Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014"

Transkript

1 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter ,0% Personalkostnader ,1% Övriga kostnader ,5% Timmernabben fkl/grundskola/fritids Summa ,6% Timmernabben särskilt stöd Personalkostnader ,3% Timmernabben särskilt stöd Summa ,3% Timmernabben övrigt Intäkter ,9% Personalkostnader ,3% Övriga kostnader ,8% Timmernabben övrigt Summa ,4% Resultat Under året 2014 har verksamheten vid Tillingeskolan delats från Skytteanska skolan och Alsteråskolan. Det underskott på Tillingeskolan som tidigare har vägts upp av överskott på skolorna och fritidshemmen i Ålem har gjort att bemanningen på Tillingeskolans alla delar: grundskola, fritidshem och extra stöd var för stor under våren. På grund av detta gjordes en tjänsteplanering för hösten med ca 1,2 tjänster mindre i verksamheten än vad som var tilldelat i det nya resursfördelningssystemet. Elevers behov av och rätt till extra stöd gjorde dock att vi tog in mer personal i tjänst under de sista veckorna på terminen. De 1,2 tjänster som den nya resurstilldelningen gav extra till Tillingeskolan annonserades i november och tillsattes med start i januari Inför höstterminen delade vi fritidshemmet i 2 delar eftersom förskolan behövde plats för sina 5-åringar. Eleverna i förskoleklassen och åk 1 har sitt fritidshem på Jollen tillsammans med 5-åringarna på morgon- och eftermiddagstid. De äldre fritidshemseleverna har flyttat till Kompassen i Pirenhuset. Det har också inneburit en extra kostnad eftersom vi behövt ha öppning och stängning på 2 ställen för att ge 5-åringar så mycket ro som möjligt. Sida 1 av 10

2 2. Måluppfyllelse och kontrollstationer Andel elever i årskurs 3 vt 2014 som bedöms klara kunskapskraven i Svenska Tillingeskolan Mönsterås kommun Flickor 100% 99% Pojkar 86% 89% Total andel 91% 94% Antal elever Andel elever i årskurs 3 vt 2014 som bedöms klara kunskapskraven i Matematik Tillingeskolan Mönsterås kommun Flickor 100% 91% Pojkar 29% 79% Total andel 55% 86% Antal elever Andel elever (%) med godkänt provbetyg per ämnesprov Antal elever Tillinge som skrev Ämnesprov - ämne provet Engelska åk 6 - EN Matematik åk 6 - MA NO-ämnen åk SO-ämnen åk Svenska åk 6 - SV Svenska åk 6 - SVA Vid de nationella proven i åk 3 hade eleverna mycket goda förutsättningar vid genomförandet men nådde ändå inte några bra resultat. Det är också en stor skillnaden mellan andelen som har klarat nationella proven och andelen som har bedömts klara kunskapsmålen i både matematik och svenska. Vid en analys av dokumentationen elev för elev konstaterar vi att vardagsläsningen inte kommit igång riktigt för alla i åk 3. Eftersom grunden för de flesta ämnena är läskunnighet så startades också ett läsprojekt där alla klasserna åk 1-6 har lästräning på schemat 20 minuter på morgonen 3 dagar i veckan från höstterminsstarten. Det är 60 minuter svenska som används till detta. Det är en strukturerad träning av både läsförståelse och läshastighet. Vi använder oss av En läsande klass kompletterat med läshastighetsträning. Läsningen ingick också som praktiskt arbetsområde i ledarskapsutbildningen för samtliga lärare på skolan. Sida 2 av 10

3 Forskning visar att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och informella metoder är mer framgångsrika. Därför har vi börjat med att stämma av varje elev på skolan mot ett läsutvecklingsschema, LUS, 3 gånger per läsår. Den första avstämningen gjordes i oktober och den andra genomförs nu före sportlovet, vi kan därför ännu inte redovisa några resultat från detta. Vi ser dock redan nu att vi kan sätta in tidiga insatser för de elever som behöver stöd i sin läsutveckling. Vi har arbetat med Bornholmsmodellen för språkutvecklingen i förskoleklassen och det har varit ett bra stöd som vi kommer att fortsätta med som ett tillägg till kommunens övriga kontrollstationer i svenska och matematik. Elevens val struktureras upp på ett nytt sätt så att eleverna kan välja vilka ämnen de vill arbeta extra med. Det är viktigt att slå vakt om att undervisningstiden används till lärande. Därför är också skoldagarna nu något längre så att det finns plats för både halvklasslektioner och gemensamma rastaktiviteter. Fritidshemmens roll att stödja elevernas utveckling har tydliggjorts med läxhjälp på fritidshemmet, praktiska övningar, medverkan i åtgärdsprogram, inflytande via fritidsråd. Vi kommer också att arbeta vidare med hur vi på ett tydligt sätt kan kommunicera kunskapsmålen till vårdnadshavarna men också till eleverna. Detta genom beskrivningar av arbetsområden innan de startar men också hur vi utformar åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Här är det viktigt att hitta bra metoder så att lärare inte fastnar i alltför mycket administration. 3. Betygsredovisning samt resultat av sommarskola: Resultaten för åk 6 under förra läsåret såg bra ut både när det gäller betygen, meritvärde 218, och de nationella proven. Till exempel var det ingen elev som hade sämre än betyget D på nationella provens läsförståelse. I en analys av vad som åstadkommit bra resultat bedömer vi följande punkter som viktiga: Förväntningarna på eleverna var stora. Förutsättningarna för eleverna var klargjorda så de visste vad de skulle åstadkomma och vilka mål som skulle uppnås. Det är viktigt att kontrollera att alla är med och repetera med jämna mellanrum. En struktur och ordning mår alla bra av. Alla elever har fått en intensiv träning i läsning och skrivning under hela mellanstadietiden, med undantag av en nyinflyttad. Det har varit en varierad träning med många olika arbetsformer och olika typer av texter. Läraren har pratat om olika texter och gett eleverna tydliga strategier för både läsning och skrivning. Det har ofta varit repetitioner i varje genre för att ge eleverna säkerhet och trygghet. Bildspråk har använts som komplement Sida 3 av 10

4 I matematik har eleverna arbetat mycket med problemlösning och resonemang kring matematik. Inga svar har varit fel utan svaren har gett ett diskussionsunderlag. Eleverna har arbetat enskilt, i par och i grupp. Lärarens arbete med trivsel och trygghet i gruppen har haft stor betydelse. Klassrumsklimatet har präglats av omtanke, kärlek och ett tillåtande klimat. Eleverna ska känna att de duger som de är och att var och en är bra på olika saker. Den här målmedvetna inriktningen tillsammans med uppmuntringsövningar och övningar att prata inför en grupp har syftat till att öka elevernas självförtroende och självkänsla. Utöver detta så har läraren också haft extra mycket kontakt med barnen som hade särskilda behov och gett dem stöd både socialt och kunskapsmässigt en eftermiddag efter skoltid varje vecka. Kontakterna med vårdnadshavarna till dessa elever har varit mycket tät. Ingen elev deltog i sommarskola. Andel med betygen A-E i resp ämne åk 6 vt2014 Ämne Tillinge Mönsterås kommun Bild % Biologi 94 89% Engelska % Fysik % Geografi % Hem- och konsumentkunskap % Historia % Idrott och hälsa % Kemi 94 87% Modersmål % Matematik 94 90% Musik 94 96% Religionskunskap % Samhällskunskap % Slöjd % Svenska % Svenska som andraspråk % Teknik 94 93% Meritvärdets medelvärde per skola och kön Kommun: Mönsterås Läsår: Årskurs: 6 Termin: Vt år 6 Skola Flickor Pojkar Total Tillingeskolan Total Sida 4 av 10

5 4. Åtgärder efter brukarundersökningen Åtgärderna för att stärka elevernas inflytande har fortsatt med klassråd, elevråd och matråd. Fritidshemmen har också fritidsråd. På de olika råden diskuteras också ofta vår likabehandlingsplan samt ordningsreglerna. Både ordningsreglerna och likabehandlingsplanen har gjorts om för att förbättra arbetsron. Antalet gemensamma elevens valdagar har minskat till en per termin till förmån för att eleverna kan välja att jobba mer extra med sina skolämnen. Höstens temadag handlade om värdegrunden och barnkonventionen. Skoldagarna har förlängts för de flesta klasserna för att dels hinna med rastaktiviteter med blandade elevgrupper och att kunna lägga in halvklasstimmar så att eleverna får mer stöd. Förstärkt lärartäthet med 2 lärare i klassrummet samtidigt förbättrar både måluppfyllelsen och arbetsron. En enkät är genomförd med eleverna F-6 i december. På frågan om eleverna trivs på skolan är det 4 elever som på en 10-gradig skala ger ett lågt svar 1-4. En stor majoritet, 80 %, svarar 9 och 10 dvs att de stortrivs. På frågan om de trivs i sin klass är det 1 elev som ger lågt svar 1-4. Hela 87 % av eleverna har svarat 9 eller 10. På frågan har du någon att vara med på rasten finns det ingen elev som har svarat sällan eller aldrig (1-5). Fortfarande kan 4 elever ibland känna rädsla för andra elever, men det innebär att vi når en trygghetsfaktor på över 95%. Alla elever utom 3 vet vart de kan få extra hjälp av vuxen om det behövs på rasten. 5. Verksamheternas kvalitet På Tillingeskolan är samtliga lärare behöriga utom lärarna i slöjd som nu vidareutbildar sig respektive söker legitimation för sina behörigheter. I förskoleklassen har båda förskollärarna behörighet och på fritidshemmen har alla utom en adekvat utbildning. Under året har elevassistenter och resurspersoner byts ut mot behöriga lärare. Två förstelärare finns anställda på Tillingeskolan. Vi har infört ett nytt tjänstefördelningssystem med fler lärare i klassrummen som tydligt har höjt kvalitén genom att eleverna får mer hjälp och stöttning och samverkan mellan kollegor har ökat. Skoldagarnas längd har ökat för att ge mer utrymme för halvklasstimmar och organiserade rastaktiviteter. Läsning finns på schemat i alla klasser 1-6 under 3 dagar i veckan. Kontrollstationerna har utökats för hela kommunen och kompletterats med läsutvecklingsschema för Tillingeskolan. Sida 5 av 10

6 Under höstterminen har lärarna gått en ledarskapsutbildning ledd av Linnéuniversitetet. Målet med den var att förtydliga skollagens krav på att all undervisning ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. I de praktiska uppgifter som ingått i den här kursen har Tillingeskolans lärare arbetat med läsning i två lag, ett för åk 1-3 och ett lag för åk 4-6. Kopplingarna mellan teori och praktik blev då tydliga. Inför höstterminen 2015 önskar vi delta i skolverkets projekt Läslyftet. En klar majoritet av lärarna på Tillingeskolan har nu 40-timmarsavtal. Vi har också infört det nya resursfördelningssystemet med lärarförtätning fullt ut. Resultatet av lärarförtätningen är mycket positivt för både lärare och elever. 6. Andra viktiga händelser För att förbättra resultaten på sikt så arbetar vi från och med höstterminen med en lärarförstärkning. Den innebär att lärarna oftast arbetar 2 och 2, där en lärare har huvudansvar för undervisningen och den andra läraren hjälper till som en resurs. Varje lärare har ett antal timmar som den ansvarar för och ett antal timmar som resurs, sammanlagt blir det upp till 22 timmar per vecka med eleverna i undervisningen för flertalet lärare. Huvudansvar för undervisning har var och en mellan 50 och 60 % av den tiden. På det här sättet räknar vi med att eleverna ska kunna få mer hjälp och en bättre måluppfyllelse. På sikt räknar vi också med att ha smidiga och bra överlämningar inom skolan. Det här läsåret så har läraren i åk 3 lite undervisningstid i förskoleklassen för att lära känna eleverna inför att hon ska vara klassföreståndare för dem i åk 1. Läraren i åk 4 är i åk 1 och lärarna i åk 5 och 6 i åk 2 respektive 3. Förskolläraren i förskoleklassen arbetar del av sin tjänst på fritidshemmet Jollen där 5-åringarna finns nu också. Vi kommer också att arbeta vidare med hur vi på ett tydligt sätt kan kommunicera kunskapsmålen till vårdnadshavarna men också till eleverna. Detta genom beskrivningar av arbetsområden innan de startar men också hur vi utformar åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Här är det viktigt att hitta bra metoder så att lärare inte fastnar i alltför mycket administration. Det har varit ett tufft klimat på rasterna och detta försöker vi avhjälpa dels genom ett arbete kring likabehandlingsplanen men också genom att lägga in rastaktiviteter som leds av fritidshemmets personal. Ordningsreglerna har också setts över. Sida 6 av 10

7 Fritidshemmet Jollen har nu hand om fritidshemsbarnen i förskoleklassen och åk1 i samarbete med förskoleavdelningen Ekan med femåringar. Där finns nu 8 barn som är 5-åringar och 22 fritidshemsbarn som på eftermiddagarna jobbar lite mer tematiskt. De äldre fritidshemseleverna, från åk 2 och uppåt, håller till i Kompassen i Piren. De 26 eleverna som finns där ska nu kunna få mer stöd med läxläsning och andra aktiviteter. Detta är ett komplement till läxhjälpen inom skolans ram. Båda fritidshemmen har personal som arbetar både i skolan och på fritidshemmen. Fritidshemmen har som mål att öka inflytandet genom att ha fritidsråd. De har också som mål att med stöd av elevhälsan medverka i åtgärdsprogrammen för eleverna. Delningen av fritidshemmet i två delar har inneburit att verksamheterna kan bättre anpassas för elevernas olika åldrar. I samband med att vi flyttat för att göra plats för ett fritidshem till så passade vi också på att skapa ett läsrum där klasserna kan gå in och ha sin läsning och få lite extra inspiration. Musiksalen har också gjorts om till en kombinerad musiksal och rum för NO-undervisning. Detta för att undervisningen i NO ska ha sitt material samlat och bli mer effektiv. Eleverna har ombetts namnge om någon säger eller gör dumma saker mot dem själva eller någon annan och också om de upplever att någon är ensam. Samtliga elever som har omnämnts och deras vårdnadshavare har kontaktats. Klassföreståndare och elevhälsan har jobbat tillsammans med detta Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på Tillingeskolan. De var mycket nöjda med resultatet och hade inga anmärkningar. Diskrimineringsombudsmannen har granskat vårt arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. DO bedömer att vi följer 3 kap diskrimineringslagen. De ger däremot rekommendationer att vi tydligare slår fast att sexuella trakasserier inte tolereras. Brandskyddsinspektion har genomförts och vår brandskyddsplan är godkänd. Utrymningsövning har genomförts tillsammans med räddningstjänsten på ett bra sätt enligt deras rapport. Problem med en utrymningstrappa konstaterades och överlämnades till fastighetskontoret. Tillingeskolan är en pilotskola för återvinning och miljön. Genom att sortera papper, kartong, glas, plast och metall vill vi lära eleverna ta ansvar för den miljö de själva kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Sida 7 av 10

8 7. Anmälda kränkningar Antalet kränkningar har sjunkit markant om man jämför vårterminen med hösten. Under våren hade vi 35 olika kränkningar och under hösten 5. Det är fortfarande inte helt fritt från kränkningar men definitivt på väg åt rätt håll. Nya ordningsregler upprättades i april och dessa diskuteras ofta i klassrummen och på elevråd. Rastvaktsystemet har setts över och rastaktiviteter finns ibland. En del åtgärder finns för enskilda elever. Arbetet fortsätter med diskussioner och övningar med eleverna både enskilt och i grupper. Målet är att skapa en helt trygg miljö. 8. Genomförd fortbildning Under vårterminen fullföljdes matematiklyftet. De lärare från Tillingeskolan som varit med där har upplevt det mycket krävande men positivt och givande. Det finns nu en större uppmärksamhet på hur frågor i matematik ställs. Det har blivit mer resonemang kring matematiken i undervisningen. Genomgångarna är fler liksom problemlösningsuppgifterna. Det har också varit bra att få diskutera med andra lärare och analysera. Det har ökat säkerheten kring planering och bedömning. I maj påbörjades också kompetensutveckling kring läsning. I samtliga klasser 1-6 arbetar vi med En läsande klass sedan höstterminstarten i augusti. Detta handlar om att ge eleverna strategier för läsförståelse. Som komplement till detta har vi också träning i läshastighet med hjälp av listläsning. Alla klasser har läsning på schemat 3 dagar i veckan. För att följa eleverna noggrant och också enkelt kunna visa vårdnadshavarna hur långt vi kommit med läsningen bokför vi eleverna i ett läsutvecklingsschema (LUS). Elevernas läsutveckling kommer där att stämmas av 3 gånger per år. Första gången var i oktober och nästa gång blir vecka 7. Vi har använt oss av tid på studiedagar, olika konferenser, gemensam och egen planeringstid för att bygga upp detta. Under höstterminen har lärarna gått en ledarskapsutbildning ledd av Linnéuniversitetet. Målet med den var att förtydliga skollagens krav på att all undervisning ska bygga på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. I de praktiska uppgifter som ingått i den här kursen har Tillingeskolans lärare arbetat med läsning i två lag, ett för åk 1-3 och ett lag för åk 4-6. Kopplingarna mellan teori och praktik blev då tydliga. Förvaltningens specialpedagog har under hösten i små grupper haft genomgångar i praktisk användning av I-pad för alla lärare/förskollärare F-6 och fritidspedagogerna på fritidshemmen. Fritidspedagogerna har gjort olika studiebesök på andra fritidshem för att få tips att utveckla sin verksamhet. Sida 8 av 10

9 9. Barnkulturaktiviteter Arrangemang vt 14 Åk 1 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse Åk 2 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse Åk 3 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Stenåldersdag Åk 4 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater, Medeltidsdag Åk 5 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater Åk 6 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisengelska med musik sång och rörelse, Teater, Filmskapande Arrangemang ht 14 Åk 1 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisprojekt Likabehandling, Teater En häxas dagbok, Tomteorkestern Åk 2 har fått arrangemanget/arrangemangen: Teater En häxas dagbok, Tomteorkestern Åk 3 har fått arrangemanget/arrangemangen: Kultisprojekt Likabehandling, Teater en häxas dagbok, Stenåldersdag, Tomteorkestern Åk 4 har fått arrangemanget/arrangemangen: Besök på Döderhultsmuséet och Experimentlabbet, Tomteorkestern, Teater Bless Åk 5 har fått arrangemanget/arrangemangen: Tomteorkestern, Teater Bless Åk 6 har fått arrangemanget/arrangemangen: Filmskapande, Tomteorkestern, Teater Bless 12. Kommunfullmäktiges mål Attraktionskraft Mönsterås Mönsterås ska vara regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i. Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling Vi arbetar med att utveckla skola och fritidshem till en så hög standard att eleverna när de sedan blir vuxna och bildar familj vill bosätta sig i kommunen. En viktig del i detta är att ge eleverna ett reellt inflytande. Sida 9 av 10

10 Vi gör studiebesök någon eller några gånger per läsår i det lokala näringslivet. Vi tar även del av gästföreläsande föräldrar som informerar om sina jobb. Vidare undervisar vi eleverna i näringslivsfrågor och samhällsekonomi och dess betydelse för global, nationell och lokalt näringsliv. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden Tillingeskolan har 1,99% i sjukfrånvaro. För att behålla ett lågt sjukfrånvarotal arbetar vi förebyggande med personalen. Alla har möjlighet att få handledning och stöd vid behov. Vi uppmuntrar att träningsbidraget utnyttjas för att förebygga arbetsskador och genom träning erhålla ett utökat skydd mot infektioner. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Vi planerar verksamheten utifrån befintlig budgetram och omorganiserar och omfördelar personal inom verksamheten för att utnyttja resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. Mönsterås kommun skall främja förnyelsebar energi och bli en fossilbränslefri kommun till ål' Den kommunala energianvändningen skall minska med 10 procent från 2009 till 2014 och med ytterligare 15 procent till Tillingeskolan är en pilotskola för återvinning och miljön. Vi lär eleverna effekterna av att återvinna material och den betydelse det har för miljön. Vi sorterar sedan i höstas papper, kartong, glas, plast och metall. Problemet för oss är att våra sorterade kärl sedan töms i samma container när det hämtas från skolan. Mönsterås kommun ska inom alla sina verksamheter och de kommunala bolagen, främja flickor och pojkars, kvinnor och mäns lika rättigheter och möjligheter till en jämn fördelning av inflytande och påverkan samt motverka diskriminering.. Detta arbete pågår ständigt i skolan. Genom litteratur, grupparbeten och arbetsuppgifter hålls jämställdheten alltid aktuell för diskussioner i klasserna. Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2015 Syftet med undervisningen i idrott och hälsa är att ge eleverna kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Kvalitetsredovisningen är skriven av: rektor Lotta Elmbro Sida 10 av 10

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden

Bilaga till årsredovisning 2014. Barn- och utbildningsnämnden Bilaga till årsredovisning 2014 Barn- och utbildningsnämnden 1 Statistik för förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Personaltäthet och utbildningsnivå i förskolor i Danderyd Statistiska Centralbyrån (SCB),

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Läsåret 2012/2013 Skolstaskolan 1. Fakta om skolan/förutsättningar Skolsta rektorsområde är beläget ca 1 mil utanför Enköpings tätort. I rektorsområdet ingår förskola, förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer