VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Inkl. ekonomisk plan och rektors detaljbudget 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Inkl. ekonomisk plan och rektors detaljbudget 2020"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020 Inkl. ekonomisk plan och rektors detaljbudget 2020

2

3 Dokumentets disposition Dokumentet innehåller tre delar där den första delen består av Umeå universitets verksamhetsplan för år Verksamhetsplanen ger en beskrivning av universitetets hela verksamhet med tonvikt på kärnuppdraget utbildning och forskning. Den innehåller också information om tidigare beslutade prioriteringar som fortlöper under verksamhetsperioden samt viktiga nationella uppdrag från regeringen för år Rektor fastställde verksamhetsplanen vid beslutsmöte den 4/ Den andra delen utgörs av Umeå universitets budget för år 2020 inkl. ekonomisk plan och innehåller fördelning av budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt universitetsgemensamma funktioner. fastställde budgetramarna år 2020 samt preliminära ramar för vid beslutsmöte den 11/ Den tredje delen består av rektors detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning, övrigt universitetsgemensamt samt Universitetsbiblioteket för budgetåret Rektor fastställde detaljbudgeten vid beslutsmöte den 11/

4 Innehållsförteckning - Verksamhetsplan Inledning och bakgrund... 1 Utgångspunkter... 1 Teman... 3 Indikatorer för verksamheten Tidigare beslutade prioriteringar... 5 Nationella uppdrag år

5 Innehållsförteckning - Budget 2020 inkl ekonomisk plan och rektors detaljbudget Sammanfattning och beslut Sammanfattning Beslut Inledning Ekonomisk plan för år Totala intäkter och kostnader år Analys för år Myndighetskapital och ekonomiska åtgärder Myndighetskapital Ekonomiska åtgärder Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år Utveckling studentantal Fördelning av budgetramar till utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer Konstnärliga prislappar Decentraliserad utbildning Fördelning av övriga medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå Övriga kommentarer Forskning och utbildning på forskarnivå Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå år Kvalitetsfrämjande tilldelning av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå Fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå Förändringar år Övriga kommentarer... 34

6 6. Universitetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård, samt lönekostnadspåslag Fördelning av budgetramar till universitetsgemensamma funktioner år Universitetsbiblioteket Universitetsförvaltningen Övrigt universitetsgemensamt Lokaler, universitetsgemensamma funktioner Lokalvård, universitetsgemensamma funktioner Internrevision Förvärv, m.m Universitetsgemensamma påslag Lokalhyra, m.m Tomma lokaler/omställningsreserv Investeringar Tillämpning av internhyra Preliminär internhyra år Lokalvård Lönekostnadspåslag (LKP) Bilaga 1. Sammanställning av fördelade anslag år Rektors detaljbeslut i budget

7 VERKSAMHETSPLAN UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Plan Datum: Dnr: FS Beslutad av: Rektor Giltighetstid: Område: Styrning, planering och resursfördelning Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument: Verksamhetsplan år 2019 Umeå universitet FS

8 Plan Rektor Dnr: FS Sid 1 Inledning och bakgrund Umeå universitetet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid humanistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Lärarhögskolan samordnar och utvecklar lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid universitetet. Umeå universitet har en betydande forskningsverksamhet inom alla vetenskapsområden och det konstnärliga området, med såväl bredd som spets. Umeå universitets verksamhetsplan är en beskrivning av universitetets hela verksamhet med tonvikt på kärnuppdraget utbildning och forskning. Enligt regel för universitetsgemensamma styrdokument ska ett antal perspektiv integreras i nya och reviderade styrdokument vid Umeå universitet. Styrdokumenten ska också innehålla en analys av dokumentets konsekvenser i ett jämställdhetsperspektiv. I verksamhetsplanen för Umeå universitet har många perspektiv integrerats, bla. student-, arbetsmiljö-, samverkans-, hållbarhets-, tillgänglighets- och internationella perspektiv. Styrdokumentet bedöms ha en positiv inverkan på jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringens regleringsbrev avseende universitet- och högskolor. Utgångspunkter Utgångspunkt för Umeå universitets verksamhetsplaner är den av universitetsstyrelsen beslutade Vision för Umeå universitet 1. Baserat på fakulteternas, lärarhögskolans, universitetsbibliotekets samt universitetsförvaltningens fastställda verksamhetsplaner (mål, strategier och aktiviteter) har ett antal övergripande teman identifierats. De områden som anges motverkar även de risker som särskilt lyfts fram i den riskanalys 2 som genomförts. Uppföljning av teman och inriktningar sker i huvudsak på fakultets- eller motsvarande nivå. Teman och inriktningar redovisas i avsnittet Teman. Umeå universitets strategiska råd för forskning, utbildning respektive administration 3 ansvarar för att genom indikatorer eller på annat sätt följa och analysera utvecklingen av Umeå universitets kärnuppdrag. Indikatorerna följs upp på universitetsgemensam nivå och analyseras av de strategiska råden. Indikatorerna redovisas i avsnittet Indikatorer. har i universitetets budget för specificerat finansieringen för ett antal särskilt prioriterade projekt och uppdrag. Till detta har tillkommit ett antal prioriteringar via beslut av rektor. Samtliga prioriterade projekt/uppdrag redovisas i avsnittet Tidigare beslutade prioriteringar. Uppdrag från regleringsbreven för år 2020 redovisas i avsnittet Nationella uppdrag år Uppföljning av uppdragen samordnas av den universitetsgemensamma nivån baserat på fakulteternas eller lärahögskolans rapportering. 1 Vision för Umeå universitet (FS ) 2 Riskanalys inklusive kontrollmoment enligt förordningen om intern styrning och kontroll (FS ) 3 Utbildningsstrategiska rådet USR, Forskningsstrategiska rådet FOSTRA samt Strategiskt råd för administration RADON 4 Verksamhetsplan och budget för 2019 inkl. ekonomisk plan och rektors detaljbudget 2019

9 Plan Rektor Dnr: FS Sid 2 Universitetets verksamheter ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet i syfte att nå styrelsens fastställda mål gällande myndighetskapitalet.

10 Plan Rektor Dnr: FS Sid 3 Teman Teman Forskning med hög kvalitet och genomslagskraft Inriktning - Öka omfattningen av forskning av hög kvalitet. - Erbjuda goda förutsättningar för innovativ och nydanande forskning. - Öka kopplingen mellan utbildning och forskning. - Stärka samverkan som ökar kvaliteten i forskningen. Utbildning med hög kvalitet - Kvalitetssystemet för utbildning används och följs upp. - Öka kopplingen mellan forskning och utbildning. - Öka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen. - Stärka samverkan som ökar kvaliteten i utbildningen. Kompetensförsörjning - Bibehålla och rekrytera kvalificerade lärare och forskare - Erbjuda attraktiva utbildningar på forskarnivå. Arbetsmiljö - Bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och lika villkorsarbete - Analysera och följa upp studenternas hälsa. Synlighet och internationalisering - Öka synligheten nationellt och internationellt genom tydliga satsningar i syfte att förbättra information, kommunikation och samverkan. - Stimulera till nationella och internationella samarbeten i syfte att utveckla strategiska relationer med nationella och internationella lärosäten. - Utveckla det arktiska perspektivet och samarbetet för att möta samhällsutmaningar. Hållbar utveckling - Ta tillvara och utveckla den forskning och utbildning som bedrivs inom området hållbar utveckling. - Hållbar utveckling introduceras som tema för hela universitetet under Mångfald och lika villkor - Utveckla kunskap och kompetens i frågor som rör mångfald och lika villkor bl.a. genom utbildning. - Arbeta för fler vägar in till studier och arbete vid Umeå universitet (breddad rekrytering). - En fortsatt jämställdhetsintegrering. Etisk medvetenhet - Stärka den etiska medvetenheten (god forskningssed) på universitetet. - Fortsatt implementering av Umeå universitets värdegrund för alla medarbetare.

11 Plan Rektor Dnr: FS Sid 4 Indikatorer för verksamheten Indikatorer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kvalitet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kommentar Utbildning på grundnivå och avancerad nivå följs upp i enlighet med vad som anges i Kvalitetssystem för utbildning (FS ). Mått och jämförelseår Utgångspunkt för arbetet formuleras efter att 2020 års kvalitetsdialoger är genomförda. Jämförelseår är Indikatorer för forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet i utbildning på forskarnivå Andel/antal sampublicerade publikationer samt landsfördelning Kommentar Utbildning på forskarnivå följs upp i enlighet med vad som anges i Kvalitetssystem för utbildning (FS ). En genomförbar indikator inom forskningsområdet. Mått och jämförelseår Utgångspunkt för arbetet formuleras efter att 2020 års kvalitetsdialoger är genomförda. Jämförelseår är 2020 Andel internationellt sampublicerade publikationer av total vetenskaplig output. År 2016: 56 %, år 2017: 56,3 %, år 2018: 57,7 %. (Länder sorterade i ordning : USA, UK, Frankrike, Tyskland, Spanien) Forskningsmedel - summor, andel av resp. tilldelning, andel framgångsrika ansökningar (beviljandegrad) Rekrytering söktryck till utlysta anställningar Närvaro av forskare från Umeå universitet i viktigare nationella organ Kvalitet i forskningsproduktion andel högciterade artiklar samt andel publiceringar i kanaler med högt genomslag Ett utvecklingsarbete pågår. Behövs ett utvecklingsarbete för att kunna följa detta, men det bedöms som viktigt Behövs urval av vilka organ som ska följas. Större statliga bidragsgivarna. Fastställs senare Universitetsgemensamma indikatorer Anställdas sjukfrånvaro. Kommentar Uppgifter hämtas ur Fokus (köns- och åldersuppdelat). Mått och jämförelseår Total sjukfrånvaro i procent

12 Plan Rektor Dnr: FS Sid 5 Medarbetares upplevelse av att ledar- och chefskap främjar och driver utveckling. Chefers upplevelse av att de har möjligheter att främja och driva utveckling. Universitetets klimat- och miljöpåverkan från energianvändning, resor/transporter samt andra varor/tjänster. Mätningen ska ske årligen på universitetsgemensam, fakultets- och institutionsnivå Mäts genom frågor i medarbetarenkät (vart tredje år). Mäts genom frågor i medarbetarenkät (vart tredje år). 2,3 % (år 2014) 2,7 % (år 2015) 3,0 % (år 2016) 3,0 % (år 2017) 2,9 % (år 2018) 67 % (år 2014) 73 % (år 2018) 64 % (2014) 64 % (år 2018) Mängden utsläpp av kg CO2 per årsarbetskraft vid tjänsteresor 351 kg CO2 (år 2018). Miljöstatistik från upphandlad resebyrå. Tidigare beslutade prioriteringar I universitetets budget för beslutades om ett antal prioriterade projekt som alla bedöms ha stor påverkan på verksamheten. Forskning och utbildning på forskarnivå Förstärkt forskningsstöd Forskningsdatahantering Utveckling av forskningsinformation Riktade satsningar mot Artificiell intelligens (AI) Strategisk utveckling av konstnärlig forskning Utbildning på grund- och avancerad nivå Lärplattformen Canvas 5 Övergripande Utveckling av Curiosum Nationella uppdrag år 2020 Nedan redovisas de mål och uppdrag som regeringen gett Umeå universitet via regleringsbrev. Hållbar utveckling Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja hållbar utveckling inklusive hur de har följt upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärderingar Lärosätet ska även redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, uppföljningen av resultaten i Naturvårdsverkets ranking och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att ytterligare steg för att stärka arbetet med att främja en hållbar utveckling. 5 Lärplattformen Canvas. Beslut av rektor (FS )

13 Plan Rektor Dnr: FS Sid 6 Jämställdhetsintegrering Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Rekryteringsmål för professorer Universitet och högskolor ska fortsatt verka för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer. Idébanksmedel Umeå universitets bemyndigas att under 2020 utbetala ett kapitaltillskott på högst kronor till holdingbolaget som är knutit till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen Utbildning i meänkieli och samiska Umeå universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Utbyggnad av lärar-och förskollärarutbildningar Universitet och högskolor ska verka för att de mål avseende utbyggnad för förskollärar- och lärarutbildningarna uppnås och upprätthålls under Utbyggnad av vissa andra utbildningar De utbyggnader som inleddes 2019 av ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar, läkarutbildningar och sommarkurser ska genomföras under Utbyggnad av hälso- och sjukvårdsutbildningar Universitet och högskolor ska verka för att de mål avseende utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar uppnås och upprätthålls under Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården Universitet och högskolor med tillstånd att utfärda examina inom hälso- och sjukvårdsområdet ska delta i samverkan med sjukvårdsregional nivå om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Utbildning av läkare Umeå universitet ersätts för högst helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. Utbildning av tandläkare Universitetet ersätts för högst 360 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. Arbetsintegrerad lärarutbildning Regeringen har avsatt medel för att Umeå universitet ska utveckla och bedriva en arbetsintegrerad lärarutbildning som möjliggör att studenten kan arbeta vid en skola samtidigt som de utbildar sig.

14 Plan Rektor Dnr: FS Sid 7 Praktiknära forskning samverkan skola och högskola Försöksverksamheten ULF bedrivs på uppdrag av regeringen och syftet är att utveckla och testa olika modeller för långsiktig samverkan kring praktiknära skolforskning. Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning Umeå universitet bedriver kompletterande utbildning för lärare, läkare, psykologer med utländsk examen och för de med avslutade högskolestudier i socialt arbete.

15 BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN Typ av dokument: Plan Datum beslut universitetsstyrelse:, kompletterande beslut av rektor den Beslutad av: 8 oktober 2019 utifrån regeringens budgetproposition inför år 2020 Giltighetstid: Område: Ekonomi samt Styrning, planering och resursfördelning Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument: Budget Umeå universitet 2019 inkl. ekonomisk plan FS /

16 Sid 9 1. Sammanfattning och beslut Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2020 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning har budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå justerats. Även vissa kostnadsfördelningar, beslutade genom rektors detaljbeslut i budget 2020, har justerats. Dessa justeringar återfinns i separata gråmarkerade stycken i slutet av respektive avsnitt. Rektors detaljbudget finns även bifogat sist i detta dokument. Inga förändringar har skett gällande budgetramar för universitetsgemensamma funktioner 2020 och därmed ej heller några justeringar gällande fasta belopp för universitetsgemensamma kostnader. beslutade den 11 juni 2019 att fastställa ramar enligt dokumentet Budget Umeå universitet 2020 inkl. ekonomisk plan , samt att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition för år Rektor fastställde justerade budgetramar (dnr: FS ) Sammanfattning Dokumentet Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan är koordinerat med det arbete som pågår för att nå uppsatta visioner och mål för Umeå universitet. fastställde den 3 april 2019 Vision för Umeå universitet. Umeå universitet erhåller förslag från regeringen på budget för år 2020 först i budgetpropositionen för år 2020 som presenteras 20 september Den budgetproposition för år 2019 som lämnades av övergångsregeringen i november 2018 innehåller betydande osäkerheter. Med bakgrund av detta har utgångspunkten varit volymökningar angivna i budgetpropositionen för år 2018 justerat med aktuellt index samt Vårändringsbudget för 2019 och 2019 års ekonomiska Vårproposition. Beräknad indexökning uppgår till 1,91 procent år 2020 (2019: 1,22 procent). ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget utifrån budgetproposition. Styr- och resursutredningen lämnade sitt betänkande den 1 februari 2019, i avvaktan på att förslaget behandlas har inga förändringar i resursfördelningsmodellerna genomförts inför budget år Förslagen i utredningen kan komma att påverka styrning inkl. budgetramar från och med tidigast år I avsnittet för ekonomisk plan för år framgår att forskningsinfrastruktur är en fortsatt viktig inriktning under åren Målsättningen är att på ett resurseffektivt sätt öka nyttjande och möjliggöra synergier mellan forskningsinfrastrukturer samt att få en övergripande samordning av tillgängliga forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet och nationellt. Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Till följd av Umeå universitets positiva ekonomiska resultat år 2017 och 2018 och det växande myndighetskapitalet beslutade rektor i december 2018 om ekonomiska åtgärder för att stimulera resursanvändning. Budgetramarna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till fakulteter och Lärarhögskolan är 33,7 miljoner kronor (+2,4 procent) högre år 2020 jämfört med år Ökningen består främst av fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och vissa utbildningar som leder till yrkesexamina samt index. Från och med år 2020 införs att avräkning av faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) sker vart tredje år med syfte att ge mer långsiktiga förutsättningar.

17 Sid 10 Budgetramarna för år 2020 innebär att antalet helårsstudenter (HST) prognostiseras öka år 2020 jämfört med prognosen för år Budgetramarna inom forskning och utbildning på forskarnivå ökar med 29,4 miljoner kronor (+2,6 procent) år 2020 jämfört med år Ökningen består av indexreglering och utbyggnad av forskningsanslaget med 7,5 miljoner kronor. Inför år 2020 tillkommer post för uppbyggnad av forskningsmiljöer vid de verksamheter som utredningen av Konstnärligt Campus omfattar samt medel avseende forskning inom artificiell intelligens. Posterna finansieras av utbyggnad av forskningsanslaget samt minskat anslag till Styrelsens strategiska resurs och Företagsforskarskolan. Budgetramarna inom universitetsgemensamma funktioner är 16,9 miljoner kronor (+4,6 procent) högre år 2020 jämfört med år I budget år 2020 avsätts medel till angelägna kvalitetsförstärkningar inom IT-området. Med syfte att minska interndebitering av tjänster och kostnader görs en överflyttning av kostnader inom IT som innebär ett ökat anslag för universitetsgemensamma funktioner och en minskad interndebitering. Kostnader för förvärv m.m. ökar med 0,9 miljoner kronor (+1,9 procent) år 2020 jämfört med år Internhyran höjs med 119 kronor/kvadratmeter år 2020 (+3,5 procent). Priset för lokalvård ökar till 336,0 kronor per kvadratmeter år 2020 (+1,0 procent). Inför år 2020 höjs lönekostnadspåslaget (LKP) med totalt 1,0 procentenhet för att finansiera ökade pensionsavgifter år I syfte att i högre utsträckning följa riksdagens beslut om arbetsgivaravgifter sänks nivån på lönekostnadspåslaget för personer födda mellan 1939 och 1954 samtidigt som nivån höjs för övriga åldersgrupper. I tabellen nedan redovisas de anslag som Umeå universitet tilldelas år 2019 samt prognos för Universitetet finansieras förutom anslag även med bidrag, avgifter och andra ersättning, samt finansiella intäkter (1 591 mnkr år 2018). Även medel för särskilda utgifter som finansieras via anslag 2:64 (t.ex. praktiknära forskning, kompletterande utbildningar, vidareutbildning av obehöriga lärare, medel för innovationskontor) tillkommer, samt ersättning enligt ALF- och TUA-avtalet. Eftersom beloppen för redovisas först i budgetpropositionen för år 2020 som regeringen presenterar 20 september 2019 finns det en osäkerhet om anslagens storlek. Tabell 1. Budgeterade anslag från regeringen 2019 samt prognos för (tusentals kronor). Anslag från regeringen för 2019 samt prognos för år (tkr) Budget Prognos Prognos Prognos Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp) Forskning och utbildning på forskarnivå Särskilda medel (anslag 2:65) Summa (exkl. ersättning för klinisk utbildning och forskning (anslag 2:66) Ersättning för klinisk utbildning och forskning (anslag 2:66), som avser läkarutbildning (ALF) respektive tandläkarutbildning (TUA) ingår inte i tabellen ovan. Tilldelning enligt regleringsbrev 2019 är tusen kronor. Föreliggande beslut, beträffande budget 2020 och ekonomisk plan , avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. särskilda medel), forskning och utbildning på forskarnivå, samt budgetramar för universitetsgemensamma funktioner vid Umeå universitet. I diagram 1 visas fördelning av budgetramar år till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket (UmUB), Universitetsförvaltningen (UF) och Övrigt universitetsgemensamt. I Universitetsförvaltningen ingår 12 enheter, och i Övrigt universitetsgemensamt ingår bland annat universitetsledning, Lärarhögskolans

18 Sid 11 kansli, företagshälsovård, m.m. Medel avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt forskning och utbildning på forskarnivå fördelas huvudsakligen till fakulteter och Lärarhögskolan. Medel avseende universitetsgemensamma funktioner finansieras via kostnadsfördelning till övrig verksamhet, främst fakulteter och Lärarhögskolan. Diagram 1. Fördelning av budgetramar år till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt (tusentals kronor). Budgetramarna för år 2020 har justerats i samband med budgetproposition 2019/20:1. Då justeringarna är marginella har inte ovanstående diagram uppdaterats. I bilaga 1, Sammanställning av fördelade anslag år 2020 till fakultetsnämnder, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen samt Övrigt universitetsgemensamt, redovisas en mer detaljerad sammanställning över de samlade anslagsmedel som verksamheterna vid Umeå universitet erhåller år 2020.

19 Sid Beslut beslutar, under förutsättning av riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2020 att fastställa ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4, att fastställa fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 5, att fastställa ramar för universitetsgemensamma funktioner i enlighet med avsnitt 6, att fastställa ramar för Internrevisionen i enlighet med avsnitt 6.1.6, att uppdra åt överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive revisionschef att besluta om fördelning av budgetram för Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, Övrigt universitetsgemensamt respektive Internrevisionen med beaktande av vad som anges under avsnitt 6. Det åligger överbibliotekarie, universitetsdirektör, respektive revisionschef att tillse att enheter inom respektive ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler, att uppdra åt fakultetsnämnderna att besluta om ramar till institutioner/motsvarande. Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutioner, arbetsenheter och centrum inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler, att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition för år 2020, att fastställa dokumentet Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan

20 Sid Inledning Som grund för budgetarbetet, och som utgångspunkt för verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå universitet, ligger visionen för Umeå universitet. fastställde den 3 april 2019 Vision för Umeå universitet. Visionsdokumentet inleds med avsnittet Det här är Umeå universitet där det bland annat framgår att universitetet är en kunskapsdriven organisation som kännetecknas av en genuin vilja att utvecklas, söka svar, ställa nya frågor och stärka positionen i vetenskapssamhället. Visionsdokumentet fortsätter med Umeå universitet i framtiden som är indelat i avsnitten Umeå universitet tar framtidsansvar, Kunskapsutveckling i samspel samt Konkurrens och stolthet. Visionsdokumentet utgör bas för en långsiktig verksamhetsplanering vid universitetet omfattande treårscykler. Inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning utifrån visionsdokumentet. Under varje år följs arbetet fortlöpande upp i dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och universitetsförvaltning. Under senare delen på våren 2019 kommer det för varje verksamhetsområde och utifrån verksamhetens förutsättningar att tas fram indikatorer i syfte att följa upp att universitetet utvecklas i riktning mot visionen. Verksamhetsplan för Umeå universitet år fastställs av rektor. Verksamhetsplanen innehåller universitetets övergripande uppdrag, vision och universitetsledningens särskilda prioriteringar för kommande år. Dokumentet Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan innehåller avsnitten Ekonomisk plan för år , Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Forskning och utbildning på forskarnivå samt Universitetsgemensamma funktioner. beslutar om budgetramar år 2020 samt preliminära ramar Utifrån detta beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning, övrigt universitetsgemensamt samt Universitetsbiblioteket för budgetåret Det finns flera faktorer som innebär osäkerheter vid upprättandet av budget för år 2020 och ekonomisk plan Vanligtvis brukar utgångspunkten vid beräkning av budget vara den senaste erhållna budgetpropositionen, för budget 2020 skulle detta vara budgetpropositionen för år Budgetpropositionen för år 2019 lämnades i november 2018 av den övergångsregering som Sverige hade i väntan på ny regering och innehåller betydande osäkerheter. Utgångspunkten för budget för Umeå universitet år 2020 har därför istället varit volymökningar angivna i budgetpropositionen för år 2018 justerat med aktuellt index. Utgångspunkter har även varit Vårändringsbudget för 2019 samt 2019 års ekonomiska Vårproposition. Regeringen kommer att lämna förslag till fördelning av medel år 2020 i budgetpropositionen för år 2020 som kommer 20 september ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget utifrån budgetproposition. Regeringens system för styrning av högskolan samt resurstilldelning har verkat under 25 år, även om det skett vissa förändringar över tid. Behovet av en översyn har påtalats vid flera tillfällen och regeringen tillsatte därför under 2017 en utredning för detta benämnd Styr- och resursutredningen (Strut). Styr- och resursutredningen lämnade sitt betänkande den 1 februari och betänkandet har skickats ut på remiss till bland annat lärosäten under våren Förslagen kan komma att påverka styrning inkl. budgetramar från och med tidigast år 2021 och framåt.

21 Sid Särskilda prioriteringar/nationella uppdrag och budget 2020 I tabell 2 visas universitetsledningens särskilda prioriteringar och deras koppling till budget Eftersom regleringsbrevet från regeringen för år 2020 delges universitetet först i december 2019, kan justeringar komma att ske. Med ordinarie anslag avses att hantering sker inom ramen för beviljat anslag på respektive organisatorisk nivå (universitetsgemensam, fakultetsgemensam/motsvarande samt institutionsgemensam/motsvarande) och att uppdraget prioriteras i verksamhetsplan på samtliga nivåer. Tabell 2. Särskilda prioriteringar och nationella uppdrag samt deras koppling till budget Särskild prioritering/nationellt uppdrag Koppling till budget 2020 Universitetsövergripande Jämställdhetsintegrering 1) Ordinarie anslag samt att medel avsätts till lika villkorsarbete från Umu-gemensamma satsningar 3) Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja Ordinarie anslag, avsnitt tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet 2) Reell kompetens 1) Ordinarie anslag samt överskjutande externa medel från Universitets- och högskolerådet (UHR) för tidigare projektperiod Rekryteringsmål för professorer 1) Ordinarie anslag Utveckling Curiosum (f.d. Umevatoriet och Sliperiet) 2) Medel avsätts i budget 2020, avsnitt 4.4 och Strategisk utveckling av Konstnärlig forskning 2) Ordinarie anslag inkl. särskilt avsatta medel, avsnitt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Antal helårsstudenter ALF 1) Ordinarie anslag för medicinsk fakultet, avsnitt Antal helårsstudenter TUA 1) Ordinarie anslag för medicinsk fakultet, avsnitt Kvalitetsförstärkning 1) Ordinarie anslag för berörda fakulteter, avsnitt Lärarutbildning i minoritetsspråk 1) Ingår i anslag 2:65 Särskilda medel, avsnitt 4.1 Utbildning i meänkieli och samiska 1) Ordinarie anslag för berörd fakultet, avsnitt Utbildningsutbud 1) Hanteras inom ramen för befintlig verksamhet och budget Utbyggnad av vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar samt förskollärar- och lärarutbildningar i enlighet med riksdagens beslut 1) Utveckla breddat deltagande inkl. utbildning för nyanlända samt kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för personer med forskarexamen 1) Kulturskolekliv, utveckling utbildning av relevans för kulturskolan 1) Utveckling av VFU i lärarutbildningen, försöks-verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar 1) Flexibla vägar in i läraryrket 1) Forskning och utbildning på forskarnivå Forskningsdatahantering 2) Praktiknära forskning samverkan skola och högskola 1) Ordinarie anslag för berörda fakulteter och anslaget ökas årligen från regeringen, avsnitt 4.1 och Ordinarie anslag samt särskilda anslag för nationella uppdrag (bl.a. anslag 2:64) enligt följande: KPU för personer med forskarexamen, utbildning för nyanlända (kompletterande utbildning till socionom, psykolog, lärare- och förskollärare och läkare samt kunskapsprov läkare) Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter Hanteras inom ramen för universitetsgemensamma medel inkl. utökning, avsnitt 6.1, samt ordinarie anslag, avsnitt Ingår i anslag 2:64 Särskilda utgifter Utveckling av forskningsinformation 2) Ordinarie anslag, avsnitt Förstärkt forskningsstöd 2) Ordinarie anslag inkl. utökning, avsnitt Utveckling Artificiell intelligens (AI), bl.a. Ordinarie anslag inkl. utökning, avsnitt 5.3.1, samt särskilda regeringsuppdrag 2) anslag för nationella uppdrag resp. externa medel (Wallenbergstiftelserna) 1) Nationella uppdrag som framgår av regleringsbrev för budgetåret ) Särskilda prioriteringar. 3) Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget för år 2020.

22 Sid Ekonomisk plan för år beslutade i februari år 2019 om reviderade ekonomistyrregler för Umeå universitet. Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut. Det är viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom Umeå universitet har kännedom om och tillämpar dessa ekonomistyrregler. En fortsatt viktig inriktning under åren är forskningsinfrastruktur, där målsättningen är att på ett resurseffektivt sätt öka nyttjande av forskningsinfrastrukturer och möjliggöra synergier mellan dessa samt att få en övergripande samordning av tillgängliga forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet samt även nationellt. Ansvarstagandet för forskningsinfrastruktur omfattar institutioner, fakulteter och universitetsgemensam nivå. Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Som en konsekvens av förbättrade förutsättningar för att ytterligare öka kvaliteten i forskningen förväntas externa forskningsmedel öka under åren För åren ska universitetet identifiera, värdera och hantera risker för att målen inte uppfylls samt risker för allvarliga eller återkommande regelöverträdelser. Detta sker till huvudsaklig del inom ramen för arbetet med värdegrund samt arbetet med intern styrning och kontroll Totala intäkter och kostnader år Umeå universitet redovisade år 2018 ett ekonomiskt överskott om 166 miljoner kronor. Överskottet motsvarar 3,9 procent av de totala kostnaderna år Av dokumentet Budget Umeå universitet år 2019, inkl. ekonomisk plan framgår att det ekonomiska resultatet för universitetet planerades vara +6 miljoner kronor år I tabell 4 på nästa sida återfinns Umeå universitets resultaträkning år 2018 samt budget för år

23 Sid 16 Tabell 4. Totala intäkter och kostnader år (miljoner kronor). Budget 2019 baseras på lämnade uppgifter i budgetunderlaget för Umeå universitet perioden Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 Procentuell differens Intäkter Anslag ,0% Avgifter, ersättningar ,8% Bidrag ,8% Finansiella intäkter ,5% Intäkter totalt ,3% Kostnader Personal ,6% Lokaler ,2% Övrig drift ,7% Finansiella kostnader ,5% Avskrivningar ,6% Kostnader totalt ,5% Årets kapitalförändring Myndighetskapital Under år 2019 är målet fortsatt att nyttja årets tilldelade resurser i betydligt högre grad än både år 2017 och Mer om detta framgår av avsnitt Ekonomiska åtgärder. År 2020 planeras att nyttja en liten del av tillgängligt myndighetskapital Analys för år Följande utvecklingstendenser beräknas för åren Utvecklingen inom fakulteter och institutioner/enheter kan uppvisa betydande skillnader jämfört med utvecklingen för hela universitetet. Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Umeå universitet beräknas år 2019 underskrida takbeloppet marginellt (med ca 1 miljoner kronor), vilket motsvarar 0,1 procent i jämförelse med takbeloppet. Takbeloppet beräknas öka år både p.g.a. beslutad utbyggnad och index. Forskningsanslag. För år 2020 innehåller budgetproposition år 2018 en preliminär utökning av forskningsanslaget med 7,5 miljoner kronor, förutom den årliga förändringen av index. För år 2021 är det svårt att bedöma utvecklingen mot bakgrund av att det troligen kommer att beslutas en ny forsknings- och innovationsproposition inför perioden Avgifts- och bidragsintäkter. Det är svårt att prognostisera avgifts- och bidragsintäkter för år Mellan år ökade avgifts- och bidragsintäkter med totalt 3 procent vid universitetet. Målet är att öka dessa intäkter årligen.

24 Sid 17 Kostnader. Personalkostnaderna ökade år 2018 med 1,8 procent jämfört med år För perioden prognostiseras personalkostnaderna fortsätta öka årligen. Kostnaderna för lokaler ökar årligen utifrån genomförda investeringar m.m. och målet är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Driftkostnaderna beräknas öka med ca 0,5 1,0 procent per år Kostnaderna för avskrivningar har ökat årligen under perioden År 2018 avtog ökningstakten något och förändringen mellan uppgick till 3 procent, ökningstakten bedöms ligga på ca 2 procent år 2021 och Projekttiden för Umeå universitets satsning på interaktiva miljöer löper ut Detta innebär att finansiering och förvaltning för universitetets interaktiva miljöer fr.o.m. år 2021 ingår i fakulteternas/motsvarande ordinarie anslagstilldelning. Umeå universitets myndighetskapital ökade år 2018 till 779 miljoner kronor. Målet är att i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Prognosen är att myndighetskapitalet minskar något för åren Myndighetskapital och ekonomiska åtgärder Myndighetskapital Umeå universitet har som mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. För år 2020 är intervallet 9 15 procent av årets kostnader. Samtliga organisatoriska nivåer utfärdar riktlinjer gällande myndighetskapital som underliggande nivåer är skyldiga att följa. Umeå universitet redovisade år 2018 ett överskott på 166 miljoner kronor. Överskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 779 miljoner kronor per Myndighetskapitalet motsvarar 18 procent av årets kostnader och överstiger därmed målsättningen att ligga i intervallet 9 15 procent Ekonomiska åtgärder Universitetet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Med detta och det växande myndighetskapitalet som bakgrund beslutade rektor i december 2018 om följande ekonomiska åtgärder: För fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek med myndighetskapital över 10 procent för verksamhetsgren Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 25 procent för verksamhetsgren Forskning och utbildning på forskarnivå, samt 10 procent för verksamhetsgren Övrig universitetsgemensam verksamhet, genomförs ett indrag till universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat. Rektor beslutar vilka strategiska satsningar indragna medel ska användas till. Modellen tillämpas från och med år 2019 och framåt där indrag kommer att göras året efter aktuellt bokslutsår.

25 Sid Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2020 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning har budgetramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå justerats. Dessa justeringar återfinns i separata gråmarkerade stycken i slutet av respektive avsnitt. beslutade den 11 juni 2019 att fastställa ramar enligt dokumentet Budget Umeå universitet 2020 inkl. ekonomisk plan , samt att uppdra åt rektor att fastställa fördelning av eventuella tillkommande eller avgående medel i budgetproposition för år Rektor fastställde justerade budgetramar (dnr: FS ) Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 Under anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. Nedan anges förändringar inför budgetåret 2020, angivna i budgetpropositionen för år Inför 2020 har utgångspunkten varit att den tidigare aviserade utbyggnaden fortsätter enligt plan. Belopp anges i 2020 års prisnivå om inget annat anges. Beräknad indexökning av anslag motsvarande 1,91 procent år 2020 (2019: 1,22 procent). Definitiv indexnivå fastställs först då riksdagen beslutar om budgetpropositionen för För år 2021 och 2022 baseras budgetramarna på preliminära beräkningar, osäkerheten är betydande. Anslaget beräknas minska med 0,4 miljoner kronor med anledning av den utbyggnad av högskolan som inleddes år Anslaget för Läkarprogrammet ökar med +2,4 miljoner kronor med anledning av den utbyggnad som inleddes år Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 88 helårsstudenter (HST), motsvarande 12,6 miljoner kronor. Anslaget för civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +3,0 miljoner kronor med anledning av den ingenjörssatsning som inleddes år Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 90 civilingenjörer (HST) och 33 högskoleingenjörer (HST). Totalt beräknas satsningen omfatta 12,3 miljoner kronor t.o.m. år 2023 för Umeå universitets del. Anslaget för civil- och högskoleingenjörsutbildningar, samt arkitektutbildningen ökar med totalt +2,4 miljoner kronor med anledning av den utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar som inleddes år Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 40 civilingenjörer (HST), 15 högskoleingenjörer (HST) och 20 arkitekter (HST). Totalt beräknas satsningen omfatta 8,33 miljoner kronor t.o.m. år Anslaget ökar med +1,3 miljoner kronor i och med att regeringen har bedömt att fler insatser krävs för att möta bristen på lärare och förskollärare (utbyggnad inleddes 2017). Fullt utbyggd beräknas satsningen omfatta 270 miljoner kronor, varav Umeå universitet beräknas erhålla 9,0 miljoner kronor totalt.

26 Sid 19 Anslaget för sommarkurser omfattar totalt 3,5 miljoner kronor fram t.o.m. år 2023 vilket motsvarar 45 helårsstudenter. Mot bakgrund av regeringens inriktning att lärosätena i första hand ska anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare, omfördelades 50 procent av erhållna medel 2018 till Lärarhögskolan (återstående 50 procent fördelades enligt budgetramarna för år 2018, d.v.s. i proportion till nuvarande fakultet/lärarhögskolans budgetram). Denna omfördelning av medel ingår även fortsättningsvis i budgetramarna för fakulteterna/lärarhögskolan. I tabellen nedan anges preliminär resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp och särskilda åtaganden att disponeras av Umeå universitet. Tabell 4. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 (tusentals kronor). RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH Budget 2020 Jmf med år 2019 Förändring AVANCERAD NIVÅ tkr tkr tkr % Takbelopp ,4% Särskilda medel (anslag 2:65) Decentraliserad läkarutbildning ,9% Övrig decentraliserad utbildning ,9% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet ,9% Lärarutbildning i minoritetsspråk ,9% Summa ,4% Eftersom Umeå universitet inte har erhållit förslag från regeringen på budgetramar för år 2020, har utgångspunkten varit angiven resurstilldelning för år 2020 enligt budgetproposition för år 2019 justerat med aktuellt index samt utökat anslag enligt vårproposition Denna utgångspunkt har även varit gällande för medel avseende särskilda åtaganden i tabellen ovan. Förslagna volymökningar för 2020, angivna enligt budgetproposition för år 2018, har antagits kommer att fullföljas enligt plan. För övriga utgångspunkter och antaganden inför budgetprocessen 2020, se avsnitt 2. Inledning. Samtliga belopp i tabellen ovan kan komma att justeras så snart uppgifter för år 2020 blivit kända. Särskilda medel (anslag 2:65) för decentraliserad läkarutbildning och övrig decentraliserad utbildning redovisas även under avsnitt För år 2020 erhåller Umeå universitet preliminärt bidrag till lektorat i samiska respektive Bildmuseet motsvarande totalt tusen kronor, varav 508 tusen kronor avser lektorat i samiska och tusen kronor Bildmuseet. Dessa medel fördelas till humanistisk fakultet. Preliminärt erhålls även tusen kronor till lärarutbildning i minoritetsspråken samiska och meänkieli. Dessa medel fördelas till Lärarhögskolan.

27 Sid 20 Justeringar utifrån budgetproposition 2019/20:1, beslutat av rektor I budgetpropositionen för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1) anges att Umeå universitets anslag år 2020 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är tusen kronor högre än de beräkningar som låg till grund för universitetsstyrelsens beslut den 11 juni I tabellen nedan anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp och Särskilda medel (anslag 2:65) att disponeras av Umeå universitet år Hela ökningen av anslag 2020 avser takbelopp i tabellen nedan. Anslaget för Särskilda medel har utökats med tusen kronor i och med att ändamålet för medel för kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet har ändrats fr.o.m. år 2020 och därmed flyttats från anslag 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål. I övrigt är posterna under Särskilda medel oförändrade i budgetpropositionen för 2020 och därmed också oförändrade i tabellen nedan, d.v.s. jämfört med den budget som universitetsstyrelsen fastställde 11 juni Tabell 4. Resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2020 enligt budgetproposition för budgetåret RESURSTILLDELNING UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH Budget 2020 Jmf med år 2019 Förändring AVANCERAD NIVÅ tkr tkr tkr % Takbelopp ,8% Särskilda medel (anslag 2:65) Decentraliserad läkarutbildning ,9% Övrig decentraliserad utbildning ,9% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet ,9% Lärarutbildning i minoritetsspråk ,9% Idébanksmedel Summa ,8% 4.2. Utveckling studentantal Antalet helårsstudenter inom grundutbildningsanslaget var år 2018 totalt , vilket var en minskning med 400 helårsstudenter ( 2,5 procent) jämfört med år Minskningen beror till betydande del på att Nya Ladok-systemet räknar terminstider enligt en annan modell jämfört med tidigare system. Mellan år ökade antalet helårsstudenter med 4 procent (+662 helårsstudenter) och år 2010 uppgick antalet till helårsstudenter, vilket är det högsta noterade antalet. Jämfört med år 2010 är utfallet år 2018 en minskning med totalt helårsstudenter ( 8,5 procent). Universitetet har under perioden årligen överskridit takbeloppet men år 2018 underskreds takbeloppet med 52,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,8 procent av takbeloppet. Den ackumulerade överproduktionen som universitetet får spara till kommande budgetår minskade därmed till 73,1 miljoner kronor (2018: 125,6 mnkr). Orsaken till underskridandet är dels ovan nämnda minskade utfall 2018, dels att universitetet inte ökat antalet helårsstudenter 2018 i enlighet med tilldelad budget. Inför år 2020 är det fortsatt viktigt att anpassa utbildningsvolymen till tillgängliga medel. Prognosen för år 2020 är att antalet helårsstudenter kommer att uppgå till , vilket är en ökning jämfört med prognosen för Umeå universitet prognostiseras ligga på takbeloppet år 2020.

28 Sid Fördelning av budgetramar till utbildning på grundnivå och avancerad nivå I tabell 5 visas totalram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sparande av helårsstudenter/helårsprestationer kan göras upp till en maximal nivå om 10 procent av takbelopp och innebär att lärosätet får en fordran på staten som regleras när lärosätet hamnar under takbeloppet. För att inte låsa upp framtida utrymme i alltför hög utsträckning, har universitetet sedan flera år tillbaka målsättningen att ha ett maximalt sparande. Därför innehåller ramen, liksom år , inget sparande år Umeå universitet har per ett sparande motsvarande 73,1 miljoner kronor, vilket är nära det tidigare målet om 70 miljoner kronor. Medel för utbildning inom ALF (läkarutbildning) respektive TUA (tandläkarutbildning), där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting, ingår inte i angivna budgetbelopp för utbildning. Inte heller medel som tilldelas universitetet via anslag för särskilda utgifter (anslag 2:64) Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan 2020 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan (LH) erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Avräkning vart tredje år införs från och med budgetåret 2020, d.v.s. avräkning efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen mellan fakultet och institution sker år 2019 och därefter år Syftet är att ge institutioner mer långsiktiga förutsättningar. Utgångspunkten är att avräkning mellan Umu-gemensam nivå och fakultet/lh också sker vart tredje år. Denna modellförändring begränsas dock med hänsyn till vad som anges under avsnitt Ekonomiska åtgärder. Enligt beslutat budgetdokument för år 2015 infördes gällande fördelningsmodell för grundutbildningsramar. Nedan framgår stegvis beskrivning av fördelningsmodellen, utifrån vilken tilldelningen till fakultetsnämnderna/lärarhögskolan har skett. 1. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens ( ) budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. De tre föregående årens budgetram viktas och utgör en årlig, rullande bas. En justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år mot bakgrund av att Lärarhögskolan de åren signalerade att de inte skulle använda hela budgetramen för respektive år och därför lät fakulteterna använda 4,0 miljoner kronor per år Inför 2019 skedde ingen utlåning till fakulteterna från Lärarhögskolans budgetram. 2. Budgetramen reduceras med exakt lika mycket medel som fördelas i budget 2019 utifrån kriterierna. Fr.o.m. budgetramarna för 2019 ingår enbart kriterierna Avancerad nivå och Internationalisering och reduceringen av medel avser därför enbart dessa båda kriterier. I budgetramarna för 2020 har freemovers exkluderats från kriteriet Internationalisering. Reduceringen baseras på respektive fakultets/lärarhögskolans andel av de medel som i budget de tre föregående åren (samt enligt viktning ) fördelades utifrån kriterierna till respektive fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 3. Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regleringsbrev och ersätts i enlighet med ALF-/TUA-avtalet.

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2020 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2021 2022 Typ av dokument: Plan Datum beslut universitetsstyrelse: Beslutad av: Giltighetstid: 2020-01-01 2020-12-31 Område: Ekonomi samt Styrning, planering

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016

Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Budget 2016 Justeringar utifrån budgetproposition 2015/16:1 utgiftsområde 16 inför år 2016 Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2016 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Budget 2017 Justeringar utifrån budgetproposition 2016/17:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2017 avseende utgiftsområde 16

Läs mer

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2019 2020 Typ av dokument: Regel Datum:, kompletterande beslut av rektor den 3 oktober Beslutad av: 2017 utifrån regeringens budgetproposition inför år

Läs mer

BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2019 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2020 2021 Typ av dokument: Regel Datum beslut universitetsstyrelse: Beslutad av: Giltighetstid: 2018-01-01 2018-12-31 Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet:

Läs mer

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018 2019 Fastställd av universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 Kompletterande beslut av rektor den 11 oktober 2016 utifrån regeringens budgetproposition

Läs mer

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET BUDGET 2018 UMEÅ UNIVERSITET INKL. EKONOMISK PLAN 2019 2020 Typ av dokument: Datum: Beslutad av: Giltighetstid: 2018-01-01 2018-12-31 Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter

Läs mer

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Sid 1 (11) Budget 2018 Justeringar utifrån budgetproposition 2017/18:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2018 avseende utgiftsområde

Läs mer

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet

UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet UGEM (UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER) AKTUELLA BUDGETFRÅGOR INFÖR 2019 Prefektträff Samhällsvetenskaplig fakultet 2018-03-13 ANDELEN GEMENSAMMA KOSTNADER I EN NATIONELL JÄMFÖRELSE Universitetsgemensamma

Läs mer

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan

Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan Budget Umeå universitet 2017 inkl. ekonomisk plan 2018 2019 Fastställd av universitetsstyrelsen den 2 juni 2016 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2017-01-01 2017-12-31

Läs mer

EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET

EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET EKONOMISTYRREGLER VID UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Datum: Beslutad av: Giltighetstid: Tills vidare Område: Ekonomi Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument: Ekonomistyrregler

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04471/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05638/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Umeå universitet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/03256/UH U2017/04221/UH U2017/05023/BS m.fl. Se bilaga 1 Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Umeå universitet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2019 SAMT BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2020 FS 1.3.2-425-19 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2019 och inleder

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION

ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- PLANERING 2020 2022 OCH BUDGET ÅR 2020 INSTRUKTION Typ av dokument: Instruktion Datum: 2019-02-20 Dnr: Dnr: FS 1.3.2-2515-18 Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid:

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/01169/UH(delvis) U2016/04187/UH Umeå universitet 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Umeå universitet

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2015

Anvisningar för budget inför år 2015 Anvisningar för budget inför år 2015 Fastställd av universitetsstyrelsen den 4 juni 2014 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2014-06-04 2014-12-31 Dnr: FS 1.3.4-698-14

Läs mer

Anvisningar för budget inför år 2014

Anvisningar för budget inför år 2014 Anvisningar för budget inför år 2014 Fastställd av universitetsstyrelsen den 5 juni 2013 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-06-05 2013-12-31 Dnr: UmU 200-874-13

Läs mer

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018

1. Rektors detaljbeslut i budget 2018 Sid 1 (7) 1. s detaljbeslut i budget 2018 1.1. Bakgrund Universitetsstyrelsen beslutade 2017-06-12 att fastställa Budget 2018 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2019 2020. Utifrån universitetsstyrelsens

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH 2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2019

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2019 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2019 Inkl. ekonomisk plan 2020 2021 och rektors detaljbudget 2019 Umeå universitet Dokumentets disposition Dokumentet innehåller tre delar där den första delen utgör Umeå

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04490/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05636/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI. Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden INFORMATIONSMÖTE 31 JANUARI Prefekter/föreståndare och Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PROGRAM Arbetsmiljö Prefektrunda Ny extern webb för UmU (Olof Malmberg) Bokslut 2017 + Inför Budget 2019 Aktuella

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017

Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2017 Fastställd av universitetsstyrelsen den 18 februari 2016 Typ av dokument: Anvisning Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2016-02-18

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2018-12-20 U2018/04274/UH U2018/04751/BS (delvis) U2018/04783/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende

Läs mer

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010.

Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2010. Bilaga 3 Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:6 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/03262/UH U2017/04166/UH U2017/05023/BS m.fl. Se bilaga 1 Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2018

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2018 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETS- PLANERING 2019 Dnr: FS 1.1-467-18 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar gäller verksamhetsuppföljning 2018 och

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018

ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Bilaga p 25 ANVISNINGAR FÖR UPPFÖLJNING 2017 OCH BUDGET- OCH VERKSAMHETSPLANERING 2018 Dnr: FS 1.3.1-391-17 Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2015/05895/BS (delvis) U2016/00971/UH m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2015/05867/UH(delvis) U2016/04189/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2014/07521/BS U2015/05895/BS m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Karolinska

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2011

Delårsrapport för januari - juni 2011 2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016 Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2016 Fastställd av rektor den 11 oktober 2016 Typ av dokument: Plan Beslutad av: Rektor Giltighetstid: 2016-09-01 2017-08-31 Dnr: FS 1.3.2-1773-16 Område:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04976,05013/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05956/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner Umeå universitet Rektor Dokumenttyp: BESLUT Datum: 2015-12-01 Dnr.: FS 1.3.2-1848-15 Sid 1 (5) Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III: 9 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04223/UH U2017/05023/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Linköpings

Läs mer

STRATEGISKA RÅD VID UMEÅ UNIVERSITET

STRATEGISKA RÅD VID UMEÅ UNIVERSITET STRATEGISKA RÅD VID UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Regel Datum: 2018-02-20 Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Organisation Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten Ersätter dokument:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04444/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05645/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Örebro universitet

Läs mer

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge 2017 samt planering Innehållsförteckning 1. Inledning.. 1 1.1 Tidplan för arbetet... 2 1.2 Rapporteringsmall inför år 2018... 3 1.3 Anvisningsfördelning... 3 2. Övergripande planeringsförutsättningar.. 4 2.1 Maximal nivå

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04190/UH Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Karolinska institutet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2018-12-20 U2014/07521/UH (delvis) U2015/05895/UH U2016/02926/UH (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2017/04212/UH U2017/04883/UH U2017/05023/BS m.fl. Se bilaga 1 Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Örebro

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2016 samt för budget- och verksamhetsplanering 2017. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2017. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Kallelse till ledningsråd

Kallelse till ledningsråd Kallelse till ledningsråd 2012-03-07, R2-014, kl 10.00 12.00 Ärenden 1. Information från ledningsgruppen 2. Synpunkter på planeringsdirektiv (bilaga 1) 3. Riktlinjer för nya arbetstidsavtalet 4. Riktlinjer

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet

Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet Beslut Dnr: 1-330/2015 2015-06-08 Sid: 1 / 6 Konsistoriet Preliminära planeringsförutsättningar och budgetram för statsanslagen för Karolinska Institutet 2016-2018 1. Inledning För att skapa förutsättningar

Läs mer

REGLER FÖR UMEÅ UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGS- INFRASTRUKTURER

REGLER FÖR UMEÅ UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGS- INFRASTRUKTURER REGLER FÖR UMEÅ UNIVERSITETS ÖVERGRIPANDE FORSKNINGS- INFRASTRUKTURER Typ av dokument: Regel 2017-05-30 (beslutsdatum) Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Ansvarig förvaltningsenhet: Forskning

Läs mer

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden

3. Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utgångsläge år 2018 samt planering för perioden Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Anvisningsfördelning... 1 1.2 Tidplan för arbetet... 2 1.3 Rapporteringsmall inför år 2019... 3 2. Övergripande planeringsförutsättningar 4 2.1 Maximal nivå på negativ

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:4 2015-04-16 U2015/2306/UH Utbildningsdepartementet Stockholms universitet Ekonomiavdelningen 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Stockholms universitet Riksdagen

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Göteborgs universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM (delvis) U2015/01523/UH U2015/03650/UH Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH 2017-06-09 Dnr V-2017-0513 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2018 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen för 2018 kommer

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH 2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014

Läs mer

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Luleå tekniska universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04463/UH U2016/05494/BS (delvis) U2016/05642/UH Luleå tekniska universitet 97187Luleå Regleringsbrev

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH 2018-06-11 Dnr V-2018-0467 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2019 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen lämnas normalt

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 UMEÅ UNIVERSITET

VERKSAMHETSPLAN 2019 UMEÅ UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2019 UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Regel Datum: Dnr: FS 1.3.1-1204-18 Beslutad av: Giltighetstid: 2019-01-01 2019-12-31 Område: Organisation Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten

Läs mer

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1585 Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 2017:28 Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Luleå tekniska universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Luleå tekniska universitet Regeringsbeslut III:12 Utbildningsdepartementet 2017-12-18 U2014/07521/BS (delvis) U2017/04276/UH m.fl. Se bilaga 1 Luleå tekniska universitet 97187Luleå Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Luleå

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/04408/UH m.fl. Se bilaga 1 Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2013

Delårsrapport för januari juni 2013 Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04191/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten

1 Anvisningar för budget år 2019, Medicinska fakulteten Sid 1 (11) 1 Anvisningar för budget år 2019, Dessa anvisningar inleder arbetet med s budget och resursfördelning inför år 2019. Universitetsstyrelsens anvisningar till fakulteterna inför budgetarbetet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2015/03560/SAM(delvis) U2015/03649/UH Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet Riksdagen

Läs mer

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lunds universitet

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut II:8 Utbildningsdepartementet 2019-06-27 U2019/02262/BS (delvis) U2019/02339/UH Lunds universitet Box 117 221 00 Lund Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lunds universitet

Läs mer

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Bokslut Lärarhögskolan 2014 Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:7 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03193/UH U2016/04411/UH U2016/04470/UH m.fl. Se bilaga 1 Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2018 UMEÅ UNIVERSITET

VERKSAMHETSPLAN 2018 UMEÅ UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2018 UMEÅ UNIVERSITET Typ av dokument: Regel Datum: Dnr: FS 1.3.1-1028-17 Beslutad av: Giltighetstid: 2018-01-01 2018-12-31 Område: Organisation Ansvarig förvaltningsenhet: Planeringsenheten

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/03821/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet Regeringsbeslut III:16 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05046/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05965/UH Örebro universitet 701 82 Örebro Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Örebro universitet

Läs mer

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr

- Universitetstandvården tkr - Undervisning och lärande tkr - Fakultetsnämnden tkr Beslut Dnr: 1-676/2018 2018-10-19 Sid: 1 / 1 Rektor Beslut om budgetramar för 2019 Efter tidigare beredning (18-10-16) beslutar rektor om fördelning av statsanslagen i enlighet med bifogat underlag och

Läs mer