Godsstölder. - En helhetsbild över totalkostnaderna för direkt berörda aktörer på transportmarknaden. Åkeri. Försäkringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godsstölder. - En helhetsbild över totalkostnaderna för direkt berörda aktörer på transportmarknaden. Åkeri. Försäkringar."

Transkript

1 Godsstölder - En helhetsbild över totalkostnaderna för direkt berörda aktörer på transportmarknaden Åkeri Försäkringar Åklagarmyndigheten? Varuägare Polismyndigheten Speditör Seminariearbete på kandidatnivå i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2009 Handledare: Leif Enarsson Författare: Maria Gustafsson Marcus Lindh Monika Szczesniak Födelsedatum:

2 Förord Denna uppsats är skriven på kandidatnivå inom logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen Uppsatsen riktar sig till den Företagsekonomiska Institutionen, aktörer på transportmarknaden och intressenter inom logistik och transportsäkerhet. Vi vill rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare och mentor kriminalinspektör Per-Arne Nilsson Länskriminalen vid Polismyndigheten i Västra Götaland som introducerat oss till ämnet samt varit till stor hjälp under uppsatsens framskridande. Håkan Lindgren från Riskhanteringsakademien i Mölnlycke bör även omnämnas då han delgivit oss betydelsefull information och framfört kreativa synpunkter beträffande vår studie. Vi vill även tacka samtliga intervjurespondenter för deras trevliga bemötande och hjälpsamhet vad gäller informationsinsamlingen och tips på vägen. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Leif Enarsson, Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, som har varit till stort stöd under uppsatsens utformning. Trevlig läsning! Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Göteborg, 4 juni 2009 Maria Gustafsson Marcus Lindh Monika Szczesniak

3 Sammanfattning Detta examensarbete är skrivet på uppdrag av Länskriminalen vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Bakgrunden till det valda problemområdet kommer från den introduktion vi gavs i ämnet när vi fick möjligheten att delta och knyta värdefulla kontakter vid Transportsäkerhetsdagen som anordnades av polisen på Chalmers Lindholmen den 25 mars Detta blev en språngbräda för oss, då vi fick våra första intryck om hur aktörerna på transportmarknaden ser på problemet, hur de agerar idag och vilka åtgärder som behöver vidtas för att reducera problemet med godsstölder mot den yrkesmässiga trafiken, med avseende på tillgrepp och stölder av och från lastbilar. Då det har genomförts få studier inom vårt valda problemområde ansåg vi tillsammans med vår uppdragsgivare att det skulle vara intresseväckande och nyskapande att inte bara belysa hur stort det uppskattade värdet på stulet gods i Sverige är årligen, utan lyfta det ytterligare en nivå genom att inkludera tillkommande kostnader för direkt berörda aktörer samt granska mörkertalen närmare. Syftet med uppsatsen är således att genomföra en uppskattad värdering av det stulna godsets värde från de tillgrepp och stölder som skett mot godstransporter på väg under år 2008 i Sverige. Detta skall göras genom att analysera de anmälningar som angetts inom brottskoderna 9803 och 9804 för Västra Götalands län, Hallands län, Kronobergs län, Skåne län och Jönköpings län. Syftet är också att härleda vilka tillkommande kostnader som uppkommer för de direkt berörda aktörerna på transportmarknaden, gällande åkerier, speditörer, varuägarna, polismyndigheterna och Åklagarmyndigheten då ett tillgrepp eller en stöld av eller ur en lastbil skett. Innan granskningen av anmälningarna tog vid genomfördes ett flertal intervjuer med personer vi ansåg kunde bidra med tillförlitlig och relevant information till vår rapport. Då det inte finns särskilt mycket publicerat material inom området behövde vi för utgången av studien samla in fakta från en mängd primära källor för att stärka tillförlitligheten i den empiriska datan. I studien har vi granskat samtliga 940 polisanmälningar i de fem län som varit aktuella för vår rapport och vi har gjort en indelning av brotten med avseende på brottskod och brottets karaktär. Utifrån detta har vi sedan granskat ett slumpmässigt antal polisanmälningar inom respektive brottskategori noggrannare för att lokalisera stöldvärde och de tillkommande kostnaderna för de direkt berörda aktörerna. Det resultat som erhållits från vår studie är att det totala stöldvärdet för Sydvästra Samverkansområdet är drygt 51 miljoner kr. De totala tillkommande kostnaderna för Sydvästra Samverkansområdets samtliga aktörer är ungefär 64 miljoner kr. Vid inkludering av mörkertalen som vi i studien ansett vara de mest betydande för utfallet av resultatet hamnar dessa siffror istället på 206 miljoner kr respektive 256 miljoner kr. Den totala kostnaden för godsstölder blir då ungefär 462 miljoner kr för Sydvästra Samverkansområdet. Totalkostnaden för samtliga brott som skedde under 2008 i Sverige är därmed drygt 1 miljard kr med fördelningen stöldvärde 470 miljoner kr respektive tillkommande kostnader 584 miljoner kr. Om hänsyn tas till kundaspekter och marknadsföringskostnader hamnar vi efter en grov uppskattning på ytterligare 1,4 miljarder kr. Vidare anser vi att rapporten bör kunna användas som ett teoretiskt och praktiskt verktyg hos transportmarknadens berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att redogöra för vilka tillkommande kostnader som uppstår hos en direkt berörd aktör vid ett uppkommet stöldärende. Nyckelord: Brottskod 9803 och 9804, Sydvästra Samverkansområdet, 2008, stöldvärde, merkostnader, anmälningar, tillkommande kostnader, direkt berörda aktörer, värdering av gods och mörkertal.

4 Abstract This thesis is written on behalf of crime in the County Police in Västra Götaland. The background to the chosen problem area comes from the introduction we were given into the subject when we had the opportunity to participate and receive valuable contacts at Transportsäkerhetsdagen. This was a day of information about transport security organized by the police at Chalmers Lindholmen in March 25, This became a springboard for us, where we had our first impression of how actors in the transport market sees the problem, how they act today, and what measures need to be taken to reduce the problem of cargo theft to the professional services, in respect of thefts of and from trucks. Since it has been few studies within our chosen problem, we considered together with our client that it would be interesting and innovative to not only highlight the estimated value of stolen goods in Sweden. We are also lifting it to another level by including additional costs for the direct stakeholders as well as review the number of unreported closer. The purpose of the paper is therefore to implement an estimated valuation of the stolen goods, value from the thefts and robberies that occurred against the carriage of goods by road in 2008 in Sweden. This will be done by analyzing the police reports specified in the criminal codes in 9803 and 9804 for the counties Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Skåne and Jönköping. It also aims to derive the additional costs incurred for the direct stakeholders in the transport market, the existing road hauliers, freight forwarders, product owners, police and Public Prosecutor's Office when a theft of or from a truck happened. Before the analysis of the police reports was carried out, also a several interviews was made with people we felt could contribute with reliable and relevant information to our report. While there is less published material in the specified area, we needed for the end of the study to collect data from a variety of primary sources to enhance the reliability of the empirical data. In this study, we examined all 940 police reports in the five counties that have been relevant to our report and we also made a classification of the crimes in respect of criminal code and nature of the offense. On this basis, we then carefully examined a random number of police reports in each offense category to locate the value and additional costs for the direct stakeholders. The results obtained directly from our analyze of the police reports is that the total theft value for the Southwest Counties is just over 51 million SEK and the total additional costs are around 64 million SEK. At inclusion of the estimated number of unknown cases the value is 206 million SEK and 256 million SEK. The total cost of goods stolen is then approximately 462 million SEK for Southwest Collaboration area. The total cost of all crimes that occurred in 2008 in Sweden is over 1 billion SEK with allocation theft value 470 million SEK and incremental costs 584 million SEK. Taking into account customer aspects and marketing costs, we would after a rough estimate get additional costs of 1.4 billion SEK. We believe that this report should be used as a theoretical and practical tool for the transport market stakeholders at local, regional and national level to explain what additional costs resulting from an offense. Keywords: Criminal codes 9803 and 9804, Southwest Counties, 2008, theft value, additional costs, police reports, direct stakeholders, valuation of goods, unknown cases.

5 Innehållsförteckning 1 Introduktion Bakgrund Branschens problem Syfte Frågeställningar Problem och problemanalys Avgränsningar Förklaringar av begrepp Disposition Status inom området Tidigare studier Metod Vetenskapligt synsätt Datainsamling Bearbetning Validitet och reliabilitet Källkritik Källhänvisning Berörda aktörer Direkt berörda aktörer Indirekt berörda aktörer Försäkringar och avtal Ansvar och risk för varuägare Transportörens ansvar Försäkringar Värdering av tillgripet gods Marknadsvärde Fakturavärde Åklagarens syn Polisens värdering Försäkringsbolagens värdering... 31

6 6.6 Tidigare beräkningar på värdet av stulet gods i Sverige Tillkommande kostnader hos aktörer Kostnader för åkeriet Kostnader för speditören Kostnader för varuägaren Försäkringskostnader Polismyndighetens kostnader Åklagarmyndighetens kostnader Mörkertal Polisens felkodning Andel utländska åkare Brott som inte anmäls Svinn Analys Tillvägagångssätt Utgångspunkter Felkod Högvärdigt Känt värde Okänt värde Dieselstölder Tillgrepp av fortskaffningsmedel Försök tillgrepp av lastbil/inbrott förarhytt Skada utan stöld Polisens kostnader Åklagarens kostnader Resultat Totala stöldvärdet Sydvästra Samverkansområdet Totala tillkommande kostnader Sydvästra Samverkansområdet Mörkertalen Totala kostnadsbilden för Sverige Viktiga aspekter Slutsatser Rekommendationer... 78

7 13 Källförteckning Litteratur och rapporter Primära källor Elektroniska källor Bilageförteckning... 86

8 Tabellförteckning Tabell 1, Marknadsfördelning försäkringsbolagen Tabell 2, Reparationskostnader (kr) Tabell 3, Stöldvärde (kr) Högvärdigt gods Tabell 4, Åkeriets kostnader (kr) Högvärdigt gods Tabell 5, Speditörens kostnader (kr) Högvärdigt gods Tabell 6, Varuägarens kostnader (kr) Högvärdigt gods Tabell 7, Försäkringskostnader (kr) Högvärdigt gods Tabell 8, Stöldvärde (kr) Känt värde Tabell 9, Åkeriets kostnader (kr) Känt värde Tabell 10, Speditörens kostnader (kr) Känt värde Tabell 11, Varuägarens Kostnader (kr) Känt värde Tabell 12, Försäkringskostnader (kr) Känt värde Tabell 13, Stöldvärde (kr) Okänt värde Tabell 14, Åkeriets kostnader (kr) Okänt värde Tabell 15, Speditörens kostnader (kr) Okänt värde Tabell 16, Varuägarens kostnader (kr) Okänt värde Tabell 17, Försäkringskostnader (kr) Okänt värde Tabell 18, Stöldvärde (kr) Dieselstölder Tabell 19, Åkeriets kostnader (kr) Dieselstölder Tabell 20, Stöldvärde (kr) Tillgrepp av fortskaffningsmedel Tabell 21, Åkeriets kostnader (kr) Tillgrepp av fortskaffningsmedel Tabell 22, Försäkringskostnader (kr) Tillgrepp av fortskaffningsmedel Tabell 23, Stöldvärde (kr) Försök Tillgrepp av lastbil/inbrott förarhytt Tabell 24, Åkeriets kostnader (kr) Försök Tillgrepp av lastbil/inbrott förarhytt Tabell 25, Försäkringskostnader (kr) Försök Tillgrepp av lastbil/inbrott förarhytt... 65

9 Tabell 26, Åkeriets kostnader (kr) Skada utan stöld Tabell 27, Polisens kostnader (kr) Västra Götalands län, 398 kr/h Tabell 28, Polisens kostnader (kr) Hallands län, 377 kr/h Tabell 29, Polisens kostnader (kr) Skåne län, 362 kr/h Tabell 30, Polisens kostnader (kr) Kronobergs län, 420 kr/h Tabell 31, Polisens kostnader (kr) Jönköpings län, 320 kr/h Tabell 32, Polisens kostnader (kr) Sydvästra Samverkansområdet Tabell 33, Åklagarens kostnader (kr) Tabell 34, Stöldvärde Sydvästra Samverkansområdet (kr) Tabell 35, Åkeriets kostnader (kr) Sydvästra Samverkansområdet Tabell 36, Speditörens kostnader (kr) Sydvästra Samverkansområdet Tabell 37, Varuägarens kostnader (kr) Sydvästra Samverkansområdet Tabell 38, Försäkringskostnader (kr) Sydvästra Samverkansområdet Tabell 39, Myndigheternas kostnader (kr) Sydvästra Samverkansområdet Tabell 40, Totala Tillkommande kostnader (kr) Sydvästra Samverkansomårdet Tabell 41, Totala kostnader (kr) inkl polisens felkodning Tabell 42, Totala kostnader (kr) inkl samtliga mörkertal Tabell 43, Totala kostnadsbilden (kr) för Sverige... 74

10 1 Introduktion Här ges en bakgrund till vilket ämne vi valt och varför vi valt att studera detta närmare. Vi klargör även syftet och de frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån i vår studie samt för en diskussion kring problemet, för att försöka skapa en god förståelse för vårt valda problemområde. 1.1 Bakgrund Hot mot transporter har funnits i alla tider, men hoten har dock existerat utan att riktigt ha tagits på så stort allvar hos branschens aktörer, ansvariga myndigheter eller skapat uppmärksamhet i media, vilket gjort att allmänhetens kunskaper inom området varit bristande. Det är dessutom svårt att få fram tillförlitlig statistik om godsstölder då det genomförts väldigt få studier inom området med undantag för kartläggningen som genomfördes mellan åren där man undersökte E18 som säkerhetskorridor och använde det som ett laboratorium för säkerhetsforskning. Studien gick under arbetsnamnet SecureFlow 05 - Att säkra godsflöden mot angrepp och var ett samverkansprojekt mellan Räddningsverket/NCO (Nationellt centrum för lärande från olyckor) Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan och VINNOVA (statlig myndighet för forskning och innovation för hållbar tillväxt). Studiens resultat publicerades i maj 2006 och en av slutsatserna som presenterades var att polisanmälningar som gjordes till polisen hade minskat under den undersökta perioden , vilket till stor del antogs bero på att anmälningsbenägenheten sjunkit och inte på att antalet brott skulle ha minskat. 1 E18- korridoren tycks dock mindre utsatt för brott än till exempel Europavägarna (E4, E6 och E20) i västra Sverige, varför fokus och resurser har flyttats till de sydvästra delarna av Sverige efter studiens genomförande. För att samla samtliga brott relaterade till transportstölder infördes i maj 2006 på initiativ av Godsvårdsgruppen i Sverige två nya brottskoder 9803 och Kriminalinspektör Per-Arne Nilsson vid Länskriminalpolisen i Västra Götaland var först ut med att sammanställa statistik över stölderna i den egna regionen och informera trafikpoliser och ledningscentraler hur de nya brottskoderna skulle användas vid en polisanmälan. Problemet är att polisen inte har någon central funktion som sköter godsstöldsproblematiken trots att detta är ett rikstäckande problem. Polisen uppskattar att det stjäls för flera hundra miljoner kronor per år utefter våra vägar. Visserligen har antalet anmälda brott minskat under 2008 jämfört med 2007, men värdet av det som försvinner blir allt högre och det beror på ett allt effektivare arbete av de kriminella gäng som allt som oftast ligger bakom många av de större stölderna. Att brott som sker i Sverige inte anmäls av utländska åkerier och den omfattande insiderproblematiken är några problem som transportbranschen har att brottas med dagligen. Kriminalinspektör Per-Arne Nilsson hävdar att minst 30 procent av tillslagen mot transporter är insiderbrott. Polisen känner till att MC-gäng och andra kriminella nätverk har infiltrerat åkerier, till och med är delägare och på det sättet får veta vilket gods som körs, vart och när samt på vilken lastbil, vilket givetvis underlättar möjligheten att genomföra en stöld av det högvärdiga godset eller tillgripa hela lastbilen. 1 Räddningsverket, Att säkra godsflödet,

11 Problemet finns över hela Europa och det är främst olika intresseorganisationer som Transported Asset Protection Association (TAPA) och International Road Transportation Union (IRU) som jobbar med problemhanteringen kring godsstölder. I Sverige har initiativet främst kommit från polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Jönköping och Hallands län som skapat ett gemensamt samverkansområde, Sydvästra Samverkansområdet, för att stärka transportsäkerheten i området. Polisen har sedan 2006 anordnat transportsäkerhetsdagar med lyckat resultat, där man informerat branschens berörda aktörer om det rådande läget. Under mars månad 2009 genomfördes det tre transportsäkerhetsdagar i Helsingborg, Jönköping och slutligen i Göteborg. Syftet med dagarna har varit att öka det egna säkerhetstänkandet och stimulera ansvaret inom transportledet genom att intressenter från olika verksamheter delats in i mindre dialoggrupper, för att diskutera problembilder och resonera sig fram till vilka åtgärdsförslag som är de mest ändamålsenliga för branschens berörda aktörer. Detta för att kunna skydda sig mot den alltmer utbredda organiserade brottsliga verksamheten ute i landet. 1.2 Branschens problem När vi deltog på Transportsäkerhetsdagen på Chalmers Lindholmen den 25 mars 2009 diskuterades det flitigt i dialoggrupperna och i konferenssalen varför så få varuägare, endast två stycken av ca 150 deltagare, var representerade på Transportsäkerhetsdagen. Den åsikt som dominerade bland intressenterna var denna: Att det finns väldigt få varuägare som vill betala extra vare sig det handlar om miljö eller säkerhet. Synpunkterna gjorde gällande att kraven måste beröra alla lika mycket inom EU, annars kommer utländska åkare till Sverige och kör mycket billigare än vad de inhemska transportföretagen kan göra, vilket gör att hela den svenska transportnäringen tappar betydande marknadsandelar och sin ställning på transportmarknaden. Stölderna leder till ökade kostnader i samtliga led (försäkring, åkare, speditörer, varuägare etc.) och på ett eller annat sätt kommer detta alltid att påverka priset på produkterna och då drabbas vi som slutkunder negativt. Då ett åkeri drabbas av mycket stölder blir det dyrare för åkeriet, premien höjs och den negativa kedjereaktionen leder till att åkeriet måste höja priset på sina transporter för att kunna finansiera åkeriets egna och/eller leasade fordon och kunna redovisa ett positivt resultat. Detta är i allra högsta grad ett stort samhällsproblem som bör åskådliggöras betydligt mer än det görs i nuläget av media och ute på företagen. Varje aktör på transportmarknaden måste öppna upp sig för att samverka med andra företag och organisationer som verkar på den starkt konkurrensutsatta transportmarknaden, för den egna vinningens skull. Dessutom är det av största vikt att ta upp kampen mot den organiserade brottsligheten och till deras hjälp finns ett antal verktyg, tekniska för att skydda lastbilen och godset i form av GPS-spårning av lastbilar och gods, RFID-taggning av gods, fler skyddade och inhägnade uppställningsplatser för lastbilar samt förstärka möjligheten att avstå från att ställa gods på obevakade områden över helgen. Dessa möjligheter kommer dock inte att belysas djupgående i den här studien. Antalet anmälda angrepp har under 2008 minskat med ungefär tio procent jämfört med 2007 omfattande samtliga inkomna polisanmälningar i samtliga län. Detta är positivt men dock har det tillgripna varuvärdet ökat i och med mer omfattande stölder av hela lastbilar och trailers, vilket 2

12 måste ses som ett omfattande problem. 2 Anledningarna till att branschen låtit problemen växa och fortgå är flera, men främst handlar det om konkurrensskäl. I en bransch där vinstmarginalerna är så små som ett par procent har man i flertalet företag inte valt att prioritera en satsning på säkerhet i den omfattning som behövts och som polisen efterfrågat. Konsekvensen blir att de har gjort det väldigt enkelt för den organiserade kriminaliteten. Företagen agerar för att nå bästa möjliga resultat och X antal åkerier anser att det ibland inte är värt att involvera polis och försäkringsbolag, då de hävdar att anmälningsprocessen tar lång tid, att godsvärdet i vissa fall är så litet att merkostnaden för administration runtomkring gällande ersättning från försäkringsbolag kostar mer än de får tillbaka från försäkringsbolaget i ersättning. Polisens tidigare undersökningar har visat att godset är helt oskyddat vid hälften av brotten och att det saknas ordentliga låsanordningar, trailers med gods ställs på obevakade platser över helger, mycket av det transporterade godset på våra vägar körs med kapellastbilar som är enkla att tillgripa med en vanlig kniv när chauffören parkerat för natten, för att nämna några problemexempel. I många fall vet chauffören inte ens om vad han eller hon har i lasten när godset stjäls, vilket har vållat problem när polisanmälan skall göras och chauffören eller åkeriet skall rapportera in vad som blivit stulet ur lasten. Godsförteckningen blir allt som oftast missvisande och det är sällan det påvisas hur stort värdet är på det stulna godset. Detta innebär att polisen inte får hela problembilden visualiserad för sig och därmed sätts inte tillräckligt stora utredningsresurser till området. Problemet idag är att transportbranschens aktörer inte samverkar med varandra för att kunna handskas med den organiserade brottsligheten och dämpa den genom ett förstärkt samarbete med polisen och rättsväsendet. Man skyller på varandra om vems ansvar det egentligen är att det sker så mycket stölder. Säkerhetsmedvetandet i branschen brister. Varuägarna måste inse behovet av säkra transporter och betala för det samtidigt som försäkringsbolagen kanske borde vara villiga att sänka premierna för åkeriet om använder sig utav GPS och vidtar andra stöldskyddande åtgärder. Man måste också nämna myndigheterna som har ett ansvar vad det gäller säkra uppställningsplatser vilka det i dagsläget råder en stor brist på. Godset på vägarna kan inte fortsätta att transporteras så oskyddat som det görs i dagsläget, utan det behövs ett antal samverkansåtgärder för att motarbeta den organiserade kriminalitetens angrepp mot transportnäringen i Sverige. De största problemen är att godset är lättåtkomligt, brotten har för lågt straffvärde och liten upptäcktsrisk samt att det är lågt prioriterat hos de berörda aktörerna på marknaden. 2 Polisen, Polisens rapport om transportsäkerhet 2008,

13 1.3 Syfte Syftet med studien är att genomföra en uppskattad värdering av det stulna godsets värde från de tillgrepp och stölder som skett mot godstransporter på väg under år 2008 i Sverige genom att analysera de anmälningar som angetts inom brottskoderna 9803 och 9804 för Västra Götalands län, Hallands län, Kronobergs län, Skåne län och Jönköpings län. Syftet är också att härleda vilka tillkommande kostnader som uppkommer för de direkt berörda aktörerna på transportmarknaden, gällande åkerier, speditörer, varuägarna, polismyndigheterna och Åklagarmyndigheten då ett tillgrepp eller en stöld av eller ur en lastbil skett. 1.4 Frågeställningar Vi avser med denna studie svara på följande frågeställningar: Hur stort var värdet på det stulna godset inom brottskoderna 9803 och 9804 under år 2008? Hur stora var de tillkommande kostnaderna för de direkt berörda aktörerna på transportmarknaden år 2008? Hur stort var mörkertalet år 2008? 1.5 Problem och problemanalys Det har gjorts uppskattningar om stöldvärdet tidigare, men det är ingen i Sverige som tidigare visat på fördelningen mellan olika kategorier av brott relaterade till transportstölder samt vilka merkostnader som uppkommer hos respektive direkt berörd aktör i form av administrationskostnader vid handläggning av ett ärende, kontakt med polis och försäkringsbolag, stillestånd för lastbilen, reparation av lastbil och/eller trailer för att nämna ett par konkreta exempel. Detta är kostnader som är väldigt svåra att mäta vilket vi är medvetna om och vi har därför genomfört omfattande undersökningar och därefter gjort relevanta uppskattningar. Samtliga brott som sker årligen polisanmäls inte av det företag som råkat ut för det. Dessa företag består troligtvis till stor del av utländska åkare som inte anmäler att de blivit utsatta för tillgrepp eller stöld då incitamenten inte är speciellt höga. Man kan tänka sig att dessa polisanmäler brottet i sitt eget land och det är svårt att uppskatta detta och även andra mörkertal. Vi har försökt att utreda omständigheterna kring detta i möjligaste mån. Dessutom var det under 2007 endast tolv procent av alla anmälningar inom brottskoderna 9803 och 9804 som kunde uppvisa vad som var stulet och vilket det uppskattade värdet var på godset. Under 2008 var den siffran uppe i 58 procent vad det gäller den tunga trafiken i Sydvästra Samverkansomådet men vi har inte hittat någon statistik som gäller för samtliga anmälningar. Vad det gäller den tunga trafiken var siffran år 2007 endast 17 procent och en klar förbättring har dock därmed skett. 3 Här har både polisen och den som anmäler ett stort ansvar att detta tydliggörs då anmälan skrivs. Det finns brister i polisens arbete vid anmälningstillfället, då det visat sig att de inte ställer de korrekta frågorna eller helt enkelt missar att ställa frågan om godsets värde. Problemet ligger även hos anmälaren som i stor utsträckning missat att referera till vad som blivit stulet och det uppskattade värdet på det stulna godset. De flesta polisanmälningar saknade ett angivet godsvärde 3 Nilsson, Per-Arne, Länskriminalen vid Polismyndigheten i Västra Götaland,

14 och flertalet innehöll också bristfällig information kring omständigheterna. Därför var det svårt att genomföra en rättvis analys kring merkostnaderna och detta har medfört att omfattande undersökningar har krävts. Då brottskoderna 9803 och 9804 är relativt nya och de gamla koderna inte är direkt fel kan man också anta att det sker en relativt omfattande felkodning av polisen när anmälan skrivs, vilket innebär att polisanmälan hamnar utanför de brottskoder för transportstölder som vi studerar. Detta innebär att statistiken till viss del är missvisande och vi har därför fått göra en undersökning kring hur ofta felkodningen sker. Med hjälp av tillförlitliga presenterade siffror och egna undersökningar skall vi dock kunna presentera en pålitlig uppskattad totalkostnadsbild över transportstölder innefattande det stulna godsvärdet samt merkostnader. 1.6 Avgränsningar I rapporten väljer vi att avgränsa oss från att studera andra län i Sverige mer ingående än de fem som är vår utgångspunkt i studien, Skåne län, Jönköpings län, Kronobergs län, Hallands län och Västra Götalands län. Vi har enbart tagit hänsyn till händelser rörande år Fördelningen av merkostnader berör inte följande indirekt berörda organisationers verksamheter TAPA, Svenska Transportarbetareförbundet, Sveriges Åkeriföretag, Sjöassuradörernas Förening, Godsvårdsgruppen och Larmtjänst, men det är viktigt att ta i beaktande att deras arbete också är av betydelse när det gäller arbetet med transportsäkerhet och reducering av den kriminella verksamheten som råder ute i landet. Kostnadskedjan går från åkeri, speditör, varuägare till den uppskattade kostnaden som kan härledas till när en åklagare behandlar ett ärende som redovisats från en polismyndighet till en åklagarkammare i Sverige. Därmed avgränsar vi oss från att belysa merkostnader rörande kriminalvård, sjukvård för de intagna, förlorade momsintäkter och så vidare. Vi gör en indelning av typen av brott i olika kategorier där vi visar på vilken sorts skadegörelse de utsatt fordonet för. Vi har inte sammanställt någon statistik på vilken typ av varor som stjäls då detta är gjort tidigare i bland annat polisens rapporter. Ingen större tonvikt läggs heller på att analysera hur kör och vilotider samt chaufförens arbetssituation påverkar den hotbild som riktas mot denne då han tvingas stanna på en obevakad rastplats över natten för att exemplifiera. Studien avser inte heller att beskriva betydelsen av säkra uppställningsplatser och kostnader kring detta. 5

15 1.7 Förklaringar av begrepp Alltrans 2007 Allmänna Bestämmelser, är ett standardavtal som används mellan åkeri och kund (oftast speditören) inom Sverige. Brottskod Ett system för registrering av brott som anmäls till polisen, vilket underlättar framtagandet av statistik. Brottskod 9803 Tillgrepp av lastbil, släpfordon eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran. Brottskod 9804 Tillgrepp ur eller från lastbil, släpfordon eller lastbärare (container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran. CMR En konvention som gäller vid inrikes transporter som är ett led i en gränsöverskridande transport. Den behöver bara vara godkänd i ett utav länderna där transporten utförs, alltså gäller den alltid vid transport mellan Sverige och annat land. NSAB 2000 Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, är ett standardavtal som används mellan kund och transportör inom Norden. Sydvästra Samverkansområdet Avser samarbetet mellan polismyndigheterna i länen Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Skåne och Jönköping. VTL Lagen om inrikes vägtransport, är en svensk lag som reglerar inrikestransporter som har sin ursprungliga avsändare och slutliga mottagare i Sverige. 1.8 Disposition För att återge en bild av hur vårt arbete ser ut och vad som kommer att tas upp under de i rapporten ingående avsnitten presenterar vi nedan en kortare beskrivning av de kapitel som ingår. Då arbetet inte är disponerat som en typisk akademisk uppsats, uppdelad på teori- och empiriavsnitt, ägnar vi en del plats åt att förklara upplägget i rapporten. Anledningen är att området är så pass nytt att vi bara kunnat tillgå en ytterst liten mängd ren teori och det faller sig i och med det mer naturligt att inte använda sig av ett renodlat teorikapitel. Introduktion Uppsatsen inleds med en bakgrund till ämnet där vi också beskriver dess syfte och frågeställningar. Vi tar även upp problem och problemanalys och för en diskussion kring detta samt förtydligar vilka avgränsningar vi gjort. Status inom området I detta kapitel redogör vi för statusen inom området genom att åskådliggöra tidigare gjorda studier relaterade till området. Metod I metodavsnittet ger vi en beskrivning av tillvägagångssättet vi har använt oss av för att genomföra rapporten, vårt vetenskapliga synsätt, sanningskriterier samt hur vi gått till väga för att samla in de data vi har behövt beskrivs även. 6

16 Berörda aktörer I följande kapitel belyses branschens berörda aktörer och där gör vi en uppdelning på direkt berörda aktörer och indirekt berörda aktörer. De direkt berörda aktörerna är för att exemplifiera varuägare, transportföretag och försäkringsbolag. När det gäller de indirekt berörda aktörerna så beskrivs bland annat Svenska Transportarbetareförbundet, Larmtjänst och Sveriges Åkeriföretag. Försäkringar och avtal I kapitlet illustreras vilka avtal och försäkringsalternativ som förekommer inom studerat område. Ansvaret och risken för varuägaren presenteras och det belyses även vilket ansvar transportören har. Värderingen av tillgripet gods Här redogör vi för hur värderingen av tillgripet gods skiljer sig mellan olika aktörers uppfattning. De åsikter som beskrivs är bland annat åklagarens syn, polisens synsätt på värdering av gods och försäkringsbolagens värdering. Den avslutande delen i avsnittet presenterar tidigare beräkningar på värdet av stulet gods i Sverige. Tillkommande kostnader hos aktörer I följande avsnitt presenteras vilka tillkommande kostnader som uppkommer hos respektive direkt berörd aktör vid ett uppkommet stöldärende. De tillkommande kostnaderna berör bland annat åkeriet, speditören, varuägaren och vi exponerar också vilka försäkringskostnader som uppstår. Mörkertal Kapitlet åskådliggör de mörkertal som vi anser påverkar resultatet av vår studie i hög grad. De mörkertal som belyses närmare är polisens felkodning av gällande brottskoder, utländska åkerier, brott som inte anmäls och svinn. Analys Detta kapitel avser att belysa vår analys av de anmälningar som vi granskat och delat in i olika brottskategorier beroende på vilket typ av brott som begåtts inom brottskoderna 9803 och Här beskrivs även tillvägagångssättet och de utgångspunkter vi grundat våra antaganden på. Den kategorisering vi gjort av brottstyperna inom gällande brottskoder redovisas i avsnittet med avseende på stöldvärdet och de tillkommande kostnaderna för respektive direkt berörd aktör. Resultat I följande kapitel illustreras resultatet av vår studie i tabellform med avseende på det totala stöldvärdet och de totala tillkommande kostnaderna för Sydvästra Samverkansområdet. Det redogörs även för en totalkostnadsbild för godsstölder år 2008 baserat på hela Sverige genom att resterande anmälningar i Sverige år 2008 och mörkertalen multipliceras med det totala stöldvärdet och de totala tillkommande kostnaderna i Sydvästra Samverkansområdet. Slutsatser I följande avsnitt presenterar vi de slutsatser vi anser är de mest betydelsefulla att poängtera och framhäva gällande den här rapporten. Rekommendationer Här redogör vi för de rekommendationer och åtgärder vi anser bör göras och implementeras i berörda aktörers verksamhet, för att kunna erhålla en tydligare helhetsbild och för att komma till rätta med problematiken kring godsstölder. Källförteckning I det avslutande kapitlet presenteras käll- och litteraturförteckningen. Det följs av ett antal bilagor, som finns med för att underlätta läsarens förståelse. 7

17 2 Status inom området Då det tidigare presenterats väldigt få avhandlingar gällande vårt problemområde vill vi belysa hur statusen inom området i dagsläget ser ut i Sverige. I nedanstående avsnitt redogör vi kortfattat för de svenska studier som tidigare gjorts beträffande problemet. 2.1 Tidigare studier Daniel Ekwall, Corporate Security Manager Europa, DB Schenker, är doktorand i Transportsäkerhet vid Högskolan i Borås och Chalmers Tekniska Högskola och har publicerat en stor mängd material inom området. Samordning av hanteringen och transporter av farligt gods har varit i fokus för Daniel Ekwall. Han har forskat kring rutinerna och samlat material till sin avhandling Managing the Risk for Antagonistic Threats against the Transport Network (Att hantera antagonistiska hot mot transportnätverk). Han har utgått från terrorattacken mot World Trade Centre 2001, vilken totalt förändrade synen på logistik världen över. Attacken visade tydligt på hur sårbara system för moderna transportkedjor faktiskt är, oberoende av vem som utgör ett hot eller varför. Ekwall har dessutom genomfört kostnadsberäkningar för stölder av gods i Sverige baserat per år med hjälp av information från statliga verk och organisationer samt egna studier inom området, vilket har varit till stor nytta i vår studie. Tidigare studier inom området har genomförts av Anna Gustavsson och Håkan Lindgren från Riskhanteringsakademien i Mölnlycke (2008) som analyserat brott mot godstrafiken gällande brottskoderna 9803 och 9804 i Sydvästra Samverkansområdet. De genomförde rapporten Godsvärdesanalys 2008 där de granskade polisanmälningar under perioden och där de valt att koncentrera sig på den inhemska åkerinäringen där stölder skett i den tunga lastbilstrafiken. De har tillfrågat ett antal målsägande och försökt analysera hur stort det stulna godsvärdet var 2007 respektive 2008 samt hur stor del som var okänt värde. Daniel Lobelius, Sebastian Ramme och Yantong He på Handelshögskolan i Göteborg skrev seminarieuppgift på kandidatnivå inom logistik vårterminen Deras uppsats, Systemfel på väg om stölder ur och tillgrepp av godstransporter på väg, genomfördes med hjälp av intervjuer och litteraturstudier med syftet att ur ett perspektiv inifrån försörjningskedjan utreda intressenters syn på sig själva gällande stölder och tillgrepp mot vägtransporter. Detta utmynnade i en rapport som gav en översiktlig illustration över intressenterna på transportmarknaden samt ett antal slutsatser gällande hur det logistiska systemet kan arbeta för att skydda sig mot stölder och tillgrepp. Andrea Morwing, Anneli Sjöstrand och Siv Lindgren från Handelshögskolan i Göteborg genomförde sin seminarieuppgift på kandidatnivå inom logistik höstterminen Deras uppsats, Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör och vilotider, illustrerade riktlinjer för att finna lämpliga lokaliseringar för placering av övervakade uppställningsplatser och belyste hur sömn, trötthet i trafiken samt på vilket sätt godsets säkerhet påverkar chaufförens sinnelag ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den bransch som de studerade närmare i uppsatsen var elektronikbranschen och de kontaktade intressenterna ansåg att uppställningsplatser är en prioriterad och aktuell fråga att jobba med för att lyckas höja säkerheten kring det transporterade godset. 8

18 Vår studie kan liknas vid Riskhanteringsakademiens rapport gällande den godsvärdesanalys de genomfört och där de gör en uppskattning på hur stort värdet är på det stulna godset och hur stor del som inte förevisas i godsförteckningen i anmälan, dvs. okänt värde av det stulna godset. Vår studie kan också kopplas till den del i Daniel Ekwalls avhandling som heter Cost calculation for cargo theft in Sweden. Vi kommer som det klartgjorts i syftet att fokusera på vilka merkostnader en stöld av eller ur en lastbil får för de direkt berörda aktörer vi valt att fokusera på i vår studie, för att i slutändan kunna presentera en totalkostnadsbild av godsstölder gällande år

19 3 Metod Avsnittet har för avsikt att ge en beskrivning av vårt valda tillvägagångssätt som vi haft för att genomföra rapporten, vårt vetenskapliga synsätt, sanningskriterier, källkritik och källhänvisning samt hur vi gått till väga för att samla in och bearbeta den data vi behövt beskrivs även. 3.1 Vetenskapligt synsätt Det finns två väsentliga vetenskapliga synsätt: positivism och hermeneutik. Positivismen, som också kallas för logisk positivism, har sina grunder i naturvetenskap där målet är att beskriva orsak verkan samband. Synsättet utgår ifrån logiska argumentationer som inte innehåller någon subjektiv tolkning. Hermeneutik baseras på egen tolkning av fakta där undersökaren ofta blandar sina egna värderingar och bedömningar i resultatens beskrivning. Synsättet visar också på att man inte kan generalisera data då det finns olika omständigheter som har en påverkan på resultatet. 4 I vår studie förevisas främst det positivistiska synsättet då vi har presenterat en analys på värdet av det stulna godset under 2008 i form av rena siffror och rapporten har till stor del en kvantitativ inriktning. Vårt positivistiska synsätt har dock inte hindrat oss från att också beakta mer kvalitativa aspekter i vissa delar. 3.2 Datainsamling Det finns olika tekniker att samla information för att besvara frågeställningar. Man kan exempelvis använda sig av befintliga dokument, test och prov, olika former av självrapporteringar, attitydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter. Vilken teknik som bör användas beror på vad som verkar ge bäst svar på vald frågeställning. Åtskiljning görs också gällande primär- och sekundärdata. Primärkällor är förstahandsrapporteringar som t.ex. intervjuer och enkäter och övrig data är sekundärdata och det är bra att uppnå en balans mellan dessa. En aspekt att tänka på är vikten av att välja ut objektiv data och inte bara välja sådant som stärker de egna idéerna Sekundärdata Hur mycket material som måste samlas ihop och granskas beror bland annat på hur lång tid man har på sig att analysera materialet. En bedömning måste göras om det är möjligt att analysera allt material inom gällande tidsram och om fallet inte är så kan en lösning vara att göra någon form av urval. 6 En av våra viktigaste källor för informationsinsamlingen var samtliga polisanmälningar gällande brottskoderna 9803 och 9804 inom det Sydvästra Samverkansområdet där Skånes, Kronobergs, Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län ingår. Polisanmälningar är i grunden offentligt material, men varje ärende måste prövas för sig innan akten får lämnas ut varför vi fick en sekretessgenomgång tillsammans med Roger Axelsson på Polismyndigheten i Västra Götaland. Därefter fick vi tillgång till arbetsrum i polisens lokaler vid Skår i Göteborg och kunde därmed börja granskningen av anmälningarna. 4 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, Ibid 6 Ibid 10

20 Totalt finns inom Södra Samverkansområdet 940 polisanmälningar registrerade på 9803 eller 9804 under år 2008 vilka vi hade att utgå från och kunde snabbt fastställa att tiden inte skulle räcka till för en ingående analys av samtliga varför vi behövde göra ett urval. För att kort beskriva urvalet så startade vi med att läsa igenom och sortera samtliga anmälningar i olika kategorier då variationerna i anmälningarna var så pass stora att vi troligtvis skulle fått ett missvisande resultat vid ett helt slumpmässigt urval. I analyskapitlet beskrivs urvalet mer ingående. Genom vårt deltagande på Transportsäkerhetsdagen och dess dialogmöten här i Göteborg fick vi en insyn i aktörernas värld gällande transportsäkerhet samt knöt flertalet värdefulla kontakter, som i gemene lag var positivt inställda till att dela med sig av kunskaper och branscherfarenheter. De flesta vi senare kontaktade var närvarande vid dessa möten eller har någon relation till Per-Arne Nilsson, vilket innebar att vi hade lättare att motivera deras nytta av att dela med sig av information. Vi har därför kunnat ta del av visst internt material och statistik från dessa aktörer. Samtidigt har vi försökt styrka deras utlåtanden och överlämnandet av material med bland annat statistik från offentliga källor. Till vissa begränsade delar har vi använt kurslitteratur men tillgången till denna är inom ämnet väldigt liten. Istället har vi främst studerat Daniel Ekwalls avhandling, Managing the Risk for Antagonistic Threats against the Transport Network, 2009, som också i stort sett är den enda som ingående belyser ämnet på ett tillförlitligt vetenskapligt sätt. Polisen har också sammanställt enklare rapporter kring ämnet vilka vi till viss mån använt. I övrigt har också diverse internetkällor använts för information och kompletteringar Primärdata Som nämnt tidigare så är alltså primärdata förstahandsrapporter där man skiljer på intervjuer och enkäter där båda är tekniker för att samla information som bygger på frågor. Med intervju menar man vanligtvis att intervjupersonen och intervjuaren träffas personligen eller via telefon medan enkät förknippas med formulär som skickas per post. Det finns en mängd olika varianter och kombinationer som anpassas efter speciella behov. 7 Till att börja med utförde vi 13 längre personliga intervjuer med aktörer i olika branscher där vi främst skaffade oss information och kunskap kring ämnet då litteraturen som sagt är begränsad. Senare genomförde vi även ett flertal kortare personliga möten samt telefonintervjuer som hade mer fokus på specifika frågor kring kostnader och själva analysarbetet. En intervju bygger på att individerna är villiga att svara på de frågor intervjuaren ställer. Det är inte alltid så att de utvalda kan se nyttan med att besvara frågorna och det är därför viktigt att försöka motivera dessa personer på ett tillförlitligt sätt. Första steget är att klargöra syftet med intervjun och i möjligaste mån försöka relatera syftet till individens egna intressen och mål. 8 De flesta vi träffat för intervju deltog på transportsäkerhetsdagen och hade då redan fått en bakgrund och ett intresse för ämnet vilket innebar en väsentlig fördel för oss. Man kan också försöka betona individens roll att bidra till en förändring och det var något som vi ville poängtera då vi vill skapa en beteende och attitydförändring inom transportsäkerhetsområdet genom att lyfta frågorna ytterligare en nivå. Vi hade tidigare hört att företagen inte gärna pratade öppet eller lämnade ut information kring det här 7 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, Ibid 11

TransporTsäkerheT 2010

TransporTsäkerheT 2010 TransporTsäkerheT 2010 En delredovisning av EU-projEktEt prevention of Cargo CrimE With the financial support from the prevention of and fight against crime programme of the european union european commission

Läs mer

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten

Skydda transporten. Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda transporten Tips och råd om hur du kan höja transportsäkerheten Skydda bilarna och lasten FOTO: Daniel Griffel-Folio 2 Godstransporterna ökar över hela europa. det gör också rånen och stölderna.

Läs mer

Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler

Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler Lokalisering av övervakade uppställningsplatser för lastbilar i harmonisering med kör- och vilotidsregler Seminariearbete C-nivå i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2008

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag

Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Erfarenheter av ledningssystem för trafiksäkerhet och ISO 39001 i Sveriges Åkeriföretag Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se +46 70 671 13 85 teknikchef Sveriges åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon Stockholm 2013 Rapport Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon C S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G B O X 7 2 4 8 1 0 3 8 9 S T O C K H O L M B e s ö k s a d r e s s :

Läs mer

Unit testing methodology

Unit testing methodology Department of Computer Science Per Hurtig Stefan Lindberg & Fredrik Strandberg Unit testing methodology Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Övergripande utvärdering Helhetsintrycket av uppsatsen är

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Noter och referenser - Oxfordsystemet

Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser - Oxfordsystemet Centrum för barnkulturforskning Centrum för barnkulturforskning Vårterminen 2012 Noter och referenser - Oxfordsystemet Noter och referenser Oxfordsystemet Det finns

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Peter Andersson. MariTerm AB

Peter Andersson. MariTerm AB Peter Andersson INLEDNING samt ANSVARSFÖRDELNING VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING I SVERIGE 1 Standarder: En 12195-1 pren 12642 Ansvarsfördelning vid bristfällig lastsäkring i Sverige Schenkers program för

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström Fredrik.engstrom@akeri.se PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25

Våld mot kvinnor. En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet. Stiftelsen Tryggare Sverige PM 2013-11-25 Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet PM 2013-11-25 Stiftelsen Tryggare Sverige Våld mot kvinnor En undersökning av polisens brottsutredningsverksamhet Adress: Stiftelsen

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula)

Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Dubbelekipage: Skara-Falköping (Jula) Rickard Bergqvist Professor i Logistik och Transportekonomi Industriell och Finansiell ekonomi & Logistik Företagseknomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Dieselstölder i transportbranschen

Dieselstölder i transportbranschen Dieselstölder i transportbranschen - Risken, dess fördelning och hantering Seminariearbete på kandidatnivå i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Catrin Lammgård

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning MDH Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2013-05-20 1 Rapporten Använd rapportmallen som kan hämtas på: http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/energiteknikrapportskrivning-och-examensarbeten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer