ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN"

Transkript

1 ADMINISTRATIONAVWEBBUTIKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 KONTO...2 KOMMAÅT"ADMINISTRATION"...2 SPRÅKHANTERING... 2 INLEDNING...2 HURBYTERJAGSPRÅK?...2 ARTIKELHANTERING... 2 VADÄRENARTIKEL?...2 HURSKAPARJAGENARTIKEL?...3 FÖRBEREDELSER... 3 KOMMAIGÅNG... 3 FORMULÄRSSEKTION BASINFORMATION... 4 FORMULÄRSSEKTION PRISER... 4 FORMULÄRSSEKTION ARTIKLAR... 5 FORMULÄRSSEKTION BILDER&EFFEKTER... 6 FORMULÄRSSEKTION SYSTEMDATA... 7 FORMULÄRSSEKTION ANNAT... 7 NYHETSBREV... 8 SCHEMALÄGGNING...8 SCHEMALÄGGAREN...8 SKAPAUPPDRAG...9 SCHEMALÄGGAUPPDRAG...12 UTÖKADTITELFORMATTERING

2 FÖRUTSÄTTNINGAR KONTO Detärenförutsättningattniharregistreratettkontoviawebbutikenochatten administratörhargettdettakontoförhöjdarättigheter. KOMMAÅT"ADMINISTRATION" TryckpåAdministreraunderhuvudmenynWebbutik.Omniinteserdettamenyval såharertkontoännuintegivitsförhöjdarättigheter.provaattloggainochattlogga utförattbekräftadetta. SPRÅKHANTERING INLEDNING Webbutikenbeståravfleraspråk.Dessaspråkdefinieraravgränsadvyersomär fullständigtisoleradefrånvarandra(detärm.a.o.olikawebbsidorsomgårattadministreramed sammaverktyg).varjevyharolikaartiklar,kategorier,menyerochutseende.eftersomdeär fullständigtoberoendeavvarandra,kanmansägaurlingvistisksynvinkelattbegreppetspråkur webbsynpunktintekanlikställasmedettverkligtspråk. DettastämmersärskiltbrapåBevattningsteknik(2010)ochGreenPower(2011)somisjälvafallet endastäravgränsadevyermedseparatasortimentochhemsideupplägg. HURBYTERJAGSPRÅK? Iblandvillmankommaåtartiklarsomassocierasmedseparataavgränsadevyer(d.v.s.kunna redigeraolikaprodukteriolikaspråk).manmåstedåändravy,dvs.ändraspråk,förattkommaåt dem.såhärbyternispråk: Administrera>Hemsida>Bytspråk VäljhärönskatspråkochtryckpåOK. ARTIKELHANTERING VADÄRENARTIKEL? Enartikelärettsamlingsnamnförallformavtillgängligtinnehållsompresenterasivårkatalog online.påvårwebbsidaärordetartikelanväntienbredarebetydelsedådeävenkanvaraentext, funktionellerbild.varjeartikelharettartikel ID(somduenkeltkansökaefteri administrationsverktyget). Enartikelhängerdockoftastihopmedenkategori,somikortbeskriverengenerellfunktionsom artikelnuppfyller.somförvalkanallaartiklarplacerasikundenskundvagnellereventuelltskicka prisförfrågningartillkontoret. 2

3 3 Exempelpåartiklar: Högtrycksnatriumlampa DjupvattenpumpSP30 13 TextmaterialförGrundfospumpsystem* *somniserovanärdettaingenreelprodukt.detärsnarareendelavenprodukt,d.v.s.genomatt användatextmaterialförgrundfospumpsystemtillsammansmeddjupvattenpumpsp30 13så konstruerarvienkomplettprodukt.merompartiellinladdningsenare. HURSKAPARJAGENARTIKEL? FÖRBEREDELSER Innannisätterigång,setillattniharföljandematerialredo: Underlagförtexterochbilder Rättkategorierattassocieraartikelnmed Underlagförtexterochbilderkanvaraproduktbladochleaflets.Bildenskallvaratillgängligidigitalt formatpådinhårddiskellerpåvåranätverkshårddiskar,såsomdelatochscandifasad. Undersökartikeln!Hardennågraegenskapersompassarexisterandekategorier? Förattartiklenskallsynasikatalogenmåstedenassocierasmedenkategori. Setillävenattsammanställaensäljandeochintressantproduktbeskrivning.Detärsärskiltviktigtatt inteslarvapådenhärpunkten,eftersomsökmotorerna,såsomgoogle,ärsnabbaattsnappaupp förändringarpåwebbsidanochsparadempåsinaegnaservrar.felstavningarochfelformuleringar kanalltsåmycketvälförblisynligaviasökmotorernafleratimmarefterfeletkorrigerats. Enannanpunktsomäroerhörtviktigärarbetetmedsökoptimeringpåovannämndasökmotorer. Förattvårwebbsidaskasynassåhögtuppsommöjligtpådenorganiskalistan,påexempelvis Google,krävsdetattnianvänderbrasökord.Närniskapaterprodukttextfunderarniutettantal sökordsompassarihopmedartikelnochgärnanämnsirubrikochbrödtext.juflersökordnikan kommapådestobättre! KOMMAIGÅNG Förattläggatillartiklarmåsteniöppnaartikelformuläret.Dettagörnipåföljandevis: Administrera>Katalog>Artiklar>Skapa Formuläretärindelatiflerasektioner:basinformation,priser,artiklar, bilder&effekter,systemdata,annat,seäven,artikelreferenserochinformation. Varjesektionrepresenterarmerellermindreavanceradefunktionersomniviagränssnittetkan konfigurera. NOTERA:NÅGOTNIKOMMERATTSTÖTAPÅOFTAIWEBBUTIKENÄRNÅGOTSOM KALLASARTIKELID.DETTAÄRETTLOKALT"ARTIKELNUMMER"SOMÄRUNIKTFÖR JUSTARTIKELN.NIKANINTEÄNDRADETNUMMRETELLERPÅVERKADET, EFTERSOMDETASSOCIERASAUTOMATISKTMEDRESPEKTIVEARTIKELNÄRDE SKAPAS,DETTAIDÄRINTEDETSAMMASOMFINNSIWORKOFFICE. NOTERA:VARJESEKTIONKOMMERATTINNEHÅLLAMÅNGATOMMAFÄLTOCHDET ÄRLÄTTATTTROATTMANHARGJORTETTMISSTAGGENOMATTINTEFYLLAIDEM. DETÄRHELTFEL!EFTERSOMDEFLESTAFÄLTISJÄLVAFALLETENDAST REPRESENTERARVALFRIAFUNKTIONER.

4 4 FORMULÄRSSEKTION BASINFORMATION Dennasektioninnehållermångaviktigafält,menendastettobligatoriskt:namn. Artikelnummer Omartikelnisjälvafalletärenproduktsomredanexisterariaktuelltsäljssystem,tex.WorkOffice, ochomniharmöjlighetattavläsadetta,såskalldessartikelnummerangesidettafält.omnidäremot inteharartikelnumrettillhands,såkannilämnadettafältblankt.webbutikenanvänderdåartikelns artikelidistället.förattunderlättaytterligarefördensomtaremotenbeställning,påenartikelutan artikelnummer,kanniskrivadeförstabokstävernaileverantörensnamnidettafält. Namn Namnpåartikeln,tex.Bevattningstimer(detnamnsomsynsiwebbkatalogenochpåhemsidanför kunden). Beställningsnotering Närkundenläggertillartikelnisinkundvagn(omniharaktiveratdennamöjlighet)såkanniställa någrafrågoromhursamtvadkundenhadetänktanvändaartikelntill.påsåsättharnimöjlighetatt enklareanalyserahennestänktabehov.detkanävenvarafrågoromtex.antallöpmetereller kapningsspecifikation fråganärfri!dettaärenmycketanvändbarfunktionnärartikelnifråga kräverytterligarebeställningsinformationän hurmånga?. Svarsval Dennapunkthängerihopmedföregående.Detspecificerarpåvilketsättkundenskallgesmöjlighet attsvarapådinafrågor,medja/nejellerfritext. FORMULÄRSSEKTION PRISER Härspecificerarniprisetsamteventuelltemballageval. Pris/st Styckeprisetoavsettemballage.Omniväljertex.pallbeställningom1000 artiklarför5000kr,blirstyckepriset:5000/1000=5.00kr. Pristyp Prisframställaniwebbutiken: Stycket styckepris.ingendivisionellermultipliceringavstyckepriset. Fritext friemballagebeskrivning.exempel:100st/kartong.ingendivisionellermultipliceringav styckepriset. Pall/kartong olikaemballageval.närkundengörsinbeställningmultiplicerasstyckeprisetmed specificeratantalperemballagetyp. Förattaktiveratex.pallbeställning,såkryssairutanhögerochangeartikelantalperpall. NOTERA:STRÄVAALLTIDEFTERATTANVÄNDAPUNKT.ISTÄLLETFÖR,SOM KRONA/ÖRE AVGRÄNSARE.PRISETÄRENDASTETTLEDTALSOMAUTOMATISKT FORMATTERASKORREKTENLIGTAKTUELLPLATS.FÖRTEKNISKINFORMATION: NOTERA:OMNISKAPARENARTIKELMEDBÅDEPALL OCHKARTONGBESTÄLLNING SÅKANNIINTESÄTTASEPARATASTYCKEPRISERFÖRDEOLIKAEMBALLAGEN(TEX. PALLRABATT.)

5 5 Prisbegäran aktiverardiversetjänstersommöjliggörattkundernaskickarprisbegärandenfrån artikeln,omartikeln,direkttillkontoret. Mängdrabatt Härangerniförutsättningarnaförmängdrabatt:rabatteratprisoch(minsta)antalförrabatt.Detta är,precissomovanståendeprisspecifikation,enstyckeprisangivelse. Veckanserbjudande Nimåsteskapaartikelninnanniharmöjlighetattläggadensomveckanserbjudande.Dettaberor heltenkeltpåattartikelnännusaknarartikelbilder,ochkanpåsåsättinteanvändasireklam och exponeringssammanhang. FORMULÄRSSEKTION ARTIKLAR Härspecificerarniomedelbaraartikelrelationer.Enomedelbarartikelrelationinnebärenfullständig integreringavspecificeradeartiklarihuvudartikelnsbeställningsformulär. Givetvislåterdettamerkrångligtänvaddetär.Låtossanalyseraettexempelpåfullständig integrering: Vivillläggainenarmaturförväxtbelysningsamtdesslampasom,trotsattdeningåristarpaketet,vi ävensäljerseparat.vivillvisaattlampanocharmaturenhängerihopochvillgärnaattdeliggeri sammabeställningsformulär.hurlöservidet?ettannatexempelnärdennafunktionärhögst användbarärnärvivillskapaensamlingskategoriförolikastorlekarochmodellerförsamma produkt(exempelvis Värmefläktarförvarmvatten Monteringpåvägg ).Föratteffektivisera webbhandelnmåstedetfinnasenartikelförvarjestorlek,effekt,rörgängaetc. Låtosslösadetstegförsteg: 1.Vibörjarmedattskapaenartikelförlampan.Viangerdessartikelnummer,namnochprissamt associerarartikelnmedenpassandekategori.däreftersättervilistningtilldeaktiveradeftersomvi endastvillattlampanskallliggaundervårarmatur.lampankanävenläggastillikategorinsom heter Undersida Undersida,dettaförattartikelninteskaliggaundernågonkategoriannanänden somarmaturengör. 2.Viskaparenartikelförvårarmatur.Viangerdessartikelnummer,namn,pris,associerarartikeln medenkategoriochskriverensäljande,sökoptimeradochinformativtext. 3.UnderArtiklartryckervipåLäggtillartikelochväljerdenlampavinyssskapatenartikelför (smidigastärattsökapåartikelid:t,dåärnisäkrapåattdetärrättprodukt).förattbekräfta relationentryckervipåväljartikel. 4.NutryckervipåSpara(längstnertillhöger)ochväljerinästkommandefönster Visaprodukt. Detvigjordeisteg3varattskapaenomedelbarrelationmellanhuvudartikelnarmaturenoch underartikelnlampan.lampankommeralltsåintevaratillgängligsomenindividuellartikeli webbutikenskatalog,utansomettextravaliarmaturensbeställningsformulär. NOTERA:FÖLJANDEEXEMPELKANUPPFATTASSOMFÖRVIRRANDEOMNIÄNNU INTELÄSTOMLISTNING.VISAMMANFATTAR:VARJEARTIKELSKALLASSOCIERAS MEDENKATEGORI,MENIBLANDSÅVILLVIINTEVISAARTIKELNUNDERRESPEKTIVE KATEGORIER;VIVILLALLTSÅDÖLJADESSLISTNING.ENARTIKELMEDDOLDLISNING ASSOCIERASDÅMEDKATEGORINMENSYNSINTEIÖVERSIKTSVYNFÖRKATEGORIN.

6 6 Exempel( ): for vaextbelysning/ / Nikanävengrupperaunderartiklar,ordnademsamtläggaindemisekvens.Dettaäravancerade funktionersomkommerattbehandlasvidettsenareskede. FORMULÄRSSEKTION BILDER&EFFEKTER Detfinnstvåtyperavbilder: Tumnaglar Dessaärsmåförhandsgranskningsbildersompresenterasikategorilistningsvynochi beställningstabellen. Standardstorlekär75x75pixlar. Artikelbilder Dessasäljandebilderbeskriverartikeln.Detäroftastdetbästafotografieteller utklippsobjektet. Standardbredd300pixlar,menmedfrivilligomskalning.Detäralltsåmöjligtatt användabilder mycketstörre,menbreddersomöverskrider585pixlaravrådes. Webbutikenstödjerautomatiskomskalningavbilderinomönskade proportioner.menomniharmöjlighetattanvändatex.photoshopellerliknande programvarorsåärdessomskalningattföredraiochmedattniharmöjlighetatt förhandsgranskaresultatet. Omnivillanvändaautomatiskomskalning,såkanniväljaönskadstorlekgenomattändrasystemets Maximivärde.Dessvärdeställerinbildensmaximalabreddochhöjd,somblirreferensvärdetatt skalamot. Övrigafält: Bildreferens Harenannanartikelredandenbildduvillanvända?Återanvändisåfallbildenochsparautrymme, ettekonomisktalternativurbådeenfinansiellochteknisksynvinkel.angebildensadressidethär fältet,ochseattalltidinkluderabildenfrånroten,dvs.desssökvägskallbörjamed/,t.ex. /shop/upload/products/images/pi5928.jpg FILSTORLEKENÄRALLTIDVIKTIGTPÅINTERNET.SETILLATTERBILDINTE ÖVERSKRIDER40KB.BILDENKANDÅUPPFATTASSOMTUNGGRODDOCHHELA HEMSIDANSOMLÅNGSAMFÖRDEMSOMANVÄNDERENFÖRHÅLLANDEVISLÅNGSAM UPPKOPPLING. NOTERA:TUMNAGLARKANINTEREFERERASTILLOCHMÅSTELADDASUPPSEPARAT FÖRVARJEARTIKEL.

7 7 Klickahäromändringavbilderönskas Villniraderadebilderniladdatupp,markeradennakryssruta.Omnivillersättabilder,såmarkeras kryssrutaautomatisktnärnimarkeratdebildernivillersättarespektivebildmed. Bildeffekter Härdefinierarniönskatutökatinteraktivtbeteende,såsomettbildgalleri. Inga standardinställning:ingabildeffekter. Öppnaskräddarsyttfönster genomattklickapåbildenöppnasangivenadressiettfönsterom önskadeproportioner. Öppnanyttfönster genomattklickapåbildenöppnasangivenadressiettfönsteromarbiträr standardstorlek. Bildgalleri växlarkontinuerligtmellanhuvudbildenochangivnabilder.enbildspelsfunktion. FORMULÄRSSEKTION SYSTEMDATA Härassocierarniartikelnmedsystemetsolikafunktionerochvisuellaelement.Niställerinspråk, kategoritillhörighet,referensartiklar,markeramenyelementosv. Språk Väljhärvilkenavgränsadvyartikelnskallassocierasmed. Kategori Väljhärvilkenellervilkakategorierartikelntillhör.Försökattundvikaattmarkeraflerakategorier undersammahuvudkategori. Referensartikel(ID) Härassocierarniartikelnmedenreferensartikel.Dettaärenanvändbarfunktionfördeartiklarni associerarmedenhuvudartikelviaomedelbaraartikelrelationer.dettainnebärikortattdekunder sombesökerartikelnnavigerasautomatiskttillartikelnsreferensartikel. Markeramenyenhet Dennasifferangivelseangernyckelnfördenmenyniönskarmarkeranärmannavigerartill artikelsidan.fältetifyllsautomatisktmeddessrekommenderadevärde,dvs.katalogensid. Sökord Placerahärca.5 20nyckelordfrångrundtextenförattförbättrasökfunktionen.Både TrädgårdstekniksinbyggdasökfunktionochsökmotorersåsomGoogleochLive!användersigavden härfunktionen. FORMULÄRSSEKTION ANNAT Häraktiverarniellerstängeravolikagrundfunktionerföraktuellartikel. Kundvagnstyp Skallmankanplaceraartikelnikundvagnenellerinte? NOTERA:FÖRATTERHÅLLAPRISFÖRFRÅGAN,SETILLATTMARKERA KUNDVAGNSTYPSOMKANLÄGGASTILLIKUNDVAGNOCHSÄTTARTIKELNSPRISTILL 0KR.

8 Synlighet Omartikelninteännuärredoattpubliceraselleravnågonanledninginteäraktuellattvisasi katalogen,sättdesssynlighettilldold.moderatorerochadministratörerkanfortfarandeseartikeln, menvanligainloggadeochutloggadekunderserdeninteochsökmotorerhittardenej. Listning Skallartikelnlistasidessassocieradekategoriersartikellista? Visarubrik Göm/visaartikelnamnetirubrikform. Visabild Göm/visabildinklusiveBildsaknas bildensomvisasförsamtligaartiklarsomsaknarartikelbild. Utseende Väljmellanolikautseendeochinnehållsbredder.Pixelvärdeteftertemanamnetspecificerarbredden påinnehållet. NYHETSBREV SCHEMALÄGGNING Nyhetsbrevkannuschemaläggas.Nyhetsbrevssystemetkontrolleraribörjanavvarjeveckaomdet finnsschemalagdauppdragattutföra.idagslägetdistribuerasallaschemalagdanyhetsbrevsuppdrag varjemåndagnatt. Ettuppdrag,ellernyhetsbrevsuppdrag,ärikorthetettinformationspaketsominnehålleralla nödvändigadataförattskickanyhetsbrevet.fältsåsomämnesrad,avsändarnamn, nyhetsbrevsfunktion,mottagargrupposv.sparasdäri.uppdragetschemaläggermansedangenomatt associeradetmedentidpunktochmottagarlista.detblirdåettschemalagtuppdrag. Förattschemaläggaettnyhetsbrevsuppdrag,måstenianvändaverktygenSkapaochSchemaläggare. Nihittardemhär: Administrera>Nyhetsbrev>Schemaläggare ochhär: Administrera>Nyhetsbrev>Skapa SCHEMALÄGGAREN Schemaläggarenbeståravtrehuvudvyer: Schemalagdanyhetsbrevsutskick 8

9 9 Dennavyvisarregistrerade,schemalagdanyhetsbrevsutskick.Dessaliggerochväntarpåatt distribueras.deveckorsominnehållerregistreradenyhetsbrevsutskickärmarkerademeden numreradknapp.tryckpådenförattfåmerinformationomjustdenveckansschemalagda nyhetsbrevsutskick. Administrerauppdrag Dettaärdittverktygförattskapaochändrasåvälnyasomexisterandeuppdrag.Detärinteett verktygvarssyfteärattschemalägga. Registreradeuppdrag Dennatabelllistarsamtligaregistreradeuppdrag.Uppdragenbehövernödvändigtvisintevara schemalagda.genomattklickapåuppdragetsnamnkanduändradessvärdeivynadmininstrera uppdrag.omuppdragetberörettexisterandenyhetsbrev,såkandutryckapåreferensensnumrering förattförhandsgranskanyhetsbrevet. RaderauppdraggenomattmarkerarespektiveochtryckpåRaderamarkerade.Ävenschemalagda uppdragkanraderas. SKAPAUPPDRAG Attskapaettnyhetsbrev/mailutskickkannigörapåolikasätt.Tillattbörjamedgårviigenom verktygetskapasomnihittarhär: Administrera>Nyhetsbrev>Skapa Härhittarfinnstresektioner;Skapanyhetsbrev,ÖvrigafunktionerochNyhetsbrevshistorik. UnderSkapanyhetsbrevhittarnienrullistasominnehållerettantalalternativ.Defyraöverstaär mallarsomärväldigtenklaattredigeraiochpassarbästnärettutskickmåstegåivägsnabbt.det sistaalternativetirullistanärfritext.härkanniskapautskickirenhtml kodningellermedhjälpav liknandeverktygsomfinnsdärduskaparprodukter. Övrigafunktionerärinteintressantnärniskapaettutskick. Nyhetsbrevshistorikkandäremotanvändasförattsparatidochfåinspiration.Härliggernämligen allatidigareutskicksamlade.genomatttryckapånamnetkannisehurdetserutochävenkopiera källkoden.kopierarkällkodenkanvarasmidigtattgöranärettidentisktutskickskagåiväg.harni kollpåvilkautskicksomgjortstidigarekannisparatidochpengar. Nukanvitaossigenomproduktionenavettnyhetsbrevfrånbörjantillslut: 1.Detviktigastemedettutskickärgivetvisdessinnehåll.InnehålletMÅSTEvarariktattillden målgruppnisökernåmedutskicket.därförärdetviktigtatthaenklarbildavvem/vilka målgruppenärochvaddeharförbehov.skapagärnatexteniettordbehandlingsprogram, exempelvisword.dettaförattminimerariskenförfelstavningarochkonstiga meningsuppbyggnader.textenbörävenkorrekturläsasavåtminstoneenannanpersoninnanden kanbetraktassomfärdig.dettaärattföredraoavsettomniplanerarattskapaettutskickmedhjälp avfärdigamallar,frånscratch(iexempelvisindesign)ellerhtml,cssm.m. 2.Utskicketbörgivetvisäveninnehållabilderochgrafik.Omniskaparettutskickmedhjälpaven mallellerviahtmlmåstebildernabehandlasochsparasförpubliceringpåwebben,dettagörsenklast iphotoshop>saveforweb. NOTERA:ALLAHARINTESNABBUPPKOPPLINGOCHNYAWEBBLÄSARE. ÄVENOMBILDENFUNGERARSNABBTOCHBRAPÅERDATORBEHÖVERDEN INTEGÖRADETPÅMOTTAGARENS.

10 10 OmnidäremotskaparettutskickiInDesignbehöverniintetänkapåbildernasstorlekdådetfärdiga dokumentetändåkommerattgörasomtillbilderiphotoshop. 3.SkaparniettutskickiInDesign(vilketärattföredranärnivillskapaettextraiögonfallande utskick)exporterarnidokumentettillenpdf.pdf:enöppnarnisedaniphotoshopochsätter breddenpå bilden till600pixlar. IPhotshopfinnsettverktygsomheterSlicetool,medhjälpavdettaverktygdelarniupp bilden/dokumentetiolikasektionersomsenarekommerattlänkas.detslicetoolgörärattskapa mindrebilderibilden.dettagörattutskicketkanlänkastillolikaurl adresser(vilketkanvarabra närutskicketinnehållermångaolikaprodukter). Närbilden/dokumentetäruppdelatärdetdagsattspara.DettagörsundertidigarenämndaSavefor web.härkannistyrastorlekochkvalitépårespektivebild,debildersominnehållertextböralltidha maximalkvalitéförläsbarheten.närallajusteringargjortsspararnibildernabådesombilderoch html. 4.Närallabilderärsparadepåhårdisken(DelatellerScandifasad)skadeladdasupppå webbsidansbildbank.därsamlarvisamtligabilderochfilersompublicerasviawebben.bildbanken heterresurserochnihittardenhär: Administrera>Katalog>Resurser Härfinnsbl.a.enmappsomheternyhetsbrev,därunderhittarnidenmappsompassarjustert utskick.oavsettvilkettillvägagångssättduanvänderförattskapaettutskickskabildernaplaceras här. Förattunderlättaarbeteihtml kodenskaparduenmappsomdunämnerimages.härunderladdar duuppdinabilder. 5.Nuärdetdagsattförberedautskicketihtml kodning.eftersomdetskiljersigliteberoendepå vilkenvägniväljeratttadelarviuppdemhär: FrånscratchmedhjälpavInDesign NärnisparadebildernaiPhotoshopförwebbenskapadesävenetthtml dokument.dokumentet innehållerentabellavertutskick.detsommåstegörashärärattsättavarjebildsbordertill 0. Dessutomskaimgsrcändrastilldenurlnifåttnärniladdatupprespektivebildibildbanken.Källan tillaktuellbildhittarniiöverstafältetibildbanken. Ihtml kodenskaävenfunktionerföravregistreringochåtkomstavutskicketviavårhemsidafinnas med.texten(somskavaraöverst) Klickahäromniharproblemattläsabrevet harenlänksom ledertillhelautskicketsomskaliggaupplagtiresurserpåhemsidan.underutskicketplaceras företagetsnamnsamtentextsomlyder Omnimotförmodanönskaravregistreraerfrånvåra NOTERA:DETKANVARABRAATTINTEANVÄNDALÅNGANAMNDÅDETTA KANSTÄLLATILLDETIKOMMANDEURL ADRESS.HÄRGÄLLERÄVEN TIDIGARENOTERINGOMKOMPRIMERINGAVBILDER.

11 11 nyhetsbrevklickahär.textenärlänkadtillettfärdigifyllte mailsomskickastill administrationsverktygetavdennainkorgochraderardekundersomavregistreratsigautomatiskt. Förattseexempelpåhurettsådanthärutskickkanseutföljernidennalänk: Noteraattovanståendeutskicksaknarlänken Klickahäromniharproblemattläsabrevet.Detta beroendepåattdettaärlänkenmankommertillommansomkundintekanläsabrevet.dettaär alltsåutskicketnärdetäruppladdatiresurser. Närallkodningäravslutadärdetdagsattläggainkodeniadministrationsverktyget. Administration>Nyhetsbrev>Skapa NuanvänderniFritextirullistanöverstpåsidan,tryckerpåfortsättochkopierarindenhtml kodni arbetatfram.html kodenkaninteklistrasindirektiinformationsfältet.nitryckerförstpådenlilla knappeniverktygsfältetsomheterhtml,härklistraskodenin.närniuppdateratbörnihautskicket påinformationsfältet(detsersäkertliteväluppdelatut,menharnisattborder= 0 påallabilderså rättardettillsig).trycksedanpåfortsätttillsnikommerframtillnyhetsbrevsitel,grupperetc. Frånscratchihtml,cssm.m. Skaparnikodenfrånscratchfinnsdetbaraettfåtalsakeratttänkapå,tadelavdessaovanförunder FrånscratchmedhjälpavInDesign. Medhjälpavmallar UnderAdministration>Nyhetsbrev>Skapahittarnimallarnaöverstirullistan,detfinnsfyrastycken attväljaemellan.närnivaltmallärdetbaraatttryckafortsättochsedanredigeramedhjälpavde verktygsomfinnsovanförinformationsfältetellerisjälvautskicket.bildersomanvändsbörhämtas frånresurserochintedirektfrånaktuellartikel.detminimerarnämligenriskenförfel.enartikelkan nämligenplockasbort,ellerbytasut,dåstämmerintelängrelänkenochkundenfårett felmeddelande. NYMALL!DetfinnsävenennyskapadmallsomännuinteplaceratsirullistanunderAdministration >Nyhetsbrev>Skapa.Mallenärenuppdateradformavdetidigareochärtänktattanvändassom originalmall.närniskaparettutskickutifrånenmallärdärfördennaattföredra. Eftersommallenännuintefinnsirullistankannitillenbörjankopierakällkodenförattmanuellt ändrabilderochtextmedhjälpavverktygeniskapandetavutskick.mallenharutskicks ID324,325 och326.niväljervilkenavdetrenivillanvända,kopierarkällkoden,väljerfritextirullistanoch kopierarsedaninkällkodenviahtml knappeniverktygsfältet. Närniuppdateratbörutskicketsynasi redigeringsmode iinnehållsfältet.nukannifrittbytabilder, text,länkaretc.glöminteattuppdateralänkarna! TrycksedanpåfortsätttillsnikommerframtillNyhetsbrevsitel,Grupperetc. 6.Närnikonfigureratertnyhetsbrevochärnöjdmeddessinnehållochutseendei förhandsgranskaren,såkanniskickanyhetsbrevettillvaldaadresser.följandefältskallfyllasi: VäljMottagare Härväljernivilkamottagargrupperniönskarskickanyhetsbrevettill. Noteraatträknarentillhögeruppdaterasvarjegångnigörettnyttvalidenhärlistan. Nyhetsbrevstitel Dettaäre postmeddelandetsämnesrad.skrivnågotkortochpassande.

12 12 Mottagargrupp Dettaärettsamlingsnamnförsamtligamottagare,såattinteenstakamottagareharmöjlighetenatt sevilkaviharskickatnyhetsbrevettill.d.v.s.helaadresslistansammanfattasunderengemensam mottagargrupp. Avsändarnamn Dettaärönskatavsändarnamnsomkommerattmaskeraavsändarensepostadress.Skriv företagsnamnet. Avsändare ärkopplattillochsomavlyssnarföravregistreringarochmisslyckadee postöverföringar.mankan kalladetenaktivskräphantering.omniinteönskaråterkoppling,angeenannanadress. Svaratill Dettaäråterkopplingsadressen.Angedene postadresssomnivillmanskallkommatillomman väljerattsvarapånyhetsbrevet. Sedantryckernienbartpåskickaochutskicketgårivägtillikryssadegrupper. SCHEMALÄGGAUPPDRAG IvynSchemalagdanyhetsbrevsutskickfinnsdettillhöger,nedanförtabellenöver schemalagdauppdrag,enknapp: >Schemaläggaktivitet TryckpådennaförattöppnaSchemaläggaren. Härväljerduvilketuppdragduvillschemaläggasamtönskademottagargrupper.Väljdäreftervilken veckaduönskarskickanyhetsbrevetsamtangeupprepningsintervallet,omniönskartex.att upprepanyhetsbrevetvar3:evecka. UTÖKADTITELFORMATTERING Titelfältetstödjerdynamisktidsangivelse,dvs.småinstruktionersomersättsautomatisktmed dagensdatumnärnyhetsbrevetskickas.instruktionernaskrivspåföljandeform: %{...}...ersättsmedföjandetecken: InstruktionBeskrivningVärde Dag dmånadensdagmedinledandenolla,vidbehov.01till31 jmånadensdagutaninledandenolla1till31 Vecka WVecka42(förden42:aveckaniåret) Månad måretsmånadmedinledandenolla,vidbehov01till12 nåretsmånadutaninledandenolla1till12

13 År YårsnummretrepresenteratifullformTex.2010,2011 Förallaformatteringsmöjligheter,sedokumentationenförfunktionendate: Mankankombineradessabokstäverförattskapaenfullständigdatumangivelse.Omviskickarett nyhetsbrevden6:ejuni2010,sägerföljandeinstruktionerföljanderesultat: %{Y m d} %{Y m dh:i} :30 v.%{w(y)} v.22(2010) Ettannatexempelärstandardformatetförerbjudandeutskick: TrädgårdsteknikAB Nyhetsbrevv.%{W} Gerresultatetvecka22: TrädgårdsteknikAB Nyhetsbrevv.22 DETTADOKUMENTSAMMANSTÄLLSIDAGSLÄGETOCHKOMMERKONTINUERLIGT ATTUPPDATERASALLTEFTERSOMVIDARESEKTIONERHARFÄRDIGSTÄLLTS. 13

Konto... 3. Komma åt "Administration"... 3. Inledning... 3. Hur bytar jag språk?... 3. Vad är en artikel?... 3. Hur skapar jag en artikel?...

Konto... 3. Komma åt Administration... 3. Inledning... 3. Hur bytar jag språk?... 3. Vad är en artikel?... 3. Hur skapar jag en artikel?... Sida 1 av 12 ADMINISTRATION AV WEBBUTIKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar... 3 Konto... 3 Komma åt "Administration"... 3 Språkhantering... 3 Inledning... 3 Hur bytar jag språk?... 3 Artikelhantering...

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling

Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling Fortus International ab gränsöverskridande i tanke, ord och handling Produktspecifikation e-handelssystem = Ingår som standard = Tillval = Ingår inte (typ av system) S / F = STANDARD / FLEXIBLE Titel s

Läs mer

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand

Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Riktlinjer och tips för facebookgrupper Erikshjälpen Second Hand Varför Facebook? Facebook är ett socialt forum där det är enkelt att hålla kontakt, uppdatera medlemmar om aktuella händelser och så vidare.

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Sonera Bill. Bruksanvisning

Sonera Bill. Bruksanvisning Sonera Bill Bruksanvisning 1/9 Sonera Bill Bruksanvisning 06/2011 Sonera Bill är en mobilapplikation för iphone- och ipad-telefoner. Den synkroniseras automatiskt med Sonera Fakturera-tjänsten vid uppkoppling

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok

Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg. nvändarhandbok Snabbt. Användarvänligt. Enkelt. Webbpubliceringsverktyg nvändarhandbok Copyright Alla eventuella logotyper och varumärken ägs och skyddas av respektive upphovsrättsinnehavare. Manualen är producerad av

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2011-12-06 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på www.martinservera.se. Logga in Klicka på E-handel Logga in Klicka på E-handel Logga in på Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt lösenord som du får/har fått. Klicka på Logga in. Huvudmenyn Om du vill börja beställa varor klicka på Ange leveransdatum.

Läs mer

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19

Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning. Version 8.6 2009-10-19 Ersättningsmodulen - standard Komponentbeskrivning Version 8.6 2009-10-19 Tommy Peterson Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Funktion i stort...3 2 Konfiguration kund...3 2.1 Kategorispecifikt...3 2.2 Generellt...4

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Projektplan. Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014

Projektplan. Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014 Projektplan Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014 Isabelle Borgkvist isabelle01.borgkvist@student.sh.se Magnus

Läs mer

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt).

1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se. 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 1. Gå till webbadressen www.rpfrukt.se 2. Klicka på fliken WEBBSHOP(längst till höger) 3. Logga in med de uppgifter ni erhållit från oss(rp Frukt). 4. När ni loggat in så hamnar ni på startsidan för webbshopen.

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 16. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 16. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 Uppgradering... 5 2. Kassavy...

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion Manus instruktionsfilm: Språkhantering Innehåll Språkhantering... 1 Introduktion... 1 Generellt om språkfiltrering i Ping Pong... 3 Språkfiltrering i produktionsverktyget... 4 Att tänka på i administrationsverktyget...

Läs mer

Manual. Vertex Underhåll. Av Vitec Fastighet AB

Manual. Vertex Underhåll. Av Vitec Fastighet AB Manual Vertex Underhåll Av Vitec Fastighet AB Innehållsförteckning Inledning 1 Välkommen...1 Registrera Underhållsobjekt 2 Allmänt...2 Databasstruktur...2 Databasstruktur, bilder från Vertex Fastighet...3

Läs mer

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION

easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION easyshop enterprise (e 2 ) e-handelssystem v2002.2 2000, 2001, 2002 Turismo INTRODUKTION Turismo (www.turismo.se) Produkten är fri att modifiera och utöka. Dock är det EJ tillåtet till att sprida, sälja

Läs mer