Församlingsinstruktion Solna församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion Solna församling"

Transkript

1 Församlingsinstruktion Solna församling

2

3 innehåll namnet Solna Historisk snabbexposé Omvärldsanalys: närvärldsbeskrivning: Solna stad Folkmängd och ålder Invånare och förvärvsarbete Internationellt Vänorter Solna nationalparksstaden Solna utbildningsstaden Solna idrottsstaden De troendes Solna Svenska kyrkan i Solna Vad värderar medborgarna? Församlingens organisation Organisationsplan Personalstat Regler för fortbildning av personal Domkapitlets regler församlingens grundläggande uppgift: måldokument: församlingens verksamhetsidé uppföljning undertecknat Gudstjänst Undervisning Diakoni Mission Ekumenik Religionsdialog Finskspråkigt arbete Teckenspråkigt arbete Arbete på samiska Tillgänglighet Miljöansvar Församlingsexpedition Information Gudstjänst Sjukhuskyrkan Musik/kultur Vandringar/skolverksamhet Barn och familj Konfirmand/ungdom Vuxenarbete Senior

4 INLEDNING En församlingsinstruktion är ett styrdokument som beskriver hur en specifik församling gestaltar Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Den utarbetas av kyrkoherde och kyrkoråd var för sig och godkänns av domkapitlet som har ett tillsynsansvar för att kyrkoordningen skall följas. Solna församlingsinstruktion har försökt att ta hänsyn till historien och nutiden, våra resurser och Stockholms stifts domkapitels anvisningar, som återfinns på sidan 16. Solna Namnet Solna Vattnet var större förr. Huvuddelen av Solna socken/församling omfattade ett mycket större område än idag nämligen det som i dag är Stockholms malmar, Djurgården, halva Lidingö samt Sickla i Nacka. Huvuddelen av Solna församling var alltså en skärgård. Namnet Solna hette från början Solnö eller Solö. Olov von Dalin härleder namnet som bildat av Sol eller Soln, vilket skulle betyda sjö eller strand. Om detta stämmer, så framstår Stadens vapen med sin sol som byggt på en missuppfattning. Denna missuppfattning kan enligt Solna stads hemsida ha startat med att Solna kyrkas kyrkotorn fick en ny prydnad 1723 i form av en sol.

5 Historisk snabbexposé Solna är en av Sveriges mest expansiva kommuner i ett av Sveriges hetaste områden, storstockholm. Under större delen av Solna församlings existens, som kan härledas till åtminstone 1180-talet då rundkyrkan byggdes, har närheten till Stockholm och kungahuset inneburit att gränser flyttats på olika sätt vilket erbjudit Solna församling både möjligheter och problem. Denna inledning vill i korthet lyfta fram några datum och händelser från historien som får utgöra en bakgrund till de överväganden och vägval angående kyrkans grundläggande uppgift och olika målsättningar som presenteras i Solna församlings församlingsinstruktion. 5

6 TALET Avsätts mark till kyrka och prästgård. Rundkyrkan restes förmodligen på 1180-talet och antas tillsammans med Bromma och Munsö och möjligen kastalen i Tre Kronor förutom sina kyrkliga funktioner också ha ingått i ett slags bevaknings/försvarssystem kring de viktiga vattenlederna. År 1187 påstås Stockholm ha grundats enligt ett dokument skrivet av Franciskanerna i Visby år TALET Omkring år 1250 ger Birger Jarl samhället på holmen stadsrättigheter. Därmed får Solna församling och socken en konkurrent med växtkraft och vars särskilda omständigheter med invånare, klosterstiftelser och kungahus påverkat och påverkar Solna fram till våra dagar TALET År 1305 nämns Solna i ett brev från Sigtuna där det talas om en parochie dicte Solnö (en församling kallad Solnö). Att församlingen existerat tidigare framgår av en anteckning från 1314 som beskriver en visitation som ärkebiskop Nicolaus Allonis genomförde år Under detta århundrade byggs kyrkan ut med ett långhus i väster och kryssvalv slås i koret med en form som liknar Riddarholmskyrkans TALET Rekonstruktion av Solna kyrka på 1200-talet. År 1446 tvistar kung Kristoffer av Bayern med ärkebiskop Nicolaus Ragvaldi om patronatsrätten till kyrkan, vilken då kallas S:t Jacobi och S:t Martini kapell. Efter reformationen är församlingen i så gott som obruten följd antingen regalt eller patronellt pastorat med kungen som patronus i egenskap av ägare till nuvarande Ulriksdals och Karlbergs slott. Albertus Pictors målningar kommer till i kyrkan och det nyanlagda vapenhuset i söder. Statyn av S:t Martin av Tours och Madonnan kommer på plats i Solna kyrka, vars långhus byggs ut och förses med en ny sakristia TALET År 1529 läggs Solna församling av Gustav Vasa ihop med S:t Nicolai församling, dvs det som idag är Gamla stan och Storkyrkan. Sveriges reformator Olaus Petri är kyrkoherde under perioden Järva och Bergshamra som tidigare tillhört Sollentuna socken införlivas med Solna TALET Under 1600-talet flyttas Solnas gränser norrut på grund av Stockholms behov av mark. Drottning Kristina avsöndrar Solna församling inklusive Munkelägret (nuvarande Kungsholmen), från S:t Nicolai den 23 maj År 1637 byggs Karlbergs slott och 1644 Jakobsdals slott. Karl XII:s bror Ulrik dör och år 1684 byter slottet namn till Ulriksdals slott. Solnas frihet blir kort, då församlingen år 1671 kopplas ihop med Kungsholmens nybildade församling. Under 1670-talet blir Magnus Gabriel de la Gardie en viktig mecenat för Solna kyrka, som restaureras under åren Efter renoveringarna blir Solna kyrka en populär begravningskyrka, vilket visas av de epitafier och huvudbanér som placeras i kyrkan under detta århundrade TALET År 1701 utvidgas kyrkogården och drottning Ulrika Eleonora låter uppföra bogårdsmur. År 1723 år drabbas Solna kyrka, prästgården och kaplansgården av brand. Bostadshusen brinner ner till grunden, tornhuv och kyrktak brinner ner till murarna. Kyrkan repareras, tornet ersätts och klockorna som tidigare hängde i ett separat torn flyttas till det nya tornet. Prästgården och kaplansgården byggs 1726 med starkt stöd av Ulrika Eleonora. Under detta århund- rade anläggs Hagaparken som engelsk park. Stor betydelse för utformningen av parken hade arkitekten Fredrik Magnus Piper. År 1772 låter Gustav III bygga Gamla Haga som sommarbostad. År 1792 blir Karlbergs slott krigsakademi TALET År 1800 blir Solna på nytt en egen församling. Johan Olov Wallin är kyrkoherde under åren Prästgården byggs till. Befolkning från Stockholm börjar etablera sig i Hagalund och Huvudsta. År 1899 blir Hagalund municipalsamhälle TALET År 1903 blir Huvudsta municipalsamhälle. År 1906 färdigställs Hagalunds kyrka efter stora frivilliga insatser. År 1907 börjar exploateringen av Råsunda. År 1943 får Solna stadsrättigheter. Befolkningen ökar kraftigt under 1950-talet och uppgår 1 januari 1962 till personer. Efter beslut av Kunglig Majt den 27 april 1962 delas församlingen den 1 januari 1963 i två delar Råsunda och Solna, samtidigt som en ekonomisk samfällighet bildas. Administrationen flyttar in i det nybyggda stadshuset år Löftets kyrka byggs år Bergshamra kyrka byggs år 1962 och Råsunda kyrka byggs som ny församlingskyrka i Råsunda församling år TALET I och med kyrka-stat-reformen år 2000 sjunker andelen kyrkotillhöriga av befolkningen på ett påtagligt sätt. Antalet kyrkliga handlingar är dock fortsatt högt och efterfrågan på församlingens förskolor är stor. Efter flera års utredande beslutar Stockholms stiftstyrelse att fr o m 1 januari 2008 återbilda Solna församling. Råsunda församling och den kyrkliga samfälligheten upphör och den demokratiska beslutsorganisationen förenklas. År 2007 flyttar såväl administration som stora delar av församlingsverksamheten in i Kyrkans Hus det tidigare tingshuset på Skytteholmsvägen 14 och ny kyrkoherde anställs.

7 Skytteholmsvägen i början av förra seklet. Skytteholmsvägen 1970-tal. Korsningen Solnavägen/Solna kyrkväg. Bandy på Rudsjön Falkenerarbostället cirka Filmstaden i mitten av förra seklet. 7

8 Omvärldsinventering med vissa slutsatser Solna stad Solna församlings gränser är identiska med Solna stad som utgör en egen kommun i Stockholms län. Till ytan är Solna kommun den tredje minsta i landet med sina drygt 19 kvadratkilometer. På den lilla ytan bor personer (31/ ), vilket innebär att befolkningsmässigt intar Solna stad plats nummer 30 bland Sveriges 290 kommuner och invånarantalet ökar stadigt. I planerna de närmaste åren ingår byggandet av cirka bostäder, främst i de nya områdena Frösunda, Västerjärva och Ulriksdal. År 2016 beräknas det finnas drygt boende i Solna stad. Antalet arbetstillfällen i Solna är i stort identiskt med invånarantalet och pendlingen såväl in till som ut från Solna är stor, vilket möjliggörs av mycket goda kommunikationer. Solna stad präglas av tillväxt och framtidstro. De tio största arbetsgivarna är Stockholms läns landsting (Karolinska sjukhuset och nio vårdcentraler), NCC AB, Skanska Sverige AB, Karolinska institutet, Solna stad, PEAB Sverige AB, Pressens morgontjänst, EDB Business Partner AB, Hewlett Packard Sverige AB och IF Skadeförsäkringar AB. Medelinkomsten och utbildningsnivån i Solna ligger högre än riksgenomsnittet. Folkmängd och ålder 31/ Ålder Antal Andel av befolkningen Solna Andel av befolkningen Riket % 8 % % 13 % % 9 % % 26% % 26 % % 13% % 5 % Totalt: % 100 % Invånare och förvärvsarbete 31/ Invånare och förvärvsarbete, cirka Antal Invånare 31/ Förvärvsarbetande Solnabor Bor och förvärvsarbetar i Solna Antal arbetstillfällen Antal arbetsställen Pendlar till Solna dagligen Pendlar ut från Solna dagligen Slutsatser Solna församling bör finnas närvarande där stora delar av befolkningen bor och ska därför skyndsamt undersöka möjligheter att etablera kyrkliga lokaler i de norra delarna av staden, Frösunda, Västerjärva/ Ulriksdal. Utrikes födda år 2009 Andel (%) av de boende i Män Kvinnor Totalt Solna I samband med detta arbete 24 Solna 25 församling 24 ska förutom Riket bör en översyn av Solna 14 en fortsatt 15 satsning 14 på barn församlings lokalbehov i och senioråldrarna försöka framtiden göras. uppmärksamma de behov och bredda kontakterna med den Solna församling ska finnas del av befolkningen som är med i olika nätverk för att yrkesverksam. kunna ta ansvar för den dagbefolkning som finns inom församlingens gränser. 8

9 Internationellt Sverige har under de senaste åren på många sätt kommit närmare världen och världen har kommit till oss! Detta har dels skett genom planerade beslut, som vårt medlemskap i EU, men också genom att människor sökt sig till vårt land på grund av krig, politisk oro och miljökatastrofer. I Solna stads integrationspolicy är arbete ett av de prioriterade områdena, både privata och offentliga. Enligt Länsarbetsnämnden har Solna låg arbetslöshet bland gruppen utomnordiska medborgare, men Solna stads ambitionsnivå är högre än så. Nämligen att arbetskraftsdeltagandet ska vara lika oavsett etnisk bakgrund. Flyktingmottagandet förväntas öka under de närmaste åren. Av den del av befolkningen i Solna som inte tillhör Svenska kyrkan, finns det skäl att anta att en större del tillhör gruppen utrikes födda. I Solna och i grannkommunen Sundbyberg bor ett relativt stort antal finländare. Slutsatser Solna församling bör bidra till integrationen genom att dels ha goda kontakter med kristna med annan etnisk bakgrund och andra kyrkofamiljer, dels ha goda kontakter med bekännare av annan tro. Det borde vara möjligt för Solna församling att i samarbete med Solna stad erbjuda introduktion på arbetsmarknaden, inspiration och kunskap kring detta kan hämtas från ett intressant projekt i Märsta kyrkliga samfällighet Integration i praktik. Solna församling bör samarbeta med Sundbybergs församling för att ta ansvar för den befolkning med finländskt ursprung som söker gudstjänstgemenskap, social stimulans och stöd vid livets vändpunkter. Vänorter Efter andra världskriget öppnades möjligheter för internationellt utbyte och Solna stad ingick sitt första vänortsavtal med Gladsaxe i Danmark år Andra orter som Solna stad har organiserat samarbete med är Ski, Norge, vänort sedan år 1955, Pirkkala, Finland, vänort sedan år 1980, Valmiera, Lettland, vänort sedan år 1991, Kalamaria, Grekland, samarbetsort sedan år 1997, Warszawa- Bemowo, Polen, samarbetsort sedan år 2001, Burbank, Kalifornien, USA, systerstadsförbund sedan år Såväl ur religionssociologisk som från geografisk-politisk synpunkt uppvisar orterna en intressant spännvidd. Här finns våra nordiska grannländer med sina stadiga demokratier och sina evangelisk-lutherska kyrkor. I vår geografiska närhet finns Lettland som ofta inte haft sitt öde i sina egna händer och som för inte så länge sedan var inlåsta i den sovjetiska intressesfären med sina olika kyrkotraditioner, där den evangelisk-lutherska kyrkan inte är oviktig. Den vackra Maria, Kalamaria präglas av sin grekiskt ortodoxa kyrkotradition. Vid ett första påseende kan den östliga kyrkotraditionen verka exotisk och långt borta från såväl den evangeliskt-lutherska som romerskt-katolska kyrkotraditionen som är mer västligt orienterad. En viktig sak att komma i håg är att såväl Svenska kyrkan och den ortodoxa kyrkan i Grekland är nationalkyrkor, det vill säga dominerande folkkyrkor som folkflertalet tillhör. Till sist har vi smältdegeln Burbank i Kalifornien i USA. Ett USA dit miljoner vände sig från förtryck och fattigdom i Europa. I dag är kyrkolivet lika omväxlande, rörligt och mångfacetterat som andra samhällssektorer. Vilken roll kyrkor och andra trossamfund kommer att spela i framtiden beror dels på om de är villiga att ta samhällsansvar och visa ödmjukhet mot människor av annan Gudstro eller ingen tro alls och dels på om beslutshavare låter kyrkor och trossamfund verka öppet och ansvarsfullt i det offentliga rummet. Slutsats Solna församling bör undersöka möjligheterna att på olika sätt bidra till och ta del av det utbyte som sker med Solna stads vänorter, samarbetsorter och systerstadsförbund. Av särskilt intresse är de nordiska städerna och Lettland. 9

10 Slutsatser Solna nationalparksstaden En tredjedel av Solnas yta upptas av nationalparken, som med sina stora parker och vackra byggnader är ett uppskattat område för fler än Solnas invånare. Solna församling har historiskt goda kontakter med hovet och Ulriksdals slott. Varje år firas Hagadagarna med Solna stad som huvudarrangör. I anslutning till Nationalparken ligger några av Solnas viktigaste turistmå Ulriksdals slott, Confidencen, Haga Brunnsviken vid Polska udden. slott och Stallmästargården. Som närmaste grannar med parken ligger Norra begravningsplatsen, Ulriksdals begravningsplats och Solna kyrkogård med Solna kyrka och den kringliggande kyrkbyn som idag är relativt glest besökt av turister. Det som sker i dag är dels kyrkogårdsvandringar och kyrkvisningar vid några tillfällen per år, till exempel på Stadens dag i september. FOTO: CHRISTER JOELSSON Solna församling bör synas mer också i denna miljö, dels genom att samarbeta med slottsförvaltningen när det gäller det utåtriktade programmet på Uriksdals slottskapell, dels med medverkan på Hagadagarna. Solna församling bör verka för att stärka Solna kyrka och kyrkogård som besöksmål genom ett närmare samarbete med Solnadals värdshus och genom att utnyttja marken mer effektivt än i dag, så att vi dels möjliggör fler besökare och dels säkrar Solna kyrkas underhåll genom intäkter från markförsäljning.

11 Match mellan kyrkan och kommunen, på gamla fotbollsstadion i Råsunda, den 4 oktober Solna utbildningsstaden Inom Solna stads gränser finns utbildningar på olika nivåer, från förskola, över grundskola, gymnasieutbildningar till eftergymnasial utbildning i form av Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Karolinska Institutet, Polishögskolan och Militärhögskolan Karlberg. Församlingen är närvarande med personal bland annat genom sjukhuskyrkan och universitetskyrkan. Slutsats Solna församling ska utveckla möjligheterna att bidra till utbildningsväsendet genom att dels själv bedriva utbildning och dels genom att på olika sätt närvara på och samverka med skolor och utbildningsinstitutioner. Solna idrottsstaden I Solna är idrott viktigt. Intresset för AIK tar sig ibland närmast fantastiska uttryck. Men här finns också mycket annat på både breddidrottens som toppidrottens arenor. I föreningslivet dominerar idrottsföreningarna när det gäller antal medlemmar. Detta gäller också yngre tonåringar. Slutsats Solna församling bör undersöka möjligheterna till närmare samarbete med idrottsrörelsen t.ex. när det gäller konfirmationsundervisningen. 11

12 Vy från Hagalund, över Rudviken och Skytteholm, med Stadshuset till höger. 12 De troendes Solna I Solna finns fler kyrkor och samfund representerade. Förutom mer traditionella frikyrkor som Missionskyrkan och Pingstkyrkan så finns här olika etniska grupper representerade från exempelvis Rumänien, Grekland, Etiopien och Eritrea. I Solna finns också många människor som representerar andra religioner. Den största gruppen är med all säkerhet den muslimska gemenskapen. Slutsatser Solna församling bör ta ett initiativ så att ett lokalt kristet råd bildas, gärna i samverkan med Sundbyberg. Ett namn på detta råd skulle exempelvis kunna vara Solna-Sundbybergs kristna råd. Solna församling bör hitta en praktisk struktur för att befrämja samtalet kring gemensamma angelägenheter som exempelvis begravningsfrågor och äktenskap. Av vikt under kommande år är att anpassa Ulriksdals begravningsplats så att det passar olika religioner och även de som saknar religiös identitet. Solna församling bör också främja möjligheter för boende i Solna av olika kulturell och religiös bakgrund att mötas under vänskapliga former.

13 Svenska kyrkan i Solna Drygt 60 % av befolkningen har sin kyrkotillhörighet knuten till Svenska kyrkan. Andelen förväntas sjunka inför den period av inflyttning som väntar de närmaste tio åren. Efterfrågan på dop, vigslar och begravningsgudstjänster är ökande och innebär att väntetiderna kan bli långa trots att exempelvis Solna kyrka har öppet sju dagar i veckan. I dagsläget har församlingen tre heltidsförskolor, två öppna förskolor och en deltidsförskola. Församlingen har flera fastigheter i attraktiva delar av Solna stad. I en del av dessa fastigheter bedriver vi ingen eller en mycket liten egen verksamhet. Sedan många år har Solna församling goda kontakter och ett gott samarbete med Solna stad. Detta samarbete underlättades då Råsunda församling och Solna församling hade sina administrativa lokaler inhysta i Stadshuset. Solna församling är demokratiskt styrd. De beslutande församlingarna utses i allmänna val. Detta innebär att Solna församling har företrädare från de partier som är aktiva i kommunpolitiken. Slutsatser Hösten 2007 flyttade Solna församling in i gamla tingshuset på Skytteholmsvägen 14. KYRKANS HUS För att hålla uppe medlemsantalet så mycket som möjligt är det viktigt att prioritera de kyrkliga handlingarna och vårt utbud till barn, ungdomar och deras familjer. För att kunna ha några resursstarka verksamhetscentra och framför allt för att kunna starta nytt i norra delarna av staden bör en utredning ske om vilka lokaler som ska behållas i framtiden. Solna församling vill vara en aktiv och ansvarstagande aktör i Solna stad också i framtiden. Därför bör vi fortsätta att på olika nivåer odla samråd och goda kontakter med företrädare för Solna stad. Ett bra samarbete är viktigt för att upprätthålla de stora partiernas vilja till helhetsansvar för Svenska kyrkan genom att besluta om kyrkopolitiska program och ställa kompetenta beslutsfattare till tjänst. Vad värderar medborgarna? Nedanstående uppgifter är hämtade från en värderingsjämförelse utförd av Nordic Scan som återfinns i SEB:s rapport från 2008: En titt i plånboken hos 60-talisterna. Slutsats Innan Solna församling gör stora satsningar inom olika åldrar och för olika behov så är det viktigt att ta del av medborgarnas faktiska värderingar och behov genom att ta del av olika undersökningar och mätningar. 13

14 Närvärldsbeskrivning Församlingens organisation Solna församling har från den 1 januari 2008 en ny organisation. Organisationen speglar återgången till ett enförsamlingspastorat, efter drygt fyrtio års samverkan med Råsunda församling i en kyrklig samfällighet. Solna kyrkofullmäktige är beslutande organ och avgör frågorna om mål och ekonomi för församlingens verksamhet. Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet, församlingens verkställande organ, som tillsammans med kyrkoherden styr och leder församlingens arbete. Kyrkofullmäktige utser också valnämnden, som ansvarar för att kyrkoval genomförs på lokalplanet vart fjärde år, och kyrkogårdsnämnden som har ansvar för begravningsverksamheten och kyrkogårdsförvaltningens serviceverksamhet. Revisorerna granskar på fullmäktiges uppdrag räkenskaper, verkställande organ och förvaltning. Valberedningen nominerar ledamöter till de organ som kyrkofullmäktige utser. Kyrkorådet utser kyrkoherden efter samråd med domkapitlet. Man utser också kanslichef och kyrkogårdschef. Kyrkoherden leder församlingens arbete. Kanslichefen ansvarar för administration/ekonomi och fastighetsförvaltning. Kyrkogårdschefen leder och ansvarar för kyrkogårdsförvaltningens arbete. Samtliga tre chefstjänstemän är direkt underställda kyrkoråd/kyrkogårdsnämnd och samverkar i en ledningsgrupp. Respektive chef anställer och lönesätter underställd personal. Gruppen ansvarar gemensamt och individuellt för beredning av ärenden till kyrkoråd och kyrkogårdsnämnd och är arbetsgivarrepresentanter i församlingens arbetsmiljökommitté. Församlingens verksamhet är indelad i olika team, en del är verksamhetsdrivande, andra har stödjande karaktär. Teamorganisationen ansluter till traditionell verksamhetsindelning i en verksamhet som inte baseras på distrikt. I ett föränderligt samhälle behövs en flexibel arbetsorganisation. Teamen och deras arbetsuppgifter förändras över tiden och erbjuder en möjlighet till variation för medarbetarna. Teamorganisationen är en platt organisation, med kyrkoherde och övrig ledningsgrupp nära de olika teamen och med få mellanchefer. I varje team finns en teamledare. Samtliga teamledare har samordnande funktion, en del har dessutom budget- och personalansvar. Organisationsplan 14

15 Personalstat I församlingens personalstat för år 2009 finns vidstående befattningar inrättade. Beroende på förändringar i behov och andra omständigheter kan tidvis olika befattningar hållas obemannade. Antalet befattningar är omräknat till heltidsanställningar. Assistent, ekonomiassistent, löneassistent 8,40 Barnskötare 8,50 Fastighetsförvaltare 1,00 Förman, kyrkogårdsarbetare, inkl säsongsanställda 17,70 Församlingsassistent 6,00 Församlingshemsvärd, ekonomibiträde 3,50 Förskolechef 2,00 Förskollärare 11,00 Förste vaktmästare, vaktmästare 6,00 Informationssekreterare -assistent 3,00 Kamrer 1,00 Kanslichef 1,00 Komminister 14,00 Kyrkogårdschef 1,00 Kyrkoherde 1,00 Lokalvårdare 1,00 Organist, församlingsmusiker 6,51 Sjukhusassistent, diakon 7,00 Utredningssekreterare 2,00 Omräknat till antal heltidsbefattningar 101,61 En övergripande fördelning av befattningarna på de olika teamen/ verksamhetsområdena kan göras enligt vidstående. 15

16 Regler för fortbildning av personal Församlingen följer de riktlinjer för personalutbildning och personalutveckling som träffats mellan Församlingsförbundet och personalorganisationerna. Som ett riktvärde gäller en anslagstilldelning motsvarande minst fem utbildningsdagar per anställd och kalenderår. Inför församlingssammanläggningen genomfördes en omfattande kartläggning av samtliga anställdas utbildningsnivå och behov av kompetensutveckling. Kartläggningen har bl.a. resulterat i en planering av riktade utbildningsinsatser de närmaste åren bl.a. inom området för datakunskap där en första etapp kommer att genomföras under Vidare planeras insatser för höjande av den allmänna kunskapsnivån bland anställda och även förtroendevalda för vår kyrka och dess historia. De individuella utbildningsbehoven fastställs i huvudsak i samråd mellan den anställde och närmaste chef vid årliga PU-samtal. Prioriteringar sker efter samråd i bl.a. kollegier och ledningsgrupp. Domkapitlets regler Här följer en kort sammanfattning av de regler som domkapitlet i Stockholms stift har utfärdat och som Solna församling följer: 1) Domkapitlet erinrar om Kyrkoordningens bestämmelser att huvudgudstjänst skall firas i varje församling alla söndagar och kyrkliga helgdagar. 2) Domkapitlet har kommenterat Kyrkoordningens bestämmelse av annan gudstjänstordning. I huvudgudstjänst får vid ett visst tillfälle eller under en viss tid användas någon annan gudstjänstordning eller musik än den som ingår i Den svenska kyrkohandboken och andra psalmer och församlingssånger än de som ingår i Den svenska psalmboken, jämte tillägg. Domkapitlet framhåller att detta endast får ske undantagsvis och med tydlig motivering. 3) Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard skall firas minst 24 gånger under ett kyrkoår. 4) I Kyrkoordningen finns bestämmelsen om att en gudstjänst tillsammans med annan församling i ett annat kristet samfund får firas som huvudgudstjänst om kyrkorådet medger det. Innan kyrkorådet fattar sådant beslut skall samråd ske med församlingens präster och musiker. Tillstånd skall inhämtas från domkapitlet. 5) Domkapitlet påminner om bestämmelserna i Kyrkoordningen om samråd angående huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning samt gudstjänstplan. Det framhålls att beslutet om gudstjänstplan skall FOTO: CAROLINE HEDIN fattas av kyrkoherden, men det är samtidigt nödvändigt att det finns ett väl fungerande samråd. Vid oenighet mellan kyrkorådet och kyrkoherden om gudstjänstplanen får ärendet föras till domkapitlet för beslut. 6) Domkapitlet har kommenterat Kyrkoordningens bestämmelser om vem som får leda församlingens gudstjänst. För Solna församlings del så har detta endast betydelse därigenom att det krävs tillstånd för gästpredikanter som inte är präster. Sådant tillstånd kan ges av stiftets biskop eller församlingens kyrkoherde. 7) Domkapitlet har beslutat att riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, fastställda av biskopsmötet skall gälla i Stockholms stift. Endast präst eller församlingspedagog i Svenska kyrkan eller person med minst motsvarande formell teologisk och/eller pedagogisk utbildning och som tillhör Svenska kyrkan kan vara konfirmandlärare med ansvar för egen grupp inom Stockholms stift. Avsteg från riktlinjerna t ex när det gäller konfirmandålder kan medges av domkapitlet, om särskilda skäl föreligger. 16 Biskop Eva Brunne är ordförande i domkapitlet. 8) Domkapitlet påminner om Kyrkoordningens bestämmelse om att det i varje församling skall finnas anställd minst en kyrkomusiker med behörighet som organist eller kantor.

17 Församlingens grundläggande uppgift Inledningen till kyrkoordningens andra avdelning beskriver församlingens uppgift på följande sätt: Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. (KO s.48) 17

18 Gudstjänst KÄNNETECKEN: CENTRUM VARIATION MÖTESPLATS TRADITION FÖRNYELSE Gudstjänst i Hagalunds kyrka.

19 Biskop emerita Caroline Krook och Solnas kyrkoherde Johan Engvall efter mottagningsgudstjänsten i Solna kyrka. Gudstjänsten är centrum i församlingens liv och verklighet. I gudstjänsten uttrycks svenska kyrkans tro, lära och liv. Tillsammans och i obruten följd med tidigare generationer får vi ta del av Ordet och sakramenten, men också uttrycka vår tids glädje och oro genom förkunnelse, psalmsång, förbön och andra uttryckssätt. Huvudgudstjänst firas som regel i fyra av församlingens kyrkor varje söndag. I dessa kyrkor förekommer också veckomässor och musikgudstjänster under veckans andra dagar. I Kyrkans Hus firas olika gudstjänster varje veckodag, såsom morgonbön, veckomässa och andakter. Meditation och dans erbjuds också. Med våra förskolor firas vardagsgudstjänster med föräldrar och barn. Församlingen har fem kyrkor; Solna, Råsunda, Bergshamra, Hagalund och Löftets kyrka. Den sistnämnda hyrs för närvarande ut till två gudstjänstfirande församlingar och till Hela människan RIA Solna-Sundbyberg. Dessa olika rum ger olika förutsättningar och möjligheter till gestaltning och liturgisk utformning, vilket är en rikedom att glädjas över och ta till vara i framtiden. I Solna församling vill vi vårda och utveckla en god förkunnelse genom textstudier och teologiska samtal inom prästkollegiet varje vecka. I Solna församling utförs cirka tusen kyrkliga handlingar per år. Vi prioriterar det personliga samtalet och den goda förberedelsen för att genomföra dem så att de både blir en församlingsgudstjänst och en familjehögtid. Musiken och sången bidrar med sina klanger och toner till djup och relevans åt våra gudstjänster. Genom sin rikedom ger den möjlighet att gå från det enkla och lågmälda till det högtidliga och starka. Musiken tydliggör sambandet med tidigare generationers gudstjänstfirande och riktar sig samtidigt framåt mot den himmelska lovsången. Därför är det nödvändigt att både vårda traditionen och utveckla nya musikaliska uttryck sida vid sida. Församlingen vill genom att använda både egenproducerad och externt nyskriven musik öka såväl variation som tillgänglighet för människor i olika åldrar som söker sig till våra kyrkor. För församlingens vidare beskrivning hänvisas till måldokumentet, punkt 3 gudstjänstliv. 19

20 Undervisning 20 KÄNNETECKEN: Heltidsförskolan i Huvudsta gamla slott. INNEHÅLL MÖTE INSIKT RESPEKT DIALOG Församlingen vill utifrån en kristen människosyn och en medveten pedagogisk grundhållning gå livsvägen tillsammans med människor och under vandringen peka på Jesus Kristus. Församlingen vill erbjuda mötesplatser, utbildning och stimulans som syftar till såväl andlig som mänsklig växt. I mötet med barn och ungdomar vill församlingen erbjuda såväl trygga grupper som öppna verksamheter för barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Församlingen har för närvarande tre heltidsförskolor med åttio platser; Glädjen, Huvudsta gamla slott och Näckrosgården. Dessutom finns en deltidsförskola; Hannebergsgården och två öppna förskolor; Kyrkans Hus och Ulriksdalsgården. I församlingen finns en rullande tvåårig ledarutbildning där rekryteringen sker från ungdomsgrupp och konfirmandgrupper. Församlingens skolarbete sker framför allt i form av vandringar med olika temata som anpassats till skolans undervisningsplan. Församlingen erbjuder ett spektrum av samtals- och studiegrupper utifrån olika livssituationer. Vid behov erbjuds också enskilda stödsamtal, själavård, korttidsterapier och rådgivning. För församlingens vidare beskrivning hänvisas till måldokumentet, punkt 6 barn och familj, punkt 7 vandringar och skolverksamhet, samt punkt 8 konfirmand/ungdom.

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen

Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november. DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Föredragning vid Kyrkofullmäktige den 6 november DEL 1 Att arbeta fram den nya organisationen Den lokala kyrkan och hela Svenska kyrkan i Malmö På väggen inne i mitt rum hänger en altartavla. Eller rättare

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Församlingsinstruktion Antagen 2007

Församlingsinstruktion Antagen 2007 Församlingsinstruktion Antagen 2007 Innehållsförteckning 1. Presentation av Österåker-Östra Ryds församling Inledning 13 Kyrkor och församlingslokaler 15 Kyrkogårdar och begravningsplatser 15 Organisation

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

01 Församlingspedagog Kvinnor... 29 300 5 Män - - - - - Totalt... 29 300 5. 02 Förskollärare Kvinnor... 1 Män - - - - - Totalt...

01 Församlingspedagog Kvinnor... 29 300 5 Män - - - - - Totalt... 29 300 5. 02 Förskollärare Kvinnor... 1 Män - - - - - Totalt... Stift 12 Visby 2014 BSF-kod Befattning Kön 10:e p Median 90:e p Medel Antal 1 Församlings- och främjande uppgifter 1 Pedagogiska uppgifter 01 Församlingspedagog Kvinnor...... 29 300 5 Totalt...... 29 300

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN

KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola KOMMUNIKATION I SVENSKA KYRKAN En analys över vad fyra församlingar i Svenska Kyrkan kommunicerar till sina medlemmar Clas Jonsson AA 2552 SJÄLVSTÄNDIGT

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Porten till FRAMTIDENS KYRKA

Porten till FRAMTIDENS KYRKA Alla Tiders Kyrka Porten till FRAMTIDENS KYRKA 1 Innehåll PROGRAM FÖR NOMINERINGSGRUPPEN ALLA TIDERS KYRKA 3 DOPET 4 DET HELIGA RUMMET 4 ÖPPEN FOLKKYRKA 5 MÖTET MÄNNISKOR EMELLAN 5 UNGA I SVENSKA KYRKAN

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer