ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN"

Transkript

1 ADMINISTRATIONAVWEBBUTIKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 KONTO...2 KOMMAÅT"ADMINISTRATION"...2 SPRÅKHANTERING... 2 INLEDNING...2 HURBYTERJAGSPRÅK?...2 ARTIKELHANTERING... 2 VADÄRENARTIKEL?...2 HURSKAPARJAGENARTIKEL?...3 FÖRBEREDELSER... 3 KOMMAIGÅNG... 3 FORMULÄRSSEKTION BASINFORMATION... 4 FORMULÄRSSEKTION PRISER... 4 FORMULÄRSSEKTION ARTIKLAR... 5 FORMULÄRSSEKTION BILDER&EFFEKTER... 6 FORMULÄRSSEKTION SYSTEMDATA... 7 FORMULÄRSSEKTION ANNAT... 7 NYHETSBREV... 8 SCHEMALÄGGNING...8 SCHEMALÄGGAREN...8 SKAPAUPPDRAG...9 SCHEMALÄGGAUPPDRAG...12 UTÖKADTITELFORMATTERING

2 FÖRUTSÄTTNINGAR KONTO Detärenförutsättningattniharregistreratettkontoviawebbutikenochatten administratörhargettdettakontoförhöjdarättigheter. KOMMAÅT"ADMINISTRATION" TryckpåAdministreraunderhuvudmenynWebbutik.Omniinteserdettamenyval såharertkontoännuintegivitsförhöjdarättigheter.provaattloggainochattlogga utförattbekräftadetta. SPRÅKHANTERING INLEDNING Webbutikenbeståravfleraspråk.Dessaspråkdefinieraravgränsadvyersomär fullständigtisoleradefrånvarandra(detärm.a.o.olikawebbsidorsomgårattadministreramed sammaverktyg).varjevyharolikaartiklar,kategorier,menyerochutseende.eftersomdeär fullständigtoberoendeavvarandra,kanmansägaurlingvistisksynvinkelattbegreppetspråkur webbsynpunktintekanlikställasmedettverkligtspråk. DettastämmersärskiltbrapåBevattningsteknik(2010)ochGreenPower(2011)somisjälvafallet endastäravgränsadevyermedseparatasortimentochhemsideupplägg. HURBYTERJAGSPRÅK? Iblandvillmankommaåtartiklarsomassocierasmedseparataavgränsadevyer(d.v.s.kunna redigeraolikaprodukteriolikaspråk).manmåstedåändravy,dvs.ändraspråk,förattkommaåt dem.såhärbyternispråk: Administrera>Hemsida>Bytspråk VäljhärönskatspråkochtryckpåOK. ARTIKELHANTERING VADÄRENARTIKEL? Enartikelärettsamlingsnamnförallformavtillgängligtinnehållsompresenterasivårkatalog online.påvårwebbsidaärordetartikelanväntienbredarebetydelsedådeävenkanvaraentext, funktionellerbild.varjeartikelharettartikel ID(somduenkeltkansökaefteri administrationsverktyget). Enartikelhängerdockoftastihopmedenkategori,somikortbeskriverengenerellfunktionsom artikelnuppfyller.somförvalkanallaartiklarplacerasikundenskundvagnellereventuelltskicka prisförfrågningartillkontoret. 2

3 3 Exempelpåartiklar: Högtrycksnatriumlampa DjupvattenpumpSP30 13 TextmaterialförGrundfospumpsystem* *somniserovanärdettaingenreelprodukt.detärsnarareendelavenprodukt,d.v.s.genomatt användatextmaterialförgrundfospumpsystemtillsammansmeddjupvattenpumpsp30 13så konstruerarvienkomplettprodukt.merompartiellinladdningsenare. HURSKAPARJAGENARTIKEL? FÖRBEREDELSER Innannisätterigång,setillattniharföljandematerialredo: Underlagförtexterochbilder Rättkategorierattassocieraartikelnmed Underlagförtexterochbilderkanvaraproduktbladochleaflets.Bildenskallvaratillgängligidigitalt formatpådinhårddiskellerpåvåranätverkshårddiskar,såsomdelatochscandifasad. Undersökartikeln!Hardennågraegenskapersompassarexisterandekategorier? Förattartiklenskallsynasikatalogenmåstedenassocierasmedenkategori. Setillävenattsammanställaensäljandeochintressantproduktbeskrivning.Detärsärskiltviktigtatt inteslarvapådenhärpunkten,eftersomsökmotorerna,såsomgoogle,ärsnabbaattsnappaupp förändringarpåwebbsidanochsparadempåsinaegnaservrar.felstavningarochfelformuleringar kanalltsåmycketvälförblisynligaviasökmotorernafleratimmarefterfeletkorrigerats. Enannanpunktsomäroerhörtviktigärarbetetmedsökoptimeringpåovannämndasökmotorer. Förattvårwebbsidaskasynassåhögtuppsommöjligtpådenorganiskalistan,påexempelvis Google,krävsdetattnianvänderbrasökord.Närniskapaterprodukttextfunderarniutettantal sökordsompassarihopmedartikelnochgärnanämnsirubrikochbrödtext.juflersökordnikan kommapådestobättre! KOMMAIGÅNG Förattläggatillartiklarmåsteniöppnaartikelformuläret.Dettagörnipåföljandevis: Administrera>Katalog>Artiklar>Skapa Formuläretärindelatiflerasektioner:basinformation,priser,artiklar, bilder&effekter,systemdata,annat,seäven,artikelreferenserochinformation. Varjesektionrepresenterarmerellermindreavanceradefunktionersomniviagränssnittetkan konfigurera. NOTERA:NÅGOTNIKOMMERATTSTÖTAPÅOFTAIWEBBUTIKENÄRNÅGOTSOM KALLASARTIKELID.DETTAÄRETTLOKALT"ARTIKELNUMMER"SOMÄRUNIKTFÖR JUSTARTIKELN.NIKANINTEÄNDRADETNUMMRETELLERPÅVERKADET, EFTERSOMDETASSOCIERASAUTOMATISKTMEDRESPEKTIVEARTIKELNÄRDE SKAPAS,DETTAIDÄRINTEDETSAMMASOMFINNSIWORKOFFICE. NOTERA:VARJESEKTIONKOMMERATTINNEHÅLLAMÅNGATOMMAFÄLTOCHDET ÄRLÄTTATTTROATTMANHARGJORTETTMISSTAGGENOMATTINTEFYLLAIDEM. DETÄRHELTFEL!EFTERSOMDEFLESTAFÄLTISJÄLVAFALLETENDAST REPRESENTERARVALFRIAFUNKTIONER.

4 4 FORMULÄRSSEKTION BASINFORMATION Dennasektioninnehållermångaviktigafält,menendastettobligatoriskt:namn. Artikelnummer Omartikelnisjälvafalletärenproduktsomredanexisterariaktuelltsäljssystem,tex.WorkOffice, ochomniharmöjlighetattavläsadetta,såskalldessartikelnummerangesidettafält.omnidäremot inteharartikelnumrettillhands,såkannilämnadettafältblankt.webbutikenanvänderdåartikelns artikelidistället.förattunderlättaytterligarefördensomtaremotenbeställning,påenartikelutan artikelnummer,kanniskrivadeförstabokstävernaileverantörensnamnidettafält. Namn Namnpåartikeln,tex.Bevattningstimer(detnamnsomsynsiwebbkatalogenochpåhemsidanför kunden). Beställningsnotering Närkundenläggertillartikelnisinkundvagn(omniharaktiveratdennamöjlighet)såkanniställa någrafrågoromhursamtvadkundenhadetänktanvändaartikelntill.påsåsättharnimöjlighetatt enklareanalyserahennestänktabehov.detkanävenvarafrågoromtex.antallöpmetereller kapningsspecifikation fråganärfri!dettaärenmycketanvändbarfunktionnärartikelnifråga kräverytterligarebeställningsinformationän hurmånga?. Svarsval Dennapunkthängerihopmedföregående.Detspecificerarpåvilketsättkundenskallgesmöjlighet attsvarapådinafrågor,medja/nejellerfritext. FORMULÄRSSEKTION PRISER Härspecificerarniprisetsamteventuelltemballageval. Pris/st Styckeprisetoavsettemballage.Omniväljertex.pallbeställningom1000 artiklarför5000kr,blirstyckepriset:5000/1000=5.00kr. Pristyp Prisframställaniwebbutiken: Stycket styckepris.ingendivisionellermultipliceringavstyckepriset. Fritext friemballagebeskrivning.exempel:100st/kartong.ingendivisionellermultipliceringav styckepriset. Pall/kartong olikaemballageval.närkundengörsinbeställningmultiplicerasstyckeprisetmed specificeratantalperemballagetyp. Förattaktiveratex.pallbeställning,såkryssairutanhögerochangeartikelantalperpall. NOTERA:STRÄVAALLTIDEFTERATTANVÄNDAPUNKT.ISTÄLLETFÖR,SOM KRONA/ÖRE AVGRÄNSARE.PRISETÄRENDASTETTLEDTALSOMAUTOMATISKT FORMATTERASKORREKTENLIGTAKTUELLPLATS.FÖRTEKNISKINFORMATION: NOTERA:OMNISKAPARENARTIKELMEDBÅDEPALL OCHKARTONGBESTÄLLNING SÅKANNIINTESÄTTASEPARATASTYCKEPRISERFÖRDEOLIKAEMBALLAGEN(TEX. PALLRABATT.)

5 5 Prisbegäran aktiverardiversetjänstersommöjliggörattkundernaskickarprisbegärandenfrån artikeln,omartikeln,direkttillkontoret. Mängdrabatt Härangerniförutsättningarnaförmängdrabatt:rabatteratprisoch(minsta)antalförrabatt.Detta är,precissomovanståendeprisspecifikation,enstyckeprisangivelse. Veckanserbjudande Nimåsteskapaartikelninnanniharmöjlighetattläggadensomveckanserbjudande.Dettaberor heltenkeltpåattartikelnännusaknarartikelbilder,ochkanpåsåsättinteanvändasireklam och exponeringssammanhang. FORMULÄRSSEKTION ARTIKLAR Härspecificerarniomedelbaraartikelrelationer.Enomedelbarartikelrelationinnebärenfullständig integreringavspecificeradeartiklarihuvudartikelnsbeställningsformulär. Givetvislåterdettamerkrångligtänvaddetär.Låtossanalyseraettexempelpåfullständig integrering: Vivillläggainenarmaturförväxtbelysningsamtdesslampasom,trotsattdeningåristarpaketet,vi ävensäljerseparat.vivillvisaattlampanocharmaturenhängerihopochvillgärnaattdeliggeri sammabeställningsformulär.hurlöservidet?ettannatexempelnärdennafunktionärhögst användbarärnärvivillskapaensamlingskategoriförolikastorlekarochmodellerförsamma produkt(exempelvis Värmefläktarförvarmvatten Monteringpåvägg ).Föratteffektivisera webbhandelnmåstedetfinnasenartikelförvarjestorlek,effekt,rörgängaetc. Låtosslösadetstegförsteg: 1.Vibörjarmedattskapaenartikelförlampan.Viangerdessartikelnummer,namnochprissamt associerarartikelnmedenpassandekategori.däreftersättervilistningtilldeaktiveradeftersomvi endastvillattlampanskallliggaundervårarmatur.lampankanävenläggastillikategorinsom heter Undersida Undersida,dettaförattartikelninteskaliggaundernågonkategoriannanänden somarmaturengör. 2.Viskaparenartikelförvårarmatur.Viangerdessartikelnummer,namn,pris,associerarartikeln medenkategoriochskriverensäljande,sökoptimeradochinformativtext. 3.UnderArtiklartryckervipåLäggtillartikelochväljerdenlampavinyssskapatenartikelför (smidigastärattsökapåartikelid:t,dåärnisäkrapåattdetärrättprodukt).förattbekräfta relationentryckervipåväljartikel. 4.NutryckervipåSpara(längstnertillhöger)ochväljerinästkommandefönster Visaprodukt. Detvigjordeisteg3varattskapaenomedelbarrelationmellanhuvudartikelnarmaturenoch underartikelnlampan.lampankommeralltsåintevaratillgängligsomenindividuellartikeli webbutikenskatalog,utansomettextravaliarmaturensbeställningsformulär. NOTERA:FÖLJANDEEXEMPELKANUPPFATTASSOMFÖRVIRRANDEOMNIÄNNU INTELÄSTOMLISTNING.VISAMMANFATTAR:VARJEARTIKELSKALLASSOCIERAS MEDENKATEGORI,MENIBLANDSÅVILLVIINTEVISAARTIKELNUNDERRESPEKTIVE KATEGORIER;VIVILLALLTSÅDÖLJADESSLISTNING.ENARTIKELMEDDOLDLISNING ASSOCIERASDÅMEDKATEGORINMENSYNSINTEIÖVERSIKTSVYNFÖRKATEGORIN.

6 6 Exempel( ): for vaextbelysning/ / Nikanävengrupperaunderartiklar,ordnademsamtläggaindemisekvens.Dettaäravancerade funktionersomkommerattbehandlasvidettsenareskede. FORMULÄRSSEKTION BILDER&EFFEKTER Detfinnstvåtyperavbilder: Tumnaglar Dessaärsmåförhandsgranskningsbildersompresenterasikategorilistningsvynochi beställningstabellen. Standardstorlekär75x75pixlar. Artikelbilder Dessasäljandebilderbeskriverartikeln.Detäroftastdetbästafotografieteller utklippsobjektet. Standardbredd300pixlar,menmedfrivilligomskalning.Detäralltsåmöjligtatt användabilder mycketstörre,menbreddersomöverskrider585pixlaravrådes. Webbutikenstödjerautomatiskomskalningavbilderinomönskade proportioner.menomniharmöjlighetattanvändatex.photoshopellerliknande programvarorsåärdessomskalningattföredraiochmedattniharmöjlighetatt förhandsgranskaresultatet. Omnivillanvändaautomatiskomskalning,såkanniväljaönskadstorlekgenomattändrasystemets Maximivärde.Dessvärdeställerinbildensmaximalabreddochhöjd,somblirreferensvärdetatt skalamot. Övrigafält: Bildreferens Harenannanartikelredandenbildduvillanvända?Återanvändisåfallbildenochsparautrymme, ettekonomisktalternativurbådeenfinansiellochteknisksynvinkel.angebildensadressidethär fältet,ochseattalltidinkluderabildenfrånroten,dvs.desssökvägskallbörjamed/,t.ex. /shop/upload/products/images/pi5928.jpg FILSTORLEKENÄRALLTIDVIKTIGTPÅINTERNET.SETILLATTERBILDINTE ÖVERSKRIDER40KB.BILDENKANDÅUPPFATTASSOMTUNGGRODDOCHHELA HEMSIDANSOMLÅNGSAMFÖRDEMSOMANVÄNDERENFÖRHÅLLANDEVISLÅNGSAM UPPKOPPLING. NOTERA:TUMNAGLARKANINTEREFERERASTILLOCHMÅSTELADDASUPPSEPARAT FÖRVARJEARTIKEL.

7 7 Klickahäromändringavbilderönskas Villniraderadebilderniladdatupp,markeradennakryssruta.Omnivillersättabilder,såmarkeras kryssrutaautomatisktnärnimarkeratdebildernivillersättarespektivebildmed. Bildeffekter Härdefinierarniönskatutökatinteraktivtbeteende,såsomettbildgalleri. Inga standardinställning:ingabildeffekter. Öppnaskräddarsyttfönster genomattklickapåbildenöppnasangivenadressiettfönsterom önskadeproportioner. Öppnanyttfönster genomattklickapåbildenöppnasangivenadressiettfönsteromarbiträr standardstorlek. Bildgalleri växlarkontinuerligtmellanhuvudbildenochangivnabilder.enbildspelsfunktion. FORMULÄRSSEKTION SYSTEMDATA Härassocierarniartikelnmedsystemetsolikafunktionerochvisuellaelement.Niställerinspråk, kategoritillhörighet,referensartiklar,markeramenyelementosv. Språk Väljhärvilkenavgränsadvyartikelnskallassocierasmed. Kategori Väljhärvilkenellervilkakategorierartikelntillhör.Försökattundvikaattmarkeraflerakategorier undersammahuvudkategori. Referensartikel(ID) Härassocierarniartikelnmedenreferensartikel.Dettaärenanvändbarfunktionfördeartiklarni associerarmedenhuvudartikelviaomedelbaraartikelrelationer.dettainnebärikortattdekunder sombesökerartikelnnavigerasautomatiskttillartikelnsreferensartikel. Markeramenyenhet Dennasifferangivelseangernyckelnfördenmenyniönskarmarkeranärmannavigerartill artikelsidan.fältetifyllsautomatisktmeddessrekommenderadevärde,dvs.katalogensid. Sökord Placerahärca.5 20nyckelordfrångrundtextenförattförbättrasökfunktionen.Både TrädgårdstekniksinbyggdasökfunktionochsökmotorersåsomGoogleochLive!användersigavden härfunktionen. FORMULÄRSSEKTION ANNAT Häraktiverarniellerstängeravolikagrundfunktionerföraktuellartikel. Kundvagnstyp Skallmankanplaceraartikelnikundvagnenellerinte? NOTERA:FÖRATTERHÅLLAPRISFÖRFRÅGAN,SETILLATTMARKERA KUNDVAGNSTYPSOMKANLÄGGASTILLIKUNDVAGNOCHSÄTTARTIKELNSPRISTILL 0KR.

8 Synlighet Omartikelninteännuärredoattpubliceraselleravnågonanledninginteäraktuellattvisasi katalogen,sättdesssynlighettilldold.moderatorerochadministratörerkanfortfarandeseartikeln, menvanligainloggadeochutloggadekunderserdeninteochsökmotorerhittardenej. Listning Skallartikelnlistasidessassocieradekategoriersartikellista? Visarubrik Göm/visaartikelnamnetirubrikform. Visabild Göm/visabildinklusiveBildsaknas bildensomvisasförsamtligaartiklarsomsaknarartikelbild. Utseende Väljmellanolikautseendeochinnehållsbredder.Pixelvärdeteftertemanamnetspecificerarbredden påinnehållet. NYHETSBREV SCHEMALÄGGNING Nyhetsbrevkannuschemaläggas.Nyhetsbrevssystemetkontrolleraribörjanavvarjeveckaomdet finnsschemalagdauppdragattutföra.idagslägetdistribuerasallaschemalagdanyhetsbrevsuppdrag varjemåndagnatt. Ettuppdrag,ellernyhetsbrevsuppdrag,ärikorthetettinformationspaketsominnehålleralla nödvändigadataförattskickanyhetsbrevet.fältsåsomämnesrad,avsändarnamn, nyhetsbrevsfunktion,mottagargrupposv.sparasdäri.uppdragetschemaläggermansedangenomatt associeradetmedentidpunktochmottagarlista.detblirdåettschemalagtuppdrag. Förattschemaläggaettnyhetsbrevsuppdrag,måstenianvändaverktygenSkapaochSchemaläggare. Nihittardemhär: Administrera>Nyhetsbrev>Schemaläggare ochhär: Administrera>Nyhetsbrev>Skapa SCHEMALÄGGAREN Schemaläggarenbeståravtrehuvudvyer: Schemalagdanyhetsbrevsutskick 8

9 9 Dennavyvisarregistrerade,schemalagdanyhetsbrevsutskick.Dessaliggerochväntarpåatt distribueras.deveckorsominnehållerregistreradenyhetsbrevsutskickärmarkerademeden numreradknapp.tryckpådenförattfåmerinformationomjustdenveckansschemalagda nyhetsbrevsutskick. Administrerauppdrag Dettaärdittverktygförattskapaochändrasåvälnyasomexisterandeuppdrag.Detärinteett verktygvarssyfteärattschemalägga. Registreradeuppdrag Dennatabelllistarsamtligaregistreradeuppdrag.Uppdragenbehövernödvändigtvisintevara schemalagda.genomattklickapåuppdragetsnamnkanduändradessvärdeivynadmininstrera uppdrag.omuppdragetberörettexisterandenyhetsbrev,såkandutryckapåreferensensnumrering förattförhandsgranskanyhetsbrevet. RaderauppdraggenomattmarkerarespektiveochtryckpåRaderamarkerade.Ävenschemalagda uppdragkanraderas. SKAPAUPPDRAG Attskapaettnyhetsbrev/mailutskickkannigörapåolikasätt.Tillattbörjamedgårviigenom verktygetskapasomnihittarhär: Administrera>Nyhetsbrev>Skapa Härhittarfinnstresektioner;Skapanyhetsbrev,ÖvrigafunktionerochNyhetsbrevshistorik. UnderSkapanyhetsbrevhittarnienrullistasominnehållerettantalalternativ.Defyraöverstaär mallarsomärväldigtenklaattredigeraiochpassarbästnärettutskickmåstegåivägsnabbt.det sistaalternativetirullistanärfritext.härkanniskapautskickirenhtml kodningellermedhjälpav liknandeverktygsomfinnsdärduskaparprodukter. Övrigafunktionerärinteintressantnärniskapaettutskick. Nyhetsbrevshistorikkandäremotanvändasförattsparatidochfåinspiration.Härliggernämligen allatidigareutskicksamlade.genomatttryckapånamnetkannisehurdetserutochävenkopiera källkoden.kopierarkällkodenkanvarasmidigtattgöranärettidentisktutskickskagåiväg.harni kollpåvilkautskicksomgjortstidigarekannisparatidochpengar. Nukanvitaossigenomproduktionenavettnyhetsbrevfrånbörjantillslut: 1.Detviktigastemedettutskickärgivetvisdessinnehåll.InnehålletMÅSTEvarariktattillden målgruppnisökernåmedutskicket.därförärdetviktigtatthaenklarbildavvem/vilka målgruppenärochvaddeharförbehov.skapagärnatexteniettordbehandlingsprogram, exempelvisword.dettaförattminimerariskenförfelstavningarochkonstiga meningsuppbyggnader.textenbörävenkorrekturläsasavåtminstoneenannanpersoninnanden kanbetraktassomfärdig.dettaärattföredraoavsettomniplanerarattskapaettutskickmedhjälp avfärdigamallar,frånscratch(iexempelvisindesign)ellerhtml,cssm.m. 2.Utskicketbörgivetvisäveninnehållabilderochgrafik.Omniskaparettutskickmedhjälpaven mallellerviahtmlmåstebildernabehandlasochsparasförpubliceringpåwebben,dettagörsenklast iphotoshop>saveforweb. NOTERA:ALLAHARINTESNABBUPPKOPPLINGOCHNYAWEBBLÄSARE. ÄVENOMBILDENFUNGERARSNABBTOCHBRAPÅERDATORBEHÖVERDEN INTEGÖRADETPÅMOTTAGARENS.

10 10 OmnidäremotskaparettutskickiInDesignbehöverniintetänkapåbildernasstorlekdådetfärdiga dokumentetändåkommerattgörasomtillbilderiphotoshop. 3.SkaparniettutskickiInDesign(vilketärattföredranärnivillskapaettextraiögonfallande utskick)exporterarnidokumentettillenpdf.pdf:enöppnarnisedaniphotoshopochsätter breddenpå bilden till600pixlar. IPhotshopfinnsettverktygsomheterSlicetool,medhjälpavdettaverktygdelarniupp bilden/dokumentetiolikasektionersomsenarekommerattlänkas.detslicetoolgörärattskapa mindrebilderibilden.dettagörattutskicketkanlänkastillolikaurl adresser(vilketkanvarabra närutskicketinnehållermångaolikaprodukter). Närbilden/dokumentetäruppdelatärdetdagsattspara.DettagörsundertidigarenämndaSavefor web.härkannistyrastorlekochkvalitépårespektivebild,debildersominnehållertextböralltidha maximalkvalitéförläsbarheten.närallajusteringargjortsspararnibildernabådesombilderoch html. 4.Närallabilderärsparadepåhårdisken(DelatellerScandifasad)skadeladdasupppå webbsidansbildbank.därsamlarvisamtligabilderochfilersompublicerasviawebben.bildbanken heterresurserochnihittardenhär: Administrera>Katalog>Resurser Härfinnsbl.a.enmappsomheternyhetsbrev,därunderhittarnidenmappsompassarjustert utskick.oavsettvilkettillvägagångssättduanvänderförattskapaettutskickskabildernaplaceras här. Förattunderlättaarbeteihtml kodenskaparduenmappsomdunämnerimages.härunderladdar duuppdinabilder. 5.Nuärdetdagsattförberedautskicketihtml kodning.eftersomdetskiljersigliteberoendepå vilkenvägniväljeratttadelarviuppdemhär: FrånscratchmedhjälpavInDesign NärnisparadebildernaiPhotoshopförwebbenskapadesävenetthtml dokument.dokumentet innehållerentabellavertutskick.detsommåstegörashärärattsättavarjebildsbordertill 0. Dessutomskaimgsrcändrastilldenurlnifåttnärniladdatupprespektivebildibildbanken.Källan tillaktuellbildhittarniiöverstafältetibildbanken. Ihtml kodenskaävenfunktionerföravregistreringochåtkomstavutskicketviavårhemsidafinnas med.texten(somskavaraöverst) Klickahäromniharproblemattläsabrevet harenlänksom ledertillhelautskicketsomskaliggaupplagtiresurserpåhemsidan.underutskicketplaceras företagetsnamnsamtentextsomlyder Omnimotförmodanönskaravregistreraerfrånvåra NOTERA:DETKANVARABRAATTINTEANVÄNDALÅNGANAMNDÅDETTA KANSTÄLLATILLDETIKOMMANDEURL ADRESS.HÄRGÄLLERÄVEN TIDIGARENOTERINGOMKOMPRIMERINGAVBILDER.

11 11 nyhetsbrevklickahär.textenärlänkadtillettfärdigifyllte mailsomskickastill administrationsverktygetavdennainkorgochraderardekundersomavregistreratsigautomatiskt. Förattseexempelpåhurettsådanthärutskickkanseutföljernidennalänk: Noteraattovanståendeutskicksaknarlänken Klickahäromniharproblemattläsabrevet.Detta beroendepåattdettaärlänkenmankommertillommansomkundintekanläsabrevet.dettaär alltsåutskicketnärdetäruppladdatiresurser. Närallkodningäravslutadärdetdagsattläggainkodeniadministrationsverktyget. Administration>Nyhetsbrev>Skapa NuanvänderniFritextirullistanöverstpåsidan,tryckerpåfortsättochkopierarindenhtml kodni arbetatfram.html kodenkaninteklistrasindirektiinformationsfältet.nitryckerförstpådenlilla knappeniverktygsfältetsomheterhtml,härklistraskodenin.närniuppdateratbörnihautskicket påinformationsfältet(detsersäkertliteväluppdelatut,menharnisattborder= 0 påallabilderså rättardettillsig).trycksedanpåfortsätttillsnikommerframtillnyhetsbrevsitel,grupperetc. Frånscratchihtml,cssm.m. Skaparnikodenfrånscratchfinnsdetbaraettfåtalsakeratttänkapå,tadelavdessaovanförunder FrånscratchmedhjälpavInDesign. Medhjälpavmallar UnderAdministration>Nyhetsbrev>Skapahittarnimallarnaöverstirullistan,detfinnsfyrastycken attväljaemellan.närnivaltmallärdetbaraatttryckafortsättochsedanredigeramedhjälpavde verktygsomfinnsovanförinformationsfältetellerisjälvautskicket.bildersomanvändsbörhämtas frånresurserochintedirektfrånaktuellartikel.detminimerarnämligenriskenförfel.enartikelkan nämligenplockasbort,ellerbytasut,dåstämmerintelängrelänkenochkundenfårett felmeddelande. NYMALL!DetfinnsävenennyskapadmallsomännuinteplaceratsirullistanunderAdministration >Nyhetsbrev>Skapa.Mallenärenuppdateradformavdetidigareochärtänktattanvändassom originalmall.närniskaparettutskickutifrånenmallärdärfördennaattföredra. Eftersommallenännuintefinnsirullistankannitillenbörjankopierakällkodenförattmanuellt ändrabilderochtextmedhjälpavverktygeniskapandetavutskick.mallenharutskicks ID324,325 och326.niväljervilkenavdetrenivillanvända,kopierarkällkoden,väljerfritextirullistanoch kopierarsedaninkällkodenviahtml knappeniverktygsfältet. Närniuppdateratbörutskicketsynasi redigeringsmode iinnehållsfältet.nukannifrittbytabilder, text,länkaretc.glöminteattuppdateralänkarna! TrycksedanpåfortsätttillsnikommerframtillNyhetsbrevsitel,Grupperetc. 6.Närnikonfigureratertnyhetsbrevochärnöjdmeddessinnehållochutseendei förhandsgranskaren,såkanniskickanyhetsbrevettillvaldaadresser.följandefältskallfyllasi: VäljMottagare Härväljernivilkamottagargrupperniönskarskickanyhetsbrevettill. Noteraatträknarentillhögeruppdaterasvarjegångnigörettnyttvalidenhärlistan. Nyhetsbrevstitel Dettaäre postmeddelandetsämnesrad.skrivnågotkortochpassande.

12 12 Mottagargrupp Dettaärettsamlingsnamnförsamtligamottagare,såattinteenstakamottagareharmöjlighetenatt sevilkaviharskickatnyhetsbrevettill.d.v.s.helaadresslistansammanfattasunderengemensam mottagargrupp. Avsändarnamn Dettaärönskatavsändarnamnsomkommerattmaskeraavsändarensepostadress.Skriv företagsnamnet. Avsändare ärkopplattillochsomavlyssnarföravregistreringarochmisslyckadee postöverföringar.mankan kalladetenaktivskräphantering.omniinteönskaråterkoppling,angeenannanadress. Svaratill Dettaäråterkopplingsadressen.Angedene postadresssomnivillmanskallkommatillomman väljerattsvarapånyhetsbrevet. Sedantryckernienbartpåskickaochutskicketgårivägtillikryssadegrupper. SCHEMALÄGGAUPPDRAG IvynSchemalagdanyhetsbrevsutskickfinnsdettillhöger,nedanförtabellenöver schemalagdauppdrag,enknapp: >Schemaläggaktivitet TryckpådennaförattöppnaSchemaläggaren. Härväljerduvilketuppdragduvillschemaläggasamtönskademottagargrupper.Väljdäreftervilken veckaduönskarskickanyhetsbrevetsamtangeupprepningsintervallet,omniönskartex.att upprepanyhetsbrevetvar3:evecka. UTÖKADTITELFORMATTERING Titelfältetstödjerdynamisktidsangivelse,dvs.småinstruktionersomersättsautomatisktmed dagensdatumnärnyhetsbrevetskickas.instruktionernaskrivspåföljandeform: %{...}...ersättsmedföjandetecken: InstruktionBeskrivningVärde Dag dmånadensdagmedinledandenolla,vidbehov.01till31 jmånadensdagutaninledandenolla1till31 Vecka WVecka42(förden42:aveckaniåret) Månad måretsmånadmedinledandenolla,vidbehov01till12 nåretsmånadutaninledandenolla1till12

13 År YårsnummretrepresenteratifullformTex.2010,2011 Förallaformatteringsmöjligheter,sedokumentationenförfunktionendate: Mankankombineradessabokstäverförattskapaenfullständigdatumangivelse.Omviskickarett nyhetsbrevden6:ejuni2010,sägerföljandeinstruktionerföljanderesultat: %{Y m d} %{Y m dh:i} :30 v.%{w(y)} v.22(2010) Ettannatexempelärstandardformatetförerbjudandeutskick: TrädgårdsteknikAB Nyhetsbrevv.%{W} Gerresultatetvecka22: TrädgårdsteknikAB Nyhetsbrevv.22 DETTADOKUMENTSAMMANSTÄLLSIDAGSLÄGETOCHKOMMERKONTINUERLIGT ATTUPPDATERASALLTEFTERSOMVIDARESEKTIONERHARFÄRDIGSTÄLLTS. 13

Konto... 3. Komma åt "Administration"... 3. Inledning... 3. Hur bytar jag språk?... 3. Vad är en artikel?... 3. Hur skapar jag en artikel?...

Konto... 3. Komma åt Administration... 3. Inledning... 3. Hur bytar jag språk?... 3. Vad är en artikel?... 3. Hur skapar jag en artikel?... Sida 1 av 12 ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar... 3 Konto... 3 Komma åt "Administration"... 3 Språkhantering... 3 Inledning... 3 Hur bytar jag språk?... 3 Artikelhantering...

Läs mer

Anpassad föravisering via e-post

Anpassad föravisering via e-post Anpassad föravisering via e-post Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 24 OKTOBER 2017 Innehållsförteckning 1 Anpassad föravisering via e-post... 3 1.1 Skapa föraviseringsmallar... 3 1.2 Standardutskrift...

Läs mer

Kom-Igång-Guide för Plugboard CDON

Kom-Igång-Guide för Plugboard CDON Kom-Igång-Guide för Plugboard CDON Vad är Plugboard? En introduktion till verktyget Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra information för att sedan importera

Läs mer

Kom-Igång-Guide för Plugboard. Nordisk e-handel

Kom-Igång-Guide för Plugboard. Nordisk e-handel Kom-Igång-Guide för Plugboard Nordisk e-handel Vad är Plugboard? En introduktion till verktyget Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra information för att

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

E-butiks guide www.onemed.se

E-butiks guide www.onemed.se Välkommen till OneMed Sveriges E-butik Detta är det snabbaste och enklaste sättet att beställa Dina varor. Utöver vårt katalogsortiment finner Du mer än 25.000 artiklar i vår e-butik. Du kan söka efter

Läs mer

FOLKUNIVERSITETET: GYMNASIEMALLPAKETET

FOLKUNIVERSITETET: GYMNASIEMALLPAKETET FOLKUNIVERSITETET: GYMNASIEMALLPAKETET 101013 EPiServer utbildning Folkuniversitetets gymnasiemallpaket 2 Agenda Vi går igenom det som är nytt, dvs nya sidtyper, moduler och ny funktionalitet i dessa.

Läs mer

Efter att ha köpt tjänsten via Sharespine så får du ett mail med uppgifter för att logga in på Plugboard. Mejlet ser ut på följande sätt:

Efter att ha köpt tjänsten via Sharespine så får du ett mail med uppgifter för att logga in på Plugboard. Mejlet ser ut på följande sätt: Steg 1. Köp Plugboard Första steget är att köpa tjänsten via den här länken. https://my.sharespine.com/product.html/plugboard. Steg 2. Bekräftelsemejl med inloggningsuppgifter Efter att ha köpt tjänsten

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Introduktion och Guide till WMR

Introduktion och Guide till WMR Introduktion och Guide till WMR Innehållsförteckning INTRODUKTION 2 LOGGA IN 3 HEMSIDAN 3 WMR RAPPORTER 5 STANDARD RAPPORTER: 5 1. 2. 3. 4. 8. 1. BILJETTINFORMATION 5 2. PERIODINFORMATION 6 3. KUNDINFORMATION

Läs mer

Husets energianvändning

Husets energianvändning Id:55909 Energideklaration för Utövägen 5, Saltsjö-boo. Detta hus använder 119 kwh/m² och år, varav el 18 kwh/m². Id:55910 Energideklaration för Utövägen 7, Saltsjö-boo. Id:55911 Energideklaration för

Läs mer

Föravisering via e-post

Föravisering via e-post Föravisering via e-post Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 6 APRIL 2016 Innehållsförteckning 1 Föravisering via e-post... 4 1.1 Standardutskrift... 4 1.2 Utskriftsfavorit befintlig eller ny...

Läs mer

Webbaserad backoffice

Webbaserad backoffice Webbaserad backoffice Välj vilket språk. Anger du endast om du vill ha inloggningen i ett annat språk. Systemet kommer annars ihåg ditt senaste språkval. Logga in med ert tilldelade användarnamn och lösenord.

Läs mer

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter

Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter LATHUND VITEC Rapportutskick Hantering utskick av rapportfavoriter VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

Messit Webb användarhandledning

Messit Webb användarhandledning Messit Webb användarhandledning Logga in Börja med att logga in i Generic Mobiles gränssnitt som heter Messit Webb, adress http://www.genericmobile.se/. Klicka på Kundlogin i menyn. Logga in genom att

Läs mer

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application

Manual till APA. En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Manual till APA En instruktionsmanual för användare av APA Advanced Publication Application Versionshistoria 2005-10-13 början Anders Nilsson 2007-05-12 slutversion Adam Boman Vid frågor om APA eller denna

Läs mer

Kom igång Med Office Managements Webshop

Kom igång Med Office Managements Webshop Kom igång Med Office Managements Webshop webshop.officemanagement.se Välkommen till Office Managements Webshop! Innehåll För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att Inloggning 3 erbjuda

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Plugboard Guide till Magento. Ecommmerce. Stöder - Magento 1.9.x

Plugboard Guide till Magento. Ecommmerce. Stöder - Magento 1.9.x Plugboard Guide till Magento Ecommmerce Stöder - Magento 1.9.x Vad är Plugboard? En introduktion till verktyget Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra information

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Användarhandledning Total Office Fakturasystem

Användarhandledning Total Office Fakturasystem Användarhandledning Total Office Fakturasystem Systemadministratör Version 1.0 2004-05-10 http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Gruppmedlemmar: Örjan Melin David Johansson

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Kom-Igång-Guide för Plugboard. Fyndiq

Kom-Igång-Guide för Plugboard. Fyndiq Kom-Igång-Guide för Plugboard Fyndiq Vad är Plugboard? En introduktion till verktyget Plugboard är ett verktyg som hjälper dig hantera digitala flöden och sedan mellanlagra information för att sedan importera

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Handledning för Artikelimport

Handledning för Artikelimport Handledning för Artikelimport Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterad: 11-03-02 Exder Artikelimport Sida 2 av 7 Importera Artikelregister I Exder

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION Turismo (www.turismo.se) Produkten är fri att modifiera och utöka. Dock är det EJ tillåtet till att sprida, sälja

Läs mer

Projektuppgift: Kalender Martin Hultman 840813 marhu002 Patrik Karlsson 840320 patka843

Projektuppgift: Kalender Martin Hultman 840813 marhu002 Patrik Karlsson 840320 patka843 TNM065 Dokumentstrukturer Projektuppgift: Kalender Martin Hultman 840813 marhu002 Patrik Karlsson 840320 patka843 Innehållsförteckning Inledning... 3 Användningsområdet för systemet... 4 Köranvisning...

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

Laboration 4. Laboration 4, Formulärvalidering. Inledning. Observera. Mål. Genomförande

Laboration 4. Laboration 4, Formulärvalidering. Inledning. Observera. Mål. Genomförande Laboration 4 Laboration 4, Formulärvalidering Observera För att bli godkänd på laborationen ska din källkod följa den standard vad det gäller kommentering, val av variabelnamn m.m. som gåtts igenom på

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post för kontot på

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion Manus instruktionsfilm: Språkhantering Innehåll Språkhantering... 1 Introduktion... 1 Generellt om språkfiltrering i Ping Pong... 3 Språkfiltrering i produktionsverktyget... 4 Att tänka på i administrationsverktyget...

Läs mer

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01 Manual Kom igång med Menigo Leverantörsorder Version 1.4 2015-06-01 Innehållsförteckning: Hur får jag tillgång till Leverantörsorder på webben? Viktig information! Logga in Startsida Välj leveransdatum

Läs mer

NETSTORE Användarmanual

NETSTORE Användarmanual NETSTORE Användarmanual 2008-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Efter inloggning... 4 Produktsökning... 5 Order / Kundvagn... 6 Orderreferens... 7 Leveransinformation... 7 Lägg till

Läs mer

Widget Gränssnittsdokumentation. Version 1.13

Widget Gränssnittsdokumentation. Version 1.13 Widget Gränssnittsdokumentation Version 1.13 Datum: 2011-05-31 Sida 2 av 5 Revisionshistorik Version Datum Kommentarer 1.13 2011-05-31 Justeringar gjorda i kap 3. 1.12 2010-05-11 Justeringar gjorda i kap

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik!

Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Kom igång med Procurators nya kundanpassade webbutik! Sedan vi lanserade webbutiken 2006 har denna snabbt blivit en av våra viktigaste kanaler och andelen kunder som väljer att handla på webben ökar hela

Läs mer

Sökanalys för intranät

Sökanalys för intranät Sökanalys för intranät 2014-12-03 Henrik Gelius OSLO STOCKHOLM Agenda Henrik Gelius, sökkonsult www.comperiosearch.com Idag tittar vi på detta: 1. Affärsnytta - sök på intranät 2. Sökanalys & nyckeltal

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

Web-integration Hansa - Prestashop

Web-integration Hansa - Prestashop Web-integration Hansa - Prestashop PDF skapad med hjälp av det öppna källkod-verktyget mwlib. Se http://code.pediapress.com/ för mer information. PDF generated at: Thu, 07 Jan 2016 13:39:21 CET Innehåll

Läs mer

Lathund. Skriva artiklar på http://kalmar.regionbiblioteket.se 2014-12-04

Lathund. Skriva artiklar på http://kalmar.regionbiblioteket.se 2014-12-04 2014-12-04 Lathund Skriva artiklar på http://kalmar.regionbiblioteket.se Introduktion Denna lathund beskriver hur du ska göra för att skriva artiklar på regionbibliotekets egna sidor i den gemensamma

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

Funktioner i NetDirect

Funktioner i NetDirect Funktioner i NetDirect Funktioner Vår e-handelslösning innehåller mängder av praktiska funktioner som gör det enkelt för dig att bedriva handel på nätet. Många betalningssätt NetDirect stödjer många olika

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Leverantören ska leverera en produkt som uppfyller samtliga nedanstående krav och funktioner och i övrigt arbeta efter de krav som ställs.

Leverantören ska leverera en produkt som uppfyller samtliga nedanstående krav och funktioner och i övrigt arbeta efter de krav som ställs. KKV1000, v1.3, 2011-12-15 BILAGA 4 - KRAVSPECIFIKATION 2014-11-19 Dnr 617/2014 1 (11) Kravspecifikation Leverantören ska leverera en produkt som uppfyller samtliga nedanstående krav och funktioner och

Läs mer

Webzoo AB har idag ett tiotal anställda. Webzoo AB ägs till 100 % av anställda inom företaget och har en sund ekonomisk grund som bas.

Webzoo AB har idag ett tiotal anställda. Webzoo AB ägs till 100 % av anställda inom företaget och har en sund ekonomisk grund som bas. Backoffice Manual Inledning Webzoo AB Webzoo är en webbyrå som varit med sedan internet började ta fart under mitten av 90-talet. Vi hjälper till från idé till lansering och med alla behov som det kan

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Prisfråga och prisstatistik

Prisfråga och prisstatistik Prisfråga och prisstatistik Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 7 JUNI 2017 Innehållsförteckning 1 Prisfråga och prisstatistik... 3 1.1 Prisfråga via transportör... 3 1.2 Prisfråga via Proxio...

Läs mer

I. Inloggning. För att logga in på Accentry uför följande: Skriv in länken i din webläsare 0ch klicka på WEBSHOP ÅF

I. Inloggning. För att logga in på Accentry uför följande: Skriv in länken  i din webläsare 0ch klicka på WEBSHOP ÅF I. Inloggning För att logga in på Accentry uför följande: Skriv in länken www.vartex.se i din webläsare 0ch klicka på WEBSHOP ÅF Då kommer du hit. Skriv in användarnamn och lösenord Tryck på OK Glömt ditt

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehållsförteckning Research Logga in i Research...3 Fritextsökning...3 Utökad sökning...4 Sökspråk skriva en sökning...5 Resultat från sökning...7 Spara artiklar (skapa en rapport)...8

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid: 2

Innehållsförteckning. Sid: 2 Lathund WMR Innehållsförteckning Introduktion... 3 Logga in... 4 Hemsidan... 6 WMR rapporter... 7 Standard rapporter:... 7 1. Biljettinformation... 7 2. Periodinformation... 8 3. Kundinformation... 9 4.

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

ELKEDJAN. Prisinläsning i Entré Windows

ELKEDJAN. Prisinläsning i Entré Windows ELKEDJAN Prisinläsning i Entré Windows 2002-02-05 Generellt Elkedjan Prisinläsning i Entré Windows Elkedjans Prisfiler Elkedjan distribuerar ett flertal olika prisfiler med olika innehåll och för olika

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01 Sökfavoriter Unifaun Online 2015-06-01 2 Innehåll 1 Sökfavoriter... 3 1.1 Begrepp... 3 1.2 Symboler och knappar... 3 1.3 Skapa sökfavorit... 4 1.4 Använda sökfavorit... 7 1.5 Ta bort sökfavorit... 8 1.6

Läs mer

Guide grunder för 4com webbshop

Guide grunder för 4com webbshop Guide grunder för 4com webbshop En riktig kioskvältare Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Vad tas upp... 2 Steg 1. Hur fungerar webbshopen i stort... 2 Shoppingläge... 2 Öppen eller stängd... 2 Steg

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 1.3. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 1.3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad är VisitLog?... 3 3 Innan du börjar... 3 4 Administration... 4 4.1 Lokala inställningar... 4 4.1.1 Skrivarinställningar... 4 4.1.2

Läs mer

Lathund för Gustavas ordböcker

Lathund för Gustavas ordböcker Lathund för Gustavas ordböcker Gustavas ordböcker har länge funnits som bok men finns även i digitalt format vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Starta Gustavas ordböcker genom

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone eller ipad Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Det ser i princip likadant ut på en Apple ipad. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration

Läs mer

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt).

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 4. När ni loggat in så hamnar ni på startsidan för webbshopen.

Läs mer

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning.

Klient/server. Översikt. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft. Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Klient/server Översikt Webbteknik från Microsoft. Klient/server. Designmönster. Utrullning. Lektion 1: Webbtekniker från Microsoft Microsoft webbtekniker. ASP.NET. Klientsidan. Internet Information Server.

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2 Prislista 1.. 1 Prislita huvud 0.. 1 Prislistenummer T0001 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Prislistestatus T0002 0.. 1 Prislistedatum T0003 0.. 1 Giltigt t.o.m T0005 0.. 1 Giltigt fr.o.m T0004 0.. 1 Länk

Läs mer

Widget Gränssnittsdokumentation. Version 1.14

Widget Gränssnittsdokumentation. Version 1.14 Widget Gränssnittsdokumentation Version 1.14 Datum: 2014-09-16 Sida 2 av 5 Revisionshistorik Version Datum Kommentarer 1.14 2014-09-12 Justeringar i kap 1, 3 och 4 i och med ny Widget version. Ny tjänst

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Rutinbeskrivning. Fakturering Anbud

Rutinbeskrivning. Fakturering Anbud Rutinbeskrivning Fakturering Anbud 0 Innehåll Innehållsförteckning... 0 Fakturering Anbud med dellyft och garanti... 2 Fastprisjobb... 2 Artiklar i SoftOne... 2 Inställning Artikel... 4 Orderregistrering

Läs mer

KIMKAT Lathund Ny Rapportgenerator

KIMKAT Lathund Ny Rapportgenerator Innehållsförteckning Väl organisation att skapa rapport för.... 1 Skapa rapport/mall... 3 Spara mall... 5 Skapa rapport... 7 Institutionens mallar... 8 Standardmallar... 9 Visa genererade rapporter...

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Mail för attest. Skickas ett mail till den som skapade och till den som attesterade rapporten om felet, åtgärda felet för ett nytt inrapportering

Mail för attest. Skickas ett mail till den som skapade och till den som attesterade rapporten om felet, åtgärda felet för ett nytt inrapportering 1 SKL Inrapportering Innehåll Summering... 1 Krav... 2 Lägga till rättighet... 3 Kontouppgifter för inrapporteringen till Signe... 4 Tilldela licens... 4 Skapa SKL-inrapporteringsrapport... 5 Attestera

Läs mer

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande

Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Program för uppgörande av fakturerarmeddelande Bruksanvisning 31.10.2007 1 (1) Innehållsförteckning 1 Program för fakturerarmeddelande... 1 2 Uppgörande av fakturerarmeddelande... 1 3 Datainnehållet i

Läs mer

Nimbus Alarm Server. Installationsguide

Nimbus Alarm Server. Installationsguide Nimbus Alarm Server Installationsguide Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Manual i pappersformat Av miljöhänsyn levererar vi inte längre manualer i pappersformat. Manualen finns som PDF-fil

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT

PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT PRESENTATION AV DESIGN OCH OFFERT LICHRON BAKGRUND Via kravspec har Lichron klargjort att man önskar en ny webbplats som presenterar Lichronbolagen - Lichron AB som arbetar med försäljning av maskiner

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Inkasso Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Manual till hemsidan

Manual till hemsidan FORSHAGA IF - FOTBOLL Manual till hemsidan www.forshagafotboll.se Martin Axelsson 2014-04-28 Den här manualen avser att guida användaren till de vanligaste funktionerna på hemsidan för Forshaga IF Fotboll.

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 140801 RELEASE 6.1. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R1

LETTER OF NET CHANGES 140801 RELEASE 6.1. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R1 LETTER OF NET CHANGES 140801 RELEASE 6.1 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 4 2 Nya och

Läs mer

Dohi publishing Wordpress lathund & dokumentation Dohi Innovation Agency version 1.2

Dohi publishing Wordpress lathund & dokumentation Dohi Innovation Agency version 1.2 Dohi publishing Wordpress lathund & dokumentation Dohi Innovation Agency version 1.2 1. LATHUND 4 Aktivera ny innehållstyp 4 Annonser 4 Anpassad url 5 Bakgrundsbild 5 Bildgalleri (Shareprints) 6 Event

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4 LETTER OF NET CHANGES 150401 RELEASE 6.4 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 4 2 Nya och

Läs mer

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling Produktspecifikation e-handelssystem = Ingår som standard = Tillval = Ingår inte (typ av system) S / F = STANDARD / FLEXIBLE Titel s

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer