SkLJ-SAMVERKANSSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SkLJ-SAMVERKANSSYSTEM"

Transkript

1 4 SkLJF 20 SkLJ Säkerhetsordning för säkerhetspersonal (säosps) Är samlingsnamnet under vilket de gällande SkLJF, ingår varav de flesta tilldelas all ps. i säkerhetstjänst. Säosps sid 2 är avsedd att användas som index för att lätt kunna kontrollera om alla utgivna SkLJF som skall ingå under säosps i säopärmen har erhållits och är aktuella. Säosps gäller som längst ett år och följer del B:s utgivning, dvs. tdt-året. Ändras under innevarande tdt-år genom att ändringen noteras på sid 1. TDT-BOK del A Innehåller allmänna föreskrifter, lokala tillämpningar av MRO säo samt linjebeskrivning. Ändras genom ändringstryck eller genom ny utgåva, och gäller t.v. Tilldelas all ps. i säkerhetstjänst. TDT-BOK del B Innehåller tjänstetidtabeller och utdelas till samtlig personal i säkerhetstjänst. Giltighet är angiven på sid 1, och är högst ett år. F.n. löper tdt-året fr.o.m. 18 april - 17 april. Ändras genom ändringstryck vilka noteras på sid 2. SkLJF 20 Utgåva III Gäller: Fr.o.m. Information om SkLJ-SAMVERKANSSYSTEM 3. INSTRUKTION OM (SÄOSPS). Säkerhetsordning för säkerhetspersonal (säosps) ersätter delar av tdtboken del C från och med tdt 00. Säosps är det dokument som fungerar som innehållsförteckning till alla SkLJF som tilldelas säkerhetspersonal. Övriga SkLJF kommer att listas i detta dokument (SkLJF 20), avsnitt 6. Säosps nytrycks alltid vid tdt-skifte, och med längsta giltighet ett år. Innehållsförteckningen innehåller uppgifter om antal sidor som resp. SkLJF omfattar samt datum för senaste sidförteckning för dessa. Ett huvudsyfte med säosps är att man lätt skall kunna kontrollera att man Tilldelas: All personal i säkerhetstjänst, JVS SkLJM SkLJF TDTBOK

2 2 SkLJF 20 SkLJ SkLJ SkLJF 20 3 SIDFÖRTECKNING Sid: Innehåll: Ätr: Datum: Försättsblad Sidförteckning Förord / Presentation av samverkanssystemet Presentation av samverkanssystemet forts / Instruktion om säosps Instruktion om säosps forts / Personalens delaktighet / Utförande av SkLJF Tilldelning av nummer / Förteckning över SkLJF 1. FÖRORD Samtidigt med TDT 94, , infördes ett nytt informations- och samverkanssystem på SkLJ. Två nya begrepp infördes, SkLJM; - SkLJ meddelande och SkLJF; - SkLJ föreskrifter. Båda beskrivs längre fram. Flera fördelar med det nya systemet kan utrönas. Bl.a. får man en bättre överblick och struktur över gällande föreskrifter, samtidigt som inrättandet av nya utgåvor sker smidigare. Personalen kan lättare kontrollera att gällande utgåva har erhållits. I och med tdt 00 införs begreppet Säkerhetsordning för säkerhetspersonal samtidigt som begreppet tidtabellsboken del C slopas. 2. PRESENTATION AV SAMVERKANSSYSTEMET SkLJM SkLJ meddelande Information / anvisningar av tillfälligare slag. SkLJM gäller den tid som angetts på detta, dock längst till innevarande års tdt-periods slut, dvs. 17 april. Kommer uppgift att gälla över tdt-skifte skall den inordnas i SkLJF, eller i annat fall utges i nytt SkLJM efter 18 april. I möjligaste mån skall härför avsedd SkLJ-blankett användas. Utgivare: avd-ansv, styrelse SkLJF SkLJ föreskrifter Avser information / anvisningar / normer av mer bestående karaktär. SkLJF gäller t.v. om inget annat anges, och ändras genom ändringstryck eller ny utgåva. Utgivare: avdelningsansvariga samt styrelsen. I de flesta fall utkommer SkLJF genom trafikavdelningen.

3 8 SkLJF 20 SkLJ SkLJ SkLJF 20 5 SkLJF Övergripande lagkrav, ex: kommande säo/säok m.m. SkLJF 01 Reserveras för: Säo 02 Reserveras för: Säok 03 Hälsokrav vid SkLJ 04 TDTBOK del A 05 TDTBOK del B SkLJF SkLJF Övergripande personalkrav/-föreskrifter/-anvisningar (allmänt) 06 Personalföreskrifter 07 Personalanvisningar SkLJF 10 Tbfh-anvisning 11 Tl/tkl-anvisning 12 Mönstersamling SkLJF Befattningsrelaterade personalanvisningar/-instr. (ej förarinstr.) Allmän information/anv. avseende SkLJ verksamhet och org. SkLJF 20 Information om SkLJ Samverkanssystem (SkLJM, SkLJF, TDTBOK) SkLJF SkLJ:s instruktioner gällande all personal i säkerhetstjänst SkLJF 30 Txi - taxeinstruktion 31 Sii - signalinstruktion 32 Bri - bromsinstruktion 33 Vxi - växlingsinstruktion 34 BMi - brand och missödesinstruktion 35 Regler om lasning 36 Instruktion om ångloksdrift vid brandfara har en komplett och aktuell tdt-bok. Detta sker på följande sätt: 1. Kontroll av att man har innevarande års utgåva av säosps. 2. Kontroll av resp. SkLJF:s sidförteckningsdatum gentemot vad som finns angivet i säosps:s innehållsförteckning, (på sid 2). 3. Till sist kontroll av sidorna i resp. SkLJF gentemot sidförteckningen i denna. Alla instruktioner kommer på sikt att revideras efter denna modell. Utkommer ändringar under innevarande tdt-period skall detta anges på sid 1 i säosps. 4. PERSONALENS DELAKTIGHET Säkerhetsarbetet skall ständigt utvecklas, vilket beskrivs i SkLJF 403. Detta arbete resulterar som regel i nya eller reviderade föreskrifter. Genom att presentera pågående projekt inom säkerhetsarbetet samt genom att ta in personalens synpunkter vid de obligatoriska fortbildningsdagarna, involveras personalen i detta arbete. 5. UTFÖRANDE AV SkLJF. För att upprätthålla en god struktur samt vara lättläst skall i möjligaste mån SkLJF utföras på ett så enhetligt sätt som möjligt. Framför allt skall försättsblad och sidförteckning, (sid 2), se likadana ut oavsett vilket SkLJF det gäller för. Format: Typsnitt: I allmänhet A5. Vad gäller SkLJF upp till ordningsnummer 99, (tvåsiffriga), skall formatet vara A5. Times av 12 punkters storlek (eller Times New Roman av 11 punkters storlek). Utförs materialet i A4 för att sedan förminskas till A5 skall 17 (ev. 18 om 17 ej kan presteras) punkters storlek användas.

4 6 SkLJF 20 SkLJ SkLJ SkLJF 20 7 Siddisp.: Övrigt: Ett understruket sidhuvud ca 20 mm från sidans överkant används, (dock ej på sid 1), där sidnummer samt ev. siddatum anges. I övrigt disponeras sidan fritt. Använd gärna fet, kursiv eller understruken text för att framhäva viktiga moment och uppgifter samt för styckeöverskrifter. Bilder och figurer är alltid bra för att förtydliga framställningen. 6. TILLDELNING AV NUMMER. När ett nytt dokument tas fram tilldelas det ett nummer i detta system av SkLJ:s Säkerhetshandläggare. 7. FÖRTECKNING ÖVER SkLJF. SkLJF har indelats i två huvudgrupper. Den första gruppen med 2- siffriga löpnummer, (01-99), är flertalet obligatoriska för all ps. i säkerhetstjänst och skall huvudsakligen ingå i ordinarie tdt- och säopärm, samt medföras vid tjänstgöring. Vilka som skall ingå i säopärmarna framgår av säosps. Ansvarig utgivare är SkLJ trafikavdelning Andra SkLJF-gruppen med 3-siffriga löpnummer, (från 101 och uppåt), avser huvudsakligen befattningsrelaterade instruktioner / anvisningar samt respektive avdelnings interna informationer, och utdelas endast till viss personal. Behöver ej medföras vid tjänstgöring, samt kan förvaras i särskild pärm. SkLJF 101-(199) SkLJF 201-(299) SkLJF 301-(399) SkLJF 401-(499) Befattningsrelaterade instruktioner / anvisningar för den rullande materialens underhåll, skötsel och framförande. (Ansvarig utgivare SkLJ maskinavdelning) Instruktioner / anvisningar för utförande av nyanläggningar och underhållsarbete på bana och byggnader. (Ansvarig utgivare SkLJ banavdelning) Instruktioner / anvisningar rörande trafikavdelningens arbete m m. (Ansvarig utgivare SkLJ trafikavdelning) Instruktioner / anvisningar rörande styrelsens arbete m m. (Ansvarig utgivare SkLJ styrelse)

5 12 SkLJF 20 SkLJ SkLJ SkLJF 20 9 SkLJF Befattningsrelaterade instruktioner / anvis-ningar för den rullande materialens underhåll, skötsel och framförande. SkLJF 101 Fordonsunderhållsplaner 110 Förarinstruktion Z4p 111 Förarinstruktion YP 112 Reserverad för förarinstruktion Jung 113 Reserverad för förarinstruktion Tp 114 Reserverad för eldningsinstruktion 115 Smörjinstruktion 120 Översynsschema Z4p 121 Översynsschema YP 122 Översynsschema Tp 130 Gasljusinstruktion SkLJF Instruktioner / anvisningar för utförande av nyanläggningar och underhållsarbete på bana och byggnader. SkLJF 201 Bantekniska föreskrifter 202 Föreskrifter om besiktning och underhåll av spåranläggning 204 Anläggningsbeskrivning - bana 205 Anläggningsbeskrivning - signal 210 Förarinstruktion MDR 125p SkLJF Instruktioner / anvisningar rörande trafik-avdelningens arbete m m. 301 Tågnumrering vid SkLJ SkLJF Instruktioner / anvisningar rörande tstyrelsens arbete m m. 401 SkLJ säkerhetsstyrningssystem 402 SkLJ organisation 403 SkLJ verksamhetsstyrningssystem 404 SkLJ verksamhetsplaner

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller:

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Krav och villkor. För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik Krav och villkor För organisationer som utför revisioner och certifierar gentemot Svensk standard för livsmedelshantering i butik 2014 Svensk Dagligvaruhandel Sid 1 av 15 Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH V-programmets inlämningsuppgifter 1(6) UNV 2003-09-11 Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V- programmet LTH Mål och syfte Detta dokument ska medverka till att under V-utbildningens gång kontinuerligt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer