på långa, okopplade löpskovlar i För lågtrycksturbiner 4 ABB Tidning 5/1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på långa, okopplade löpskovlar i För lågtrycksturbiner 4 ABB Tidning 5/1997"

Transkript

1 Optisk vibrationsmätning under drift på långa, okopplade löpskovlar i lågtrycksturbiner Med kombikraftverkens ökade popularitet blir det allt vanligare med stora lågtrycksångturbiner. Kraven på denna turbintyp ökar ständigt, t ex kapacitet för större varvtalsvibrationer, frekventare starter och högre kondensortryck. Den del av lågtrycksturbinen som utsätts för störst mekanisk påkänning är skovlarna i slutsteget. Beräkning av statiska spänningar och egenfrekvenser i centrifugalkraftfältet är sedan länge konventionell teknik. De stokastiska exciteringskrafterna vid dellast och vid förhöjda kondensortryck måste fortfarande bestämmas experimentellt. Med optisk mätteknik för skovelvibrationer kan detta genomföras utan allvarliga störningar av den normala driften i ett kraftverk. De mätningar som genomförts bekräftar att ABBs okopplade slutstegsskovlar lämpar sig även för de strängare krav som ställs vid drift i kombikraftverk. P å ångturbiner ställs mycket höga tillgänglighetskrav. För lågtrycksturbiner krävs revisionsintervall på upp till timmar. I sammanhanget fokuseras uppmärksamheten på löpskovlarna, eftersom dessa, på grund av sin storlek, utsätts för mycket stora mekaniska påkänningar []. ABB tillämpar sedan över 30 år okopplade löpskovlar i lågtrycksturbinernas slutsteg. Dessa skovlar utgör vanligen precisionssmidda komponenter av stål legerat med % krom. Skovelfötterna är frästa till en julgransliknande profil för säker infästning i axeln. Den mekaniska konstruktionen måste vara mycket noggrant utförd eftersom skoveln utsätts för oerhörda statiska och dynamiska krafter. Skoveln måste garantera säker drift vid alla önskade arbetspunkter och under alla tänkbara drifttillstånd. Den statiska påkänningen i centrifugalkraftfältet under inverkan av ångkrafterna kan med dagens beräkningsmetoder bestämmas med tillräcklig noggrannhet även i det komplexa området kring skovelinfästningen. Vad beträffar den dynamiska konstruktionen är det obligatoriskt att undvika skovelresonanser med de nedre självsvängningsformerna där stora amplituder kan Edwin Krämer Eric Plan ABB Kraftwerke AG uppstå. Här uppvisar konstruktionen med okopplade skovlar en betydande fördel i jämförelse med kopplade skovlar, eftersom frekvensberäkningen blir mycket enklare med de enklare randvillkoren. De enda kontakt-randvillkor som måste beaktas ligger i skovelinfästningen, och dessa har underordnad betydelse i fall av långa skovlar. Även då konstruktionen är sådan att ingen resonans uppstår kan det vid vissa arbetspunkter uppstå dynamiska påkänningar som inte kan försummas. Detta gäller t ex vid: Passage av kritiska varvtal: I samband med start och stopp av en turbin går det inte att undvika passage av kritiska varvtal med därav följande förhöjda vibrationsamplituder. Förhöjt kondensortryck: Den därmed ökade ångtätheten förstorar de stokastiska exciteringskrafterna. Mycket små volymströmmar: Under dessa villkor kan det uppstå felaktig anströmning och avlösning, med förhöjda stokastiska exciteringskrafter som följd. Mycket höga volymströmmar: Om skovlarna inte är tillräckligt styva kan det uppstå fladdervibrationer. Skovlarna vibrerar vanligen mest vid grundfrekvensen. Drift vid varvtal över eller under det normala området: Risken för drift nära ett kritiskt varvtal ökar. Problemet uppstår typiskt vid matning av svaga elektriska nät. Arbetsvillkor som de ovan beskrivna har under senare år blivit allt vanligare. Kombikraftverk startas och stoppas oftare än konventionella ångkraftverk. Vid drift med torrkyltorn och värmeavtappning blir volymströmmen och kondensortrycket i lågtrycksturbinen starkt beroende av omgivningstemperaturen. För att få ökad förståelse för vibrationsegenskaperna i slutstegskovlarna och för att förbättra beräkningsprogrammen är det nödvändigt att mäta skovelvibrationerna under normal drift i kraftverk. 4 ABB Tidning 5/997

2 Principen för OSS bygger på mätning av skillnaden mellan den tid som spetsen av en vibrerande skovel behöver för att passera en definierad periferisektor, och den tid som spetsen på en icke vibrerande skovel behöver. Mätningen sker med hjälp av två optiska sonder som är monterade i turbinkapslingen, längs den aktuella löpskovelradens periferi. Givarna skickar en laserstråle mot skovelspetsarna. Det reflekterade ljuset från skovelspetsarna tas emot av sonderna och vidarebefordras via fiberoptiska ledare till en mottagare (fotomultiplikator). Det tidsmässiga avståndet mellan de reflekterade ljuspulserna är ett mått på skovelns vibration. Med hjälp av ytterligare en signalgivare (Keyphasor) genereras varvtalet och en referenssignal som gör det möjligt att sammankoppla mätsignalerna med enskilda skovlar. De uppmätta tidsskillnaderna lagras i utvärderingsdatorn, analyseras och redovisas. Metoden tillåter såväl övervakning under drift som datalagring för senare detaljanalys. Föremål för mätningen De nedan beskrivna optiska mätningarna av skovelvibrationer har genomförts i ett amerikanskt kombikraftverk. Ångturbinen är en enkelströmmigt genomströmmad hög- och mellantrycksturbin med enkelt skal samt en dubbelströmmig lågtrycksturbin av typ ND34 3. Märkeffekten för ångturbinen ligger på 34 MW. Slutstegskovlarna är ca 880 mm långa. Efter slutsteget leds ångan nedåt till en kondensor. För kylningen av vattenkretsloppet används ett våtkyltorn. I samband med mätserien har ångturbinen körts vid de mest skilda arbetspunkter, dock framför allt i dellast. Avgörande för påkänningen av slutsteget är volymströmmen och ångtätheten vid utloppet från skovlarna. Därför har mätpunkterna i 4 lagts in i ett m /C ax -raster. Skovlarnas egenfrekvenser under drift Som tidigare nämnts konstrueras slutstegens löpskovlar resonansfritt med av- Okopplade slutstegsskovel i lågtryckssteget till en stor ångturbin. Sådana skovlar kan vara upp till 00 mm långa. Funktionsprincipen för det optiska mätsystemet OSS för skovelvibrationer Optiska givare Signalbehandling Optiskt system för mätning av Laser skovelvibrationer ABB började redan på 70-talet utveckla ett Fotomultiplikator optiskt system för mätning av skovelvibrationer (OSS) []. Systemet har kontinuerligt Referensgivare Förstärkare OSS förbättrats under årens lopp [3]. Den optiska metoden för mätning av Digitalisering skovelvibrationer kännetecknas av följande fördelar: Inga givare behöver monteras på roterande komponenter Samtliga skovlar i ett steg kan mätas Högre känslighet i jämförelse med mät- Signal Signal Tidsförskjutning Utvärdering Visualisering Lagring ning med elektromagnetiska givare ABB Tidning 5/997 5

3 M M Genomskärning genom hälften av en tvåflödes lågtrycksturbin på vilken optiska skovelvibrationsmätningar har genomförts 3 Optisk givare med hållare Genomskärning genom hälften av lågtrycksturbinen M Mätnivå Uppmätta arbetspunkter för den lågtrycksturbin som visas i 3 4 m Massaström C ax Axialhastighet vid utlopp Grün Kondensortryck 40 kpa 0kPa 0 kpa 5 kpa m C ax seende på de lägre egenfrekvenserna. Vid nykonstruktion av en skoveluppsättning har hittills egenfrekvenserna för enskilda skovlar mätts med hjälp av töjningsgivare och telemetrisk signalöverföring i en balanserings-testrigg. Samtidigt har en överföringsfunktion tagits fram för mätning i testrigg med stående våg, ett mätmoment som är obligatoriskt för varje okopplad skovel. Denna metod har utnyttjats i flera år, och kravet har varit att skovlarnas egenfrekvenser måste ligga utanför ett spärrområde som är fastställt med breda marginaler. Om marginalerna skulle utnyttjas, t ex för att öka varvtalsområdet, kan de enskilda skovlarnas frekvenser mätas direkt under drift på ett komplett skovelsteg. 6 ABB Tidning 5/997

4 3530 min min min min min min - A f Uppmätt frekvensspektrum för en slutstegsskovel vid lätt varierande varvtal 5 A Amplitud f Frekvens Dessutom kan överföringsfunktionen från testriggen för stående våg förbättras genom mätningar under drift, så att säkerhetsmarginalerna kan fastställas med större noggrannhet. Den tidssignal som erhållits vid mätningen av skovelvibrationer överförs till frekvensrummet via en Fourier-transform, och skovlarnas egenfrekvenser blir urskiljbara som signaltoppar. Genom sekundär avkänning med bara två givare omfattas alla egenfrekvenser i halva driftvarvtalsområdet. Utgående från den generella kunskapen om egenfrekvensernas ungefärliga värde är en utvärdering teoretiskt möjlig. Om signaltopparna emellertid ligger tätt intill varandra i det sammanpressade frekvensspektrumet eller om exciteringskrafterna är för små för att ge upphov till signaler som framträder ur bakgrundsbruset, är det i stället lämpligare att analysera signalerna vid något varierande varvtal. På grund av det olika antalet utbredningar för de olika egenfrekvenserna skiljer sig deras lägen i det sammanpressade frekvensspektrumet kraftigt, något som underlättar justering 5. Med hjälp av denna metod var det möjligt att entydigt identifiera de första fem betingade spridningen av inspänningsförhållandena i testriggen för stående våg. egenfrekvenserna för varje skovel. 6 visar Under alla omständigheter är spridningen fördelningen av de båda första egenfrekvenserna. En jämförelse med mätningen i testriggen för stående våg visar att spridningen av skovelfrekvenser under drift är betydligt mindre 7. Därav kan vi sluta oss till att de centrifugalkrafter som uppstår under drift minskar den tillverkningstillräckligt liten för att fullständigt täckas in i det idag tillämpade spärrområdet. Den höga kvaliteten i den optiska mättekniken framgår av 8. Vid små volymströmmar blir det ventilation (återcirkulation) i slutstegsområdet, varvid skoveltemperaturen stiger. Det är lätt att känna igen Lägen för de två första skovelegenfrekvenserna vid driftvarvtal 6 f Frekvens N Skovelspår 0 Hz 95 f f f 0 N ABB Tidning 5/997 7

5 skovelfrekvenserna som varierar på mot- 6 svarande sätt på grund av elasticitets- Hz 4 I II modulens temperaturberoende. Vid den beskrivna mätningen uppskattades frekvensupplösningen till 0, Hz. f S 0 4 Maximal spridning för skovelegenfrekvenserna i testriggen för stående våg samt under drift f S Maximal frekvensspridning Streckat Testrigg för stående våg I, II Första och andra egenfrekvensen Grön, röd Drift Uppmätt lastberoende för skovelegenfrekvenser f Frekvens (sammanpressat)... 5 Första till femte egenfrekvensen t Tid Rot Av generatorn avgiven effekt 7 8 Skovelvibrationer vid passage av kritiska varvtal Okopplade skovlar uppvisar flera fördelar i jämförelse med kopplade skovlar. Förutsättningen är emellertid att konstruktionen som helhet inte förstärker enskilda egenfrekvenser. Eftersom okopplade skovlar inte har några kraftiga dämpningsmekanismer, kan redan exciteringskrafter i storleksordningen % av de statiska krafterna ge upphov till höga svängningsamplituder vid passage av kritiska varvtal. Vid utvärderingen av mätningar på flera start- och stoppförlopp överlagrades de fem första egenfrekvensernas andelar på varandra så att den maximala dynamiska spänningen i skovelbladet kunde visas. Det visade sig att den maximala dynamiska påkänningen vid passage av det kritiska varvtalet bara var 3 gånger högre än den allmänna brusnivån 9 (vänstra delen). Såväl acceleration som utrullning av turbinen skedde därvid med normala hastighetsgradienter. Hz 3 Skovelvibrationer vid förhöjt mottryck För praktiskt taget alla långa slutstegss- 5 kovlar, oberoende av om de är kopplade eller okopplade, begränsas driftområdet uppåt av kondensortrycket. Skälet till detta är de ökande exciteringskrafter som f 4 är följden av ångans större täthet och de därmed ofta förbundna små volymströmmarna med ventilation i slutstegsområdet. För att klart avgränsa det maximala driftområdet för dessa lågtrycksturbiner har turbinen provkörts vid många arbets- t punkter karakteriserade av dellast och förhöjt kondensortryck. 8 ABB Tidning 5/997

6 Referenser [] Gyarmathy, G.; Schlachter, W.: On the design limits of steam turbine last stages. Internat. Conf. on Technology of Turbine Plant Operating with Wet Steam, 988. [] Roth, H.: Vibration measurements on σ p cond = 30 kpa p cond = 0 kpa min / m/s n C ax turbomachine rotor blades with optical probes. Joint Fluids Engineering Gas Turbine Conference, New Orleans, 980. [3] Bloemers, D.; Heinen, M.; Krämer, E.; Wüthrich, C.: Optische Überwachung von Turbinenschaufelschwingungen im Betrieb. SIRM-Tagung 995, Kaiserslautern. Uppmätt dynamisk belastning på en slutstegsskovel 9 σ Dynamisk belastning C ax Axiell hastighet vid utlopp n Varvtal p cond Kondensortryck Mätresultaten sammanfattas av (högra delen): 9 vid start som stopp, har bekräftat att okopplade skovlar är ett fullt godtagbart Vid bra vakuum (p cond < 0 kpa) är skovelvibrationerna, såväl vid mycket stora som vid mycket små axialhastigheter, försumbart små. Vid medelhögt vakuum (0 kpa < p cond < 30 kpa) krävs för kontinuerlig drift att en minsta axiell hastighet säkerställs, dvs att drift vid förhöjt kondensortryck utan problem är möjligt under förutsättning av god genomströmning i slutsteget. Vid dåligt vakuum (p cond > 30 kpa) rekommenderas alternativ för de förhöjda krav som ställs på lågtrycksturbiner i kombikraftverk. Om en viss minsta axiell ånghastighet inte underskrids och en god genomströmning av slutsteget följaktligen är säkerställd, kan dessa skovlar drivas till ett vakuum på 30 kpa. Tack vare skovlarnas styva konstruktion tillåts drift vid massaströmtätheter klart över 0 kg/sm. Fördelen för kraftbolaget ligger i huvudsak i den högre tillgänglighet som är följden av den höga driftflexibiliteten. inte kontinuerlig drift. De experimentellt fastställda maximala spänningsamplituderna ligger visserligen fortfarande långt under hållfasthetsvärdena för kontinuerlig vibration av skovelmaterialet, men de bör av brottsmekaniska skäl undvikas vid ogynnsamma randvillkor. Målet högre tillgänglighet Omfattande mätningar vid olika arbetspunkter och olika kondensortryck, såväl Författarnas adress Edwin Krämer Eric Plan ABB Kraftwerke AG CH-540 Baden Fax: +4 (0) ABB Tidning 5/997 9

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik

MASTER'S THESIS. Avståndskamera för utomhusbruk. Mats Hägg. Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 2000:317 MASTER'S THESIS Avståndskamera för utomhusbruk Mats Hägg Civilingenjörsprogrammet Elektroteknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Signalbehandling 2000:317 ISSN: 1402-1617 ISRN: LTU-EX--00/317--SE

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Mätteknik för koldioxidutsläpp

Mätteknik för koldioxidutsläpp Peter Lau, Lennart Gustavsson, Bertil Magnusson, Gunn-Mari Löfdahl Mätteknik för koldioxidutsläpp principer och kostnader för övervakning inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter för koldioxid

Läs mer

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator

Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator VTI notat 7-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Realtidsvisualisering av ögonrörelser i simulator Utveckling och implementation Mikael Nordenrot Förord Föreliggande projekt har genomförts

Läs mer

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement

PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement KTH Syd, Campus Haninge MYDATA automation AB PSD-lasermätning PSD-lasermeasurement Examensarbete 10 poäng i elektroteknik med inriktning mot systemkonstruktion Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Lars

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Möjligheter och hinder för ökad implementering Small-scale wind turbines mounted on buildings in the urban environment Possibilities and barriers for

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid

Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid Handbok i materialstyrning - Del E Bestämning av säkerhetslager E 13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars täcktid All materialstyrning är förknippad med osäkerheter av olika slag. Det kan gälla osäkerheter

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Grundprinciper för pumpteknik

Grundprinciper för pumpteknik Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet

Läs mer

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig

Förenklad GDP. God Desinfektion Praxis. Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Förenklad GDP God Desinfektion Praxis Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Steg 1: Barriärhöjd...

Läs mer

Trätorn Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö?

Trätorn Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö? Trätorn Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö? Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2011:1 Anders Angantyr och Daniel Hägerby Oktober 2011 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik

Läs mer

Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO

Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO UPTEC-ES13012 Examensarbete 30 hp Juni 2013 Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO Maja Lundbäck Abstract Validering av vattenkraftmodeller i ARISTO Validation of hydropower models in ARISTO Teknisk-

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck 2005:107 CIV EXAMENSARBETE Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck OLLE PENTTINEN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Rymdteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för rymdvetenskap 2005:107

Läs mer

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 --

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Vindkraft i skog Produktionsförutsättningar och externa faktorer Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Sammanfattning År 2002 sattes ett planeringsmål upp för att öka andelen förnyelsebar energi i Sverige.

Läs mer

Optimering av startluftskam för W32 motorer

Optimering av startluftskam för W32 motorer Optimering av startluftskam för W32 motorer Sami Horttana Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik Vasa 2015 EXAMENSARBETE Författare: Utbildningsprogram

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Sammanställd av Åsa Elmqvist TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik samt Elektroteknik DAVID

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav Boverket Byggkostnadsforum Bostäder och nya ljudkrav Bostäder och nya ljudkrav Boverket september 2007 Titel: Bostäder och nya ljudkrav. Utgivare: Boverket september 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck:

Läs mer