Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat"

Transkript

1 Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

2

3 Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3

4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brotts - före byggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Denna rapport kan laddas ner från Brottsförebyggande rådets webbplats, Produktion: Brottsförebyggande rådet, Enheten för kommunikation Box 1386, Stockholm. Telefon , fax , e-post info@bra.se Brå på Internet Författare: Emelie Färdeman Omslag: Ordförrådet Omslagsbild: Helena Halvarsson Brottsförebyggande rådet 2014 ISSN URN:NBN:SE:BRA-536

5 Innehåll Tabellförteckning...4 Förord...5 Sammanfattning...6 Inledning...7 Metod...8 Tillförlitlighet och jämförbarhet...9 Referenser...30

6 Tabellförteckning Tabell 1. Utsatthet för brott mot enskild person , enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...10 Tabell 2. Utsatthet för våldsbrott (misshandel, hot och rån) , enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...11 Tabell 3. Utsatthet för egendomsbrott bland hushåll i riket , enligt NTU Andel i procent för respektive län...12 Tabell 4. Otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna området, enligt NTU Andel som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet, i procent av befolkningen för respektive län...13 Tabell 5. Stor oro över brottsligheten i samhället, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...14 Tabell 6. Oro (mycket/ganska ofta) för att närstående ska drabbas av brott, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...15 Tabell 7. Oro (ganska/mycket ofta) för bostadsinbrott, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...16 Tabell 8. Oro (ganska/mycket ofta) för överfall/misshandel, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...17 Tabell 9. Oro (ganska/mycket ofta) för skadegörelse på fordon, bilstöld eller stöld ur/från fordon, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...18 Tabell 10. Otrygghetens påverkan på beteende (andel personer som valt annan väg/färdsätt, samt avstått aktivitet), enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...19 Tabell 11. Otrygghetens påverkan på livskvalitet (andel personer som uppgett viss eller stor påverkan), enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...20 Tabell 12. Stort (mycket/ganska) förtroende för rättsväsendet som helhet, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...21 Tabell 13. Stort (mycket/ganska) förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...22 Tabell 14. Stort (mycket/ganska) förtroende för åklagarnas sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...23 Tabell 15. Stort (mycket/ganska) förtroende för domstolarnas sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...24 Tabell 16. Stort (mycket/ganska) förtroende för Kriminalvårdens sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...25 Tabell 17. Stort (mycket/ganska) förtroende för att rättsväsendet behandlar misstänkta rättvist, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...26 Tabell 18. Stort (mycket/ganska) förtroende för att rättsväsendet behandlar utsatta bra, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...27 Tabell 19. Stort (mycket/ganska) förtroende för att polisen behandlar misstänkta rättvist, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...28 Tabell 20. Stort (mycket/ganska) förtroende för att polisen behandlar utsatta bra, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län...29

7 Förord Brottslighet är ett ämne som ständigt engagerar och allt högre krav ställs på samhällets arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Rättsväsendets myndigheter ansvarar för en stor del av detta arbete. Att allmänheten har förtroende för rättsväsendet är en grundförutsättning för att allmänheten ska vilja och våga delta i rättssamhället, till exempel genom att anmäla brott eller att vittna i en rättegång. Därmed ökar behoven att kunna följa och analysera brottsligheten, otryggheten och förtroendet för rättsväsendet, såväl nationellt som regionalt. I detta sammanhang är Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig faktakälla. I följande rapport publiceras de regionala resultaten från NTU som tidsserier. Rapporten är beskrivande och visar utvecklingen mellan 2006 och 2013 i Sveriges 21 län när det gäller otrygghet, utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet. Rapportens författare är Emelie Färdeman, utredare vid Brå. Stockholm i januari Erik Wennerström Generaldirektör Anna Sellin Enhetschef 5

8 Sammanfattning Nationella trygghetsundersökningen (NTU) beskriver den svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet samt dess förtroende för och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. I denna rapport presenteras en sammanställning av regionala resultat från de årsvisa publikationerna NTU , vilket gör det möjligt att följa utvecklingen i varje län över tid. När man studerar resultaten från NTU på regional nivå framträder tendenser till att storstäder har en större andel brottsutsatta och otrygga personer och att storstädernas invånare samtidigt har ett lägre förtroende för rättsväsendet jämfört med riket som helhet. Detta visar sig de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland återkommmer som län med högst andel otrygga och brottsutsatta personer och lägst förtroende för rättsväsendet. Storstadslänen Stockholm och Skåne över tid haft en större andel brottsutsatta personer jämfört med riket totalt sett, medan Gävleborgs och Västernorrlands län haft en mindre andel utsatta. De tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland har över tid haft en större andel personer som upplever otrygghet och oro för brott jämfört med riket som helhet. Tre län har en mindre andel personer som upplever otrygghet och oro för brott jämfört med riket är Gotland, Jämtland och Västerbotten. När det gäller förtroende för rättsväsendet har Stockholms, Blekinge, Skåne och Dalarnas län en mindre andel personer med stort förtroende än riket totalt sett. Uppsala, Örebro och Västerbottens län har störst andel med stort förtroende för rättsväsendet. 6

9 Inledning Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en brottsoffer- och trygghetsundersökning som Brå genomfört årligen av sedan 2006, på instruktion av regeringen. NTU bygger på intervjuer med ett stort slumpmässigt urval av personer i åldern år bosatta i Sverige. Undersökningen beskriver den svenska befolkningens utsatthet för brott och upplevda trygghet samt deras förtroende för och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Redo visningarna görs framförallt på nationell nivå, men även för län. I denna rapport presenteras de regionala resultaten från NTU som tidsserier för att göra det möjligt att följa utvecklingen i varje län över tid. Tidigare redovisades resultaten i de årsvisa publikationerna av NTU (för åren ). Från och med NTU 2013 ingår de inte längre i de årsvisa publikationerna, utan presenteras samlade för alla år i denna separata rapport. 7

10 Metod För att kunna urskilja vilka län som över tid legat över respektive under rikets nivå gjordes en analys av varje tabell för sig. Ett medelvärde togs fram för vart och ett av länen genom att respektive läns värden för åren adderades, varpå summan delades med 8 (antalet år). På samma sätt räknades också medelvärdet för riket ut. I varje tabell rangordnades sedan länen efter medelvärdet, så att de län som hade ett högre respektive lägre medelvärde än riket kunde urskiljas. Rangordningen efter medelvärde gav en indikation på vilka län som över tid legat högre respektive lägre än riket. En nackdel med att använda sig av medelvärdet är att det till stor del påverkas av värden som är ovanligt höga eller låga sett till övriga värden i tidsserien. I flera av tabellerna finns värden som sticker ut och som därmed påverkar medelvärdet. I analysen har hänsyn har tagits till detta genom att länen rangordnats år för år, vilket tydliggör vilka län som samtliga år ligger högre respektive lägre än riket. Dock finns det i flera fall undantag i form av värden som ligger högre eller lägre än riket alla år utom ett. Dessa fall kommenteras i texten under respektive tabell. Observera att länen inte rangordnats efter medelvärde i de tabeller som presenteras i denna rapport, utan efter länsnummer. I NTU:s tekniska rapport (Brå 2014) finns en detaljerad redogörelse för hur undersökningen genomförs. I den tekniska rapporten framgår även hur många personer i respektive län som deltagit i undersökningen. 8

11 Tillförlitlighet och jämförbarhet Vid tolkning av resultaten är det viktigt att ha följande i åtanke: De regionala siffrorna grundar sig på relativt små urval, vilket innebär att precisionen i punktskattningarna inte är lika säkra på regional nivå som på rikets nivå. Detta gör att resultaten för ett enskilt år bör tolkas med försiktighet och mer fokus bör läggas på resultaten sammantaget för flera år. I NTU 2006 var det totala urvalet personer, medan det därefter har varit personer. Detta har betydelse för jämförelsen mellan 2006 och följande år, då skattningarna inte är lika säkra vid ett mindre urval. Detta är något som ytterligare understryker vikten av att se till resultaten för flera år sammantaget istället för att fokusera på resultaten för ett enskilt år. Intervjupersonernas indelning i län baseras på det län som de är folkbokförda i, vilket innebär att: ett län med en stor andel utsatta personer kan framstå som särskilt drabbat. Att ett visst län har en stor andel utsatta personer betyder dock inte säkert att fler brott begås där, men att de som är folkbokförda i länet är mer brottsutsatta än personer som är folkbokförda i andra län. det inte går att säga om förtroendet för rättsväsendet handlar om rättsväsendet i hela Sverige eller i det län där man är bosatt, eftersom detta inte specificeras i frågan i studien. Variationen inom länen kan vara stor. Till exempel kan en kommun ha en större andel otrygga personer än en annan kommun i samma län. Undersökningens frågeområden studerar förhållanden under olika tidsperioder. Utsatthet för brott - Referensperioden när det gäller utsatthet för brott är föregående kalenderår (i NTU 2013 redovisas alltså utsattheten 2012). - Redovisningssättet för egendomsbrott mot hushåll ändrades mellan det första och det andra årets undersökning, varför jämförelser inte kan göras med utsattheten Otrygghet - I kapitlet om otrygghet redovisas oro för olika typer av brott under de senaste tolv månaderna (räknat från intervjutillfället). - De mer övergripande frågorna avser den uppfattning som intervjupersonen har vid intervjutillfället. Förtroende för rättsväsendet I frågeavsnittet om allmänhetens förtroende för rättsväsendet efterfrågas intervjupersonens uppfattning vid intervjutillfället. 9

12 Tabell 1. Utsatthet för brott mot enskild person , enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm 15,1 13,5 12,9 13,1 13,7 12,2 13,5 13,6 Uppsala 11,6 12,3 11,4 10,4 9,7 9,5 9,8 10,4 Södermanland 15,7 10,7 11,7 9,6 8,9 13,6 11,2 14,5 Östergötland 11,9 12,1 11,4 10,5 11,6 10,7 11,0 11,3 Jönköping 13,3 12,7 11,2 13,0 9,5 11,0 11,6 7,4 Kronoberg 13,9 11,4 9,2 9,5 8,6 9,1 11,6 9,4 Kalmar 10,3 10,2 13,0 8,3 7,2 7,8 9,2 10,6 Gotland 15,1 11,7 11,9 11,6 10,7 9,5 11,1 10,3 Blekinge 11,4 12,7 12,1 10,3 11,7 9,4 8,7 12,9 Skåne 16,1 15,2 12,7 11,8 12,2 14,2 12,5 12,7 Halland 16,2 10,9 11,9 9,4 11,8 9,8 11,6 8,7 Västra Götaland 13,4 12,5 13,2 11,9 12,1 12,2 10,6 11,3 Värmland 7,9 8,1 11,2 10,7 8,7 9,9 10,7 9,8 Örebro 10,1 9,3 9,8 13,3 12,3 10,6 14,2 12,6 Västmanland 9,0 11,3 12,2 12,1 11,8 7,8 12,4 7,9 Dalarna 12,7 11,9 8,6 8,3 9,4 9,1 9,4 8,7 Gävleborg 6,4 9,4 10,3 8,7 10,8 10,9 9,3 9,7 Västernorrland 6,6 8,4 10,3 13,7 9,6 9,2 9,2 9,4 Jämtland 8,9 9,7 10,1 12,3 10,0 9,1 11,7 11,0 Västerbotten 13,0 9,0 8,6 8,9 7,4 11,4 9,2 7,8 Norrbotten 11,2 9,9 9,8 10,5 7,7 8,1 11,1 8,2 Hela riket 13,1 12,1 11,9 11,5 11,4 11,4 11,6 11,4 Sett till hela riket har andelen personer som utsatts för brott mot enskild person sjunkit något mellan 2005 och 2012, från 13,1 procent till 11,4 procent. Dock finns det län som går i motsatt riktning och har en svagt ökande trend. Det gäller Örebro län och Värmlands län. De län som återkommande har en mindre andel utsatta jämfört med riket är Västernorrland, Gävleborg och Kalmar (Kalmar låg dock högre än riket 2007 och Västernorrland låg högre 2008). En större andel utsatta jämfört med riket återfinns för de flesta år i storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. 10

13 Tabell 2. Utsatthet för våldsbrott (misshandel, hot och rån) , enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm 8,8 7,9 7,3 7,1 8,1 7,1 8,0 7,3 Uppsala 5,4 6,7 6,8 5,3 5,0 4,8 5,2 4,3 Södermanland 8,8 7,3 6,9 6,1 4,7 8,5 7,0 9,0 Östergötland 6,0 7,5 7,7 5,8 5,9 5,6 5,0 5,8 Jönköping 7,3 6,6 6,4 8,6 4,8 6,8 7,4 4,1 Kronoberg 6,0 7,0 3,5 5,8 5,3 7,0 9,4 2,8 Kalmar 4,4 5,3 8,5 4,2 3,5 5,7 4,5 6,4 Gotland 9,0 6,2 6,8 7,8 7,2 4,1 6,4 5,3 Blekinge 7,9 7,3 6,6 6,8 7,0 4,4 5,5 8,0 Skåne 8,4 9,2 7,1 5,8 6,4 7,1 6,3 6,6 Halland 10,0 6,7 6,4 4,4 8,3 5,8 4,8 4,1 Västra Götaland 7,2 7,4 7,5 7,3 6,5 7,7 6,5 5,8 Värmland 3,5 4,9 7,1 6,8 6,7 4,6 7,4 4,7 Örebro 4,6 3,9 6,0 8,4 7,0 7,5 8,4 8,6 Västmanland 6,2 7,2 7,7 5,9 7,8 5,0 7,1 3,2 Dalarna 8,5 6,8 4,7 4,3 5,0 5,5 3,9 5,3 Gävleborg 3,4 5,3 6,0 5,0 6,1 7,1 4,7 5,0 Västernorrland 4,4 6,0 7,1 8,8 6,8 4,8 4,0 4,4 Jämtland 5,5 6,0 4,6 7,0 5,9 4,3 7,4 5,9 Västerbotten 6,7 4,3 5,1 5,5 4,6 6,6 3,9 3,5 Norrbotten 8,7 6,5 5,3 5,6 6,1 6,1 5,5 6,1 Hela riket 7,3 7,2 6,9 6,5 6,5 6,6 6,5 6,0 Andelen personer i riket som utsatts för våldsbrott har sjunkit något mellan 2005 och 2012, från 7,3 procent till 6,0 procent. Dock skiljer sig utvecklingen i Örebro län mot riket genom att ha en ökande andel utsatta. De län som över tid tycks ha en mindre andel utsatta jämfört med riket som helhet är Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västerbotten. Det enda länet som alla år haft en större andel utsatta än riket är Stockholm. 11

14 Tabell 3. Utsatthet för egendomsbrott bland hushåll i riket , enligt NTU Andel i procent för respektive län Trendlinje Stockholm 12,1 9,5 10,9 9,8 9,8 10,3 9,5 Uppsala 13,1 12,3 13,3 13,0 10,5 11,6 8,8 Södermanland 8,2 13,6 9,7 10,6 10,2 15,1 12,4 Östergötland 12,5 12,7 12,8 9,8 9,7 10,4 11,2 Jönköping 10,0 9,8 11,0 7,7 7,7 8,9 8,0 Kronoberg 12,4 10,2 12,0 13,0 12,0 11,6 8,9 Kalmar 12,1 15,7 10,3 11,0 9,8 10,9 8,3 Gotland 10,6 8,3 10,1 8,4 9,6 5,5 6,9 Blekinge 8,7 7,4 9,0 10,2 6,8 10,0 8,1 Skåne 16,4 16,7 13,2 16,3 14,8 14,4 13,3 Halland 12,8 14,6 9,7 9,7 9,3 7,4 7,9 Västra Götaland 13,3 11,5 11,3 10,2 9,3 9,0 7,2 Värmland 12,6 11,7 10,8 7,0 6,4 9,7 6,9 Örebro 14,8 15,8 14,8 11,6 10,6 12,5 10,8 Västmanland 15,2 12,5 14,3 16,9 9,8 11,1 9,7 Dalarna 11,8 7,8 7,5 8,1 10,2 7,5 8,9 Gävleborg 9,0 10,3 11,5 12,0 11,2 7,2 9,6 Västernorrland 10,5 8,8 7,4 7,0 6,2 8,1 4,6 Jämtland 8,6 10,8 7,8 6,0 4,9 9,6 5,7 Västerbotten 11,1 10,5 9,8 12,8 8,4 8,6 6,6 Norrbotten 9,7 8,1 9,2 9,4 6,8 8,7 5,9 Hela riket 12,6 11,7 11,2 11,0 10,0 10,4 9,2 Andelen hushåll i riket som utsatts för egendomsbrott har minskat något över tid, från 12,6 procent 2006 till 9,2 procent De flesta län följer en liknande trend, men i Södermanland har andelen utsatta hushåll ökat från 8,2 procent 2006 till 12,4 procent Blekinge, Gotlands, Jönköpings, Jämtlands, Norrbottens och Västernorrlands län har alla år haft en mindre andel utsatta än riket, medan Örebro och Skåne län haft en större andel utsatta än riket varje år. Mellan 2006 och 2011 hade även Uppsala län en större andel utsatta än riket, en trend som dock inte fortsatte år

15 Tabell 4. Otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna området, enligt NTU Andel som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet, i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket som känner mycket stor eller ganska stor otrygghet, eller som inte går ut sena kvällar till följd av sin otrygghet, har minskat från 21 procent 2006 till 15 procent I Jämtlands, Västerbottens och Gotlands län återfinns alla år en mindre andel otrygga personer jämfört med riket. Skåne, Stockholms och Västmanlands län har för de flesta åren en större andel otrygga personer jämfört med riket. Undantagen är Västmanland 2008 och

16 Tabell 5. Stor oro över brottsligheten i samhället, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket som känner stor oro för brottsligheten i samhället har minskat från 29 procent 2006 till 19 procent Västerbottens och Uppsala län har för samtliga år en mindre andel oroliga än riket. Storstadslänen Skåne och Västra Götaland har för alla år en större andel oroliga än riket. Noterbart är att Stockholms län har en betydligt mindre andel oroliga jämfört med de andra två storstadslänen och riket, med undantag för 2006, då andelen oroliga i Stockholms län var 30 procent och andelen i riket var 29 procent. Andelen oroliga i Stockholms län har sedan dess sjunkit stadigt, från 30 procent 2006 till 17 procent Det kan jämföras med Skåne län, där andelen oroliga legat relativt stabilt, runt 30 procent, alla år utom 2011 och 2013, då andelen var 21 respektive 22 procent. 14

17 Tabell 6. Oro (mycket/ganska ofta) för att närstående ska drabbas av brott, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer som i stor utsträckning oroar sig för att en närstående ska drabbas brott har på riksnivå sjunkit från 32 procent 2006 till 24 procent Västerbottens och Jämtlands län har för samtliga år en mindre andel oroliga jämfört med riket. Skåne och Hallands län har återkommande en större andel oroliga än riket, med undantag för Hallands län 2011 och

18 Tabell 7. Oro (ganska/mycket ofta) för bostadsinbrott, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket som ganska ofta eller mycket ofta är oroliga för att utsättas för bostadsinbrott har varierat mellan 14 och 17 procent under åren 2006 till Utvecklingen över tid är relativt stabil och andelen oroliga var 17 procent 2006 och 16 procent En mindre andel oroliga än riket återfinns för alla år i Gotlands, Jämtlands och Västerbottens län. En större andel oroliga än riket återfinns för alla år i Blekinge, Kronobergs och Skåne län, med undantag för Kronoberg

19 Tabell 8. Oro (ganska/mycket ofta) för överfall/misshandel, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket som ganska ofta eller mycket ofta är oroliga för att bli överfallna eller misshandlade har minskat från 15 procent 2006 till 10 procent Gotlands, Jämtlands och Norrbottens län har en mindre andel oroliga än riket samtliga år. En större andel oroliga återfinns för alla år i storstadslänen Skåne och Stockholm. 17

20 Tabell 9. Oro (ganska/mycket ofta) för skadegörelse på fordon, bilstöld eller stöld ur/från fordon, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket När det gäller oro för att utsättas för fordonsrelaterade brott (bilstöld, skadegörelse på fordon eller stöld ur/från fordon) har andelen oroliga i riket sjunkit från 22 procent 2006 till 12 procent Gotlands och Västerbottens län har en betydligt mindre andel oroliga än riket alla år utom 2007, då Gotland låg lite närmare rikets nivå. Bortser man från det året var andelen oroliga 4 12 procent i dessa län, vilket ska jämföras med rikets nivå på procent. Skåne och Västra Götalands län har alla år haft en större andel oroliga än riket, med undantag för Västra Götaland 2013 som då låg på samma nivå som riket. 18

21 Tabell 10. Otrygghetens påverkan på beteende (andel personer som valt annan väg/färdsätt, samt avstått aktivitet), enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket När det gäller otrygghetens påverkan på personers beteende (om de valt annan väg eller ett annat färdsätt, eller om de avstått från en aktivitet) är utvecklingen över tid relativt stabil. För riket som helhet är det 3 4 procent som uppger denna påverkan på beteendet. Stockholms län utmärker sig med en något högre nivå än riket alla år utom 2012, men skillnaderna mellan länen är inte speciellt stora. Norrbotten och Västernorrland ligger på en lägre nivå än riket alla år, med undantag för Norrbotten år 2011 och Västernorrland år

22 Tabell 11. Otrygghetens påverkan på livskvalitet (andel personer som uppgett viss eller stor påverkan), enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket När det gäller om otryggheten har viss eller stor påverkan på människors livskvalitet är utvecklingen i riket en svagt nedåtgående trend. År 2006 uppgav 11 procent att oro för brott påverkar deras livskvalitet, medan andelen 2013 var 8 procent. Gotlands, Jämtlands, Kalmars, Norrbottens, Värmlands och Västernorrlands län har alla år en mindre andel personer som uppger påverkan på livskvaliteten än riket som helhet. Skåne och Stockholms län har alla år en större andel än riket. 20

23 Tabell 12. Stort (mycket/ganska) förtroende för rättsväsendet som helhet, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen i riket med stort förtroende för rättsväsendet ökade från 54 procent 2006 till 61 procent Uppsala och Västerbottens län har för alla år en större andel med stort förtroende för rättsväsendet jämfört med riket. Blekinge, Dalarnas, Skåne och Kronobergs län har för alla år, med undantag för Dalarna 2008, en mindre andel jämfört med riket. 21

24 Tabell 13. Stort (mycket/ganska) förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket När det gäller förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete ökade andelen med stort förtroende från 55 procent 2006 till 65 procent Därefter sjönk förtroendet något, till 61 procent Gotlands och Västerbottens län har under samtliga år sedan mätningarna inleddes 2006, haft en större andel med stort förtroende jämfört med riket. Blekinge och Skåne län har alla år legat under rikets nivå. 22

25 Tabell 14. Stort (mycket/ganska) förtroende för åklagarnas sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket När det gäller förtroendet för åklagarna har andelen med stort förtroende ökat svagt i riket, från 42 procent 2006 till 49 procent Uppsala och Västerbottens län har alla år haft en större andel personer med stort förtroende för åklagarna än resten av riket. Kronobergs, Dalarnas och Skåne län har alla år haft en mindre andel med stort förtroende jämfört med riket, med undantag för Kronoberg 2007 och Skåne

26 Tabell 15. Stort (mycket/ganska) förtroende för domstolarnas sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket med stort förtroende för domstolarnas sätt att bedriva sitt arbete har ökat från 43 procent 2006 till 51 procent Blekinge och Skåne län har för alla år en mindre andel med stort förtroende jämfört med riket, med undantag för Blekinge år De län som har en större andel med stort förtroende är Västerbotten, Uppsala och Örebro, med undantag för Örebro

27 Tabell 16. Stort (mycket/ganska) förtroende för Kriminalvårdens sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket med stort förtroende för Kriminalvården var under perioden lägre än den andel som hade stort förtroende för polisen, åklagarna och domstolarna. Andelen personer i riket med stort förtroende för Kriminalvården ökade dock från 29 procent 2006 till 41 procent Dalarnas och Stockholms län har en mindre andel med stort förtroende jämfört med riket. Örebro och Västerbottens län har en större andel med stort förtroende än riket. 25

28 Tabell 17. Stort (mycket/ganska) förtroende för att rättsväsendet behandlar misstänkta rättvist, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket med stort förtroende för att rättsväsendet behandlar misstänka rättvist ökade från 45 procent 2006 till 52 procent Blekinge, Dalarnas, Kalmar och Stockholms län har en mindre andel med stort förtroende än riket alla år med undantag för Stockholm 2006, Kalmar 2010 och Blekinge Västerbottens och Örebro län har under alla år en större andel med stort förtroende än riket i övrigt, undantaget Västerbotten

29 Tabell 18. Stort (mycket/ganska) förtroende för att rättsväsendet behandlar utsatta bra, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket med stort förtroende för att rättsväsendet behandlar utsatta bra ökade från 30 procent 2006 till 42 procent Jämtlands, Uppsala, Västerbottens, och Örebro län har en större andel med stort förtroende än riket under samtliga år förutom 2013, då Västerbotten och Örebro låg på samma nivå som riket. Stockholms län har en mindre andel än riket, med undantag för

30 Tabell 19. Stort (mycket/ganska) förtroende för att polisen behandlar misstänkta rättvist, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Andelen personer i riket med stort förtroende för att Polisen behandlar misstänka rättvist har legat stabilt på procent sedan frågan infördes i NTU Stockholms och Blekinge län har en mindre andel med stort förtroende än riket alla år, med undantag för Blekinge 2010, som då låg på en högre nivå än riket. Norrbottens och Västerbottens län har en större andel med stort förtroende än riket i övrigt, med undantag från Västerbottens län 2009 och Blekinge och Norrbottens län

31 Tabell 20. Stort (mycket/ganska) förtroende för att polisen behandlar utsatta bra, enligt NTU Andel i procent av befolkningen för respektive län Trendlinje Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Hela riket Utvecklingen över tid är stabil på riksnivå när det gäller förtroendet för att polisen behandlar brottsutsatta bra. Mellan 52 och 55 procent i riket har ett stort förtroende. Nivåerna i länen variarar ganska kraftigt från år till år, vilket gör det svårt att skilja ut län som har en större respektive mindre andel med stort förtroende jämfört med riket. Resultaten pekar mot att Blekinge, Dalarna och Stockholms län ligger lägre än rikets nivå, och att Västerbottens län ligger högre. Undantagen är att Dalarna 2008, Stockholm 2010, Blekinge 2011 och Västerbotten 2009 låg på samma nivå som riket. 29

32 Referenser Brottsförebyggande rådet, Brå (2007). Nationella trygghetsundersökningen De första resultaten om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2007:14. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet, Brå (2008). Nationella trygghetsundersökningen Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2008:3. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet, Brå (2009). Nationella trygghetsundersökningen Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2009:2. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet, Brå (2010). Nationella trygghetsundersökningen Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet, Brå (2011). Nationella trygghetsundersökningen Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet, Brå (2012). Nationella trygghetsundersökningen Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2012:2. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet, Brå (2013). Nationella trygghetsundersökningen Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2013:1. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brottsförebyggande rådet, Brå (2014). Nationella trygghetsundersökningen Teknisk rapport. Rapport 2014:2. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 30

33

34

2013:10 NTU Regionala resultat

2013:10 NTU Regionala resultat 2013:10 NTU 2006 2012 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2012 Regionala resultat Rapport 2013:10 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Rapport 2016:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2016:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2016:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2015 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2015 Regionala resultat Rapport 2016:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Rapport 2018:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2018:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2018:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2017 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2017 Regionala resultat Rapport 2018:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet

Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om otrygghet, oro för brott och förtroende för rättsväsendet Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Rapport 2012:2 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende

Rapport 2012:2 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2012:2 NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2012:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Välkommen till Svensk Försäkrings årsmöteskonferens Twittertagg #sfar2017

Välkommen till Svensk Försäkrings årsmöteskonferens Twittertagg #sfar2017 Välkommen till Svensk Försäkrings årsmöteskonferens 2017 Twittertagg #sfar2017 Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring Erik Wennerström, generaldirektör BRÅ Den nationella trygghetsundersökningen Brottsförebyggande

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1

NTU 2010. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2011:1 NTU 2010 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2011:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghe ten

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Rapport 2013:1 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende

Rapport 2013:1 NTU Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2013:1 NTU 2012 Om utsatthet, trygghet och förtroende NTU 2012 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2013:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 19-- Sid 1 Januari 19 Vägen till 9, Sid Januari 19 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 1--17 Sid 1 November 1 Vägen till 9, Sid November 1 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2

NTU 2009. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 2010:2 NTU 2009 Om utsatthet, trygghet och förtroende Rapport 2010:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö Rapport 2018:9 Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006 2017 En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsundersökningen Utvecklingen i socialt utsatta

Läs mer

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting

Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Kömiljard - utveckling under 2012 samt statsbidrag per landsting Andel väntande inom 60 dagar Kömiljard besök andel väntande inom 60 dagar 100 90 80 70 60 2012 2011 2010 50 40 30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Läs mer

Statistik Förmedlingsprocenten

Statistik Förmedlingsprocenten Statistik 2017 - Förmedlingsprocenten En PM från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej

:50. Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet ej Totalt Andel ja Andel nej Fråga: 9a Kan ni tänka er att erbjuda praktik/arbetsträning till en person med funktionsnedsättning? Kategori Verksamhetsområde Ja Nej Vet Andel ja Andel nej K Kommun 2 0 0 2 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% K

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Sammanställning av Trygghetsbarometern helåret 2018

Sammanställning av Trygghetsbarometern helåret 2018 Trygghetsbarometern 2018 Sammanställning av Trygghetsbarometern helåret 2018 Om undersökningen Svensk Handel har tagit fram Trygghetsbarometern, en webbundersökning med syfte att få en bild av hur säkerheten

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

LänsUndersökningen 2004

LänsUndersökningen 2004 LänsUndersökningen 2004 Svenskarnas oro och skadeförebyggande åtgärder Riksresultat Länsförsäkringar 2004 L ÄNSU NDERSÖKNINGEN 2004 RIKSRESULTAT SIDAN 2 Sammanfattning Nästan en fjärdedel av befolkningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

NTU Kortanalys 1/2019. Nationella trygghetsundersökningen resultat på kommunal nivå

NTU Kortanalys 1/2019. Nationella trygghetsundersökningen resultat på kommunal nivå NTU Kortanalys 1/2019 Nationella trygghetsundersökningen resultat på kommunal nivå En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017 2018 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 5 Utsatthet för brott...

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagsamheten 2018 Gotlands län

Företagsamheten 2018 Gotlands län Företagsamheten 2018 Gotlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Utsatthet för brott 2016

Utsatthet för brott 2016 Utsatthet för brott 2016 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun

Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Engla Bertolino 170823 KSN-2016-2288 Analys av enkät om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommun Under valåret 2014 utsattes tre av tio

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamheten 2018 Hallands län

Företagsamheten 2018 Hallands län Företagsamheten 2018 Hallands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer