010 planera för en bollhall på Norrvalla utan stor servicedel inte driva konstfrusen hockeybana på Norrvalla innevarande vinter uppdra åt fritidskontoret planera för anlägga en konstfrusen ishockeybana i Arenaområdet inför säsongen 2009/2010

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 planera för en bollhall på Norrvalla utan stor servicedel inte driva konstfrusen hockeybana på Norrvalla innevarande vinter EKC / Camping Förening & Idrott Verksamhetsavdelningen

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL IDA-mässan Inbjudan till delta vid IDA-mässan 2008 Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta två deltagare till IDA-mässan, som hålls november 2008 i Göteborg, utses vid fritidsnämndens sammanträde Vid ärendets behandling i fritidsnämnden föreslår Leif Öberg två deltagare ska utses och skickas till IDA-mässan. Joakim Wallström yrkar fritidsnämnden inte ska skicka några deltagare alls till IDA-mässan. Ordföranden stället sitt förslag och Joakim Wallströms yrkande var för sig under proposition och finner fritidsnämnden bifallit Leif Öbergs förslag. Votering begäres och verkställs över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder Leif Öbergs förslag röstar JA. Den som stöder Joakim Wallströms yrkande röstar NEJ Vid uppropet avges 6 JA-röster (Leif Öberg, Helge Lövbom, Daniel Ådin, Roland Löfmark, Torbjörn Möller, Johan Söderberg) och 4 NEJ-röster (Joakim Wallström, Gunilla Lindström, Gun Edlund, Åsa Stenlund-Björk). 1 röst var utanför röstningsproceduren. skicka två deltagare till IDA-mässan i Göteborg, november utse Fredrik Långström (utan ersättare) och Roland Löfmark (Johan Söderberg som ersättare) Joakim Wallström (v) reserverar sig mot första -satsen.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 Under rådande ekonomiska trångmål och det ringa värde som IDA-mässan har för oss politiker, känner jag vi inte borde skicka några politiska representanter till denna mässa i Göteborg. EKC / Camping Förening & Idrott Verksamhetsavdelningen

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Inbjudan till konferens, Ungas Mötesplatser Inbjudan till delta vid konferens, UNGAS MÖTESPLATSER, som anordnas av Ungdomsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Den hålls oktober 2008 i Stockholm och kommer bjuda på diskussioner om fritidsledarrollen, ta upp aktuell forskning, genomföra workshops och presentera en samtalspanel med bland andra Fryshusets Anders Carlberg. I övrigt se bilaga. Fritidskontoret föreslår fritidsnämnden besluta två deltagare till konferensen, UNGAS MÖTESPLATSER, som hålls oktober 2008 i Stockholm, utses. skicka Gunilla Lindström (Johanna Lundmark som ersättare) och Bitte Ekersund (utan ersättare).

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Anmälningar Meddelanden föredras och läggas till handlingarna. Fritidsnämndens ledamöter har erhållit kopia av arbetsutskottets protokoll : 148 Morgondagens samhälle möte emotses Anmälan delegation Adm. avdelningen: A 13 och A 14 Förening & idrott: F 13, F 59, F 61 och F 62 Turistavdelningen: Verksamhetsavdelningen:, avseende återrapporterade delegationsbeslut godkänna lämnad redovisning

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Meddelanden Meddelanden framställa och läggas till handlingarna KFUM Skellefteå VBK Återbesättning av tjänsten som föreningsadministratör, avseende återrapporterade meddelanden godkänna lämnad redovisning

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Övriga frågor SK Örnvingen fyller 75 år och inbjuder en representant från fritidsnämnden tillsammans med respektive bevista deras jubileum den 1 november Fritidsnämndens beslut: Torbjörn Möller utses representera fritidsnämnden på SK Örnvingens jubileum

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Fritidsnämnden 2008-04-09 2008-04-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Örnsköldsvik Beslutande Leif Öberg, Ordf Joakim Wallström, vice ordf Gunilla Lindström Gun Edlund Daniel Ådin Roland Löfmark Torbjörn Möller Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-04-14 Fritidsnämnden Plats och tid: Medelfors kl. 13.00 16.30 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Helge Lövbom (S) Gun

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20

PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 PROTOKOLL 1 (18) 2013-02-20 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena kl. 09.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10

PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 PROTOKOLL 1 (25) 2015-11-10 Fritidsnämnden Plats och tid Femtioettan kl. 13:00 16:30 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordf. (V) 258-270 Gun Sundberg (S) Tjänstgjorde för Joakim

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11

PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 PROTOKOLL 1 (32) 2010-05-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran kl. 13.00-16.20 Beslutande Leif Öberg, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Gun Edlund (S) Daniel

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13

PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 PROTOKOLL 1 (18) 2010-10-13 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 15.20 Beslutande Leif Öberg (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Helge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10

PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 PROTOKOLL 1 (22) 2013-09-10 Fritidsnämnden Plats och tid Odenrummet, TK - kl. 13:00 16.00 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Fritidsnämnden 2007-08-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Fritidsnämnden 2007-08-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Burviks sommargård, kl. 13.00 16.00. På hemvägen besöktes Bureå badhus, Myggvalla, Tallabacka samt Bureå Camping. Beslutande Övriga deltagande Leif Öberg,

Läs mer

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s)

Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c) Tommy Eckelöv (s) Fritidsnämndens arbetsutskott 15 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen den 15 januari 2004, kl. 07.30-09.15 Beslutande Jörgen Hellberg

Läs mer

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande...

Fritidsnämnden. Tommy Nilsson, tf. fritidschef Christian Lövquist, områdeschef, Therése Lakatos, sekr. Justerande... 1 (8) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 15.00 16.00 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Lars Park (FP) Tommy Stensson (S) Susanne Josefsson (S) Esad

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2011-04-06 Fritidsnämnden Plats och tid Hotell Wasa, Umeå, konferenslokal Ängen kl. 13.00 15.45 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00

Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Fritidsnämnd 2010-09-13 1/8 Plats och sammanträdestid Beslutare Fjärdhundrarummet, Kommunhuset kl 19:00 Monica Hallgren (C) ordförande Carina Sjöberg (S) vice ordförande Tore Ohlsson (M) Carl-Henrik Nordberg

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden

o Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämnden o Kultur-och fritidsnämnden 2015-11-26 1 Plats och tid Beslutande stora sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anton Frid (S) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-03-10 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.00 ande: Övriga deltagande: Sidsel Waern (M), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Ingvar Widerberg (C) Tommy Sörensen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Behandlade ärenden. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning.

Behandlade ärenden. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per slutredovisning. 1 Fritidsnämnden 2008-01-30 Behandlade ärenden 1 Plan för intern kontroll 2008. 2 BK Ore: Ansökan om bidrag till senior SM i brottning. 3 Budgetbokslut per 2007-12-31 slutredovisning. 4 Uppföljning av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Fritidsnämnden 2006-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Fritidsnämnden 2006-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Efyrans sammanträdesrum, kl 13.00-17.30 Beslutande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom Elenor Öhlund Bo Karlsson Gunilla Lindström Roland

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (12) Kulturhuset Blohmé, Blohmésalen, Älmhult onsdagen den 28 mars 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (12) Kulturhuset Blohmé, Blohmésalen, Älmhult onsdagen den 28 mars 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-28 1(12) Plats och tid Kulturhuset Blohmé, Blohmésalen, Älmhult onsdagen den 28 mars 2012 kl 14.30-17.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson (C)

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska nämndens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor rum 563 (Flataklocken), torsdagen den 10 juni 2004 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden Upprop Justering Mats

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24)

PROTOKOLL 1 (24) PROTOKOLL 1 (24) 2010-01-19 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran kl. 13.00 16.40 Beslutande Daniel Ådin (S), ordförande Joakim Wallström (V), vice ordförande Gunilla Lundström (S) Fredrik Långström (S)

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 8 februari 2017 kl 14.00-17.30 klockan 14.00-17.30 kl17.3017.3014.0016.30 Beslutande Övriga deltagare Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

51 Ändring av detaljplan för Möllekulla 1:175 m fl i Urshults samhälle. 52 Investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för

51 Ändring av detaljplan för Möllekulla 1:175 m fl i Urshults samhälle. 52 Investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för 41 Föregående mötes protokoll 42 Ekonomisk månadsrapport 43 Motion om större B-sal i Ryds Idrottshall 44 Driftsavtal för Tingsryds Bowlinghall 45 Avtal med Kulturverkstan 46 Budget 2013 47 Gemensam arbetsdag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl ,

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl , Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1(7) Plats och tid Ekebackens konferensanläggning, Markaryd, torsdagen den 26 januari 2012 kl 13.00-14.15, 18.30-19.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur/Fritidsnämnden 2007-03-29 1 ( 13) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet kl 09.30-12.00 Beslutande Peter Lindström ordf. Stefan Gärdlund Petri Kivimäki Gunnel Linné Anne Westman Ingrid Hakamäki

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare Christian Lövquist, områdeschef, 1-14 Tommy Nilsson, områdeschef, 1-14 Kent Kruuse, sekr

Anders Ingmarsson (C), ej tjg ersättare Christian Lövquist, områdeschef, 1-14 Tommy Nilsson, områdeschef, 1-14 Kent Kruuse, sekr 1 (15) Plats och tid Fritidskontoret, Järnvägsgatan 20, Gislaved, klockan 14.00 16.30 Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M) Urban Nilsson (C) Tommy Stensson (S) Glenn Gustafsson (M) Linus Håkansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2006-06-07

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Fritidsnämnden 2006-06-07 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Expolaris Kongresscenter, kl. 09.00-15.00 Beslutande Leif Öberg, ordförande Joakim Wallström Helge Lövbom Bo Karlsson Gunilla Lindström Roland Löfmark Torbjörn

Läs mer