5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer"

Transkript

1 Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012 mördades minst 39 lärare. Under 2011 förflyttades 600 lärare för att undkomma hotbilden mot dem, men att få skydd är svårt. Enligt FECODE, det nationella fackförbundet för lärare, har det i princip tagits bort. - Idag ska risken vara extrem för att de ska få hjälp. En av våra medlemmar, en 26-årig lärare, fick polisbeskydd för att han hotats, men det togs bort. Efter tio dagar dödades han, säger Jairo Arenas, FECODE. Morden leder mycket sällan till fällande dom. Jairo Arenas fortsätter: - Ingen, ingen har blivit straffad för dessa brott. Alla är ostraffade. Det råder total straffrihet. Fallen utreds inte ens. Ofta, men inte bara, riktar sig hoten mot lärare som är fackligt aktiva. Tidigare har det mest varit ledare som utsatts, men på senare tid har hot utdelats mot fackligt aktiva på gräsrotsnivå. Syftet, enligt de colombianska fackförbunden, är att försvaga fackförbunden. En annan anledning till lärarnas utsatthet är deras ställning i samhället. Lärarna har en stark ställning och förmodas både ha makt och pengar, vilket gör att de lätt blir offer för utpressning. 1

2 På landsbygden blir läraren lätt byns auktoritet och skolan är dess mötesplats. Det är också till skolan som gerillan och paramilitärerna söker sig. Lärarfacket i Colombia kämpar nu för att skolan ska bli en skyddad zon som beväpnade grupper ska hållas borta från. Samarbetet med FECODE är en del av Lärarförbundets program Organisationsutveckling av lärarorganisationer, med särskilt fokus på kvinnor och unga. LO-TCO Biståndsnämnd stödjer genom programmet starka lärarorganisationer, som kan tillvarata lärares rättigheter och yrkesstatus och som spelar en viktig roll för den demokratiska utvecklingen i samhället. FECODE är en stark organisation, som spelar en viktig roll i den sociala dialogen och som lyckats förbättra lärarnas arbetsförhållanden. Exempelvis har fackförbundet nått en överenskommelse med det colombianska utbildningsministeriet som förbättrar lärarnas villkor vad gäller bostäder, pension och säkerhet. Eftersom de flesta lärarna i Colombia är kvinnor är det en stor förbättring för just kvinnors levnadsvillkor. Introduktion Lärarförbundets program syftar till att bidra till utvecklingen av starka, oberoende, demokratiska och hållbara fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata sina medlemmars intressen, och bidra till utbildning av kvalitet för alla. Programmet är uppdelat i fyra delmål, och varje projekt som ingår i programmet syftar till ett eller flera av dessa delmål. Programmet inriktar sig på organisationsutveckling som strategi för att nå programmålet. Projekten som ingår i programmet är bilaterala; Lärarförbundet genomför projekten i samarbete med sina systerorganisationer i fält. Alla projekt genomförs i nära samarbete med EI, där EI har olika roller beroende på projektets upplägg (bl a som samordnare, expert, kontext- och kulturtolkare eller resursperson). I programmet deltar medlemsorganisationer till det globala facket EI, som inbegriper lärare, lärarstudenter, skolledare, andra anställda inom skolsystemet och/eller forskare. I vissa projekt samarbetar Lärarförbundet med flera organisationer i samma land, i andra endast med en lärarorganisation. Lärarförbundets program bedrivs i Afrika, Asien och Latinamerika och bestod under projektperioden av tretton projekt, elva i enskilda länder, ett regionalt och ett globalt. Resultatuppfyllelse Programmål Att bidra till utvecklingen av starka, demokratiska och oberoende fackliga lärarorganisationer som effektivt kan tillvarata både kvinnliga och manliga medlemmars intressen, samt kan vara en stark röst för mänskliga rättigheter i allmänhet, inklusive rätten till kvalitativ utbildning för alla, och lärares rättigheter i synnerhet. Långsiktig organisatorisk förmåga är en förutsättning för att de fackliga organisationerna ska kunna fortsätta utveckla sin verksamhet och därmed ha bärkraft att kunna existera och aktivt arbeta för samtliga prioriterade områden. Genom att fokusera på ett eller flera av delmålen arbetar alla av Lärarförbundets organisationer för att nå programmålet. Fokus 2

3 bestäms utifrån respektive organisations förutsättningar. Lärarförbundet har för projektperioden redovisat gentemot delmålen, men inte gentemot programmålet. LO-TCO Biståndsnämnd anser att förutsättningarna för att nå Lärarförbundets programmål varierar starkt mellan de förbund som ingår i programmet. Det reflekteras också i resultaten. Men det är tydligt att samarbetsorganisationerna uppnått resultat som bidrar till uppfyllelse av delmålen. De har också en insikt om behovet av starka, demokratiska och oberoende lärarorganisationer i samhället och de strävar efter att bli just detta. Det bedömer LO-TCO Biståndsnämnd som mycket positivt. Lärarförbundet arbetar strategiskt tillsammans med respektive organisation för att under projektperioden sätta upp mål som är anpassade till varje samarbetspartner, vilket också har lett till framgångar för organisationerna. I enlighet med programmålet ska organisationerna även kunna tillvarata medlemmarnas intressen och vara en stark röst för lärares rättigheter. Lärarförbundet redovisar för det aktuella läget hos sina samarbetspartners, vilka förutsättningar de utgår från och vilken kapacitet som de besitter. LO-TCO Biståndsnämnd bedömer det dock svårt att utläsa konkreta resultat som visar på vad organisationerna inom programmet har åstadkommit vad gäller förhandling, social dialog och inflytande, i relation till ovannämnda programmål och till delmål 3 och 4. Delmål 1 Lärarorganisationer som representerar, försvarar och ger service till sina medlemmar på ett effektivt sätt Starka och stabila fackliga organisationer kräver både fungerande medlemsregister, rekryteringsstrategier och effektiv insamling av medlemsavgifter. Genom att utveckla rekryterings- och organiseringskapaciteten och nå en så hög organisationsgrad som möjligt, ökar inkomsten till organisationen och då även dess möjlighet att representera sina medlemmar utan finansiellt stöd utifrån. Genom att satsa på fler betalande medlemmar arbetar organisationerna för att bli självförsörjande och behovet av stöd utifrån blir mindre. Samtliga av Lärarförbundets samarbetsorganisationer arbetar på ett eller annat sätt med rekrytering och insamling av medlemsavgifter, med varierande resultat. Man kan konstatera att de organisationer som har bristande administrativa system och saknar intern statistik, även har svårt att rekrytera medlemmar och dra in medlemsavgifter. Därmed finns en tydlig koppling mellan organisationens administrativa struktur och förmågan att rekrytera betalande medlemmar. En framgångsrik strategi, som har använts av PSEUM i Malawi, har varit att decentralisera rekryteringsuppgiften till representanter på skolorna. Lärarförbundet i Zimbabwe, ZIMTA, har i sin tur genomfört en kartläggning av potentiella medlemmar över hela landet, för att sedan anpassa rekryteringsstrategierna efter situationen i varje region och distrikt. På grund av våldsamheter i landet lämnade många lärare Zimbabwe i början av projektperioden för att sakta återvända i slutet. Antalet lärare och medlemmar har därmed varit varierande och ZIMTA har haft svårt att mäta resultat. 3

4 Lärarfacken står inför utmaningen att hitta den avgiftsnivå som gör att organisationerna överlever, samtidigt som lärare med låg inkomst har råd att vara medlemmar. När lärarförbunden ZATU i Tanzania och ZIMTA i Zimbabwe höjde sina medlemsavgifter, lämnade många medlemmar organisationerna. Vid projektperiodens slut började medlemsantalet hos ZIMTA öka igen, medan ZATU:s medlemsnivå stagnerar. Vissa organisationer, som PSEUM i Malawi, har redovisat lägre medlemsantal i slutet av projektperioden, vilket inte beror på att medlemmar lämnat organisationen, utan att organisationen har förbättrat sina system så att medlemsregistret blivit mer exakt. Att utveckla och förverkliga fungerande medlemsregister ingår i delmålet och fler organisationer har gradvis infört pålitliga system för att dokumentera medlemskap. Vissa organisationer har fortfarande osäkra siffror vad gäller medlemsantal och betalande medlemmar, men förbättringar har skett inom treårsperioden. För att få till stånd ett fungerande system, måste organisationen också se nyttan med ett medlemsregister i relation till rekrytering och insamling av medlemsavgifter. Efter det kan själva registret utvecklas. Som exempel har PGRI i Indonesien gradvis och på ett systematiskt sätt byggt upp en databas i de distrikt som har deltagit i programmet. Uppbyggnaden av databasen har varit ett första steg mot en mer strategisk planering av organisationsutvecklingen. Det har gjort det möjligt att identifiera de svagare distrikten och att utforma relevanta kompetensutvecklingsstrategier för att stärka dessa distrikt. Samtidigt finns fortfarande svårigheter att identifiera antalet betalande medlemmar och hur medlemsavgifterna kanaliseras inom organisationen, men ett första steg har nåtts. Utbildning har varit en framgångsrik och viktig strategi inom programmet både för att förbättra den interna kapaciteten, och som ett verktyg för att rekrytera och samla in medlemsavgifter. Inom utbildningssektorn förhandlas kollektivavtal och fattas beslut på lokal nivå, vilket innebär att lokala fackliga ledare och medlemmar behöver utbildning för att höja sin kapacitet att förhandla om förbättrade arbetsförhållanden. Därutöver ökar organisationens kapacitet att delta i social dialog när medlemmars kunskap ökar på alla nivåer i organisationen. Utbildning är också ett sätt att behålla medlemmar inom organisationen. SMP-NATOW på Filippinerna, AIPTF i Indien och FECODE i Colombia har lyckats anpassa utbildning till de lokala och nationella behoven, genom att ta upp frågor som jämställdhet, policyförändringar inom facket eller ny lagstiftning som påverkar lärarnas situation och därmed gjort utbildning relevant för deras medlemmar. Utbildning har även varit ett strategiskt verktyg för att inkludera grupper som annars inte är representerade i beslutsfattande positioner, som unga och kvinnor. Strategin har fallit väl ut för bland andra lärarfacket FECODE i Colombia, AWN på Filippinerna och ZIMTA i Zimbabwe. ZIMTA, FECODE, NUT och AIPTF har även bekostat och genomfört utbildningar med kursledare från de egna leden. Att organisationerna har kapacitet att genomföra utbildningar på egen hand och att de ser värdet av utbildning inom förbunden är viktiga resultat. Organisationernas sätt att arbeta med utbildning ser olika ut inom programmet. Vissa organisationer kan finansiera större delen av sina utbildningar och kan planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatserna på olika nivåer. Det är exempelvis fallet för 4

5 ZIMTA i Zimbabwe, som år 2012 upprättade en databas i syfte att få större tydlighet i antalet fungerande studiecirklar i landet. ZIMTA har idag studiecirkelledare. I Indien har tre stater fasats ut ur programmet. De genomför nu aktiviteter, inklusive utbildning, med egna medel och är förebilder inom det indiska lärarförbundet AIPTF. Ytterligare tre stater kommer att fasas ut inom en nära framtid. Inom programmet finns även organisationer som har god kapacitet att organisera utbildningar och som kan planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser på olika nivåer, men som inte kan finansiera utbildningen utan externa medel. Filippinska SMP-NATOW har börjat utbilda fackliga ledare i att i sin tur genomföra utbildningar på lokal nivå. Strategin har ökat kostnadseffektiviteten. Andra organisationer besitter administrativ kapacitet, men har inte finansiella medel för att genomföra utbildningar eller kapaciteten att strategiskt planera eller följa upp utbildningsinsatserna. Det är till exempel fallet för TOPPS på Filippinerna, som fortfarande arbetar utifrån en enkel utbildningsstruktur. Lärarorganisationerna som ingår i programmet i Kamerun har svag administrativ och strategisk kapacitet. Förbunden har ändå gemensamt organiserat onsdagsmöten för lärare, som har genomförts 6-10 gånger per år och som har räknat med deltagare per gång. Under sista året har de medverkande facken organiserat samtalsstunder, sedan har man haft uppföljningsmöten på arbetsplatserna riktat till nya medlemmar. Det är en positiv utveckling som kan ses som utgångspunkten för en mer utvecklad utbildningsverksamhet. Lärarförbundet stöder regionala nätverk som syftar till att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män i organisationer som är anslutna till det globala facket EI i Afrika, Asien och Latinamerika. Nätverken har spelat en viktig roll vad gäller utbildning på regional nivå. Under projektperioden har omkring 500 medlemmar, varav två tredjedelar varit kvinnor, utbildats i bland annat jämställdhetsfrågor, opinionsbildning, kommunikation, IT och ledarskap. Utbildningen inom nätverken har lett till att fler kvinnor har valts på beslutsfattande positioner. Till exempel har de mansdominerade förbunden på Filippinerna beslutat om lika representation av kvinnor och män i utbildningar, seminarier och på beslutsfattande positioner. Fackets uppgift är att tillhandahålla service till sina medlemmar och tillvarata deras intressen på arbetsplatsen. För att kunna göra det krävs att organisationerna har kapacitet att följa upp och stötta de lokala förtroendevalda. Många av de organisationer som ingår i programmet har valt strategin att stärka representanter för de lokala facken genom exempelvis utbildning. I Kamerun har facket även erbjudit utbildning för icke medlemmar. Lärare har vittnat om att utbildningarna har ökat kunskapen om deras rättigheter och gjort att de vågat ansluta sig till facket. Inom ZIMTA, i Zimbabwe, hanterar de lokala förtroendevalda de vardagliga frågorna och konflikterna som uppkommer på arbetsplasterna. År 2012 tillsattes en juridisk rådgivare på nationell nivå för att hantera de allvarligare fallen och mycket arbete har lagts på löneförhandlingar. 5

6 Delmål 2 Lärarorganisationer som vilar på demokratiska värden och har en välfungerande intern demokrati Med undantag från samarbetsorganisationer i Centralasien styrs alla organisationer som ingår i Lärarförbundets program av demokratiska stadgar. Men för att en organisation ska vara demokratisk ska stadgarna även tillämpas i praktiken. Organisationen ska även präglas av demokratiska processer, tillåta diskussioner för alla på lika villkor och vara transparent, inte minst vad gäller organisationens finansiella medel och dess användning. Lärarförbundets stöd till facklig utbildning i ZATU i Zanzibar och PGRI i Indonesien har lett till att organisationerna i högre grad håller stadgeenliga möten. I ZIMTA:s regelverk stadgas sedan 2005 att en ledande position kan innehas av samma person under max två mandatperioder. Under den nationella konferensen 2012 tog dock inte alla nomineringar hänsyn till regeln, vilket ledde till diskussioner och att valen till utskottet flyttades fram ett år. Att diskussioner om den demokratiska processen förs är ett positivt tecken. Lärarförbundets partnerorganisation i Tadzjikistan har däremot visat sig vara mer auktoritär än man bedömde innan projektperiodens början och behöver arbeta ytterligare med detta delmål. För att en organisation ska vara demokratisk, bör den också vara representativ gentemot sina medlemmar. Många av lärarorganisationernas medlemmar är kvinnor, och deltagande i programmet varierar kraftigt. Man kan konstatera att jämställdhetsarbetet inom programmet har bidragit till mer inkluderande strategier och handlingsplaner för kvinnor. I Colombia och Indien har kvinnors deltagande i utbildningar ökat som ett resultat av ett långsiktigt strategiskt arbete. I Zimbabwe och Nigeria har organisationerna arrangerat särskilda konferenser för att locka kvinnor till det fackliga arbetet. Det latinamerikanska jämställdhetsnätverket har visat på goda resultat under projektperioden. Länderna som ingår i nätverket har gett stöd till varandra. I Peru använde lärarfacket en expert från Chile för att genomföra utbildningar. ANDE i Costa Rica publicerade år 2011 den första utgåvan av ett jämställdhetsblad, med colombianska FECODE:s tidning som modell. Nätverken har också haft positiva effekter på några förbund i Afrika, som har upprättat gender desks inom deras organisationer. På Filippinerna bedrivs kampanjer för att etablera kvinnokommittéer inom samtliga fyra medverkande organisationer. Det finns dock fortfarande stora hinder, bland annat av traditionell och kulturell karaktär, för kvinnor att få inflytande inom facken. I Kamerun tilldelas kvinnor fortfarande bara assisterande positioner inom förbunden och deras inflytande är svagt. Ungas representation börjar bli av större vikt bland förbunden. FECODE i Colombia, ZIMTA i Zimbabwe och PGRI Indonesien arbetar strategiskt med att integrera unga i organisationerna. Fungerande internkommunikation är en indikator på fungerande intern demokrati. Att förtroendevalda och medlemmar är informerade om vad som händer är avgörande för att kunna delta i den demokratiska processen och ha inflytande över beslut. Men även på 6

7 detta område finns stora skillnader mellan programmets organisationer. Organisationerna kan delas upp i tre grupper. I en första grupp finns förbund som ser internkommunikation som ett sätt att växa sig starkare. Här ingår ZIMTA i Zimbabwe, det latinamerikanska nätverket FECODE samt SMP-NATOW på Filippinerna. De har också visat på bättre resultat vad gäller egenmakt och jämställdhet än övriga. FECODE använder sin hemsida och sociala medier, både för att kommunicera med sina medlemmar som för extern kommunikation. På federationens hemsida visas även alla tv- och radioprogram som produceras. I en andra grupp finns förbund som har visat på förbättringar, men där det krävs större engagemang för den interna kommunikationen, som ZATU i Tanzania, NUT i Nigeria och AIPTF i Indien. I Nigeria har NUT förbättrat sin internkommunikation genom ledarskapsutbildningar och kommunikationsmedel är tillgängliga på regional och lokal nivå. I en tredje grupp finns förbund där ledarskapet inte tillåter fri debatt eller inte verkställer sina planer. Här ingår PGRI i Indonesien och Lärarförbundets partners i Centralasien. En sista grupp består av svaga organisationer som ännu inte har kapacitet att formulera och genomföra kommunikationsstrategier. Det gäller TOPPS på Filippinerna, PSEUM i Malawi och Lärarförbundets samarbetspartners i Kamerun. Delmål 3 Lärarorganisationer som är en erkänd och inflytelserik aktör i samhället och politiken Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gör det möjligt för lärarna att ställa krav på anständiga löner och arbetsvillkor. I Kamerun har organisationerna FESER och FECASE tillsammans med sin centralorganisation slutit en överenskommelse med regeringen om förmåner i relation till dokumentation och forskning. Dessa förmåner har dock inte betalats ut. ZIMTA i Zimbabwe har under projektperioden fokuserat på att förhandla fram löner som står i paritet med levnadskostnaderna i landet. Resultaten har dock varit ofullständiga och en lärares lön ligger fortfarande under fattigdomsgränsen. ZATU på Zanzibar har efter en strukturerad och tålmodig process kommit ett steg närmare att sluta ett kollektivavtal med arbetsgivaren. Indien har fortfarande inte ratificerat ILO:s konvention 98 om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt. AIPTF är dock involverad i konsultationer med regeringen i frågor som rör utbildning för alla och lärarnas status. Filippinska SMP-NATOW, som organiserar lärare inom den privata sektorn, har slutit 11 kollektivavtal på skolnivå under projektperioden, vilket har förbättrat arbetsvillkoren för lärarna på de skolor som kollektivavtalen täcker. I Indonesien har facket på lokal nivå rätt att förhandla kollektivt, men kan enligt arbetsrättslagstiftningen endast förhandla med arbetsgivaren när det representerar minst hälften av alla anställda. I flera länder är lärarfacken i dialog med regeringen. Endast genom att få och ta röst och möjlighet att påverka de politiska och ekonomiska utvecklingsprocesserna kan fackföreningsrörelsen bidra till att förbättra sina medlemmars och arbetstagares rättigheter och levnadsvillkor. När en facklig organisation väl har fått 7

8 tillträde till politiska processer eller blir erkänd som remissinstans har lagstiftning och verkliga arbetsvillkor ofta kunnat förbättras utan större konflikter med arbetsgivarna. Alla organisationer inom programmet deltar i någon form av social dialog. Detta är särskilt viktigt nu då utbildningssektorn i världen står inför privatiseringar som påverkar lärarnas arbetsförhållanden. PSEUM i Malawi och förbunden i Kamerun har inte åstadkommit något synligt politiskt inflytande ännu. Positivt är att FECASE och FESER i Kamerun intagit en gemensam position i den sociala dialogen, vilket är ett viktigt steg för att bemöta det allmänna anti-fackliga klimatet i landet. PSEUM har utan framgångar försökt påverka arbetsgivarorganisationen för att höja lönerna för lärare på privata skolor, som tjänar betydligt mindre än lärare inom den offentliga sektorn. ZATU i Zanzibar, PGRI i Indonesien, FECODE i Colombia och ZIMTA i Zimbabwe är däremot starka organisationer som spelar en viktig roll i den sociala dialogen och som har lyckats förbättra lärarnas arbetsförhållanden. Lärarförbundets program bidrar till att samarbetsorganisationerna, genom utbildningar, har större kapacitet att bedriva en effektiv social dialog, både inom den offentliga och inom den privata sektorn. FECODE kollektivförhandlar med regeringen och har tagit fram förhandlingsunderlag för arbetsvillkor, utbildningspolitik och den lag som styr lärarkårens villkor generellt. Förbundet har nu inlett förhandlingar med regeringen utifrån detta underlag. Ett sätt att mäta om en organisation är en erkänd och inflytelserik aktör i samhället är om den är känd för allmänheten. Flera förbund syns i media, även om de inte har antagit en särskild kommunikationsplan. I Kamerun har exempelvis radio, tv och tidningar redogjort för vissa av förbundens aktiviteter. NUT i Nigeria har synts mycket i media under 2011, i samband med att förbundet förhandlade om löner för sina medlemmar. Lärarförbundet anser dock att det är svårt att bedöma vad den allmänna opinionen är och hur förbunden påverkar den. Delmål 4 Lärarorganisationer som har ett välfungerande samarbete med andra lärarorganisationer och fackliga organisationer Lärarförbundet anser att kapaciteten att samarbeta lärarorganisationer emellan är avgörande för att ha inflytande över arbetsvillkoren inom utbildningssektorn och över utbildningsreformer som garanterar utbildning av kvalitet för alla. Överlag samarbetar nu Lärarförbundets samarbetspartners till högre grad med andra lärarorganisationer, särskilt med andra förbund som är anslutna till det globala facket EI. Programmet har bidragit till detta, i synnerhet tack vare arbetet inom de regionala nätverken för jämställdhet, som har inspirerat till dialog och samarbete även i andra frågor. Samarbetet i nätverken har också lett till välfungerande samarbeten i och mellan organisationer på nationell nivå. Som exempel har kvinnor från olika lärarorganisationer genom nätverkets försorg mötts i Bolivia, vilket lett till att även ordföranden och styrelser från organisationerna deltagit i samma möte för första gången. Nätverken har därmed både bidragit till samarbete och till att sprida jämställdhetskampen i förbunden i regionen. Lärarförbunden i Afrika har insett behovet av att utveckla sammanhållning mellan orga- 8

9 nisationerna. I Kamerun har det stora antalet mindre organisationer hindrat arbetet. Ett utvärderingsseminarium i slutet av 2011 visade dock på en vilja att arbeta närmare varandra. Nya medlemmar från de tre samarbetsorganisationerna har varit drivande och tagit på sig ledarskapet. Om samarbetet mellan organisationerna i Kamerun lyckas kan det vara en mycket positiv förebild för förbunden i övriga fransktalande Afrika. Organisationerna som ingår i programmet samarbetar även med andra förbund, ofta inom samma centralorganisation/ federation. FECODE är det största förbundet inom den offentliga sektorn i Colombia och har en dominerande ställning inom centralorganisationen CUT. FECODE arbetar för att sammanföra alla lärarorganisationer i Colombia till ett enda förbund, vilket även är en strategi som genomförs inom centralorganisationen CUT, i ett projekt som stöds av de svenska centralorganisationerna LO och TCO genom LO-TCO Biståndsnämnd (projekt 40016). Därutöver är många av Lärarförbundets samarbetspartners involverade i de nationella nätverken kring Utbildning För Alla (UFA), och samarbetar med organisationer från det civila samhället som också stödjer UFA. Som exempel deltog ZIMTA i den Globala Kampanjen för Utbildning i Zimbabwe, tillsammans med Utbildningsdepartementet och andra organisationer från det civila samhället. AIPTF i Indien har arbetat med allianser på nationell nivå och varit mycket aktiv i UFA:s kampanjer i landet. Riskhantering under perioden Redan vid projektperiodens början gjorde Lärarförbundet bedömningen att vissa projekt genomförs i länder som präglas av politisk och social oro. Under projektperioden har projekten inte alltid genomförts som planerat på grund av detta. I Indien har vissa aktiviteter inte genomförts vid planerad tidpunkt på grund av terroristaktiviteter och på Filippinerna på grund av politisk oro. I Colombia möter facket svårigheter att rekrytera nya medlemmar, då lärare inte vågar ansluta sig till facket eftersom fackliga företrädare mördas. Även i Guinea, Nigeria, Tadzjikistan, Liberia och Zimbabwe har det politiska och sociala läget varit oroligt, vilket har påverkat programmet. Även interna risker på projektnivå har identifierats och hanterats under projektperioden. De interna riskerna kan bero på brist på politisk självständighet inom organisationen. Splittringar och konflikter inom och mellan organisationer är ett hinder för förbunden att nå målen i projekten. Att hantera de ovan beskrivna externa och interna riskerna är en del av syftet med Lärarförbundets samarbete med systerorganisationerna i världen. Projekten som ingår i Lärarförbundets program bygger på nära planering, uppföljning och dialog med samarbetsorganisationerna i fält. Även samarbetet med det globala facket EI:s regionkontor spelar en viktig roll i riskhanteringen. Vid projektplaneringen analyseras organisationernas kapacitet och administrationssystem och relevanta åtgärder vidtas för att förhindra korruption. De administrativa och finansiella riskerna hanteras av externa revisorers granskning, som Lärarförbundet har en direkt kontakt med. Lärarförbundet har utvecklat ett arbetsdokument som beskriver hur 9

10 förbundet ska arbeta med uppföljning och intern kontroll i relation till sitt internationella utvecklingssamarbete. Det innehåller bland annat checklistor för fältprojekt, bedömning av lokal revisor, samt Lärarförbundets förhållningssätt vid korruption och korruptionsrisk. LO-TCO Biståndsnämnd bedömer att Lärarförbundet har goda rutiner för riskhantering. Förändringar och avvikelser 2012 Lärarförbundets program genomfördes planenligt med mindre undantag. Samarbetsorganisationen i Uzbekistan har inte genomfört de planerade aktiviteterna sedan 2011 på grund av politisk inblandning i förbundets ledarskap och förvaltning. Projektet i Indonesien suspenderades under några månader då projektkoordinatorn anställdes av Utbildningsdepartementet, vilket inte bedömdes förenligt med dennes roll som samordnare för ett projekt som syftar till att stärka oberoende lärarorganisationer. I Zimbabwe har ZIMTA anslutit sig till centralorganisationen ZCTU, efter en lång ansökningsprocess. Lärarförbundets samarbetsorganisation i Brasilien, CNTE, har blivit en stark och självgående organisation och drog tillbaka sin ansökan för Projektet har inte haft några kostnader under projektperioden. I stället diskuteras möjligheten för CNTE att i framtiden samarbeta med Lärarförbundet i ett gemensamt projekt i portugistalande länder i Afrika. En utvärdering av lärarförbundets samarbete med FSPE i Guinea var planerad till 2010 men sköts upp på grund av säkerhetssituationen i landet och genomfördes hösten Dialogfrågor Lärarförbundet har arbetat i programform sedan Under projektperioden har arbetsdokument för det internationella utvecklingssamarbetet vidareutvecklats och förbättrats. Programmet är grundat på ett verktyg för analys och mätning av organisationsutveckling Analytical framework for teachers trade union, som bland annat innehåller indikatorer för programmets fyra delmål. LO-TCO Biståndsnämnd anser att verktyget är välutvecklat och ett stort stöd både vid projektplanering, uppföljning och redovisning. I början av 2013 organiserades ett möte mellan de organisationer som arbetar i programform och LO-TCO Biståndsnämnd, i syfte att utbyta erfarenheter, diskutera fördelar och utmaningar med program och komma med rekommendationer för att förbättra programformen. Mötet var givande och sätter grunden för ett förbättrat samarbete mellan programorganisationerna och LO-TCO Biståndsnämnd. Samtliga programorganisationer nämnde att redovisa resultat på aggregerad nivå som en svårighet. Lärarförbundet har i sin treårsredovisning utgått ifrån indikatorerna som utvecklats i verktyget Analytical framework för att redovisa måluppfyllelse. Redovisningen innehåller värdefull information om framgångar och svårigheter inom programmet. LO-TCO Biståndsnämnd kommer att vara i kommunikation med Lärarförbundet i syfte att redovisningen förbättras ytterligare, främst vad gäller rapporteringen av konkreta resultat i relation till delmålen. De två sista delmålen är grundade på kvalitativa indikatorer, som gör det svårt att redogöra för tydliga resultat. 10

11 Uppföljning av LO-TCO Biståndsnämnds avtal Lärarförbundet har gradvis integrerat Sidas och LO-TCO Biståndsnämnds krav vad gäller revision, strukturerad partneranalys, inklusive bedömning av varje partners administrativa kapacitet, i sina projektsamarbeten. Detta har skett på ett medvetet och strategiskt sätt, i syfte att behålla förtroendet och säkerställa ett effektivt samarbete med sina partners inom programmet. LO-TCO Biståndsnämnd har varit informerad om detta under projektperioden och har bedömt att skälen är rimliga. Revision och Management Letter från Lärarförbundet har inkommit. I Management Letter från lokala revisorn för projektet med PSEUM i Malawi har det framkommit att PSEUM har brister i den interna kontrollen som kan innebära en risk för oegentligheter. Lärarförbundet har tillsammans med PSEUM och den lokala revisorn upprättat en åtgärdsplan som svarar på revisorns rekommendationer i syfte att förbättra rutinerna i organisationens bokföring. 11

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer