Årsredovisning Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar"

Transkript

1 Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

2 Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Samhällsbyggnad VA-enheten Renhållningsenheten Kultur och Fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och Familjeomsorg AB Tierpsbyggen Tierps Kommunfastigheter AB Tierps Fjärrvärme AB

3 Revision Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

4 Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Analys av årets verksamhet Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer. Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag. För 2014 är följande revisorer valda: Leif Söderlund Gunilla Lundqvist Karl-Gunnar Marklund Eivor Johansson Fritz Wahlund Kommunrevisorernas uppgift De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår av fullmäktige angivna mål inom fastställda ekonomiska ramar. En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Som underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer. Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska utföras. Revisorerna ska årligen till kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårsbokslut, dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut över verksamheten under det gångna året. I revisionsberättelsen ska revisorerna pröva: Om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Om räkenskaperna är rättvisande Om den interna kontrollen som görs av nämnderna är tillräcklig. Kommunens samlade årsredovisning. I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska tillstyrkas eller avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas. Under 2014 har följande större revisionsinsatser genomförts: Granskning av ansvarsutövande Granskning av IT-säkerhet i Tierps- och Älvkarlebys kommuner Granskning av intern kontroll i Tierps kommun Granskning av kommunens hantering av fastigheter Uppföljning av långsiktig ekonomisk planering i Tierps kommun Granskning av delårsrapport Granskning av årsbokslut och koncernbokslut Löpande uppföljning 4

5 Valnämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

6 Uppdrag Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Analys av årets verksamhet Kund: Alla medborgare har haft möjlighet att förtidsrösta och/eller rösta på valdagen i alla valdistrikt i kommunen. Process: Arbetsprocesserna för valarbetet är kartlagda och dokumenterade i syfte att kvalitetssäkra kommunens arbete med val. Medarbetare: Totalt 3140 mantimmar har lagts ned under de bägge valen. Processtöds tjänstemän 690 timmar, valnämndens ledamöter 519 timmar, röstmottagare förtidsröstning 840 timmar och röstmottagare valdagen 1090 timmar. Ekonomi: Valnämnden gör ett överskott om 65 tkr. 6

7 Jävsnämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

8 Årsredovisning 2013 Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps Kommunfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd svarar för det administrativa stödet till jävsnämnden. Analys av årets verksamhet De tre tillsynsplaner som normalt följs upp tre ggr per år på jävsnämnden har för 2014 följts i stort. Tidigare år har arbetet med tillsynen varit eftersatt och under 2014 har två planeringsprocesser skett, samt att kvarvarande tillsyn från 2013 har utförts. Utöver detta har den tillsyn som skulle göras 2014 utförts. Planeringen inför 2015 var klar under Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning Närmast att utvärdera är mål utifrån det kommunala målet inom det ekonomiska perspektivet. Resultatet visar ett +-0 resultat. Då relevanta mål och mått i övrigt saknas kan det i samband med budgetarbetet 2016 diskuteras om det bör upprättas övergripande mål med tillhörande mått som kan vara relevanta för jävsnämnden. 8

9 Årsredovisning 2013 Lönenämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

10 Uppdrag Lönenämnden bildades 1 januari 2012 för att möjliggöra en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Möjligheten att samverka i form av gemensamma nämnder infördes Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Ett lönecentrum har bildats med Tierp som värdkommun. Inrättandet av ett gemensamt lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum kan säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Analys av årets verksamhet Under 2014 har tre sammanträden ägt rum. Nulägesbeskrivningar och framtidsfrågor har varit på agendan för Lönecentrums verksamhet. Driftbudget Samtliga ledamöter inom lönenämnden erhåller fasta arvoden. Detta är orsaken till att inga ersättningar har betalats ut för deltagande vid sammanträden för lönenämnden. 10

11 It-nämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

12 Uppdrag Tierps kommun är värdkommun för IT-Centrum som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner. It-nämnden styr och beställer IT-verksamheten av IT-enheten som inordnas under blocket Gemensam Service. IT-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-Centrum driver, supportar och servar it-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Analys av årets verksamhet Under 2014 har tre sammanträden genomförts i it-nämnden. Verksamheten inom IT-Centrum har följts. De deltagande organisationerna är nöjda med vad verksamheten presterat. Ett överskott på ca 28 tkr beror av extra debitering till Älvkarleby kommun med anledning av upphandlingsarbete utfört gällande bredband, vilket ligger utanför IT-nämndens ordinarie tjänster 12

13 Kommunchef Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

14 Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att det bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Analys av årets verksamhet Under året har den nya organisationen inom blocket Produktion införts detta har medfört ett omfattande rekryteringsarbete. Verksamhetschefer inom vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg, utbildning samt kultur- och fritid har rekryterats. Denna process har tagit mycket tid i anspråk men är nu genomförd och samtliga chefer är i tjänst. Samtliga chefer har genomgått en seminarieserie där vi tagit upp värdegrund och värdegrundsarbete. Vi har också haft en seminariedag kring det nya organisatoriska landskapet och vilka krav det ställer på chefer, ledare, medarbetare och fackliga företrädare. Arbetet med att förebygga utanförskap har kommit igång. Tre projekt har övergått i ordinarie verksamhet, om än lite modifierade och tre projekt pågår och kommer att avslutas under Framtidsbedömning De utmaningar vi står inför är framförallt hur vi ska finansiera välfärdstjänster till innevånarna i kommunen och hur vi ska hantera integration och utanförskap. Även tillväxtfrågan är av stor betydelse. Här är bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och kommunikationer viktiga beståndsdelar. Ytterligare en fråga som berör oss är hur vi ska dra nytta av den tillväxt som sker i regionen. Under 2015 kommer vi att genomföra en kvalitetsledarutbildning för samtliga chefer. Denna utbildning ska utmynna i ett dokument som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med kvalitet, kundbemötande och resultat. 14

15 Gemensam service Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

16 Uppdrag Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av kommunens IT-system och telefonväxel. Support till användare av kommunens IT-system. Tierps kommun ombesörjer även motsvarande funktioner för Älvkarleby kommun. Sammanställa årsbokslut, delårsbokslut och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för kommande år. Ansvara för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Ge stöd, information och rådgivning i ekonomifrågor. Utbilda i ekonomi- och skanningsystemets funktioner. Sköta skanning av inkommande fakturor, löpande bokföring, kassaverksamhet, kravhantering och fakturering. Hantera momsredovisning, likviditetsplanering och koncernredovisning. Ta fram kalkyler, ekonomiska utredningar och analyser samt kunna leda ekonomiska projekt. Se till att kommunens ekonomisystem är driftsäkert. Verkställa upphandling avseende kommunens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen o m offentlig upphandling (LOU) och på ett objektivt sätt, så att marknadens möjligheter tillvaratas. Utveckla och effektivisera kommunens upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser samt beredning av styrningsfrågor, ledningsinformation, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt produktionen och medborgarservice. Från 1 maj 2014 har Fysisk planering och administration samhällsservice förts över till Samhällsbyggnad. Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Förstärk den positiva bilden av GS Konsultativt förhållningssätt. Öka förståelsen för roll och ansvarsfördelning Förbättrat NKI Process Utveckla effektivare arbetssätt. Nyttja och utveckla effektivare, enklare processer Kontinuerligt förbättringsarbete Öka nyttjandet av tekniska system/lösningar Öka verksamhetskännedomen Ökat antal dokumenterade/reviderade processer Processerna ska läggas in i Eyescube Nätverkande Medarbetare Öka engagemanget. Öka initiativförmågan och engagemanget Delaktighet. Stimulera initiativtagandet och engagemanget Bättre NMI Bibehålla lågt sjuktal <3% Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Ökad kostnadseffektivitet Ekonomiskt ansvarstagande Avtalstrohet Inga budgetöverskridanden Ökad avtalstrohet 16

17 Analys av årets verksamhet Kund: En dialog med verksamhetscheferna har genomförts av personalchefen för att få synpunkter på personalenhetens arbetssätt och resultat. Ett led i detta har även varit att öka förståelsen för de olika verksamheterna. Resultatet av kundenkäten till cheferna har sjunkit något för IT-enheten. Nästan 91 procent av kommunernas chefer är dock nöjda eller mycket nöjd med IT-Centrum. En första analys pekar på att det är kring beställningar och leveranser av materiel (telefoner, datorer, m.m.) som det finns en förbättringspotential. Här har en ändring av rutinerna införts under 2014 års sista kvartal. Utbildning har genomförts under året för certifierade beställare samt nya leverantörer. Frukostmöte med företagen i Tierp har också skett under Mötets syfte var att informera om hur Tierps kommun upphandlar och varför. Process: Under 2014 har stor fokus varit att fortsätta kartlägga arbetsprocesser inom Lönecentrum. En konsult har tillsammans med medarbetarna på Lönecentrum genomfört en omfattande genomlysning av dessa processer. Kartläggningen av arbetsprocesserna har utmynnat i dokumenterade förbättringsområden och förslag till åtgärder för att förbättra processerna. Inom HR- området har en stor satsning på att utveckla lönebildningsprocessen startat under Kvalitets manual för inköp/upphandling har under 2014 tagits fram för att ytterligare effektivisera processen dessutom har en länsgemensam implementering slutförts av nytt upphandlingsstödssystem. Valarbetet är processkartlagt och dokumenterat med syfte att kvalitetssäkra arbetsprocesserna kring de olika valen. Identifiering av förbättringsområden, kvalitetssäkrande av arbetsprocesser, dokumentation, registrering och utbildningsinsatser gällande dokumentationssystemet Viva. Medarbetare inom Sociala enheten har fått omfattande stöd för att kvalitetssäkra arbetsprocesser och dokumentation. Medarbetare: Personalenheten har haft en stor personalomsättning under året, dels på grund av pensionsavgångar men också på grund av att medarbetare valt att gå till andra arbetsgivare. Detta har medfört att stor kraft lagts på rekrytering. På Lönecentrum har övertidsuttaget tidvis varit högt på grund av vakanser i personalstyrkan. Sjukfrånvaron har dock minskat från Ekonomi: Kostnadsmedvetenheten är god på Gemensam service. Inga budgetöverskridanden har gjorts. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Detsamma gäller kostnaderna för kravhantering Köp av tjänster har dock varit högre än budgeterat bl.a. beroende på att en lönekartläggning har genomförts med hjälp av extern konsult. Resultatet för de gemensamma IT- verksamheterna med Älvkarleby blev +231,9 tkr och 44 %, ca 101 tkr har återbetalts till Älvkarleby. 17

18 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning Mål Måluppfyllelse Kund GS ska genom god service och genom ett bra bemötande bidra till att de övriga verksamheterna ska kunna ägna sin tid åt sina kärnverksamheter. Process Nyttja och utveckla effektivare och enklare processer. Medarbetare Öka initiativrikedomen och engagemanget Ekonomi Bedriva verksamheten kostnadseffektivt Bidra till god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet Delvis. Upphandlingsenhetens tillgänglighet har blivit sämre p.g.a. låg bemanning under delar av året. God när det gäller genomgång och dokumentation av processer. Systemet Eyescube har dock inte uppdaterats i motsvarande omfattning. Delvis. Någon medarbetarenkät har dock inte genomförts. Sjukfrånvaron > 3 % och har ökat något. God Redovisning av budgetdirektiv Omarbetade verksamhetsmål Nya styrkort för Gemensam Service och enheterna som träder i kraft 2015 har utarbetats under året. Stärka det första intrycket IT-centrum arbetar mycket med bemötande frågor. Öka tillgängligheten En ökning av olika frukostmöten och uppsökande verksamhet har skett under året för att öka tillgängligheten. Marknadsföring av kommunen Personalenheten arbetar aktivt för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Öka kostnadseffektiviteten Gemensam service arbetar ständigt med detta. 18

19 Mått Sjukfrånvaro % Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaro -29 år 0,4 2,5 0,4 3,4 0,0 0,0 varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sjukfrånvaro år 2,2 1,6 1,6 1,5 2,9 1,7 varav långtidsjukfrånvaro 27,0 0,0 0,0 0,0 42,6 0,0 Sjukfrånvaro 50-6,2 5,8 6,4 6,3 4,6 2,4 varav långtidsjukfrånvaro 52,8 28,2 57,0 30,0 10,6 0,0 Total Sjukfrånvaro 4,1 3,7 4,4 4,4 3,2 1,9 varav långtidsjukfrånvaro 45,8 22,1 49,6 25,7 33,6 0,0 Sjukfrånvaron har ökat, framför allt långtidssjukfrånvaron. Det är inom IT-enheten och Upphandlingsenheten som långtidssjukfrånvaron har ökat. Åtgärder pågår med rehabilitering. Gemensam service har omorganiserats under året och statistiken ovan speglar den nya organisationen. Dock ingår även administration samhällsservice som tillhör Samhällsbyggnad. Antal årsarbetare Totalt Kvinnor Män Åldersgrupp -29 år Åldersgrupp år Åldersgrupp år Åldersgrupp år Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda Antalet årsarbetare har minskat något. Personalenheten har haft en stor personalomsättning vilket resulterat i vakanser under året. Under 2013 var Lönecentrum fortfarande i ett införingsskede vilket gjorde att enheten hade behov av extra personalresurser. Upphandlingsenheten har haft flera vakanser under året. Det är idag stora svårigheter att rekrytera upphandlare i hela Sverige och det gäller dessutom Uppsala län. Upphandlingsenheten har från och med januari 2015 lyckats rekrytera nya medarbetare. Även Ekonomienheten har varit en årsarbetare färre jämfört med föregående år, men har rekryterat ny medarbetare Även i denna statistik ingår administration samhällsservice som tillhör Samhällsbyggnad fr.o.m. 1 maj Framtidsbedömning Det finns behov av fler IT-system för att klara uppföljningar inom HR-området. Två exempel är dels ett system för att rapportera in olycksfall, dels ett system för att hantera rehabilitering. Att fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kan innebära att satsningar behöver göras. Skolan och vården är två sektorer som kommer att utveckla sitt nyttjande av informationsteknologin de kommande åren och behöver därför ett omfattande stöd. Den ökade exploateringsverksamheten kommer att innebära att en plan för exploateringsredovisning måste utarbetas. 19

20 Medborgarservice Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

21 Uppdrag Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen fullgör Medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat PBL plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagaen, lagarna som styr färdtjänst samt tillsyn av vissa receptfria läkemedel. Medborgarservice ansvarar även för näringslivsfrågor, energirådgivning, kommunikation och marknadsföring, lokalbokning, konsument- skuld- och budgetrådgivning, lotteritillstånd, utskänkningstillstånd och marknadsföringsbidrag. Kommunens mål Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Process Utveckla effektivare arbetssätt. Medarbetare Öka engagemanget. Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Verksamhetens övergripande mål Nöjd kund Kvalitativa, rättssäkra och effektiva interna och externa processer Delaktighet och förtroende Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Framgångsfaktorer 70 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt NKI i Insikt 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder hos Kommunikation, intern undersökning Samtliga process- och rutinbeskrivningar upprättade Mått Mål uppfyllt, Enligt preliminära uppgifter är resultatet 70 %. Mål uppfyllt, Kundnöjdhetsundersökning genomfördes under oktober med mycket gott resultat. På frågan: Kommer du att rekommendera andra att kontakta Medborgarservice för att få hjälp med kommunala ärenden? Svarar hela 96,8% JA! Målet uppfyllt Sjukfrånvaro <4,5 % Mål uppfyllt, sjukfrånvaro 2,8 % Ekonomi i balans med budget Målet uppfyllt, ett överskott redovisas för året 21

22 Analys av årets verksamhet Kund: Bygg & Miljö: En mätning av NKI för företagare har tidigare utförts vartannat år, och det senaste resultat som finns tillgängligt är för En mätning har även utförts 2014, och då även för privatpersoner. Resultatet från denna mätning är ännu inte redovisat till kommunen. En preliminär utvärdering säger att vi uppnått målet 70 %. Enheten har arbetat aktivt för att förbättra sig inom flera av de områden som enkäten inkluderar. En strategisk plan för effektivitet, bemötande, information/rådgivning och tillgänglighet har utarbetats och uppsatta mål är uppfyllda. Ledtiderna för bygglov har förkortats ytterligare jämfört med föregående år. Kommunikation: Nytt kundcenter byggdes under våren och invigning ägde rum i maj. Kundnöjdhetsundersökning genomfördes under oktober med mycket gott resultat. Drygt ärenden har hanterats av kundcenter och det är en ökning med 25 procent jämfört med 2013 och 6 procent jämfört med Växel (inkl. MBS) besvarade under 2014 drygt samtal vilket är en minskning med 11 procent jämfört med Digitala skyltar med bild (bilden byts efter årstid) har satts upp längs E4 i både norr och södergående riktning där vi marknadsför olika evenemang som äger rum i kommunen. Webb: Fokus under året har varit att vässa webborganisationen och att påbörja ett socialt intranät anpassat för mobila enheter. På nätet har besöken både till kommunens webbplats tierp.se och facebooksidor ökat. Tierp.se har inom de flesta verksamheter åter högre resultat än riket i SKL:s granskning av hur snabbt man kan hitta svar på sina frågor på webben Antal ansökningar som beviljats för färdtjänst har ökat från 117 st 2013 till 177 st 2014 vilket är en ökning med 34 procent, även resor med riksfärdtjänst har ökat från 324 st 2013 till 403 st 2014 vilket innebär en ökning på 20 procent. Budget- och skuldrådgivning: Har fortsatt kort väntetid, max 2 veckor - vilket är mycket bra enl. Konsumetverkets rekommendation. Näringsliv & Turism: En ny samarbetsorganisation med företagarföreningarna skapades under året, NIS Näringsliv i Samverkan som är en ideell förening. Näringsliv har anordnat 3 företagarfrukostar och 1 företagarkväll, 4 st besöksnäringsträffar, samt ett antal olika träffar tillsammans med regionala aktörer. Under våren avslutades Företagsracet, ett mycket lyckat ESF-projekt med över 100 deltagande personer. Vi har också varit delaktiga i projekt Vändpunkten i Karlholm, och etableringen av Karlholm Utveckling KB på Karlits gamla industriområde. Årets höjdpunkt är Företagargalan som i år lockade ca 180 personer. Ett antal företagsbesök har gjorts hos både större och mindre företag. Process: Bygg & Miljö: Det totala antalet ärenden i de större ärendegrupperna har varit fler under 2014 än under Flera av ärendegrupperna har ökat, men det är framförallt inom området livsmedelskontroll som den största förändringen skett. Den främsta orsaken till detta är att fler inspektioner utförts under 2014 än tidigare år. Under 2014 har ett omfattande arbete inom livsmedelskontroll och miljötillsyn genomförts. Dubbla planeringsprocesser har genomförts och tillsynsplaner för såväl 2014 som 2015 har beslutats. Utöver detta har kvarvarande kontroll från 2013 arbetats ikapp samtidigt som all tillsyn för 2014 har genomförts. 22

23 Kommunikation: Under hösten har vi infört ett ärendehanteringssystem i kundcenter. Webborganisationen har utveckas med decentraliserade redaktörer ute i organisationen. Verksamheten Minoritetsspråk flyttades under hösten till produktion. Näringsliv & Turism: Enheten har under året arbetat med en förstudie om besöksnäringen för att få ett bra underlag till fortsatt arbete inom området. Medarbetare: Bygg & Miljö: Samtliga medarbetare inom Bygg- och Miljö har deltagit i utbildningsinsatser för att förbättra bemötande och kommunikation. Bland annat har en enhetsomfattande utbildning, "Besvärliga människor" arrangerats tillsammans med Östhammars Kommun. För de medarbetare som är aktiva inom tillsyn på miljö- och livsmedelsområdet har en utbildning i kommunikation och bemötande arrangerats av Länsstyrelsen. Kommunikation: Nyrekryterad chef, samt utökning av en medarbetare i kundtjänst. Näringsliv & Turism: I stort sett samtliga medarbetare hos Medborgarservice har påbörjat utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" utbildning avslutas i februari 2015, varvid en handlingsplan tas fram för ett fortsatt arbete med att förenkla för företagen. Ekonomi: Bygg & Miljö: Enhetens totala resultat visar på ett överskott om ca 242 tkr. Anledningen till detta är främst vakanser inom livsmedelområdet under år 2014 års början. Övrig frånvaro, t.ex. kortare sjukfrånvaro är svår att ersätta med vikarier och orsakar därigenom ytterligare överskott. Kommunikation: Enheten visar på ett positivt resultat på ca 840 tkr. Överskottet beror till stor del av kostnader för arbetskraft då vi inte haft alla tjänster tillsatta under året vilket resulterat i att vi även klarat av att inom enheten att ta de höga kostnader vi har för Färdtjänst som visar ett underskott på ca 680 tkr. Det beror på beviljade arbetsresor med långa avstånd. Tillsammans uppgår dessa arbetsresor till ca 640 tkr per år. Resor med riksfärdtjänsten har ökat med ca 20 procent under året, även beviljade ansökningar för färdtjänst har ökat med ca 34 procent. Näringsliv & Turism: Enhetens totala resultat visar på ett överskott på ca 917 tkr. I överskottet ingår även administrationen för Medborgarservice. Det är ett flertal faktorer som samverkat till överskottet. Då vi lyckts få ner antalet sjukskrivningar och rehabiliteringar så har vi fått ett överskott för friskvård och hälsovård på ca 240 tkr. Vi har även en kraftig minskning av förbrukningsmaterial på ca 125 tkr. På grund av att chefen för Medborgarservice även varit tillförordnad chef för Samhällsbyggnad, så har vi inte kunnat starta upp det etableringsprojekt som var planerat, detta har medfört lägre konsultkostnader med ca 420 tkr och kostnader för trycksaker med ca 100 tkr. 23

24 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning Mål Kund Rättsäkra beslut och ett professionellt bemötande. Lägre kostnadsnivå än 2013 Process Samtliga rutiner och processer ska vara dokumenterade under 2014 Medarbetare Lägre personalomsättning än 2013 Lägre sjukfrånvaro än 2013, mål <4,5 Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Måluppfyllelse Båda punkterna avsåg IFO God, dokumentationen klar Delvis, fortsatt hög omsättning på Miljö God, målet uppnått God, positivt resultat Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål Mål Måluppfyllelse Kund 2 nya e-tjänster Låg, inga nya e-tjänster har kunnat startas p.g.a. att upphandling påbörjats sent under året. Process Samtliga processer och rutiner ska vara dokumenterade Medarbetare Juridisk utbildning Nytt intranät för hela kommunens personal Ekonomi Rätt insats till rätt kostnad Redovisning av budgetdirektiv God, Dokumentationen klar Avsåg IFO Delvis, Lansering kommer att ske 2015 Avsåg IFO Tjänstegarantier Tjänstegarantier för planenliga bygglov, beslut inom 5 veckor: Garantin har uppfyllts i 97 % och är ytterligare en förbättring från 2013 då 93 % uppfylldes. Det innebär att den utlovade ledtiden överskreds i 4 av totalt 115 ärenden. Kundcenter: återkoppling inom 24 timmar helgfria dagar. Om ej uppfyllt kompenseras kunden med en trisslott. 5 trisslotter har delats ut vilket är en minskning jämfört med 2013 då det delades ut 20 stycken. Stärka det första intrycket Ombyggnationen av kundcenter med trevlig miljö färdigställdes under våren. För att synliggöra och bättre bjuda in besökare i kommunen, sattes i början av året ett par digitala skyltar upp utmed E4. 24

25 Öka tillgängligheten Bygg- och Miljöenheten har under 2014 arbetat med att förbättra rutinerna för tillgänglighet och service. Ett mål sattes upp i enhetens strategiska plan för ändamålet och en arbetsgrupp har tillsammans med kundtjänst arbetat fram nya rutiner i syfte att förbättra tillgängligheten för kund utan att påverka handläggningstiderna. Öka bostadsbyggandet Näringslivsenheten har fört dialog med intresserade byggherrar. Nytta Tierps Arena Näringslivsenheten har vid EM-tävlingar i dragracing i augusti anordnat en företagsträff med kommunens större företag, 10 företag deltog. Marknadsföring av kommunen Digitala skyltar med bild (bilden byts efter årstid) har satts upp längs E4 i både norr och södergående riktning där vi marknadsför olika evenemang som äger rum i kommunen Kundcenter ( en väg in ) Nytt kundcenter byggdes under våren och invigning ägde rum i maj. Förebyggande arbete Deltar vid behov. Öka kostnadseffektiviteten Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att öka intäkterna och hitta rätt nivå för kostnaderna. Mått Sjukfrånvaro % Totalt Kvinnor Män Total Sjukfrånvaro 2,8 5,7 3,1 5,9 2,1 5,3 varav långtidsjukfrånvaro 24,1 41,0 30,6 30,7 0,0 66,0 Bygg- och Miljöenheten: Inom Bygg- och Miljöenheten har sjukfrånvaron minskat. Orsaken tros bero på flera parametrar. Bland annat har förebyggande arbete skett genom framtagande av handlingsplan för att skapa en attraktiv arbetsplats och Walk-and-talk har inrättats som form av samtal mellan chef och medarbetare. Korttidsfrånvaron på enheten har tidigare varit omfattande och rehabiliteringsprocesser för samtliga medarbetare med >6 sjukfrånvarotillfällen på 12 månader har startats. Totalt har 8 rehabiliteringsprocesser inletts på enheten och av dessa har 5 kunnat avslutas bland annat tack vare avsevärt förbättrad sjukfrånvarostatistik. Kommunikationsenheten har fortsatt låg sjukfrånvaro. Näringsliv & Turism har en mycket låg sjukfrånvaro. Antal årsarbetare Totalt Kvinnor Män Totalt antal anställda

26 Bygg- och Miljöenheten: Personalomsättningen på enheten har varit relativt liten under En medarbetare med fast tjänst avslutade sin anställning och en ny medarbetare rekryterades. Utöver detta har två föräldravikariat varit aktuella, samt vakanser under årets början för en anställning som avslutades i slutet av Bygg- och Miljöenheten: Antal nya ärenden i större ärendegrupper inom bygg- och miljöverksamheterna Förhandsbesked Bygglov Serveringstillstånd - Stadigvarande Serveringstillstånd - Tillfälliga (ingår ovan) Avloppsansökan Värmepumpar Undantag renhållning Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll Summa Ledtider för samtliga planenliga bygglov Andel beslut Ledtid % 59% 55% 54% Högst 3 veckor 85% 84% 66% 64% Högst 4 veckor 97% 93% 91% 71% Högst 5 veckor 97% 99% 96% 79% Högst 6 veckor 100% 100% 100% 99% Högst 10 veckor Antal ärenden som omfattades av tjänstegaranti

27 Kommunikationsenheten: Statistik från kundcenter: Tio största ärendeområdena

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014-08-31 Verksamheternas redovisningar 0.14 lek ; 111.. umem. ke, -.0.6\j FA t.1 em i se ra as @EP th... 11 1.1 DIIP Knä' IF Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar Delårsrapport 2015-08-31 Verksamheternas redovisningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 IT-nämnd...11 Kommunchef...13 Gemensam service...15

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2011. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Revision... 3 Valnämnd... 7 Jävsnämnd... 9 Kommunchef... 11 Medborgarservice... 13

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2012. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2012. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISION... 3 VALNÄMND... 8 JÄVSNÄMND... 10 LÖNENÄMND... 12 IT-NÄMND... 14 KOMMUNCHEF...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2013. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Valnämnd... 3 Jävsnämnd... 5 Lönenämnd... 7 It-nämnd... 9 Kommunchef... 11 Medborgarservice... 13 Kultur och

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer