Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande arbete 8. Ansvar/ansvarsnivåer 9. Vuxna i skolan 10. Barn/elever 11. Åtgärdsdel Barn/elever 12. Åtgärdsdel vuxna 2

3 1. Inledning Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av diskriminerande/kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. (Skollagen 1 kap. 2 ) Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lpo 94 Avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppdrag) Rektor har ansvaret för skolans resultat och därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminerande/kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland Barn/elever och anställda (Lpo 94 Avsnitt 2.8 Rektors ansvar) Ovanstående utdrag ur skollag och läroplan, tillsammans med Backe rektorsområdes egna värdegrund för arbetet i skolan, visar på vikten att på alla sätt motverka diskriminerande/kränkande behandling av barn/elever i skolan. Den diskriminering/kränkning, i form av t.ex. mobbning, rasistiska beteenden och inte minst ett oacceptabelt språk, som många barn/elever upplever idag, skall i varje sammanhang, av alla som verkar i skolan motarbetas. Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över. (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 2006:67) Det är viktigt att komma ihåg att varje vuxen har ett ansvar, oavsett vilken funktion i verksamheten man har. 3

4 Beskrivning av Backe Rektorsområde Rektorsområdet omfattar orterna Backe och Rossön. De är typiska glesbygdsorter med långt till tätorten. Stor fördel är närheten mellan människorna, skolorna och närheten till naturen. Det består av tre grundskolor, Bodums skola år F-6, Backe Centralskola år F-6 och Fjällsjöskolan år 7-9. Dessutom finns förskolor i Bodum och Backe. Elevantalet i grundskolan är under läsåret 148. Förutom dessa finns 40 barn i förskoleverksamhet, 7 barn i förskoleklass och två barn inskrivna i grundsärskola. Bodums skola och förskola Här finns 38 barn i grundskolan och 2 barn i förskoleklassen. I förskolan/fritids Killevippen finns barn mellan 1 och 3 år. De är f n 12 barn. Trollstugan med mixad verksamhet har 9 barn + 12 fritidsbarn. Här arbetar 6 lärare, 4 förskolelärare och 4 barnskötare. Detta är en skola som har en utpräglad montessori-pedagogik. Backe Centralskola och förskola Här finns 50 barn i grundskolan och 5 barn i förskoleklassen. I förskolan/fritids Riddaren finns barn mellan 1-12 år. De är f n 33 barn. Här arbetar 6 lärare, 3 förskolelärare, 2 barnskötare och 1 fritidspedagog/specialpedagog. Detta är en skola med utpräglat natur- och miljöarbete. Stor vikt läggs vid schemalagd friskvård. Fjällsjöskolan Utgör med sina 60 elever högstadiedelen i Backe ro. Här arbetar 12 lärare och det är en liten och väl fungerande enhet. Lärarna är utbildade inom sina ämnen och har lång erfarenhet. Det finns en styrka i arbetslaget, man kompletterar varandra och har lätt för att samarbeta. Man utgår från varje elevs utvecklingsnivå och går vidare med arbetssätt som gynnar olika lärstilar. 4

5 2. Definitioner Diskriminerande/kränkande behandling Diskriminerande/kränkande behandling är ett omfattande begrepp som inte kan eller ska tolkas för snävt. Diskriminerande/kränkande behandling är, som vi ser det, t.ex. mobbning, sexuella trakasserier, rasistiska beteenden eller andra yttringar, såsom utfrysning, osynliggörande och tillmälen, som kan uppfattas som diskriminerande/kränkande av den enskilde. Mobbning En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar, såsom fysiskt eller psykiskt våld från en eller flera individer. (Dan Olweus) Diskriminering/kränkning skall vid enstaka tillfällen utredas. 3. Mål Inget barn/elev eller vuxen ska utsättas för någon form av diskriminerande/kränkande behandling. Alla på skolan, samt föräldrar, ska vara involverade i och medvetna om det förebyggande arbetet för att motverka alla former av diskriminerande/kränkande behandling Alla barn/elever, föräldrar, lärare och övrig personal ska känna till och vara väl förtrogen med handlingsplanen Handlingsplanen ska vara ett levande dokument på skolan och den ska revideras varje läsår. Den befintliga arbetsgruppen för likabehandlingsplan, har ett särskilt ansvar för arbetet med planen. Gruppen består av rektor, personal, föräldrar och elever. 4. Uppföljning Målen i denna handlingsplan ska följas upp genom: Mentors- /utvecklingssamtal 2 ggr/läsår Medarbetarsamtal, skolledare anställd 1 ggr/arbetsår Barn/elevhälsan 5

6 5. Utvärdering De uppsatta målen i denna handlingsplan ska utvärderas: Muntligen 1 ggr/läsår, samt till områdets kvalitetsredovisning. 6. Förebyggande arbete för att motverka diskriminerande/kränkande behandling Målsättningen är att ge barn/eleverna en trygg vistelse på skolan. Det förebyggande arbete organiseras genom: Kartläggning bland barn/elever genom enkäter, intervjuer m.m. Livskunskap (Hur mår jag, vi. Hur fungerar vardagen för oss). Vuxennärvaro Arbetet skall genomsyras av vår policy ( Se bilaga) Handlingsplanen tas upp på föräldramöten Diskutera förebyggande/följ upp arbete på personalkonferenser och elevrådsmöten. Planering för personalens kompetensutveckling för att öka kunskapen om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 7. Varningssignaler Barn/eleven: försöker alltid vara nära en vuxen i fria situationer blir förlöjligad, en som man driver med har ont i magen, ont i huvudet, stor ströfrånvaro är inblandad i bråk och skoj, som ofta upplöses när någon vuxen kommer nära går ofta ensam på raster tappar lusten, ingenting är roligt längre är okoncentrerad i sitt arbete, gör inte sina läxor 6

7 8. Ansvar/ansvarsnivåer Det är varje vuxens ansvar att ingripa mot alla former av diskriminerande/kränkande behandling. För att skolan ska ha en fungerande plan mot diskriminerande/kränkande behandling, är det också viktigt att varje barn/elev och vuxen känner till vart, eller till vem, man ska vända sig, när man upptäcker att någon blir kränkt. Rektor Skolsköterska Enligt handlingsplanens åtgärdsdel, ska mentor omedelbart underrättas. Det är alltså mentorerna/klassföreståndarna på skolan som är nyckelpersonerna. Det är de som känner barn/eleverna och föräldrarna. Mentorerna är de som har det största ansvaret. Det är de som ska samtala med barn/eleverna, det är de som kontaktar och informerar föräldrarna och det är de som ska upprätta åtgärdsprogram om det blir nödvändigt, samt ta kontakt med barn/elevhälsan. Det är också mentorn som informerar rektor. Rektor är ytterst ansvarig på området för frågor rörande diskriminerande/kränkande behandling. Rektor ska enligt åtgärdsdelen i handlingsplanen, informeras i ärenden som rör diskriminerande/kränkande behandling och det är rektor som beslutar om att hänskjuta ärendet till elevvårdskonferens. 9. Vuxna i skolan 1. Alla vuxna på skolan ska vara goda förebilder 2. Alla vuxna ska arbeta för en miljö där alla kan känna sig trygga och känna tillit 3. Alla vuxna ska klart deklarera sin ställning till alla former av diskriminerande/kränkande behandling 4. Alla vuxna som misstänker eller har bevis för att barn/elev på något sätt kränks måste kontakta mentorn 5. Mentorn måste vara observant på frånvaro, skolk och allt som kan tyda på att eleven vill utebli från skolan 7

8 10. Barn/elever Det är varje barn/elevs ansvar att vara och uppträda som en god kamrat. När ett barn/elev ser någon annan utsättas, eller själv blir utsatt för diskriminerande/kränkande behandling, ska barn/eleven snabbt ta kontakt med: Mentor, vuxna i skolan Som förälder/vårdnadshavare bör du ofta prata med ditt barn/elev om hur han/hon upplever skolan. Om du misstänker att barnet/eleven inte trivs eller känner sig illa behandlad bör du: ta ditt barns upplevelser på allvar ta kontakt med mentor, vuxen i skolan 11. Åtgärdsdel om barn/elev blir kränkt 1. Du som uppmärksammar en kränkning (vuxna, personal, vaktmästare, lokalvårdare och vikarier) Blunda inte! Visa att Du har upptäckt situationen. Tala om att Du inte accepterar deras handlande. Ta hand om det drabbade barn/eleven dokumentera. 2. Om någon i personalen kränker ett barn/elev tas detta upp med rektor. Rektor har ansvar för att utreda fallet och vidta åtgärder. Åtgärder enligt handlingsplan vid mobbing. 3. Mentor till inblandade barn/elever informeras. 4. Respektive mentor samtalar med inblandade barn/elever och lyssnar till deras versioner. Enligt handlingsplan vid mobbing. Skolsköterska informeras. 5. Respektive mentor/klassföreståndare informerar förälder/vårdnadshavare till både drabbad barn/elev och den/de som utfört kränkningen. (Mentor/ klassföreståndare har återkoppling med föräldrar/elev, så länge det behövs). 6. Ärendet tas upp för diskussion i personalgruppen. Ärendet dokumenteras och åtgärdsprogram upprättas vid behov. Rektor informeras fortlöpande. 7. Åtgärdsprogrammet följs upp av respektive mentor. 8. När alla andra vägar är prövade begär mentor att rektor kallar till elevvårdskonferens. 8

9 9. Åtgärdsprogram bifogas denna begäran. 10. Rektor är ytterst ansvarig för barn/elevvårdsarbetet och kan vid vissa tillfällen begära hjälp av huvudman. 12. Åtgärdsdel om vuxen blir kränkt 1. Blir någon i personalen på skolan kränkt av ett barn/elev tas detta upp med barn/elev och barn/elevens vårdnadshavare. Rektor och skyddsombud informeras. Åtgärder enligt handlingsplan vid mobbing. 2. Om någon i personalen blir kränkt av annan vuxen tas detta upp med rektor som har ansvar för åtgärder enligt arbetsmiljöplanen. Skyddsombudet informeras. 3. Om en förälder/vårdnadshavare kränker någon i personalen, informeras rektor som har ansvar för åtgärder enligt handlingsplan vid mobbing. Skyddsombudet informeras. 4. Rektor är ytterst ansvarig för barn/elevvård och arbetsmiljöfrågor och anmäler allvarliga fall av diskriminerande/kränkande behandling till Arbetsmiljöinspektionen. Bilagor: Policy Mobbningsstrategi 9

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka

Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Botkyrka Samtliga inom Kunskapsskolans verksamhet, såväl vuxna som elever skall kontinuerligt tillsammans verka för ett arbetsklimat där alla respekterar varandra. Trakasserier

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer