LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt"

Transkript

1 LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika aktörer. Ny förståelse för hur olika aktiviteter och inriktningar på utvecklingsprojekt påverkar omgivningen inom vilken de genomförs uppstår kontinuerligt. Denna förståelse har med tiden accepterats som oumbärlig för att verklig samhällelig och mänsklig utveckling ska kunna komma till stånd. Det fackliga utvecklingssamarbetet står inte utanför denna utveckling. Jämställdhet mellan könen är ett av de viktigaste utvecklingsområdena där Sverige (och även resten av världen) anser att verkliga resultat inte kan uppnås om det utelämnas. LO-TCO Biståndsnämnd har under de senaste åren försökt utveckla verktyg och annat stöd till de projekt som stöds, för att jämställdhet ska kunna genomsyra stödet till uppbyggnad av starka, demokratiska och jämställda fackförbund. För att kunna analysera hur detta stöd har bidragit till verkligt inkluderande av temat i projekten, beslöt kansliet, via metodutvecklings- och kvalitetssäkringsprogrammet, att genomföra en studie för att få slutsatser och rekommendationer. LO-TCO Biståndsnämnd utgick i sin uppdragsbeskrivning från flera teorier: - Både LO-TCO Biståndsnämnd och dess olika partners har policys och strategier för jämställdhet men det är ofta oklart hur dessa förhåller sig till varandra. - Projekten är ofta svaga i sin analys av jämställdhet och analyserna får sällan genomslag i de genomförda aktiviteterna eller i rapporteringen (såsom "sammanklumpning" av kvinnor med ungdom eller minoritetsgrupper, avsaknad av könsuppdelad statistik då projektet formuleras, specifika indikatorer för framgång inom jämställdhet) - LO-TCO Biståndsnämnd är inte konsekvent i distribution och information om olika riktlinjer, villkor och verktyg för att stödja förbunden, de globala facken (GUF) och andra aktörer. Syftet med studien var alltså att beskriva några partners som ingår i projekt för facklig utveckling, deras existerande dokument och verktyg för jämställdhet, hur dessa relaterar till varandra, och hur de praktiskt används i projekten; vilka behov som finns hos LO-TCO Biståndsnämnds partners för att förbättra de brister som upptäcks, och att slutligen formulera praktiska rekommendationer för hur LO-TCO Biståndsnämnd ska förbättra sitt arbete i enlighet med de gjorda analyserna. Genomförare av studien För att kunna genomföra en så pass omfattande studie, som inkluderade projektbesök på två kontinenter och ett stort antal intervjuer, gjordes en öppen upphandling med annonsering på LO-TCO Biståndsnämnds hemsida. Av tre fullständiga förslag antogs Rud Pedersen Public Affairs och huvudkonsulterna Roger Hällhag och Annachiara Torciano, på grundval av erfarenhet från fackligt/politiskt arbete, utvecklingssamarbete, projekthantering, jämställdhetsstudier, samt strategisk rådgivning. Deltagare och urval av projekt Studien genomfördes i Sverige, Sydafrika och Indien, först med dokumentstudier, sedan intervjuer av projektansvariga och jämställdhetsansvariga i hela kedjan av det fackliga utvecklingssamarbetet, från Sida, över LO och TCO, de svenska fackförbunden, de tre deltagande GUF:arna ITF, IMF och UNI, samt i de utvalda projekten. Projekten är både bilaterala (mellan ett svenskt förbund och ett nationellt förbund), multilaterala (mellan ett svenskt förbund, en GUF och ett nationellt förbund), och urvalet inkluderade både nationella, regionala och globala projekt. Urvalet av de tre GUF:arna gjordes efter diskussioner i referensgruppen för metodfrågor, och efter deras eget medgivande. De intervjuade utgjorde också den referensgrupp som kommenterade utkasten till rapport, förutom metodhandläggaren,

2 jämställdhetsansvarig och regionhandläggarna för Asien och Afrika på LO-TCO Biståndsnämnd. LO-TCO Biståndsnämnd är oerhört tacksam för att de "utvalda" intervjuobjekten, projektledarna och andra deltagare tog sig tid att intervjuas av konsulterna. Analys och slutsatser 1. Jämställdhetspolitik, strategier och analyser generellt - LO-TCO Biståndsnämnd har flera utvecklade verktyg och instrument för att föra en politisk dialog med sina partners, och därmed höja medvetenheten om att jämställdhet främjar projektens resultat. Däremot används inte verktygen på ett praktiskt sätt i projekthandläggningen (från projektplanering till utvärdering). - Många av de intervjuade organisationerna saknar tydliga jämställdhetspolicies och strategier. Där policies finns är de ofta inriktade på organisationsstrukturer, inte på jämställdhet i den aktuella sektorn. - Där projekten har analyser följs de oftast inte upp genom riktade aktiviteter som ska åtgärda de beskrivna problemen. Därmed finns inte heller någon uppföljning av hur jämställdhet har främjats i projektet. - Om jämställdhet är inkluderat i projektet är det oftast genom "påhängda" aktiviteter eller mål, alltså inte genom att genomsyra de generella aktiviteterna. 2. Möjligheten att utvärdera måluppfyllelse - Det är inte möjligt att se huruvida jämställdhet har gynnats genom de studerade projekten, i den mån att kvinnors rättigheter och villkor i arbetslivet i de studerade sektorerna har förbättrats. Där sådan information finns är det inte möjligt att koppla dessa framgångar direkt till LO-TCO Biståndsnämnds projekt. - De intervjuade projektägarna (svenska förbund, GUF och nationella förbund) är negativa till fler regler, villkor och administrativa krav, men är öppna för hjälp och stöd i att utveckla instrument och metoder för att jämställdhet ska genomsyra de fackliga utvecklingsprojekten. 3. Behovsanalysen i formulering av projekt - Jämställdhet är erkänt som en viktig komponent i projektgenomförande, men få projekt utgår från kvinnors rättigheter och villkor specifikt. En sådan analys i formuleringen av ett projekt blir endast möjlig om alla parter i biståndskedjan är överens om det. - Analysen i projektets planeringsstadium fokuserar på antal kvinnliga medlemmar, kvinnlig representation i ledningen, och andra interna organisatoriska frågor. - LO-TCO Biståndsnämnd kan inte vid projektpresentationerna avgöra om någon avvägning har gjorts inom de olika sektorerna för att särskilt gynna kvinnodominerade branscher eller branscher där kvinnor är särskilt missgynnade. Det finns ytterst få sådana projekt i LO-TCO Biståndsnämnds projektportfölj. - Ofta används ursäkter som att jämställdhet måste komma i ett senare skede, eller att branschen innehåller så få kvinnor att några specifika strategier inte behövs. Snarare bör jämställdhet inkluderas så tidigt som möjligt så att det blir en naturlig del av den fackliga utvecklingen. 4. Policyutveckling - LO-TCO Biståndsnämnd har flera riktlinjer som syftar till ett vidare jämställdhetsbegrepp, bortom kvinnorepresentation i organisationerna. Behov finns att samordna dessa med andra, likeminded som t.ex. i Nordic-Dutch-German-gruppen så att t.ex indikatorer kan samordnas och standardiseras. - Flexibilitet i jämställdhetskrav på projektägarna: LO-TCO Biståndsnämnd kan acceptera att svagare organisationer inte inkluderar strikta jämställdhetsaktiviteter till en början men måsta inklu- 2

3 dera diskussionerna om policys och framtida stöd till sådana aktiviteter. Därmed ska också LO- TCO Biståndsnämnds generösa klassificering av projekt inom jämställdhetsområdet i sina system bli striktare. 5. Fackföreningsrörelsens mervärde i jämställdhetsfrågor - Det råder inget tvivel om att jämställdhet har en enorm inverkan på främjandet av mänskliga rättigheter i arbetslivet och att det fackliga temat kan innebära stor nytta i samarbetet med andra organisationer som arbetar med jämställdhet och kvinnors rättigheter. Sådant samarbete kan uppmuntras då det gynnar fackliga utvecklingsprojekt. 6. Kvinnorepresentation som enda jämställdhetsindikator - LO-TCO Biståndsnämnd kan genom sina aktiviteter främja verklig jämställdhet genom att påverka projekten att inte endast använda representation i organisationer som indikator på jämställdhet. 7. Best practice - Användning av enkäter eller formulär som efterfrågar huruvida kvinnor påverkas av projektets aktiviteter eller inte (ITF) - Involvering av förbundens/guf/nationella förbunds jämställdhetsansvariga i projektformulering, analyser, genomförande och uppföljning (inget exempel i de intervjuade projekten). - Inkludera jämställdhetsanalys i projektens första studier eller planeringstillfällen (genom studier, work-shops eller liknande - med deltagande metoder) - Identifiera vad kvinnorepresentation egentligen innebär på organisationsnivå. Jämlik representation behöver inte nödvändigtvis innebära att kvinnor i branschen/sektorn gynnas av projektet. - Under rätt förhållanden, skapa särskilda kvinnoaktiviteter eller grupper - detta måste göras med försiktighet och inte i syfte att skapa parallella strukturer och med en tydlig plan att inkludera jämställdhet som ett genomsyrande tema i den fackliga utvecklingsprocessen. - Använda andra teman som ingångspunkter - t.ex. är HIV och Aids ett tema som ofta påverkar kvinnor i och omkring projektet/förbundet. Ett bra exempel är SWHAP-projektet som gynnat många kvinnliga ledare. - Tydliggöra eller uppmuntra tydliggörande av kvinnors situation i den specifika branschen eller inrikta sig specifikt på kvinnodominerade branscher. Även här ett komplement och en "booster" för kvinnors ställning i arbetslivet. - Inflytande från det svenska förbundet i jämställdhetsfrågor: svenska fackförbund besitter en lång erfarenhet av kamp för jämställdhet och kunskap om kvinnors specifika situation i arbetslivet generellt och i specifika branscher. Det svenska förbundet är och ska vara GUF:ens partner i projektet i första hand och den som också kan styra och påverka sådan dialog. - Kommunikationskampanjer och bättre information om jämställdhet och bra exempel på lyckade jämställdhetssatsningar till offentligheten (presentera goda exempel) och skapa förebilder - Samordnade aktiviteter med andra organisationer för att höja de ekonomiska inkomsterna frö kvinnor (StreetNet, etc) 3

4 Rekommendationer I studiens uppdragsbeskrivning ingick att formulera tio rekommendationer. Dessa rekommendationer är riktade till LO-TCO Biståndsnämnd, och ska vara praktiska och ge en fingervisning om var och hur LO-TCO Biståndsnämnd kan arbeta för att förbättra genomsyrandet av jämställdhet i fackliga utvecklingsprojekt som LO-TCO Biståndsnämnd finansierar. 1. Stärka LO-TCO Biståndsnämnds förmåga och system för att följa upp och utvärdera projekt och program. 2. Uppmärksamma män i de fackliga organisationerna på att det ligger i deras intresse att inkludera kvinnor i projekt och i fackliga aktiviteter över huvud taget. LO-TCO Biståndsnämnd kan diskutera huruvida detta ligger i dess mandat men dock ska diskussionen upp i projektuppföljning. 3. Främja ett byte av fokus i projekten, från intern kvinnlig representation i organisationen, till verklig analys och genomförande av strategier för att främja jämställdhet i arbetslivet i de olika sektorerna. 4. Skapa och främja en öppen dialog med de svenska förbunden i syfte att stärka deras mandat gentemot och i diskussioner med deras GUF:ar. 5. Systematisera och klargöra villkor, riktlinjer och rekommendationer för att projekt ska godkännas av LO-TCO Biståndsnämnd. 6. Definiera ett antal standardindikatorer för jämställdhet i projekt. Detta är också ett krav som Sida ställt på LO-TCO Biståndsnämnd i vårt avtal. 7. Stödja ett antal specifika jämställdhetsprojekt, i syfte att skapa exempel, benchmarking, best practice etc. 8. Ta initiativ till/uppmuntra projekt i kvinnodominerade sektorer. En rekommendation som är något kontroversiell. Dels, har inte LO-TCO Biståndsnämnd mandat att ta initiativ till egna projekt, och det är de svenska förbunden som avgör vilka projekt de anser ska ansöka om stöd via LO- TCO Biståndsnämnd. Att särskilja kvinnodominerade sektorer är dock en av flera metoder att bättre "lära känna sin sektor" - som en följd av analysen att det i många fall felaktigt förutsätts att kvinnor saknas i vissa sektorer eller undersektorer. 9. Skapa bättre förutsättningar för information och tillgång till LO-TCO Biståndsnämnds olika instruktioner, riktlinjer, bakomliggande anvisningar etc. (relaterar till informationsplattform). 10. Genomföra utbildningar i enlighet med projektägarnas behov. Uppföljning Rekommendationerna har diskuterats på LO-TCO Biståndsnämnd och vi tror att rekommendation nummer 1 inbegriper att ta hänsyn till rekommendationerna 3, 5, 6 och 9. Rekommendationerna 2, 4, 7 och 10 är också grupperade så att de tillsammans utgör aktiviteter som kan samordnas av LO-TCO Biståndsnämnd. LO-TCO Biståndsnämnds verksamhetsplan fokuserar under den pågående treårsperioden bland annat på metodutveckling inom fyra utvecklingsområden. Dessa områden är prioriterade inom svenskt utvecklingssamarbete och alla ramorganisationer ska kunna visa på att analyser genomförs i projekt och program. Områdena är jämställdhet, konfliktanalys och riskbedömning, miljöbedömning och HIV och Aids. I projekt och program som genomförs i Södra Afrika är en HIV/Aids-analys obligatorisk. 4

5 Under är jämställdhet i fokus och LO-TCO Biståndsnämnd har valt att arbeta enligt en kedja av aktiviteter. 1. Kartläggning: Först har en work-shop och en studie har gjorts om dels, en grupp projekts arbetssätt för att genomföra och följa upp jämställdhetsanalyserna i sina projekt, och dels, LO-TCO Biståndsnämnds förmåga att stödja projektägarna i att låta jämställdhet genomsyra genomförandet och synas i projektens resultat och effekter. 2. Analys och vägen framåt: Resultaten av framför allt studien diskuteras sedan på kansliet, referensgruppen för metodfrågor, samt med de svenska förbunden på verksamhetsrådet. 3. Utbildning: Slutsatserna från studien används i genomförandet av gemensamma work-shops, som först genomförs på sekretariatet i syfte att höja kapaciteten hos personalen att föra dialog om jämställdhet i fackliga utvecklingsprojekt, och med de svenska förbunden, som i de flesta fall är med och utformar projekt och bör kunna föra en dialog med GF eller nationella fackförbund om jämställdhet i facklig utveckling. Work-shops ska utgå ifrån redan gjorda erfarenheter, och helst inkludera jämställdhetsansvariga på de svenska förbunden. 4. Genomförande: som resultat av de tidigare aktiviteterna ska LO-TCO Biståndsnämnd internt förbättra sina pågående aktiviteter i form av system, information, stöd till enskilda projekt, stöd i dialog med GUF och nationella förbund, samt annat stöd i enlighet med de svenska förbundens behov. 5

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans Oktagonen Ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer Målgrupp Struktur Omvärlden Verksamhet Kompetens System & Finans Identitet Relevans Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna

Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Slutlig utvärderingsrapport av projektet Kompetensbyrån i Dalarna Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 7 Rapportens innehåll 8 Europeiska socialfondens intentioner 9 Sammanfattning av utvärderingens

Läs mer

Regeringens jämställdhetssatsning

Regeringens jämställdhetssatsning en granskningsrapport från riksrevisionen Regeringens jämställdhetssatsning tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? rir 2015:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet September 2006 policy- och metodavdelningen och informationsavdelningen Communication for Development Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Organisationsöversyn av svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening, SHIA

Organisationsöversyn av svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening, SHIA Organisationsöversyn av svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening, SHIA Maj 2002 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel

Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29. Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel Beslutad av Socialfondens Övervakningskommitté 2015-01-29 Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel 1 Innehåll Inledning... 4 Socialfondens nationella medel... 5 Handlingsplanens

Läs mer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Författare Elsa Anderman och Berith

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014

Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 MISSIV 1 (1) Datum 2013-09-13 Dnr 0989/13 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ungdomsstyrelsens plan för jämställdhetsintegrering 2014 Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

Slutrapport 2002-03-13

Slutrapport 2002-03-13 Slutrapport 2002-03-13 SYSTEMREVISION AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTRUM Arne Svensson (uppdragsansvarig) Thomas Forslund Lena Furmark Löfgren Sören Häggroth Lennart Gustafsson Jaan Kubja Elina Lehto

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Handbok i projektplanering

Handbok i projektplanering Handbok i projektplanering Innehåll Handbok i projektplanering 3 Förkortningar 4 Mänskliga rättigheter i fokus 5 Forum Syds resultatmodell för utvecklingsprojekt 13 Projektplanering: från idé till projekt

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET. Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013. Resultatrapport 1 PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Resultatrapport FÖR PERIODEN 2011 2013 Resultatrapport 1 Förord För oss som jobbar i kommuner, regioner och landsting är det en självklarhet att invånarna inte ska få sämre

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

EU:s sysselsättningsstrategi och utformningen av den nationella politiken

EU:s sysselsättningsstrategi och utformningen av den nationella politiken Enheten för utvärderingsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2002-01-08 2001/363-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2001-09-13 N2001/8480/A Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM EU:s sysselsättningsstrategi

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer