Ingående balans ,43 1. Egeninsats ,00 3. Ränteintäkter ,29 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5"

Transkript

1 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans ,43 1 Erhållna medeuintäkter ErhMlna Sidabidrag till utvecklingsarbete från anslagsposten ,00 2 Egeninsats ,00 3 Av ramorganisationen utgivna medel flir utförda återbetalningar till Sida 0,00 Av samarbetsparrner erhållna medel för täckning av återbetalda medel till Sida ,72 4 Administrationsbidrag ,00 2 Vidareförmedlingsbidrag ,00 2 Övrigt (i förekommande fall) 0,00 Ränteintäkter ,29 5 Summa erhållna medeljintäkter ,44 Utbetalningar/kostnader och återbetalningar Utbetalning enligt gällande avtal avseende verksamheten hos lokal ,73 6 samarbetspartner Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos ,60 6 internationell samarberspartner Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos ,57 6 svensk CSO Verksamhetskostnader enligt gällande avtal hos ramorganisation ,87 6 Administrationskostnader hos ramorganisation ,00 7 Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till 0,00 lokal samarbetspartner Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till 0,00 internationell samarbetspartner Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till svensk CSO ,00 Vidareförmedlingskostnader ,00 7 Cvrigt (total årerrapporterad egeninsats) ,00 3, 6 Aterbetalr till Sida ,62 1 Aterbetald ränta till Sida ,81 1 Summa utbetalningar/kostnader och återbetalningar ,20 Utgående balans ,24 7 1(4)

2 t. MnXNDSWÅMND Bulaga 4.1 Övcrgripande ekonomisk redovisning Redovisnings- och värdcringsprinciper Intäkter redovisas till det verkliga värdet av -ad som erhållits eller kommer att erhållas. Redovisning av förplikrelser/aättningar En utgift bokförs i resulraträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Då uppkommer en skuld. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 1Trlandtkav,.l,tnr Fordringar och skulder i utlandsk valuta värderas till balansdagens kurs. Beslutade ej utrda återbetalningar till Sida Sida-CIVSAI\l, Sydanslager Sida-CIVSAM, Reformsama±etc Ost Sida-CIVSAM, Kommunskationsarbete i Sverige ,28 Totalt CIVS.U ,43 Försenad projekrnpponcdng Inga utestående rapporter för 2013 års verksamhet. Noter (postspecifika tilläggsupplysningar) Not 1 Ingående balans består av ej utförda iterberalningar till Sida: Sida-CIVSAM, Svdanslaget ,25 Sida-CIVS.UI, Reforsnsasnarbete Ost ,90 Sida-CIVSAM, Kommunibrionsarbete i Sverige , ,43 Not 2 Erhållna Sidabidrag till unecklingsarbete fr3n anslagsposten under 2013: Sida-CIVSAM,Sydanslaget ,00 Sida-CIVSAM,Reformsamarbete Ost ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikarionsarbete i Sverige & ,00 Erhållna administranonsbidrag under 2013: Sida-CIVSAJvI, Svdanslager ,00 Sida-CIVSAM, Reformsamarbere Ost ,00 Sida-CIVS&M, Kommunikationsarbete i Sverige , ,00 Erhållna idareförmedlingsbidrag under 2013: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,00 Sida-CIVSAM, Reformsamarbece Ost ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige , ,00 2(4)

3 Bilaga 4.1 Övergripande ekonomisk redovisning Not3 Egeninsatsen uppgår till totalt kronor. Detta motsvarar 14,9% av totalt återredovisade medel. Uppdelat per ram fördelar sig egeninsatsen enligt följande (i 96 av återredovisade medel): Syd 15,1 %, Reformsamarbete Ost 16,7% samt Kommunikation i Sverige 10,2%. Egeninsatsen redovisas separat pi kostnadssidan då någon utbetalning ej skett frän LO-TCO Biståndsnämnd, utan endast återrapporterats i den ärliga rapporteringen. Not 4 Aterbetalade medel i avslutade projekt uppgår till följande, fördelat per ram: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,67 Sida-CIVSAM, Reforinsatnarbete Ost 9 063, ,72 NotS Ränteintäkter per ram under 2013: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,05 Sida-CIVSAM, Reformsamarbete Ost 3 229,08 Sida-CIVSAM, Komsnunikationsarbete i Sverige 5 733, ,29 Not6 Siffrorna i rapportmallen ovan avser hur utbetalning skett från LO TCO Biståndsnämnd. 1 praktiken betalas pengarna vidare frin svensk CSO samt europeiska samarbetspartners ut till regionkontor och lokala samarbetspanners. Siffrorna nedan är ej direkt kopplade till rapportmallenssiffror utan avser hur de utbetalade medlen återredovisats från samarbetspartners till LO TCO Biståndsnäinnd. Siffrorna nedan går även an finna i bilaga 4.2 samt 4.3, där alla de återredovisade medel finns rapporterade per projekt. De totalt återredovisade medlen (inklusive egeninsats) fördelar sig enligt följande (uppdelat per ram och nivå): Syd: Aterredovisning från lokal samarbetspartner ,00 Aterredovisning från mr. samarbetspartners regionalkontor ,00 Aterredovisning frän int. samarbetspartners huvudkontor ,00 Aterredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ramorganisation 0, ,00 Reformsamarbete Öst: Aterredovisning från lokal samarbetspartner ,00 Aterredovisning från int. samarbetspartners regionalkontor ,00 Aterredovisning från int. samarbetspartners hunidkontor ,00 Aterredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ramorganisation 0, ,00 Kommunikation i Sverige: Aterredovisning från lokal samarbetspartner 0,00 Aterredovisning från int. samarberspartners regionalkonror 0,00 Aterredovisning från mr. samarberspartners huvudkontor 0,00 Arerredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ratnorganisarion , ,00 3 (4)

4 Bilaga 4.1 Övergripande ekonomisk redovisning Not7 Nedan följer vad den utgående balansen består av. Utgående balans Den utgående balansen består av följande poster: Sida CIVSAM, Sydanslaget; Ej utnyttjade medel: ,99 Sida CIVSAM, Reformsamarbete Ost; Ej utnyttjade medel: ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige; Ej utnyttjade medel: ,24 Sida-CIVSAM, Sydanslaget; Ränteintäkter ,05 Sida-CIVSAM, Reformsamarbete Ost; Ränteintäkter 3 229,08 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige; Ränteintäkter 5 733,16 Av samarbetsp. erhållna medel för täckn. återbetalda medel till Sida , ,24 Stockholm O)fl (rr r - Kristina Henschen, kanslichef LO-TCO Biståndsnämnd Robert Eriksson, Ekonomichef LO-TCO Biståndsnämnd Min/rar revisionsrappon har avlämnats den 7maj2014 /7 4 /t//% Lena 6vensson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor 4 (4)

5 Bilaga 4.2, Land/Region Antal projekt Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående med anslag (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Afrika Asien Europa och Centralasien (Syd) Latinamerika Globala Program TOTALT SYD REFORMSAMARBETE ÖST Facket - en global förändrande kraft Kunskap för utveckling (Fair Trade) Schyst resande TOTALT KOMMUNIKATION I SVERIGE TOTALT SIDA CIVSAM MENA Praktikanter HELA VERKSAMHETEN TOTALT:

6 Bilaga 4.2, Land/Region Afrika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2060 Regionalt Afrika LO & TCO LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Kongo - Kinshasa LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ghana ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Niger ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Uganda ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Guinea Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Skuld kvar Nigeria Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Zimbabwe Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Lesotho ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Södra Afrika UNI Handels Globaliseringens effekter Pågående Zambia IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Etiopien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika PSI Kommunal PSI s program Pågående Regionalt Västafrika PSI ST PSI s program Pågående Sydafrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Västafrika IUF Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Sierra Leone Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Tanzania Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Kamerun Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Tanzania SFHL SFHL Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Afrika FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Lesotho ICN Vårdförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Afrika IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Pågående Zimbabwe LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Södra Afrika BWI Svenska förbund BWI s program Pågående

7 Bilaga 4.2, Land/Region Afrika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Botswana Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Malawi SEKO SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Östafrika GS GS Ökad jämställdhet o minskad diskr Skuld kvar Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Nordafrika PSI Kommunal PSI s program Nytt Refionalt Södra Afrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Afrika ICEM IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT

8 Bilaga 4.2, Land/Region Asien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 1110 Indien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indonesien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malaysia Pappers Pappers Organisationsuppbyggnad Pågående Nepal UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Kambodja ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Östtimor ITF SEKO Globaliseringens effekter Skuld kvar Mongoliet ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Thailand Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Kina Unionen Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Arabregionen ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Regionalt Asien UNI GS Organisationsuppbyggnad Pågående Indien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Vietnam UNI Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Irak IFJ Journalistförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Arabregionen IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia UNI Handels Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IUF Livs Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Kommunal Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF HRF Organisationsuppbyggnad Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt Asien IUF HRF Globaliseringens effekter Pågående Indonesien Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Indien IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Vietnam LO LO Globaliseringens effekter Pågående Palestina Vårdförbundet Vårdförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Palestina Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Vietnam PSI Kommunal PSI s program Pågående

9 Bilaga 4.2, Land/Region Asien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Indien PSI SEKO PSI s program Pågående Indonesien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Indien UNI Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Nepal LO LO Organisationsuppbyggnad Nytt TOTALT

10 Bilaga 4.2, Land/Region Europa och Centralasien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 4127 Regionalt Centralasien IUF Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående SYD Regionalt Centralasien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående SYD Vitryssland ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ukraina ST ST Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Europa BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt västra Balkan ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Europa ITUC LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Europa FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt västra Balkan IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Turkiet PSI Svenska förbund PSI s program Pågående Vitryssland IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbet. UB REFORMSAMARBETE ÖST: SYD:

11 Bilaga 4.2, Land/region Latinamerika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 3407 Colombia ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Colombia Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt LA UNI GS Globaliseringens effekter Skuld kvar Colombia LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Peru IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Mercosur UNI Unionen Globaliseringens effekter Skuld kvar Brasilien IUF Livs Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Colombia IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Argentina IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Skuld kvar Regionalt Centralamerika ITUC LO & TCO Skuld kvar * Regionalt Sydamerika UNI SEKO Globaliseringens effekter Skuld kvar Regionalt Sydamerika IUF HRF Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Brasilien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Skuld kvar Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Skuld kvar Chile IMF IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Brasilien Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Subregionalt LA BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Chile IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Peru IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika UNI Finans Globaliseringens effekter Pågående Brasilien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt LA UNI Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Ecuador IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Costa Rica IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Nytt Regionalt LA IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Uruguay IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt LA FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA FIA Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt Sydamerika UNI GS Organisationsuppbyggnad Nytt * Regionalt LA UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Nytt Colombia IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia LO & TCO LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer

12 Bilaga 4.2, Land/Region Globala Program Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Europa UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITF SEKO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT

13 Bilaga 4.2, Land/Region Facket - en global förändrande kraft Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation Strategiområde (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5961 Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information IF Metall Facket - en global förändrande kraft Information Transport Facket - en global förändrande kraft Information TCO-rådet i Stockholms län Facket - en global förändrande kraft Information Studentliv Facket - en global förändrande kraft Information ST AMV Västra Svealand Facket - en global förändrande kraft Information GS Facket - en global förändrande kraft Information SEKO-tidningen Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Falkenberg Facket - en global förändrande kraft Information Vårdförbundet Stockholm Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Gävle/X1 Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Skellefteå Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Sundsvall Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Östhammar Facket - en global förändrande kraft Information IF Metall Facket - en global förändrande kraft Information Transportarbetaren Facket - en global förändrande kraft Information Teaterförbundet Facket - en global förändrande kraft Information Mål & Medel Facket - en global förändrande kraft Information Arbetet Facket - en global förändrande kraft Information TCO-tidningen Facket - en global förändrande kraft TOTALT

14 Bilaga 4.2, Land/Region Kunskap för utveckling (Fair Trade) Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5966 Information Fair Trade Sweden TOTALT

15 Bilaga 4.2, Land/Region Schyst resande Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5968 Information Schyst resande TOTALT

16 Bilaga 4.2, Land/Region MENA Projektnr Land/Region Organisation Organisation Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida redovisat Återbetalat balans Regionalt Mellanöstern IFJ Journalistförbundet Pågående Algeriet PSI Kommunal Pågående Globalt ITUC LO & TCO Pågående Regionalt Mellanöstern LO-TCO Biståndsnämnd LO-TCO Biståndsnämnd Pågående TOTALT

17 Bilaga 4.2, Land/Region Praktikantschabloner Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida redovisat Återbetalat balans Praktikantschabloner LO-TCO Biståndsnämnd TOTALT

18 Bilaga 4.3, Strategiområde Antal projekt Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående med anslag (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Organisationsuppbyggnad SYD Organisationsuppbyggnad REFORM ÖST Globaliseringens effekter SYD Globaliseringens effekter REFORM ÖST Arbetsrätt och mänskliga rättigheter i arbetslivet SYD Ökad jämställdhet och minskad diskriminering SYD Arbetsmiljö och hiv/aids SYD BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" SYD BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" REFORM ÖST PSIs program "Decent Work for Quality Public Services" SYD PSIs program "Decent Work for Quality Public Services" REFORM ÖST Lärarförbundets program "Organisationsutveckling av lärarorganisationer" SYD Avslutade projekt SYD Avslutade projekt REFORM ÖST TOTALT SYD TOTALT REFORMSAMARBETE ÖST Facket - en global förändrande kraft Kunskap för utveckling (Rättvis Handel) Schyst resande TOTALT KOMMUNIKATION I SVERIGE TOTALT SIDA CIVSAM MENA Praktikanter HELA VERKSAMHETEN TOTALT

19 Bilaga 4.3, Strategiområde Organisationsuppbyggnad Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2063 Kongo - Kinshasa LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ghana ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Niger ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Uganda ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Zambia IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Etiopien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Västafrika IUF Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Sierra Leone Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Zimbabwe LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Botswana Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi SEKO SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Refionalt Södra Afrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Afrika ICEM IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia Pappers Pappers Organisationsuppbyggnad Pågående Nepal UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Kambodja ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Mongoliet ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Kina Unionen Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien UNI GS Organisationsuppbyggnad Pågående Indien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Vietnam UNI Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Arabregionen IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia UNI Handels Organisationsuppbyggnad Pågående

20 Bilaga 4.3, Strategiområde Organisationsuppbyggnad Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Asien IUF HRF Organisationsuppbyggnad Pågående Indien IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina Vårdförbundet Vårdförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Indonesien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Nepal LO LO Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Centralasien IUF Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Vitryssland ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Regionalt västra Balkan ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Regionalt västra Balkan IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Vitryssland IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Colombia LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Colombia IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Brasilien Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Chile IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt LA UNI Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Ecuador IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Costa Rica IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Uruguay IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Sydamerika UNI GS Organisationsuppbyggnad Nytt * Regionalt LA UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Europa UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

21 Bilaga 4.3, Strategiområde Globaliseringens effekter Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2060 Regionalt Afrika LO & TCO LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Södra Afrika UNI Handels Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Afrika IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Pågående Malawi Transport Transport Globaliseringens effekter Pågående Thailand Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Livs Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Kommunal Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF HRF Globaliseringens effekter Pågående Indonesien Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Vietnam LO LO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Ukraina ST ST Globaliseringens effekter Pågående ÖST Regionalt Europa ITUC LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående ÖST 3407 Colombia ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Chile IMF IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Sydamerika UNI Finans Globaliseringens effekter Pågående Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt LA FIA Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Globalt ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

22 Bilaga 4.3, Strategiområde Arbetsrätt och mänskliga rättigheter i arbetslivet Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Arabregionen ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia LO & TCO LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående TOTALT

23 Bilaga 4.3, Strategiområde Ökad jämställdhet och minskad diskriminering Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Afrika IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Peru IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Regionalt LA IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Nytt TOTALT

24 Bilaga 4.3, Strategiområde Arbetsmiljö och hiv/aids Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Sydafrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Lesotho ICN Vårdförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Afrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Irak IFJ Journalistförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Brasilien IUF Livs Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITF SEKO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående TOTALT

25 Bilaga 4.3, Strategiområde BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Södra Afrika BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt Asien BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt Europa BWI Svenska förbund BWI s program Pågående ÖST Subregionalt LA BWI Svenska förbund BWI s program Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

26 Bilaga 4.3, Strategiområde PSIs program "Decent Work for Public Quality Services" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Östafrika PSI Kommunal PSI s program Pågående Regionalt Västafrika PSI ST PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Nordafrika PSI Kommunal PSI s program Nytt Vietnam PSI Kommunal PSI s program Pågående Indien PSI SEKO PSI s program Pågående Turkiet PSI Svenska förbund PSI s program Pågående ÖST Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

27 Bilaga 4.3, Strategiområde Lärarförbundets program "Organisationsutveckling av lärarorganisationer" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2365 Nigeria Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Zimbabwe Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Tanzania Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Kamerun Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indonesien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt Centralasien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Colombia Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Globalt Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående TOTALT

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

pwc OBEROENDE REWSORS RAPPORT Till LO-TCO Biståndsnämnd Projektiedningens ansvarfo den finansiella rapporten Revisorns ansvar org nr 802014-4294

pwc OBEROENDE REWSORS RAPPORT Till LO-TCO Biståndsnämnd Projektiedningens ansvarfo den finansiella rapporten Revisorns ansvar org nr 802014-4294 _L pwc OBEROENDE REWSORS RAPPORT Till LO-TCO Biståndsnämnd org nr 802014-4294 Vi har utfört revision av den finansiella rapporten avseende avtal med Sida gällande rambidrag (Sidas insatsnummer 54030475

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Annex 1 Financial Report 2015

Annex 1 Financial Report 2015 Övergripande finansiell rapport Annex 1 Financial Report 2015 2.2 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) 1(2) Utfall Not Ingående balans 62 100 628 1 Erhållna medel/intäkter

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 3/28/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 2.1 Inledning Denna verksamhetsberättelse syftar till att övergripande redovisa 2010 års verksamhet samt ge våra svenska samarbetspartners insyn i det vi gör. Verksamhetsberättelsen ska också uppfylla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 9/19/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 2.1 Inledning Denna verksamhetsberättelse syftar till att övergripande redovisa 2011 års verksamhet och samtidigt ge våra svenska samarbetspartners insyn i det LO-TCO Biståndsnämnd gör. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Box Rad 1 Rad 2 Region Land År 39 Bifallna ansökningar och tillhörande handlingar (beslut, avtal, rapporter m.m.) Organisationer Kenya 1995-1999

Box Rad 1 Rad 2 Region Land År 39 Bifallna ansökningar och tillhörande handlingar (beslut, avtal, rapporter m.m.) Organisationer Kenya 1995-1999 1 Bifallna ansökningar och tillhörande handlingar (beslut, avtal, rapporter m.m.) Organisationer Karibien, Dominikanska Rep. 1992-1999 2 Bifallna ansökningar och tillhörande handlingar (beslut, avtal,

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Svenska Burmakommittén

Svenska Burmakommittén PRELIMINÄR ÅRSREDOVISNING/ÅRSRAPPORT 2015 Utkast 2015-03-08 Svenska Burmakommittén Organisationsnummer: 802409-9858 Belopp i kronor Förvaltningsberättelse Verksamhetens syfte och innehåll Svenska Burmakommittén

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Nr Förbund Projektnamn 8200 LO Gotland Gute Syfte: Öka kännedomen om levnadsförhållandena i de länder LO-distriktet arbetar med och kunskap om fackligt

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos

Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Reviderade riktlinjer Hälsokontroll avseende tuberkulos Bygger på Socialstyrelsens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (2012-3-16) Smittskydd Halland och Halland, december 2013 Screening

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater: Afrika 2. Markera Victoriasjön med namn och blått 3. Markera bergskedjan Atlasbergen med brunt och namn 4. Markera ut godahoppsudden på kartan 5. Markera Ön madagaskar med röd färg 6. Markera ut Saharaöknen

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Besökt yrkeskategori 2008

Besökt yrkeskategori 2008 Statistik över Läkare i världens klinik för papperslösa 28 Under 28 hade läkarkliniken totalt 1187 besök. En del besök har varit till fler yrkeskategorier, t ex en person besöker både läkare och sjukgymnast

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Afrika. Sydafrika-Kenya. Höjdpunkter. * Vithajsdyk * Victoriafallen * Zanzibar * Safari * Världens äldsta öken * Kapstaden

Afrika. Sydafrika-Kenya. Höjdpunkter. * Vithajsdyk * Victoriafallen * Zanzibar * Safari * Världens äldsta öken * Kapstaden Afrika Foto: Malin Johansson, Marianne Kurlandsky & Mika Munterud. Sydafrika-Kenya Via Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi & Zanzibar. 6 nov 2016 och 11 jan 2017, 8,5 veckor, 39 900:- Resan kan

Läs mer