SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET"

Transkript

1 UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION Göteborg Sweco Infrastructure AB ra01s Anders Mattsson Uppdragsnummer SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 2 Godsslag 2 3 Beskrivning av gods i hamnar Karlstads hamn Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg och Trollhättan Övriga hamnar Gruvön Skoghall Hönsäter Total godsvolym 11 4 Volym för olika godsslag Oljeprodukter Bulkgods Styckegods Trävaror Massaved Massa och papper Kemiska produkter Containers 20 5 Volym för olika godsslag Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Trollhättan Övriga hamnar Gruvön Åmål Skoghall Hönsäter 22 6 Anlöp, fartygsstorlekar och laster Anlöp Fartygsstorlekar Last i de olika hamnarna Analys av varifrån fartygen kommer och vart de går (origindestination) Olja och andra flytande produkter Bulkgods Styckegods Trävaror 27 SWECO AB (publ) II

3 6.4.5 Massaved Massa och papper Kemiska produkter 28 7 Möjliga scenarion Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar Troligt scenario Maximalt scenario för tidsperioden Fartygsstorlek, laststorlek och transportmönster i framtiden Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar Fartygsstorlekar Laststorlekar Origin-Destination 38 9 Transport över andra hamnar än de i Vänern Utgångsdata för beräkningar av kostnader för sjötransporter Kostnader för sjötransporter Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar 46 III

4 1 Inledning Utredningen avser att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad slussarna i i jämförelse med att någon utbyggnad inte sker och att den kommersiella trafiken genom slussarna upphör Slusskamrarna i kommer vid utbyggnaden att få nedanstående dimensioner: Längd 135 m Bredd 16,5 m Djup 5,4 m Det finns fem större hamnar i Vänern, Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Dessa hamnar ingår i Vänerhamn AB. I övrigt finns flera andra hamnar i Vänern oftast förbundna med industrier såsom Gruvön med Billerud och Skoghall med Stora Enso. Andra hamnar är Hönsäter, Mariestad och Åmål. Hamnarna har på senare tid varit inriktade på att ta hand om behovet från industrierna i upplandet och för att betjäna jordbrukssektorn. Den totala godsvolymen över de fem hamnarna i Vänerhamn har avtagit från drygt 3,3 Mt år 1993 till ca 1,6 Mt år 2008, se Diagram 1. Uppgifterna härrör från SWECOs tidigare insamlade statistik, statistik från Vänerhamn för 1990-talet samt detaljerad statistik från Vänerhamn för de senaste 10 åren. Godsvolymen över övriga hamnar i Vänern visar dock en stigande tendens från ca 0,3 Mt år 1993 till ett högsta värde om ca 0,9 Mt år Den totala volymen över hamnarna i Vänern avtar dock kraftigt från ca 3,6 Mt år 1993 till ca 2,4 Mt år SWECO AB (publ) 1 (46)

5 Diagram 1 Godsvolym över hamnar i Vänern Hamnar i Vänern, Volym Totalt Vänerhamn Totalt Övriga hamnar Totalt Alla hamnar Volym, t Godsslag Statistiken från Vänerhamn är detaljerad avseende de typer av gods som hanterats i de olika hamnarna. För att renodla bedömningen av godset över olika hamnar har nedanstående huvudgrupperingar avseende godsslag använts: Oljeprodukter Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter med underrubrikerna Massaved och Massa och Papper Kemiska produkter I oljeprodukter ingår raffinerade produkter som diesel och bensin samt även metanol. Bulkgodset är gods som transporteras löst i fartygens lastrum och som huvudsakligen lossas eller lastas med kran utrustad med gripskopa. En mängd olika produkter faller under denna rubrik såsom: 2 (47)

6 Jordbruksprodukter som gödning, fodervaror och spannmål Kol och koks Olika malmer som zink- och blyslig Flis Gatsten Skrot Olika industriråvaror och produkter som kvartsit, malmer och ferrolegeringar Urea Salt Styckegodset omfattas av gods i containers samt järn och stål, tackjärn m.m. Trävaror exporteras huvudsakligen i buntar. Endast virke till bortre Asien samt Afrika transporteras i containers Massaved kommer som bulk oftast från andra sidan Östersjön. Fartygen utgjordes tidigare av enkla ryska fartyg men idag transporteras massaveden oftast i modernt bulktonnage. Massa och papper går ofta i containers men transporteras även som styckegods som lastas med kran. Kemiska produkter slutligen oftast i flytande form utgörs ofta av industriråvaror eller industriprodukter. Exempel på dessa produkter är vattenglas och animaliskt fett. 3 Beskrivning av gods i hamnar De befintliga slusskamrarna i har en längd av 89 m, en bredd av 13,4 m och ett djup av 5,4 m, vilket tillåter fartyg med en största längd av ca 88,5 m. en största bredd av 13,2 m samt ett maximalt djupgående av 5,4 m att nå Vänern. 3 (47)

7 3.1 Karlstads hamn Sjögodsvolymen har under en följd av år avtagit från totalt ca t år 1992 till ca t år 2008, se Diagram 2. Den största volymen har utgjorts av oljeprodukter som minskade från ca t år 2003 till ca t år En topp inträffade dock år 2000 med en total oljevolym av ca t. En annan stor vara är skogsprodukter som fallit från ca t under början av 90-talet till ca t år Trävaror har haft en stor volym, ca t under år 1991 och 1992 för att minska till under t förra året. Diagram 2 Godsvolym över Karlstad, Karlstad, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter Kem. produkter Sammanfattningsvis gäller att Karlstads hamn idag främst hanterar oljeprodukter och skogsprodukter. Den sjöburna godsvolymen över hamnen har minskat kraftigt. Under år 2008 utgjorde importgodset 43 % av godsmängden under, medan exportgodset uppgick till 57 %. 4 (47)

8 3.2 Kristinehamn Liksom för Karlstads hamn har godsvolymen över Kristinehamn minskat i hög grad. Den totala volymen som under 1988 uppgick till ca t minskade till ca t under år 2008, se Diagram 3. Diagram 3 Godsvolym över Kristinehamn, Kristinehamn, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter Kem. produkter Oljeprodukter var under tiden fram till 1990-talet den största varan, som högst ca 0,19 Mt år 1988 för att därefter minska till ingenting från och med år Trävaruexport utgör idag den största volymen med t/år. Denna export varierar dock kraftigt från en största volym av ca t år Likaledes har volymen av skogsprodukter varit stor, ca t år 1996 för att därefter falla till ca t år Hamnen hanterar även en del bulkgods, ca till t under senare år. Bulkgodset utgörs främst av spannmål och urea vardera med t/år. Under år 2008 utgjorde importgodset 34 % av volymen, medan exportgodset var 66 %. 5 (47)

9 3.3 Otterbäcken Otterbäcken är en hamn som nästan enbart hanterar bulkgods, se Diagram 4. Den totala godsvolymen har varit något ökande från 1994 då ca t gick över Otterbäcken till ca t år Diagram 4 Godsvolym över Otterbäcken, Otterbäcken, Volym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Den största mängden gods kommer från en bly- och zinkgruva i Zinkgruvan. Under senare år har blyslig och zinkslig som kommer därifrån uppgått till i genomsnitt ca 0,18 Mt/år. Tendensen för detta gods är att volymen är svagt ökande. Enligt årsredovisningar från Lundin Mining som äger gruvan kommer den att användas i ytterligare ca 15 år då de beräknade reserverna bedöms ha tagit slut. Betydande mängder glasskärv, ca t/år samt salt, ca t/år, och bränd kalk, ca t/år går även över hamnen. Import- och exportgodset uppgick till 14 respektive 86 % av godsvolymen under år Otterbäcken är alltså en typisk exporthamn. 6 (47)

10 3.4 Lidköping Även Lidköping är en hamn för nästan enbart bulkgods, se Diagram 5. Den totala godsvolymen över hamnen har minskat något från ca t år 1993 till ca t är Minskningen beror huvudsakligen på att oljehanteringen som år 1993 uppgick till ca t har reducerats till mindre än t år Diagram 5 Godsvolym över Lidköping, Lidköping, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Det är främst två stora grupper av bulkgods, jordbruksprodukter och kol-koks, som är intressanta. De förstnämnda som omfattar fodervaror, gödning och spannmål har minskat något från ca t år 2003 till t år Godsvolymen för dessa produkter har dock varierat kraftigt för 10-årsperioden , mellan ca och t/år. Variationen kan eventuellt bero på skiftande skördeutfall. Lidköpings hamn är en stor lossningshamn för kol och koks. Importen av dessa varor har varit något stigande från ca t år 1998 till ca t år Andra större bulkgodsvolymer hanteras över hamnen som anorthosit, som är en bergart, och gipssten. Mängderna uppgick till ca respektive t under förra året. 7 (47)

11 Importen uppgick år 2008 till 63 % av godsvolymen, medan exportgodset utgjorde 37 % 3.5 Vänersborg och Trollhättan Hamnarna i Vänersborg och Trollhättan har behandlats gemensamt eftersom de ligger nära varandra och att godsflödet över Trollhättan idag är försumbart. Godsvolymen över dessa hamnar har minskat mycket kraftigt från en maximal volym om ca t år 1993 och 1994 till ca t år 2008, se Diagram 6. Under de senaste åren har inget gods gått över Trollhättans hamn. Diagram 6 Godsvolym över Vänersborg och Trollhättan, Vänersborg+Trollhättan, Godsvolym, ton Totalt Bulkgods Styckegods Kem. produkter Det är huvudsakligen bulkgods som hanteras i dessa hamnar. Från en bulkvolym om ca t år 1993 och 1994 minskade volymen till ca t år Bulkgodset utgörs främst av koks och ferrolegeringsprodukter med en volym för år 2008 av ca respektive t. I övrigt utgjordes bulkgodset av industriråvaror. Huvudsaklig nyttjare av Vänersborgs hamn är Vargön Alloys. 8 (47)

12 3.6 Övriga hamnar Övriga nedan beskrivna hamnar i Vänern med relativt stora godsvolymer är: Gruvön Skoghall Hönsäter Dessa hamnar ingår inte i Vänerhamn AB som dock är verksamt i hamnarna. Vidare finns hamnar i Mariestad, Åmål, Säffle och Älvenäs. Detaljerad godsstatistik från Övriga hamnar föreligger enbart för perioden Gruvön Hamnen i Gruvön är en ren industrihamn för Billeruds AB. Godsvolymen har ökat från ca t år 2001 till som maximalt ca t år 2007, se Diagram 7. Under år 2008 minskade volymen till ca t. Diagram 7 Godsvolym över Gruvön, Gruvön, Volym ton Totalt Olja Trävaror Massaved Skogsindustri Under de senaste ca åtta åren har godsvolymen huvudsakligen utgjorts av massaved med en största volym om ca t år Denna volym har därefter minskat till ca t år (47)

13 Hamnen lastar även ut trävaror med en ganska konstant volym om ca /år. Massa och papper exporteras också med en genomsnittlig omsättning om ca t/år. Hamnen tar in oljeprodukter om t/år. Över Gruvön importerades 77 % av volymen under år 2008, medan 23 % exporterades Skoghall Skoghalls hamn nyttjas främst av Stora Enso för att ta in industriråvaror och oljeprodukter. Under första hälften av 2000-talet omsatte hamnen ca t/år vilket under senare hälften av årtiondet minskat till ca t/år, se Diagram 8. Diagram 8 Godsvolym över Skoghall, Skoghall, Volym ton Totalt Olja Bulk Kemiska produkter Bulkgods som salt och magnetit har den största volymen, varierande från ca t år 2002 till ca t år De lossade oljeprodukterna har även minskat från ca t år 2003 till ca t år Kemiska produkter har dock ökat under de senaste åren till ca t förra året. Skoghall är en typisk importhamn med en ankommande mängd av 96 % av volymen under år (47)

14 3.6.3 Hönsäter Hönsäters hamn i östra Vänern är huvudsakligen en hamn för bulkgods. Den totala godsvolymen är avtagande och minskade från t år 2001 till t förra året, se Diagram 9. Under 2006 var omsättningen nere på ca t. Diagram 9 Godsvolym över Hönsäters hamn, Hönsäters hamn, Volym ton Totalt Bulk Under det år 2008 hanterades främst fodervaror med en volym av ca t. Bentonit är också en stor produkt med omsättningen ca t år Vidare hanteras grus, ca t år Övriga icke specificerade varor har karakteriserats som styckegods. Volymen av dessa var under några år i mitten av 2000-talet relativt låg, från 15 till t. Efter år 2006 *synes denna hantering ha upphört År 2008 importerade Hönsäter 73 % av godsvolymen. Exportandelen uppgick till 27 %. 3.7 Total godsvolym Under år 2008 uppgick den totala godsvolymen över hamnarna i Vänern till ca t. Uppdelningen av gods på de olika hamnarna redovisas i Tabell 1. I denna tabell visas även ungefärlig uppdelning av inkommande respektive 11 (47)

15 utgående volym för varje enskild hamn samt även den totala fördelningen för samtliga hamnar. Tabell 1 Fördelning av gods mellan hamnar och fördelning mellan inkommande respektive utgående gods Hamn Godsvolym, t Inkom. gods, % Utg. gods, % Inkom. gods, t Utg. Gods, t Karlstad 358, ,9 204,1 Kristinehamn 222, ,80 147,0 Otterbäcken 346, ,5 298,0 Lidköping 468, ,6 46,7 Vänersborg 113, ,4 41,9 Gruvön 546, ,0 125,8 Skoghall 143, ,8 5,7 Hönsäter 31, ,6 24,3 Summa Godvolymen över Åmål har inte medtagits i beräkningen men bedöms inte ha någon betydelse för fördelningen av godset. Av Tabell 1 framgår att under 2008 uppgick den inkommande godsvolymen till ca 60 % av den totala volymen medan den utgående var ca 40 %. De fyra största importhamnarna är: Skoghall Lidköping Gruvön Vänersborg De tre största exporthamnarna är: Otterbäcken Kristinehamn Karlstad 12 (47)

16 4 Volym för olika godsslag 4.1 Oljeprodukter Oljeprodukterna över hamnarna i Vänern har minskat mycket kraftigt sedan början på 1990-talet, se Diagram 10. Diagram 10 Oljeprodukter, volym Olja, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Av diagrammet framgår att volymen oljeprodukter var ganska konstant mellan 1981 och 1995 med ca t/år. Därefter minskade volymen till ca t år Inte bara Vänerhamns hamnar tog in olja utan även övriga hamnar som Skoghall. Dagens volym över denna hamn är dock liten. Hela volymen olja är inkommande gods. 13 (47)

17 4.2 Bulkgods Volymen bulkgods har varit ganska konstant under senare år, se Diagram 12. Diagram 12 Bulkgods, volym Bulkgods, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar En viss minskning har dock skett. Denna reduktion är dock marginell och uppgår till enbart ca 0,5 % per år. Av bulkgodset var under år 2008 ca 63 % inkommande och ca 37 % utgående gods. 14 (47)

18 4.3 Styckegods Styckegodsvolymen har minskat betydligt under perioden , från ca t år 1983 till ca t år2008, se Diagram 13. Diagram 13 Styckegods, volym Styckegods, ton 100 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Under senare år har en del styckegods tagits in över Skoghall. Minskningen av styckegodsvolymen uppgår till ca 3,5 % per år. Under år 2008 inkom ca 45 % av styckegodsvolymen, medan ca 55 % var utgående. 15 (47)

19 4.4 Trävaror Statistiken för trävaror visar mycket stora variationer, se Diagram 14. En topp om ca t nåddes år 1992 för att därefter sjunka till ingenting under åren Tendensen har varit fallande under de fem senaste åren. Diagram 14 Trävaror, volym Trävaror, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Trävaror går även ut över Gruvön med ca t/år. Hela volymen trävaror bedöms vara utgående. 16 (47)

20 4.5 Massaved Under de senaste nio åren har importen av massaved uppgått till i genomsnitt ca t/år, se Diagram 15. Diagram 15 Massaved, volym Massaved, ton 300 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Under år 2000 importerade Karlstad ca t massaved. Under andra år på 2000-talet har dock importen varit lägre för att år 2008 vara nere i ca t i denna hamn. Massaved i små volymer har även gått över Kristinehamn. Den största mottagaren av massaved är Gruvön med upp till ca t år Som synes har volymen varierat kraftigt. Alla massaved var inkommande. 17 (47)

21 4.6 Massa och papper Volymen av cellulosaprodukter har varierat kraftigt, se Diagram 16. Under de senaste fyra åren har exporten över hamnarna i Vänern vuxit betydligt. Diagram 16 Cellulosaprodukter, volym Massa och Papper, ton 150 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Gruvön exporterar papper och massa. Volymen har uppgått till i genomsnitt ca t/år. Under år 2008 gick samtliga skogsindustriprodukter på export. 18 (47)

22 4.7 Kemiska produkter Volymen av kemiska produkter har varierat mycket kraftigt, se Diagram 17. Att så syns vara fallet kan bero på att statistiken ibland rubricerat kemiska produkter som bulkgods. Diagram 17 Kemiska produkter, volym Kemiska produkter, ton 100 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Bland övriga hamnar är det Skoghall som är mottagaren. Under de senaste åtta åren kan urskiljas en viss ökning av volymen. När det gäller kemiska produkter bedöms att ca 55 % var import medan 45 % utgjordes av export. 19 (47)

23 4.8 Containers Det synes som om hanteringen av sjöburna containers har reducerats i mycket stor utsträckning under de senaste 20 åren, se Diagram 18. Vänerterminalen i Karlstad hanterar dock en betydande mängd landbundna containers. Diagram 18 Container, volym Containers, TEU Totalt Vänerhamn Tidigare gick containers huvudsakligen över Karlstad. Under senare år har hanterats i Kristinehamn. Under de senaste två åren har dock inte några containers gått över denna hamn. 20 (47)

24 5 Volym för olika godsslag En kortfattad beskrivning av hamnarna i Vänern redovisas nedan med tonvikt på djup i farled och vid kajer. 5.1 Karlstad Farleden in till Karlstads hamn tillåter ett djupgående på fartyg om 5,3 m. Samtliga pirer och kajer i Oljehamnen och Yttre hamnen har ett vattendjup av 6,0 m vilket ger ett tillåtet djupgående för fartygen om minst 5,3 m. Den totala kajlängden med detta vattendjup är 910 m. En av kranarna i Karlstad kan lyfta containers, 40 fot, med en utliggning som motsvarar de fartygsbredder som kan bli aktuella vid utbyggnad av Trollhätte kanal. 5.2 Kristinehamn Farleden till hamnen tillåter fartyg med ett djupgående av 5,3 m. Oljehamnen har ett djup av 6,0 m medan kajerna i Yttre hamnen och betongkajen har ett minsta djup av 5,7 m. Fartyg med djupgående av 5,3 m kan därför nyttja hamnen. De djupare kajerna har en sammanlagd längd av 650 m. Även Kristinehamn förfogar över en kran som kan lyfta 40 fots containers. Utliggningen är dock inte tillräcklig för fartyg med bredder större än ca 14 m. 5.3 Otterbäcken Farleden in till Otterbäckens hamn tillåter ett djupgående av 5,1 m. Kajerna med en längd av 450 m har ett minsta djup av 5,5 m vilket tillåter fartyg med djupgående av 5,1 m. 5.4 Lidköping Leddjupgåendet in till Lidköping är 5,3 m. Flertalet kajer i hamnen med längden ca 960 m har ett djup av 5,7 m vilket tillåter ett djupgående av 5,3 m. Under år 2008 importerades 90 % av godsvolymen. 10 % av volymen exporterades. Lidköping är alltså en importhamn. 21 (47)

25 5.5 Vänersborg Djupgåendet i farleden till Nya hamnen uppgår till 5,3 m. En betongkaj med längden 220 m har ett djup av 5,7 m. 5.6 Trollhättan För Trollhättan är tillåtet djupgående i farleden, 5,3 m. I Stallbackahamnen finns en 167 m lång kaj med vattendjupet 5,7 m. Även andra kajer finns som är kortare än 80 m med djupet 5,7 m. 5.7 Övriga hamnar Av de övriga hamnarna i Vänern beskrivs endast nedanstående större som fortfarande är i kommersiell drift: Gruvön Åmål Skoghall Hönsäter Gruvön Farledsdjupgåendet in till Gruvön är 5,3 m. Tre pirer med en total längd av 220 m har djupet minst 6,3 m Åmål Farleden till Åmåls hamn tillåter ett djupgående av 5,3 m. Djuphamnen med en kajlängd av 90 m har ett djup av 5,7 m. Oljebryggan har samma djup Skoghall I farleden till Skoghall är tillåtet djupgående 5,3 m för torrlastfartyg, medan djupgående till Oljekajen är 4,6 m. Saltkajen med längden 80 m har djupet 5,5 m. Oljekajen har ett djup av 5,0 m Hönsäter Tillåtet djupgående i farleden till Hönsäter är endast 3,9 m. Den befintliga kajen med en längd av 145 m har ett djup av 4,2 m. 22 (47)

26 6 Anlöp, fartygsstorlekar och laster 6.1 Anlöp Med Vänerhamns statistik som underlag har antalet anlöp till hamnarna i Vänern analyserats för den senaste 12-årsperioden. I statistiken ingår förutom anlöp till de fem hamnarna som idag ingår i Vänerhamn även anlöp till övriga hamnar i Vänern. Anlöpen till samtliga hamnar har jämförts med fartygspassagerna förbi Klaffbron i. Anlöpen till hamnarna i Vänern har minskat under den senaste 12- årsperioden, se Diagram 19. Diagram 19 Anlöp till hamnarna i Vänern under Anlöp hamnar i Vänern och fartygspassager till Vänern Anlöp till hamnar i Vänern Sjöfartsverket, passager Klaffbron I diagrammet har även lagts in de senaste 12 årens passager för kommersiella fartyg förbi Klaffbron Trollhättan. Det bör noteras att två passager motsvarar en resa till Vänern. Det framgår klart att antalet hamnanlöp någorlunda följer fartygspassagerna förbi Klaffbron. Dock har förhållandet mellan hamnanlöp och resor till Vänern minskat något under perioden , från ca 1,45 till ca 1,15, vilket motsvarar en minskning med ca 2 %/år. Detta visar att tidigare var det flera fartyg som anlöpte mer än en hamn per resa till Vänern än vad fallet är idag. Dock anlöper fortfarande en del fartyg mer än en hamn per reas till Vänern. 23 (47)

27 6.2 Fartygsstorlekar Under februari, mars och början på april 2009 har ankomstlistor för fartyg till hamnarna i Vänern analyserats. I dessa listor anges fartygsnamn, ankomstdatum samt i många fall vilken hamn fartyget kommer ifrån och till vilken det ska gå. Med SWECOs fartygsdatabas och undersökningar på Internet som underlag har fartygens storlek i dwt beräknats på alla fartyg under den undersökta perioden. Medelstorleken under denna tid för fartygen till de olika hamnarna har beräknats. Tidsperioden om ca två och en halv månad kan synas väl kort men det beräknade medelvärdet bedöms ändå ge en god uppfattning om den genomsnittliga storleken på fartygen till de olika hamnarna. Antalet fartygsankomster under undersökt period uppgår till ca 130. De olika fartygen uppgick till endast ca 50 vilket visar att flera fartyg går i regelbunden trafik med flera anlöp. Medelvärdet för fartygsstorlekarna under den studerade perioden redovisas för de olika hamnarna i Tabell 2. Tabell 2 Medelstorlek för fartyg i de olika hamnarna Hamn Medelstorlek, dwt Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Gruvön Skoghall Hönsäter Medel Fartygsstorlekarna i de olika hamnarna är av samma storleksordning med undantag av de till Hönsäter. Det är troligen att det tillåtna djupgåendet i Hönsäter, 3,9 m, utgör orsaken till avvikelsen. Djupgåendet i denna hamn ger en största fartygsstorlek om ca dwt. Övriga hamnar har djup så att de kan anlöpas av Vänermaxfartyg upp till dwt. Sveriges Hamnar har statistik för Vänerhamn fram till år Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, och inte från de olika hamnarna i 24 (47)

28 intresseorganisationen. I dessa uppgifter redovisas antalet anlöp till hamnarna i Vänern respektive den sammanlagda fartygsstorleken uttryckt i bruttoregisterton, GRT. Den beräknade medelstorleken i GRT har omräknats till storlek i DWT enligt SWECO databas till ca dwt år 2007 vilket stämmer väl överens med ovan angivet värde, ca dwt, för perioden februari-början april Last i de olika hamnarna Med utgångspunkt från fartygsanlöp och årsvolymer har medellasten för fartyg på de olika hamnarna beräknats. Resultatet av denna beräkning för perioden redovisas i Tabell 3. Tabell 3 Medellaster i de olika hamnarna för perioden Medellast per fartyg, t Hamn Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Gruvön Skoghall Hönsäter Genomsnitt Några medellaster för Gruvön har inte angivits för perioden beroende på att angivna anlöp syns vara väl låga. Därför har inte angivits någon genomsnittlig laststorlek för denna period. Några tendenser för ökande eller minskande laster kan svårligen utläsas för den studerade perioden. Vid jämförelse mellan Tabell 2 och 3 kan utläsas att fartygen vanligen inte är fullastade när de kommer eller går från de enskilda hamnarna. 25 (47)

29 En del av fartygen går till två hamnar i Vänern. Enligt den senaste statistiken gör ca 15 % av antalet fartyg två hamnanlöp per Vänerresa. Därför bör medellasterna i Tabell 3 öka med ca 15 % för fartygen. 6.4 Analys av varifrån fartygen kommer och vart de går (origin-destination) Av vad som framgår av bearbetade listor över ankomster syns inte origin and destination för de olika godsslagen ha förändrats i någon nämnvärd utsträckning sedan den tidigare utredningen från år Därför har i huvudsak uppgifterna i den utredningen använts för att bedöma varifrån godset kommer och vart det går Olja och andra flytande produkter Olja tas in till flera Vänerhamnar. Huvuddelen av oljevolymen härrör från raffinaderier i Göteborg. Enstaka laster kan komma från Scanraff i Brofjorden. Andra flytande produkter, t.ex. metanol, kommer oftast från hamnar på Norges västkust, bl.a. Tananger Bulkgods De importerade gödningsämnena över Lidköping och Hönsäter kommer från hamnar i Norge samt i Nederländerna och Belgien, de s.k. ARA-hamnarna. Kol och koks till Lidköping kommer från Malmö efter omlastning där samt Polen och England. Malmer och slig över huvudsakligen Otterbäcken går till hamnar i ARAområdet. Annat bulkgods över denna hamn kan ha tyska hamnar som destination. Tillsatsmedel till papper, t ex krita, tas in över Skoghall. En stor del av dessa produkter kommer från England. Ankomstlistor för februari-mars 2009 har analyserats. Resmålen för Vänerfartygen med bulkgods redovisas i Tabell 4. Tabell 4 Resmål för Vänerfartyg med bulkgods 26 (47)

30 Destination Andel fartyg, % ARA-hamnar 31 Danmark-Skåne 26 Tyskland 19 England 7 Norge 7 ARA-hamnar är hamnar i Nederländerna och Belgien. Andra destinationer med färre anlöp är Sydeuropa, Polen och Finland Styckegods Styckegodset hanteras i Karlstad och Kristinehamn. Någon tydlig bild av hamnarna i den andra delen av sjötransporterna har inte kunnat ses. Sannolikt kan dessa hamnar ligga i områden som visas i Tabell Trävaror Den mest omfattande trävaruexporten går över hamnar i Karlstad, Kristinehamn och Gruvön. Större delen av denna export går till hamnar i England och på kontinenten, främst inom ARA-området, se Tabell Massaved Massaved importeras till bl.a. Gruvön från Baltstaterna, t.ex. hamnen i Liepaja i Lettland Massa och papper Exporten sker huvudsakligen över de hamnar som exporterar trävaror. Liksom för trävaror så går exporten av skogsprodukter huvudsakligen från hamnar nämnda ovan till England och kontinenten, i vissa fall t.o.m. ned till Spanien, se Tabell (47)

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn

Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Utbyggnad av farleden till Norrköpings hamn Joakim Johansson och Cecilia Henriksson Inregia AB, mars 2006 på uppdrag av Norrköpings Hamn och Stuveri AB och Sjöfartsverket 2 Innehåll INNEHÅLL... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bulkhamn som hanterar många olika godsslag och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om

Läs mer

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN

HARGS HAMN. 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN HARGS HAMN 60 0 10 North 18 0 29 East UNCTAD LoCode SE HAN Välkommen till Hargs Hamn Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB

STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB STRATEGISK AFFÄRSPLAN: HARGS HAMN AB Antagen av styrelsen för Hargs Hamn AB, 2011 Hargs Hamn AB Banvägen 1, SE-742 50 Hargshamn. Tel: 0173-201 55, Fax: 0173-203 11. www.hargshamn.se Rekommenderad affärsinriktning

Läs mer

SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL

SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL SJÖBURNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄNERN KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV FRAMTIDA POTENTIAL Vår beteckning: Vänerrådet 2001, Björn

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter

Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Jämförande studie över godstransporternas externa kostnader och avgifter Inge Vierth, VTI Seminarium Hur ska sjöfarten utvecklas i östra Mellansverige Västerås, 2 april 2014 Externa (marginal)kostnader

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal

Samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal Samhällsekonomisk analys avseende utbyggnad av slussarna i Trollhätte kanal Juni 2000 Förord Vänersjöfarten har under senare år känt av en ökad konkurrens från jär n- vägs- och lastbilstransporter. Sjöfartens

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58)

Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Kommunstyrelsen 2007-12-03 234 541 Arbets- och personalutskottet 2007-11-26 250 536 Dnr 07.648-552 decks15 Yttrande över slutbetänkandet av hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

1 Logistik och transportlösningar idag

1 Logistik och transportlösningar idag Sammanfattning Ungefär 300 000 ton järn- metall pulver tillverkades av Höganäs Sweden AB under 2012. Volymen av färdigställda material bedöms öka successivt till en produktion om cirka 570 000 ton per

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg

Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Kombiterminaler Kombiterminaler Fyrbodal Sammanfattning Kjell Norberg Figur 1: Bilden kommer från presentationsbroschyren för Marco Polo programmet. Marco Polo är Europeiska Unionens program för projekt

Läs mer

Utredning om ökad sjöfart samt utveckling av hamnverksamheten i norra Vänern

Utredning om ökad sjöfart samt utveckling av hamnverksamheten i norra Vänern Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Datum 2015-10-11 Ks/2015:196 010 Tillväxtprogram Utredning om ökad sjöfart samt

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN

MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN MÄLARSJÖFARTEN OCH NÄRINGSLIVET NULÄGET OCH FRAMTIDEN Version 1.0 18/10-2002 De två fotografierna på framsidan är från Sjöfartsverkets rapport Södertälje Kanal och Sluss, Förutsättningar för större fartyg,

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Statistikrapport nr 1-2015

Statistikrapport nr 1-2015 Statistikrapport nr 1-2015 Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna

Läs mer

SJÖFARTENS UTVECKLING 2009

SJÖFARTENS UTVECKLING 2009 SEKTORSRAPPORT Datum: 2010-04-01 Vår beteckning: 0302-10 - 01806 SEKTORSRAPPORT... 1 1. INLEDNING... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Det här finner du i 2009 års sektorsrapport... 3 2. Svensk sjöfartsnärings

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

SJÖFARTENS UTVECKLING 2005

SJÖFARTENS UTVECKLING 2005 SJÖFARTENS UTVECKLING 2005 Möte med stormen Gudrun i januari 2005. Foto: Jan-Christer Lund, Rederi AB Situla SJÖFARTSVERKETS SEKTORRAPPORT FEBRUARI 2006 SJÖFARTENS UTVECKLING 2005 SJÖFARTSVERKETS SEKTORRAPPORT

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Effektiviseringspotential. HCT-system. Fallstudie Örebro 2015-03-20

Effektiviseringspotential. HCT-system. Fallstudie Örebro 2015-03-20 Effektiviseringspotential med HCT-system Fallstudie Örebro 2015-03-20 Innehåll Vad och varför HCT? Beskrivning fallstudier: Zinkgruvan Mining och Kopparbergs Bryggeri Resultat Slutsatser Rekommendationer

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

i VÄNERHAMN Laddat läge Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken kring nya Götaälvbron PERSONALTIDNINGEN

i VÄNERHAMN Laddat läge Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken kring nya Götaälvbron PERSONALTIDNINGEN i VÄNERHAMN PERSONALTIDNINGEN 1/2014 Laddat läge kring nya Götaälvbron Invigning av nya sligmagasinet i Otterbäcken Festligt när Vänerhamn fyllde 20 år! VD:S KRÖNIKA NYCKELTAL 2009-2013 Nyckeltal 2013

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE

INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE 2005-12-01 INSEGLINGEN TILL NORRKÖPINGS HAMNAR SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE Styrgruppen har varit representerad av; Bengt-Erik Bengtsson, NHS Tage Edvardsson, SjöV Pernilla Bergstedt, projektledare, SJöV Projektgruppen

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Kombitransporter i Sverige och Europa

Kombitransporter i Sverige och Europa Kombitransporter i Sverige och Europa Vill du vara med och minska CO 2 -utsläppen och samtidigt få en fördelaktig transportekonomi? Utveckling Linjer i Sverige och Europa Fördelar Miljö och emissioner

Läs mer

ÖSTRA MELLANSVERIGES HAMNKAPACITET

ÖSTRA MELLANSVERIGES HAMNKAPACITET ÖSTRA MELLANSVERIGES HAMNKAPACITET KARTLÄGGNING OCH ANALYS REVISION 1 ÖSTRA MELLANSVERIGES HAMNKAPACITET KARTLÄGGNING OCH ANALYS GÖTEBORG 2001-08-16 Uppdragsgivare Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland,

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

CombiPort sammandrag. Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart 2013-04-22. Andrée Falkenberg Kristoffer Persson Sven Sökjer-Petersen

CombiPort sammandrag. Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart 2013-04-22. Andrée Falkenberg Kristoffer Persson Sven Sökjer-Petersen CombiPort sammandrag Förutsättningar för svensk intermodal kustsjöfart 2013-04-22 Andrée Falkenberg Kristoffer Persson Sven Sökjer-Petersen Tel. +46 (0)42 33 31 00 Fax. +46 (0)42 33 31 02 P.O. Box 74 SE-263

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

SJÖFARTENS UTVECKLING 2010

SJÖFARTENS UTVECKLING 2010 SJÖFARTENS UTVECKLING 2010 SEKTORSRAPPORT Datum: 2011-04-01 Vår beteckning: SEKTORSRAPPORT... 1 Generaldirektörens kommentarer... 3 1. INLEDNING... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Disposition av 2010-års sektorsrapport...

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; SJÖFS 2012: Utkom från trycket den december 2012 beslutade den november 2012. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun

Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun Anders Sjöblom, Oskarshamns kommun - Bulk - Enhetsburet gods/ container & trailer - Oskarshamn/ Kalmar Län -CARGOTO -Så påverkas hamnar av SECA - Fånga upp framtiden Oskarshamn Transport corridor between

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

SCA Logistics AB Sveriges

SCA Logistics AB Sveriges Luleå Bogserbåts AB SCA Logistics AB Sveriges rederinäring Rederi Eckerö Sverige AB Viking Rederi AB Frederiet AB Destination Gotland AB Rederi AB Gotland Wisby Tankers Hamburg Süd Norden AB Nynas AB Preem

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Trafikslagsövergripande stråkstudie och åtgärdsvalsanalys, Göta älv-vänerstråket - Godsutredning och samhällsekonomisk analys

Trafikslagsövergripande stråkstudie och åtgärdsvalsanalys, Göta älv-vänerstråket - Godsutredning och samhällsekonomisk analys Trafikslagsövergripande stråkstudie och åtgärdsvalsanalys, Göta älv-vänerstråket - Godsutredning och samhällsekonomisk analys Sammanfattande slutrapport 2013-04-04 Beställare Projektledare: Konsult Uppdragsansvarig:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-02-28 010302-03-01487 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Risk- och sårbarhetsanalys för sjöfartssektorn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången

Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Röster om Mälarsjöfarten den dolda tillgången Mälarsjöfarten den dolda tillgången Regional tillväxt kräver moderna kommunikationer och logistiklösningar som möjliggör effektiva och hållbara transporter.

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02

Nya omsättningslandsregler för tjänster. Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Nya omsättningslandsregler för tjänster Monika Edvall monika.edvall@se.ey.com 031-63 77 02 Sammanfattning av momspaketet Gränsöverskridande tjänsteomsättningar ska i större omfattning momsbeskattas hos

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet

Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Resurssnåla terminallösningar i Bergslagsområdet Ett sätt att lätta på transport-trycket? 2010-12-16 Övergripande bild av industristruktur i Sverige (källa SCB) Bergslagen vackert och centralt i Sverige

Läs mer