SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖFARTSVERKET"

Transkript

1 UTBYGGNAD AV SLUSSAR I TROLLHÄTTE KANAL SJÖTRANSPORTER GODSVOLYMER, FARTYGSSTORLEKAR, LASTER OCH SCENARION Göteborg Sweco Infrastructure AB ra01s Anders Mattsson Uppdragsnummer SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 2 Godsslag 2 3 Beskrivning av gods i hamnar Karlstads hamn Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg och Trollhättan Övriga hamnar Gruvön Skoghall Hönsäter Total godsvolym 11 4 Volym för olika godsslag Oljeprodukter Bulkgods Styckegods Trävaror Massaved Massa och papper Kemiska produkter Containers 20 5 Volym för olika godsslag Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Trollhättan Övriga hamnar Gruvön Åmål Skoghall Hönsäter 22 6 Anlöp, fartygsstorlekar och laster Anlöp Fartygsstorlekar Last i de olika hamnarna Analys av varifrån fartygen kommer och vart de går (origindestination) Olja och andra flytande produkter Bulkgods Styckegods Trävaror 27 SWECO AB (publ) II

3 6.4.5 Massaved Massa och papper Kemiska produkter 28 7 Möjliga scenarion Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar Troligt scenario Maximalt scenario för tidsperioden Fartygsstorlek, laststorlek och transportmönster i framtiden Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar Fartygsstorlekar Laststorlekar Origin-Destination 38 9 Transport över andra hamnar än de i Vänern Utgångsdata för beräkningar av kostnader för sjötransporter Kostnader för sjötransporter Befintliga slussar tas ur bruk Utbyggda slussar 46 III

4 1 Inledning Utredningen avser att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad slussarna i i jämförelse med att någon utbyggnad inte sker och att den kommersiella trafiken genom slussarna upphör Slusskamrarna i kommer vid utbyggnaden att få nedanstående dimensioner: Längd 135 m Bredd 16,5 m Djup 5,4 m Det finns fem större hamnar i Vänern, Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Dessa hamnar ingår i Vänerhamn AB. I övrigt finns flera andra hamnar i Vänern oftast förbundna med industrier såsom Gruvön med Billerud och Skoghall med Stora Enso. Andra hamnar är Hönsäter, Mariestad och Åmål. Hamnarna har på senare tid varit inriktade på att ta hand om behovet från industrierna i upplandet och för att betjäna jordbrukssektorn. Den totala godsvolymen över de fem hamnarna i Vänerhamn har avtagit från drygt 3,3 Mt år 1993 till ca 1,6 Mt år 2008, se Diagram 1. Uppgifterna härrör från SWECOs tidigare insamlade statistik, statistik från Vänerhamn för 1990-talet samt detaljerad statistik från Vänerhamn för de senaste 10 åren. Godsvolymen över övriga hamnar i Vänern visar dock en stigande tendens från ca 0,3 Mt år 1993 till ett högsta värde om ca 0,9 Mt år Den totala volymen över hamnarna i Vänern avtar dock kraftigt från ca 3,6 Mt år 1993 till ca 2,4 Mt år SWECO AB (publ) 1 (46)

5 Diagram 1 Godsvolym över hamnar i Vänern Hamnar i Vänern, Volym Totalt Vänerhamn Totalt Övriga hamnar Totalt Alla hamnar Volym, t Godsslag Statistiken från Vänerhamn är detaljerad avseende de typer av gods som hanterats i de olika hamnarna. För att renodla bedömningen av godset över olika hamnar har nedanstående huvudgrupperingar avseende godsslag använts: Oljeprodukter Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter med underrubrikerna Massaved och Massa och Papper Kemiska produkter I oljeprodukter ingår raffinerade produkter som diesel och bensin samt även metanol. Bulkgodset är gods som transporteras löst i fartygens lastrum och som huvudsakligen lossas eller lastas med kran utrustad med gripskopa. En mängd olika produkter faller under denna rubrik såsom: 2 (47)

6 Jordbruksprodukter som gödning, fodervaror och spannmål Kol och koks Olika malmer som zink- och blyslig Flis Gatsten Skrot Olika industriråvaror och produkter som kvartsit, malmer och ferrolegeringar Urea Salt Styckegodset omfattas av gods i containers samt järn och stål, tackjärn m.m. Trävaror exporteras huvudsakligen i buntar. Endast virke till bortre Asien samt Afrika transporteras i containers Massaved kommer som bulk oftast från andra sidan Östersjön. Fartygen utgjordes tidigare av enkla ryska fartyg men idag transporteras massaveden oftast i modernt bulktonnage. Massa och papper går ofta i containers men transporteras även som styckegods som lastas med kran. Kemiska produkter slutligen oftast i flytande form utgörs ofta av industriråvaror eller industriprodukter. Exempel på dessa produkter är vattenglas och animaliskt fett. 3 Beskrivning av gods i hamnar De befintliga slusskamrarna i har en längd av 89 m, en bredd av 13,4 m och ett djup av 5,4 m, vilket tillåter fartyg med en största längd av ca 88,5 m. en största bredd av 13,2 m samt ett maximalt djupgående av 5,4 m att nå Vänern. 3 (47)

7 3.1 Karlstads hamn Sjögodsvolymen har under en följd av år avtagit från totalt ca t år 1992 till ca t år 2008, se Diagram 2. Den största volymen har utgjorts av oljeprodukter som minskade från ca t år 2003 till ca t år En topp inträffade dock år 2000 med en total oljevolym av ca t. En annan stor vara är skogsprodukter som fallit från ca t under början av 90-talet till ca t år Trävaror har haft en stor volym, ca t under år 1991 och 1992 för att minska till under t förra året. Diagram 2 Godsvolym över Karlstad, Karlstad, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter Kem. produkter Sammanfattningsvis gäller att Karlstads hamn idag främst hanterar oljeprodukter och skogsprodukter. Den sjöburna godsvolymen över hamnen har minskat kraftigt. Under år 2008 utgjorde importgodset 43 % av godsmängden under, medan exportgodset uppgick till 57 %. 4 (47)

8 3.2 Kristinehamn Liksom för Karlstads hamn har godsvolymen över Kristinehamn minskat i hög grad. Den totala volymen som under 1988 uppgick till ca t minskade till ca t under år 2008, se Diagram 3. Diagram 3 Godsvolym över Kristinehamn, Kristinehamn, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Trävaror Skogsprodukter Kem. produkter Oljeprodukter var under tiden fram till 1990-talet den största varan, som högst ca 0,19 Mt år 1988 för att därefter minska till ingenting från och med år Trävaruexport utgör idag den största volymen med t/år. Denna export varierar dock kraftigt från en största volym av ca t år Likaledes har volymen av skogsprodukter varit stor, ca t år 1996 för att därefter falla till ca t år Hamnen hanterar även en del bulkgods, ca till t under senare år. Bulkgodset utgörs främst av spannmål och urea vardera med t/år. Under år 2008 utgjorde importgodset 34 % av volymen, medan exportgodset var 66 %. 5 (47)

9 3.3 Otterbäcken Otterbäcken är en hamn som nästan enbart hanterar bulkgods, se Diagram 4. Den totala godsvolymen har varit något ökande från 1994 då ca t gick över Otterbäcken till ca t år Diagram 4 Godsvolym över Otterbäcken, Otterbäcken, Volym ton Totalt Oljor Bulkgods Styckegods Den största mängden gods kommer från en bly- och zinkgruva i Zinkgruvan. Under senare år har blyslig och zinkslig som kommer därifrån uppgått till i genomsnitt ca 0,18 Mt/år. Tendensen för detta gods är att volymen är svagt ökande. Enligt årsredovisningar från Lundin Mining som äger gruvan kommer den att användas i ytterligare ca 15 år då de beräknade reserverna bedöms ha tagit slut. Betydande mängder glasskärv, ca t/år samt salt, ca t/år, och bränd kalk, ca t/år går även över hamnen. Import- och exportgodset uppgick till 14 respektive 86 % av godsvolymen under år Otterbäcken är alltså en typisk exporthamn. 6 (47)

10 3.4 Lidköping Även Lidköping är en hamn för nästan enbart bulkgods, se Diagram 5. Den totala godsvolymen över hamnen har minskat något från ca t år 1993 till ca t är Minskningen beror huvudsakligen på att oljehanteringen som år 1993 uppgick till ca t har reducerats till mindre än t år Diagram 5 Godsvolym över Lidköping, Lidköping, Godsvolym ton Totalt Oljor Bulkgods Det är främst två stora grupper av bulkgods, jordbruksprodukter och kol-koks, som är intressanta. De förstnämnda som omfattar fodervaror, gödning och spannmål har minskat något från ca t år 2003 till t år Godsvolymen för dessa produkter har dock varierat kraftigt för 10-årsperioden , mellan ca och t/år. Variationen kan eventuellt bero på skiftande skördeutfall. Lidköpings hamn är en stor lossningshamn för kol och koks. Importen av dessa varor har varit något stigande från ca t år 1998 till ca t år Andra större bulkgodsvolymer hanteras över hamnen som anorthosit, som är en bergart, och gipssten. Mängderna uppgick till ca respektive t under förra året. 7 (47)

11 Importen uppgick år 2008 till 63 % av godsvolymen, medan exportgodset utgjorde 37 % 3.5 Vänersborg och Trollhättan Hamnarna i Vänersborg och Trollhättan har behandlats gemensamt eftersom de ligger nära varandra och att godsflödet över Trollhättan idag är försumbart. Godsvolymen över dessa hamnar har minskat mycket kraftigt från en maximal volym om ca t år 1993 och 1994 till ca t år 2008, se Diagram 6. Under de senaste åren har inget gods gått över Trollhättans hamn. Diagram 6 Godsvolym över Vänersborg och Trollhättan, Vänersborg+Trollhättan, Godsvolym, ton Totalt Bulkgods Styckegods Kem. produkter Det är huvudsakligen bulkgods som hanteras i dessa hamnar. Från en bulkvolym om ca t år 1993 och 1994 minskade volymen till ca t år Bulkgodset utgörs främst av koks och ferrolegeringsprodukter med en volym för år 2008 av ca respektive t. I övrigt utgjordes bulkgodset av industriråvaror. Huvudsaklig nyttjare av Vänersborgs hamn är Vargön Alloys. 8 (47)

12 3.6 Övriga hamnar Övriga nedan beskrivna hamnar i Vänern med relativt stora godsvolymer är: Gruvön Skoghall Hönsäter Dessa hamnar ingår inte i Vänerhamn AB som dock är verksamt i hamnarna. Vidare finns hamnar i Mariestad, Åmål, Säffle och Älvenäs. Detaljerad godsstatistik från Övriga hamnar föreligger enbart för perioden Gruvön Hamnen i Gruvön är en ren industrihamn för Billeruds AB. Godsvolymen har ökat från ca t år 2001 till som maximalt ca t år 2007, se Diagram 7. Under år 2008 minskade volymen till ca t. Diagram 7 Godsvolym över Gruvön, Gruvön, Volym ton Totalt Olja Trävaror Massaved Skogsindustri Under de senaste ca åtta åren har godsvolymen huvudsakligen utgjorts av massaved med en största volym om ca t år Denna volym har därefter minskat till ca t år (47)

13 Hamnen lastar även ut trävaror med en ganska konstant volym om ca /år. Massa och papper exporteras också med en genomsnittlig omsättning om ca t/år. Hamnen tar in oljeprodukter om t/år. Över Gruvön importerades 77 % av volymen under år 2008, medan 23 % exporterades Skoghall Skoghalls hamn nyttjas främst av Stora Enso för att ta in industriråvaror och oljeprodukter. Under första hälften av 2000-talet omsatte hamnen ca t/år vilket under senare hälften av årtiondet minskat till ca t/år, se Diagram 8. Diagram 8 Godsvolym över Skoghall, Skoghall, Volym ton Totalt Olja Bulk Kemiska produkter Bulkgods som salt och magnetit har den största volymen, varierande från ca t år 2002 till ca t år De lossade oljeprodukterna har även minskat från ca t år 2003 till ca t år Kemiska produkter har dock ökat under de senaste åren till ca t förra året. Skoghall är en typisk importhamn med en ankommande mängd av 96 % av volymen under år (47)

14 3.6.3 Hönsäter Hönsäters hamn i östra Vänern är huvudsakligen en hamn för bulkgods. Den totala godsvolymen är avtagande och minskade från t år 2001 till t förra året, se Diagram 9. Under 2006 var omsättningen nere på ca t. Diagram 9 Godsvolym över Hönsäters hamn, Hönsäters hamn, Volym ton Totalt Bulk Under det år 2008 hanterades främst fodervaror med en volym av ca t. Bentonit är också en stor produkt med omsättningen ca t år Vidare hanteras grus, ca t år Övriga icke specificerade varor har karakteriserats som styckegods. Volymen av dessa var under några år i mitten av 2000-talet relativt låg, från 15 till t. Efter år 2006 *synes denna hantering ha upphört År 2008 importerade Hönsäter 73 % av godsvolymen. Exportandelen uppgick till 27 %. 3.7 Total godsvolym Under år 2008 uppgick den totala godsvolymen över hamnarna i Vänern till ca t. Uppdelningen av gods på de olika hamnarna redovisas i Tabell 1. I denna tabell visas även ungefärlig uppdelning av inkommande respektive 11 (47)

15 utgående volym för varje enskild hamn samt även den totala fördelningen för samtliga hamnar. Tabell 1 Fördelning av gods mellan hamnar och fördelning mellan inkommande respektive utgående gods Hamn Godsvolym, t Inkom. gods, % Utg. gods, % Inkom. gods, t Utg. Gods, t Karlstad 358, ,9 204,1 Kristinehamn 222, ,80 147,0 Otterbäcken 346, ,5 298,0 Lidköping 468, ,6 46,7 Vänersborg 113, ,4 41,9 Gruvön 546, ,0 125,8 Skoghall 143, ,8 5,7 Hönsäter 31, ,6 24,3 Summa Godvolymen över Åmål har inte medtagits i beräkningen men bedöms inte ha någon betydelse för fördelningen av godset. Av Tabell 1 framgår att under 2008 uppgick den inkommande godsvolymen till ca 60 % av den totala volymen medan den utgående var ca 40 %. De fyra största importhamnarna är: Skoghall Lidköping Gruvön Vänersborg De tre största exporthamnarna är: Otterbäcken Kristinehamn Karlstad 12 (47)

16 4 Volym för olika godsslag 4.1 Oljeprodukter Oljeprodukterna över hamnarna i Vänern har minskat mycket kraftigt sedan början på 1990-talet, se Diagram 10. Diagram 10 Oljeprodukter, volym Olja, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Av diagrammet framgår att volymen oljeprodukter var ganska konstant mellan 1981 och 1995 med ca t/år. Därefter minskade volymen till ca t år Inte bara Vänerhamns hamnar tog in olja utan även övriga hamnar som Skoghall. Dagens volym över denna hamn är dock liten. Hela volymen olja är inkommande gods. 13 (47)

17 4.2 Bulkgods Volymen bulkgods har varit ganska konstant under senare år, se Diagram 12. Diagram 12 Bulkgods, volym Bulkgods, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar En viss minskning har dock skett. Denna reduktion är dock marginell och uppgår till enbart ca 0,5 % per år. Av bulkgodset var under år 2008 ca 63 % inkommande och ca 37 % utgående gods. 14 (47)

18 4.3 Styckegods Styckegodsvolymen har minskat betydligt under perioden , från ca t år 1983 till ca t år2008, se Diagram 13. Diagram 13 Styckegods, volym Styckegods, ton 100 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Under senare år har en del styckegods tagits in över Skoghall. Minskningen av styckegodsvolymen uppgår till ca 3,5 % per år. Under år 2008 inkom ca 45 % av styckegodsvolymen, medan ca 55 % var utgående. 15 (47)

19 4.4 Trävaror Statistiken för trävaror visar mycket stora variationer, se Diagram 14. En topp om ca t nåddes år 1992 för att därefter sjunka till ingenting under åren Tendensen har varit fallande under de fem senaste åren. Diagram 14 Trävaror, volym Trävaror, ton Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Trävaror går även ut över Gruvön med ca t/år. Hela volymen trävaror bedöms vara utgående. 16 (47)

20 4.5 Massaved Under de senaste nio åren har importen av massaved uppgått till i genomsnitt ca t/år, se Diagram 15. Diagram 15 Massaved, volym Massaved, ton 300 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Under år 2000 importerade Karlstad ca t massaved. Under andra år på 2000-talet har dock importen varit lägre för att år 2008 vara nere i ca t i denna hamn. Massaved i små volymer har även gått över Kristinehamn. Den största mottagaren av massaved är Gruvön med upp till ca t år Som synes har volymen varierat kraftigt. Alla massaved var inkommande. 17 (47)

21 4.6 Massa och papper Volymen av cellulosaprodukter har varierat kraftigt, se Diagram 16. Under de senaste fyra åren har exporten över hamnarna i Vänern vuxit betydligt. Diagram 16 Cellulosaprodukter, volym Massa och Papper, ton 150 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Gruvön exporterar papper och massa. Volymen har uppgått till i genomsnitt ca t/år. Under år 2008 gick samtliga skogsindustriprodukter på export. 18 (47)

22 4.7 Kemiska produkter Volymen av kemiska produkter har varierat mycket kraftigt, se Diagram 17. Att så syns vara fallet kan bero på att statistiken ibland rubricerat kemiska produkter som bulkgods. Diagram 17 Kemiska produkter, volym Kemiska produkter, ton 100 Totalt Vänerhamn Totalt alla hamnar Bland övriga hamnar är det Skoghall som är mottagaren. Under de senaste åtta åren kan urskiljas en viss ökning av volymen. När det gäller kemiska produkter bedöms att ca 55 % var import medan 45 % utgjordes av export. 19 (47)

23 4.8 Containers Det synes som om hanteringen av sjöburna containers har reducerats i mycket stor utsträckning under de senaste 20 åren, se Diagram 18. Vänerterminalen i Karlstad hanterar dock en betydande mängd landbundna containers. Diagram 18 Container, volym Containers, TEU Totalt Vänerhamn Tidigare gick containers huvudsakligen över Karlstad. Under senare år har hanterats i Kristinehamn. Under de senaste två åren har dock inte några containers gått över denna hamn. 20 (47)

24 5 Volym för olika godsslag En kortfattad beskrivning av hamnarna i Vänern redovisas nedan med tonvikt på djup i farled och vid kajer. 5.1 Karlstad Farleden in till Karlstads hamn tillåter ett djupgående på fartyg om 5,3 m. Samtliga pirer och kajer i Oljehamnen och Yttre hamnen har ett vattendjup av 6,0 m vilket ger ett tillåtet djupgående för fartygen om minst 5,3 m. Den totala kajlängden med detta vattendjup är 910 m. En av kranarna i Karlstad kan lyfta containers, 40 fot, med en utliggning som motsvarar de fartygsbredder som kan bli aktuella vid utbyggnad av Trollhätte kanal. 5.2 Kristinehamn Farleden till hamnen tillåter fartyg med ett djupgående av 5,3 m. Oljehamnen har ett djup av 6,0 m medan kajerna i Yttre hamnen och betongkajen har ett minsta djup av 5,7 m. Fartyg med djupgående av 5,3 m kan därför nyttja hamnen. De djupare kajerna har en sammanlagd längd av 650 m. Även Kristinehamn förfogar över en kran som kan lyfta 40 fots containers. Utliggningen är dock inte tillräcklig för fartyg med bredder större än ca 14 m. 5.3 Otterbäcken Farleden in till Otterbäckens hamn tillåter ett djupgående av 5,1 m. Kajerna med en längd av 450 m har ett minsta djup av 5,5 m vilket tillåter fartyg med djupgående av 5,1 m. 5.4 Lidköping Leddjupgåendet in till Lidköping är 5,3 m. Flertalet kajer i hamnen med längden ca 960 m har ett djup av 5,7 m vilket tillåter ett djupgående av 5,3 m. Under år 2008 importerades 90 % av godsvolymen. 10 % av volymen exporterades. Lidköping är alltså en importhamn. 21 (47)

25 5.5 Vänersborg Djupgåendet i farleden till Nya hamnen uppgår till 5,3 m. En betongkaj med längden 220 m har ett djup av 5,7 m. 5.6 Trollhättan För Trollhättan är tillåtet djupgående i farleden, 5,3 m. I Stallbackahamnen finns en 167 m lång kaj med vattendjupet 5,7 m. Även andra kajer finns som är kortare än 80 m med djupet 5,7 m. 5.7 Övriga hamnar Av de övriga hamnarna i Vänern beskrivs endast nedanstående större som fortfarande är i kommersiell drift: Gruvön Åmål Skoghall Hönsäter Gruvön Farledsdjupgåendet in till Gruvön är 5,3 m. Tre pirer med en total längd av 220 m har djupet minst 6,3 m Åmål Farleden till Åmåls hamn tillåter ett djupgående av 5,3 m. Djuphamnen med en kajlängd av 90 m har ett djup av 5,7 m. Oljebryggan har samma djup Skoghall I farleden till Skoghall är tillåtet djupgående 5,3 m för torrlastfartyg, medan djupgående till Oljekajen är 4,6 m. Saltkajen med längden 80 m har djupet 5,5 m. Oljekajen har ett djup av 5,0 m Hönsäter Tillåtet djupgående i farleden till Hönsäter är endast 3,9 m. Den befintliga kajen med en längd av 145 m har ett djup av 4,2 m. 22 (47)

26 6 Anlöp, fartygsstorlekar och laster 6.1 Anlöp Med Vänerhamns statistik som underlag har antalet anlöp till hamnarna i Vänern analyserats för den senaste 12-årsperioden. I statistiken ingår förutom anlöp till de fem hamnarna som idag ingår i Vänerhamn även anlöp till övriga hamnar i Vänern. Anlöpen till samtliga hamnar har jämförts med fartygspassagerna förbi Klaffbron i. Anlöpen till hamnarna i Vänern har minskat under den senaste 12- årsperioden, se Diagram 19. Diagram 19 Anlöp till hamnarna i Vänern under Anlöp hamnar i Vänern och fartygspassager till Vänern Anlöp till hamnar i Vänern Sjöfartsverket, passager Klaffbron I diagrammet har även lagts in de senaste 12 årens passager för kommersiella fartyg förbi Klaffbron Trollhättan. Det bör noteras att två passager motsvarar en resa till Vänern. Det framgår klart att antalet hamnanlöp någorlunda följer fartygspassagerna förbi Klaffbron. Dock har förhållandet mellan hamnanlöp och resor till Vänern minskat något under perioden , från ca 1,45 till ca 1,15, vilket motsvarar en minskning med ca 2 %/år. Detta visar att tidigare var det flera fartyg som anlöpte mer än en hamn per resa till Vänern än vad fallet är idag. Dock anlöper fortfarande en del fartyg mer än en hamn per reas till Vänern. 23 (47)

27 6.2 Fartygsstorlekar Under februari, mars och början på april 2009 har ankomstlistor för fartyg till hamnarna i Vänern analyserats. I dessa listor anges fartygsnamn, ankomstdatum samt i många fall vilken hamn fartyget kommer ifrån och till vilken det ska gå. Med SWECOs fartygsdatabas och undersökningar på Internet som underlag har fartygens storlek i dwt beräknats på alla fartyg under den undersökta perioden. Medelstorleken under denna tid för fartygen till de olika hamnarna har beräknats. Tidsperioden om ca två och en halv månad kan synas väl kort men det beräknade medelvärdet bedöms ändå ge en god uppfattning om den genomsnittliga storleken på fartygen till de olika hamnarna. Antalet fartygsankomster under undersökt period uppgår till ca 130. De olika fartygen uppgick till endast ca 50 vilket visar att flera fartyg går i regelbunden trafik med flera anlöp. Medelvärdet för fartygsstorlekarna under den studerade perioden redovisas för de olika hamnarna i Tabell 2. Tabell 2 Medelstorlek för fartyg i de olika hamnarna Hamn Medelstorlek, dwt Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Gruvön Skoghall Hönsäter Medel Fartygsstorlekarna i de olika hamnarna är av samma storleksordning med undantag av de till Hönsäter. Det är troligen att det tillåtna djupgåendet i Hönsäter, 3,9 m, utgör orsaken till avvikelsen. Djupgåendet i denna hamn ger en största fartygsstorlek om ca dwt. Övriga hamnar har djup så att de kan anlöpas av Vänermaxfartyg upp till dwt. Sveriges Hamnar har statistik för Vänerhamn fram till år Statistiken kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, och inte från de olika hamnarna i 24 (47)

28 intresseorganisationen. I dessa uppgifter redovisas antalet anlöp till hamnarna i Vänern respektive den sammanlagda fartygsstorleken uttryckt i bruttoregisterton, GRT. Den beräknade medelstorleken i GRT har omräknats till storlek i DWT enligt SWECO databas till ca dwt år 2007 vilket stämmer väl överens med ovan angivet värde, ca dwt, för perioden februari-början april Last i de olika hamnarna Med utgångspunkt från fartygsanlöp och årsvolymer har medellasten för fartyg på de olika hamnarna beräknats. Resultatet av denna beräkning för perioden redovisas i Tabell 3. Tabell 3 Medellaster i de olika hamnarna för perioden Medellast per fartyg, t Hamn Karlstad Kristinehamn Otterbäcken Lidköping Vänersborg Gruvön Skoghall Hönsäter Genomsnitt Några medellaster för Gruvön har inte angivits för perioden beroende på att angivna anlöp syns vara väl låga. Därför har inte angivits någon genomsnittlig laststorlek för denna period. Några tendenser för ökande eller minskande laster kan svårligen utläsas för den studerade perioden. Vid jämförelse mellan Tabell 2 och 3 kan utläsas att fartygen vanligen inte är fullastade när de kommer eller går från de enskilda hamnarna. 25 (47)

29 En del av fartygen går till två hamnar i Vänern. Enligt den senaste statistiken gör ca 15 % av antalet fartyg två hamnanlöp per Vänerresa. Därför bör medellasterna i Tabell 3 öka med ca 15 % för fartygen. 6.4 Analys av varifrån fartygen kommer och vart de går (origin-destination) Av vad som framgår av bearbetade listor över ankomster syns inte origin and destination för de olika godsslagen ha förändrats i någon nämnvärd utsträckning sedan den tidigare utredningen från år Därför har i huvudsak uppgifterna i den utredningen använts för att bedöma varifrån godset kommer och vart det går Olja och andra flytande produkter Olja tas in till flera Vänerhamnar. Huvuddelen av oljevolymen härrör från raffinaderier i Göteborg. Enstaka laster kan komma från Scanraff i Brofjorden. Andra flytande produkter, t.ex. metanol, kommer oftast från hamnar på Norges västkust, bl.a. Tananger Bulkgods De importerade gödningsämnena över Lidköping och Hönsäter kommer från hamnar i Norge samt i Nederländerna och Belgien, de s.k. ARA-hamnarna. Kol och koks till Lidköping kommer från Malmö efter omlastning där samt Polen och England. Malmer och slig över huvudsakligen Otterbäcken går till hamnar i ARAområdet. Annat bulkgods över denna hamn kan ha tyska hamnar som destination. Tillsatsmedel till papper, t ex krita, tas in över Skoghall. En stor del av dessa produkter kommer från England. Ankomstlistor för februari-mars 2009 har analyserats. Resmålen för Vänerfartygen med bulkgods redovisas i Tabell 4. Tabell 4 Resmål för Vänerfartyg med bulkgods 26 (47)

30 Destination Andel fartyg, % ARA-hamnar 31 Danmark-Skåne 26 Tyskland 19 England 7 Norge 7 ARA-hamnar är hamnar i Nederländerna och Belgien. Andra destinationer med färre anlöp är Sydeuropa, Polen och Finland Styckegods Styckegodset hanteras i Karlstad och Kristinehamn. Någon tydlig bild av hamnarna i den andra delen av sjötransporterna har inte kunnat ses. Sannolikt kan dessa hamnar ligga i områden som visas i Tabell Trävaror Den mest omfattande trävaruexporten går över hamnar i Karlstad, Kristinehamn och Gruvön. Större delen av denna export går till hamnar i England och på kontinenten, främst inom ARA-området, se Tabell Massaved Massaved importeras till bl.a. Gruvön från Baltstaterna, t.ex. hamnen i Liepaja i Lettland Massa och papper Exporten sker huvudsakligen över de hamnar som exporterar trävaror. Liksom för trävaror så går exporten av skogsprodukter huvudsakligen från hamnar nämnda ovan till England och kontinenten, i vissa fall t.o.m. ned till Spanien, se Tabell (47)

ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA

ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL OCH SLUSS SAMT MÄLARFARLEDERNA 2008-09-03 ÖVERSYN AV DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA BEDÖMNINGEN AV EN UTBYGGNAD AV SÖDERTÄLJE KANAL

Läs mer

Scenarier över Sveriges energisystem

Scenarier över Sveriges energisystem Scenarier över Sveriges energisystem 2014 års långsiktiga scenarier, ett underlag till klimatrapporteringen ER 2014:19 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Trafikanalys

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter Rapport november 2011 Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020 med fokus på elcertifikatsystemets effekter Omslag: Flishög utanför Igelsta kraftvärmeverk, Söderenergi i Södertälje. Foto: Jann Lipka Tryck:

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01

RAPPORT 99. Levnadsförhållanden. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 RAPPORT 99 Levnadsförhållanden Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Levnadsförhållanden Rapport nr 99 Tid för vardagsliv s och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 Statistiska

Läs mer