RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna"

Transkript

1 RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna Återföringsrapport, 2011/2012 Jenny Svender

2 Återföringsrapport Riksidrottsgymnasier 2011/2012 Ort och datum: Sollentuna, 28 mars 2012 Deltagare: Namn Funktion Organisation Anders Boman Gymnasiechef Rudbecksgymnasiet Jeanette Fry Rektor Rudbecksgymnasiet Ola Liss Verksamhetsansvarig och tränare Löpargymnasiet Richard Edman Tränare Löpargymnasiet Patrik Tjärdal Tränare Löpargymnasiet Anders Morin Ordf. utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna kommun Hans-Olof Hanselid Sekreterare i RIG-rådet Fd. Sollentuna kommun Leif Hildebrand Förvaltningschef för barn och ungdom Sollentuna kommun Anders Rydén RIG-ansvarig Sv. Friidrottsförbundet Jenny Svender Verksamhetsutvecklare Riksidrottsförbundet Elever Albin Sjöblom, Naturvetenskapliga programmet, åk3 Hugo Lintell, Natur, åk 1 Hanna Karlsson, Natur, åk 1 Jesper Bokefors, Samhällsvetenskapliga programmet, åk2 Linda Gillström, Samhälle, åk 2 Ida Holm, Samhälle, åk3 Inledning Tack för ett givande möte och bra diskussioner med eleverna och RIG-gruppen. Er verksamhet bedöms av RF genom tillbakablickar på tidigare verksamhet, det förbättringsarbete som ni gjort som ligger till grund för verksamhetsplanen 2011/12 och de diskussioner vi förde under vårt möte. Återföringsrapporten är vårt utlåtande, med bedömda styrkor och förbättringsområden samt idéer om fortsatt arbete. En del av synpunkterna har ni säkert redan uppmärksammat. Riksidrottsförbundets arbete skall ses som rådgivande och stödjande. Har Ni frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad via mail: eller Med vänliga hälsningar Jenny Svender 2

3 Sammanfattande beskrivning av löpargymnasiets verksamhetsutvecklingsresultat för verksamhetsåret 2010/2011 SF:s styrning och uppföljning för att utveckla RIG:s verksamhet - RIG:et utgör en tydlig del i SF:s elit- och landslagsverksamhet. - Genom SF utses en ledamot med särskilt ansvar för området elitidrott och studier, vilket säkerställer att området är en central del av SF:s verksamhet. - SF har en central ledningsgrupp för RIG där verksamhetscheferna för respektive RIGingår. - SF har utsett en verksamhetschef vid RIG som utgör SF:s förlängda arm vid löpargymnasiet. - Genomför en central RIG-konferens var tredje år där företrädare för de olika RIGgrupperna bjuds in. - Den av SF:et antagna policyn för riksidrottsgymnasieverksamheten borgar för struktur, en kvalitetsutvecklande verksamhet och ett systematiskt arbete. - Samtliga FIG-tränare har en kompetensutvecklingsplan som ser till att varje tränare årligen ges möjlighet till kompetensutveckling. - Vidareutveckla arbetet med att ge RIG-tränare möjlighet till kompetensutveckling genom uppdrag i landslag och andra SF-relaterade uppdrag. - SF:s arbete med att förtydliga RIG:ets position i och betydelse för utvecklingen av talangfulla ungdomar kan förtydligas gentemot föreningar i friidrottssverige. En ökad förståelse borde betyda ökade chanser att få de bästa ungdomarna till löpargymnasiet och ett förbättrat samarbete mellan RIG-tränare och hemmatränare. RIG-verksamhetens lokala ledarskap för utveckling av verksamheten - Den lokala RIG-gruppen är en väl sammansatt grupp med tydlig rollfördelning och stort engagemang från samtliga parter. - RIG-gruppen (RIG-rådet) har ett systematiskt, välorganiserat arbetssätt med kontinuerlig uppföljning där man använder det processorienterade Deminghjulet som modell för förbättringsarbete. 3

4 - Löpargymnasiet har ett starkt stöd inom skolans ledning och rektor är väl insatt i verksamheten. - God kontakt och gott samarbete med personer på strategiskt viktiga positioner inom kommunen. - Elevinflytande stimuleras och tillförsäkras genom att elever ingår i RIG-gruppen och det så kallad löparrådet. - Anordnandet av rekryteringsläger skapar goda förutsättningar för rekrytering och skapar kontaktytor med potentiella RIG-elever samt deras föräldrar och tränare. - Systematisera och dokumentera tränarnas personliga kompetensutvecklingsplan. - Tränarna signalerar att arbetsbelastningen är hög, vilket väcker frågor om lärartätheten och vad som ingår i lärartjänsterna Glädje och stolthet (elever, skolpersonal, RIG-grupp). Eget betyg: RIG-rådet 4,5 (femgradig bedömningsskala), eleverna 10 (tiogradig bedömningsskala) Såväl eleverna, skola som kommun ser på Löpargymnasiet med stolthet. Höga krav på kvalitet ställs på verksamheten. Innovativa, våga pröva nytt, lära av andra nationellt och internationellt - Den av SF centralt anordnade FIG-konferensen. - Initierat utvecklingsprojekt med testlabbet på Bosön kring löpinriktade tester för RIGeleverna. - Viss internationell samverkan med utövare och tränare från andra länder som logeras på internatet. - Deltagande på internationella tävlingar. - Lite oklar beskrivning av hur ni lär av andra, kan bli mer systematiska i hur lärande av andra sker. 4

5 Resultat, måluppfyllelse, positiva trender - Tydliga mål inom samtliga fyra RIG-områden. - Redovisningen görs i kvantifierade termer och visar på hög måluppfyllelse, i synnerhet inom på det sociala och studiemässiga området. - De täta och kontinuerliga utvecklingssamtalen med eleverna är ett tydligt arbete i strävan efter nöjda elever. - Fortsatt arbete med de mål som inte uppnåtts, exempelvis området tränarnas arbetsmotivation. - RIG-gruppens egen bedömning är Löpargymnasiets elever inte håller tillfredsställande hög idrottslig nivå. Den idrottsliga nivån skulle kunna sättas högre. Hur väl har RIG:et genomsyrats av de grundläggande värderingarna? Eget betyg Engagerat ledarskap: 4,5 Samverkan: 4,5 Elevfokus: 4,5 Kompetensutveckling: 3 Lära av andra: 3,5 Processorientering: 4 (Långsiktighet, ständiga förbättringar: Betygsattes inte, men finns i VP:n med bland de prioriterade grundläggande värderingarna). - Stort engagemang för friidrott och i synnerhet löpningsgrenen. - Bred representation, stort intresse och hög delaktighet i den lokala RIG-gruppen för att vidareutveckla verksamheten. - Bra förståelse och samarbete mellan alla intressenter. - Skolledningen genom rektor är engagerad, nära verksamheten och väl initierad i RIG:ets alla verksamhetsfrågor. - Kontinuitet på tränarsidan. - Stort fokus på hela eleven: bra skolprestationer, idrottslig utveckling och stor omsorg om hela individen. 5

6 - Det processorienterade arbetet har genomgått stor utveckling de senaste åren, där såväl skolan som SF bidrar till förbättrad struktur. - Hög arbetsbelastning på vissa tjänster inom RIG-verksamheten. - Systematisera hur tränarnas kompetensutveckling skall genomföras för att undvika att den enbart blir hänvisad till enskilda individers eget initiativ till fortbildning. Fortsätta det av SF påbörjade arbetet med vidareutbildning genom deltagande i landslagsverksamhet. - Framgår inte tillräckligt väl hur ni arbetar systematiskt med att lära av andra. - Viktigt att fortsätta arbetet för att utveckla postgymnasiala lösningar för utövarna. Verksamhetsplan (VP) för läsåret 2011/2012. Röda tråden i verksamhetsplanen (från nuläge till omvärld till verksamhetside och vision till mål till val av aktiviteter till uppföljning och analys) - Tydlig stringens mellan nuläge, mål och aktiviteter igenom VP. - Området tränarnas arbetsmotivation är lite oklar och bör utvecklas; förtydliga hur tränarnas kompetens och motivation skall utvecklas. Arbetssätt och metodanvändning vid framtagning av VP. - Det framgår tydligt att VP-arbetet är en gemensam angelägenhet och väl förankrat i RIGgruppen. - Arbetet är systematiserat och man tar i processen med utvärderings- och förbättringsarbete hjälp av Deminghjulsmodellen. - Den av RF framtagna mallen för VP används och är fungerande för utvecklingsarbetet. - Fortsätt utveckla och förbättra det processorienterade arbetssättet i samma anda. SF:ets styrning och samverkan med RIG:e (hur syns det i verksamhetsplanen). - SF:s roll är tydlig beträffande organisation och hur styrningen sker. - 6

7 Organisation och resurser kopplat till planen - Goda träningsförutsättningar. - Det planerade bygget av inomhushallen kan bidra till att optimera träningsförutsättningarna - Se över arbetsbelastningen i tränartjänsterna (alt. tränartätheten) för ökad individualiserad träning och tränarnas möjlighet till kompetensutveckling. Innovation/nytänk samt arbetssättet och planeringen för att lära av de bästa inom och utanför sin egen idrott och bransch. - Bjuder in andra nationer till internatet för träningsutbyte. - De av SF anordnade FIG-konferenserna. - Framgår inte tillräckligt väl hur man lär av andra. 7

8 Sammanfattning Syftet med riksidrottsgymnasierna är att erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, utveckling och resultat. (Riksidrottsstyrelsen, 2007) Löpargymnasiet i Sollentuna uppfyller RF:s syfte med RIG-verksamheten. De tre centrala delarna; idrott, skola och social omsorg fungerar mycket väl och håller hög kvalitet och ger tillsammans goda förutsättningar för att eleverna i kombination med studier skall kunna utvecklas till elitutövare på nationell och internationell nivå. RIG presenterar en flexibel utvecklingsmiljö som präglas av trygghet. Utvecklingsarbetet är processorienterat och det finns en röd tråd i såväl verksamheten som verksamhetsplanen. Löpargymnasiet har tydliga målformuleringar och god uppföljning. Elevintervjun Skattar skolmiljön: snittbetyg 9 Skattar idrottsmiljön: snittbetyg 8 Skattar sociala miljön: snittbetyg 10 - RIG-gruppens (RIG-rådets) sammansättning och goda representation av både idrottsdelen, skola, kommun och SF. - En tydlig kommunal förankring framgår, RIG-gruppen (RIG-rådet) består av flera personer med för RIG-verksamheten betydelsefulla positioner i den kommunala verksamheten. - SF:s insyn i och styrning av RIG framgår tydligt och väsentliga delar är centraliserade. - Arbetssätt och utvecklingsarbetet är systematiserat bland annat genom Deminghjulet. - Likvärdiga förutsättningar för flickor och pojkar. - Stort elevfokus och de grundläggande värderingarna genomsyrar RIG:et. - FIG har en självklar och tydlig plats i skolverksamheten och starkt stöd hos skolans ledning. - Eleverna ger RIG högt helhetsbetyg. Elevernas upplevelse är att det är enkelt att kombinera skola med idrottandet. I synnerhet får tränarna genomgående goda omdömen, där ledarskapet sägs karaktäriseras av idrottslig kunnighet, trovärdighet, förmåga att skapa god stämning och omsorg om hela individen. - Den erbjudna läxhjälpen är en mycket uppskattad del av elevstödet. - Eleverna vittnar om hög grad av lärarförståelse - Möjligheter till elevinflytande genom att elevrepresentanter ingår i ett Löparråd tillsammans med rektor och tränare. - SF har ambitioner att iscensätta Friidrottens Prestationscenter, för att ge friidrottsungdomar möjlighet till att kombinera elitidrott och utbildning även efter avslutad gymnasieutbildning. 8

9 - Sträva efter ökad individualisering i den idrottsliga delen, eleverna nämner särskilt utökat stöd i samband med rehabiliterande träning. - Tränarnas arbetsbelastning bör ses över och målen för området tränarnas arbetsmotivation behöver förtydligas. - En utmaning är att på bästa sätt hantera konkurrensen med andra RIG samt NIU gällande att rekrytera de bästa löparungdomarna. Såväl SF som RIG behöver fortsätta arbeta för en ökad förståelse hos friidrottsföreningar att landets bästa ungdomar ska skickas till RIG. En gemensam uppgift är också att vidareutveckla arbetet med att skapa en stark rekryteringsbas, i synnerhet avseende elevers idrottsliga färdigheter. - Framgår inte tillräckligt väl hur ni arbetar med ökad internationalisering för eleverna. - Fortsatt utveckling av elevernas idrottsliga resultat. - Fortsatt arbete med kontakten mellan RIG och elevernas hemmaföreningar med dess tränare. - Såväl löpargymnasiet som SF bör det av Riksidrottsstyrelsen antagna dokumentet Högre krav och kvalitet i RIG-verksamheten för ögonen i utvecklingsarbetet av RIG:et, bland annat avseende punkten könsfördelningen bland RIG-tränare. 9

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi 2010-10-04 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT 2010. På skolan finns Lillgården,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer