Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011"

Transkript

1 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets fastställda belopp är rimliga. Dessa belopp anses ha kvalitetssäkrats så långt det är möjligt. Därefter har följande principer varit styrande för förslaget till utlandslånebeloppen 2010/2011. Ordinarie studielånebelopp per kalendervecka CSN ska årligen fastställa utlandslånebelopp utifrån levnadsomkostnaderna i varje land. Det framgår däremot inte om alla levnadsomkostnader ska beaktas eller bara vissa. Levnadsomkostnaderna för en svensk student 1 uppskattas av Konsumentverket till kronor per vecka. Konsumentverket tar dock inte hänsyn till kostnaden för böcker, vilket CSN gör vid fastställande av utlandslånebeloppen. Kostnaden för dessa har beräknats till 182 kronor per vecka. En studerande skulle därmed ha levnadsomkostnader motsvarande kronor per vecka. Studiemedlet för studier i Sverige uppgår till 2035 kronor under 2010 och täcker enligt ovanstående sätt att räkna cirka 94 procent av en studerandes levnadsomkostnader. Av kronor uppgår lånebeloppet till kronor per vecka. Detta belopp kan tjäna som riktmärke att jämföra nedanstånede belopp med. Levnadsomkostnaderna har beräknats med stöd av svar på enkäter till respektive ambassad eller konsulat. Inom Norden har underlag även hämtats från CSN:s systermyndigheter. I vissa fall saknas svar trots påminnelser. I andra fall finns endast underlag för en ort, som inte kan anses vara representativ för landet i sin helhet I några fall, där det finns få eller inga studerande, och där underlaget i svaren har bedömts vara mycket osäkra har CSN medvetet begränsat beloppen i avvaktan på bättre underlag. Viss restriktivitet gäller även för stora och dyra länder där det också råder en större geografisk variation av kostnader. Lånebeloppet ska återspegla ett genomsnitt för landet. 1 Räknat på statistik från utvärderings- och statistikenheten (US) som bygger på Konsumentverkets siffror för kvinnor och män i ålder år i mellanstor stad. Totalkostnad, hushåll och hyreskostnad för 2010 var kronor per månad. Omräknat till fyraveckorsperioder är kostnaden kronor per vecka.

2 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 2 Endast kostnader för lokala resor på studieorten som överstiger 144 kronor per vecka (ett självkostnadsbelopp) har beaktats vid fastställandet av utlandslånebeloppen. Vid förra årets revidering fastställdes flera av landbeloppen till kronor per kalendervecka. Beloppet ansågs motsvara det svenska studielånebeloppet. Beloppet fastställdes för de länder där en studerandes kostnader efter omräkning från utländska valuta till svenska kronor låg mellan intervallet kronor och kronor. För studier i Sverige uppgick det svenska studielånebeloppet vid heltidsstudier då till kronor. Det svenska beloppet har numera höjts till kronor. Den svenska valutan har förstärkts något mot de flesta utländska valutorna under det gångna året. Mot denna bakgrund anser CSN att beloppet på kronor är väl avvägt och att beloppet fortfarande motsvarar det studielånebelopp som gäller för studier i Sverige. Under förutsättning att kostnaderna i stort sett är oförändrade och att underlag saknas för att göra en annan bedömning har beloppen för dessa länder även i år fastställts till kronor per vecka. Vid val av valutakurs har CSN, precis som tidigare år, jämfört den utländska genomsnittliga valutans växelkurs under perioden den 1 februari 2009 den 31 januari 2010 med den utländska valutans växelkurs den 31 januari Den växelkurs som är förmånligast för den studerande har valts och använts vid omräkningen av utländsk valuta till svenska kronor Den valutakurs som valts för varje land har jämförts med den valutakurs som låg till grund för fastställande av utlandslånebeloppen 2009/2010 för att beräkna valutans förändring. Flera landbelopp har inte justerats på flera år. Anledningen till detta kan vara att studerande saknas i de aktuella länderna (exempelvis Barbados, Etiopien och Kuwait). Om underlaget visar att kostnaderna överstiger kronor har beloppet ändå justerats för att studier i dessa länder inte ska hämmas. Om kostnaderna understiger kronor har beloppet lämnats oförändrat. Om tidigare belopp varit högre än kronor och underlag har saknats har beloppet sänkts till kronor. Vid förra årets revidering av utlandslånebeloppen justerades många landbelopp endast med hänsyn till de exceptionella valutaförändringarna under Valutorna har under 2009 stabiliserats och vid årets revidering har de kostnader som de olika ambassaderna redogjort för fått större relativt genomslag. Gemensamt för flertalet länder är att kostnaderna för mat har ökat. I många länder tar dock kostnadsökningar och valutaförändringar ut varandra varför det inte har funnits skäl att ändra det fastställda beloppet.

3 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 3 Utlandslånebeloppen fastställs oberoende av Utrikesdepartementets (UD) reserekommendationer. Att UD för tillfället avråder från resor till eller inom ett visst land eller region innebär inte att CSN också avstår från att fastställa ett belopp för landet ifråga. CSN:s fastställande av ett belopp innebär dock heller inte någon form av prövning av UD:s rekommendationer. Nya länder i bilagan är Irak och Kosovo. Merkostnadslån för resa Resebeloppen är oförändrade. Beloppen har hittills varit väl tilltagna och motsvarar ofta kostnaderna för fullprisbiljetter med stor flexibilitet. De flesta studerande hittar idag billigare biljetter och utnyttjar inte låneramen till fullo. CSN finner därför i dagsläget ingen anledning att höja beloppen. Nedan följer en motivering för varje land. - Med kostnad avses en beräknad levnadsomkostnad med avdrag för den del som finansieras med studiebidraget. - Med vald valutakurs menas den mest fördelaktiga valutakursen enligt metod som redovisats. Albanien kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast en studerande under Valutan har förändrats med -4 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Underlag saknas för att ändra beloppet. Algeriet 500 kronor förra året 500 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till 566 kronor. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Inga studerande på flera år. Ingen ändring av beloppet. Argentina kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor (2 498 kronor förra året). Valutan har förändrats med mer än -13 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Beloppet bör sänkas något till kronor. Armenien kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit. Endast enstaka studerande under samt inga studerande under åren Underlag saknas att ändra beloppet. Australien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor, vilket är i en stort sett oförändrad nivå mot Valutan har förändrats +17

4 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 4 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Beloppet räknas upp med hänsyn till valutaförändringen. Azerbajdzjan kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast två studerande under Kostnaderna beräknades enligt enkätsvar 2009 till kronor. Underlag saknas för att ändra beloppet. Bahrain kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det saknas studerande. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Underlag saknas för att ändra beloppet. Bangladesh kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Det höga beloppet har bedömts vara osäkert. Endast två studerande under Valutan har förändrats med -7 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. En jämföresle av enkätsvaren för 2009 och 2010 visar har kostnaderna har ökat ungefär lika mycket som valutan har förändrats. Underlag saknas för att ändra beloppet. Barbados kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Det höga beloppet har bedömts vara osäkert. Inga studerande under Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med årets valda valutakurs. Beloppet höjs till kronor för att motsvara svenska belopp. Belgien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad (EURO). Med hänsyn till den kostnadsnivå som redovisats och till kostnadsnivån i det närliggande Nederländerna bör beloppet höjas till kronor. Belize 900 kronor förra året 900 kronor. Det saknas studerande och någon enkät har inte skickats. Underlag saknas för att ändra beloppet. Bolivia kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Valutaförändringen motsvarar inte helt kostnadsökningen, varför beloppet bör höjas något.

5 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 5 Bosnien och Hercegovina kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad. Ingen ändring av beloppet. Botswana kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast en studerande under Valutan har förändrats med +4 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Underlag saknas för att ändra beloppet. Brasilien kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in. Valutan har förändrats med +14 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Mot bakgrund den valutaförändring som skett bör beloppet höjas till kronor. Bulgarien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Kostnaderna för kost har gått upp dramatiskt. Valutan är oförändrad. Med hänsyn till kostnaderna bör beloppet höjas till kronor. Caymanöarna kronor förra året kronor. Det saknas studerande och någon enkät har inte skickats. Underlag saknas för att ändra beloppet. Chile kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor (i stort sett oförändrat kostnadsläge jämfört med förra året). Ingen ändring av beloppet. Colombia kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är i stort sett oförändrad, men kostnadsförändringarna motiverar en höjning till kronor. Costa Rica kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast sex studerande under Kostnaderna uppgick till cirka kronor föregående år. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs (knuten till USD). Underlag saknas att ändra beloppet. Cypern kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad (EURO). Mot bakgrund av kostnadsökningarna är en höjning motiverad

6 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 6 Danmark kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in, men CSN har hänvisats till SU (Statens Uddannelsesstøtte). Kostnaden uppgår till motsvarande svenska kronor. Det är det belopp som danska studerande har. Ingen höjning av beloppet. Dominikanska Republiken 900 kronor förra året 900 kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det fanns inga studerande under Underlag saknas för att ändra beloppet. Ecuador kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Valutaförändringen och kostnadsökningarna tar ut varandra. Ingen ändring av beloppet. Egypten kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Enkätsvaren bygger på kostnader i Kairo. Valutan har förändrats med -7 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Kostnadsnivån är mycket svårbedömd men beloppet bör höjas något. El Salvador kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast två studerande under Underlag saknas för att ändra beloppet. Elfenbenskusten 900 kronor förra året 900 kronor. Det fanns inga studerande under 2009 och någon enkät har inte skickats. Underlag saknas att ändra beloppet. Estland kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Även valutan har gått ned något. Beloppet bör sänkas till kronor. Etiopien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor och det finns inga studerande. Valutan har förändrats med -12 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Bör höjas till en nivå motsvarande svenska beloppet vilket är motiverat utifrån kostnadsläget. Fiji 400 kronor förra året 400 kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det fanns inga studerande under Valutan har förändrats med -12 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Underlag saknas att ändra beloppet.

7 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 7 Filippinerna kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit. Endast åtta studerande under Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Beloppet bör sänkas till kronor. Finland kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Inga ändring av beloppet. Frankrike kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor vilket innebär att kostnaderna har gått ned vid en jämförelse med kostnaderna från förra året (2 700 kronor). Valutan är oförändrad (EURO). Beloppet bör sänkas till kronor. Förenade Arabemiraten kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Lånebeloppet har varit oförändrat under 2007 och Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Kostnaderna motiverar en höjning till kronor. Georgien kronor förra året kronor. Endast tre studerande och någon enkät har inte skickats. Underlag saknas för att ändra beloppet. Ghana kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor och endast en studerande. Olika valutaangivelser, men alla kopplade till USD. Ingen ändring av beloppet. Grekland kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad (EURO). Ingen ändring av beloppet. Grenada kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast fyra studerande under Underlag saknas att ändra beloppet. Ingen ändring. Guatemala kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Betydande lokala resekostnader med hänvisning till säkerhet. Valutan har förändrats med -9 procent (kopplad till USD) vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Beloppet bör höjas till kronor.

8 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 8 Hong Kong kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Valutaförändringen och kostnadsökningen tar ut varandra. Ingen ändring av beloppet. Indien 700 kronor förra året 700 kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var 17 studerande under Enligt lämnat enkätsvar 2008 uppgår kostnaderna till 726 kronor. Valutan har förändrats med -7 procent vid en jämförelse med förra årets valda valuta. Underlag saknas för att ändra beloppet. Indonesien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Ökat kostnadsläge men en valutaförändring som är svår att beräkna. Bör höjas till motsvarande svensk nivå. Irak kronor nytt land i förteckningen. Ingen enkät skickad och annat jämförbart underlag saknas. Relativt nyöppnad ambassad. Det finns indikationer på att några vill studera i Irak. Beloppet fastställs till motsvarande svensk nivå. Iran kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor (kostnaderna har gått ned). Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring av beloppet. Irland kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar är kostnaderna är i stort sett oförändrade sedan föregående år. Valutan är oförändrad (EURO). Ingen ändring av beloppet. Island kronor förra året kronor. Som exempel beräknar FPA Finland kostnaderna på Island till motsvarande1 559 svenska kronor. Beloppet bör sänkas till kronor. Israel kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar är kostnaderna i stort sett oförändrade sedan föregående år. Valutan har förändrats med -5 procent vid en jämförelse med förra årets valda valuta. Ingen ändring av beloppet.

9 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 9 Italien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad (EURO). Kostnaderna i enkäten är beräknade efter städerna Rom och Milano. Kostnaderna har varit oförändrade under två år, men har nu gått upp. Förra året uppräknades beloppet endast utifrån valutaförändringen. Jamaica kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast fem studerande under Tidigare fastställt belopp överensstämmer med angivna kostnader. Underlag saknas för att ändra beloppet. Japan kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor (förra årets kostnader kronor). Valutan har förändrats med -12 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Vid förra årets justering var valutaförändringen närmare +40 procent. Beloppet justeras efter valutaförändringen och i överensstämmelse med kostnadsförändringarna. Beloppet bör sänkas till kronor. Jordanien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Sänkningen motsvarar valutans förändring och stämmer överens med de kostnader som angivits i enkäten. Beloppet bör sänkas till kronor. Kambodja 700 kronor förra året 700 kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och inga studerande. Underlag saknas för att ändra beloppet. Kanada kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är i stort sett oförändrad. Marginella kostnadsförändringar som inte motiverar en höjning. Ingen ändring av beloppet. Kazakstan 1200 kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och inga studerande. Underlag saknas för att ändra beloppet. Kenya kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Endast fem studerande under Valutan har förändrats med -6 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Kostnaderna har gått upp med cirka 5 procent. Kostnadsökningarna och valutaförändringen tar ut varandra. Ingen ändring av beloppet.

10 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 10 Kina kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Valutaförändringen och kostnadsökningen tar ut varandra. Ingen ändring av beloppet. Kirgizistan kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Det finns inga studerande. Bör höjas till kronor. Kosovo kronor nytt land i förteckningen. Ingen enkät har skickats ut, men enligt föregående år uppgick kostnaderna till cirka kronor. I dagsläget inga studerande. Beloppet bör fastställas till kronor. Kroatien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är stabil. Den förändrade kostnadsnivån motiverar en höjning. Kuba kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Kostnaderna har ökat för framför allt mat. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Kostnadsökningarna motiverar, trots valutaförändringen, en viss höjning av beloppet. Kuwait kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Endast en studerande. Skäl att ifrågasätta underlaget som sannolikt avser en perioden en månad, d.v.s motsvarande kronor per vecka. Beloppet höjs till kronor. Lettland kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar är kostnaderna i stort sett oförändrade. Valutan är oförändrad. Eftersom varken kostnadsläget eller valutan har förändrats saknas anledning att ändra beloppet. Libanon kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in. Förra året gjordes en uppräkning efter valutaförändringen. Valutan är kopplad till USD som har förändrats med -9 procent. Beloppet sänks med hänvisning till valutaförändringen. Liechtenstein kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det saknas studerande. Underlag saknas för att ändra beloppet.

11 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 11 Litauen kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad. Ingen ändring av beloppet. Luxemburg kronor förra året kronor. Samma uppgifter som föregående år och valutan är stabil. Få studerande. Ingen ändring av beloppet. Macao kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -7 procent. Ingen ändring av beloppet. Makedonien kronor förra året 900 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor och det var endast två studerande under Valutan är i stort sett oförändrad. Beloppet bör höjas till kronor. Malaysia kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -5 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring av beloppet. Malta kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad (EURO). Ingen ändring av beloppet. Marocko 800 kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till 745 kronor och det var endast två studerande under Valutan är i stort sett oförändrad. Lägre kostnader motiverar ett lägre belopp. Mauritius 950 kronor förra året 950 kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det finns inga studerande. Underlag saknas för att ändra beloppet. Mexiko kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in. Valutan har förändrats med -4 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Beloppet sänks något med hänvisning till valutaförändringen. Mocambique kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor och det var endast en studerande under Valutan har förändrats med -12 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs medan kostnaderna har ökat

12 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 12 med nio procent. Dessa tar ut varandra, men det angivna kostnadsläget motiverar ändå en viss höjning. Moldavien kronor förra året 700 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor och det var inga studerande under Kostnaderna är troligen angivna per månad (det vill säga motsvarande kronor per vecka). Valutan har förändrats med -12 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Höjs till kronor. Monaco kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar är kostnaderna desamma som förra året och valutan är oförändrad. Endast en studerande under Ingen ändring av beloppet. Mongoliet 600 kronor förra året 600 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till 640 kronor och det var inga studerande under Underlag saknas för att ändra beloppet. Montenegro kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in. Studerande saknas. Beloppet sänks till motsvarande svensk nivå. Namibia kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast tre studerande under Valutan har förändrats med +18 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Nederländerna kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad (EURO). Ingen ändring av beloppet. Nederländska Antillerna kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in och det var endast en studerande under Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Underlag saknas för att ändra beloppet. Nepal kronor förra året kronor. Eendast en studerande. Oförändrade kostnader. Ingen ändring av beloppet. Nicaragua kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in. Inga studerande. Underlag saknas för att ändra beloppet.

13 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 13 Nigeria kronor förra året 900 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Inga studerande på flera år. Beloppet höjs till kronor. Norge kronor förra året kronor. Enligt enkätsvaren är kostnaderna i stort sett oförändrade jämfört med förra året. Samtidigt får en norsk studerande i Norge motsvarande svenska kronor i norskt studiestöd. Enligt uppgift från Folkpensionsanstalten (FPA) Finland uppgår kostnaderna i Norge dessutom till kronor. Förra året ändrade CSN beloppet från kronor till kronor. Nya Zeeland kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor vilket är cirka 250 kronor mindre än förra året. Valutan har samtidigt förändrats med +13 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Oman kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Inga studerande på flera år. Ingen ändring av beloppet. Pakistan 900 kronor förra året 900 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till 337 kronor. Enkätsvaret måste ifrågasättas. Valutan har förändrats med -11 procent vid en jämförelse med förra årets valda valuta. Få studerande. Ingen ändring av beloppet. Panama kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till 694 kronor. Även en webbenkät har kommit in som redovisar ungefär det dubbla beloppet. Enkätsvaret går att ifrågasätta. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valuta. Inga studerande. Ingen ändring av beloppet. Paraguay kronor förra året 600 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -5 procent vid en jämförelse med förra årets valda valuta. Inga studerande, men beloppet bör med hänvisning till angivna kostnader höjas till kronor. Peru kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Höjs med hänsyn till kostnaderna.

14 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 14 Polen kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Kostnader för logi har minskat, i övrigt oförändrat. Ingen ändring av beloppet. Portugal kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in. Valutan är oförändrad (EURO). Underlag saknas för att ändra beloppet. Rumänien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -4 procent vid en jämförelse med förra årets valda valuta. Ingen ändring. Ryssland kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Kostnaderna desamma som föregående år. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Saint Kitts och Nevis kronor förra året kronor. Ingen enkät skickad och endast två studerande. Ingen ändring av beloppet. Saint Lucia kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Inga studerande. Ingen ändring av beloppet. Saudiarabien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Kostnaderna uppgick föregående år till cirka kronor. Tveksamhet kring kostnadsförändring gällande logi (3 200 till kronor). Valutan har förändrats med - 8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Få studerande. Beloppet sänks till kronor. Schweiz kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -2 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Senegal kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Inga studerande, ingen ändring.

15 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 15 Serbien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Kostnaderna avser Belgrad. Valutan har förändrats med -5 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Kostnader för boende och logi är desamma som föregående år. Beloppet bör sänkas. Singapore kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -4 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Slovakien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Förra året endast hänsyn till valutaförändringen. Samma kostnader och ingen valutförändring (EURO). Ingen ändring. Slovenien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Förra året togs endast hänsyn till valutaförändringen. Oförändrade kostnader och valutan är oförändrad (EURO). Ingen ändring. Spanien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar oförändrade kostnader sedan föregående år. Valutan är oförändrad (EURO). Ingen ändring. Sri Lanka 700 kronor förra året 700 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -8 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Inga studerande. Storbritannien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar är kostnaderna oförändrade (2 730 kronor). Kostnaderna är beräknade utifrån London och får antas vara lägre på andra orter. Valutan har förändrats med -1 procent. Beloppet sänks något. Sydafrika kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar har kostnaderna minskat samtidigt som valutan har förändrats med +19 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Sydkorea kronor förra året kronor. Kostnaderna har ökat något, (tidigare 2 350) och valutan har förändrats med +4 procent (januari-valutan). Beloppet höjs något.

16 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 16 Syrien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvaren betydligt lägre kostnader (700 kronor) och valutan har förändrats med -6 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Beloppet höjdes förra året med hänvisning till den då aktuella valutaförändringen (+32 procent). Beloppet bör sänkas. Taiwan kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Oförändrade kostnader. Valutan har förändrats med -6 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Valutauppräkning förra året +20 procent (från till 1 200). Beloppet sänks till kronor. Tanzania kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -10 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Kostnaderna för logi har ökat dramatiskt utan att någon förklaring har lämnats (nästan fyrdubblade kostnader sedan förra året). Dessa kostnader har varit oförändrade de senaste åren. Skäl att ifrågasätta beloppet. Förmodligen är kostnaden för logi angivet per månad. Om beloppet korrigeras till veckobelopp blir kostnaderna cirka kronor. Ingen ändring. Thailand kronor förra året kronor. Något enkätsvar har inte kommit in. Valutan har förändrats med -6 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Tjeckien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Samma uppgifter som förra året. Valutan har förändrats +3 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs, men har gått ned till januari. Ingen ändring. Tunisien kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor, endast en studerande. Kostnaderna angivna i EURO. Lokal valuta har gått ned. Inget svar förra året. Höjs till svensk nivå. Turkiet kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -2 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Valutan fortsätter nedåt. Ingen ändring.

17 CSN Bilaga till beslutsprotokoll 17 Tyskland kronor förra året kronor. Enligt är kostnaderna i stort sett desamma som föregående år. Valutan är oförändrad (EURO). Ingen ändring. Uganda kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Ukraina kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar är kostnaderna lägre än förra året. Valutan har förändrats med -24 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Ungern kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad. Ungefär samma kostnader som tidigare, men beloppet för lokala resor har korrigerats. Ingen ändring. Uruguay kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan är oförändrad. Beloppet överstämmer väl med underlaget. Ingen ändring. USA kronor förra året kronor. Något svar har inte kommit in. Vid föregående fastställande var kostnaderna som året dessförinnan. Beloppet justerades förra året enbart med hänvisning till den dåvarande valutaförändringen (+28 procent). Valutan har nu förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Konsumentpriserna har stigit något (cirka en procent). Enbart med hänsyn till valutaförändringen bör beloppet fastställas till kronor, men med hänsyn till de ökade konsumentpriserna fastställs beloppet istället till kronor. Venezuela kronor förra året kronor. Inflationen år 2009 var 25 procent enligt enkätsvar. Valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Detta motiverar en höjning. Vietnam 700 kronor förra året 900 kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till 732 kronor. Kostnaderna har minskat sedan föregående år och valutan har förändrats med -9 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Beloppet bör sänkas. Vitryssland

18 CSN Bilaga till beslutsprotokoll kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Valutan har förändrats med -11 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Två studerande. Bör höjas till kronor. Yemen kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Högre kostnader angivna förra året. Endast tre studerande. Inget ändring. Zambia kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor, men det finns inga studerande. Valutan har förändrats med -13 procent vid en jämförelse med förra årets valda valutakurs. Ingen ändring. Zimbabwe kronor förra året 700 kronor. Enkätsvaren kan ifrågasättas och okontrollerad inflation gör historiska uppgifter om valutaförändring mindre användbara som riktmärke. Troligen angivet i månadskostnader. Omräknat till veckor blir kostnaderna cirka kronor. Inga studerande. Beloppen höjs till motsvarande svensk nivå. Österrike kronor förra året kronor. Enligt enkätsvar uppgår kostnaderna till kronor. Något lägre kostnader än förra året. Valutan är oförändrad (EURO). Förra året enbart valutauppräkning. Ingen ändring.

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Republikens presidents förordning

Republikens presidents förordning Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Nr 375 2873 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV

Nr 375 2873 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV Nr 375 2873 BILAGA 1 RÖTT KÖTT OCH KÖTTBEREDNINGAR SAMT MALET KÖTT DÄRAV Rött kött och malet kött samt köttberedningar därav får importeras i enlighet med tabellen nedan. Teckenförklaringar: X = import

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Självmord i Europa och världen

Självmord i Europa och världen Självmord i Europa och världen Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:21 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband

Läs mer

Fakta Stockholm Halvmarathon

Fakta Stockholm Halvmarathon Fakta Stockholm Halvmarathon 16 264 löpare från 80 nationer 16 264 löpare från 80 nationer är anmälda till Nordens näst största halvmara. De största nationerna vid sidan av Sverige är Tyskland med 432

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Genomsni ttlig handläggn instid. varav övriga *2. varav dublin *1. of which others *2. of which dublin *1. Average handling time

Genomsni ttlig handläggn instid. varav övriga *2. varav dublin *1. of which others *2. of which dublin *1. Average handling time Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2015 Senast körd 2016-01-01 07.28 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:921 Utkom från trycket den 18 december 2015

Läs mer

Prislista Glocalnet mobilabonnemang. Gäller fr o m 28 april 2016

Prislista Glocalnet mobilabonnemang. Gäller fr o m 28 april 2016 Prislista Glocalnet mobilabonnemang Gäller fr o m 28 april 2016 Innehåll Glocalnet Mobil FRITT Abonnemanget för 99 kr/mån där du kan prata i 2 000 min/mån och skicka 4 000 SMS/mån! Du ringer för 0 kr/min

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Double Taxation Agreements

Double Taxation Agreements Double Taxation Agreements To avoid double taxation, taxed twice, Sweden has negotiated Conventions, including as double taxation treaty rates, and other Agreements with the countries listed below. Note

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Att kunna inför Kartgeografin

Att kunna inför Kartgeografin Sida 1 E C A Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Eleven

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Rapport från kommissionen till rådet

Rapport från kommissionen till rådet SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.1.2010 KOM(2010)2 slutlig Rapport från kommissionen till rådet RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om tillämpningen av bilaga X till tjänsteföreskrifterna

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer