Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante"

Transkript

1 1

2 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och svar i sammanfattning sidan 7-9 Utvärderarens reflektioner och sammanfattning sidan 10 2

3 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Information hämtad från hemsida Projektorganisation Projektägare: Mats Ladebäck, Folkuniversitetet Gotland Projektledare: Margareta Gottberg, verksamhetsutvecklare Utbildare: Helena Kedja, organisationskonsult, coach och certifierad The Human Element handledare Vivianne Olofsson, vägledare och coach Dessutom ett flertal olika samarbetspartners vid seminarier och workshops, bl.a Jaime Aleite, Ledarskapskonsult Ledarna Mona Nettelman, Investors in People Sverige 3

4 Information hämtad från hemsida Inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande kan vi, i samarbete med Nutek, Gotlands Kommun och chefsorganisationen Ledarna, erbjuda en utbildning som höjer såväl ditt företags effektivitet som lönsamhet och välmående. En ledarskapsutbildning av hög kvalité och med bestående effekt. Många företag har en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system. Men om vi ska lyckas med att utveckla ett företags potential är det viktigt att komma ihåg varje persons egen handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar målmedvetna och framgångsrika ledare. Under denna utbildning arbetar vi med att utveckla vår förmåga till öppenhet, ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete. Vi gör det genom teori, självskattningsinstrument, visualiseringsövningar, feedback, gruppövningar, reflektion och diskussion. Utbildningen pågår under ett år, vi startar och avslutar i internatform, och däremellan blir det ett par utbildningstillfällen per månad och då under eftermiddag/kvällstid. Utbildningen bygger på utvecklingsmetoden The Human Element (THE) som den amerikanske psykologen Will Schutz skapat genom 40 års erfarenhet och forskning.. THE växer sig allt starkare och skapar framgång åt företag runt om i världen. Forskning visar att organisationer som arbetar utifrån dessa grundtankar är 186% mer effektiva än andra (Källa, Harvard Business Review). Will Schuts är också skapare av den välkända FIRO-teorin som bl.a ledarskapsutbildningen UGL baseras på. Din personliga vinst Ökad självkännedom och stärkt självaktning Mod att handla i enlighet med dina värderingar Möjligheten att uppleva hur förbättrade relationer sparar tid och gynnar samarbete Ditt företags vinst Ökad effektivitet, kreativitet och välmående. En mer öppen och förbättrad kommunikation som leder till lösta konflikter när de uppstår. Förändringsarbeten i företaget underlättas. 4

5 forts. I utbildningsprogrammet ingår även Ett seminarium om jämställdhet och ledarskap. Ett seminarium om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Ett seminarium om att arbeta med den internationella standarden IIP, Investors in People. Ett seminarium om coachande ledarskap för att skapa förändring och mobilisera andras resurser. Kunskap och förståelse för värdet av att arbeta med ständiga förbättringar. Möjligheten att utveckla ett gemensamt varumärke Den goda arbetsplatsen Gotland. Gemenskap och kunskapsutbyte i ett nätverk där ledarskapet står i fokus. 5

6 Information hämtad från hemsida The Human Element Att se till att individer och arbetsgrupper fungerar väl är den främsta uppgiften för ledare i vår tid. The Human Element (THE) erbjuder kraftfulla verktyg och insikter som ger individen handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar målmedvetna och framgångsrika ledare. Vi utvecklar människors förmåga till öppenhet, ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete. THE utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schultz. Han var den som utvecklade FIRO-teorin (som används som grund i det välkända svenska ledarskapsprogrammet UGL) för mellanmänskligt beteende för att senare vidareutveckla och fördjupa den i The Human Element. Will Schutz modell för personlig och organisatorisk utveckling har med stor framgång tillämpats inom företag och organisationer världen över med ökad effektivitet och produktivitet som resultat. Exempel är NASA, Pentagon, Rank Zerox och Procter & Gamble. Exempel i Sverige är Apoteket, Freys Hotels, Max Hamburgerrestauranger, Domstolsverket, LRF och SSAB. Med hjälp av teori, självskattningsinstrument, visualiseringsövningar, icke-verbala övningar, feedback, gruppövningar, reflektion och diskussion läggs pusselbit efter pusselbit som skapar en helhet. Detta är en väl genomarbetat, beprövad och effektiv ledarskapsutbildning. Individens vinst - Ökad medvetenhet om hur känslor och självuppfattning påverkar arbetsresultatet - Verktyg att ta ansvar i stället för att leta syndabockar - Ökad självkännedom och stärkt självaktning - Få uppleva hur förbättrade relationer sparar tid och gynnar samarbete Organisationens vinst - Ökad effektivitet - Ökad kreativitet - Ökat välmående - Ökad öppenhet och förbättrad kommunikation - Förändringsarbete underlättas - Mindre skitsnack och lösta konflikter när 6

7 Frågeställningar till deltagarna och en sammanfattning av svaren - 1 Vilka förväntningar hade du på Den Goda Arbetsplatsen Att kursen skulle utveckla min ledarroll, göra mig tryggare och säkrare. Förväntningarna var varierande från nyfikenhet till mycket stora. - 2 Har utbildningen (som helhet) levt upp till dina förväntningar Ja, överlag så har förväntningarna överträffats. Deltagarna har både personligen och i sin yrkesroll blivit säkrare. - 3 Samma fråga om seminarierna (jämställdhet, IIP, Rehab, workshop) Seminarierna har fungerat som information mellan THE stegen. Genom att varva olika delar så har den personliga utvecklingen fått ske i etapper. På det hela har seminarierna fungerat bra med undantag av seminarium nr ett om jämställdhet som upplevdes som ett bakslag i utbildningsprocessen både vad avsåg innehåll och presentation. Ledarna Sveriges chefsorganisation bör återkopplas ang detta då seminariet hölls av dom. Vad gäller jämställdhetsbegreppet generellt så önskar deltagarna ett nytt seminarium i ämnet. - 4 Samma fråga om konsulterna (Helena Kedja, Vivianne Olofsson) samt projektledare (Margareta Gottberg) Margareta har i sitt agerande blivit en bra förebild för deltagarna. Helena har varit en tydlig utbildningsledare som bjudit på sig själv och samtidigt lett gruppen framåt. Vivianne har fungerat som stöd och coach. - 5 Övergripande vad har varit bra Att alla har fått möjlighet att lära känna sig själv bättre. Det har satt igång massor av tankar och funderingar. Utbytet med andra ledare har varit stärkande, vilket i sin tur skapat en bra plattform och en önskan om en vidare utveckling. - 6 Övergripande vad kan göras bättre Uppehållet över sommaren var för långt. Seminarium nummer ett om jämställdhet kunde ha varit bättre vad gäller presentationen. - 7 Övriga synpunkter på ovan frågor Som helhet har många av deltagarna lyft utbildningen som något som bör spridas vidare. 7

8 - 8 Hur har du upplevt din och ditt företags delaktighet Utbildningen har fokuserat på individen som ledare och på själva ledarskapet, vilket gjort att företagen genom sina ledare givits förutsättningar för ett ledarskap som i förlängningen skapar tillväxt i företagen. - 9 Hur har du upplevt din/företagets nytta av utbildningen Företaget har givetvis nytta av en ledare som är trygg och stabil vilket visat sig under tiden för utbildningen då ett stort antal nya jobb i företagen tillskapats som ett resultat av en starkare ledarroll Vilka synergieffekter ser du som ett resultat av utbildningen Ett nätverk har utvecklats. I framtiden kommer ett antal att fortsätta träffas på egen hand på respektive arbetsplats, vilket skapar ett utbyte av tankar och funderingar chef till chef På vilket sätt anser du att resultatet skall spridas/förmedlas Det resultat som kommit ut av Den Goda arbetsplatsen bör spridas i en större krets och även i en större region. Ett arbete med varumärket Den Goda Arbetsplatsen bör startas med avstamp i utbildningen - 12 Gemensam värdegrund och varumärke värdet av det? Värdegrundsarbete gemensamt upplevs som både viktigt och svårt. Den allmänna åsikten är att ett gemensamt varumärke går att genomföra men alla måste jobba med sin egen värdegrund som ledare och inom respektive arbetsplats. Det kan vara en svårighet att få alla att följa med på tåget Vad vill du föra in för input (feedback) till projektledare, föredragshållare, konsulter Deltagarna har varit väldigt nöjda med upplägget och innehållet. Att sprida ut tiden istället för att genomföra projektet som en intensivutbildning har varit en fördel för deltagarna. En utbildning som kommer att stärka deltagarna som både individer och ledare i sina respektive företag. Flertalet ser gärna en fortsättning med samma projektledning Nämn de tre bästa erfarenheterna med Den Goda Arbetsplatsen Öppningshelgen och avslutningshelgen som helhet är något som dom flesta lyfter fram. Viktigt att åka iväg på internat och ta sig tid. Den trygghet i sitt ledarskap som deltagarna ser som ett resultat av Den Goda Arbetsplatsen. 8

9 - 15 Hur har ditt ledarskap förändrats under tiden Under samtalen med deltagarna har man påtalat att ledarskapet tydligt förändrats under utbildningsåret. Flertalet ser en oerhörd utveckling både hos sig själva såväl som hos andra. Som någon sa jag har nu en känsla av att jag duger - 16 Vilka egna reflektioner har du Många känner sig privilegierade över att ha fått gå denna utbildning. Resultatet bör spridas i en större grupp ur ett jämställdhets perspektiv även utanför Gotlands region. Det vill säga en fortsättning som gör resultatet tillgänglig för alla som vill stärka sitt ledarskap. 9

10 Utvärderarens reflektioner och sammanfattning Ledarskapsutbildningen Den Goda Arbetsplatsen 2009 har på ett lyhört och tydligt sätt skapat en god plattform för ett fortsatt utvecklingsarbete. Genom att varva seminarier och workshops med stegen i THE-utbildningen så har alla kunnat vara mer delaktiga och kunnat genomgå en personlig utveckling på ett förtjänstfullt sätt. Flertalet deltagare berättar om den stora personliga resa som ägt rum, vilket kommer att gynna deltagarna i rollen som företagsledare. Inom företagen har det skett en tillväxt under utbildningstiden som är positiv. Projektledare och utbildare har utvecklat ett gemensamt förhållningssätt under tiden för utbildningen med bl.a en tydlig rollfördelning. Då flertalet vill se en fortsättning har 8 deltagare bestämt att gå vidare med THE-delen, med egen finansiering genom utbildaren. Erfarenheter av Den Goda Arbetsplatsen bör spridas i ett större geografiskt sammanhang. Det man kan lära sig av projektet är till nytta för andra nätverk. Utvärderarens rekommendation är att gå vidare i ett större sammanhang. Varumärket Den Goda Arbetsplatsen kan vara motorn och inspirationen till kommande steg i Ledarskapsutveckling nationellt och då med ett bredare spektrum av företag/företagsledare. Visby 15 december 2009 Mikael Håkansson 10

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun En utvärdering av ett ESF-projekt Mikael Jonasson Haverdal Consulting AB 20131231 1 1 SAMMANFATTNING I EU:s direktiv om utvärdering

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43

TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ KICK OFF 7-2007 43 TEAMBUILDING TEXT FREDRIK GUSTAFSSON OCH CHARLOTTE VON PROSCHWITZ Vi människor utvecklas bäst när vi själva får agera och sedan reflektera och samtala om det vi gjort tillsammans. Det är därför teambuilding

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer