Ingående balans ,43 1. Egeninsats ,00 3. Ränteintäkter ,29 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5"

Transkript

1 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans ,43 1 Erhållna medeuintäkter ErhMlna Sidabidrag till utvecklingsarbete från anslagsposten ,00 2 Egeninsats ,00 3 Av ramorganisationen utgivna medel flir utförda återbetalningar till Sida 0,00 Av samarbetsparrner erhållna medel för täckning av återbetalda medel till Sida ,72 4 Administrationsbidrag ,00 2 Vidareförmedlingsbidrag ,00 2 Övrigt (i förekommande fall) 0,00 Ränteintäkter ,29 5 Summa erhållna medeljintäkter ,44 Utbetalningar/kostnader och återbetalningar Utbetalning enligt gällande avtal avseende verksamheten hos lokal ,73 6 samarbetspartner Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos ,60 6 internationell samarberspartner Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos ,57 6 svensk CSO Verksamhetskostnader enligt gällande avtal hos ramorganisation ,87 6 Administrationskostnader hos ramorganisation ,00 7 Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till 0,00 lokal samarbetspartner Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till 0,00 internationell samarbetspartner Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till svensk CSO ,00 Vidareförmedlingskostnader ,00 7 Cvrigt (total årerrapporterad egeninsats) ,00 3, 6 Aterbetalr till Sida ,62 1 Aterbetald ränta till Sida ,81 1 Summa utbetalningar/kostnader och återbetalningar ,20 Utgående balans ,24 7 1(4)

2 t. MnXNDSWÅMND Bulaga 4.1 Övcrgripande ekonomisk redovisning Redovisnings- och värdcringsprinciper Intäkter redovisas till det verkliga värdet av -ad som erhållits eller kommer att erhållas. Redovisning av förplikrelser/aättningar En utgift bokförs i resulraträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Då uppkommer en skuld. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 1Trlandtkav,.l,tnr Fordringar och skulder i utlandsk valuta värderas till balansdagens kurs. Beslutade ej utrda återbetalningar till Sida Sida-CIVSAI\l, Sydanslager Sida-CIVSAM, Reformsama±etc Ost Sida-CIVSAM, Kommunskationsarbete i Sverige ,28 Totalt CIVS.U ,43 Försenad projekrnpponcdng Inga utestående rapporter för 2013 års verksamhet. Noter (postspecifika tilläggsupplysningar) Not 1 Ingående balans består av ej utförda iterberalningar till Sida: Sida-CIVSAM, Svdanslaget ,25 Sida-CIVS.UI, Reforsnsasnarbete Ost ,90 Sida-CIVSAM, Kommunibrionsarbete i Sverige , ,43 Not 2 Erhållna Sidabidrag till unecklingsarbete fr3n anslagsposten under 2013: Sida-CIVSAM,Sydanslaget ,00 Sida-CIVSAM,Reformsamarbete Ost ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikarionsarbete i Sverige & ,00 Erhållna administranonsbidrag under 2013: Sida-CIVSAJvI, Svdanslager ,00 Sida-CIVSAM, Reformsamarbere Ost ,00 Sida-CIVS&M, Kommunikationsarbete i Sverige , ,00 Erhållna idareförmedlingsbidrag under 2013: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,00 Sida-CIVSAM, Reformsamarbece Ost ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige , ,00 2(4)

3 Bilaga 4.1 Övergripande ekonomisk redovisning Not3 Egeninsatsen uppgår till totalt kronor. Detta motsvarar 14,9% av totalt återredovisade medel. Uppdelat per ram fördelar sig egeninsatsen enligt följande (i 96 av återredovisade medel): Syd 15,1 %, Reformsamarbete Ost 16,7% samt Kommunikation i Sverige 10,2%. Egeninsatsen redovisas separat pi kostnadssidan då någon utbetalning ej skett frän LO-TCO Biståndsnämnd, utan endast återrapporterats i den ärliga rapporteringen. Not 4 Aterbetalade medel i avslutade projekt uppgår till följande, fördelat per ram: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,67 Sida-CIVSAM, Reforinsatnarbete Ost 9 063, ,72 NotS Ränteintäkter per ram under 2013: Sida-CIVSAM, Sydanslaget ,05 Sida-CIVSAM, Reformsamarbete Ost 3 229,08 Sida-CIVSAM, Komsnunikationsarbete i Sverige 5 733, ,29 Not6 Siffrorna i rapportmallen ovan avser hur utbetalning skett från LO TCO Biståndsnämnd. 1 praktiken betalas pengarna vidare frin svensk CSO samt europeiska samarbetspartners ut till regionkontor och lokala samarbetspanners. Siffrorna nedan är ej direkt kopplade till rapportmallenssiffror utan avser hur de utbetalade medlen återredovisats från samarbetspartners till LO TCO Biståndsnäinnd. Siffrorna nedan går även an finna i bilaga 4.2 samt 4.3, där alla de återredovisade medel finns rapporterade per projekt. De totalt återredovisade medlen (inklusive egeninsats) fördelar sig enligt följande (uppdelat per ram och nivå): Syd: Aterredovisning från lokal samarbetspartner ,00 Aterredovisning från mr. samarbetspartners regionalkontor ,00 Aterredovisning frän int. samarbetspartners huvudkontor ,00 Aterredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ramorganisation 0, ,00 Reformsamarbete Öst: Aterredovisning från lokal samarbetspartner ,00 Aterredovisning från int. samarbetspartners regionalkontor ,00 Aterredovisning från int. samarbetspartners hunidkontor ,00 Aterredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ramorganisation 0, ,00 Kommunikation i Sverige: Aterredovisning från lokal samarbetspartner 0,00 Aterredovisning från int. samarberspartners regionalkonror 0,00 Aterredovisning från mr. samarberspartners huvudkontor 0,00 Arerredovisning från svensk CSO ,00 Aterredovisning från ratnorganisarion , ,00 3 (4)

4 Bilaga 4.1 Övergripande ekonomisk redovisning Not7 Nedan följer vad den utgående balansen består av. Utgående balans Den utgående balansen består av följande poster: Sida CIVSAM, Sydanslaget; Ej utnyttjade medel: ,99 Sida CIVSAM, Reformsamarbete Ost; Ej utnyttjade medel: ,00 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige; Ej utnyttjade medel: ,24 Sida-CIVSAM, Sydanslaget; Ränteintäkter ,05 Sida-CIVSAM, Reformsamarbete Ost; Ränteintäkter 3 229,08 Sida-CIVSAM, Kommunikationsarbete i Sverige; Ränteintäkter 5 733,16 Av samarbetsp. erhållna medel för täckn. återbetalda medel till Sida , ,24 Stockholm O)fl (rr r - Kristina Henschen, kanslichef LO-TCO Biståndsnämnd Robert Eriksson, Ekonomichef LO-TCO Biståndsnämnd Min/rar revisionsrappon har avlämnats den 7maj2014 /7 4 /t//% Lena 6vensson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor 4 (4)

5 Bilaga 4.2, Land/Region Antal projekt Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående med anslag (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Afrika Asien Europa och Centralasien (Syd) Latinamerika Globala Program TOTALT SYD REFORMSAMARBETE ÖST Facket - en global förändrande kraft Kunskap för utveckling (Fair Trade) Schyst resande TOTALT KOMMUNIKATION I SVERIGE TOTALT SIDA CIVSAM MENA Praktikanter HELA VERKSAMHETEN TOTALT:

6 Bilaga 4.2, Land/Region Afrika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2060 Regionalt Afrika LO & TCO LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Kongo - Kinshasa LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ghana ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Niger ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Uganda ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Guinea Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Skuld kvar Nigeria Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Zimbabwe Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Lesotho ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Södra Afrika UNI Handels Globaliseringens effekter Pågående Zambia IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Etiopien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika PSI Kommunal PSI s program Pågående Regionalt Västafrika PSI ST PSI s program Pågående Sydafrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Västafrika IUF Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Sierra Leone Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Tanzania Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Kamerun Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Tanzania SFHL SFHL Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Afrika FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Lesotho ICN Vårdförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Afrika IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Pågående Zimbabwe LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Södra Afrika BWI Svenska förbund BWI s program Pågående

7 Bilaga 4.2, Land/Region Afrika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Botswana Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Malawi SEKO SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Östafrika GS GS Ökad jämställdhet o minskad diskr Skuld kvar Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Nordafrika PSI Kommunal PSI s program Nytt Refionalt Södra Afrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Afrika ICEM IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT

8 Bilaga 4.2, Land/Region Asien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 1110 Indien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indonesien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malaysia Pappers Pappers Organisationsuppbyggnad Pågående Nepal UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Kambodja ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Östtimor ITF SEKO Globaliseringens effekter Skuld kvar Mongoliet ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Thailand Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Kina Unionen Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Arabregionen ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Regionalt Asien UNI GS Organisationsuppbyggnad Pågående Indien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Vietnam UNI Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Irak IFJ Journalistförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Arabregionen IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia UNI Handels Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IUF Livs Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Kommunal Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF HRF Organisationsuppbyggnad Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt Asien IUF HRF Globaliseringens effekter Pågående Indonesien Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Indien IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Vietnam LO LO Globaliseringens effekter Pågående Palestina Vårdförbundet Vårdförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Palestina Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Vietnam PSI Kommunal PSI s program Pågående

9 Bilaga 4.2, Land/Region Asien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Indien PSI SEKO PSI s program Pågående Indonesien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Indien UNI Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Nepal LO LO Organisationsuppbyggnad Nytt TOTALT

10 Bilaga 4.2, Land/Region Europa och Centralasien Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 4127 Regionalt Centralasien IUF Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående SYD Regionalt Centralasien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående SYD Vitryssland ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ukraina ST ST Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Europa BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt västra Balkan ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Europa ITUC LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Europa FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt västra Balkan IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Turkiet PSI Svenska förbund PSI s program Pågående Vitryssland IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbet. UB REFORMSAMARBETE ÖST: SYD:

11 Bilaga 4.2, Land/region Latinamerika Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 3407 Colombia ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Colombia Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt LA UNI GS Globaliseringens effekter Skuld kvar Colombia LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Peru IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Mercosur UNI Unionen Globaliseringens effekter Skuld kvar Brasilien IUF Livs Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Colombia IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Argentina IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Skuld kvar Regionalt Centralamerika ITUC LO & TCO Skuld kvar * Regionalt Sydamerika UNI SEKO Globaliseringens effekter Skuld kvar Regionalt Sydamerika IUF HRF Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Brasilien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Skuld kvar Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Skuld kvar Chile IMF IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Brasilien Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Subregionalt LA BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Chile IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Peru IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika UNI Finans Globaliseringens effekter Pågående Brasilien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Skuld kvar Regionalt LA UNI Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Ecuador IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Costa Rica IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Nytt Regionalt LA IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Uruguay IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt LA FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA FIA Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt Sydamerika UNI GS Organisationsuppbyggnad Nytt * Regionalt LA UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Nytt Colombia IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia LO & TCO LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer

12 Bilaga 4.2, Land/Region Globala Program Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Europa UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITF SEKO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT

13 Bilaga 4.2, Land/Region Facket - en global förändrande kraft Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation Strategiområde (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5961 Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information LO-TCO Biståndsnämnd Facket - en global förändrande kraft Information IF Metall Facket - en global förändrande kraft Information Transport Facket - en global förändrande kraft Information TCO-rådet i Stockholms län Facket - en global förändrande kraft Information Studentliv Facket - en global förändrande kraft Information ST AMV Västra Svealand Facket - en global förändrande kraft Information GS Facket - en global förändrande kraft Information SEKO-tidningen Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Falkenberg Facket - en global förändrande kraft Information Vårdförbundet Stockholm Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Gävle/X1 Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Skellefteå Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Sundsvall Facket - en global förändrande kraft Information Lärarförbundet Östhammar Facket - en global förändrande kraft Information IF Metall Facket - en global förändrande kraft Information Transportarbetaren Facket - en global förändrande kraft Information Teaterförbundet Facket - en global förändrande kraft Information Mål & Medel Facket - en global förändrande kraft Information Arbetet Facket - en global förändrande kraft Information TCO-tidningen Facket - en global förändrande kraft TOTALT

14 Bilaga 4.2, Land/Region Kunskap för utveckling (Fair Trade) Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5966 Information Fair Trade Sweden TOTALT

15 Bilaga 4.2, Land/Region Schyst resande Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 5968 Information Schyst resande TOTALT

16 Bilaga 4.2, Land/Region MENA Projektnr Land/Region Organisation Organisation Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida redovisat Återbetalat balans Regionalt Mellanöstern IFJ Journalistförbundet Pågående Algeriet PSI Kommunal Pågående Globalt ITUC LO & TCO Pågående Regionalt Mellanöstern LO-TCO Biståndsnämnd LO-TCO Biståndsnämnd Pågående TOTALT

17 Bilaga 4.2, Land/Region Praktikantschabloner Ansvarig Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående Projektnummer Organisation (Anslag) balans Sida redovisat Återbetalat balans Praktikantschabloner LO-TCO Biståndsnämnd TOTALT

18 Bilaga 4.3, Strategiområde Antal projekt Budget Sida Ingående Utbetalat Totalt åter- Utgående med anslag (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Organisationsuppbyggnad SYD Organisationsuppbyggnad REFORM ÖST Globaliseringens effekter SYD Globaliseringens effekter REFORM ÖST Arbetsrätt och mänskliga rättigheter i arbetslivet SYD Ökad jämställdhet och minskad diskriminering SYD Arbetsmiljö och hiv/aids SYD BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" SYD BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" REFORM ÖST PSIs program "Decent Work for Quality Public Services" SYD PSIs program "Decent Work for Quality Public Services" REFORM ÖST Lärarförbundets program "Organisationsutveckling av lärarorganisationer" SYD Avslutade projekt SYD Avslutade projekt REFORM ÖST TOTALT SYD TOTALT REFORMSAMARBETE ÖST Facket - en global förändrande kraft Kunskap för utveckling (Rättvis Handel) Schyst resande TOTALT KOMMUNIKATION I SVERIGE TOTALT SIDA CIVSAM MENA Praktikanter HELA VERKSAMHETEN TOTALT

19 Bilaga 4.3, Strategiområde Organisationsuppbyggnad Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2063 Kongo - Kinshasa LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Ghana ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Niger ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Uganda ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Zambia IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Etiopien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Västafrika IUF Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Sierra Leone Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Zimbabwe LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Sydafrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Botswana Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Afrika FIA Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malawi SEKO SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Refionalt Södra Afrika IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Afrika ICEM IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Östafrika UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia Pappers Pappers Organisationsuppbyggnad Pågående Nepal UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Kambodja ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Mongoliet ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Kina Unionen Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien UNI GS Organisationsuppbyggnad Pågående Indien ITGLWF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Vietnam UNI Unionen Organisationsuppbyggnad Pågående Arabregionen IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt Asien IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Malaysia UNI Handels Organisationsuppbyggnad Pågående

20 Bilaga 4.3, Strategiområde Organisationsuppbyggnad Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Asien IUF HRF Organisationsuppbyggnad Pågående Indien IMF IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina Vårdförbundet Vårdförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Palestina Transport Transport Organisationsuppbyggnad Pågående Indonesien IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Nepal LO LO Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Centralasien IUF Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Vitryssland ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Regionalt västra Balkan ITUC LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Regionalt västra Balkan IFJ Journalistförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Vitryssland IF Metall IF Metall Organisationsuppbyggnad Pågående ÖST Colombia LO & TCO LO & TCO Organisationsuppbyggnad Pågående Colombia IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Brasilien Musikerförbundet Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Pågående Chile IUF Livs Organisationsuppbyggnad Pågående Regionalt LA UNI Teaterförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Ecuador IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Costa Rica IUF Livs Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Uruguay IndustriALL IF Metall Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt LA FIM Musikerförbundet Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Sydamerika UNI GS Organisationsuppbyggnad Nytt * Regionalt LA UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Nytt Regionalt Europa UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt UNI Svenska förbund Organisationsuppbyggnad Pågående Globalt ITF SEKO Organisationsuppbyggnad Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

21 Bilaga 4.3, Strategiområde Globaliseringens effekter Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2060 Regionalt Afrika LO & TCO LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Södra Afrika UNI Handels Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Afrika IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Pågående Malawi Transport Transport Globaliseringens effekter Pågående Thailand Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Livs Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF Kommunal Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Transport Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien IUF HRF Globaliseringens effekter Pågående Indonesien Pappers Pappers Globaliseringens effekter Pågående Vietnam LO LO Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Asien ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Indien UNI Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Ukraina ST ST Globaliseringens effekter Pågående ÖST Regionalt Europa ITUC LO & TCO Globaliseringens effekter Pågående ÖST 3407 Colombia ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Chile IMF IF Metall Globaliseringens effekter Pågående Regionalt Sydamerika UNI Finans Globaliseringens effekter Pågående Regionalt LA IFJ Journalistförbundet Globaliseringens effekter Nytt Regionalt LA FIA Teaterförbundet Globaliseringens effekter Nytt Globalt ICEM IF Metall Globaliseringens effekter Pågående TOTALT * Projekt 40059s balans överflyttad till nytt projektnummer Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

22 Bilaga 4.3, Strategiområde Arbetsrätt och mänskliga rättigheter i arbetslivet Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Arabregionen ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia IFJ Journalistförbundet Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Colombia LO & TCO LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsrätt o mänskliga rättigh Pågående TOTALT

23 Bilaga 4.3, Strategiområde Ökad jämställdhet och minskad diskriminering Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Afrika IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Peru IUF Livs Ökad jämställdhet o minskad diskr Pågående Regionalt LA IUF HRF Ökad jämställdhet o minskad diskr Nytt TOTALT

24 Bilaga 4.3, Strategiområde Arbetsmiljö och hiv/aids Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Sydafrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Lesotho ICN Vårdförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Regionalt Afrika IUF Kommunal Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Irak IFJ Journalistförbundet Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Brasilien IUF Livs Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITUC LO & TCO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående Globalt ITF SEKO Arbetsmiljö och hiv/aids Pågående TOTALT

25 Bilaga 4.3, Strategiområde BWIs program "Global Solidarity for a Sustainable Future" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Södra Afrika BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt Asien BWI Svenska förbund BWI s program Pågående Regionalt Europa BWI Svenska förbund BWI s program Pågående ÖST Subregionalt LA BWI Svenska förbund BWI s program Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

26 Bilaga 4.3, Strategiområde PSIs program "Decent Work for Public Quality Services" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans Regionalt Östafrika PSI Kommunal PSI s program Pågående Regionalt Västafrika PSI ST PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Södra Afrika PSI Vision PSI s program Pågående Regionalt Nordafrika PSI Kommunal PSI s program Nytt Vietnam PSI Kommunal PSI s program Pågående Indien PSI SEKO PSI s program Pågående Turkiet PSI Svenska förbund PSI s program Pågående ÖST Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående Regionalt Sydamerika PSI SKTF PSI s program Pågående TOTALT Antal Anslag IB Utbetalat Egeninsats Återredovisat Återbetalat UB SYD: REFORMSAMARBETE ÖST:

27 Bilaga 4.3, Strategiområde Lärarförbundets program "Organisationsutveckling av lärarorganisationer" Projektnr Land/Region Organisation Organisation Strategiområde Startår längd i år Status (Anslag) balans Sida Egeninsats redovisat Återbetalat balans 2365 Nigeria Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Zimbabwe Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Tanzania Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Malawi Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Kamerun Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Indonesien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Filippinerna Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Regionalt Centralasien Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Colombia Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående Globalt Lärarförbundet Lärarförbundet Lärarförbundets program Pågående TOTALT

pwc OBEROENDE REWSORS RAPPORT Till LO-TCO Biståndsnämnd Projektiedningens ansvarfo den finansiella rapporten Revisorns ansvar org nr 802014-4294

pwc OBEROENDE REWSORS RAPPORT Till LO-TCO Biståndsnämnd Projektiedningens ansvarfo den finansiella rapporten Revisorns ansvar org nr 802014-4294 _L pwc OBEROENDE REWSORS RAPPORT Till LO-TCO Biståndsnämnd org nr 802014-4294 Vi har utfört revision av den finansiella rapporten avseende avtal med Sida gällande rambidrag (Sidas insatsnummer 54030475

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad

3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad 3.3 Organisationsutveckling/-uppbyggnad Informell ekonomi en utmaning för facket Indiska järnvägen är den största statliga arbetsgivaren i Indien med 1,4 millioner fastanställda med en hög facklig anslutning.

Läs mer

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006

Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Nr Förbund Projektnamn 8200 LO Gotland Gute Syfte: Öka kännedomen om levnadsförhållandena i de länder LO-distriktet arbetar med och kunskap om fackligt

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

På sikt är målet att bilda en global facklig allians.

På sikt är målet att bilda en global facklig allians. Seko i världen 1 Seko stöder ett projekt för facklig organisering på TeliaSoneras dotterbolag Moldcell med säte i Moldaviens huvudstad Chisinau. Företaget håller till i moderna lokaler och arbetsvillkoren

Läs mer

t LO-TCO BISTÅNDSNÄMND E;-:;s;7 . asfl Bio msterodiing i Kenya. Foto: Den ny Lorenzon Årsredovisning 2014 lii ILO!

t LO-TCO BISTÅNDSNÄMND E;-:;s;7 . asfl Bio msterodiing i Kenya. Foto: Den ny Lorenzon Årsredovisning 2014 lii ILO! t t LO-TCO BISTÅNDSNÄMND E;-:;s;7. asfl Bio msterodiing i Kenya. Foto: Den ny Lorenzon ILO! lii LO-TCO Biståndsnämnd / 1 Åraredovisning 2014 LO - TCO Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 Styrelsen

Läs mer

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids

3.6 Arbetsmiljö, hiv och aids Arbetsmiljö ett möte för anställda och arbetsgivare I provinsen Mpumalanga, Sydafrika, har arbetsplatsolyckorna på plantagerna sjunkit från fem om året till endast en. Men bakom dagens arbetssätt, att

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Afrika

Fackföreningsrörelsen Afrika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

6. Decent Work for Quality Public Services

6. Decent Work for Quality Public Services PSI:s sektorprogram Statligt anställda har inte rätt att vara med i facket De som arbetar statligt i Indien har inte laglig rätt att vara med i facket eller ett politiskt parti. Public Service International,

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt

LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt LO-TCO Biståndsnämnds studie av jämställdhetsarbetet i projekt Bakgrund och syfte Under utvecklingssamarbetets historia har många områden för förbättring av fattigdomsbekämpning identifierats av olika

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011

FÖRSÄKRINGSRÅDGIVAREVERKSAMHETEN VIDAREUTBILDNINGEN 2011 - i andra hand att välja övriga erbjudna kurser. BYGGNADS, ELEKTRIKERNA och MÅLARNA Datum i första hand Kurshandledare 19 oktober Elektrikerna avd 8 Södra Sverige Claes Andersson, LO Maria Bolin, Folksam

Läs mer

3.4 Arbetsrätt och mänskliga rättigheter

3.4 Arbetsrätt och mänskliga rättigheter Turkiet: ett fängelse för journalister I februari 2013 arresterades mer än 167 fackliga aktivister i Turkiet. Arresteringarna var ett i en lång rad exempel på hur den turkiska staten trakasserar fackliga

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Intäktsredovisning 2013

Intäktsredovisning 2013 Stockholm 2013-04-01 Intäktsredovisning 2013 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport

Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport 2014 Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport 2014 Sveriges GEM-team 2013 utgjordes av Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga Tekniska Högskolan och VD Entreprenörskapsforum,

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Lästips: Källor: Förkortningar:

Lästips: Källor: Förkortningar: !! Det finns idag 214 miljoner migrantarbetare i världen och bara på tio år har antalet ökat med 40 miljoner. Arbetsgivare utnyttjar ofta migrantarbetares svaga ställning: de har lägre lön, har sällan

Läs mer

! Tema : Migrantarbete

! Tema : Migrantarbete ! Tema: Migrantarbete LO-TCO Biståndsnämnd 2011 Text och bild: Mats Wingborg Form: Ellinor Algin Skriften är framtagen med stöd av Sida. Sida ansvarar ej för innehållet. Omslagsbild: Xie Liu är byggnadsarbetare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk fackföreningsrörelse verkar gränslöst

Svensk fackföreningsrörelse verkar gränslöst En rättvisare värld Svensk fackföreningsrörelse verkar gränslöst LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan mellan de fackliga centralorganisationerna LO och TCO. Genom fackligt internationellt solidaritetsarbete

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Världens rea på mat, kläder och resor!

Världens rea på mat, kläder och resor! Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. Oktober 2010 dag för schysta arbetsvillkor 7 OKTOBER LO är World Day For Decent Work. Bakom dagen för schysta arbetsvillkor som genomförs för tredje

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid

Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid Detta är Produktion: TCO/HE Text: Isabelle Ålander Foto: Andy Prhat Porträtt omslag: Fredrik Lindén, Journalistförbundet sid 3: Robert Selerkvist, Fackförbundet ST sid 4: Abigail Jacob, Försvarsförbundet

Läs mer