Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen"

Transkript

1 Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom tre år från projektstart Resultat: 33 nya arbetstillfällen har tillkommit under projektets 10 månader. Projektägare: Folkuniversitetet på Gotland, Broväg 25, Visby, Tel Fax Folkuniversitetet är ett studieförbund bildat av stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund respektive Umeå universitet

2 Innehåll Sid 3. Bakgrund till projektet, syfte och mål Sid 4. Projektorganisation och styrning Sid 4. Metod, arbetssätt och aktiviteter Sid 5. Måluppfyllelse Sid 6. Temaindikatorer Sid 7. Horisontella mål Sid 8. Tidsplan Sid 9. Uppföljning Sid Utvärdering. Spridning Sid 11 Projektledarens erfarenheter Bilagor Inbjudan med kalendarium Kort allmän information om projektet Kopia på utbildningsintyg Fotodokumentation Margareta Gottberg, projektledare 2

3 Bakgrund till projektet. Hösten 2008 kunde Gotland inte erbjuda sina företagare något längre och mer omfattande ledarskapsutbildning. Att behovet fanns av ledarskapsutbildning verifierades från både företagare och aktörer som arbetar med företagsutveckling. Ett flertal aktörer erbjuder kortare kurser i affärsmannaskap ingen erbjuder utbildning i ledarskap med syfte att utveckla de enskilda företagen och därmed näringslivet. De nätverk som var igång hade sitt fokus på bl.a b2b, marknadsföring och ekonomistyrning. Det var (och är!) vår övertygelse att förutsättningen för att nå personlig framgång och leda företag till långsiktig stabilitet är ett integrerat synsätt på utveckling av ledarskap, beslutsfattande, problemlösning och grupputveckling. Både den yttre och inre sidan av organisationens verksamhet behöver uppmärksammas, utvecklas och underhållas om företaget skall kunna skapa lönsamhet och tillväxt. Näringslivets företag har idag en tendens att lägga fokus på faktorer som formella organisationsstrukturer och tekniska system istället för att inse att varje individs handlingskraft och den inre riktning som kännetecknar målmedvetna och framgångsrika ledare är det som utvecklar ett företags potential. Tillväxt var det ledord som projektet formades runt och som sedan följt med genom hela utbildningsprogrammet. Att bli säkrare i sin roll som chef/ledare innebär personlig tillväxt för individen vilket leder till tydligare och mer professionellt ledarskap vilket leder till stabilare företag (företagstillväxt). Denna företagstillväxt leder vidare till att det lokala näringslivet utvecklas ( Tillväxt Gotland ) vilket får långsiktiga effekter som positivt gynnar ön och regionen. Syfte Genom ledarskapsutbildning utveckla arbetsmiljöer där respekt och ömsesidig vilja mellan arbetsgivare och medarbetare råder vilket bl.a leder till ökad arbetsglädje, effektivt samarbete, delaktighet och mindre sjukfrånvaro. Syftet med detta är att bidra till att Gotlands företag utvecklar en ökad effektivitet och produktivitet samt bättre kundrelationer. Vinsten för företagaren och företaget blir ökad lönsamhet och hållbar långsiktig tillväxt. Mål Att erbjuda 20 företagande kvinnor möjlighet att utveckla sitt ledarskap för att på så vis skapa företagstillväxt och nya arbetstillfällen. Att skapa 6 nya arbetstillfällen inom 3 år. Resultatet blev 33 nya arbetstillfällen på 10 månader. Margareta Gottberg, projektledare 3

4 Projektorganisation och styrning Projektägare: Folkuniversitetet Gotland, Mats Ladebäck. Projekt- och processledare: Margareta Gottberg Organisationskonsult och certifierad THE-handledare: Helena Kedja Vägledare och coach: Vivianne Olofsson Projektet har kontinuerligt följts upp och utvärderats för att säkerställa deltagarnas nöjdhet med aktiviteter och information, utbildningens process, konsulternas insats, projektledningens arbete samt samarbetet inom projektorganisationen. I projektorganisationens möten, vilka skett regelbundet, har PDSA-modellen använts som stöd för ett ständigt förbättringsarbete. Metod, arbetssätt och aktiviteter Den metod som huvudsakligen använts är ledarskapsprogrammet The Human Element utvecklat av Will Schutz, Ph.D, som även utvecklat den välkända FIRO-teorin som bla UGL baserats på. För både uppstart och avslut genomfördes ett helgseminarium i internatform med vardera 26 arbetstimmar för deltagarna. Mellan dessa har 5 utbildningstillfällen genomförts omfattande totalt 40 utbildningstimmar för deltagarna. Förutom dessa utbildningsaktiviteter har fyra seminarier genomförts med syfte att koppla ledarskap till bl.a arbetsgivarroll, verksamhetsutveckling och medarbetarskap. Till dessa har externa föreläsare engagerats. Länsstyrelsens sakkunnige i jämställdhet samt extern konsult har deltagit vid fyra tillfällen. En workshop med flera olika ämnen och externa föreläsare genomfördes under hösten. Bifogas - Inbjudan till utbildningen inklusive kalendarium för hela utbildningen. - Kort allmän information om projektet - Kopia på de utbildningsintyg som deltagarna erhöll vid slutseminariet Margareta Gottberg, projektledare 4

5 Måluppfyllelse. Nya arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt Mål: De 20 deltagande företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom tre år från projektstart. Resultat: 33 nya arbetstillfällen har skapats i de deltagande företagen under de 10 månader som projektet pågått. Tillkommer ytterligare en i form av projektledaren. Totalt 34. Under den senare delen av projektet har flera av de deltagande företagen genomfört organisationsförändringar vilka på sikt kommer att leda till ytterligare nyanställningar. Varumärket Mål: 5 företag deltar i och utvecklar det gemensamma varumärket Resultat: Något konkret arbete har inte påbörjats och anledningen till det torde vara att gruppen inte haft tid avsatt för att diskutera värdet och syftet med idén om ett gemensamt varumärke. Intresse finns hos flera deltagare men en avgörande fråga är vem som skall driva idén framåt. Hur målet uppfylls på sikt är i skrivande stund svårt att bedöma IIP Investors in People. Samtliga deltagare har fått kunskap om denna metod som syftar till att förbättra ett företags resultat genom att utveckla medarbetarna. När projektet avslutas är ett företag intresserade av att använda sig av metoden och överväger på sikt en certifiering. Det kontinuerliga lärandet / en lärande organisation PDSA-modellen har presenterats för deltagarna vilka även sett resultat av den genom projektorganisationens arbete med att återkommande under året följa upp och inhämta feedback för att kunna arbeta med processens ständiga utveckling. Deltagarna har kontinuerligt informerats via mail från projektledaren. Under året har ett 20-tal informationsbrev sänts till deltagarna för att bl.a återkoppla från föregående utbildningsträff, förbereda inför kommande utbildningsträff och lämna tips på litteratur i ämnet ledarskap. Margareta Gottberg, projektledare 5

6 Temaindikatorer. I samband med att projektet beviljades gjordes även en neddragning av den budget som framräknats i ansökan. I den reviderade upplagan togs bl.a ett par större föreläsningar bort för att minska kostnaderna som skulle uppkommit i samband med dessa. Den inledande tanken var att dessa skulle arrangeras så att allmänhet, näringsliv och andra organisationer som arbetar med företagsutveckling skulle inbjudas. Likaså skulle andra nätverk med liknande finansiering som inbjudas. Vi har av ovan angivna skäl inte uppnått de resultat vi hoppades på gällande antal besökande, evenemang, exponeringstillfällen samt antal deltagande företag. Till två av de kvarstående seminarierna inbjöds med annonser i lokalpress. Inbjudan riktades även direkt via mail till ett 70-tal kontakter. Dessutom inbjöds de projekt/ nätverk som verkade inom regeringens satsning Kvinnors företagande stärker Sverige Förutom projektets deltagare hörsammade ett 20-tal personer inbjudan till det första seminariet om jämställdhet. Seminariet avslutades med ett samtal kring ämnet där bla landshövding Marianne Samuelsson och Kicki Scheller från länsstyrelsen deltog. Beträffande indikatorn exponeringstillfällen har hela projektorganisationen varit aktiva för att vid varje tillfälle som befunnits lämpligt lyfta fram projektet och hur det finansierats. Särskilt kan nämnas projektledarens sommarprogram i P4 där en stor del av det timmeslånga programmet ägnades åt att presentera projektet, dess finansiering och värde för tillväxten på Gotland. Enligt Radio Gotland uppskattar man antalet lyssnare till Projektorganisationen har också var för sig mycket stora nätverk inom olika branschsfärer vilket bidragit till god spridning och många exponeringstillfällen. Det är projektledningens uppfattning att projektet under året har blivit ett projekt som många talat om som innovativt och nytänkande när det gäller tillväxt för Gotland. Detta tyder på att vi, trots ändrade förutsättningar, har lyckats väl när det gäller de sk temaindikatorerna. Margareta Gottberg, projektledare 6

7 Horisontella mål. Folkhälsa. Att skapa välmående företag tar sin början i ett tryggt ledarskap som vilar på självaktning och mod att göra egna val. Ledarskapets betydelse för sjukskrivningstalen och skapandet av en god arbetsmiljö som främjar hälsa och välmående är ett område som är väl utforskat. Ledarskapsutbildning som har därmed mycket god påverkan (effekt) på folkhälsan. Jämställdhet För deltagarna har fyra olika aktiviteter arrangerats som särskilt behandlat jämställdhet och genussystemet: -Föreläsning: Fler kvinnor som chefer hur svårt kan det bli. Förläsare Jaime Aleite, Ledarna -Diskussion Efter föreläsningen samtal och diskussion kring ledarskap och jämställdhet med landshövding Marianne Samuelsson och Kicki Scheller, länsstyrelsens sakkunnige på jämställdhet. -Det Goda Samtalet: Länsstyrelsens sakkunnige på jämställdhet, Kicki Scheller, leder ett samtal kring hur utbildningen skall kunna ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv. - Rindlaugs reflektioner: Extern konsult deltar på workshop med sina reflektioner mellan varje delaktivitet. Projektorganisationen har under året till och från upplevt ett bristande intresse från deltagarna att fördjupa sig i samtal kring ämnet. Projektledaren har därför haft kontinuerlig kontakt via mail och möten med sakkunniga på området. Syftet med detta har varit att få feedback på hur ämnet jämställdhet kan lyftas genom olika metoder och diskussionsämnen. Dock kan konstateras att projektorganisationens brist på kompetens på området bidragit till att ämnet inte fått det utrymme som var ambitionen då projektet startade. Margareta Gottberg, projektledare 7

8 Tidsplan Tidsdisposition och omfattning på utbildningen styrdes vid projektskrivandet av flera faktorer, varav kan nämnas: - Projektorganisationens egna erfarenheter och hörsamhet från andra företagare angående den arbetsbelastning som råder då man ofta är mycket operativ i sina verksamheter. - Utbildningens innehåll styrdes till stor del av en sammanhängande process som inte kunde kortas ner. - Insikten om att ett färdigt kalendarium måste finnas tillgängligt då utbildningen öppnades upp för anmälningar. Detta kalendarium fick sen inte ändras under projekttiden. Tidsplanen har fungerat mycket bra under hela projekttiden. Deltagarna har uttryckt uppskattning att kalendariet inte har förändrats under året vilket underlättat deras planering och möjlighet att delta. En omdisponering har gjorts i början av utbildningen då det vid en utvärdering framkom att deltagarna ville att de fem utbildningspassen skulle förlängas, vilket också gjordes. Det är projektorganisationens uppfattning att utbildningsprogrammet i den här formen skulle ha mycket att vinna på att de fem utbildningstillfällena utökades med åtminstone 2-3 gånger. Till exempel blev sommaruppehållet för långt och tidvis upplevde deltagarna att tempot var för högt. I det sammanhanget hade deltagarna velat ha mer tid inom utbildningen för gemensamma samtal och reflektioner kring ledarskap. Margareta Gottberg, projektledare 8

9 Uppföljning Inom projektet har kontinuerliga uppföljningar gjorts för att säkerställa deltagarnas nöjdhet med aktiviteter och information, utbildningens process, konsulternas insats, projektledningens arbete samt samarbetet inom projektorganisationen. För detta arbete har PDSA-cykeln använts. PDSA-cykeln är ett verktyg för förbättringsarbete när det gäller kvalitet. PDSA-cykeln innebär ett arbetssätt som skall utföras om och om igen. PDSA-cykeln består av aktiviteterna, planera, gör, studera och lär. Deltagarnas nöjdhet och feedback till projektorganisationen har under projektets gång inhämtats efter varje utbildningsträff. Dessutom har under året två större utvärderingar genomförts. Den första i maj då fem frågor ställdes: På vilket sätt tror du att ledarskapsutbildningen kommer att påverka - Ditt företags utveckling - Dig som företagare - Påverka ditt ledarskap - Påverka dina medarbetare - Påverka dina kunder I september genomfördes en individuell behovsanalys med varje deltagare i syfte att fånga vilka behov som var gruppens gemensamma. Projektledaren har under året haft kontinuerlig och tät kontakt med deltagarna via informationsbrev / mail till hela gruppen samt individuella kontakter i form av möten, mail och telefon. På så vis har ett ständigt flöde av deltagarnas feedback kommit projektet till del. Projektorganisationen har också under året kontinuerligt utvärderat det interna samarbetet vilket har resulterat i fördjupade och utvecklande samtal kring roller, eget ansvar, öppenhet och ärlig feedback. Någon tidigare erfarenhet av samarbete i den här formen fanns inte hos någon av konsulterna och/eller projektledare/ägare. Den dubbla rollen som konsulterna haft genom att också ingå i projektorganisationen har krävt extra engagemang och ömsesidigt beaktande. Det har också krävts struktur och beslutsamhet från projektledaren för att uppnå den grad av delaktighet och tydlighet som var förutsättningen för att kunna hålla samman projektorganisationen i den anda och intention som utbildningsprogrammet vilat på, dvs öppenhet och eget ansvar. Det är projektorganisationens samlade uppfattning att samarbetet under året varit både utvecklande, lärorikt och kreativt. Margareta Gottberg, projektledare 9

10 Utvärdering I utlysningen fanns inga krav på extern utvärdering vilket diskuterades då ansökan skrevs. En önskan fanns att kunna göra en sådan, men tanken skrinlades först och främst av kostnadsskäl. Projektet har dock under året haft en mycket hög kostnadseffektivitet vilket innebar att offert på extern utvärdering kunde inhämtas och uppdraget läggas ut för genomförande. Projektet har också via projektledaren deltagit i två externa utvärderingar genomförda av SWECO EUROFUTURES samt Länsstyrelsen på Gotland. Spridning I alla sammanhang har tydliggjorts hur projektet finansierats. Hemsida skapades innan utbildningen började och kommer att finnas kvar under 2010 i uppdaterad form och med bla resultat från utvärderingen. Utvärderingen kommer att sändas till samverkansparter, företrädare för näringslivet, Tillväxt Gotland, politiker och tjänstemän lokalt på Gotland och i region Småland och Öarna. Likaså kommer projektet och dess resultat att spridas inom samtliga Folkuniversitetets stiftelser. Utvärderingen kommer också att sändas till media. Margareta Gottberg, projektledare 10

11 Projektledarens erfarenheter I ansökan om en plats i utbildningsprogrammet skulle de sökande beskriva sitt företag, sina visioner och sina mål med ledarskapsutbildningen. Till de 20 platserna inkom 35 konkreta anmälningar samt ett flertal intresseförfrågningar. De behov som de sökande uttryckte i ansökningarna var konkreta och tydliggjorde att ledarskapet kopplades till företagstillväxt. Det är projektledarens erfarenhet att: - Behovet av ledarskapsutbildning med hög kvalitet anpassad till målgruppen är stort på Gotland. Behovet är betydligt större än tillgången på utbildning. - Målgruppsanpassad ledarskapsutbildning leder till att de verksamheter som får del av utbildningen går från tanke till handling och tar de steg som behövs för att utveckla sina företag. - När ledarskapet stärks och når en högre professionell nivå leder detta till att vår målgrupp (kvinnor) på ett medvetet plan börjar reflektera över sin roll som företagare på ett mer framåtsyftande vis. Att skapa en projektorganisation där konsulterna också ingår i projektorganisationen har visat sig ha både för- och nackdelar. Förutsättningen för att det skall fungera är att rollerna tydligt definieras innan projektet startar. Vilka förväntningar har projektledningen på konsulternas engagemang förutom det som ingår i det egna konsultuppdraget? Hur ser konsulterna på sin delaktighet i det som ligger utöver själva konsultuppdraget? Vad innebär det att ingå i projektorganisationen? Det är projektledarens erfarenhet att: - Den tid som fanns tillgänglig när projektet formulerades och skrevs inte räckte till för dessa diskussioner. Fokus var helt ställt på att innehåll och upplägg i utbildningsprogrammet skulle vara anpassat för målgruppen. Uppföljningsmötena har därför varit till stöd under projekttiden och både strukturen i mötesmodellen (PDSA) och regelbundenheten blev ett viktigt verktyg för att följa upp det interna samarbetet. - Det interna samarbetet fungerat bra men att tydlighet i organisationens olika roller redan från projektstart sannolikt hade förenklat och höjt effektiviteten i det interna processerna under projektets första månader. Margareta Gottberg, projektledare 11

12 Att ta fram en budget för ett utbildningsprogram som Den Goda Arbetpslatsen innebar många frågetecken när projektet skulle beräknas. Till exempel kunde omfattning på antal timmar för planering inför utbildningstillfällena bara uppskattas då upplägget var helt nytt för projektorganisationen. Det är projektledarens erfarenhet att: - Om en utbildning skall vara behovsanpassad till deltagarna och högsta möjliga kvalitet, nöjdhet och mål skall uppnås är det sannolikt att omdisponeringar inom budgeten behöver göras under resans gång. Att den möjligheten finns är en förutsättning för goda resultat. Om det är projektets mål att ämne jämställdhet och genus skall integreras i utbildningsaktiviteterna är det av största vikt att särskilda resurser viks för detta. Det är projektledarens erfarenhet att: - Jämställdhetsintegrering kräver resurser i form av: kompetens i och till projektorganisationen tid och medel avsatt för projektorganisationens utbildning särskilda aktiviteter inplanerade i utbildningsprogrammet Margareta Gottberg, projektledare 12

13 Slutrapport Dnr KS 2009/17-14 Visby 14 december 2009 Mats Ladebäck Folkuniversitetet Gotland Projektägare Margareta Gottberg Folkuniversitetet Gotland Projektledare Margareta Gottberg, projektledare 13

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Läges- och slutrapport projekt Den Goda Arbetsplatsen 2.0 (arbetsnamn DGA 2.0)

Läges- och slutrapport projekt Den Goda Arbetsplatsen 2.0 (arbetsnamn DGA 2.0) Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Läges- och slutrapport projekt (arbetsnamn DGA 2.0) Dnr KS 2013/ 204 Projektägare: Folkuniversitetet på Gotland, Merkuriusgatan

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget

Tillväxtprojektet. -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget -Tillväxt i Västernorrland- Det enskilda företaget Ett samarbetsprojekt mellan länets 7 kommuner och Länsstyrelsen i Västernorrland Ägs och administreras av Länsstyrelsen PROJEKTORGANISATION Projektägare:

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Handledning till projektorganisation

Handledning till projektorganisation 2016-02-10 1(5) Handledning till projektorganisation Vem styr vem i insatsen/projektet Vi rekommenderar att insatsägare genomför ett arbetsmöte på temat vem styr vem, där styrgruppsmedlemmarna uppmanas

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Utifrån förra periodens uppdrag och plan; vad har uppnåtts och vad har inte uppnåtts?

Utifrån förra periodens uppdrag och plan; vad har uppnåtts och vad har inte uppnåtts? SIDA 1/8 UTVECKLINGSSAMTAL Datum: STRUKTUR OCH INNEHÅLL 1) TILLBAKABLICK Reflektera över det föregående årets medarbetaruppdrag och dialoger. Blicka tillbaka på arbetsprestation och resultat i förhållande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN RIKTLINJER FÖR UPPDRAGET SOM CHEF I HANINGE KOMMUN Beslutad av kommundirektören 2012-12-19 Riktlinjer för uppdraget som chef i Haninge kommun I Haninge kommuns personalpolitiska program sägs följande

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen MISSIV Datum -03-11 Dnr 800-3267-2012 1(1) Utbildningsdepartementet, elektroniskt via registrator@education.ministry.se Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer