Ingående balans ,43 1. Egeninsats ,00 3. Ränteintäkter ,29 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5"

Transkript

1 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans ,43 1 Erhållna medeuintäkter ErhMlna Sidabidrag till utvecklingsarbete från anslagsposten ,00 2 Egeninsats ,00 3 Av ramorganisationen utgivna medel flir utförda återbetalningar till Sida 0,00 Av samarbetsparrner erhållna medel för täckning av återbetalda medel till Sida ,72 4 Administrationsbidrag ,00 2 Vidareförmedlingsbidrag ,00 2 Övrigt (i förekommande fall) 0,00 Ränteintäkter ,29 5 Summa erhållna medeljintäkter ,44 Utbetalningar/kostnader och återbetalningar Utbetalning enligt gällande avtal avseende verksamheten hos lokal ,73 6 samarbetspartner Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos ,60 6 internationell samarberspartner Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos ,57 6 svensk CSO Verksamhetskostnader enligt gällande avtal hos ramorganisation ,87 6 Administrationskostnader hos ramorganisation ,00 7 Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till 0,00 lokal samarbetspartner Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till 0,00 internationell samarbetspartner Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till svensk CSO ,00 Vidareförmedlingskostnader ,00 7 Cvrigt (total årerrapporterad egeninsats) ,00 3, 6 Aterbetalr till Sida ,62 1 Aterbetald ränta till Sida ,81 1 Summa utbetalningar/kostnader och återbetalningar ,20 Utgående balans ,24 7 1(4)

2 t. MnXNDSWÅMND Bulaga 4.1 Övcrgripande ekonomisk redovisning Redovisnings- och värdcringsprinciper Intäkter redovisas till det verkliga värdet av -ad som erhållits eller kommer att erhållas. Redovisning av förplikrelser/aättningar En utgift bokförs i resulraträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Då uppkommer en skuld. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 1Trlandtkav,.l,tnr Fordringar och skulder i utlandsk valuta värderas till balansdagens kurs. Beslutade ej utrda återbetalningar till Sida Sida-CIVSAI\l, Sydanslager Sida-CIVSAM, Reformsama±etc Ost Sida-CIVSAM, Kommunskationsarbete i Sverige ,28 Totalt CIVS.U ,43 Försenad projekrnpponcdng Inga utestående rapporter för 2013 års verksamhet. Noter (postspecifika tilläggsupplysningar) Not 1 Ingående balans består av ej utförda iterberalningar till Sida: Sida-CIVSAM, Svdanslaget ,25 Sida-CIVS.UI, Reforsnsasnarbete Ost ,90 Sida-CIVSAM, Kommunibrionsarbete i Sverige , ,43 Not 2 Erhållna Sidabidrag till unecklingsarbete fr3n anslagsposten under 2013: Sida-CIVSAM,Sydanslaget ,00 Sida-CIVSAM,Reformsamarbete Ost ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikarionsarbete i Sverige & ,00 Erhållna administranonsbidrag under 2013: Sida-CIVSAJvI, Svdanslager ,00 Sida-CIVSAM, Reformsamarbere Ost ,00 Sida-CIVS&M, Kommunikationsarbete i Sverige , ,00 Erhållna idareförmedlingsbidrag under 2013: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,00 Sida-CIVSAM, Reformsamarbece Ost ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige , ,00 2(4)

3 Bilaga 4.1 Övergripande ekonomisk redovisning Not3 Egeninsatsen uppgår till totalt kronor. Detta motsvarar 14,9% av totalt återredovisade medel. Uppdelat per ram fördelar sig egeninsatsen enligt följande (i 96 av återredovisade medel): Syd 15,1 %, Reformsamarbete Ost 16,7% samt Kommunikation i Sverige 10,2%. Egeninsatsen redovisas separat pi kostnadssidan då någon utbetalning ej skett frän LO-TCO Biståndsnämnd, utan endast återrapporterats i den ärliga rapporteringen. Not 4 Aterbetalade medel i avslutade projekt uppgår till följande, fördelat per ram: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,67 Sida-CIVSAM, Reforinsatnarbete Ost 9 063, ,72 NotS Ränteintäkter per ram under 2013: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,05 Sida-CIVSAM, Reformsamarbete Ost 3 229,08 Sida-CIVSAM, Komsnunikationsarbete i Sverige 5 733, ,29 Not6 Siffrorna i rapportmallen ovan avser hur utbetalning skett från LO TCO Biståndsnämnd. 1 praktiken betalas pengarna vidare frin svensk CSO samt europeiska samarbetspartners ut till regionkontor och lokala samarbetspanners. Siffrorna nedan är ej direkt kopplade till rapportmallenssiffror utan avser hur de utbetalade medlen återredovisats från samarbetspartners till LO TCO Biståndsnäinnd. Siffrorna nedan går även an finna i bilaga 4.2 samt 4.3, där alla de återredovisade medel finns rapporterade per projekt. De totalt återredovisade medlen (inklusive egeninsats) fördelar sig enligt följande (uppdelat per ram och nivå): Syd: Aterredovisning från lokal samarbetspartner ,00 Aterredovisning från mr. samarbetspartners regionalkontor ,00 Aterredovisning frän int. samarbetspartners huvudkontor ,00 Aterredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ramorganisation 0, ,00 Reformsamarbete Öst: Aterredovisning från lokal samarbetspartner ,00 Aterredovisning från int. samarbetspartners regionalkontor ,00 Aterredovisning från int. samarbetspartners hunidkontor ,00 Aterredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ramorganisation 0, ,00 Kommunikation i Sverige: Aterredovisning från lokal samarbetspartner 0,00 Aterredovisning från int. samarberspartners regionalkonror 0,00 Aterredovisning från mr. samarberspartners huvudkontor 0,00 Arerredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ratnorganisarion , ,00 3 (4)

4 Bilaga 4.1 Övergripande ekonomisk redovisning Not7 Nedan följer vad den utgående balansen består av. Utgående balans Den utgående balansen består av följande poster: Sida CIVSAM, Sydanslaget; Ej utnyttjade medel: ,99 Sida CIVSAM, Reformsamarbete Ost; Ej utnyttjade medel: ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige; Ej utnyttjade medel: ,24 Sida-CIVSAM, Sydanslaget; Ränteintäkter ,05 Sida-CIVSAM, Reformsamarbete Ost; Ränteintäkter 3 229,08 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige; Ränteintäkter 5 733,16 Av samarbetsp. erhållna medel för täckn. återbetalda medel till Sida , ,24 Stockholm O)fl (rr r - Kristina Henschen, kanslichef LO-TCO Biståndsnämnd Robert Eriksson, Ekonomichef LO-TCO Biståndsnämnd Min/rar revisionsrappon har avlämnats den 7maj2014 /7 4 /t//% Lena 6vensson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor 4 (4)

5 Bilaga 4.2, Land/Region Antal projekt Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående med anslag (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Afrika Asien Europa och Centralasien (Syd) Latinamerika Globala Program TOTALT SYD REFORMSAMARBETE ÖST Facket - en global förändrande kraft Kunskap för utveckling (Fair Trade) Schyst resande TOTALT KOMMUNIKATION I SVERIGE TOTALT SIDA CIVSAM MENA Praktikanter HELA VERKSAMHETEN TOTALT:

6 Bilaga 4.2, Land/Region Afrika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2060 Regionalt Afrika LO & TCO LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Kongo - Kinshasa LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ghana ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Niger ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Uganda ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Guinea Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Skuld kvar Nigeria Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Zimbabwe Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Lesotho ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Södra Afrika UNI Handels Globaliseringens effekter Pågående Zambia IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Etiopien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika PSI Kommunal PSI s program Pågående Regionalt Västafrika PSI ST PSI s program Pågående Sydafrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Västafrika IUF Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Sierra Leone Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Tanzania Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Kamerun Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Tanzania SFHL SFHL Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Afrika FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Lesotho ICN Vårdförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Afrika IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Pågående Zimbabwe LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Södra Afrika BWI Svenska förbund BWI s program Pågående

7 Bilaga 4.2, Land/Region Afrika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Botswana Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Malawi SEKO SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Östafrika GS GS Ökad jämställdhet o minskad diskr Skuld kvar Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Nordafrika PSI Kommunal PSI s program Nytt Refionalt Södra Afrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Afrika ICEM IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT

8 Bilaga 4.2, Land/Region Asien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 1110 Indien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indonesien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malaysia Pappers Pappers Organisationsuppbyggnad Pågående Nepal UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Kambodja ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Östtimor ITF SEKO Globaliseringens effekter Skuld kvar Mongoliet ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Thailand Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Kina Unionen Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Arabregionen ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Regionalt Asien UNI GS Organisationsuppbyggnad Pågående Indien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Vietnam UNI Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Irak IFJ Journalistförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Arabregionen IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia UNI Handels Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IUF Livs Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Kommunal Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF HRF Organisationsuppbyggnad Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt Asien IUF HRF Globaliseringens effekter Pågående Indonesien Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Indien IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Vietnam LO LO Globaliseringens effekter Pågående Palestina Vårdförbundet Vårdförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Palestina Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Vietnam PSI Kommunal PSI s program Pågående

9 Bilaga 4.2, Land/Region Asien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Indien PSI SEKO PSI s program Pågående Indonesien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Indien UNI Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Nepal LO LO Organisationsuppbyggnad Nytt TOTALT

10 Bilaga 4.2, Land/Region Europa och Centralasien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 4127 Regionalt Centralasien IUF Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående SYD Regionalt Centralasien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående SYD Vitryssland ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ukraina ST ST Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Europa BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt västra Balkan ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Europa ITUC LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Europa FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt västra Balkan IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Turkiet PSI Svenska förbund PSI s program Pågående Vitryssland IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbet. UB REFORMSAMARBETE ÖST: SYD:

11 Bilaga 4.2, Land/region Latinamerika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 3407 Colombia ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Colombia Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt LA UNI GS Globaliseringens effekter Skuld kvar Colombia LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Peru IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Mercosur UNI Unionen Globaliseringens effekter Skuld kvar Brasilien IUF Livs Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Colombia IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Argentina IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Skuld kvar Regionalt Centralamerika ITUC LO & TCO Skuld kvar * Regionalt Sydamerika UNI SEKO Globaliseringens effekter Skuld kvar Regionalt Sydamerika IUF HRF Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Brasilien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Skuld kvar Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Skuld kvar Chile IMF IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Brasilien Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Subregionalt LA BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Chile IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Peru IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika UNI Finans Globaliseringens effekter Pågående Brasilien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt LA UNI Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Ecuador IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Costa Rica IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Nytt Regionalt LA IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Uruguay IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt LA FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA FIA Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt Sydamerika UNI GS Organisationsuppbyggnad Nytt * Regionalt LA UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Nytt Colombia IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia LO & TCO LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer

12 Bilaga 4.2, Land/Region Globala Program Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Europa UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITF SEKO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT

13 Bilaga 4.2, Land/Region Facket - en global förändrande kraft Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation Strategiområde (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5961 Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information IF Metall Facket - en global förändrande kraft Information Transport Facket - en global förändrande kraft Information TCO-rådet i Stockholms län Facket - en global förändrande kraft Information Studentliv Facket - en global förändrande kraft Information ST AMV Västra Svealand Facket - en global förändrande kraft Information GS Facket - en global förändrande kraft Information SEKO-tidningen Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Falkenberg Facket - en global förändrande kraft Information Vårdförbundet Stockholm Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Gävle/X1 Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Skellefteå Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Sundsvall Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Östhammar Facket - en global förändrande kraft Information IF Metall Facket - en global förändrande kraft Information Transportarbetaren Facket - en global förändrande kraft Information Teaterförbundet Facket - en global förändrande kraft Information Mål & Medel Facket - en global förändrande kraft Information Arbetet Facket - en global förändrande kraft Information TCO-tidningen Facket - en global förändrande kraft TOTALT

14 Bilaga 4.2, Land/Region Kunskap för utveckling (Fair Trade) Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5966 Information Fair Trade Sweden TOTALT

15 Bilaga 4.2, Land/Region Schyst resande Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5968 Information Schyst resande TOTALT

16 Bilaga 4.2, Land/Region MENA Projektnr Land/Region Organisation Organisation Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida redovisat Återbetalat balans Regionalt Mellanöstern IFJ Journalistförbundet Pågående Algeriet PSI Kommunal Pågående Globalt ITUC LO & TCO Pågående Regionalt Mellanöstern LO-TCO Biståndsnämnd LO-TCO Biståndsnämnd Pågående TOTALT

17 Bilaga 4.2, Land/Region Praktikantschabloner Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida redovisat Återbetalat balans Praktikantschabloner LO-TCO Biståndsnämnd TOTALT

18 Bilaga 4.3, Strategiområde Antal projekt Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående med anslag (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Organisationsuppbyggnad SYD Organisationsuppbyggnad REFORM ÖST Globaliseringens effekter SYD Globaliseringens effekter REFORM ÖST Arbetsrätt och mänskliga rättigheter i arbetslivet SYD Ökad jämställdhet och minskad diskriminering SYD Arbetsmiljö och hiv/aids SYD BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" SYD BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" REFORM ÖST PSIs program "Decent Work for Quality Public Services" SYD PSIs program "Decent Work for Quality Public Services" REFORM ÖST Lärarförbundets program "Organisationsutveckling av lärarorganisationer" SYD Avslutade projekt SYD Avslutade projekt REFORM ÖST TOTALT SYD TOTALT REFORMSAMARBETE ÖST Facket - en global förändrande kraft Kunskap för utveckling (Rättvis Handel) Schyst resande TOTALT KOMMUNIKATION I SVERIGE TOTALT SIDA CIVSAM MENA Praktikanter HELA VERKSAMHETEN TOTALT

19 Bilaga 4.3, Strategiområde Organisationsuppbyggnad Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2063 Kongo - Kinshasa LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ghana ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Niger ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Uganda ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Zambia IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Etiopien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Västafrika IUF Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Sierra Leone Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Zimbabwe LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Botswana Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi SEKO SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Refionalt Södra Afrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Afrika ICEM IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia Pappers Pappers Organisationsuppbyggnad Pågående Nepal UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Kambodja ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Mongoliet ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Kina Unionen Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien UNI GS Organisationsuppbyggnad Pågående Indien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Vietnam UNI Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Arabregionen IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia UNI Handels Organisationsuppbyggnad Pågående

20 Bilaga 4.3, Strategiområde Organisationsuppbyggnad Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Asien IUF HRF Organisationsuppbyggnad Pågående Indien IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina Vårdförbundet Vårdförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Indonesien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Nepal LO LO Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Centralasien IUF Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Vitryssland ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Regionalt västra Balkan ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Regionalt västra Balkan IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Vitryssland IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Colombia LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Colombia IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Brasilien Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Chile IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt LA UNI Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Ecuador IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Costa Rica IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Uruguay IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Sydamerika UNI GS Organisationsuppbyggnad Nytt * Regionalt LA UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Europa UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

21 Bilaga 4.3, Strategiområde Globaliseringens effekter Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2060 Regionalt Afrika LO & TCO LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Södra Afrika UNI Handels Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Afrika IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Pågående Malawi Transport Transport Globaliseringens effekter Pågående Thailand Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Livs Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Kommunal Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF HRF Globaliseringens effekter Pågående Indonesien Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Vietnam LO LO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Ukraina ST ST Globaliseringens effekter Pågående ÖST Regionalt Europa ITUC LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående ÖST 3407 Colombia ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Chile IMF IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Sydamerika UNI Finans Globaliseringens effekter Pågående Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt LA FIA Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Globalt ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

22 Bilaga 4.3, Strategiområde Arbetsrätt och mänskliga rättigheter i arbetslivet Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Arabregionen ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia LO & TCO LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående TOTALT

23 Bilaga 4.3, Strategiområde Ökad jämställdhet och minskad diskriminering Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Afrika IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Peru IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Regionalt LA IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Nytt TOTALT

24 Bilaga 4.3, Strategiområde Arbetsmiljö och hiv/aids Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Sydafrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Lesotho ICN Vårdförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Afrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Irak IFJ Journalistförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Brasilien IUF Livs Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITF SEKO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående TOTALT

25 Bilaga 4.3, Strategiområde BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Södra Afrika BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt Asien BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt Europa BWI Svenska förbund BWI s program Pågående ÖST Subregionalt LA BWI Svenska förbund BWI s program Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

26 Bilaga 4.3, Strategiområde PSIs program "Decent Work for Public Quality Services" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Östafrika PSI Kommunal PSI s program Pågående Regionalt Västafrika PSI ST PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Nordafrika PSI Kommunal PSI s program Nytt Vietnam PSI Kommunal PSI s program Pågående Indien PSI SEKO PSI s program Pågående Turkiet PSI Svenska förbund PSI s program Pågående ÖST Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

27 Bilaga 4.3, Strategiområde Lärarförbundets program "Organisationsutveckling av lärarorganisationer" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2365 Nigeria Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Zimbabwe Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Tanzania Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Kamerun Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indonesien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt Centralasien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Colombia Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Globalt Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående TOTALT

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

3.4 Arbetsrätt och mänskliga rättigheter

3.4 Arbetsrätt och mänskliga rättigheter Turkiet: ett fängelse för journalister I februari 2013 arresterades mer än 167 fackliga aktivister i Turkiet. Arresteringarna var ett i en lång rad exempel på hur den turkiska staten trakasserar fackliga

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Nr Förbund Projektnamn 8200 LO Gotland Gute Syfte: Öka kännedomen om levnadsförhållandena i de länder LO-distriktet arbetar med och kunskap om fackligt

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Afrika

Fackföreningsrörelsen Afrika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag. 2009-12-28*0 2116`4 Regeringsbeslut 111:5 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2009-12-21 UF2009/83257/USTYR (delvis) UF2009/83256/PLAN(d elvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete.

We Effect i korthet. Innehållsförteckning. hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete. Verksamhetsberättelse 2013 We Effect i korthet är en bistånds organisation som startade 1958 i Sverige med syfte att minska klyftorna mellan fattiga och rika i världen. har över 60 svenska organisationer

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014 Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Folk & Språks verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 1 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Folk&Språks uppdrag...3 Folk&Språks samarbetsorganisationer...4 I utlandet...4 I Sverige...5 Folk&Språks

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

UNICEF/Alcock UNICEF SVERIGE 2014. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF/Alcock UNICEF SVERIGE 2014. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF/Alcock UNICEF SVERIGE 2014 UNICEF Årsredovisning och förvaltningsberättelse SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 TILLSAMMANS RÄDDAR VI BARNS LIV Under 2014 fyllde barnkonventionen

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET

PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 PALMECENTRETS ORDFÖRANDE HAR ORDET Palmecenter firade 20-årsjubileum under det gångna verksamhetsåret. Under den årliga Palmedagen medverkade ordförandena för SAP, LO och KF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012 Innehåll Om Business Sweden 3 Ett händelserikt år 4 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 4 Legal struktur 5 Organisation 6 Verksamhet

Läs mer

Regler för SMR-bidraget

Regler för SMR-bidraget 2013-01-25, Bilaga 1 Regler för SMR-bidraget Dessa regler gäller för bidrag förmedlade av SMR från Sida för utvecklingssamarbete i syd och öst samt för informationsarbete i Sverige. Reglerna utgör en bilaga

Läs mer