Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för likabehandling och mot kränkande behandling"

Transkript

1 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 JUNEDALS UTBILDNINGSENHET Gjuterigatan Jönköping

2 Innehållsförteckning Vision... 3 Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Syfte och definitioner... 4 Främjande arbete... 5 Elevhälsoteamet... 5 Nätgruppen... 5 Föräldrar förebygger... 5 ANTD-undersökning... 5 Trygghetsgrupp... 6 Fadderverksamhet... 6 Temadag... 6 Åk Åk Åk Översikt föregående läsårs insatser och åtgärder... 7 Förebyggande arbete... 7 Likabehandlingsplanen... 8 Rastvärdssystemet... 9 Trygghet och trivsel... 9 Skolfrånvaro Kartläggning Åtgärdande arbete Mål Utredning och dokumentation Bilagor Bilaga 1 - Åtgärdande insatser vid ogiltig skolfrånvaro, Junedalsskolan Bilaga 2 - Utredningsmall Bilaga 3 - Vidtagna åtgärder uppföljningsmall Bilaga 4 - Ordningsregler för Junedalsskolan Bilaga 5 Årscirkel... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2

3 Vision På Junedalsskolan tar vi avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling råder ett tryggt klimat och en god stämning visar elever och personal ansvar och respekt för sig själva och sin omgivning känner vi stolthet över vår skola och över det arbete vi utför tillsammans Till dig som elev Du som elev har ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Tillsammans med de vuxna och dina kamrater ska du bidra till att goda relationer skapas. Det förutsätter att du visar respekt och hänsyn. Det är viktigt att du funderar över ditt sätt att uppträda och hur det påverkar andra. Junedalsskolan strävar efter att bejaka dina intressen, talanger och behov. En förutsättning för att du ska ha möjlighet att nå dina mål och ta till dig kunskap är att du känner dig trygg i din miljö här på skolan. Om du som elev själv upplever eller får kännedom om att någon annan upplever sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling vill vi att du omedelbart kontaktar någon vuxen. Det är alla vuxnas ansvar att lyssna på och stödja dig som elev. Till dig som förälder Ditt barn har rätt att känna sig tryggt på skolan. Ditt barns rätt till trygghet är således allas vår skyldighet. Vi vill att du som förälder pratar med ditt barn om och tar avstånd från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, oavsett om det sker öga mot öga eller via digitala medier. Om du som förälder misstänker att ditt eget eller någon annans barn utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, prata med ditt barns kontaktlärare eller annan vuxen i skolan som du har förtroende för. Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn utsätter andra. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra råder vi dig att göra klart för ditt barn att du inte accepterar detta och ser allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall bör du prata med ditt barns kontaktlärare. 3

4 Syfte och definitioner Likabehandlingsplanen har som syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder. Den syftar också till att förebygga och förhindra kränkande behandling. Diskriminering innebär att en elev missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt. Trakasserier innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Med kränkande behandling menas en kränkning av någons värdighet, som saknar samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kön avser både biologiska skillnader mellan pojkar och flickor och en persons självupplevda könstillhörighet. Könsöverskridande identitet eller uttryck avser personer med könsidentitet eller könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen i form av kläder, kroppsspråk m.m. t ex transvestiter eller intersexuella. Sexuell läggning avser homo-, bi- eller heterosexuell läggning. Etnisk tillhörighet avser hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller annat liknande förhållande. Religion eller annan trosuppfattning avser religionsfrihet, både i fråga om religion eller annan religiös åskådning t ex ateism. Funktionsnedsättning avser varaktiga fysiska, psykiska eller intellektuella begränsningar av en elevs funktionsförmåga. Ålder avser alla som upplever sig särbehandlade utifrån sin ålder. Det är tillåtet att särbehandla av skäl som har samband med ålder i vissa fall t ex indelning i grupper i skolan. Skollagen 2010:800, kap. 6, 1-10 Diskrimineringslagen 2008:567, kap 1, 4-5 4

5 Främjande arbete Med främjande insatser vill vi på skolan skapa ett inkluderande klimat, trivsel och en god stämning. Vår jour- och caféverksamhet, traditioner, underhållning och elevföreningar bidrar till delaktighet, engagemang och trivsel för eleverna. Det handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i vår verksamhet. Skolans uppdrag är att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Återkommande diskussioner om etik, moral, demokrati och jämställdhet genomförs i skolans olika ämnen. Det främjande arbetet görs bl.a. i olika grupper och i årsvisa aktiviteter. Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet på Junedalsskolan, gemensamt för grundskolan och för grundsärskolan, består av olika yrkesgrupper; rektor, biträdande rektorer, speciallärare, skolsköterskor, kuratorer och studie-och yrkesvägledare. Teamet träffas två timmar en gång i veckan. EHT mötena är en förutsättning för att skapa en helhetsbild kring eleven/eleverna, i syfte att möta elevernas olika behov av stöd. EHT möter regelbundet de olika arbetslagen. Våra gemensamma arbetsuppgifter är att: arbeta främjande och förebyggande och därmed undanröja hinder till att svårigheter uppstår handleda skolans personal i elevhälsofrågor arbeta utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation i sin omgivning, familj och skola samverka med andra berörda instanser och verksamheter stödja personal/elever och föräldrar utifrån ett elevnära och inkluderande synsätt samverka mellan skolformerna. Nätgruppen Nätgruppen är en samverkansgrupp med olika professioner som gemensamt arbetar med operativa främjande och förebyggande insatser riktade till klasser, elever och pedagogisk personal på Junedalsskolan. Nätgruppen träffas en gång i månaden. I nätgruppen ingår kuratorer, fritidsledare och lärare från Junedalsskolan, två områdespoliser, en fritidsledare från fritidsförvaltningen, samt en fältsekreterare från socialtjänsten. Föräldrar förebygger Föräldrar Förebygger är ett generellt förebyggande program som våra politiker beslutat ska erbjudas alla föräldrar till barn och ungdomar i skolår 6 9 i Jönköpings Kommun. Syftet med Föräldrar Förebygger är främst att motverka att ungdomar börjar snusa, röka, dricka alkohol eller använda droger, genom att föräldrar samverkar. Junedalsskolan erbjuder varje läsår FF till föräldrar i åk 7, 8 och 9. Ansvar för genomförande och utvärdering har Nätgruppen. ANTD-undersökning På uppdrag av Samarbetsorganet för barn-och ungdomsfrågor (SBU) genomförs varje år en undersökning om alkohol, narkotika, tobak och doping (ANTD) i Jönköpings Kommuns 5

6 högstadieskolor i alla årskurser. Rapporten ligger till grund för beslut om nödvändiga insatser avseende alkohol, narkotika och tobak inom berörda förvaltningar. Trygghetsgrupp Trygghetsgruppens uppdrag är att levandegöra likabehandlingsplanen i verksamheterna, med syftet att alla på skolan ska känna sig trygga. Det ingår representanter från varje arbetslag och skolform, kuratorer, specialpedagog, fritidsledare och biträdande rektor. Vi träffas var fjärde vecka och diskuterar trygghetsfrågor, elevdemokrati, temadagar m.m. och hur vi kan förbättra vårt gemensamma arbete för att öka elevernas trygghet och trivsel på skolan. Vi lyfter faddrarnas synpunkter och funderingar i syfte att skapa elevdelaktighet i detta arbete, följer upp och utvärderar insatser som görs under läsåret. Vi ansvarar också för kartläggning och revidering av likabehandlingsplanen. Fadderverksamhet Fadderverksamheten är en del i trygghetsarbetet på skolan där eleverna är delaktiga genom ett förtroendeuppdrag. Under kommande läsår 2014/2015, i och med omorganisationen, kommer fadderverksamheten förändras. Under hösterminen får elever i åk 8 och 9 ansöka till att bli fadder. Trygghetsgruppen utser 10 faddrar ur varje årskurs. Under oktober genomförs en utbildningsdag för de nya faddrarna. Ansvar för genomförandet är skolfritidsledare tillsammans med representanter från trygghetsgruppen. Temadag Trygghetsgruppen planerar att genomföra en temadag under vårterminen i mars 2015 som kommer att beröra värdegrundsfrågorna och de sju diskrimeneringsgrunderna. Åk 7 arbetar med temat fysiskt/psykiskt funktionshinder med föreläsare, praktiska övningar samt filmvisning. Åk 8 arbetar med temat sexualitet och HBTQ, praktiska övningar och filmvisning. Åk 9 arbetar med temat etnicitet och religion. Åk 7 Blivande åk 7 kommer på besök i maj, träffar nya klassen, lärare. Samarbetsövningar, brev till kontaktlärare och rundvandring genomförs. Kontaktlärare följer upp i augusti. Inskolningssamtal med elev, vårdnadshavare och pedagog från arbetslaget vid terminsstart. Inskolningsdag i augusti-september vid Rocksjön med samarbetsövningar. I anslutning till utdelande av inloggningsuppgifter till skolans datorer tas frågor om beteende på internet upp. Ansvar: IT-pedagog EHT-teamet träffar alla klasser i åk 7 och presenterar sitt uppdrag och roller. Nätgruppen informerar vid skolstart om värdegrund, snatteri, trivselregler, aktiviteter på skolan samt pratar om trygghetsfrågor. Områdespoliserna informerar om skadeståndsskyldighet, brott och påföljder under vårterminen. 6

7 Hälsoenkät och hälsosamtal genomförs av skolhälsan om hälsa, trivsel, hemsituation m.m. Grundsärskolan informerar om sin verksamhet och om skolformens personkrets till alla i årskurs 7, grundskolan. Åk 8 Två dagar i Brittebo med samarbets- och värderingsövningar, friluftsliv m.m. Arbetslagsvis. Kontaktlärare följer upp och utvärderar. Ekobussen åker till platser med vatten, skog och mosse i syfte att öka förståelsen för vår miljö. Klassvis med NO-lärarna, som följer upp. Besök av Räddningstjänsten som informerar i syfte att förebygga olyckor, t ex om cykelhjälm. Moped- och trafikinformation. Åk 9 Resa till Stockholm med besök i Riksdagshuset, guidad tur i Gamla Stan och viss fri tid. Arbetslagsvis. Schindler s list med efterföljande diskussioner. SO-lärarna ansvarar. SUCK-fest hålls i juni som en avslutningsfest för åk 9. Polisinformation i juni. Översikt föregående läsårs insatser och åtgärder De främjande insatserna har genomförts enligt planen. Under året har kurator och specialpedagoger gjort kartläggningar i flera klasser och utifrån det planerat och genomfört insatser i samverkan med nätgruppen för att stärka gemenskapen och det sociala samspelet i klasserna, t ex genom lägerskola, samarbets- och värderingsövningar. Insatser har även förekommit i tjej- och killgrupper i samverkan mellan lärare och nätgrupp. Eleverna i åk 7 har haft besök av en författare som skriver ungdomsböcker. Arbetet för att samarbeta kring skolfrånvaro och tidig upptäckt av skolk initieras och fortsätter under ht-13. Implementering av frånvaromodellen pågår (bilaga 1). Under april-juni gjordes en kartläggning bestående av trygghetsenkät. Förebyggande arbete Det förebyggande arbetet har som mål att minimera risken för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi beskriver de riskområden vi har identifierat i vår kartläggning och vilka åtgärder vi planerar att genomföra under året. 7

8 Likabehandlingsplanen Vi i trygghetsgruppen diskuterar likabehandlingsplanen och nytt förslag tas fram. Intervjuer har genom först med elevrepresentanter från de olika årskurserna i grundskolan och grundsärskolan om likabehandling, inflytande och trygghet på skolan. Eleverna uttrycker generellt att de känner sig trygga på skolan och är väl medvetna om likabehandlingsplanen och de olika diskrimineringsgrunderna och tycker att det har varit bra att rektor träffar eleverna åskursvis där dessa frågor lyfts. Eleverna uppger att de vet vilka vuxna de kan vända sig till när det gäller likabehandlingsfrågor. De upplever att det är få vuxna ute på raster i kuben och att det ibland är stökigt i och utanför matsalen. De har synpunkter på klassrådstiden som används på olika sätt. En del lärare använder den tiden för att gå igenom veckans läxor, medans andra använder den tiden för att arbeta med trygghetsfrågor i klassen på olika sätt. Trygghetsgruppen har synpunkter kring rutiner för utredning vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som behöver förbättras. Det finns en otydlighet kring rutinerna. Under läsåret har samarbetet i LSG; lokala samverkansgruppen, inventerat i de olika verksamheterna hur vi uppmärksammar och hur vi arbetar med psykisk ohälsa bland våra elever på skolan. Vi har arbetat fram fyra prioriterade områden som är viktiga att lyfta fram och arbeta med under läsåret. Föräldraskap, utanförskap, höga krav samt sociala medier. Elevhälsopersonal kommer under höstterminen gå en utbildning i DISA som är en generell metod för att förebygga psykisk ohälsa. Mål att implementera likabehandlingsplanen för att det ska bli ett mer lättillgängligt och levande dokument att utveckla rutiner kring trygghetsarbetet att öka den normkritiska medvetenheten på skolan Åtgärder Likabehandlingsplanen implementeras genom information på personalkonferens, diskussioner i arbetslagen, föräldramöten och klassdiskussioner. Rektor träffar alla elever årskursvis för att informera om likabehandlingsplanen och trygghetsarbetet på skolan. Eleverna får i uppdrag att diskutera detta på klassföreståndartid. Det är viktigt att alla elever vet att de ska vända sig till någon vuxen på skolan om de själva eller någon annan utsätts för kränkning. Ansvar: rektor, trygghetsgrupp och alla på skolan. Tidpunkt: ht 2014 Vi kommer att genomföra en utbildningsdag för faddrarna där vi diskuterar värdegrundsfrågor och diskrimineringsgrunderna samt fadderuppdraget. Ansvar: trygghetsgruppen. Tidpunkt: oktober Rutinerna kring återkoppling mellan arbetslag och trygghetsgrupp behöver förbättras, så att trygghetsgruppen får ta del av arbetslagens insatser för trygghet och trivsel under året. Under höstterminen har nya rutiner framarbetats och kommer att implementeras i verksamheten under läsåret för att sedan utvärderas under vårterminen. Arbetslagen behöver utse en 8

9 representant i början av varje läsår, som är intresserad av trygghetsgruppens uppdrag Ansvar: arbetslag och trygghetsgruppens representant. Inom ramen för ämne bild kommer man att arbeta med ett kommunövergripande projekt som heter Normstorm i åk 9. Lärarna i bild har för avsikt att utveckla ett ämnesövergripande tema inom projektet. Ansvar: Lärare i bild Rastvärdssystemet Under vår kartläggning såg vi att grundskolans rastvärdssystem behöver förbättras. Eleverna känner sig otrygga i vissa korridorer och skymda utrymmen. Eleverna saknar generellt vuxennärvaro på raster och efterfrågar att rastvärdarna blir mer synliga. Mål att öka vuxennärvaron där elever vistas på skolan att utveckla rastaktiviteter Åtgärder Vi ska arbeta fram en lathund för rastvärdarna för att alla ska veta vart man ska vistas under sin rastvärdstid. Ansvar: trygghetsgruppen. Tidpunkt: december. En pärm med rastvärdstider finns i personalrummet och i Kuben. Ansvar: fritidsledare. Tidpunkt: ht Rastaktiviteter möjliggörs för eleverna. Ansvar: fritidsledare. Tidpunkt: hela läsåret. Tydliga riktlinjer från skolledningen om schema och lathund för rastvärdskap. Ansvar: rektor. Tidpunkt: personalkonferens Rektorn har informerats kring de rutiner som behöver ses över. Trygghet och trivsel Kartläggningen visar att de flesta elever känner sig trygga på vår skola, men det finns ständigt anledning att förbättra arbetet kring trygghet och trivsel. I detta arbete är kontaktlärarnas uppdrag kring relationsbyggande med eleven och elevens vårdnadshavare en grundsten. Mål att eleverna upplever trygghet och trivsel i skolan att eleverna upplever att de blir bemötta på ett positivt och respektfullt sätt Åtgärder Arbetslagen på skolan ansvarar för det dagliga arbetet kring trygghet och trivsel. Undervisande lärare arbetar utifrån positiv förstärkning, samt positiv uppmärksamhet till eleverna i klassrummet. De tar upp trygghet och trivsel i inskolningssamtal och utvecklingssamtal. Ansvar: alla lärare. Tidpunkt: löpande. 9

10 Trygghetsenkäten uppföljning och uppdatering av frågorna i enkäten, utifrån kartläggning och diskrimineringsgrunder. Ansvar: trygghetsgruppen. Tidpunkt: senast februari Klassdiskussioner elever efterfrågar mer diskussioner i klassen om trygghet, beteende och internet (netikett). Ansvar: alla lärare. Tidpunkt: hela läsåret. Diskussionsteman och värderingsövningar vi börjar utarbeta ett diskussionsunderlag, med olika teman kring dessa frågor och diskrimineringsgrunderna. Ansvar: Rektor. Tidpunkt: ht Anslag eleverna föreslår att vi synliggör trivselregler och likabehandlingsplan mer. Dels genom diskussioner, dels genom anslag på olika ställen på skolan. Vi diskuterar olika sätt att göra detta genom KLT-diskussioner m.m. Ansvar: trygghetsgruppen. Tidpunkt: läsåret Skolfrånvaro Från och med höstterminen 2012 använder skolan en modell för att tidigt upptäcka och åtgärda skolfrånvaro i samverkan med socialtjänsten (bilaga 1) Mål att utveckla och implementera rutiner för uppmärksammande av skolfrånvaro att minska skolfrånvaron att öka psykisk hälsa Åtgärder Under året arbetar skolan enligt modell för skolfrånvaro, som finns i bilaga 1. Ansvar: Rektor Vårt frånvarosystem Skola24 har utökats med möjligheten att vårdnadshavare får epost när deras barn har varit ogiltigt frånvarande från lektion. Kartläggning Under augusti sammanställer trygghetsgruppen utvärdering av årets åtgärder. Efter detta arbete tar trygghetsgruppen fram den nya likabehandlingsplanen senast sista september. Under vårterminen genomförs ny kartläggning. Detta arbete ansvarar trygghetsgruppen tillsammans med rektor för. Under föregående läsår har trygghetsgruppens arbete haltat, pga. att träffarna lagts mer sällan än planerat. Detta har gjort att gruppen inte kunnat genomföra de planerade åtgärderna, t ex lathund för rastvärdsskap och utvärdering av trygghetsenkätens frågor. Vi har också märkt att rutinerna för kartläggning behöver bli bättre, t ex genom föreslagen åtgärd med förbättrat samarbete mellan arbetslag och trygghetsgrupp. 10

11 Det har framkommit i trygghetsenkäten att eleverna vet vem de ska vända sig till om de själva eller någon annan utsätts för kränkande behandling till skillnad från föregående år. Detta är en viktig del av trygghetsarbetet och kommer att tas upp på rektors samling med eleverna samt av lärarna på utvecklingssamtal och i klassdiskussioner. Eleverna ska vända sig till någon vuxen på skolan, som de känner sig trygga med, lärare eller övrig personal. Åtgärdande arbete I det åtgärdande arbetet ingår rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och dokumentera diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mål att alla vet vem de ska vända sig till då de själva eller någon annan upplever sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling att vi har tydliga och implementerade rutiner för utredning och dokumentation Information Elever och vårdnadshavare informeras under rektors samling och föräldramöte om rutiner kring likabehandlingsarbetet. De får också veta att det är viktigt att de vänder sig till någon vuxen på skolan om de eller någon annan blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Detta tas även upp vid utvecklingssamtal och klassdiskussioner. Utredning och dokumentation Det är den utsatta eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Det yttersta ansvaret för att utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genomförs, har rektor. I skollagen kap. 5 6 (2010:800) beskrivs disciplinära åtgärder som rektor kan fatta beslut om. Ansvar: Personal som får kännedom om ärendet. Tidpunkt: Utredning startas samma dag. 1. Berörda klassföreståndare informeras och utredning inleds. 2. Klassföreståndaren tillsammans med annan vuxen i arbetslag som berörs, genomför samtal med de inblandade. Samtalen dokumenteras enligt utredningsmall i bilaga 2. Stor hänsyn till den utsatte och övriga inblandade ska tas. Utredningen ska allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen. Ibland kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen klarlagd och därigenom utagerad. En sådan enkel utredning kan dock bara anses tillräcklig om händelsen varit bagatellartad och situationen därefter är uppklarad och utagerad. I andra fall kan utredningsskyldigheten bli mer långtgående och omfatta fler barn eller elever samt personal. I vissa fall kan kränkningar uppfattas och hanteras som enstaka händelser som snabbt klaras upp medan de i själva verket är mer systematiska och återkommande. (Skolverket 2006) Vår strävan är att få till stånd ett lösningsfokuserat samtal mellan skolan, vårdnadshavare, den/de som trakasserat och/eller kränkt någon och den utsatta eleven. Vid mer allvarliga omfattande/akuta incidenter kontaktas rektor/skolledning som leder och fördelar arbetet. 11

12 3. Vårdnadshavare till alla inblandade elever informeras, helst samma dag, men senast inom 24 timmar, som de enskilda samtalen skett, och kallas vid behov att komma till skolan för ytterligare samtal. 4. Rektor och elevhälsoteam informeras. Rektor ansvarar för anmälan till huvudmannen samt bedömning för om eventuellt anmälan bör göras till andra myndigheter. 5. Klassföreståndare följer upp ärendet och dokumenterar genomförda kommunikationer och åtgärder, enligt uppföljningsmall (bilaga 3). Eventuellt upprättas åtgärdsprogram. 6. Efter avslutat ärende lämnas dokumentation till arbetslagets kurator för arkivering. Om en elev känner sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling av en vuxen på skolan ansvarar rektor för utredningen. Den som får kännedom om sådant ärende anmäler detta till rektor, som utreder genom samtal med de inblandade och vidtar åtgärder. 12

13 Bilagor Bilaga 1 - Åtgärdande insatser vid skolfrånvaro, Junedalsskolan 13

14 Första frånvarotillfället/ dagen Efter tredje frånvarotillfället/ dagen Efter ytterligare tre frånvarotillfällen/ dagar Fortsatt frånvaro Fortsatt frånvaro trots åtgärder Åtgärd Alternativ/ möjligheter, ev. stöd Samtal med vårdnadshavare skall ske efter första, andra och tredje frånvarotillfället/ dagen. Kontaktlärare ringer i första hand vårdnadshavare för att informera om frånvaron. Det är dock viktigt att kolla av med vårdnadshavarna om de vet orsaken till frånvaron. Informera elev om att samtal kommer att ringas, alt. har ringts. Undersök orsaker. Önskar/efterfrågar elev eller föräldrar något stöd? I vissa fall: Om eleven är frånvarande i flera dagar/veckor och kontaktlärare inte får kontakt med vårdnadshavare trots upprepade försök, kontaktas EHT. Anmälan till socialtjänsten skall övervägas. Föreslå ev kontakt med kurator, skolsköterska eller SYV (utefter ev behov) Kontaktlärare kontaktar snabbt kurator, så att kurator kan kalla elev till samtal. Samtalet innebär en skolsocial kartläggning med syfte att hitta orsaken/ orsakerna till frånvaron, samt att motivera elev till skolgång. Beroende på orsak erbjuder kuratorn alternativt stöd med målet att frånvaron ska upphöra. Kuratorn informerar vårdnadshavare, samt återkopplar till kontaktlärare om eventuella önskemål, alternativt stöd etc. Kontaktläraren fortsätter att kontakta vårdnadshavare vid ytterligare frånvaro! Fortsatt kontakt med kurator? Kontakt med skolsköterska, SYV? BUP? Kommunens Råd och Serviceinsatser utifrån behov (inkl. fältsekreterare)? Kontaktlärare kontaktar kurator som informerar fältsekreterare. Fältsekreterare kallar elev och vårdnadshavare till samtal. Fältsekreterare gör tillsammans med familjen en kartläggning med fokus på både skolfrågor och sociala frågor. Samtalet hålls utifrån Signs of Safety med bl a mapping som metod. Syfte; att motivera elev till skolgång. Ställa frågan Vad fungerar? och se hur man kan utnyttja styrkor hos eleven och nätverket. Önskar/efterfrågar familjen stöd? Söker samtycke för återkoppling till skolan om ev. skolrelaterade önskemål, stöd etc. Kommunens Råd- och Serviceinsatser utifrån behov (inkl. insatser från fältsekreterare)? Kontakt med kurator, skolsköterska, SYV, BUP? Kontaktlärare kontaktar kurator. Kurator meddelar rektor som i sin tur kallar elev och vårdnadshavare till ett uppföljningssamtal. Sammansättningen av deltagare på mötet skall behovsprövas, men förslag är kontaktlärare, rektor, kurator och ev fältsekreterare. Här är det viktigt att det endast finns nyckelpersoner med och att familjen inte känner sig i underläge. Syftet med mötet är att följa upp de åtgärder som genomförts och att utröna varför frånvaron fortsätter, men framförallt att se framåt och se - hur använda styrkorna? Åtgärder vidtas efter diskussioner med familjen. Samma erbjudande som tidigare. Kontaktlärare kontaktar kurator och rektor. Om familjen önskar ansöka om bistånd via socialtjänsten, kontakta fältsekreterare eller mottagningssekreterare på socialtjänstens lokalkontor. Om en ansökan inte är aktuellt, men oron kvarstår gör rektor en anmälan till socialtjänstens lokalkontor. Rektor samordnar ett ev konsultationsmöte med berörd personal på skolan, samt ev fältsekreterare, för att diskutera hur man går vidare. Vill familjen ha stöd, d.v.s. ansöka om bistånd? (Ansvar; mottagningssekreterare eller fältsekreterare) En lathund för vad man kan lyfta i en ev anmälan finns på Kompassen. 14

15 Bilaga 2 - Utredningsmall Utredning gällande diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling Namn: Personnummer: Klass: Handläggare: Datum när ärendet kom till vår kännedom: Beskrivning och anledning till utredning: Kort bakgrund Har eleven varit utsatt tidigare? Kortfattad beskrivning och eventuella tidigare åtgärder Elevens beskrivning av sin situation Andra inblandade elevers beskrivning av situationen Namn: Klass: Beskrivning 15

16 Namn: Klass: Beskrivning Den utsatta elevens förslag på åtgärder Vårdnadshavares förslag till åtgärder Skolans förslag till åtgärder Underskrifter Datum: handläggare Datum: rektor Datum för uppföljning: 16

17 Bilaga 3 - Vidtagna åtgärder uppföljningsmall Uppföljning gällande diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling Skola Datum Rektor E-post Tfn Elev Personnummer Klass Sammanställning över genomförda kommunikationer och åtgärder i ärende: Datum Kommunikation/åtgärd Handläggare: Ärendet avslutat: 17

18 Bilaga 4 - Ordningsregler för Junedalsskolan För att skapa en trivsam, trevlig, trygg studiemiljö med arbetsro följer vi följande ordningsregler. På Junedalsskolan uppträder vi schysst och respektfullt mot varandra. Eleverna kommer i tid till undervisningen och har med sig den materiel som behövs. På Junedalsskolan råder arbetsro på lektionerna. På Junedalsskolan använder vi ett vårdat språk utan ord, symboler eller tecken som kan betraktas som diskriminerande eller kränkande. På Junedalsskolan förvaras alla ytterkläder i elevskåpen eller på annan anvisad plats under skoldagen. På Junedalsskolan är vi aktsamma om skolans miljö och materiel. På Junedalsskolan används mobiltelefon och andra mediaspelare utan att störa eller skada. Vid undervisning och i matsal är de avstängda eller på flygplansläge. I övriga utrymmen på ljudlöst. På Junedalsskolan förekommer inga föremål och aktiviteter som kan anses som hälsofarliga eller farliga på annat sätt. Elevskåp kan på förekommen anledning öppnas av skolans personal utan elevs närvaro eller medgivande. Konsekvenser utifrån ordningsregler Vuxna har ett särskilt ansvar för elevens trygg- och säkerhet, vilket beskrivs utifrån ett fostransperspektiv i läroplanen. Skolans uppdrag är att vara delaktiga i elevens fostran till en demokratisk, ansvarstagande samhällsmedborgare som uppträder med respekt mot andra människor och egendom. I skolan har därför vuxna ett uppdrag att följa elevers utveckling i dessa frågor. Konsekvenser ska därför ses ur ett fostransperspektiv och inte som en bestraffning Om en elev inte uppträder som ordningsreglerna föreskriver: 1. kommer eleven få en tillsägelse. 2. om det upprepas eller, inte upphör får lärare får visa ut en elev från en lektion om eleven inte ändrar sitt beteende efter tillsägelse. Ett samtal mellan kontaktlärare och elev sker och elevens målsman kommer att meddelas samma dag. 3. om det upprepas eller, inte upphör får lärare besluta att en elev kan få stanna högst en timma efter undervisningen avslutats eller en timma innan undervisningen börjar. 4. om eleven upprepar sitt beteende eller gör sig skyldig till allvarligare förseelser kommer lärare att göra en anmälan till skolans elevhälsoteam. En utredning görs i samråd med föräldrar. Elevhälsoteamet kommer att föreslå åtgärder, som är anpassade till de behov som finns för att ändra beteende. 5. kan rektor, efter utredning, besluta om att tilldela eleven en skriftlig varning. Den innehåller vilka åtgärder som kommer att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Vårdnadshavare informeras. 6. kan rektor, om tidigare åtgärder efter utredning, inte varit tillräckliga eller för att tillförsäkra andra elevers trygghet eller studiero, besluta att eleven får följa 18

19 undervisningen i annan undervisningsgrupp eller på annan plats i skolan. Beslutet gäller i två veckor dock högst fyra veckor. Vårdnadshavare informeras. 7. kan rektor, om tidigare åtgärder, inte varit tillräckliga eller av andra omständigheter inte varit möjliga att genomföra, besluta att eleven får följa undervisningen vid en annan skolenhet t ex områdesenhet. Beslutet fattas gemensamt med rektor vid mottagande enhet. Beslutet gäller i två veckor dock högst fyra veckor. Vårdnadshavare informeras. 8. kan rektor, om det nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, om syftet med ovanstående åtgärder inte uppnåtts eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens beteende, stänga av en elev helt eller delvis i grundskolan. Eleven ska få undervisningen den går miste om kompenserad. Vårdnadshavare ska få chans att yttra sig innan beslut fattas. Beslutet gäller omedelbart och gäller under den tid som krävs för att utreda vilka åtgärder som behövs. Huvudman och socialtjänst informeras. Konsekvenser gällande specifikt: Störande föremål Om en elev använder mobiltelefon, mediaspelare eller andra föremål så att de anses som störande eller skadliga får de beslagtas av lärare till skoldagens slut. Innehav av knivar, vapen el liknande föremål kommer att polisanmälas Skadegörelse Skolan polisanmäler all form av grövre skadegörelse och klotter. Skolan kan genom Jönköpings kommun kräva full ersättning för skadad egendom. Misshandel, hot eller förtal Fysiska eller verbala kränkningar kan efter bedömning av skolledning bli föremål för en polisanmälan. Tobak Om det kommer till vår kännedom att elev använder tobak kommer vårdnadshavare att meddelas senast dagen efter. Frånvaro Ogiltig frånvaro meddelas vårdnadshavare samma dag. Vårdnadshavare, elev och kontaktlärare är överens om ovanstående. Datum Vårdnadshavare Vårdnadshavare Elev Kontaktlärare 19

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hofgårdsskolan i Sävsjö 2014/2015 Inledning Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan.

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2016 Upprättad 2014-08-12, Reviderad

Läs mer

Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-01-10 SID 1/8 Vallentuna gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2013/2014 SID 2/8 Vision: Vår vision är: Medvetna individer som vågar möta världen. Våra elever

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2016/2017 JUNEDALS UTBILDNINGSENHET Gjuterigatan 27 553 18 Jönköping Innehållsförteckning Vision... 3 Till dig som elev... 3 Till dig som förälder...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 SKYTTEANSKA SKOLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Vi är öppna med varandra

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 SKYTTEANSKA SKOLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Vi är öppna med varandra LIKABEHANDLINGSPLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SKYTTEANSKA SKOLAN 2015/2016 Vi är öppna med varandra Vi berömmer varandra Vi bry oss om varandra Vi hjälper varandra

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret

Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 1(7) Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 2015 2016 Innehåll Inledning Sidan 2 Diskrimineringslagen och skollagen Sidan 2 Policy/värdegrund Sidan 2 Förutsättningar för arbetet med likabehandlingsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015

Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Likabehandlingsplan läsår 2014/2015 Huvudman för CyberGymnasiet är PPS AB Organisationsnummer: 55 65 54 79 Innehåll 1. Inledning och Vision 2. Definitioner och begrepp 3. Främjande och förebyggande arbete

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av Likabehandlingsplanen (LB-planen) Gymnasieskolan a för LB-planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling DE LA GARDIEGYMNASIET ÅR 2016 ENHET 1 NA, TE Bengt Stenhammar Rektor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 FRAMTAGANDE AV

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9

Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Kristiansborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 6-9 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016 2015-11-23 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4

Läs mer