Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo"

Transkript

1 Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Göran Kihlström (KD) (ej 160) Svante Persson (S) Krister Nyström (S) Björn Johansson (V) Tjänstgörande ersättare Björn Nyström (M) Ulf Granhagen (S) Dick Malmström (FP) 160 Ersättare Dick Malmström (FP) Lars Nilsson (S) Övriga närvarande Urban Eriksson VD KBAB 145, Martin Christensson Vicicom 145, Stefan Johansson miljösamordnare 146 Anders Dahlén kommunchef, Morgan Persson ekonomichef, Peter Eskebrink kommunledningschef, Torbjörn Gustafson planeringschef/stadsarkitekt, Angelika Klarenfjord vik informatör, Monica Boo vik nämndsekreterare Justerare Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndagen den 13 september 2010 kl 10:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Åke Thörnesjö Justerare Eva WennStröm Bosse Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Monica Boo

2 PROTOKOLL 2(52) 143 Allmänhetens frågestund Då ingen allmänhet närvarade frångick kommunstyrelsen ärendet.

3 PROTOKOLL 3(52) 144 Utskottens anmälan om fattade beslut s beslut beslutar att lägga anmälan om utskottens fattade beslut till handlingarna. Föreligger anmälan om fattade beslut enligt arbetsutskottet 96-98, 100, 103, 109, , 139 samt personalutskottet

4 PROTOKOLL 4(52) 145 Stadsnät Ks/2008:57 s beslut i Kristinehamn beslutar: att uppdra till kommunchefen att teckna en avsiktsförklaring med Skanova. att när utredningen är färdigställd, uppdra till kommunchef och IT-chef att återkoppla ärendet för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. att Kristinehamns Bostads AB och Kristinehamns Energi AB bör utse representanter som kan ingå i den arbetsgrupp som utreder ärendet tillsammans med Skanova och där medverka till, under affärsmässiga villkor, att ett öppet stadsnät blir verklighet i Kristinehamns inom en rimlig framtid. beslutade att ett uppdrag skall lämnas till en extern konsult att ta fram ett detaljerat försäljningsunderlag av ovanstående delar. I uppdraget ingår även att genomföra en värdering av nuvarande optokanalisation och fibernät. beslutade att inkomna anbud, med ovanstående värdering som grund, skall vägas mot kostnaden att äga, förvalta och bygga ut stadsnätet i kommunal regi. uppdrog även till konsulten att undersöka och föreslå vilka delar som slutligen skall erbjudas till försäljning respektive behållas av kommunen och hyras ut till den stadsnätsägare som väljes, det alternativ som är bäst för kommunen och våra kommunmedborgare på såväl kort som lång sikt. beslutade enligt att förorda att kommunen går vidare i diskussionerna med TeliaSonera i syfte att etablera ett öppet stadsnät i Kristinehamn och gav IT-chefen i uppdrag att förhandla med TeliaSonera i syfte att upprätta nödvändiga samarbetsavtal. Tf kommunchef Morgan Persson och IT-chef Harry Enbom har delegerat till KBAB:s VD Urban Eriksson att färdigställa ett förslag kring ett framtida stadsnät i Kristinehamn.

5 PROTOKOLL 5(52) 145 forts. Se KBAB:s VD Urban Erikssons tjänsteskrivelse daterad KSau Arbetsutskottets överväganden KBAB:s VD Urban Eriksson drar ärendet i korthet. Efter en diskussion där Bosse Pettersson (C), Sonja Höglund (SIV), Gunnar Eriksson (S) och Eva WennStröm (S) deltar, föreslår Åke Thörnesjö att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen enligt förslag till beslut. Eva WennStröm (S) och Gunnar Eriksson (S) meddelar att man återkommer på kommunstyrelsen med sina synpunkter. s behandling KBAB:s VD Urban Eriksson föredrar ärendet tillsammans med Martin Christensson från Vicicom. Ulf Granhagen (S) yttrar sig.eva WennStröm (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslutsexpediering VD KBAB Kopia: Kommunchef IT-chef

6 PROTOKOLL 6(52) Ks/2008: Förfrågan om förhandsbesked angående ansökan från Ölme Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft projekt Ölme s beslut tillstyrker ansökan om tillstånd för vindkraft projekt Ölme under förutsättning att tillståndsansökan revideras i enlighet med följande föreslagna förändringar: I tillståndsansökan ska anges att vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning i fråga om färg och form. I tillståndsansökan ska anges exakta koordinater för vindkraftverkens placering med en flexibilitet (+/-) om maximalt 50 meter. Undantag görs för verk nr 16 där en flexibilitet ges om 100 meter. I tillståndsansökan ska anges att när vindkraftverken tagits ur drift och monterats ned ska marken återställas inom två år och anpassats till den omgivande naturmiljön. Ölme Vind AB har till Länsstyrelsen Värmland inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark på Ölmeåsen i Ölme. Fr.o.m. den 1 augusti 2009 gäller att kommunen måste tillstyrka att anläggningen ska få uppföras. Länsstyrelsen har därför skickat en förfrågan på remiss till kommunen om tillståndsansökan kan godtas. Ölme Vind AB:s ansökan uppfyller i huvudsak de kriterier som kommunen under projektets gång har bevakat. Planeringsavdelningen bedömer dock att ansökan inte uppfyller kriterierna för placering, utformning och återställning. I korthet bör verkens placering anges som fasta koordinater med en flexibilitet (+/-) på maximalt 50 meter. Därtill bör en formulering om enhetlig utformning av verken skrivas in i ansökan samt en formulering om att marken, efter att verken tagits ur drift och nedmonterats, ska återställas inom två år. Med anledning av detta föreslår planeringsavdelningen åt kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan men endast under förutsättning att angivna förändringar genomförs.

7 PROTOKOLL 7(52) 146 forts. Remiss om tillståndsansökan, Länsstyrelsen Värmland Miljökonsekvensbeskrivning, juni 2010 Sweco Tillståndsansökan, Wistrand Advokatbyrå Detaljplan (plankarta och planbeskrivning), Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M) föreslår att arbetsutskottet för ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Planeringschef Torbjörn Gustafson och miljösamordnare Stefan Johansson kommenterar ärendet. Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (C) yttrar sig. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt Thörnesjös förslag till beslut. Beslutsexpediering Planeringschef

8 PROTOKOLL 8(52) Ks/2009: Förfrågan om förhandsbesked angående ansökan från Eolus Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft projekt Krontorp s beslut tillstyrker ansökan om tillstånd för vindkraft projekt Krontorp under förutsättning att tillståndsansökan revideras i enlighet med följande föreslagna förändringar: I tillståndsansökan ska anges att vindkraftverken får ha en högsta totalthöjd om 180 meter. I tillståndsansökan bör formuleringen vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning och färgsättning förtydligas i enlighet med kommunens upprättade detaljplan från Eolus Vind AB har till Länsstyrelsen Värmland inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark på fastigheten Krontorp 1:5 i Kristinehamns kommun samt fastigheterna Håkanbol 9:2 och Norra Billinge 1:5 i Degerfors kommun. Fr.o.m. den 1 augusti 2009 gäller att kommunen måste tillstyrka att anläggningen ska få uppföras. Länsstyrelsen har därför skickat en förfrågan på remiss till kommunen om tillståndsansökan kan godtas. Eolus Vind AB:s ansökan uppfyller i huvudsak de kriterier som kommunen under projektets gång har bevakat. Planeringsavdelningen bedömer dock att ansökan inte uppfyller kriterierna för utformning. Dels bör en maxhöjd för vindkraftverken införas om 180 m. Därtill bör formuleringen om utformningen förtydligas och detaljeras något. Med anledning av att ansökan i huvudsak överensstämmer med det av kommunen upprättade tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft så bedömer planeringsavdelningen att ansökan kan godtas under förutsättning att föreslagna synpunkter inarbetas i tillståndansökan.

9 PROTOKOLL 9(52) 147 forts. Remiss om tillståndsansökan, Länsstyrelsen Värmland Miljökonsekvensbeskrivning, juni 2010 Eolus vind AB Tillståndsansökan, Eolus vind AB Detaljplan (plankarta och planbeskrivning), Kristinehamns kommun KSau Beslutsexpediering Planeringschef

10 PROTOKOLL 10(52) Ks/2010: Upplåtande av kommunal mark för vindkraftspark via anläggningsarrende inom fastigheten Kristinehamn Långmarken 2:2 s beslut ställer sig positiv till etablering av en vindkraftspark inom kommunens fastighetsinnehav Kristinehamn Långmarken 2:2 och uppdrar till fastighetsavdelningen att teckna ett marknadsmässigt arrendeavtal. En ansökan har inkommit om önskemål att arrendera kommunal mark för anläggande av del av vindkraftspark, området ligger inom det område som i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen pekats ut som lämpligt område för vindkraft. Tjänstskrivelse KSau Beslutsexpediering Fastighetsavdelningen

11 PROTOKOLL 11(52) Ks/2010: Delårsbokslut/årsprognos 2010 s förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet för s beslut uppmanar berörda nämnder att vidta åtgärder för att minska befarade underskott i sina respektive verksamheter. Ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut/årsprognos Av förvaltningsberättelsen framgår resultat och årsprognos. Delårsbokslut 2010 för kommunen Beslutsexpediering Samtliga nämnder

12 PROTOKOLL 12(52) Ks/2008: Årsredovisning 2009 samordningsförbundet Samspelet s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna samordningsförbudet Samspelets årsredovisning för Samordningsförbundet Samspelet har överlämnat årsredovisning 2009 för behandling i respektive kommuns fullmäktige. Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning skall underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige för godkännande. Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet Samspelet Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen KSau

13 PROTOKOLL 13(52) Ks/2008: Bokslut 2009 Värmlands läns Vårdförbund s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut för 2009 för behandling i respektive kommuns fullmäktige. Värmlands läns vårdförbunds bokslut skall underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige för fastställelse. Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Förbundet redovisar ett underskott för 2009 med 1.9 Mkr. Av det redovisade underskottet skall 1.0 Mkr återställas senast Även de redovisade underskotten 2007, 0,6 Mkr och 2008, 1,3 Mkr kvarstår att återställa. Revisionens synpunkter på Vårdförbundets årsredovisning har föranlett förbundets direktion att besluta om åtgärder för att återställa uppkommet underskott i verksamheten m.m. Bokslut Värmlands läns vårdförbund 2009 Protokoll Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen KSau

14 PROTOKOLL 14(52) Ks/2009: Utökat borgensåtagande AB Kristinehamns Industrifastigheter, AKI s beslut beslutar, inom ramen för kommunfullmäktiges beslut , att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kristinehamns Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Kommunfullmäktige beslutade att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kristinehamns industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att bestämma slutlig borgenssumma inom av kommunfullmäktige beslutad högstanivå. Protokoll AKI Tjänsteskrivelse AKI Tjänsteskrivelse Protokoll Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Tf kommunchef Morgan Persson och AKI:s VD Urban Eriksson kommenterar ärendet. Åke Thörnesjö (M) och Eva WennStröm (S) yttrar sig, arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut. Beslutsexpediering KBAB Kopia: Ekonomichef

15 PROTOKOLL 15(52) Ks/2007: Wahlundsgården s förslag föreslår fullmäktige att försäljningsärendet avseende Wahlundsgården, enligt kommunfullmäktiges beslut, vilar tills det att utredningen är genomförd. Vidare att om utredningen visar att Wahlundsgården är lämplig som allaktivitetshus och att ekonomiska förutsättningar finns för ett genomförande, skall försäljningsbeslutet i kommunfullmäktige återtas och nya erforderliga beslut i ärendet fattas. s beslut beslutar att uppdra till kulturnämnden att tillsammans med fastighetschefen och stadsarkitekten specificera innehållet i ett allaktivitetshus genom att pröva Wahlundsgårdens lämplighet för detta ändamål. Enligt beslut i kommunstyrelsen , har kulturnämnden getts i uppdrag att tillsammans med fastighetschefen och stadsarkitekten specificera innehållet i ett allaktivitetshus. Wahlundsgården är sedan tidigare med på den förteckning av fastigheter som kommunfullmäktige beslutat sälja. En diskussion har påbörjats om att använda Wahlundsgården som det aktivitetshus som utgör den tredje grenen i kulturhusutredningen. Tjänsteskrivelse KS KSau Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (S) yttrar sig. Åke Thörnesjö (M) påpekar att 1:a beslutsatsen ska tas av kommunstyrelsen och den 2:a av kommunfullmäktige samt ytterligare små redaktionella ändringar av beslutsförslaget bör ske. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut med de av Åke Thörnesjö (M) föreslagna ändringarna.

16 PROTOKOLL 16(52) 153 forts. Beslutsexpediering Kulturnämnden Fastighetschef Stadsarkitekt

17 PROTOKOLL 17(52) Ks/2010: Utveckling av hamnterminal Brovallen s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att nettoinvesteringen för utveckling av hamnterminal 6 mkr inarbetas i investeringsbudget för föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsutgifter för ny friidrottsarena 9 mkr inarbetas i investeringsplan Kristinehamns hamn har under åren utvecklats till en modern multimodal hamnterminal där både den externa och interna logistiken fått en avsevärd effektivisering. Sjöfarten över Vänern och Göta Älv kommer att spela en stor roll för framtida export av gods. För att möta kommande volymer måste nya terminalytor tillskapas. Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Kommunledningschef Peter Eskebrink drar kort ärendet. Efter diskussion där Göran Kihlström (KD), Åke Thörnesjö (M), Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (C) deltar, beslutar arbetsutskottet enligt förslag till beslut. s behandling Eva Wennström (S) föreslår att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige eftersom det ska inarbetas i investeringsplan. beslutar därefter enligt Eva Wennströms (S) förslag.

18 PROTOKOLL 18(52) Ks/2009: Motion om att utveckla introduktionsprogrammet för nyanlända medborgare - Inga-Lill Röhr (S) s förslag Kommunfullmäktige konstaterar att då introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar innehåller verksamhet enligt intentionerna i motionen, beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen. Inga-Lill Röhr (S) motionerar om att när Kristinehamns kommun tar emot samhällets nya medlemmar från andra länder bör kommunen tydligt i sitt introduktionsprogram se de nyanlända som individer. Detta är viktigt inte minst vad gäller kvinnor då de annars riskerar att ses som ett bihang till mannen. Detta är viktigt för att både kvinnan och mannen skall ges bästa möjlighet till integration i det svenska samhället. Introduktionsprogrammet bör därför särskilt ge information om mänskliga rättigheter och om de övergripande jämställdhetspolitiska målen, antaget av riksdagen (SoU 2005:66) om att Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Med anledning av ovanstående föreslår Inga-Lill Röhr att kommunens introduktionsprogram kompletteras med vad som anförts i motionen. Motionen Utveckla introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar Inga-Lill Röhr (S). Skn Tjänsteskrivelse Svar på motion ställd i fullmäktige angående introduktion av flyktingar Margaretha Karlsson, Skolområdeschef Centrala skolområdet. Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M) föreslår följande beslutsförslag: Kommunfullmäktige konstaterar att då introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar innehåller verksamhet enligt intentionerna i motionen, beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen. Arbetsutskottet beslutar enligt Thörnesjös förslag.

19 PROTOKOLL 19(52) Ks/2009: Motion om lättläst informationsmaterial - Inga-Lill Röhr (S) s förslag Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämnar den till överförmyndarnämnden för åtgärd. Inga-Lill Röhr (S) har i en motion till fullmäktige yrkat att det ska tas fram lättläst informationsmaterial. I motionen anges att år 2010 ska alla kommuner ha genomfört åtgärder för att undanröja enkelt avhjälpta hinder. En åtgärd för att nå detta mål inom Överförmyndarverksamheten, är att ta fram ett lättläst material för alla huvudmän (den person som har/får god man eller förvaltare). Huvudmannen ska kunna ta del av en lättläst information som gäller just för honom eller henne. Motion till kommunfullmäktige i Kristinehamns kommun Lättläst informationsmaterial från Inga-Lill Röhr Socialdemokraterna, daterad Öfn 5 daterad , Skrivelse från angående motion om lättläst informationsmaterial. Tjänsteskrivelse KSau

20 PROTOKOLL 20(52) Ks/2009: Motion om solcellsdriven cykelledsbelysning med rörelsedetektorer - Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (MP) s förslag Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att följa upp det ettåriga ledbelysningsprojektet som Västerås kommun genomför. Kommunfullmäktige avslår motionen i dess övriga delar med anledning av att projektet pågår och någon utvärdering inte är klar. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (Mp) har i motion inkommit med två yrkanden beträffande belysning av cykelleder och gator. I motionen beskriver Elisabeth Holmstrand Gustafsson ett projekt i Västerås där kommunen provar en ny typ av belysning för cykelleder. Systemet är uppbyggt med solceller och belysningen är dessutom LED-baserad. Investeringen som nu utprovas är avsevärt billigare både i inköpshänseende och ur driftssynpunkt. Anläggningen invigdes hösten 2009 och kommer att följas upp. Motion Solcellsdriven cykelledsbelysning med rörelsedetektorer, Elisabeth Holmstrand Gustafsson, daterad Tn 36, daterad Tjänsteskrivelse KSau 112, Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M) föreslår att följande ändring görs: Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att följa upp Arbetsutskottets beslutar enligt förslag till beslut samt enligt Thörnesjös ändringsförslag.

21 PROTOKOLL 21(52) 158 Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Vålösundet Östra, Kristinehamn Ks/2009:84 s förslag föreslår kommunfullmäktige att anta fördjupningen av översiktsplanen för Vålösundet Östra. föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga referensgruppen för planläggning av Vålösundet. beslutade , 151, om att upprätta förslag till detaljplan för bebyggelsen längs Vålösundet och Jutviken. I ett nytt beslut , 216, beslutade kommunstyrelsen att upprätta en fördjupad översiktsplan för samma område. Planförslaget har utarbetats i samråd med en parlamentariskt tillsatt referensgrupp bestående av politiska representanter från samtliga i kommunfullmäktige representerade partier. Planeringsavdelningen gör bedömningen att det i arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har tagits skälig hänsyn till inkomna synpunkter. Fördjupningen av översiktsplanen är i linje med intentionerna i den kommunövertäckande översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige Planbeskrivning, , Planeringavdelningen Illustrationskarta, ), Planeringsavdelningen Utställningsutlåtade, , Planeringsavdelningen Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M), Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (C) yttrar sig i ärendet. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut.

22 PROTOKOLL 22(52) 158 forts. s behandling Planeringschef Torbjörn Gustafson föreslår att följande text med rubricering Referensgrupp för planläggning av Vålösundet, inarbetas i ärendet: Kommunfullmäktige beslutade , 149 att inrätta en referensgrupp som skulle följa planarbetet för östra delen av Vålösundet. Referensgruppen skulle kontinuerligt få information under arbetet med att ta fram ett planprogram för området. Under processens gång har planprogrammet övergått i en fördjupad översiktsplan. I och med att den fördjupade översiktsplanen nu är färdigprocessad kan referensgruppen upplösas. har inget att erinra mot förslaget och beslutar enligt förslag till beslut.

23 PROTOKOLL 23(52) Ks/2006: Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA, etapp 1 Vålösundet s förslag Kommunfullmäktige fastställer, med upphävande av fastställelsebeslut , delen kvarteret Sundet samt fastställelsebeslut , delen kvarteren Skymningen och Gryningen, gränserna för verksamhetsområdena för vattenförsörjning och avlopp etapp 1 av Vålösundet i enlighet med till beslutet bifogad karta, bilaga 1. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att utvidga verksamhetsområdena för vatten och avloppsförsörjning inom Vålösundets östra sida till och med Picassoområdet i enlighet med kommande detaljplaner. Tekniska nämnden föreslår i beslut att verksamhetsområdet för etapp 1 av detaljplan för Vålösundet, bilaga 1, av praktiska skäl, fastställs utan att invänta detaljplaneprocessen. Tekniska nämnden önskar också revidera tidigare fastställelsebeslut för att enhetliga förhållanden skall råda avseende dagvattenhanteringen inom Vålösundsområdet. Detta innebär att fastställelsebeslut, KF , i den delen som gäller kvarteren Sundet och fastställelsebeslut KF i den delen som gäller kvarteren Skymningen och Gryningen ersätts i föreliggande förslag. Bilaga 2 Under ärendets beredning i kommunledningsförvaltningen har tekniska nämndens beslutsförslag reviderats i samverkan med va-avdelningen med avsikt att förtydliga beslutets innebörd. Denna skrivelse med kartbilagor, tekniska förvaltningens skrivelse, tekniska nämndens protokoll KSau

24 PROTOKOLL 24(52) 160 Begäran om extra anslag från skolnämnden - IVprogrammet s beslut beslutar att bevilja skolnämnden tilläggsanslag för utveckling av det individuella programmet med 350 tkr Täckning sker genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. beslutar att begäran om tilläggsanslag med 700 tkr för 2011 ska behandlas vid ekonomiutskottet Skolnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med 350 tkr för höstterminen 2010 och 700 tkr för 2011 för utveckling av det individuella programmet. Skolnämnden Tjänsteskrivelse skolförvaltningen. Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen KSau Arbetsutskottets överväganden Göran Kihlström (KD) lämnar lokalen. Tf kommunchef Morgan Persson kommenterar ärendet. Åke Thörnesjö (M) yttrar sig innan arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut. s behandling Ulf Granhagen (S) yttrar sig. Åke Thörnesjö (M) framför att majoriteten anser att begäran om tilläggsanslag med 700 tkr för 2011 ska behandlas vid ekonomiutskottet beslutar enligt Thörnesjös förslag och i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. På grund av jäv deltog inte Göran Kihlström (KD) i handläggningen.

25 PROTOKOLL 25(52) Beslutsexpediering Ekonomichef SKN

26 PROTOKOLL 26(52) Ks/2010: Begäran om extra anslag från skolnämnden - utökad barnomsorg s beslut beslutar bevilja skolnämnden tilläggsanslag med 250 tkr för startande av s.k nattis. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsen anslag till förfogande med motsvarande belopp. beslutar att tilläggsanslag med 550 tkr för 2011 ska behandlas vid ekonomiutskottet Skolnämndens arbetsutskott har inkommit med begäran om tilläggsanslag, serviceutökning, för barnomsorg kvällar, nätter, tidig morgon och helger i förskolan. Ansökan är preciserad vad avser personalkostnader och material men inte lokalanpassning och inventarier. Skolnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse skolförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen KSau s behandling Åke Thörnesjö (M) föreslår att tilläggsanslaget kan ökas till 550 tkr för 2011 och att finansiering av verksamheten 2011 behandlas vid ekonomiutskottet beslutar enligt Thörnesjös förslag och i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering: Ekonomichef SKN

27 PROTOKOLL 27(52) Ks/2009: Avgift för tillsyn av handel med receptfria läkemedel s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa en årlig tillsynsavgift på 2 000:-/år för handel med vissa receptbelagda läkemedel i enlighet med socialnämndens förslag Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer en årlig tillsynsavgift på 2 000:-/år för handel med vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M), Eva WennStröm (S), Sonja Höglund (SIV) och Ann Knudsen (M) diskuterar ärendet. Naeimy Blücher-Johansson (FP) vill ha fört till protokollet att hon ställer sig bakom förslaget. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut.

28 PROTOKOLL 28(52) Ks/2010: Fasindelad förstudie för en ny järnväg Kristinehamn- Örebro "Nobelbanan" s beslut beslutar att: 1. ställer sig bakom metoden fasindelad förstudie som nästa planeringssteg för genomförande ny järnväg mellan Kristinehamn-Örebro. 2. är beredd att överväga konkreta förslag till medverkan i genomförande av en fasindelad förstudie i linje med presenterad PM. Idéstudien om ökad rörlighet i stråket Karlstad-Örebro/Värmland- Mälardalen togs fram av kommunerna i stråket, regionförbunden i Värmlands och Örebro län i samverkan med Banverket och presenterades i april Idéstudiens resultat och slutsatser presenteras i sammanfattningen Rätt Spår. E18-Gruppen Infrastruktur var den samlande regionala aktören i arbetet med Idéstudien tillsammans med Banverket. E18-Gruppen Infrastruktur har nu som fortsättning på Idéstudien tagit fram en PM hur en förstudie ska kunna genomföras för en ny järnväg i stråket. Metoden bygger på att en förstudie enligt lagen om byggande av järnväg kan delas upp under ett antal år istället för att genomföras som ett samlat projekt under kort tid. Metod och finansieringsmodell framgår av PM fasindelad förstudie Nobelbanan. PM - fasindelad förstudie Nobelbanan, den 15 februari 2010 Full trim - sammanfattning av rapport, den 2 februari 2009 Rätt Spår - sammanfattning av Idéstudie, den 6 april 2008 Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Gatuchef Conny Wolbe drar ärendet.

29 PROTOKOLL 29(52) 163 forts. Eva WennSTröm (S), Gunnar Eriksson (S), Sonja Höglund (SIV) och Åke Thörnesjö (M) yttrar sig. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut. Beslutsexpediering Gatuchef Conny Wolbe

30 PROTOKOLL 30(52) 164 Medfinansiering av projekt "Tåg på Gummihjul" år Ks/2010:86 s beslut beslutar att: 1. Kristinehamns kommun, tillsammans med Karlstad, Karlskoga, Degerfors, Lekebergs och Örebro kommuner, garanterar merkostnader för regional busstrafik inom projekt Tåg på Gummihjul fram till årsskiftet Kristinehamns del i utökad trafik beräknas till högst för perioden Projektet Tåget på Gummihjul med förstärkt regional busstrafik i stråket Karlstad-Örebro har genomförts framgångsrikt sedan16 juni Provperioden som sattes till max 3 år går till ända vid halvårsskiftet Resultat, resandeutveckling m.m. i den utökade trafiken framgår av Bilaga PM - Tåg på gummihjul del 3. Den Värmländska delen av projektet, linje 500 mellan Karlstad- Kristinehamn och Karlskoga har i linje med utgångspunkterna för projektet arbetats in i det ordinarie utbudet av regionbusstrafik som Värmlandstrafik AB genomför och har med i sin årliga budget. Det innebär att tillköp av trafik inte är nödvändigt från kommunerna i stråket. Den utökade trafiken i Örebro län, linje 502/504, har trots motsvarande framgångar i resandeutveckling inte kunnat arbetas in i ordinarie utbud av Länstrafiken i Örebro AB. De samverkande kommunerna i stråket Karlstad- Örebro står nu inför frågan om fortsatt medfinansiering till utökad trafik under andra halvåret 2010 och hela trafikåret PM Tåg på Gummihjul del 3, den 15 februari 2010 Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (S) och Sonja Höglund (SIV) yttrar sig. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut.

31 PROTOKOLL 31(52) 164 forts. Beslutsexpediering Gatuchef Conny Wolbe

32 PROTOKOLL 32(52) 165 Till kommunstyrelsen rörande cirkuskonstens bevarande i er kommun s beslut beslutar att ärendet läggs till handlingarna. Cirkusakademin har i skrivelse till kommunstyrelsen önskat vcäka uppmärksamhet på oroväckande tendenser hos allt fler svenska kommuner. Tendenser som försvårar för de traditionella cirkusar som turnerar i tält att komma på gästspel. Skrivelse Till kommunstyrelsen rörande cirkuskonstens bevarande i er kommun, daterad Enkät till Sveriges kommuner från Cirkusakademin Tjänsteskrivelse KSau Belutsexpediering Utredare K.G.

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer