Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014"

Transkript

1 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter ,0% Personalkostnader ,1% Övriga kostnader ,5% Timmernabben fkl/grundskola/fritids Summa ,6% Timmernabben särskilt stöd Personalkostnader ,3% Timmernabben särskilt stöd Summa ,3% Timmernabben övrigt Intäkter ,9% Personalkostnader ,3% Övriga kostnader ,8% Timmernabben övrigt Summa ,4% Resultat Under året 2014 har verksamheten vid Tillingeskolan delats från Skytteanska skolan och Alsteråskolan. Det underskott på Tillingeskolan som tidigare har vägts upp av överskott på skolorna och fritidshemmen i Ålem har gjort att bemanningen på Tillingeskolans alla delar: grundskola, fritidshem och extra stöd var för stor under våren. På grund av detta gjordes en tjänsteplanering för hösten med ca 1,2 tjänster mindre i verksamheten än vad som var tilldelat i det nya resursfördelningssystemet. Elevers behov av och rätt till extra stöd gjorde dock att vi tog in mer personal i tjänst under de sista veckorna på terminen. De 1,2 tjänster som den nya resurstilldelningen gav extra till Tillingeskolan annonserades i november och tillsattes med start i januari Inför höstterminen delade vi fritidshemmet i 2 delar eftersom förskolan behövde plats för sina 5-åringar. Eleverna i förskoleklassen och åk 1 har sitt fritidshem på Jollen tillsammans med 5-åringarna på morgon- och eftermiddagstid. De äldre fritidshemseleverna har flyttat till Kompassen i Pirenhuset. Det har också inneburit en extra kostnad eftersom vi behövt ha öppning och stängning på 2 ställen för att ge 5-åringar så mycket ro som möjligt. Sida 1 av 10

2 2. Måluppfyllelse och kontrollstationer Andel elever i årskurs 3 vt 2014 som bedöms klara kunskapskraven i Svenska Tillingeskolan Mönsterås kommun Flickor 100% 99% Pojkar 86% 89% Total andel 91% 94% Antal elever Andel elever i årskurs 3 vt 2014 som bedöms klara kunskapskraven i Matematik Tillingeskolan Mönsterås kommun Flickor 100% 91% Pojkar 29% 79% Total andel 55% 86% Antal elever Andel elever (%) med godkänt provbetyg per ämnesprov Antal elever Tillinge som skrev Ämnesprov - ämne provet Engelska åk 6 - EN Matematik åk 6 - MA NO-ämnen åk SO-ämnen åk Svenska åk 6 - SV Svenska åk 6 - SVA Vid de nationella proven i åk 3 hade eleverna mycket goda förutsättningar vid genomförandet men nådde ändå inte några bra resultat. Det är också en stor skillnaden mellan andelen som har klarat nationella proven och andelen som har bedömts klara kunskapsmålen i både matematik och svenska. Vid en analys av dokumentationen elev för elev konstaterar vi att vardagsläsningen inte kommit igång riktigt för alla i åk 3. Eftersom grunden för de flesta ämnena är läskunnighet så startades också ett läsprojekt där alla klasserna åk 1-6 har lästräning på schemat 20 minuter på morgonen 3 dagar i veckan från höstterminsstarten. Det är 60 minuter svenska som används till detta. Det är en strukturerad träning av både läsförståelse och läshastighet. Vi använder oss av En läsande klass kompletterat med läshastighetsträning. Läsningen ingick också som praktiskt arbetsområde i ledarskapsutbildningen för samtliga lärare på skolan. Sida 2 av 10

3 Forskning visar att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och informella metoder är mer framgångsrika. Därför har vi börjat med att stämma av varje elev på skolan mot ett läsutvecklingsschema, LUS, 3 gånger per läsår. Den första avstämningen gjordes i oktober och den andra genomförs nu före sportlovet, vi kan därför ännu inte redovisa några resultat från detta. Vi ser dock redan nu att vi kan sätta in tidiga insatser för de elever som behöver stöd i sin läsutveckling. Vi har arbetat med Bornholmsmodellen för språkutvecklingen i förskoleklassen och det har varit ett bra stöd som vi kommer att fortsätta med som ett tillägg till kommunens övriga kontrollstationer i svenska och matematik. Elevens val struktureras upp på ett nytt sätt så att eleverna kan välja vilka ämnen de vill arbeta extra med. Det är viktigt att slå vakt om att undervisningstiden används till lärande. Därför är också skoldagarna nu något längre så att det finns plats för både halvklasslektioner och gemensamma rastaktiviteter. Fritidshemmens roll att stödja elevernas utveckling har tydliggjorts med läxhjälp på fritidshemmet, praktiska övningar, medverkan i åtgärdsprogram, inflytande via fritidsråd. Vi kommer också att arbeta vidare med hur vi på ett tydligt sätt kan kommunicera kunskapsmålen till vårdnadshavarna men också till eleverna. Detta genom beskrivningar av arbetsområden innan de startar men också hur vi utformar åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Här är det viktigt att hitta bra metoder så att lärare inte fastnar i alltför mycket administration. 3. Betygsredovisning samt resultat av sommarskola: Resultaten för åk 6 under förra läsåret såg bra ut både när det gäller betygen, meritvärde 218, och de nationella proven. Till exempel var det ingen elev som hade sämre än betyget D på nationella provens läsförståelse. I en analys av vad som åstadkommit bra resultat bedömer vi följande punkter som viktiga: Förväntningarna på eleverna var stora. Förutsättningarna för eleverna var klargjorda så de visste vad de skulle åstadkomma och vilka mål som skulle uppnås. Det är viktigt att kontrollera att alla är med och repetera med jämna mellanrum. En struktur och ordning mår alla bra av. Alla elever har fått en intensiv träning i läsning och skrivning under hela mellanstadietiden, med undantag av en nyinflyttad. Det har varit en varierad träning med många olika arbetsformer och olika typer av texter. Läraren har pratat om olika texter och gett eleverna tydliga strategier för både läsning och skrivning. Det har ofta varit repetitioner i varje genre för att ge eleverna säkerhet och trygghet. Bildspråk har använts som komplement Sida 3 av 10

4 I matematik har eleverna arbetat mycket med problemlösning och resonemang kring matematik. Inga svar har varit fel utan svaren har gett ett diskussionsunderlag. Eleverna har arbetat enskilt, i par och i grupp. Lärarens arbete med trivsel och trygghet i gruppen har haft stor betydelse. Klassrumsklimatet har präglats av omtanke, kärlek och ett tillåtande klimat. Eleverna ska känna att de duger som de är och att var och en är bra på olika saker. Den här målmedvetna inriktningen tillsammans med uppmuntringsövningar och övningar att prata inför en grupp har syftat till att öka elevernas självförtroende och självkänsla. Utöver detta så har läraren också haft extra mycket kontakt med barnen som hade särskilda behov och gett dem stöd både socialt och kunskapsmässigt en eftermiddag efter skoltid varje vecka. Kontakterna med vårdnadshavarna till dessa elever har varit mycket tät. Ingen elev deltog i sommarskola. Andel med betygen A-E i resp ämne åk 6 vt2014 Ämne Tillinge Mönsterås kommun Bild % Biologi 94 89% Engelska % Fysik % Geografi % Hem- och konsumentkunskap % Historia % Idrott och hälsa % Kemi 94 87% Modersmål % Matematik 94 90% Musik 94 96% Religionskunskap % Samhällskunskap % Slöjd % Svenska % Svenska som andraspråk % Teknik 94 93% Meritvärdets medelvärde per skola och kön Kommun: Mönsterås Läsår: Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Skola Flickor Pojkar Total Tillingeskolan Total Sida 4 av 10

5 4. Åtgärder efter brukarundersökningen Åtgärderna för att stärka elevernas inflytande har fortsatt med klassråd, elevråd och matråd. Fritidshemmen har också fritidsråd. På de olika råden diskuteras också ofta vår likabehandlingsplan samt ordningsreglerna. Både ordningsreglerna och likabehandlingsplanen har gjorts om för att förbättra arbetsron. Antalet gemensamma elevens valdagar har minskat till en per termin till förmån för att eleverna kan välja att jobba mer extra med sina skolämnen. Höstens temadag handlade om värdegrunden och barnkonventionen. Skoldagarna har förlängts för de flesta klasserna för att dels hinna med rastaktiviteter med blandade elevgrupper och att kunna lägga in halvklasstimmar så att eleverna får mer stöd. Förstärkt lärartäthet med 2 lärare i klassrummet samtidigt förbättrar både måluppfyllelsen och arbetsron. En enkät är genomförd med eleverna F-6 i december. På frågan om eleverna trivs på skolan är det 4 elever som på en 10-gradig skala ger ett lågt svar 1-4. En stor majoritet, 80 %, svarar 9 och 10 dvs att de stortrivs. På frågan om de trivs i sin klass är det 1 elev som ger lågt svar 1-4. Hela 87 % av eleverna har svarat 9 eller 10. På frågan har du någon att vara med på rasten finns det ingen elev som har svarat sällan eller aldrig (1-5). Fortfarande kan 4 elever ibland känna rädsla för andra elever, men det innebär att vi når en trygghetsfaktor på över 95%. Alla elever utom 3 vet vart de kan få extra hjälp av vuxen om det behövs på rasten. 5. Verksamheternas kvalitet På Tillingeskolan är samtliga lärare behöriga utom lärarna i slöjd som nu vidareutbildar sig respektive söker legitimation för sina behörigheter. I förskoleklassen har båda förskollärarna behörighet och på fritidshemmen har alla utom en adekvat utbildning. Under året har elevassistenter och resurspersoner byts ut mot behöriga lärare. Två förstelärare finns anställda på Tillingeskolan. Vi har infört ett nytt tjänstefördelningssystem med fler lärare i klassrummen som tydligt har höjt kvalitén genom att eleverna får mer hjälp och stöttning och samverkan mellan kollegor har ökat. Skoldagarnas längd har ökat för att ge mer utrymme för halvklasstimmar och organiserade rastaktiviteter. Läsning finns på schemat i alla klasser 1-6 under 3 dagar i veckan. Kontrollstationerna har utökats för hela kommunen och kompletterats med läsutvecklingsschema för Tillingeskolan. Sida 5 av 10

6 Under höstterminen har lärarna gått en ledarskapsutbildning ledd av Linnéuniversitetet. Målet med den var att förtydliga skollagens krav på att all undervisning ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. I de praktiska uppgifter som ingått i den här kursen har Tillingeskolans lärare arbetat med läsning i två lag, ett för åk 1-3 och ett lag för åk 4-6. Kopplingarna mellan teori och praktik blev då tydliga. Inför höstterminen 2015 önskar vi delta i skolverkets projekt Läslyftet. En klar majoritet av lärarna på Tillingeskolan har nu 40-timmarsavtal. Vi har också infört det nya resursfördelningssystemet med lärarförtätning fullt ut. Resultatet av lärarförtätningen är mycket positivt för både lärare och elever. 6. Andra viktiga händelser För att förbättra resultaten på sikt så arbetar vi från och med höstterminen med en lärarförstärkning. Den innebär att lärarna oftast arbetar 2 och 2, där en lärare har huvudansvar för undervisningen och den andra läraren hjälper till som en resurs. Varje lärare har ett antal timmar som den ansvarar för och ett antal timmar som resurs, sammanlagt blir det upp till 22 timmar per vecka med eleverna i undervisningen för flertalet lärare. Huvudansvar för undervisning har var och en mellan 50 och 60 % av den tiden. På det här sättet räknar vi med att eleverna ska kunna få mer hjälp och en bättre måluppfyllelse. På sikt räknar vi också med att ha smidiga och bra överlämningar inom skolan. Det här läsåret så har läraren i åk 3 lite undervisningstid i förskoleklassen för att lära känna eleverna inför att hon ska vara klassföreståndare för dem i åk 1. Läraren i åk 4 är i åk 1 och lärarna i åk 5 och 6 i åk 2 respektive 3. Förskolläraren i förskoleklassen arbetar del av sin tjänst på fritidshemmet Jollen där 5-åringarna finns nu också. Vi kommer också att arbeta vidare med hur vi på ett tydligt sätt kan kommunicera kunskapsmålen till vårdnadshavarna men också till eleverna. Detta genom beskrivningar av arbetsområden innan de startar men också hur vi utformar åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Här är det viktigt att hitta bra metoder så att lärare inte fastnar i alltför mycket administration. Det har varit ett tufft klimat på rasterna och detta försöker vi avhjälpa dels genom ett arbete kring likabehandlingsplanen men också genom att lägga in rastaktiviteter som leds av fritidshemmets personal. Ordningsreglerna har också setts över. Sida 6 av 10

7 Fritidshemmet Jollen har nu hand om fritidshemsbarnen i förskoleklassen och åk1 i samarbete med förskoleavdelningen Ekan med femåringar. Där finns nu 8 barn som är 5-åringar och 22 fritidshemsbarn som på eftermiddagarna jobbar lite mer tematiskt. De äldre fritidshemseleverna, från åk 2 och uppåt, håller till i Kompassen i Piren. De 26 eleverna som finns där ska nu kunna få mer stöd med läxläsning och andra aktiviteter. Detta är ett komplement till läxhjälpen inom skolans ram. Båda fritidshemmen har personal som arbetar både i skolan och på fritidshemmen. Fritidshemmen har som mål att öka inflytandet genom att ha fritidsråd. De har också som mål att med stöd av elevhälsan medverka i åtgärdsprogrammen för eleverna. Delningen av fritidshemmet i två delar har inneburit att verksamheterna kan bättre anpassas för elevernas olika åldrar. I samband med att vi flyttat för att göra plats för ett fritidshem till så passade vi också på att skapa ett läsrum där klasserna kan gå in och ha sin läsning och få lite extra inspiration. Musiksalen har också gjorts om till en kombinerad musiksal och rum för NO-undervisning. Detta för att undervisningen i NO ska ha sitt material samlat och bli mer effektiv. Eleverna har ombetts namnge om någon säger eller gör dumma saker mot dem själva eller någon annan och också om de upplever att någon är ensam. Samtliga elever som har omnämnts och deras vårdnadshavare har kontaktats. Klassföreståndare och elevhälsan har jobbat tillsammans med detta Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på Tillingeskolan. De var mycket nöjda med resultatet och hade inga anmärkningar. Diskrimineringsombudsmannen har granskat vårt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. DO bedömer att vi följer 3 kap diskrimineringslagen. De ger däremot rekommendationer att vi tydligare slår fast att sexuella trakasserier inte tolereras. Brandskyddsinspektion har genomförts och vår brandskyddsplan är godkänd. Utrymningsövning har genomförts tillsammans med räddningstjänsten på ett bra sätt enligt deras rapport. Problem med en utrymningstrappa konstaterades och överlämnades till fastighetskontoret. Tillingeskolan är en pilotskola för återvinning och miljön. Genom att sortera papper, kartong, glas, plast och metall vill vi lära eleverna ta ansvar för den miljö de själva kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Sida 7 av 10

8 7. Anmälda kränkningar Antalet kränkningar har sjunkit markant om man jämför vårterminen med hösten. Under våren hade vi 35 olika kränkningar och under hösten 5. Det är fortfarande inte helt fritt från kränkningar men definitivt på väg åt rätt håll. Nya ordningsregler upprättades i april och dessa diskuteras ofta i klassrummen och på elevråd. Rastvaktsystemet har setts över och rastaktiviteter finns ibland. En del åtgärder finns för enskilda elever. Arbetet fortsätter med diskussioner och övningar med eleverna både enskilt och i grupper. Målet är att skapa en helt trygg miljö. 8. Genomförd fortbildning Under vårterminen fullföljdes matematiklyftet. De lärare från Tillingeskolan som varit med där har upplevt det mycket krävande men positivt och givande. Det finns nu en större uppmärksamhet på hur frågor i matematik ställs. Det har blivit mer resonemang kring matematiken i undervisningen. Genomgångarna är fler liksom problemlösningsuppgifterna. Det har också varit bra att få diskutera med andra lärare och analysera. Det har ökat säkerheten kring planering och bedömning. I maj påbörjades också kompetensutveckling kring läsning. I samtliga klasser 1-6 arbetar vi med En läsande klass sedan höstterminstarten i augusti. Detta handlar om att ge eleverna strategier för läsförståelse. Som komplement till detta har vi också träning i läshastighet med hjälp av listläsning. Alla klasser har läsning på schemat 3 dagar i veckan. För att följa eleverna noggrant och också enkelt kunna visa vårdnadshavarna hur långt vi kommit med läsningen bokför vi eleverna i ett läsutvecklingsschema (LUS). Elevernas läsutveckling kommer där att stämmas av 3 gånger per år. Första gången var i oktober och nästa gång blir vecka 7. Vi har använt oss av tid på studiedagar, olika konferenser, gemensam och egen planeringstid för att bygga upp detta. Under höstterminen har lärarna gått en ledarskapsutbildning ledd av Linnéuniversitetet. Målet med den var att förtydliga skollagens krav på att all undervisning ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. I de praktiska uppgifter som ingått i den här kursen har Tillingeskolans lärare arbetat med läsning i två lag, ett för åk 1-3 och ett lag för åk 4-6. Kopplingarna mellan teori och praktik blev då tydliga. Förvaltningens specialpedagog har under hösten i små grupper haft genomgångar i praktisk användning av I-pad för alla lärare/förskollärare F-6 och fritidspedagogerna på fritidshemmen. Fritidspedagogerna har gjort olika studiebesök på andra fritidshem för att få tips att utveckla sin verksamhet. Sida 8 av 10

9 9. Barnkulturaktiviteter Arrangemang vt 14 Åk 1 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse Åk 2 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse Åk 3 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Stenåldersdag Åk 4 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater, Medeltidsdag Åk 5 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater Åk 6 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater, Filmskapande Arrangemang ht 14 Åk 1 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisprojekt Likabehandling, Teater En häxas dagbok, Tomteorkestern Åk 2 har fått arrangemanget/arrangemangen: Teater En häxas dagbok, Tomteorkestern Åk 3 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisprojekt Likabehandling, Teater en häxas dagbok, Stenåldersdag, Tomteorkestern Åk 4 har fått arrangemanget/arrangemangen: Besök på Döderhultsmuséet och Experimentlabbet, Tomteorkestern, Teater Bless Åk 5 har fått arrangemanget/arrangemangen: Tomteorkestern, Teater Bless Åk 6 har fått arrangemanget/arrangemangen: Filmskapande, Tomteorkestern, Teater Bless 12. Kommunfullmäktiges mål Attraktionskraft Mönsterås Mönsterås ska vara regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Vi arbetar med att utveckla skola och fritidshem till en så hög standard att eleverna när de sedan blir vuxna och bildar familj vill bosätta sig i kommunen. En viktig del i detta är att ge eleverna ett reellt inflytande. Sida 9 av 10

10 Vi gör studiebesök någon eller några gånger per läsår i det lokala näringslivet. Vi tar även del av gästföreläsande föräldrar som informerar om sina jobb. Vidare undervisar vi eleverna i näringslivsfrågor och samhällsekonomi och dess betydelse för global, nationell och lokalt näringsliv. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden Tillingeskolan har 1,99% i sjukfrånvaro. För att behålla ett lågt sjukfrånvarotal arbetar vi förebyggande med personalen. Alla har möjlighet att få handledning och stöd vid behov. Vi uppmuntrar att träningsbidraget utnyttjas för att förebygga arbetsskador och genom träning erhålla ett utökat skydd mot infektioner. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Vi planerar verksamheten utifrån befintlig budgetram och omorganiserar och omfördelar personal inom verksamheten för att utnyttja resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till ål' Den kommunala energianvändningen skall minska med 10 procent från 2009 till 2014 och med ytterligare 15 procent till Tillingeskolan är en pilotskola för återvinning och miljön. Vi lär eleverna effekterna av att återvinna material och den betydelse det har för miljön. Vi sorterar sedan i höstas papper, kartong, glas, plast och metall. Problemet för oss är att våra sorterade kärl sedan töms i samma container när det hämtas från skolan. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering.. Detta arbete pågår ständigt i skolan. Genom litteratur, grupparbeten och arbetsuppgifter hålls jämställdheten alltid aktuell för diskussioner i klasserna. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Syftet med undervisningen i idrott och hälsa är att ge eleverna kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Kvalitetsredovisningen är skriven av: rektor Lotta Elmbro Sida 10 av 10

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Parkskolan Inledning Kvalitetsredovisningen är sammanställd av rektor och bitr rektor med underlag som kommer från personalen i verksamheten. Vid vårterminens slut gjordes

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Ljungnässkolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ljungnäs fkl/grundskola/fritids/öppen förskola Intäkter -30 000-820 418 2734,7% Personalkostnader 16 415 546 15 836 314

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Analys Vi har dragit över budgeten när det gäller personal på fritids och extra stöd. Vi började året

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit grundskolans uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt arbetslagens utvärdering

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling

Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Norrmalmskolan 1/8-13-30/6-14 Med främjande, åtgärdande och förebyggande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Kyrkskolan läsåret 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Kyrkskolan Läsåret 2012-2013 Hur blev det? Verksamhetsmål för Kyrkskolan 2011-2012 Alla elever i behov av särskilt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 1(16) Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 2(16) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal... 2 Arbetsprocesser i grundskolan...... 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013 26 juni 2013 Plan för det systematiska kvalitetsarbetet ANSVAR OCH ORGANISATION (Här beskrivs ansvarsfördelning och organisation av kvalitetsarbetet över

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Backaskolan Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013/2014 1 Sally Bauerskolans Högstadium Redovisningen avser Sally Bauerskolans Högstadium där Kristian Bengtsson är rektor. 2 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015

Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-08 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Norrsätraskolan åk 5 våren 2015 2012 13 svarande av 15 elever, 7 flickor och 6 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 87 % 2013 13 svarande av

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer