Årsredovisning Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar"

Transkript

1 Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

2 Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd Kommunchef Gemensam service Medborgarservice Samhällsbyggnad VA-enheten Renhållningsenheten Kultur och Fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ- och Familjeomsorg AB Tierpsbyggen Tierps Kommunfastigheter AB Tierps Fjärrvärme AB

3 Revision Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

4 Uppdrag Revisorernas uppgift är att utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer granska styrelsens, nämndernas och kommunernas verksamheter. Analys av årets verksamhet Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer. Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i kommunens bolag. För 2014 är följande revisorer valda: Leif Söderlund Gunilla Lundqvist Karl-Gunnar Marklund Eivor Johansson Fritz Wahlund Kommunrevisorernas uppgift De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår av fullmäktige angivna mål inom fastställda ekonomiska ramar. En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Som underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer. Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska utföras. Revisorerna ska årligen till kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårsbokslut, dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut över verksamheten under det gångna året. I revisionsberättelsen ska revisorerna pröva: Om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Om räkenskaperna är rättvisande Om den interna kontrollen som görs av nämnderna är tillräcklig. Kommunens samlade årsredovisning. I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska tillstyrkas eller avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas. Under 2014 har följande större revisionsinsatser genomförts: Granskning av ansvarsutövande Granskning av IT-säkerhet i Tierps- och Älvkarlebys kommuner Granskning av intern kontroll i Tierps kommun Granskning av kommunens hantering av fastigheter Uppföljning av långsiktig ekonomisk planering i Tierps kommun Granskning av delårsrapport Granskning av årsbokslut och koncernbokslut Löpande uppföljning 4

5 Valnämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

6 Uppdrag Valnämndens uppdrag är att på lokal nivå ha det totala ansvaret för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommun, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Analys av årets verksamhet Kund: Alla medborgare har haft möjlighet att förtidsrösta och/eller rösta på valdagen i alla valdistrikt i kommunen. Process: Arbetsprocesserna för valarbetet är kartlagda och dokumenterade i syfte att kvalitetssäkra kommunens arbete med val. Medarbetare: Totalt 3140 mantimmar har lagts ned under de bägge valen. Processtöds tjänstemän 690 timmar, valnämndens ledamöter 519 timmar, röstmottagare förtidsröstning 840 timmar och röstmottagare valdagen 1090 timmar. Ekonomi: Valnämnden gör ett överskott om 65 tkr. 6

7 Jävsnämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

8 Årsredovisning 2013 Uppdrag Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter. Jävsnämndens kunder utgör kommunens egna verksamheter, inklusive Tierps Kommunfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och AB Tierpsbyggen. Enheten för processtöd svarar för det administrativa stödet till jävsnämnden. Analys av årets verksamhet De tre tillsynsplaner som normalt följs upp tre ggr per år på jävsnämnden har för 2014 följts i stort. Tidigare år har arbetet med tillsynen varit eftersatt och under 2014 har två planeringsprocesser skett, samt att kvarvarande tillsyn från 2013 har utförts. Utöver detta har den tillsyn som skulle göras 2014 utförts. Planeringen inför 2015 var klar under Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning Närmast att utvärdera är mål utifrån det kommunala målet inom det ekonomiska perspektivet. Resultatet visar ett +-0 resultat. Då relevanta mål och mått i övrigt saknas kan det i samband med budgetarbetet 2016 diskuteras om det bör upprättas övergripande mål med tillhörande mått som kan vara relevanta för jävsnämnden. 8

9 Årsredovisning 2013 Lönenämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

10 Uppdrag Lönenämnden bildades 1 januari 2012 för att möjliggöra en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering. Möjligheten att samverka i form av gemensamma nämnder infördes Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun. Ett lönecentrum har bildats med Tierp som värdkommun. Inrättandet av ett gemensamt lönecentrum ska åstadkomma en effektivare löneadministration mellan kommunerna och ge bättre förutsättningar för effektivisering genom skalfördelar, säkra resursbehovet och kompetensen inom löne- och pensionsområdet. En gemensam löneadministration kan bidra till att attrahera ny kompetens och fortsatt kompetensutveckling och ökar servicegraden och tillgängligheten för kommunernas medarbetare och chefer. Ett gemensamt lönecentrum kan säkerställa att samverkande kommuner är bättre rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten. Analys av årets verksamhet Under 2014 har tre sammanträden ägt rum. Nulägesbeskrivningar och framtidsfrågor har varit på agendan för Lönecentrums verksamhet. Driftbudget Samtliga ledamöter inom lönenämnden erhåller fasta arvoden. Detta är orsaken till att inga ersättningar har betalats ut för deltagande vid sammanträden för lönenämnden. 10

11 It-nämnd Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

12 Uppdrag Tierps kommun är värdkommun för IT-Centrum som i dagsläget omfattar Tierp och Älvkarleby kommuner. It-nämnden styr och beställer IT-verksamheten av IT-enheten som inordnas under blocket Gemensam Service. IT-nämnden beställer och samordnar de i nämnden ingående kommunernas telefoni och IT-användning. IT-Centrum har huvudansvar för drift av kommunernas IT-system, support till användare samt att delta i kommunernas IT-upphandlingar. IT-Centrum driver, supportar och servar it-system för de kommunala bostadsbolagen, Älvkarlebyhus samt Tierpsbyggen. Analys av årets verksamhet Under 2014 har tre sammanträden genomförts i it-nämnden. Verksamheten inom IT-Centrum har följts. De deltagande organisationerna är nöjda med vad verksamheten presterat. Ett överskott på ca 28 tkr beror av extra debitering till Älvkarleby kommun med anledning av upphandlingsarbete utfört gällande bredband, vilket ligger utanför IT-nämndens ordinarie tjänster 12

13 Kommunchef Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

14 Uppdrag Att leda och samordna kommunens verksamheter så att det bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Analys av årets verksamhet Under året har den nya organisationen inom blocket Produktion införts detta har medfört ett omfattande rekryteringsarbete. Verksamhetschefer inom vård- och omsorg, individ- och familjeomsorg, utbildning samt kultur- och fritid har rekryterats. Denna process har tagit mycket tid i anspråk men är nu genomförd och samtliga chefer är i tjänst. Samtliga chefer har genomgått en seminarieserie där vi tagit upp värdegrund och värdegrundsarbete. Vi har också haft en seminariedag kring det nya organisatoriska landskapet och vilka krav det ställer på chefer, ledare, medarbetare och fackliga företrädare. Arbetet med att förebygga utanförskap har kommit igång. Tre projekt har övergått i ordinarie verksamhet, om än lite modifierade och tre projekt pågår och kommer att avslutas under Framtidsbedömning De utmaningar vi står inför är framförallt hur vi ska finansiera välfärdstjänster till innevånarna i kommunen och hur vi ska hantera integration och utanförskap. Även tillväxtfrågan är av stor betydelse. Här är bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och kommunikationer viktiga beståndsdelar. Ytterligare en fråga som berör oss är hur vi ska dra nytta av den tillväxt som sker i regionen. Under 2015 kommer vi att genomföra en kvalitetsledarutbildning för samtliga chefer. Denna utbildning ska utmynna i ett dokument som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med kvalitet, kundbemötande och resultat. 14

15 Gemensam service Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

16 Uppdrag Ansvara för kommunens löneadministration. Svara för stöd och rådgivning till verksamhetsansvariga och anställda beträffande personaladministration, arbetsrätt, förhandlingar, rekrytering, arbetsmiljö, pensioner och avtalsförsäkringar samt rehabilitering. Samordna och utveckla kommunens telefoni och IT-användning. Huvudansvar för drift av kommunens IT-system och telefonväxel. Support till användare av kommunens IT-system. Tierps kommun ombesörjer även motsvarande funktioner för Älvkarleby kommun. Sammanställa årsbokslut, delårsbokslut och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för kommande år. Ansvara för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Ge stöd, information och rådgivning i ekonomifrågor. Utbilda i ekonomi- och skanningsystemets funktioner. Sköta skanning av inkommande fakturor, löpande bokföring, kassaverksamhet, kravhantering och fakturering. Hantera momsredovisning, likviditetsplanering och koncernredovisning. Ta fram kalkyler, ekonomiska utredningar och analyser samt kunna leda ekonomiska projekt. Se till att kommunens ekonomisystem är driftsäkert. Verkställa upphandling avseende kommunens anskaffning av varor och tjänster och kvalitetssäkra upphandlingsprocessen så att all anskaffning sker enligt lagen o m offentlig upphandling (LOU) och på ett objektivt sätt, så att marknadens möjligheter tillvaratas. Utveckla och effektivisera kommunens upphandlings- och inköpsarbete och därmed verka för en god ekonomisk hushållning i kommunen Ansvara för administrativt stöd till kommunledningen och förtroendevalda i de politiska organen. Stödja kommunens processer genom att arbeta med planering, utveckling, analyser samt beredning av styrningsfrågor, ledningsinformation, uppföljning och statistik till den politiska organisationen samt produktionen och medborgarservice. Från 1 maj 2014 har Fysisk planering och administration samhällsservice förts över till Samhällsbyggnad. Kommunens mål Verksamhetens övergripande mål Framgångsfaktorer Mått Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Förstärk den positiva bilden av GS Konsultativt förhållningssätt. Öka förståelsen för roll och ansvarsfördelning Förbättrat NKI Process Utveckla effektivare arbetssätt. Nyttja och utveckla effektivare, enklare processer Kontinuerligt förbättringsarbete Öka nyttjandet av tekniska system/lösningar Öka verksamhetskännedomen Ökat antal dokumenterade/reviderade processer Processerna ska läggas in i Eyescube Nätverkande Medarbetare Öka engagemanget. Öka initiativförmågan och engagemanget Delaktighet. Stimulera initiativtagandet och engagemanget Bättre NMI Bibehålla lågt sjuktal <3% Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Ökad kostnadseffektivitet Ekonomiskt ansvarstagande Avtalstrohet Inga budgetöverskridanden Ökad avtalstrohet 16

17 Analys av årets verksamhet Kund: En dialog med verksamhetscheferna har genomförts av personalchefen för att få synpunkter på personalenhetens arbetssätt och resultat. Ett led i detta har även varit att öka förståelsen för de olika verksamheterna. Resultatet av kundenkäten till cheferna har sjunkit något för IT-enheten. Nästan 91 procent av kommunernas chefer är dock nöjda eller mycket nöjd med IT-Centrum. En första analys pekar på att det är kring beställningar och leveranser av materiel (telefoner, datorer, m.m.) som det finns en förbättringspotential. Här har en ändring av rutinerna införts under 2014 års sista kvartal. Utbildning har genomförts under året för certifierade beställare samt nya leverantörer. Frukostmöte med företagen i Tierp har också skett under Mötets syfte var att informera om hur Tierps kommun upphandlar och varför. Process: Under 2014 har stor fokus varit att fortsätta kartlägga arbetsprocesser inom Lönecentrum. En konsult har tillsammans med medarbetarna på Lönecentrum genomfört en omfattande genomlysning av dessa processer. Kartläggningen av arbetsprocesserna har utmynnat i dokumenterade förbättringsområden och förslag till åtgärder för att förbättra processerna. Inom HR- området har en stor satsning på att utveckla lönebildningsprocessen startat under Kvalitets manual för inköp/upphandling har under 2014 tagits fram för att ytterligare effektivisera processen dessutom har en länsgemensam implementering slutförts av nytt upphandlingsstödssystem. Valarbetet är processkartlagt och dokumenterat med syfte att kvalitetssäkra arbetsprocesserna kring de olika valen. Identifiering av förbättringsområden, kvalitetssäkrande av arbetsprocesser, dokumentation, registrering och utbildningsinsatser gällande dokumentationssystemet Viva. Medarbetare inom Sociala enheten har fått omfattande stöd för att kvalitetssäkra arbetsprocesser och dokumentation. Medarbetare: Personalenheten har haft en stor personalomsättning under året, dels på grund av pensionsavgångar men också på grund av att medarbetare valt att gå till andra arbetsgivare. Detta har medfört att stor kraft lagts på rekrytering. På Lönecentrum har övertidsuttaget tidvis varit högt på grund av vakanser i personalstyrkan. Sjukfrånvaron har dock minskat från Ekonomi: Kostnadsmedvetenheten är god på Gemensam service. Inga budgetöverskridanden har gjorts. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Detsamma gäller kostnaderna för kravhantering Köp av tjänster har dock varit högre än budgeterat bl.a. beroende på att en lönekartläggning har genomförts med hjälp av extern konsult. Resultatet för de gemensamma IT- verksamheterna med Älvkarleby blev +231,9 tkr och 44 %, ca 101 tkr har återbetalts till Älvkarleby. 17

18 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning Mål Måluppfyllelse Kund GS ska genom god service och genom ett bra bemötande bidra till att de övriga verksamheterna ska kunna ägna sin tid åt sina kärnverksamheter. Process Nyttja och utveckla effektivare och enklare processer. Medarbetare Öka initiativrikedomen och engagemanget Ekonomi Bedriva verksamheten kostnadseffektivt Bidra till god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet Delvis. Upphandlingsenhetens tillgänglighet har blivit sämre p.g.a. låg bemanning under delar av året. God när det gäller genomgång och dokumentation av processer. Systemet Eyescube har dock inte uppdaterats i motsvarande omfattning. Delvis. Någon medarbetarenkät har dock inte genomförts. Sjukfrånvaron > 3 % och har ökat något. God Redovisning av budgetdirektiv Omarbetade verksamhetsmål Nya styrkort för Gemensam Service och enheterna som träder i kraft 2015 har utarbetats under året. Stärka det första intrycket IT-centrum arbetar mycket med bemötande frågor. Öka tillgängligheten En ökning av olika frukostmöten och uppsökande verksamhet har skett under året för att öka tillgängligheten. Marknadsföring av kommunen Personalenheten arbetar aktivt för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Öka kostnadseffektiviteten Gemensam service arbetar ständigt med detta. 18

19 Mått Sjukfrånvaro % Totalt Kvinnor Män Sjukfrånvaro -29 år 0,4 2,5 0,4 3,4 0,0 0,0 varav långtidsjukfrånvaro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sjukfrånvaro år 2,2 1,6 1,6 1,5 2,9 1,7 varav långtidsjukfrånvaro 27,0 0,0 0,0 0,0 42,6 0,0 Sjukfrånvaro 50-6,2 5,8 6,4 6,3 4,6 2,4 varav långtidsjukfrånvaro 52,8 28,2 57,0 30,0 10,6 0,0 Total Sjukfrånvaro 4,1 3,7 4,4 4,4 3,2 1,9 varav långtidsjukfrånvaro 45,8 22,1 49,6 25,7 33,6 0,0 Sjukfrånvaron har ökat, framför allt långtidssjukfrånvaron. Det är inom IT-enheten och Upphandlingsenheten som långtidssjukfrånvaron har ökat. Åtgärder pågår med rehabilitering. Gemensam service har omorganiserats under året och statistiken ovan speglar den nya organisationen. Dock ingår även administration samhällsservice som tillhör Samhällsbyggnad. Antal årsarbetare Totalt Kvinnor Män Åldersgrupp -29 år Åldersgrupp år Åldersgrupp år Åldersgrupp år Åldersgrupp 60 år Totalt antal anställda Antalet årsarbetare har minskat något. Personalenheten har haft en stor personalomsättning vilket resulterat i vakanser under året. Under 2013 var Lönecentrum fortfarande i ett införingsskede vilket gjorde att enheten hade behov av extra personalresurser. Upphandlingsenheten har haft flera vakanser under året. Det är idag stora svårigheter att rekrytera upphandlare i hela Sverige och det gäller dessutom Uppsala län. Upphandlingsenheten har från och med januari 2015 lyckats rekrytera nya medarbetare. Även Ekonomienheten har varit en årsarbetare färre jämfört med föregående år, men har rekryterat ny medarbetare Även i denna statistik ingår administration samhällsservice som tillhör Samhällsbyggnad fr.o.m. 1 maj Framtidsbedömning Det finns behov av fler IT-system för att klara uppföljningar inom HR-området. Två exempel är dels ett system för att rapportera in olycksfall, dels ett system för att hantera rehabilitering. Att fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare kan innebära att satsningar behöver göras. Skolan och vården är två sektorer som kommer att utveckla sitt nyttjande av informationsteknologin de kommande åren och behöver därför ett omfattande stöd. Den ökade exploateringsverksamheten kommer att innebära att en plan för exploateringsredovisning måste utarbetas. 19

20 Medborgarservice Resultaträkning (tkr) Årsbudget 2014 Utfall 2014 Avvikelse mot budget Utfall 2013 Avgifter & ersättningar Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader Materialkostnader Tjänster Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Bruttoinvesteringar Nettoinvesteringar

21 Uppdrag Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för kommunens medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska också vara kommunens ansikte utåt. Medborgarservice har ansvar för merparten av kommunens myndighetsutövande, och ansvarar även för rådgivning, vägledning, marknadsföring/kommunikation och service. Inom myndighetsutövningen fullgör Medborgarservice kommunens uppgifter enligt bland annat PBL plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagaen, lagarna som styr färdtjänst samt tillsyn av vissa receptfria läkemedel. Medborgarservice ansvarar även för näringslivsfrågor, energirådgivning, kommunikation och marknadsföring, lokalbokning, konsument- skuld- och budgetrådgivning, lotteritillstånd, utskänkningstillstånd och marknadsföringsbidrag. Kommunens mål Kund Förstärk den positiva bilden av kommunen. Process Utveckla effektivare arbetssätt. Medarbetare Öka engagemanget. Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet. Verksamhetens övergripande mål Nöjd kund Kvalitativa, rättssäkra och effektiva interna och externa processer Delaktighet och förtroende Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Framgångsfaktorer 70 % nöjda eller mycket nöjda kunder enligt NKI i Insikt 90 % nöjda eller mycket nöjda kunder hos Kommunikation, intern undersökning Samtliga process- och rutinbeskrivningar upprättade Mått Mål uppfyllt, Enligt preliminära uppgifter är resultatet 70 %. Mål uppfyllt, Kundnöjdhetsundersökning genomfördes under oktober med mycket gott resultat. På frågan: Kommer du att rekommendera andra att kontakta Medborgarservice för att få hjälp med kommunala ärenden? Svarar hela 96,8% JA! Målet uppfyllt Sjukfrånvaro <4,5 % Mål uppfyllt, sjukfrånvaro 2,8 % Ekonomi i balans med budget Målet uppfyllt, ett överskott redovisas för året 21

22 Analys av årets verksamhet Kund: Bygg & Miljö: En mätning av NKI för företagare har tidigare utförts vartannat år, och det senaste resultat som finns tillgängligt är för En mätning har även utförts 2014, och då även för privatpersoner. Resultatet från denna mätning är ännu inte redovisat till kommunen. En preliminär utvärdering säger att vi uppnått målet 70 %. Enheten har arbetat aktivt för att förbättra sig inom flera av de områden som enkäten inkluderar. En strategisk plan för effektivitet, bemötande, information/rådgivning och tillgänglighet har utarbetats och uppsatta mål är uppfyllda. Ledtiderna för bygglov har förkortats ytterligare jämfört med föregående år. Kommunikation: Nytt kundcenter byggdes under våren och invigning ägde rum i maj. Kundnöjdhetsundersökning genomfördes under oktober med mycket gott resultat. Drygt ärenden har hanterats av kundcenter och det är en ökning med 25 procent jämfört med 2013 och 6 procent jämfört med Växel (inkl. MBS) besvarade under 2014 drygt samtal vilket är en minskning med 11 procent jämfört med Digitala skyltar med bild (bilden byts efter årstid) har satts upp längs E4 i både norr och södergående riktning där vi marknadsför olika evenemang som äger rum i kommunen. Webb: Fokus under året har varit att vässa webborganisationen och att påbörja ett socialt intranät anpassat för mobila enheter. På nätet har besöken både till kommunens webbplats tierp.se och facebooksidor ökat. Tierp.se har inom de flesta verksamheter åter högre resultat än riket i SKL:s granskning av hur snabbt man kan hitta svar på sina frågor på webben Antal ansökningar som beviljats för färdtjänst har ökat från 117 st 2013 till 177 st 2014 vilket är en ökning med 34 procent, även resor med riksfärdtjänst har ökat från 324 st 2013 till 403 st 2014 vilket innebär en ökning på 20 procent. Budget- och skuldrådgivning: Har fortsatt kort väntetid, max 2 veckor - vilket är mycket bra enl. Konsumetverkets rekommendation. Näringsliv & Turism: En ny samarbetsorganisation med företagarföreningarna skapades under året, NIS Näringsliv i Samverkan som är en ideell förening. Näringsliv har anordnat 3 företagarfrukostar och 1 företagarkväll, 4 st besöksnäringsträffar, samt ett antal olika träffar tillsammans med regionala aktörer. Under våren avslutades Företagsracet, ett mycket lyckat ESF-projekt med över 100 deltagande personer. Vi har också varit delaktiga i projekt Vändpunkten i Karlholm, och etableringen av Karlholm Utveckling KB på Karlits gamla industriområde. Årets höjdpunkt är Företagargalan som i år lockade ca 180 personer. Ett antal företagsbesök har gjorts hos både större och mindre företag. Process: Bygg & Miljö: Det totala antalet ärenden i de större ärendegrupperna har varit fler under 2014 än under Flera av ärendegrupperna har ökat, men det är framförallt inom området livsmedelskontroll som den största förändringen skett. Den främsta orsaken till detta är att fler inspektioner utförts under 2014 än tidigare år. Under 2014 har ett omfattande arbete inom livsmedelskontroll och miljötillsyn genomförts. Dubbla planeringsprocesser har genomförts och tillsynsplaner för såväl 2014 som 2015 har beslutats. Utöver detta har kvarvarande kontroll från 2013 arbetats ikapp samtidigt som all tillsyn för 2014 har genomförts. 22

23 Kommunikation: Under hösten har vi infört ett ärendehanteringssystem i kundcenter. Webborganisationen har utveckas med decentraliserade redaktörer ute i organisationen. Verksamheten Minoritetsspråk flyttades under hösten till produktion. Näringsliv & Turism: Enheten har under året arbetat med en förstudie om besöksnäringen för att få ett bra underlag till fortsatt arbete inom området. Medarbetare: Bygg & Miljö: Samtliga medarbetare inom Bygg- och Miljö har deltagit i utbildningsinsatser för att förbättra bemötande och kommunikation. Bland annat har en enhetsomfattande utbildning, "Besvärliga människor" arrangerats tillsammans med Östhammars Kommun. För de medarbetare som är aktiva inom tillsyn på miljö- och livsmedelsområdet har en utbildning i kommunikation och bemötande arrangerats av Länsstyrelsen. Kommunikation: Nyrekryterad chef, samt utökning av en medarbetare i kundtjänst. Näringsliv & Turism: I stort sett samtliga medarbetare hos Medborgarservice har påbörjat utbildningen "Förenkla Helt Enkelt" utbildning avslutas i februari 2015, varvid en handlingsplan tas fram för ett fortsatt arbete med att förenkla för företagen. Ekonomi: Bygg & Miljö: Enhetens totala resultat visar på ett överskott om ca 242 tkr. Anledningen till detta är främst vakanser inom livsmedelområdet under år 2014 års början. Övrig frånvaro, t.ex. kortare sjukfrånvaro är svår att ersätta med vikarier och orsakar därigenom ytterligare överskott. Kommunikation: Enheten visar på ett positivt resultat på ca 840 tkr. Överskottet beror till stor del av kostnader för arbetskraft då vi inte haft alla tjänster tillsatta under året vilket resulterat i att vi även klarat av att inom enheten att ta de höga kostnader vi har för Färdtjänst som visar ett underskott på ca 680 tkr. Det beror på beviljade arbetsresor med långa avstånd. Tillsammans uppgår dessa arbetsresor till ca 640 tkr per år. Resor med riksfärdtjänsten har ökat med ca 20 procent under året, även beviljade ansökningar för färdtjänst har ökat med ca 34 procent. Näringsliv & Turism: Enhetens totala resultat visar på ett överskott på ca 917 tkr. I överskottet ingår även administrationen för Medborgarservice. Det är ett flertal faktorer som samverkat till överskottet. Då vi lyckts få ner antalet sjukskrivningar och rehabiliteringar så har vi fått ett överskott för friskvård och hälsovård på ca 240 tkr. Vi har även en kraftig minskning av förbrukningsmaterial på ca 125 tkr. På grund av att chefen för Medborgarservice även varit tillförordnad chef för Samhällsbyggnad, så har vi inte kunnat starta upp det etableringsprojekt som var planerat, detta har medfört lägre konsultkostnader med ca 420 tkr och kostnader för trycksaker med ca 100 tkr. 23

24 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning Mål Kund Rättsäkra beslut och ett professionellt bemötande. Lägre kostnadsnivå än 2013 Process Samtliga rutiner och processer ska vara dokumenterade under 2014 Medarbetare Lägre personalomsättning än 2013 Lägre sjukfrånvaro än 2013, mål <4,5 Ekonomi Att kostnadseffektivt bedriva verksamheten inom budgeterad ram Måluppfyllelse Båda punkterna avsåg IFO God, dokumentationen klar Delvis, fortsatt hög omsättning på Miljö God, målet uppnått God, positivt resultat Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål Mål Måluppfyllelse Kund 2 nya e-tjänster Låg, inga nya e-tjänster har kunnat startas p.g.a. att upphandling påbörjats sent under året. Process Samtliga processer och rutiner ska vara dokumenterade Medarbetare Juridisk utbildning Nytt intranät för hela kommunens personal Ekonomi Rätt insats till rätt kostnad Redovisning av budgetdirektiv God, Dokumentationen klar Avsåg IFO Delvis, Lansering kommer att ske 2015 Avsåg IFO Tjänstegarantier Tjänstegarantier för planenliga bygglov, beslut inom 5 veckor: Garantin har uppfyllts i 97 % och är ytterligare en förbättring från 2013 då 93 % uppfylldes. Det innebär att den utlovade ledtiden överskreds i 4 av totalt 115 ärenden. Kundcenter: återkoppling inom 24 timmar helgfria dagar. Om ej uppfyllt kompenseras kunden med en trisslott. 5 trisslotter har delats ut vilket är en minskning jämfört med 2013 då det delades ut 20 stycken. Stärka det första intrycket Ombyggnationen av kundcenter med trevlig miljö färdigställdes under våren. För att synliggöra och bättre bjuda in besökare i kommunen, sattes i början av året ett par digitala skyltar upp utmed E4. 24

25 Öka tillgängligheten Bygg- och Miljöenheten har under 2014 arbetat med att förbättra rutinerna för tillgänglighet och service. Ett mål sattes upp i enhetens strategiska plan för ändamålet och en arbetsgrupp har tillsammans med kundtjänst arbetat fram nya rutiner i syfte att förbättra tillgängligheten för kund utan att påverka handläggningstiderna. Öka bostadsbyggandet Näringslivsenheten har fört dialog med intresserade byggherrar. Nytta Tierps Arena Näringslivsenheten har vid EM-tävlingar i dragracing i augusti anordnat en företagsträff med kommunens större företag, 10 företag deltog. Marknadsföring av kommunen Digitala skyltar med bild (bilden byts efter årstid) har satts upp längs E4 i både norr och södergående riktning där vi marknadsför olika evenemang som äger rum i kommunen Kundcenter ( en väg in ) Nytt kundcenter byggdes under våren och invigning ägde rum i maj. Förebyggande arbete Deltar vid behov. Öka kostnadseffektiviteten Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att öka intäkterna och hitta rätt nivå för kostnaderna. Mått Sjukfrånvaro % Totalt Kvinnor Män Total Sjukfrånvaro 2,8 5,7 3,1 5,9 2,1 5,3 varav långtidsjukfrånvaro 24,1 41,0 30,6 30,7 0,0 66,0 Bygg- och Miljöenheten: Inom Bygg- och Miljöenheten har sjukfrånvaron minskat. Orsaken tros bero på flera parametrar. Bland annat har förebyggande arbete skett genom framtagande av handlingsplan för att skapa en attraktiv arbetsplats och Walk-and-talk har inrättats som form av samtal mellan chef och medarbetare. Korttidsfrånvaron på enheten har tidigare varit omfattande och rehabiliteringsprocesser för samtliga medarbetare med >6 sjukfrånvarotillfällen på 12 månader har startats. Totalt har 8 rehabiliteringsprocesser inletts på enheten och av dessa har 5 kunnat avslutas bland annat tack vare avsevärt förbättrad sjukfrånvarostatistik. Kommunikationsenheten har fortsatt låg sjukfrånvaro. Näringsliv & Turism har en mycket låg sjukfrånvaro. Antal årsarbetare Totalt Kvinnor Män Totalt antal anställda

26 Bygg- och Miljöenheten: Personalomsättningen på enheten har varit relativt liten under En medarbetare med fast tjänst avslutade sin anställning och en ny medarbetare rekryterades. Utöver detta har två föräldravikariat varit aktuella, samt vakanser under årets början för en anställning som avslutades i slutet av Bygg- och Miljöenheten: Antal nya ärenden i större ärendegrupper inom bygg- och miljöverksamheterna Förhandsbesked Bygglov Serveringstillstånd - Stadigvarande Serveringstillstånd - Tillfälliga (ingår ovan) Avloppsansökan Värmepumpar Undantag renhållning Miljöskydd Hälsoskydd Livsmedelskontroll Summa Ledtider för samtliga planenliga bygglov Andel beslut Ledtid % 59% 55% 54% Högst 3 veckor 85% 84% 66% 64% Högst 4 veckor 97% 93% 91% 71% Högst 5 veckor 97% 99% 96% 79% Högst 6 veckor 100% 100% 100% 99% Högst 10 veckor Antal ärenden som omfattades av tjänstegaranti

27 Kommunikationsenheten: Statistik från kundcenter: Tio största ärendeområdena

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar

Delårsrapport 2015-08-31. Verksamheternas redovisningar Delårsrapport 2015-08-31 Verksamheternas redovisningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 IT-nämnd...11 Kommunchef...13 Gemensam service...15

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsredovisning 2011. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2011. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Revision... 3 Valnämnd... 7 Jävsnämnd... 9 Kommunchef... 11 Medborgarservice... 13

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning 2012. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2012. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISION... 3 VALNÄMND... 8 JÄVSNÄMND... 10 LÖNENÄMND... 12 IT-NÄMND... 14 KOMMUNCHEF...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2014-2016... 4 Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget...

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2013-2015 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2013-2015... 4 Förslag till beslut... 7

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 TIERPS KOMMUN. em ms 1. rnini." S 14 h bild- t[å GAN...LAN--1-. I

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 TIERPS KOMMUN. em ms 1. rnini. S 14 h bild- t[å GAN...LAN--1-. I TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 2017 rnini." S 14 h bild- t[å Lri ^,-...~.-. w 7 'At\ ; 4VA 2,A, ~ - em ms 1 illg --, Får '45 GAN...LAN--1-. I Innehållsförteckning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

TIERPS. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 KOMMUN. (?1 32r. ok.3 errrr. ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i. r -

TIERPS. Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 KOMMUN. (?1 32r. ok.3 errrr. ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i. r - TIERPS KOMMUN Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2016-2018 (?1 32r. ok.3 errrr r - ;_4 1 ', _ 4-77 Bet r i Innehållsförteckning Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2016-2018...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer