ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN"

Transkript

1 ADMINISTRATIONAVWEBBUTIKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 KONTO...2 KOMMAÅT"ADMINISTRATION"...2 SPRÅKHANTERING... 2 INLEDNING...2 HURBYTERJAGSPRÅK?...2 ARTIKELHANTERING... 2 VADÄRENARTIKEL?...2 HURSKAPARJAGENARTIKEL?...3 FÖRBEREDELSER... 3 KOMMAIGÅNG... 3 FORMULÄRSSEKTION BASINFORMATION... 4 FORMULÄRSSEKTION PRISER... 4 FORMULÄRSSEKTION ARTIKLAR... 5 FORMULÄRSSEKTION BILDER&EFFEKTER... 6 FORMULÄRSSEKTION SYSTEMDATA... 7 FORMULÄRSSEKTION ANNAT... 7 NYHETSBREV... 8 SCHEMALÄGGNING...8 SCHEMALÄGGAREN...8 SKAPAUPPDRAG...9 SCHEMALÄGGAUPPDRAG...12 UTÖKADTITELFORMATTERING

2 FÖRUTSÄTTNINGAR KONTO Detärenförutsättningattniharregistreratettkontoviawebbutikenochatten administratörhargettdettakontoförhöjdarättigheter. KOMMAÅT"ADMINISTRATION" TryckpåAdministreraunderhuvudmenynWebbutik.Omniinteserdettamenyval såharertkontoännuintegivitsförhöjdarättigheter.provaattloggainochattlogga utförattbekräftadetta. SPRÅKHANTERING INLEDNING Webbutikenbeståravfleraspråk.Dessaspråkdefinieraravgränsadvyersomär fullständigtisoleradefrånvarandra(detärm.a.o.olikawebbsidorsomgårattadministreramed sammaverktyg).varjevyharolikaartiklar,kategorier,menyerochutseende.eftersomdeär fullständigtoberoendeavvarandra,kanmansägaurlingvistisksynvinkelattbegreppetspråkur webbsynpunktintekanlikställasmedettverkligtspråk. DettastämmersärskiltbrapåBevattningsteknik(2010)ochGreenPower(2011)somisjälvafallet endastäravgränsadevyermedseparatasortimentochhemsideupplägg. HURBYTERJAGSPRÅK? Iblandvillmankommaåtartiklarsomassocierasmedseparataavgränsadevyer(d.v.s.kunna redigeraolikaprodukteriolikaspråk).manmåstedåändravy,dvs.ändraspråk,förattkommaåt dem.såhärbyternispråk: Administrera>Hemsida>Bytspråk VäljhärönskatspråkochtryckpåOK. ARTIKELHANTERING VADÄRENARTIKEL? Enartikelärettsamlingsnamnförallformavtillgängligtinnehållsompresenterasivårkatalog online.påvårwebbsidaärordetartikelanväntienbredarebetydelsedådeävenkanvaraentext, funktionellerbild.varjeartikelharettartikel ID(somduenkeltkansökaefteri administrationsverktyget). Enartikelhängerdockoftastihopmedenkategori,somikortbeskriverengenerellfunktionsom artikelnuppfyller.somförvalkanallaartiklarplacerasikundenskundvagnellereventuelltskicka prisförfrågningartillkontoret. 2

3 3 Exempelpåartiklar: Högtrycksnatriumlampa DjupvattenpumpSP30 13 TextmaterialförGrundfospumpsystem* *somniserovanärdettaingenreelprodukt.detärsnarareendelavenprodukt,d.v.s.genomatt användatextmaterialförgrundfospumpsystemtillsammansmeddjupvattenpumpsp30 13så konstruerarvienkomplettprodukt.merompartiellinladdningsenare. HURSKAPARJAGENARTIKEL? FÖRBEREDELSER Innannisätterigång,setillattniharföljandematerialredo: Underlagförtexterochbilder Rättkategorierattassocieraartikelnmed Underlagförtexterochbilderkanvaraproduktbladochleaflets.Bildenskallvaratillgängligidigitalt formatpådinhårddiskellerpåvåranätverkshårddiskar,såsomdelatochscandifasad. Undersökartikeln!Hardennågraegenskapersompassarexisterandekategorier? Förattartiklenskallsynasikatalogenmåstedenassocierasmedenkategori. Setillävenattsammanställaensäljandeochintressantproduktbeskrivning.Detärsärskiltviktigtatt inteslarvapådenhärpunkten,eftersomsökmotorerna,såsomgoogle,ärsnabbaattsnappaupp förändringarpåwebbsidanochsparadempåsinaegnaservrar.felstavningarochfelformuleringar kanalltsåmycketvälförblisynligaviasökmotorernafleratimmarefterfeletkorrigerats. Enannanpunktsomäroerhörtviktigärarbetetmedsökoptimeringpåovannämndasökmotorer. Förattvårwebbsidaskasynassåhögtuppsommöjligtpådenorganiskalistan,påexempelvis Google,krävsdetattnianvänderbrasökord.Närniskapaterprodukttextfunderarniutettantal sökordsompassarihopmedartikelnochgärnanämnsirubrikochbrödtext.juflersökordnikan kommapådestobättre! KOMMAIGÅNG Förattläggatillartiklarmåsteniöppnaartikelformuläret.Dettagörnipåföljandevis: Administrera>Katalog>Artiklar>Skapa Formuläretärindelatiflerasektioner:basinformation,priser,artiklar, bilder&effekter,systemdata,annat,seäven,artikelreferenserochinformation. Varjesektionrepresenterarmerellermindreavanceradefunktionersomniviagränssnittetkan konfigurera. NOTERA:NÅGOTNIKOMMERATTSTÖTAPÅOFTAIWEBBUTIKENÄRNÅGOTSOM KALLASARTIKELID.DETTAÄRETTLOKALT"ARTIKELNUMMER"SOMÄRUNIKTFÖR JUSTARTIKELN.NIKANINTEÄNDRADETNUMMRETELLERPÅVERKADET, EFTERSOMDETASSOCIERASAUTOMATISKTMEDRESPEKTIVEARTIKELNÄRDE SKAPAS,DETTAIDÄRINTEDETSAMMASOMFINNSIWORKOFFICE. NOTERA:VARJESEKTIONKOMMERATTINNEHÅLLAMÅNGATOMMAFÄLTOCHDET ÄRLÄTTATTTROATTMANHARGJORTETTMISSTAGGENOMATTINTEFYLLAIDEM. DETÄRHELTFEL!EFTERSOMDEFLESTAFÄLTISJÄLVAFALLETENDAST REPRESENTERARVALFRIAFUNKTIONER.

4 4 FORMULÄRSSEKTION BASINFORMATION Dennasektioninnehållermångaviktigafält,menendastettobligatoriskt:namn. Artikelnummer Omartikelnisjälvafalletärenproduktsomredanexisterariaktuelltsäljssystem,tex.WorkOffice, ochomniharmöjlighetattavläsadetta,såskalldessartikelnummerangesidettafält.omnidäremot inteharartikelnumrettillhands,såkannilämnadettafältblankt.webbutikenanvänderdåartikelns artikelidistället.förattunderlättaytterligarefördensomtaremotenbeställning,påenartikelutan artikelnummer,kanniskrivadeförstabokstävernaileverantörensnamnidettafält. Namn Namnpåartikeln,tex.Bevattningstimer(detnamnsomsynsiwebbkatalogenochpåhemsidanför kunden). Beställningsnotering Närkundenläggertillartikelnisinkundvagn(omniharaktiveratdennamöjlighet)såkanniställa någrafrågoromhursamtvadkundenhadetänktanvändaartikelntill.påsåsättharnimöjlighetatt enklareanalyserahennestänktabehov.detkanävenvarafrågoromtex.antallöpmetereller kapningsspecifikation fråganärfri!dettaärenmycketanvändbarfunktionnärartikelnifråga kräverytterligarebeställningsinformationän hurmånga?. Svarsval Dennapunkthängerihopmedföregående.Detspecificerarpåvilketsättkundenskallgesmöjlighet attsvarapådinafrågor,medja/nejellerfritext. FORMULÄRSSEKTION PRISER Härspecificerarniprisetsamteventuelltemballageval. Pris/st Styckeprisetoavsettemballage.Omniväljertex.pallbeställningom1000 artiklarför5000kr,blirstyckepriset:5000/1000=5.00kr. Pristyp Prisframställaniwebbutiken: Stycket styckepris.ingendivisionellermultipliceringavstyckepriset. Fritext friemballagebeskrivning.exempel:100st/kartong.ingendivisionellermultipliceringav styckepriset. Pall/kartong olikaemballageval.närkundengörsinbeställningmultiplicerasstyckeprisetmed specificeratantalperemballagetyp. Förattaktiveratex.pallbeställning,såkryssairutanhögerochangeartikelantalperpall. NOTERA:STRÄVAALLTIDEFTERATTANVÄNDAPUNKT.ISTÄLLETFÖR,SOM KRONA/ÖRE AVGRÄNSARE.PRISETÄRENDASTETTLEDTALSOMAUTOMATISKT FORMATTERASKORREKTENLIGTAKTUELLPLATS.FÖRTEKNISKINFORMATION: NOTERA:OMNISKAPARENARTIKELMEDBÅDEPALL OCHKARTONGBESTÄLLNING SÅKANNIINTESÄTTASEPARATASTYCKEPRISERFÖRDEOLIKAEMBALLAGEN(TEX. PALLRABATT.)

5 5 Prisbegäran aktiverardiversetjänstersommöjliggörattkundernaskickarprisbegärandenfrån artikeln,omartikeln,direkttillkontoret. Mängdrabatt Härangerniförutsättningarnaförmängdrabatt:rabatteratprisoch(minsta)antalförrabatt.Detta är,precissomovanståendeprisspecifikation,enstyckeprisangivelse. Veckanserbjudande Nimåsteskapaartikelninnanniharmöjlighetattläggadensomveckanserbjudande.Dettaberor heltenkeltpåattartikelnännusaknarartikelbilder,ochkanpåsåsättinteanvändasireklam och exponeringssammanhang. FORMULÄRSSEKTION ARTIKLAR Härspecificerarniomedelbaraartikelrelationer.Enomedelbarartikelrelationinnebärenfullständig integreringavspecificeradeartiklarihuvudartikelnsbeställningsformulär. Givetvislåterdettamerkrångligtänvaddetär.Låtossanalyseraettexempelpåfullständig integrering: Vivillläggainenarmaturförväxtbelysningsamtdesslampasom,trotsattdeningåristarpaketet,vi ävensäljerseparat.vivillvisaattlampanocharmaturenhängerihopochvillgärnaattdeliggeri sammabeställningsformulär.hurlöservidet?ettannatexempelnärdennafunktionärhögst användbarärnärvivillskapaensamlingskategoriförolikastorlekarochmodellerförsamma produkt(exempelvis Värmefläktarförvarmvatten Monteringpåvägg ).Föratteffektivisera webbhandelnmåstedetfinnasenartikelförvarjestorlek,effekt,rörgängaetc. Låtosslösadetstegförsteg: 1.Vibörjarmedattskapaenartikelförlampan.Viangerdessartikelnummer,namnochprissamt associerarartikelnmedenpassandekategori.däreftersättervilistningtilldeaktiveradeftersomvi endastvillattlampanskallliggaundervårarmatur.lampankanävenläggastillikategorinsom heter Undersida Undersida,dettaförattartikelninteskaliggaundernågonkategoriannanänden somarmaturengör. 2.Viskaparenartikelförvårarmatur.Viangerdessartikelnummer,namn,pris,associerarartikeln medenkategoriochskriverensäljande,sökoptimeradochinformativtext. 3.UnderArtiklartryckervipåLäggtillartikelochväljerdenlampavinyssskapatenartikelför (smidigastärattsökapåartikelid:t,dåärnisäkrapåattdetärrättprodukt).förattbekräfta relationentryckervipåväljartikel. 4.NutryckervipåSpara(längstnertillhöger)ochväljerinästkommandefönster Visaprodukt. Detvigjordeisteg3varattskapaenomedelbarrelationmellanhuvudartikelnarmaturenoch underartikelnlampan.lampankommeralltsåintevaratillgängligsomenindividuellartikeli webbutikenskatalog,utansomettextravaliarmaturensbeställningsformulär. NOTERA:FÖLJANDEEXEMPELKANUPPFATTASSOMFÖRVIRRANDEOMNIÄNNU INTELÄSTOMLISTNING.VISAMMANFATTAR:VARJEARTIKELSKALLASSOCIERAS MEDENKATEGORI,MENIBLANDSÅVILLVIINTEVISAARTIKELNUNDERRESPEKTIVE KATEGORIER;VIVILLALLTSÅDÖLJADESSLISTNING.ENARTIKELMEDDOLDLISNING ASSOCIERASDÅMEDKATEGORINMENSYNSINTEIÖVERSIKTSVYNFÖRKATEGORIN.

6 6 Exempel( ): for vaextbelysning/ / Nikanävengrupperaunderartiklar,ordnademsamtläggaindemisekvens.Dettaäravancerade funktionersomkommerattbehandlasvidettsenareskede. FORMULÄRSSEKTION BILDER&EFFEKTER Detfinnstvåtyperavbilder: Tumnaglar Dessaärsmåförhandsgranskningsbildersompresenterasikategorilistningsvynochi beställningstabellen. Standardstorlekär75x75pixlar. Artikelbilder Dessasäljandebilderbeskriverartikeln.Detäroftastdetbästafotografieteller utklippsobjektet. Standardbredd300pixlar,menmedfrivilligomskalning.Detäralltsåmöjligtatt användabilder mycketstörre,menbreddersomöverskrider585pixlaravrådes. Webbutikenstödjerautomatiskomskalningavbilderinomönskade proportioner.menomniharmöjlighetattanvändatex.photoshopellerliknande programvarorsåärdessomskalningattföredraiochmedattniharmöjlighetatt förhandsgranskaresultatet. Omnivillanvändaautomatiskomskalning,såkanniväljaönskadstorlekgenomattändrasystemets Maximivärde.Dessvärdeställerinbildensmaximalabreddochhöjd,somblirreferensvärdetatt skalamot. Övrigafält: Bildreferens Harenannanartikelredandenbildduvillanvända?Återanvändisåfallbildenochsparautrymme, ettekonomisktalternativurbådeenfinansiellochteknisksynvinkel.angebildensadressidethär fältet,ochseattalltidinkluderabildenfrånroten,dvs.desssökvägskallbörjamed/,t.ex. /shop/upload/products/images/pi5928.jpg FILSTORLEKENÄRALLTIDVIKTIGTPÅINTERNET.SETILLATTERBILDINTE ÖVERSKRIDER40KB.BILDENKANDÅUPPFATTASSOMTUNGGRODDOCHHELA HEMSIDANSOMLÅNGSAMFÖRDEMSOMANVÄNDERENFÖRHÅLLANDEVISLÅNGSAM UPPKOPPLING. NOTERA:TUMNAGLARKANINTEREFERERASTILLOCHMÅSTELADDASUPPSEPARAT FÖRVARJEARTIKEL.

7 7 Klickahäromändringavbilderönskas Villniraderadebilderniladdatupp,markeradennakryssruta.Omnivillersättabilder,såmarkeras kryssrutaautomatisktnärnimarkeratdebildernivillersättarespektivebildmed. Bildeffekter Härdefinierarniönskatutökatinteraktivtbeteende,såsomettbildgalleri. Inga standardinställning:ingabildeffekter. Öppnaskräddarsyttfönster genomattklickapåbildenöppnasangivenadressiettfönsterom önskadeproportioner. Öppnanyttfönster genomattklickapåbildenöppnasangivenadressiettfönsteromarbiträr standardstorlek. Bildgalleri växlarkontinuerligtmellanhuvudbildenochangivnabilder.enbildspelsfunktion. FORMULÄRSSEKTION SYSTEMDATA Härassocierarniartikelnmedsystemetsolikafunktionerochvisuellaelement.Niställerinspråk, kategoritillhörighet,referensartiklar,markeramenyelementosv. Språk Väljhärvilkenavgränsadvyartikelnskallassocierasmed. Kategori Väljhärvilkenellervilkakategorierartikelntillhör.Försökattundvikaattmarkeraflerakategorier undersammahuvudkategori. Referensartikel(ID) Härassocierarniartikelnmedenreferensartikel.Dettaärenanvändbarfunktionfördeartiklarni associerarmedenhuvudartikelviaomedelbaraartikelrelationer.dettainnebärikortattdekunder sombesökerartikelnnavigerasautomatiskttillartikelnsreferensartikel. Markeramenyenhet Dennasifferangivelseangernyckelnfördenmenyniönskarmarkeranärmannavigerartill artikelsidan.fältetifyllsautomatisktmeddessrekommenderadevärde,dvs.katalogensid. Sökord Placerahärca.5 20nyckelordfrångrundtextenförattförbättrasökfunktionen.Både TrädgårdstekniksinbyggdasökfunktionochsökmotorersåsomGoogleochLive!användersigavden härfunktionen. FORMULÄRSSEKTION ANNAT Häraktiverarniellerstängeravolikagrundfunktionerföraktuellartikel. Kundvagnstyp Skallmankanplaceraartikelnikundvagnenellerinte? NOTERA:FÖRATTERHÅLLAPRISFÖRFRÅGAN,SETILLATTMARKERA KUNDVAGNSTYPSOMKANLÄGGASTILLIKUNDVAGNOCHSÄTTARTIKELNSPRISTILL 0KR.

8 Synlighet Omartikelninteännuärredoattpubliceraselleravnågonanledninginteäraktuellattvisasi katalogen,sättdesssynlighettilldold.moderatorerochadministratörerkanfortfarandeseartikeln, menvanligainloggadeochutloggadekunderserdeninteochsökmotorerhittardenej. Listning Skallartikelnlistasidessassocieradekategoriersartikellista? Visarubrik Göm/visaartikelnamnetirubrikform. Visabild Göm/visabildinklusiveBildsaknas bildensomvisasförsamtligaartiklarsomsaknarartikelbild. Utseende Väljmellanolikautseendeochinnehållsbredder.Pixelvärdeteftertemanamnetspecificerarbredden påinnehållet. NYHETSBREV SCHEMALÄGGNING Nyhetsbrevkannuschemaläggas.Nyhetsbrevssystemetkontrolleraribörjanavvarjeveckaomdet finnsschemalagdauppdragattutföra.idagslägetdistribuerasallaschemalagdanyhetsbrevsuppdrag varjemåndagnatt. Ettuppdrag,ellernyhetsbrevsuppdrag,ärikorthetettinformationspaketsominnehålleralla nödvändigadataförattskickanyhetsbrevet.fältsåsomämnesrad,avsändarnamn, nyhetsbrevsfunktion,mottagargrupposv.sparasdäri.uppdragetschemaläggermansedangenomatt associeradetmedentidpunktochmottagarlista.detblirdåettschemalagtuppdrag. Förattschemaläggaettnyhetsbrevsuppdrag,måstenianvändaverktygenSkapaochSchemaläggare. Nihittardemhär: Administrera>Nyhetsbrev>Schemaläggare ochhär: Administrera>Nyhetsbrev>Skapa SCHEMALÄGGAREN Schemaläggarenbeståravtrehuvudvyer: Schemalagdanyhetsbrevsutskick 8

9 9 Dennavyvisarregistrerade,schemalagdanyhetsbrevsutskick.Dessaliggerochväntarpåatt distribueras.deveckorsominnehållerregistreradenyhetsbrevsutskickärmarkerademeden numreradknapp.tryckpådenförattfåmerinformationomjustdenveckansschemalagda nyhetsbrevsutskick. Administrerauppdrag Dettaärdittverktygförattskapaochändrasåvälnyasomexisterandeuppdrag.Detärinteett verktygvarssyfteärattschemalägga. Registreradeuppdrag Dennatabelllistarsamtligaregistreradeuppdrag.Uppdragenbehövernödvändigtvisintevara schemalagda.genomattklickapåuppdragetsnamnkanduändradessvärdeivynadmininstrera uppdrag.omuppdragetberörettexisterandenyhetsbrev,såkandutryckapåreferensensnumrering förattförhandsgranskanyhetsbrevet. RaderauppdraggenomattmarkerarespektiveochtryckpåRaderamarkerade.Ävenschemalagda uppdragkanraderas. SKAPAUPPDRAG Attskapaettnyhetsbrev/mailutskickkannigörapåolikasätt.Tillattbörjamedgårviigenom verktygetskapasomnihittarhär: Administrera>Nyhetsbrev>Skapa Härhittarfinnstresektioner;Skapanyhetsbrev,ÖvrigafunktionerochNyhetsbrevshistorik. UnderSkapanyhetsbrevhittarnienrullistasominnehållerettantalalternativ.Defyraöverstaär mallarsomärväldigtenklaattredigeraiochpassarbästnärettutskickmåstegåivägsnabbt.det sistaalternativetirullistanärfritext.härkanniskapautskickirenhtml kodningellermedhjälpav liknandeverktygsomfinnsdärduskaparprodukter. Övrigafunktionerärinteintressantnärniskapaettutskick. Nyhetsbrevshistorikkandäremotanvändasförattsparatidochfåinspiration.Härliggernämligen allatidigareutskicksamlade.genomatttryckapånamnetkannisehurdetserutochävenkopiera källkoden.kopierarkällkodenkanvarasmidigtattgöranärettidentisktutskickskagåiväg.harni kollpåvilkautskicksomgjortstidigarekannisparatidochpengar. Nukanvitaossigenomproduktionenavettnyhetsbrevfrånbörjantillslut: 1.Detviktigastemedettutskickärgivetvisdessinnehåll.InnehålletMÅSTEvarariktattillden målgruppnisökernåmedutskicket.därförärdetviktigtatthaenklarbildavvem/vilka målgruppenärochvaddeharförbehov.skapagärnatexteniettordbehandlingsprogram, exempelvisword.dettaförattminimerariskenförfelstavningarochkonstiga meningsuppbyggnader.textenbörävenkorrekturläsasavåtminstoneenannanpersoninnanden kanbetraktassomfärdig.dettaärattföredraoavsettomniplanerarattskapaettutskickmedhjälp avfärdigamallar,frånscratch(iexempelvisindesign)ellerhtml,cssm.m. 2.Utskicketbörgivetvisäveninnehållabilderochgrafik.Omniskaparettutskickmedhjälpaven mallellerviahtmlmåstebildernabehandlasochsparasförpubliceringpåwebben,dettagörsenklast iphotoshop>saveforweb. NOTERA:ALLAHARINTESNABBUPPKOPPLINGOCHNYAWEBBLÄSARE. ÄVENOMBILDENFUNGERARSNABBTOCHBRAPÅERDATORBEHÖVERDEN INTEGÖRADETPÅMOTTAGARENS.

10 10 OmnidäremotskaparettutskickiInDesignbehöverniintetänkapåbildernasstorlekdådetfärdiga dokumentetändåkommerattgörasomtillbilderiphotoshop. 3.SkaparniettutskickiInDesign(vilketärattföredranärnivillskapaettextraiögonfallande utskick)exporterarnidokumentettillenpdf.pdf:enöppnarnisedaniphotoshopochsätter breddenpå bilden till600pixlar. IPhotshopfinnsettverktygsomheterSlicetool,medhjälpavdettaverktygdelarniupp bilden/dokumentetiolikasektionersomsenarekommerattlänkas.detslicetoolgörärattskapa mindrebilderibilden.dettagörattutskicketkanlänkastillolikaurl adresser(vilketkanvarabra närutskicketinnehållermångaolikaprodukter). Närbilden/dokumentetäruppdelatärdetdagsattspara.DettagörsundertidigarenämndaSavefor web.härkannistyrastorlekochkvalitépårespektivebild,debildersominnehållertextböralltidha maximalkvalitéförläsbarheten.närallajusteringargjortsspararnibildernabådesombilderoch html. 4.Närallabilderärsparadepåhårdisken(DelatellerScandifasad)skadeladdasupppå webbsidansbildbank.därsamlarvisamtligabilderochfilersompublicerasviawebben.bildbanken heterresurserochnihittardenhär: Administrera>Katalog>Resurser Härfinnsbl.a.enmappsomheternyhetsbrev,därunderhittarnidenmappsompassarjustert utskick.oavsettvilkettillvägagångssättduanvänderförattskapaettutskickskabildernaplaceras här. Förattunderlättaarbeteihtml kodenskaparduenmappsomdunämnerimages.härunderladdar duuppdinabilder. 5.Nuärdetdagsattförberedautskicketihtml kodning.eftersomdetskiljersigliteberoendepå vilkenvägniväljeratttadelarviuppdemhär: FrånscratchmedhjälpavInDesign NärnisparadebildernaiPhotoshopförwebbenskapadesävenetthtml dokument.dokumentet innehållerentabellavertutskick.detsommåstegörashärärattsättavarjebildsbordertill 0. Dessutomskaimgsrcändrastilldenurlnifåttnärniladdatupprespektivebildibildbanken.Källan tillaktuellbildhittarniiöverstafältetibildbanken. Ihtml kodenskaävenfunktionerföravregistreringochåtkomstavutskicketviavårhemsidafinnas med.texten(somskavaraöverst) Klickahäromniharproblemattläsabrevet harenlänksom ledertillhelautskicketsomskaliggaupplagtiresurserpåhemsidan.underutskicketplaceras företagetsnamnsamtentextsomlyder Omnimotförmodanönskaravregistreraerfrånvåra NOTERA:DETKANVARABRAATTINTEANVÄNDALÅNGANAMNDÅDETTA KANSTÄLLATILLDETIKOMMANDEURL ADRESS.HÄRGÄLLERÄVEN TIDIGARENOTERINGOMKOMPRIMERINGAVBILDER.

11 11 nyhetsbrevklickahär.textenärlänkadtillettfärdigifyllte mailsomskickastill administrationsverktygetavdennainkorgochraderardekundersomavregistreratsigautomatiskt. Förattseexempelpåhurettsådanthärutskickkanseutföljernidennalänk: Noteraattovanståendeutskicksaknarlänken Klickahäromniharproblemattläsabrevet.Detta beroendepåattdettaärlänkenmankommertillommansomkundintekanläsabrevet.dettaär alltsåutskicketnärdetäruppladdatiresurser. Närallkodningäravslutadärdetdagsattläggainkodeniadministrationsverktyget. Administration>Nyhetsbrev>Skapa NuanvänderniFritextirullistanöverstpåsidan,tryckerpåfortsättochkopierarindenhtml kodni arbetatfram.html kodenkaninteklistrasindirektiinformationsfältet.nitryckerförstpådenlilla knappeniverktygsfältetsomheterhtml,härklistraskodenin.närniuppdateratbörnihautskicket påinformationsfältet(detsersäkertliteväluppdelatut,menharnisattborder= 0 påallabilderså rättardettillsig).trycksedanpåfortsätttillsnikommerframtillnyhetsbrevsitel,grupperetc. Frånscratchihtml,cssm.m. Skaparnikodenfrånscratchfinnsdetbaraettfåtalsakeratttänkapå,tadelavdessaovanförunder FrånscratchmedhjälpavInDesign. Medhjälpavmallar UnderAdministration>Nyhetsbrev>Skapahittarnimallarnaöverstirullistan,detfinnsfyrastycken attväljaemellan.närnivaltmallärdetbaraatttryckafortsättochsedanredigeramedhjälpavde verktygsomfinnsovanförinformationsfältetellerisjälvautskicket.bildersomanvändsbörhämtas frånresurserochintedirektfrånaktuellartikel.detminimerarnämligenriskenförfel.enartikelkan nämligenplockasbort,ellerbytasut,dåstämmerintelängrelänkenochkundenfårett felmeddelande. NYMALL!DetfinnsävenennyskapadmallsomännuinteplaceratsirullistanunderAdministration >Nyhetsbrev>Skapa.Mallenärenuppdateradformavdetidigareochärtänktattanvändassom originalmall.närniskaparettutskickutifrånenmallärdärfördennaattföredra. Eftersommallenännuintefinnsirullistankannitillenbörjankopierakällkodenförattmanuellt ändrabilderochtextmedhjälpavverktygeniskapandetavutskick.mallenharutskicks ID324,325 och326.niväljervilkenavdetrenivillanvända,kopierarkällkoden,väljerfritextirullistanoch kopierarsedaninkällkodenviahtml knappeniverktygsfältet. Närniuppdateratbörutskicketsynasi redigeringsmode iinnehållsfältet.nukannifrittbytabilder, text,länkaretc.glöminteattuppdateralänkarna! TrycksedanpåfortsätttillsnikommerframtillNyhetsbrevsitel,Grupperetc. 6.Närnikonfigureratertnyhetsbrevochärnöjdmeddessinnehållochutseendei förhandsgranskaren,såkanniskickanyhetsbrevettillvaldaadresser.följandefältskallfyllasi: VäljMottagare Härväljernivilkamottagargrupperniönskarskickanyhetsbrevettill. Noteraatträknarentillhögeruppdaterasvarjegångnigörettnyttvalidenhärlistan. Nyhetsbrevstitel Dettaäre postmeddelandetsämnesrad.skrivnågotkortochpassande.

12 12 Mottagargrupp Dettaärettsamlingsnamnförsamtligamottagare,såattinteenstakamottagareharmöjlighetenatt sevilkaviharskickatnyhetsbrevettill.d.v.s.helaadresslistansammanfattasunderengemensam mottagargrupp. Avsändarnamn Dettaärönskatavsändarnamnsomkommerattmaskeraavsändarensepostadress.Skriv företagsnamnet. Avsändare ärkopplattillochsomavlyssnarföravregistreringarochmisslyckadee postöverföringar.mankan kalladetenaktivskräphantering.omniinteönskaråterkoppling,angeenannanadress. Svaratill Dettaäråterkopplingsadressen.Angedene postadresssomnivillmanskallkommatillomman väljerattsvarapånyhetsbrevet. Sedantryckernienbartpåskickaochutskicketgårivägtillikryssadegrupper. SCHEMALÄGGAUPPDRAG IvynSchemalagdanyhetsbrevsutskickfinnsdettillhöger,nedanförtabellenöver schemalagdauppdrag,enknapp: >Schemaläggaktivitet TryckpådennaförattöppnaSchemaläggaren. Härväljerduvilketuppdragduvillschemaläggasamtönskademottagargrupper.Väljdäreftervilken veckaduönskarskickanyhetsbrevetsamtangeupprepningsintervallet,omniönskartex.att upprepanyhetsbrevetvar3:evecka. UTÖKADTITELFORMATTERING Titelfältetstödjerdynamisktidsangivelse,dvs.småinstruktionersomersättsautomatisktmed dagensdatumnärnyhetsbrevetskickas.instruktionernaskrivspåföljandeform: %{...}...ersättsmedföjandetecken: InstruktionBeskrivningVärde Dag dmånadensdagmedinledandenolla,vidbehov.01till31 jmånadensdagutaninledandenolla1till31 Vecka WVecka42(förden42:aveckaniåret) Månad måretsmånadmedinledandenolla,vidbehov01till12 nåretsmånadutaninledandenolla1till12

13 År YårsnummretrepresenteratifullformTex.2010,2011 Förallaformatteringsmöjligheter,sedokumentationenförfunktionendate: Mankankombineradessabokstäverförattskapaenfullständigdatumangivelse.Omviskickarett nyhetsbrevden6:ejuni2010,sägerföljandeinstruktionerföljanderesultat: %{Y m d} %{Y m dh:i} :30 v.%{w(y)} v.22(2010) Ettannatexempelärstandardformatetförerbjudandeutskick: TrädgårdsteknikAB Nyhetsbrevv.%{W} Gerresultatetvecka22: TrädgårdsteknikAB Nyhetsbrevv.22 DETTADOKUMENTSAMMANSTÄLLSIDAGSLÄGETOCHKOMMERKONTINUERLIGT ATTUPPDATERASALLTEFTERSOMVIDARESEKTIONERHARFÄRDIGSTÄLLTS. 13

Konto... 3. Komma åt "Administration"... 3. Inledning... 3. Hur bytar jag språk?... 3. Vad är en artikel?... 3. Hur skapar jag en artikel?...

Konto... 3. Komma åt Administration... 3. Inledning... 3. Hur bytar jag språk?... 3. Vad är en artikel?... 3. Hur skapar jag en artikel?... Sida 1 av 12 ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar... 3 Konto... 3 Komma åt "Administration"... 3 Språkhantering... 3 Inledning... 3 Hur bytar jag språk?... 3 Artikelhantering...

Läs mer

E-butiks guide www.onemed.se

E-butiks guide www.onemed.se Välkommen till OneMed Sveriges E-butik Detta är det snabbaste och enklaste sättet att beställa Dina varor. Utöver vårt katalogsortiment finner Du mer än 25.000 artiklar i vår e-butik. Du kan söka efter

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4 LETTER OF NET CHANGES 150401 RELEASE 6.4 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 4 2 Nya och

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post för kontot på

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt).

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 4. När ni loggat in så hamnar ni på startsidan för webbshopen.

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION Turismo (www.turismo.se) Produkten är fri att modifiera och utöka. Dock är det EJ tillåtet till att sprida, sälja

Läs mer

Skribent. Handbok för att publicera artiklar. www.iphone.se

Skribent. Handbok för att publicera artiklar. www.iphone.se Skribent Handbok för att publicera artiklar. www.iphone.se Bakgrund iphone.se registrerades redan 00. Förkortningen står för InternetPhone och ursprunget till iphone.se var försäljning av USB telefoner

Läs mer

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling Produktspecifikation e-handelssystem = Ingår som standard = Tillval = Ingår inte (typ av system) S / F = STANDARD / FLEXIBLE Titel s

Läs mer

Nimbus Alarm Server. Installationsguide

Nimbus Alarm Server. Installationsguide Nimbus Alarm Server Installationsguide Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Manual i pappersformat Av miljöhänsyn levererar vi inte längre manualer i pappersformat. Manualen finns som PDF-fil

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

MERCADO WEBGUIDE/-SHOP

MERCADO WEBGUIDE/-SHOP REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER 2003:11. MERCADO WEBGUIDE/-SHOP 2015-02 Artikelsök & REAL stolskonfigurator 150217 Mercado webguide/-shop

Läs mer

EasyShop e-handelslösning v2000.10 2000 Turismo DOKUMENTATION

EasyShop e-handelslösning v2000.10 2000 Turismo DOKUMENTATION EasyShop e-handelslösning v2000.10 2000 Turismo DOKUMENTATION 2000 Turismo Produkten är fri att modifiera och utöka. Dock är det EJ tillåtet till att sprida, sälja eller på annat sätt distribuera vidare

Läs mer

Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6

Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6 Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6 Välkommen! Tobias Bergman tobias.bergman@knowit.se Konsult (Projektledare, utvecklare) Tider 13.00 Start 14.30? Kaffe 16.00 Slut för idag Grundläggande redaktörsutbildning

Läs mer

Dohi publishing Wordpress lathund & dokumentation Dohi Innovation Agency version 1.2

Dohi publishing Wordpress lathund & dokumentation Dohi Innovation Agency version 1.2 Dohi publishing Wordpress lathund & dokumentation Dohi Innovation Agency version 1.2 1. LATHUND 4 Aktivera ny innehållstyp 4 Annonser 4 Anpassad url 5 Bakgrundsbild 5 Bildgalleri (Shareprints) 6 Event

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Engcom konferensbrygga Teknisk information

Engcom konferensbrygga Teknisk information Engcom konferensbrygga Teknisk information Telefonkonferenser är idag ett naturligt verktyg för de flesta företag och organisationer. Det leder till lägre resekostnader, ökad effektivitet och produktivitet,

Läs mer

Manual för Exigus bild- och mediabank 4

Manual för Exigus bild- och mediabank 4 Manual för Exigus bild- och mediabank 4 Förord Innehåll Välkommen till Exigus Vi är glada att ni valt Exigus som hjälp vid hantering av bilder och andra typer av filer. Vi är övertygade om att ni ska bli

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Visma.net Approval. Versionsbrev 1.40.1

Visma.net Approval. Versionsbrev 1.40.1 Visma.net Approval Versionsbrev 1.40.1 Innehåll Visma.net Approval 1.40.1 2 Process översikt 2 Rättningar 2 Aktivt dokument med status avisning 2 Internet Explorer 8 (IE8) presentation och val 2 Internet

Läs mer

Optitec RS Version 1.6.0.8

Optitec RS Version 1.6.0.8 Optitec RS Version 1.6.0.8 Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.8 Namn information tillagd på linsbeställningen. Automatisk databasuppdaterare för enklare uppdateringar. Väljer alltid båda glasen för H & V

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Sonera Bill. Bruksanvisning

Sonera Bill. Bruksanvisning Sonera Bill Bruksanvisning 1/9 Sonera Bill Bruksanvisning 06/2011 Sonera Bill är en mobilapplikation för iphone- och ipad-telefoner. Den synkroniseras automatiskt med Sonera Fakturera-tjänsten vid uppkoppling

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se 3 Denna guiden är speciellt anpassad för att redigera sidor som är gjord av Pcconcept till dess kunder. Här kommer vi inte att gå igenom hur du installerar Wordpress på din webbhotell utan endast redigerar

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ]

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] [ Kampanj ] [ Kontakt ] [ Välkommen till Tradera Butik ]

Läs mer

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel Juli 00 Svanströmsgruppens E-handel Innehåll. Bakgrund...3. Startsida för ej inloggad besökare...3 3. Registrera ett konto...4 4. Glömt lösenord...4 5. Startsida inloggad kund...5 6. Mitt konto...6 7.

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Manual till hemsidesförslag för:

Manual till hemsidesförslag för: Manual till hemsidesförslag för: Av: Jenny Andersson & Josephine Persson Skola: KY-Akademien Göteborg Utbildning: Webbutvecklare Datum: 2009-02-20 Startsidan På startsidan vill vi ha logotypen högst upp

Läs mer

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010 Svanströmsgruppens E-handel Juli 200 Innehåll. Bakgrund... 2 2. Startsida för ej inloggad besökare... 2 3. Registrera ett konto... 3 4. Glömt lösenord... 4 5. Startsida inloggad kund... 5 6. Mitt konto...

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Uppgradering till Optitec RS från v5

Uppgradering till Optitec RS från v5 Uppgradering till Optitec RS från v5 Produkten utvecklas dagligen och kompletteras med nya funktioner för att förenkla den optiska butikens vardag. Certifierat kassasystem mot skatteverket. Nya integrationer

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Sökanalys för intranät

Sökanalys för intranät Sökanalys för intranät 2014-12-03 Henrik Gelius OSLO STOCKHOLM Agenda Henrik Gelius, sökkonsult www.comperiosearch.com Idag tittar vi på detta: 1. Affärsnytta - sök på intranät 2. Sökanalys & nyckeltal

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång

Sk dd y.com e-hand l e Så kommer du igång Skydd.com e-handel Så kommer du igång 1. Inledning 2. Så här lägger du order 3. Mer om sökfunktionen 4. Bläddra i sortimentet och våra toppsäljare 5. Den nya produktvyn 6. Våra kampanjer och erbjudanden

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3 VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3 TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kommer du enkelt åt din e-post och din kalender i alla webbläsare som stöder HTML

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26

DIO Webb, en kort manual. Version 10.0 2015-05-26 DIO Webb, en kort manual Version 0.0 05-05-6 Innehåll. Skapa nytt meddelande a. Välja mottagare b. Förklaring av de olika fälten c. Kartans funktion. Vidarebefordra inkommit meddelande 3. Uppdatera/avsluta

Läs mer

E-bok Twitter för företag

E-bok Twitter för företag E-bok Twitter för företag 1 Marketinghouse E-bok : Twitter för företag Uppdaterad mars 2015 (Klicka gärna på bilden så kommer du till vårt Twitterkonto och du vill följa oss). Vänligen Annica Thorberg

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Kontrollpanelen når man på: http://xtractor.se/admin Xtractors webbplats är uppbyggt på en skräddarsydd variant av publiceringssystemet

Läs mer

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev

Guide till hur du sköter din förenings hemsida. Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev Guide till hur du sköter din förenings hemsida Kommentarer till Oscar om tillkommande saker: responsiv design nyhetsbrev 1 Innehåll Guide till hur du sköter din förenings hemsida Innehåll Bakgrund Ett

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 110201 RELEASE 5.2. Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se. FACKTA Point of Sale V5R02

LETTER OF NET CHANGES 110201 RELEASE 5.2. Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se. FACKTA Point of Sale V5R02 LETTER OF NET CHANGES 110201 RELEASE 5.2 Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se FACKTA Point of Sale V5R02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya

Läs mer

Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive

Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive A Basware Presentation Mer om Basware.Invoice (Contempus)..och lite Basware.Archive Kent Westerlund och Roland Nilsson Basware AB 1 Innehåll enligt stora agendan - Optimera användandet - Matchning och

Läs mer

RTMP. online. Desktop. web-tv API. personal support. Codec. iphone. Windows Media MP4. Design. Creo Video Manager. Encoding.

RTMP. online. Desktop. web-tv API. personal support. Codec. iphone. Windows Media MP4. Design. Creo Video Manager. Encoding. Version 3.0.20130219 Codec HTTP Encoding Windows Media Video iphone Desktop API Design Multimedia MP4 Streaming online RTMP Mobile content distribution personal support Flash Social media web-tv Communication

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Android 2.3 Sida 1 av 5 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en mobiltelefon eller surfplatta med Android 2.3. Utseendet i mobiltelefoner och surfplattor med Android

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

9.4.0 W i n T i. Nyheter version 9.4.0

9.4.0 W i n T i. Nyheter version 9.4.0 9.4.0 W i n T i d Nyheter version 9.4.0 Innehåll 2. EXPORT AV PRODUKTIONSRESULTAT... 3 3. AKTIVA/INAKTIVA PFÄLT... 3 4. MINWINTID PÅ MOBIL... 3 5. MINWINTID OCH ORDNINGSFÖLJD PÅ PROJEKT... 4 6. HJÄLPDOKUMENT

Läs mer

2012-10-09. Skapa Bufblogg

2012-10-09. Skapa Bufblogg Skapa Bufblogg Vill du skapa en blogg till klassen/avdelningen? Alla anställda inom BUF har möjlighet att skapa blogg på http://bufblogg.kristianstad.se. Elisabeth Banemark, Skoldatateket Sida 1 Innehåll

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer