Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo"

Transkript

1 Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Göran Kihlström (KD) (ej 160) Svante Persson (S) Krister Nyström (S) Björn Johansson (V) Tjänstgörande ersättare Björn Nyström (M) Ulf Granhagen (S) Dick Malmström (FP) 160 Ersättare Dick Malmström (FP) Lars Nilsson (S) Övriga närvarande Urban Eriksson VD KBAB 145, Martin Christensson Vicicom 145, Stefan Johansson miljösamordnare 146 Anders Dahlén kommunchef, Morgan Persson ekonomichef, Peter Eskebrink kommunledningschef, Torbjörn Gustafson planeringschef/stadsarkitekt, Angelika Klarenfjord vik informatör, Monica Boo vik nämndsekreterare Justerare Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndagen den 13 september 2010 kl 10:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Åke Thörnesjö Justerare Eva WennStröm Bosse Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Monica Boo

2 PROTOKOLL 2(52) 143 Allmänhetens frågestund Då ingen allmänhet närvarade frångick kommunstyrelsen ärendet.

3 PROTOKOLL 3(52) 144 Utskottens anmälan om fattade beslut s beslut beslutar att lägga anmälan om utskottens fattade beslut till handlingarna. Föreligger anmälan om fattade beslut enligt arbetsutskottet 96-98, 100, 103, 109, , 139 samt personalutskottet

4 PROTOKOLL 4(52) 145 Stadsnät Ks/2008:57 s beslut i Kristinehamn beslutar: att uppdra till kommunchefen att teckna en avsiktsförklaring med Skanova. att när utredningen är färdigställd, uppdra till kommunchef och IT-chef att återkoppla ärendet för vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. att Kristinehamns Bostads AB och Kristinehamns Energi AB bör utse representanter som kan ingå i den arbetsgrupp som utreder ärendet tillsammans med Skanova och där medverka till, under affärsmässiga villkor, att ett öppet stadsnät blir verklighet i Kristinehamns inom en rimlig framtid. beslutade att ett uppdrag skall lämnas till en extern konsult att ta fram ett detaljerat försäljningsunderlag av ovanstående delar. I uppdraget ingår även att genomföra en värdering av nuvarande optokanalisation och fibernät. beslutade att inkomna anbud, med ovanstående värdering som grund, skall vägas mot kostnaden att äga, förvalta och bygga ut stadsnätet i kommunal regi. uppdrog även till konsulten att undersöka och föreslå vilka delar som slutligen skall erbjudas till försäljning respektive behållas av kommunen och hyras ut till den stadsnätsägare som väljes, det alternativ som är bäst för kommunen och våra kommunmedborgare på såväl kort som lång sikt. beslutade enligt att förorda att kommunen går vidare i diskussionerna med TeliaSonera i syfte att etablera ett öppet stadsnät i Kristinehamn och gav IT-chefen i uppdrag att förhandla med TeliaSonera i syfte att upprätta nödvändiga samarbetsavtal. Tf kommunchef Morgan Persson och IT-chef Harry Enbom har delegerat till KBAB:s VD Urban Eriksson att färdigställa ett förslag kring ett framtida stadsnät i Kristinehamn.

5 PROTOKOLL 5(52) 145 forts. Se KBAB:s VD Urban Erikssons tjänsteskrivelse daterad KSau Arbetsutskottets överväganden KBAB:s VD Urban Eriksson drar ärendet i korthet. Efter en diskussion där Bosse Pettersson (C), Sonja Höglund (SIV), Gunnar Eriksson (S) och Eva WennStröm (S) deltar, föreslår Åke Thörnesjö att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen enligt förslag till beslut. Eva WennStröm (S) och Gunnar Eriksson (S) meddelar att man återkommer på kommunstyrelsen med sina synpunkter. s behandling KBAB:s VD Urban Eriksson föredrar ärendet tillsammans med Martin Christensson från Vicicom. Ulf Granhagen (S) yttrar sig.eva WennStröm (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslutsexpediering VD KBAB Kopia: Kommunchef IT-chef

6 PROTOKOLL 6(52) Ks/2008: Förfrågan om förhandsbesked angående ansökan från Ölme Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft projekt Ölme s beslut tillstyrker ansökan om tillstånd för vindkraft projekt Ölme under förutsättning att tillståndsansökan revideras i enlighet med följande föreslagna förändringar: I tillståndsansökan ska anges att vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning i fråga om färg och form. I tillståndsansökan ska anges exakta koordinater för vindkraftverkens placering med en flexibilitet (+/-) om maximalt 50 meter. Undantag görs för verk nr 16 där en flexibilitet ges om 100 meter. I tillståndsansökan ska anges att när vindkraftverken tagits ur drift och monterats ned ska marken återställas inom två år och anpassats till den omgivande naturmiljön. Ölme Vind AB har till Länsstyrelsen Värmland inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark på Ölmeåsen i Ölme. Fr.o.m. den 1 augusti 2009 gäller att kommunen måste tillstyrka att anläggningen ska få uppföras. Länsstyrelsen har därför skickat en förfrågan på remiss till kommunen om tillståndsansökan kan godtas. Ölme Vind AB:s ansökan uppfyller i huvudsak de kriterier som kommunen under projektets gång har bevakat. Planeringsavdelningen bedömer dock att ansökan inte uppfyller kriterierna för placering, utformning och återställning. I korthet bör verkens placering anges som fasta koordinater med en flexibilitet (+/-) på maximalt 50 meter. Därtill bör en formulering om enhetlig utformning av verken skrivas in i ansökan samt en formulering om att marken, efter att verken tagits ur drift och nedmonterats, ska återställas inom två år. Med anledning av detta föreslår planeringsavdelningen åt kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan men endast under förutsättning att angivna förändringar genomförs.

7 PROTOKOLL 7(52) 146 forts. Remiss om tillståndsansökan, Länsstyrelsen Värmland Miljökonsekvensbeskrivning, juni 2010 Sweco Tillståndsansökan, Wistrand Advokatbyrå Detaljplan (plankarta och planbeskrivning), Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M) föreslår att arbetsutskottet för ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Planeringschef Torbjörn Gustafson och miljösamordnare Stefan Johansson kommenterar ärendet. Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (C) yttrar sig. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt Thörnesjös förslag till beslut. Beslutsexpediering Planeringschef

8 PROTOKOLL 8(52) Ks/2009: Förfrågan om förhandsbesked angående ansökan från Eolus Vind AB om tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft projekt Krontorp s beslut tillstyrker ansökan om tillstånd för vindkraft projekt Krontorp under förutsättning att tillståndsansökan revideras i enlighet med följande föreslagna förändringar: I tillståndsansökan ska anges att vindkraftverken får ha en högsta totalthöjd om 180 meter. I tillståndsansökan bör formuleringen vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning och färgsättning förtydligas i enlighet med kommunens upprättade detaljplan från Eolus Vind AB har till Länsstyrelsen Värmland inkommit med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftspark på fastigheten Krontorp 1:5 i Kristinehamns kommun samt fastigheterna Håkanbol 9:2 och Norra Billinge 1:5 i Degerfors kommun. Fr.o.m. den 1 augusti 2009 gäller att kommunen måste tillstyrka att anläggningen ska få uppföras. Länsstyrelsen har därför skickat en förfrågan på remiss till kommunen om tillståndsansökan kan godtas. Eolus Vind AB:s ansökan uppfyller i huvudsak de kriterier som kommunen under projektets gång har bevakat. Planeringsavdelningen bedömer dock att ansökan inte uppfyller kriterierna för utformning. Dels bör en maxhöjd för vindkraftverken införas om 180 m. Därtill bör formuleringen om utformningen förtydligas och detaljeras något. Med anledning av att ansökan i huvudsak överensstämmer med det av kommunen upprättade tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft så bedömer planeringsavdelningen att ansökan kan godtas under förutsättning att föreslagna synpunkter inarbetas i tillståndansökan.

9 PROTOKOLL 9(52) 147 forts. Remiss om tillståndsansökan, Länsstyrelsen Värmland Miljökonsekvensbeskrivning, juni 2010 Eolus vind AB Tillståndsansökan, Eolus vind AB Detaljplan (plankarta och planbeskrivning), Kristinehamns kommun KSau Beslutsexpediering Planeringschef

10 PROTOKOLL 10(52) Ks/2010: Upplåtande av kommunal mark för vindkraftspark via anläggningsarrende inom fastigheten Kristinehamn Långmarken 2:2 s beslut ställer sig positiv till etablering av en vindkraftspark inom kommunens fastighetsinnehav Kristinehamn Långmarken 2:2 och uppdrar till fastighetsavdelningen att teckna ett marknadsmässigt arrendeavtal. En ansökan har inkommit om önskemål att arrendera kommunal mark för anläggande av del av vindkraftspark, området ligger inom det område som i kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen pekats ut som lämpligt område för vindkraft. Tjänstskrivelse KSau Beslutsexpediering Fastighetsavdelningen

11 PROTOKOLL 11(52) Ks/2010: Delårsbokslut/årsprognos 2010 s förslag Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet för s beslut uppmanar berörda nämnder att vidta åtgärder för att minska befarade underskott i sina respektive verksamheter. Ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut/årsprognos Av förvaltningsberättelsen framgår resultat och årsprognos. Delårsbokslut 2010 för kommunen Beslutsexpediering Samtliga nämnder

12 PROTOKOLL 12(52) Ks/2008: Årsredovisning 2009 samordningsförbundet Samspelet s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna samordningsförbudet Samspelets årsredovisning för Samordningsförbundet Samspelet har överlämnat årsredovisning 2009 för behandling i respektive kommuns fullmäktige. Samordningsförbundet Samspelets årsredovisning skall underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige för godkännande. Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen upprättats i enlighet med Lag om kommunal redovisning och ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Årsredovisning 2009 Samordningsförbundet Samspelet Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen KSau

13 PROTOKOLL 13(52) Ks/2008: Bokslut 2009 Värmlands läns Vårdförbund s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut för 2009 för behandling i respektive kommuns fullmäktige. Värmlands läns vårdförbunds bokslut skall underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige för fastställelse. Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Förbundet redovisar ett underskott för 2009 med 1.9 Mkr. Av det redovisade underskottet skall 1.0 Mkr återställas senast Även de redovisade underskotten 2007, 0,6 Mkr och 2008, 1,3 Mkr kvarstår att återställa. Revisionens synpunkter på Vårdförbundets årsredovisning har föranlett förbundets direktion att besluta om åtgärder för att återställa uppkommet underskott i verksamheten m.m. Bokslut Värmlands läns vårdförbund 2009 Protokoll Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen KSau

14 PROTOKOLL 14(52) Ks/2009: Utökat borgensåtagande AB Kristinehamns Industrifastigheter, AKI s beslut beslutar, inom ramen för kommunfullmäktiges beslut , att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kristinehamns Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. Kommunfullmäktige beslutade att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Kristinehamns industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att bestämma slutlig borgenssumma inom av kommunfullmäktige beslutad högstanivå. Protokoll AKI Tjänsteskrivelse AKI Tjänsteskrivelse Protokoll Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Tf kommunchef Morgan Persson och AKI:s VD Urban Eriksson kommenterar ärendet. Åke Thörnesjö (M) och Eva WennStröm (S) yttrar sig, arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut. Beslutsexpediering KBAB Kopia: Ekonomichef

15 PROTOKOLL 15(52) Ks/2007: Wahlundsgården s förslag föreslår fullmäktige att försäljningsärendet avseende Wahlundsgården, enligt kommunfullmäktiges beslut, vilar tills det att utredningen är genomförd. Vidare att om utredningen visar att Wahlundsgården är lämplig som allaktivitetshus och att ekonomiska förutsättningar finns för ett genomförande, skall försäljningsbeslutet i kommunfullmäktige återtas och nya erforderliga beslut i ärendet fattas. s beslut beslutar att uppdra till kulturnämnden att tillsammans med fastighetschefen och stadsarkitekten specificera innehållet i ett allaktivitetshus genom att pröva Wahlundsgårdens lämplighet för detta ändamål. Enligt beslut i kommunstyrelsen , har kulturnämnden getts i uppdrag att tillsammans med fastighetschefen och stadsarkitekten specificera innehållet i ett allaktivitetshus. Wahlundsgården är sedan tidigare med på den förteckning av fastigheter som kommunfullmäktige beslutat sälja. En diskussion har påbörjats om att använda Wahlundsgården som det aktivitetshus som utgör den tredje grenen i kulturhusutredningen. Tjänsteskrivelse KS KSau Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (S) yttrar sig. Åke Thörnesjö (M) påpekar att 1:a beslutsatsen ska tas av kommunstyrelsen och den 2:a av kommunfullmäktige samt ytterligare små redaktionella ändringar av beslutsförslaget bör ske. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut med de av Åke Thörnesjö (M) föreslagna ändringarna.

16 PROTOKOLL 16(52) 153 forts. Beslutsexpediering Kulturnämnden Fastighetschef Stadsarkitekt

17 PROTOKOLL 17(52) Ks/2010: Utveckling av hamnterminal Brovallen s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att nettoinvesteringen för utveckling av hamnterminal 6 mkr inarbetas i investeringsbudget för föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsutgifter för ny friidrottsarena 9 mkr inarbetas i investeringsplan Kristinehamns hamn har under åren utvecklats till en modern multimodal hamnterminal där både den externa och interna logistiken fått en avsevärd effektivisering. Sjöfarten över Vänern och Göta Älv kommer att spela en stor roll för framtida export av gods. För att möta kommande volymer måste nya terminalytor tillskapas. Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Kommunledningschef Peter Eskebrink drar kort ärendet. Efter diskussion där Göran Kihlström (KD), Åke Thörnesjö (M), Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (C) deltar, beslutar arbetsutskottet enligt förslag till beslut. s behandling Eva Wennström (S) föreslår att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige eftersom det ska inarbetas i investeringsplan. beslutar därefter enligt Eva Wennströms (S) förslag.

18 PROTOKOLL 18(52) Ks/2009: Motion om att utveckla introduktionsprogrammet för nyanlända medborgare - Inga-Lill Röhr (S) s förslag Kommunfullmäktige konstaterar att då introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar innehåller verksamhet enligt intentionerna i motionen, beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen. Inga-Lill Röhr (S) motionerar om att när Kristinehamns kommun tar emot samhällets nya medlemmar från andra länder bör kommunen tydligt i sitt introduktionsprogram se de nyanlända som individer. Detta är viktigt inte minst vad gäller kvinnor då de annars riskerar att ses som ett bihang till mannen. Detta är viktigt för att både kvinnan och mannen skall ges bästa möjlighet till integration i det svenska samhället. Introduktionsprogrammet bör därför särskilt ge information om mänskliga rättigheter och om de övergripande jämställdhetspolitiska målen, antaget av riksdagen (SoU 2005:66) om att Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Med anledning av ovanstående föreslår Inga-Lill Röhr att kommunens introduktionsprogram kompletteras med vad som anförts i motionen. Motionen Utveckla introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar Inga-Lill Röhr (S). Skn Tjänsteskrivelse Svar på motion ställd i fullmäktige angående introduktion av flyktingar Margaretha Karlsson, Skolområdeschef Centrala skolområdet. Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M) föreslår följande beslutsförslag: Kommunfullmäktige konstaterar att då introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar innehåller verksamhet enligt intentionerna i motionen, beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen. Arbetsutskottet beslutar enligt Thörnesjös förslag.

19 PROTOKOLL 19(52) Ks/2009: Motion om lättläst informationsmaterial - Inga-Lill Röhr (S) s förslag Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämnar den till överförmyndarnämnden för åtgärd. Inga-Lill Röhr (S) har i en motion till fullmäktige yrkat att det ska tas fram lättläst informationsmaterial. I motionen anges att år 2010 ska alla kommuner ha genomfört åtgärder för att undanröja enkelt avhjälpta hinder. En åtgärd för att nå detta mål inom Överförmyndarverksamheten, är att ta fram ett lättläst material för alla huvudmän (den person som har/får god man eller förvaltare). Huvudmannen ska kunna ta del av en lättläst information som gäller just för honom eller henne. Motion till kommunfullmäktige i Kristinehamns kommun Lättläst informationsmaterial från Inga-Lill Röhr Socialdemokraterna, daterad Öfn 5 daterad , Skrivelse från angående motion om lättläst informationsmaterial. Tjänsteskrivelse KSau

20 PROTOKOLL 20(52) Ks/2009: Motion om solcellsdriven cykelledsbelysning med rörelsedetektorer - Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (MP) s förslag Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att följa upp det ettåriga ledbelysningsprojektet som Västerås kommun genomför. Kommunfullmäktige avslår motionen i dess övriga delar med anledning av att projektet pågår och någon utvärdering inte är klar. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (Mp) har i motion inkommit med två yrkanden beträffande belysning av cykelleder och gator. I motionen beskriver Elisabeth Holmstrand Gustafsson ett projekt i Västerås där kommunen provar en ny typ av belysning för cykelleder. Systemet är uppbyggt med solceller och belysningen är dessutom LED-baserad. Investeringen som nu utprovas är avsevärt billigare både i inköpshänseende och ur driftssynpunkt. Anläggningen invigdes hösten 2009 och kommer att följas upp. Motion Solcellsdriven cykelledsbelysning med rörelsedetektorer, Elisabeth Holmstrand Gustafsson, daterad Tn 36, daterad Tjänsteskrivelse KSau 112, Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M) föreslår att följande ändring görs: Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att följa upp Arbetsutskottets beslutar enligt förslag till beslut samt enligt Thörnesjös ändringsförslag.

21 PROTOKOLL 21(52) 158 Antagande av fördjupning av översiktsplanen för Vålösundet Östra, Kristinehamn Ks/2009:84 s förslag föreslår kommunfullmäktige att anta fördjupningen av översiktsplanen för Vålösundet Östra. föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga referensgruppen för planläggning av Vålösundet. beslutade , 151, om att upprätta förslag till detaljplan för bebyggelsen längs Vålösundet och Jutviken. I ett nytt beslut , 216, beslutade kommunstyrelsen att upprätta en fördjupad översiktsplan för samma område. Planförslaget har utarbetats i samråd med en parlamentariskt tillsatt referensgrupp bestående av politiska representanter från samtliga i kommunfullmäktige representerade partier. Planeringsavdelningen gör bedömningen att det i arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har tagits skälig hänsyn till inkomna synpunkter. Fördjupningen av översiktsplanen är i linje med intentionerna i den kommunövertäckande översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige Planbeskrivning, , Planeringavdelningen Illustrationskarta, ), Planeringsavdelningen Utställningsutlåtade, , Planeringsavdelningen Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M), Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (C) yttrar sig i ärendet. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut.

22 PROTOKOLL 22(52) 158 forts. s behandling Planeringschef Torbjörn Gustafson föreslår att följande text med rubricering Referensgrupp för planläggning av Vålösundet, inarbetas i ärendet: Kommunfullmäktige beslutade , 149 att inrätta en referensgrupp som skulle följa planarbetet för östra delen av Vålösundet. Referensgruppen skulle kontinuerligt få information under arbetet med att ta fram ett planprogram för området. Under processens gång har planprogrammet övergått i en fördjupad översiktsplan. I och med att den fördjupade översiktsplanen nu är färdigprocessad kan referensgruppen upplösas. har inget att erinra mot förslaget och beslutar enligt förslag till beslut.

23 PROTOKOLL 23(52) Ks/2006: Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA, etapp 1 Vålösundet s förslag Kommunfullmäktige fastställer, med upphävande av fastställelsebeslut , delen kvarteret Sundet samt fastställelsebeslut , delen kvarteren Skymningen och Gryningen, gränserna för verksamhetsområdena för vattenförsörjning och avlopp etapp 1 av Vålösundet i enlighet med till beslutet bifogad karta, bilaga 1. Kommunfullmäktige beslutade bland annat att utvidga verksamhetsområdena för vatten och avloppsförsörjning inom Vålösundets östra sida till och med Picassoområdet i enlighet med kommande detaljplaner. Tekniska nämnden föreslår i beslut att verksamhetsområdet för etapp 1 av detaljplan för Vålösundet, bilaga 1, av praktiska skäl, fastställs utan att invänta detaljplaneprocessen. Tekniska nämnden önskar också revidera tidigare fastställelsebeslut för att enhetliga förhållanden skall råda avseende dagvattenhanteringen inom Vålösundsområdet. Detta innebär att fastställelsebeslut, KF , i den delen som gäller kvarteren Sundet och fastställelsebeslut KF i den delen som gäller kvarteren Skymningen och Gryningen ersätts i föreliggande förslag. Bilaga 2 Under ärendets beredning i kommunledningsförvaltningen har tekniska nämndens beslutsförslag reviderats i samverkan med va-avdelningen med avsikt att förtydliga beslutets innebörd. Denna skrivelse med kartbilagor, tekniska förvaltningens skrivelse, tekniska nämndens protokoll KSau

24 PROTOKOLL 24(52) 160 Begäran om extra anslag från skolnämnden - IVprogrammet s beslut beslutar att bevilja skolnämnden tilläggsanslag för utveckling av det individuella programmet med 350 tkr Täckning sker genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. beslutar att begäran om tilläggsanslag med 700 tkr för 2011 ska behandlas vid ekonomiutskottet Skolnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med 350 tkr för höstterminen 2010 och 700 tkr för 2011 för utveckling av det individuella programmet. Skolnämnden Tjänsteskrivelse skolförvaltningen. Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen KSau Arbetsutskottets överväganden Göran Kihlström (KD) lämnar lokalen. Tf kommunchef Morgan Persson kommenterar ärendet. Åke Thörnesjö (M) yttrar sig innan arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut. s behandling Ulf Granhagen (S) yttrar sig. Åke Thörnesjö (M) framför att majoriteten anser att begäran om tilläggsanslag med 700 tkr för 2011 ska behandlas vid ekonomiutskottet beslutar enligt Thörnesjös förslag och i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. På grund av jäv deltog inte Göran Kihlström (KD) i handläggningen.

25 PROTOKOLL 25(52) Beslutsexpediering Ekonomichef SKN

26 PROTOKOLL 26(52) Ks/2010: Begäran om extra anslag från skolnämnden - utökad barnomsorg s beslut beslutar bevilja skolnämnden tilläggsanslag med 250 tkr för startande av s.k nattis. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsen anslag till förfogande med motsvarande belopp. beslutar att tilläggsanslag med 550 tkr för 2011 ska behandlas vid ekonomiutskottet Skolnämndens arbetsutskott har inkommit med begäran om tilläggsanslag, serviceutökning, för barnomsorg kvällar, nätter, tidig morgon och helger i förskolan. Ansökan är preciserad vad avser personalkostnader och material men inte lokalanpassning och inventarier. Skolnämndens arbetsutskott Tjänsteskrivelse skolförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen KSau s behandling Åke Thörnesjö (M) föreslår att tilläggsanslaget kan ökas till 550 tkr för 2011 och att finansiering av verksamheten 2011 behandlas vid ekonomiutskottet beslutar enligt Thörnesjös förslag och i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsexpediering: Ekonomichef SKN

27 PROTOKOLL 27(52) Ks/2009: Avgift för tillsyn av handel med receptfria läkemedel s förslag föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa en årlig tillsynsavgift på 2 000:-/år för handel med vissa receptbelagda läkemedel i enlighet med socialnämndens förslag Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer en årlig tillsynsavgift på 2 000:-/år för handel med vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen KSau Arbetsutskottets överväganden Åke Thörnesjö (M), Eva WennStröm (S), Sonja Höglund (SIV) och Ann Knudsen (M) diskuterar ärendet. Naeimy Blücher-Johansson (FP) vill ha fört till protokollet att hon ställer sig bakom förslaget. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut.

28 PROTOKOLL 28(52) Ks/2010: Fasindelad förstudie för en ny järnväg Kristinehamn- Örebro "Nobelbanan" s beslut beslutar att: 1. ställer sig bakom metoden fasindelad förstudie som nästa planeringssteg för genomförande ny järnväg mellan Kristinehamn-Örebro. 2. är beredd att överväga konkreta förslag till medverkan i genomförande av en fasindelad förstudie i linje med presenterad PM. Idéstudien om ökad rörlighet i stråket Karlstad-Örebro/Värmland- Mälardalen togs fram av kommunerna i stråket, regionförbunden i Värmlands och Örebro län i samverkan med Banverket och presenterades i april Idéstudiens resultat och slutsatser presenteras i sammanfattningen Rätt Spår. E18-Gruppen Infrastruktur var den samlande regionala aktören i arbetet med Idéstudien tillsammans med Banverket. E18-Gruppen Infrastruktur har nu som fortsättning på Idéstudien tagit fram en PM hur en förstudie ska kunna genomföras för en ny järnväg i stråket. Metoden bygger på att en förstudie enligt lagen om byggande av järnväg kan delas upp under ett antal år istället för att genomföras som ett samlat projekt under kort tid. Metod och finansieringsmodell framgår av PM fasindelad förstudie Nobelbanan. PM - fasindelad förstudie Nobelbanan, den 15 februari 2010 Full trim - sammanfattning av rapport, den 2 februari 2009 Rätt Spår - sammanfattning av Idéstudie, den 6 april 2008 Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Gatuchef Conny Wolbe drar ärendet.

29 PROTOKOLL 29(52) 163 forts. Eva WennSTröm (S), Gunnar Eriksson (S), Sonja Höglund (SIV) och Åke Thörnesjö (M) yttrar sig. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut. Beslutsexpediering Gatuchef Conny Wolbe

30 PROTOKOLL 30(52) 164 Medfinansiering av projekt "Tåg på Gummihjul" år Ks/2010:86 s beslut beslutar att: 1. Kristinehamns kommun, tillsammans med Karlstad, Karlskoga, Degerfors, Lekebergs och Örebro kommuner, garanterar merkostnader för regional busstrafik inom projekt Tåg på Gummihjul fram till årsskiftet Kristinehamns del i utökad trafik beräknas till högst för perioden Projektet Tåget på Gummihjul med förstärkt regional busstrafik i stråket Karlstad-Örebro har genomförts framgångsrikt sedan16 juni Provperioden som sattes till max 3 år går till ända vid halvårsskiftet Resultat, resandeutveckling m.m. i den utökade trafiken framgår av Bilaga PM - Tåg på gummihjul del 3. Den Värmländska delen av projektet, linje 500 mellan Karlstad- Kristinehamn och Karlskoga har i linje med utgångspunkterna för projektet arbetats in i det ordinarie utbudet av regionbusstrafik som Värmlandstrafik AB genomför och har med i sin årliga budget. Det innebär att tillköp av trafik inte är nödvändigt från kommunerna i stråket. Den utökade trafiken i Örebro län, linje 502/504, har trots motsvarande framgångar i resandeutveckling inte kunnat arbetas in i ordinarie utbud av Länstrafiken i Örebro AB. De samverkande kommunerna i stråket Karlstad- Örebro står nu inför frågan om fortsatt medfinansiering till utökad trafik under andra halvåret 2010 och hela trafikåret PM Tåg på Gummihjul del 3, den 15 februari 2010 Tjänsteskrivelse KSau Arbetsutskottets överväganden Eva WennStröm (S) och Sonja Höglund (SIV) yttrar sig. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut.

31 PROTOKOLL 31(52) 164 forts. Beslutsexpediering Gatuchef Conny Wolbe

32 PROTOKOLL 32(52) 165 Till kommunstyrelsen rörande cirkuskonstens bevarande i er kommun s beslut beslutar att ärendet läggs till handlingarna. Cirkusakademin har i skrivelse till kommunstyrelsen önskat vcäka uppmärksamhet på oroväckande tendenser hos allt fler svenska kommuner. Tendenser som försvårar för de traditionella cirkusar som turnerar i tält att komma på gästspel. Skrivelse Till kommunstyrelsen rörande cirkuskonstens bevarande i er kommun, daterad Enkät till Sveriges kommuner från Cirkusakademin Tjänsteskrivelse KSau Belutsexpediering Utredare K.G.

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-) Åke Thörnesjö (M) Adam Slottner (C) 173-175

Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-) Åke Thörnesjö (M) Adam Slottner (C) 173-175 Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Kristinehamn Conference Center, kl 8:30-12:15 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sida PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus kl 18:30-20:00 ande Ledamöter Se s. 2 Ersättare Övriga närvarande Vik. kommunsekreterare Madeleine Nyvall, fastighetschef Jan Wetterstrand 136-140

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Kommunala Handikapprådet (KHR) 091028 1 (7) Tid: 15.00 16.10 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närv: Bosse Pettersson ordförande Juno Lindberg Handikappsamv Ingegerd Karlsson Socialnämnden Inga-Lill

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-06-17 (37) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 13.30 21.20 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer