Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen"

Transkript

1 Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom tre år från projektstart Resultat: 33 nya arbetstillfällen har tillkommit under projektets 10 månader. Projektägare: Folkuniversitetet på Gotland, Broväg 25, Visby, Tel Fax Folkuniversitetet är ett studieförbund bildat av stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund respektive Umeå universitet

2 Innehåll Sid 3. Bakgrund till projektet, syfte och mål Sid 4. Projektorganisation och styrning Sid 4. Metod, arbetssätt och aktiviteter Sid 5. Måluppfyllelse Sid 6. Temaindikatorer Sid 7. Horisontella mål Sid 8. Tidsplan Sid 9. Uppföljning Sid Utvärdering. Spridning Sid 11 Projektledarens erfarenheter Bilagor Inbjudan med kalendarium Kort allmän information om projektet Kopia på utbildningsintyg Fotodokumentation Margareta Gottberg, projektledare 2

3 Bakgrund till projektet. Hösten 2008 kunde Gotland inte erbjuda sina företagare något längre och mer omfattande ledarskapsutbildning. Att behovet fanns av ledarskapsutbildning verifierades från både företagare och aktörer som arbetar med företagsutveckling. Ett flertal aktörer erbjuder kortare kurser i affärsmannaskap ingen erbjuder utbildning i ledarskap med syfte att utveckla de enskilda företagen och därmed näringslivet. De nätverk som var igång hade sitt fokus på bl.a b2b, marknadsföring och ekonomistyrning. Det var (och är!) vår övertygelse att förutsättningen för att nå personlig framgång och leda företag till långsiktig stabilitet är ett integrerat synsätt på utveckling av ledarskap, beslutsfattande, problemlösning och grupputveckling. Både den yttre och inre sidan av organisationens verksamhet behöver uppmärksammas, utvecklas och underhållas om företaget skall kunna skapa lönsamhet och tillväxt. Näringslivets företag har idag en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system istället för att inse att varje individs handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar målmedvetna och framgångsrika ledare är det som utvecklar ett företags potential. Tillväxt var det ledord som projektet formades runt och som sedan följt med genom hela utbildningsprogrammet. Att bli säkrare i sin roll som chef/ledare innebär personlig tillväxt för individen vilket leder till tydligare och mer professionellt ledarskap vilket leder till stabilare företag (företagstillväxt). Denna företagstillväxt leder vidare till att det lokala näringslivet utvecklas ( Tillväxt Gotland ) vilket får långsiktiga effekter som positivt gynnar ön och regionen. Syfte Genom ledarskapsutbildning utveckla arbetsmiljöer där respekt och ömsesidig vilja mellan arbetsgivare och medarbetare råder vilket bl.a leder till ökad arbetsglädje, effektivt samarbete, delaktighet och mindre sjukfrånvaro. Syftet med detta är att bidra till att Gotlands företag utvecklar en ökad effektivitet och produktivitet samt bättre kundrelationer. Vinsten för företagaren och företaget blir ökad lönsamhet och hållbar långsiktig tillväxt. Mål Att erbjuda 20 företagande kvinnor möjlighet att utveckla sitt ledarskap för att på så vis skapa företagstillväxt och nya arbetstillfällen. Att skapa 6 nya arbetstillfällen inom 3 år. Resultatet blev 33 nya arbetstillfällen på 10 månader. Margareta Gottberg, projektledare 3

4 Projektorganisation och styrning Projektägare: Folkuniversitetet Gotland, Mats Ladebäck. Projekt- och processledare: Margareta Gottberg Organisationskonsult och certifierad THE-handledare: Helena Kedja Vägledare och coach: Vivianne Olofsson Projektet har kontinuerligt följts upp och utvärderats för att säkerställa deltagarnas nöjdhet med aktiviteter och information, utbildningens process, konsulternas insats, projektledningens arbete samt samarbetet inom projektorganisationen. I projektorganisationens möten, vilka skett regelbundet, har PDSA-modellen använts som stöd för ett ständigt förbättringsarbete. Metod, arbetssätt och aktiviteter Den metod som huvudsakligen använts är ledarskapsprogrammet The Human Element utvecklat av Will Schutz, Ph.D, som även utvecklat den välkända FIRO-teorin som bla UGL baserats på. För både uppstart och avslut genomfördes ett helgseminarium i internatform med vardera 26 arbetstimmar för deltagarna. Mellan dessa har 5 utbildningstillfällen genomförts omfattande totalt 40 utbildningstimmar för deltagarna. Förutom dessa utbildningsaktiviteter har fyra seminarier genomförts med syfte att koppla ledarskap till bl.a arbetsgivarroll, verksamhetsutveckling och medarbetarskap. Till dessa har externa föreläsare engagerats. Länsstyrelsens sakkunnige i jämställdhet samt extern konsult har deltagit vid fyra tillfällen. En workshop med flera olika ämnen och externa föreläsare genomfördes under hösten. Bifogas - Inbjudan till utbildningen inklusive kalendarium för hela utbildningen. - Kort allmän information om projektet - Kopia på de utbildningsintyg som deltagarna erhöll vid slutseminariet Margareta Gottberg, projektledare 4

5 Måluppfyllelse. Nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt Mål: De 20 deltagande företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom tre år från projektstart. Resultat: 33 nya arbetstillfällen har skapats i de deltagande företagen under de 10 månader som projektet pågått. Tillkommer ytterligare en i form av projektledaren. Totalt 34. Under den senare delen av projektet har flera av de deltagande företagen genomfört organisationsförändringar vilka på sikt kommer att leda till ytterligare nyanställningar. Varumärket Mål: 5 företag deltar i och utvecklar det gemensamma varumärket Resultat: Något konkret arbete har inte påbörjats och anledningen till det torde vara att gruppen inte haft tid avsatt för att diskutera värdet och syftet med idén om ett gemensamt varumärke. Intresse finns hos flera deltagare men en avgörande fråga är vem som skall driva idén framåt. Hur målet uppfylls på sikt är i skrivande stund svårt att bedöma IIP Investors in People. Samtliga deltagare har fått kunskap om denna metod som syftar till att förbättra ett företags resultat genom att utveckla medarbetarna. När projektet avslutas är ett företag intresserade av att använda sig av metoden och överväger på sikt en certifiering. Det kontinuerliga lärandet / en lärande organisation PDSA-modellen har presenterats för deltagarna vilka även sett resultat av den genom projektorganisationens arbete med att återkommande under året följa upp och inhämta feedback för att kunna arbeta med processens ständiga utveckling. Deltagarna har kontinuerligt informerats via mail från projektledaren. Under året har ett 20-tal informationsbrev sänts till deltagarna för att bl.a återkoppla från föregående utbildningsträff, förbereda inför kommande utbildningsträff och lämna tips på litteratur i ämnet ledarskap. Margareta Gottberg, projektledare 5

6 Temaindikatorer. I samband med att projektet beviljades gjordes även en neddragning av den budget som framräknats i ansökan. I den reviderade upplagan togs bl.a ett par större föreläsningar bort för att minska kostnaderna som skulle uppkommit i samband med dessa. Den inledande tanken var att dessa skulle arrangeras så att allmänhet, näringsliv och andra organisationer som arbetar med företagsutveckling skulle inbjudas. Likaså skulle andra nätverk med liknande finansiering som inbjudas. Vi har av ovan angivna skäl inte uppnått de resultat vi hoppades på gällande antal besökande, evenemang, exponeringstillfällen samt antal deltagande företag. Till två av de kvarstående seminarierna inbjöds med annonser i lokalpress. Inbjudan riktades även direkt via mail till ett 70-tal kontakter. Dessutom inbjöds de projekt/ nätverk som verkade inom regeringens satsning Kvinnors företagande stärker Sverige Förutom projektets deltagare hörsammade ett 20-tal personer inbjudan till det första seminariet om jämställdhet. Seminariet avslutades med ett samtal kring ämnet där bla landshövding Marianne Samuelsson och Kicki Scheller från länsstyrelsen deltog. Beträffande indikatorn exponeringstillfällen har hela projektorganisationen varit aktiva för att vid varje tillfälle som befunnits lämpligt lyfta fram projektet och hur det finansierats. Särskilt kan nämnas projektledarens sommarprogram i P4 där en stor del av det timmeslånga programmet ägnades åt att presentera projektet, dess finansiering och värde för tillväxten på Gotland. Enligt Radio Gotland uppskattar man antalet lyssnare till Projektorganisationen har också var för sig mycket stora nätverk inom olika branschsfärer vilket bidragit till god spridning och många exponeringstillfällen. Det är projektledningens uppfattning att projektet under året har blivit ett projekt som många talat om som innovativt och nytänkande när det gäller tillväxt för Gotland. Detta tyder på att vi, trots ändrade förutsättningar, har lyckats väl när det gäller de sk temaindikatorerna. Margareta Gottberg, projektledare 6

7 Horisontella mål. Folkhälsa. Att skapa välmående företag tar sin början i ett tryggt ledarskap som vilar på självaktning och mod att göra egna val. Ledarskapets betydelse för sjukskrivningstalen och skapandet av en god arbetsmiljö som främjar hälsa och välmående är ett område som är väl utforskat. Ledarskapsutbildning som har därmed mycket god påverkan (effekt) på folkhälsan. Jämställdhet För deltagarna har fyra olika aktiviteter arrangerats som särskilt behandlat jämställdhet och genussystemet: -Föreläsning: Fler kvinnor som chefer hur svårt kan det bli. Förläsare Jaime Aleite, Ledarna -Diskussion Efter föreläsningen samtal och diskussion kring ledarskap och jämställdhet med landshövding Marianne Samuelsson och Kicki Scheller, länsstyrelsens sakkunnige på jämställdhet. -Det Goda Samtalet: Länsstyrelsens sakkunnige på jämställdhet, Kicki Scheller, leder ett samtal kring hur utbildningen skall kunna ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv. - Rindlaugs reflektioner: Extern konsult deltar på workshop med sina reflektioner mellan varje delaktivitet. Projektorganisationen har under året till och från upplevt ett bristande intresse från deltagarna att fördjupa sig i samtal kring ämnet. Projektledaren har därför haft kontinuerlig kontakt via mail och möten med sakkunniga på området. Syftet med detta har varit att få feedback på hur ämnet jämställdhet kan lyftas genom olika metoder och diskussionsämnen. Dock kan konstateras att projektorganisationens brist på kompetens på området bidragit till att ämnet inte fått det utrymme som var ambitionen då projektet startade. Margareta Gottberg, projektledare 7

8 Tidsplan Tidsdisposition och omfattning på utbildningen styrdes vid projektskrivandet av flera faktorer, varav kan nämnas: - Projektorganisationens egna erfarenheter och hörsamhet från andra företagare angående den arbetsbelastning som råder då man ofta är mycket operativ i sina verksamheter. - Utbildningens innehåll styrdes till stor del av en sammanhängande process som inte kunde kortas ner. - Insikten om att ett färdigt kalendarium måste finnas tillgängligt då utbildningen öppnades upp för anmälningar. Detta kalendarium fick sen inte ändras under projekttiden. Tidsplanen har fungerat mycket bra under hela projekttiden. Deltagarna har uttryckt uppskattning att kalendariet inte har förändrats under året vilket underlättat deras planering och möjlighet att delta. En omdisponering har gjorts i början av utbildningen då det vid en utvärdering framkom att deltagarna ville att de fem utbildningspassen skulle förlängas, vilket också gjordes. Det är projektorganisationens uppfattning att utbildningsprogrammet i den här formen skulle ha mycket att vinna på att de fem utbildningstillfällena utökades med åtminstone 2-3 gånger. Till exempel blev sommaruppehållet för långt och tidvis upplevde deltagarna att tempot var för högt. I det sammanhanget hade deltagarna velat ha mer tid inom utbildningen för gemensamma samtal och reflektioner kring ledarskap. Margareta Gottberg, projektledare 8

9 Uppföljning Inom projektet har kontinuerliga uppföljningar gjorts för att säkerställa deltagarnas nöjdhet med aktiviteter och information, utbildningens process, konsulternas insats, projektledningens arbete samt samarbetet inom projektorganisationen. För detta arbete har PDSA-cykeln använts. PDSA-cykeln är ett verktyg för förbättringsarbete när det gäller kvalitet. PDSA-cykeln innebär ett arbetssätt som skall utföras om och om igen. PDSA-cykeln består av aktiviteterna, planera, gör, studera och lär. Deltagarnas nöjdhet och feedback till projektorganisationen har under projektets gång inhämtats efter varje utbildningsträff. Dessutom har under året två större utvärderingar genomförts. Den första i maj då fem frågor ställdes: På vilket sätt tror du att ledarskapsutbildningen kommer att påverka - Ditt företags utveckling - Dig som företagare - Påverka ditt ledarskap - Påverka dina medarbetare - Påverka dina kunder I september genomfördes en individuell behovsanalys med varje deltagare i syfte att fånga vilka behov som var gruppens gemensamma. Projektledaren har under året haft kontinuerlig och tät kontakt med deltagarna via informationsbrev / mail till hela gruppen samt individuella kontakter i form av möten, mail och telefon. På så vis har ett ständigt flöde av deltagarnas feedback kommit projektet till del. Projektorganisationen har också under året kontinuerligt utvärderat det interna samarbetet vilket har resulterat i fördjupade och utvecklande samtal kring roller, eget ansvar, öppenhet och ärlig feedback. Någon tidigare erfarenhet av samarbete i den här formen fanns inte hos någon av konsulterna och/eller projektledare/ägare. Den dubbla rollen som konsulterna haft genom att också ingå i projektorganisationen har krävt extra engagemang och ömsesidigt beaktande. Det har också krävts struktur och beslutsamhet från projektledaren för att uppnå den grad av delaktighet och tydlighet som var förutsättningen för att kunna hålla samman projektorganisationen i den anda och intention som utbildningsprogrammet vilat på, dvs öppenhet och eget ansvar. Det är projektorganisationens samlade uppfattning att samarbetet under året varit både utvecklande, lärorikt och kreativt. Margareta Gottberg, projektledare 9

10 Utvärdering I utlysningen fanns inga krav på extern utvärdering vilket diskuterades då ansökan skrevs. En önskan fanns att kunna göra en sådan, men tanken skrinlades först och främst av kostnadsskäl. Projektet har dock under året haft en mycket hög kostnadseffektivitet vilket innebar att offert på extern utvärdering kunde inhämtas och uppdraget läggas ut för genomförande. Projektet har också via projektledaren deltagit i två externa utvärderingar genomförda av SWECO EUROFUTURES samt Länsstyrelsen på Gotland. Spridning I alla sammanhang har tydliggjorts hur projektet finansierats. Hemsida skapades innan utbildningen började och kommer att finnas kvar under 2010 i uppdaterad form och med bla resultat från utvärderingen. Utvärderingen kommer att sändas till samverkansparter, företrädare för näringslivet, Tillväxt Gotland, politiker och tjänstemän lokalt på Gotland och i region Småland och Öarna. Likaså kommer projektet och dess resultat att spridas inom samtliga Folkuniversitetets stiftelser. Utvärderingen kommer också att sändas till media. Margareta Gottberg, projektledare 10

11 Projektledarens erfarenheter I ansökan om en plats i utbildningsprogrammet skulle de sökande beskriva sitt företag, sina visioner och sina mål med ledarskapsutbildningen. Till de 20 platserna inkom 35 konkreta anmälningar samt ett flertal intresseförfrågningar. De behov som de sökande uttryckte i ansökningarna var konkreta och tydliggjorde att ledarskapet kopplades till företagstillväxt. Det är projektledarens erfarenhet att: - Behovet av ledarskapsutbildning med hög kvalitet anpassad till målgruppen är stort på Gotland. Behovet är betydligt större än tillgången på utbildning. - Målgruppsanpassad ledarskapsutbildning leder till att de verksamheter som får del av utbildningen går från tanke till handling och tar de steg som behövs för att utveckla sina företag. - När ledarskapet stärks och når en högre professionell nivå leder detta till att vår målgrupp (kvinnor) på ett medvetet plan börjar reflektera över sin roll som företagare på ett mer framåtsyftande vis. Att skapa en projektorganisation där konsulterna också ingår i projektorganisationen har visat sig ha både för- och nackdelar. Förutsättningen för att det skall fungera är att rollerna tydligt definieras innan projektet startar. Vilka förväntningar har projektledningen på konsulternas engagemang förutom det som ingår i det egna konsultuppdraget? Hur ser konsulterna på sin delaktighet i det som ligger utöver själva konsultuppdraget? Vad innebär det att ingå i projektorganisationen? Det är projektledarens erfarenhet att: - Den tid som fanns tillgänglig när projektet formulerades och skrevs inte räckte till för dessa diskussioner. Fokus var helt ställt på att innehåll och upplägg i utbildningsprogrammet skulle vara anpassat för målgruppen. Uppföljningsmötena har därför varit till stöd under projekttiden och både strukturen i mötesmodellen (PDSA) och regelbundenheten blev ett viktigt verktyg för att följa upp det interna samarbetet. - Det interna samarbetet fungerat bra men att tydlighet i organisationens olika roller redan från projektstart sannolikt hade förenklat och höjt effektiviteten i det interna processerna under projektets första månader. Margareta Gottberg, projektledare 11

12 Att ta fram en budget för ett utbildningsprogram som Den Goda Arbetpslatsen innebar många frågetecken när projektet skulle beräknas. Till exempel kunde omfattning på antal timmar för planering inför utbildningstillfällena bara uppskattas då upplägget var helt nytt för projektorganisationen. Det är projektledarens erfarenhet att: - Om en utbildning skall vara behovsanpassad till deltagarna och högsta möjliga kvalitet, nöjdhet och mål skall uppnås är det sannolikt att omdisponeringar inom budgeten behöver göras under resans gång. Att den möjligheten finns är en förutsättning för goda resultat. Om det är projektets mål att ämne jämställdhet och genus skall integreras i utbildningsaktiviteterna är det av största vikt att särskilda resurser viks för detta. Det är projektledarens erfarenhet att: - Jämställdhetsintegrering kräver resurser i form av: kompetens i och till projektorganisationen tid och medel avsatt för projektorganisationens utbildning särskilda aktiviteter inplanerade i utbildningsprogrammet Margareta Gottberg, projektledare 12

13 Slutrapport Dnr KS 2009/17-14 Visby 14 december 2009 Mats Ladebäck Folkuniversitetet Gotland Projektägare Margareta Gottberg Folkuniversitetet Gotland Projektledare Margareta Gottberg, projektledare 13

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Läges- och slutrapport projekt Den Goda Arbetsplatsen 2.0 (arbetsnamn DGA 2.0)

Läges- och slutrapport projekt Den Goda Arbetsplatsen 2.0 (arbetsnamn DGA 2.0) Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Läges- och slutrapport projekt (arbetsnamn DGA 2.0) Dnr KS 2013/ 204 Projektägare: Folkuniversitetet på Gotland, Merkuriusgatan

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM

och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM och LEDARSKAPS- CHEFS- PROGRAM 2012-2013 Chefs- och ledarskapsprogram i Sigtuna kommun 2012-2013 I Sigtuna möts flygplats, storstad och landsbygd. Här finns historien, nutiden och framtiden. Kommunen växer

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström

Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet. Gunilla Nordström Ett samlat Riksarkiv - resan, vägen och målet Gunilla Nordström Presentationen Bakgrund Uppdraget Processen Organisationen Varför? Väg och mål Frågor? Bakgrund Riksarkivet och landsarkivet en myndighet

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer