Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014"

Transkript

1 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter ,0% Personalkostnader ,1% Övriga kostnader ,5% Timmernabben fkl/grundskola/fritids Summa ,6% Timmernabben särskilt stöd Personalkostnader ,3% Timmernabben särskilt stöd Summa ,3% Timmernabben övrigt Intäkter ,9% Personalkostnader ,3% Övriga kostnader ,8% Timmernabben övrigt Summa ,4% Resultat Under året 2014 har verksamheten vid Tillingeskolan delats från Skytteanska skolan och Alsteråskolan. Det underskott på Tillingeskolan som tidigare har vägts upp av överskott på skolorna och fritidshemmen i Ålem har gjort att bemanningen på Tillingeskolans alla delar: grundskola, fritidshem och extra stöd var för stor under våren. På grund av detta gjordes en tjänsteplanering för hösten med ca 1,2 tjänster mindre i verksamheten än vad som var tilldelat i det nya resursfördelningssystemet. Elevers behov av och rätt till extra stöd gjorde dock att vi tog in mer personal i tjänst under de sista veckorna på terminen. De 1,2 tjänster som den nya resurstilldelningen gav extra till Tillingeskolan annonserades i november och tillsattes med start i januari Inför höstterminen delade vi fritidshemmet i 2 delar eftersom förskolan behövde plats för sina 5-åringar. Eleverna i förskoleklassen och åk 1 har sitt fritidshem på Jollen tillsammans med 5-åringarna på morgon- och eftermiddagstid. De äldre fritidshemseleverna har flyttat till Kompassen i Pirenhuset. Det har också inneburit en extra kostnad eftersom vi behövt ha öppning och stängning på 2 ställen för att ge 5-åringar så mycket ro som möjligt. Sida 1 av 10

2 2. Måluppfyllelse och kontrollstationer Andel elever i årskurs 3 vt 2014 som bedöms klara kunskapskraven i Svenska Tillingeskolan Mönsterås kommun Flickor 100% 99% Pojkar 86% 89% Total andel 91% 94% Antal elever Andel elever i årskurs 3 vt 2014 som bedöms klara kunskapskraven i Matematik Tillingeskolan Mönsterås kommun Flickor 100% 91% Pojkar 29% 79% Total andel 55% 86% Antal elever Andel elever (%) med godkänt provbetyg per ämnesprov Antal elever Tillinge som skrev Ämnesprov - ämne provet Engelska åk 6 - EN Matematik åk 6 - MA NO-ämnen åk SO-ämnen åk Svenska åk 6 - SV Svenska åk 6 - SVA Vid de nationella proven i åk 3 hade eleverna mycket goda förutsättningar vid genomförandet men nådde ändå inte några bra resultat. Det är också en stor skillnaden mellan andelen som har klarat nationella proven och andelen som har bedömts klara kunskapsmålen i både matematik och svenska. Vid en analys av dokumentationen elev för elev konstaterar vi att vardagsläsningen inte kommit igång riktigt för alla i åk 3. Eftersom grunden för de flesta ämnena är läskunnighet så startades också ett läsprojekt där alla klasserna åk 1-6 har lästräning på schemat 20 minuter på morgonen 3 dagar i veckan från höstterminsstarten. Det är 60 minuter svenska som används till detta. Det är en strukturerad träning av både läsförståelse och läshastighet. Vi använder oss av En läsande klass kompletterat med läshastighetsträning. Läsningen ingick också som praktiskt arbetsområde i ledarskapsutbildningen för samtliga lärare på skolan. Sida 2 av 10

3 Forskning visar att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och informella metoder är mer framgångsrika. Därför har vi börjat med att stämma av varje elev på skolan mot ett läsutvecklingsschema, LUS, 3 gånger per läsår. Den första avstämningen gjordes i oktober och den andra genomförs nu före sportlovet, vi kan därför ännu inte redovisa några resultat från detta. Vi ser dock redan nu att vi kan sätta in tidiga insatser för de elever som behöver stöd i sin läsutveckling. Vi har arbetat med Bornholmsmodellen för språkutvecklingen i förskoleklassen och det har varit ett bra stöd som vi kommer att fortsätta med som ett tillägg till kommunens övriga kontrollstationer i svenska och matematik. Elevens val struktureras upp på ett nytt sätt så att eleverna kan välja vilka ämnen de vill arbeta extra med. Det är viktigt att slå vakt om att undervisningstiden används till lärande. Därför är också skoldagarna nu något längre så att det finns plats för både halvklasslektioner och gemensamma rastaktiviteter. Fritidshemmens roll att stödja elevernas utveckling har tydliggjorts med läxhjälp på fritidshemmet, praktiska övningar, medverkan i åtgärdsprogram, inflytande via fritidsråd. Vi kommer också att arbeta vidare med hur vi på ett tydligt sätt kan kommunicera kunskapsmålen till vårdnadshavarna men också till eleverna. Detta genom beskrivningar av arbetsområden innan de startar men också hur vi utformar åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Här är det viktigt att hitta bra metoder så att lärare inte fastnar i alltför mycket administration. 3. Betygsredovisning samt resultat av sommarskola: Resultaten för åk 6 under förra läsåret såg bra ut både när det gäller betygen, meritvärde 218, och de nationella proven. Till exempel var det ingen elev som hade sämre än betyget D på nationella provens läsförståelse. I en analys av vad som åstadkommit bra resultat bedömer vi följande punkter som viktiga: Förväntningarna på eleverna var stora. Förutsättningarna för eleverna var klargjorda så de visste vad de skulle åstadkomma och vilka mål som skulle uppnås. Det är viktigt att kontrollera att alla är med och repetera med jämna mellanrum. En struktur och ordning mår alla bra av. Alla elever har fått en intensiv träning i läsning och skrivning under hela mellanstadietiden, med undantag av en nyinflyttad. Det har varit en varierad träning med många olika arbetsformer och olika typer av texter. Läraren har pratat om olika texter och gett eleverna tydliga strategier för både läsning och skrivning. Det har ofta varit repetitioner i varje genre för att ge eleverna säkerhet och trygghet. Bildspråk har använts som komplement Sida 3 av 10

4 I matematik har eleverna arbetat mycket med problemlösning och resonemang kring matematik. Inga svar har varit fel utan svaren har gett ett diskussionsunderlag. Eleverna har arbetat enskilt, i par och i grupp. Lärarens arbete med trivsel och trygghet i gruppen har haft stor betydelse. Klassrumsklimatet har präglats av omtanke, kärlek och ett tillåtande klimat. Eleverna ska känna att de duger som de är och att var och en är bra på olika saker. Den här målmedvetna inriktningen tillsammans med uppmuntringsövningar och övningar att prata inför en grupp har syftat till att öka elevernas självförtroende och självkänsla. Utöver detta så har läraren också haft extra mycket kontakt med barnen som hade särskilda behov och gett dem stöd både socialt och kunskapsmässigt en eftermiddag efter skoltid varje vecka. Kontakterna med vårdnadshavarna till dessa elever har varit mycket tät. Ingen elev deltog i sommarskola. Andel med betygen A-E i resp ämne åk 6 vt2014 Ämne Tillinge Mönsterås kommun Bild % Biologi 94 89% Engelska % Fysik % Geografi % Hem- och konsumentkunskap % Historia % Idrott och hälsa % Kemi 94 87% Modersmål % Matematik 94 90% Musik 94 96% Religionskunskap % Samhällskunskap % Slöjd % Svenska % Svenska som andraspråk % Teknik 94 93% Meritvärdets medelvärde per skola och kön Kommun: Mönsterås Läsår: Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Skola Flickor Pojkar Total Tillingeskolan Total Sida 4 av 10

5 4. Åtgärder efter brukarundersökningen Åtgärderna för att stärka elevernas inflytande har fortsatt med klassråd, elevråd och matråd. Fritidshemmen har också fritidsråd. På de olika råden diskuteras också ofta vår likabehandlingsplan samt ordningsreglerna. Både ordningsreglerna och likabehandlingsplanen har gjorts om för att förbättra arbetsron. Antalet gemensamma elevens valdagar har minskat till en per termin till förmån för att eleverna kan välja att jobba mer extra med sina skolämnen. Höstens temadag handlade om värdegrunden och barnkonventionen. Skoldagarna har förlängts för de flesta klasserna för att dels hinna med rastaktiviteter med blandade elevgrupper och att kunna lägga in halvklasstimmar så att eleverna får mer stöd. Förstärkt lärartäthet med 2 lärare i klassrummet samtidigt förbättrar både måluppfyllelsen och arbetsron. En enkät är genomförd med eleverna F-6 i december. På frågan om eleverna trivs på skolan är det 4 elever som på en 10-gradig skala ger ett lågt svar 1-4. En stor majoritet, 80 %, svarar 9 och 10 dvs att de stortrivs. På frågan om de trivs i sin klass är det 1 elev som ger lågt svar 1-4. Hela 87 % av eleverna har svarat 9 eller 10. På frågan har du någon att vara med på rasten finns det ingen elev som har svarat sällan eller aldrig (1-5). Fortfarande kan 4 elever ibland känna rädsla för andra elever, men det innebär att vi når en trygghetsfaktor på över 95%. Alla elever utom 3 vet vart de kan få extra hjälp av vuxen om det behövs på rasten. 5. Verksamheternas kvalitet På Tillingeskolan är samtliga lärare behöriga utom lärarna i slöjd som nu vidareutbildar sig respektive söker legitimation för sina behörigheter. I förskoleklassen har båda förskollärarna behörighet och på fritidshemmen har alla utom en adekvat utbildning. Under året har elevassistenter och resurspersoner byts ut mot behöriga lärare. Två förstelärare finns anställda på Tillingeskolan. Vi har infört ett nytt tjänstefördelningssystem med fler lärare i klassrummen som tydligt har höjt kvalitén genom att eleverna får mer hjälp och stöttning och samverkan mellan kollegor har ökat. Skoldagarnas längd har ökat för att ge mer utrymme för halvklasstimmar och organiserade rastaktiviteter. Läsning finns på schemat i alla klasser 1-6 under 3 dagar i veckan. Kontrollstationerna har utökats för hela kommunen och kompletterats med läsutvecklingsschema för Tillingeskolan. Sida 5 av 10

6 Under höstterminen har lärarna gått en ledarskapsutbildning ledd av Linnéuniversitetet. Målet med den var att förtydliga skollagens krav på att all undervisning ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. I de praktiska uppgifter som ingått i den här kursen har Tillingeskolans lärare arbetat med läsning i två lag, ett för åk 1-3 och ett lag för åk 4-6. Kopplingarna mellan teori och praktik blev då tydliga. Inför höstterminen 2015 önskar vi delta i skolverkets projekt Läslyftet. En klar majoritet av lärarna på Tillingeskolan har nu 40-timmarsavtal. Vi har också infört det nya resursfördelningssystemet med lärarförtätning fullt ut. Resultatet av lärarförtätningen är mycket positivt för både lärare och elever. 6. Andra viktiga händelser För att förbättra resultaten på sikt så arbetar vi från och med höstterminen med en lärarförstärkning. Den innebär att lärarna oftast arbetar 2 och 2, där en lärare har huvudansvar för undervisningen och den andra läraren hjälper till som en resurs. Varje lärare har ett antal timmar som den ansvarar för och ett antal timmar som resurs, sammanlagt blir det upp till 22 timmar per vecka med eleverna i undervisningen för flertalet lärare. Huvudansvar för undervisning har var och en mellan 50 och 60 % av den tiden. På det här sättet räknar vi med att eleverna ska kunna få mer hjälp och en bättre måluppfyllelse. På sikt räknar vi också med att ha smidiga och bra överlämningar inom skolan. Det här läsåret så har läraren i åk 3 lite undervisningstid i förskoleklassen för att lära känna eleverna inför att hon ska vara klassföreståndare för dem i åk 1. Läraren i åk 4 är i åk 1 och lärarna i åk 5 och 6 i åk 2 respektive 3. Förskolläraren i förskoleklassen arbetar del av sin tjänst på fritidshemmet Jollen där 5-åringarna finns nu också. Vi kommer också att arbeta vidare med hur vi på ett tydligt sätt kan kommunicera kunskapsmålen till vårdnadshavarna men också till eleverna. Detta genom beskrivningar av arbetsområden innan de startar men också hur vi utformar åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Här är det viktigt att hitta bra metoder så att lärare inte fastnar i alltför mycket administration. Det har varit ett tufft klimat på rasterna och detta försöker vi avhjälpa dels genom ett arbete kring likabehandlingsplanen men också genom att lägga in rastaktiviteter som leds av fritidshemmets personal. Ordningsreglerna har också setts över. Sida 6 av 10

7 Fritidshemmet Jollen har nu hand om fritidshemsbarnen i förskoleklassen och åk1 i samarbete med förskoleavdelningen Ekan med femåringar. Där finns nu 8 barn som är 5-åringar och 22 fritidshemsbarn som på eftermiddagarna jobbar lite mer tematiskt. De äldre fritidshemseleverna, från åk 2 och uppåt, håller till i Kompassen i Piren. De 26 eleverna som finns där ska nu kunna få mer stöd med läxläsning och andra aktiviteter. Detta är ett komplement till läxhjälpen inom skolans ram. Båda fritidshemmen har personal som arbetar både i skolan och på fritidshemmen. Fritidshemmen har som mål att öka inflytandet genom att ha fritidsråd. De har också som mål att med stöd av elevhälsan medverka i åtgärdsprogrammen för eleverna. Delningen av fritidshemmet i två delar har inneburit att verksamheterna kan bättre anpassas för elevernas olika åldrar. I samband med att vi flyttat för att göra plats för ett fritidshem till så passade vi också på att skapa ett läsrum där klasserna kan gå in och ha sin läsning och få lite extra inspiration. Musiksalen har också gjorts om till en kombinerad musiksal och rum för NO-undervisning. Detta för att undervisningen i NO ska ha sitt material samlat och bli mer effektiv. Eleverna har ombetts namnge om någon säger eller gör dumma saker mot dem själva eller någon annan och också om de upplever att någon är ensam. Samtliga elever som har omnämnts och deras vårdnadshavare har kontaktats. Klassföreståndare och elevhälsan har jobbat tillsammans med detta Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på Tillingeskolan. De var mycket nöjda med resultatet och hade inga anmärkningar. Diskrimineringsombudsmannen har granskat vårt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. DO bedömer att vi följer 3 kap diskrimineringslagen. De ger däremot rekommendationer att vi tydligare slår fast att sexuella trakasserier inte tolereras. Brandskyddsinspektion har genomförts och vår brandskyddsplan är godkänd. Utrymningsövning har genomförts tillsammans med räddningstjänsten på ett bra sätt enligt deras rapport. Problem med en utrymningstrappa konstaterades och överlämnades till fastighetskontoret. Tillingeskolan är en pilotskola för återvinning och miljön. Genom att sortera papper, kartong, glas, plast och metall vill vi lära eleverna ta ansvar för den miljö de själva kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Sida 7 av 10

8 7. Anmälda kränkningar Antalet kränkningar har sjunkit markant om man jämför vårterminen med hösten. Under våren hade vi 35 olika kränkningar och under hösten 5. Det är fortfarande inte helt fritt från kränkningar men definitivt på väg åt rätt håll. Nya ordningsregler upprättades i april och dessa diskuteras ofta i klassrummen och på elevråd. Rastvaktsystemet har setts över och rastaktiviteter finns ibland. En del åtgärder finns för enskilda elever. Arbetet fortsätter med diskussioner och övningar med eleverna både enskilt och i grupper. Målet är att skapa en helt trygg miljö. 8. Genomförd fortbildning Under vårterminen fullföljdes matematiklyftet. De lärare från Tillingeskolan som varit med där har upplevt det mycket krävande men positivt och givande. Det finns nu en större uppmärksamhet på hur frågor i matematik ställs. Det har blivit mer resonemang kring matematiken i undervisningen. Genomgångarna är fler liksom problemlösningsuppgifterna. Det har också varit bra att få diskutera med andra lärare och analysera. Det har ökat säkerheten kring planering och bedömning. I maj påbörjades också kompetensutveckling kring läsning. I samtliga klasser 1-6 arbetar vi med En läsande klass sedan höstterminstarten i augusti. Detta handlar om att ge eleverna strategier för läsförståelse. Som komplement till detta har vi också träning i läshastighet med hjälp av listläsning. Alla klasser har läsning på schemat 3 dagar i veckan. För att följa eleverna noggrant och också enkelt kunna visa vårdnadshavarna hur långt vi kommit med läsningen bokför vi eleverna i ett läsutvecklingsschema (LUS). Elevernas läsutveckling kommer där att stämmas av 3 gånger per år. Första gången var i oktober och nästa gång blir vecka 7. Vi har använt oss av tid på studiedagar, olika konferenser, gemensam och egen planeringstid för att bygga upp detta. Under höstterminen har lärarna gått en ledarskapsutbildning ledd av Linnéuniversitetet. Målet med den var att förtydliga skollagens krav på att all undervisning ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. I de praktiska uppgifter som ingått i den här kursen har Tillingeskolans lärare arbetat med läsning i två lag, ett för åk 1-3 och ett lag för åk 4-6. Kopplingarna mellan teori och praktik blev då tydliga. Förvaltningens specialpedagog har under hösten i små grupper haft genomgångar i praktisk användning av I-pad för alla lärare/förskollärare F-6 och fritidspedagogerna på fritidshemmen. Fritidspedagogerna har gjort olika studiebesök på andra fritidshem för att få tips att utveckla sin verksamhet. Sida 8 av 10

9 9. Barnkulturaktiviteter Arrangemang vt 14 Åk 1 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse Åk 2 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse Åk 3 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Stenåldersdag Åk 4 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater, Medeltidsdag Åk 5 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater Åk 6 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater, Filmskapande Arrangemang ht 14 Åk 1 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisprojekt Likabehandling, Teater En häxas dagbok, Tomteorkestern Åk 2 har fått arrangemanget/arrangemangen: Teater En häxas dagbok, Tomteorkestern Åk 3 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisprojekt Likabehandling, Teater en häxas dagbok, Stenåldersdag, Tomteorkestern Åk 4 har fått arrangemanget/arrangemangen: Besök på Döderhultsmuséet och Experimentlabbet, Tomteorkestern, Teater Bless Åk 5 har fått arrangemanget/arrangemangen: Tomteorkestern, Teater Bless Åk 6 har fått arrangemanget/arrangemangen: Filmskapande, Tomteorkestern, Teater Bless 12. Kommunfullmäktiges mål Attraktionskraft Mönsterås Mönsterås ska vara regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Vi arbetar med att utveckla skola och fritidshem till en så hög standard att eleverna när de sedan blir vuxna och bildar familj vill bosätta sig i kommunen. En viktig del i detta är att ge eleverna ett reellt inflytande. Sida 9 av 10

10 Vi gör studiebesök någon eller några gånger per läsår i det lokala näringslivet. Vi tar även del av gästföreläsande föräldrar som informerar om sina jobb. Vidare undervisar vi eleverna i näringslivsfrågor och samhällsekonomi och dess betydelse för global, nationell och lokalt näringsliv. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden Tillingeskolan har 1,99% i sjukfrånvaro. För att behålla ett lågt sjukfrånvarotal arbetar vi förebyggande med personalen. Alla har möjlighet att få handledning och stöd vid behov. Vi uppmuntrar att träningsbidraget utnyttjas för att förebygga arbetsskador och genom träning erhålla ett utökat skydd mot infektioner. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Vi planerar verksamheten utifrån befintlig budgetram och omorganiserar och omfördelar personal inom verksamheten för att utnyttja resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till ål' Den kommunala energianvändningen skall minska med 10 procent från 2009 till 2014 och med ytterligare 15 procent till Tillingeskolan är en pilotskola för återvinning och miljön. Vi lär eleverna effekterna av att återvinna material och den betydelse det har för miljön. Vi sorterar sedan i höstas papper, kartong, glas, plast och metall. Problemet för oss är att våra sorterade kärl sedan töms i samma container när det hämtas från skolan. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering.. Detta arbete pågår ständigt i skolan. Genom litteratur, grupparbeten och arbetsuppgifter hålls jämställdheten alltid aktuell för diskussioner i klasserna. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Syftet med undervisningen i idrott och hälsa är att ge eleverna kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Kvalitetsredovisningen är skriven av: rektor Lotta Elmbro Sida 10 av 10

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Mölstadskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Mölstad fkl/grundskola/fritids Intäkter -164 450-656 586 399,3% Personalkostnader 8 584 525 9 106 045 106,1% Övriga kostnader

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Fliseryds skola

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Fliseryds skola Sida av 8 Bokslut/Kvalitetsredovisning 20 Fliseryds skola. Ekonomiska resultat /avvikelser 29 Fliseryd fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-9 29 0,0% Personalkostnader 5 08 52 5 0 259 0,% Övriga kostnader

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds förskola 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Barnomsorg Fliseryd Intäkter -30 000-28 500 95,0% Personalkostnader 5 705 545 5 721 276 100,3% Övriga kostnader 91

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Parkskolan Inledning Kvalitetsredovisningen är sammanställd av rektor och bitr rektor med underlag som kommer från personalen i verksamheten. Vid vårterminens slut gjordes

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et

Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et Verksamhetsrapport för Mjälgamontessori läsår et 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Ljungnässkolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ljungnäs fkl/grundskola/fritids/öppen förskola Intäkter -30 000-820 418 2734,7% Personalkostnader 16 415 546 15 836 314

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2015-16 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Leif Hansson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2015-2016 Rektor Leif Hansson Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Tomtbergaskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Vår skolsköterska skriver i sin verksamhetsberättelse: En mycket trevlig skola där det är lätt att samarbeta

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Fliseryd fkl/grundskola/fritids Intäkter -30 000-130 709 435,7% Personalkostnader 6 257 141 5 899 277

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 2 Beslut Vittra i Jakobsberg Rektorn vid Vittra i Jakobsberg Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Vittra i Jakobsberg i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Kvalitetsanalys. Grimsåsskolan

Kvalitetsanalys. Grimsåsskolan Kvalitetsanalys Grimsåsskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete i verksamheten... 14 Övriga mål enligt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-09-12 Kvalitetsarbete för Jonsbo skola period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014

Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Grundskolan 1-6 och förskoleklass

Grundskolan 1-6 och förskoleklass Kvalitetsrapport Grundskolan 1-6 och förskoleklass Skolans namn Rektor.. Det svenska skolsystemet, förskolan, grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17 VERKSAMHETSPLAN Fröslundaskolan 16/17 1 KUNSKAPER Ökade kunskapsresultat Måluppfyllelsen ska öka för varje termin i alla ämnen i alla årskurser. Aktivitet: - Alla lärare skriver pedagogiska planeringar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016 KVALITETSRAPPORT Mariaskolans fritidshem Läsåret 2015/2016 1 1. Inledning 1.1 Organisation Mariaskolan leds av en heltidsanställd rektor. Ansvarsområdet omfattar grundskolan årskurs 1-6, förskoleklass

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Trollebo fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Karlbergsskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Ragnar Larsson och Cecilia Binbach 2015-06-17 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan

Kvalitetsanalys 14/15. Grimsåsskolan Kvalitetsanalys 14/15 Grimsåsskolan Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 6 Inflytande/delaktighet... 12 Arbete

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer