KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse Tid: Onsdag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Överenskommelse - Vattenståndsmätningar SMHI och kommunen BUN 2014/179 Allan Fjellvind 3 Ekonomisk rapport per juli 2014 BUN 2014/10 Arja Martinviita & Tanja Niva 4 Kulturplan BUN 2013/96 Jytte Rydiger 5 Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk (Förslag April 2014) 6 Ansökan om projektbidrag - Karungi teaterförening KS 2014/143 BUN 2014/134 Arja Martinviita Jytte Rydiger 7 Information Ungdomsrådet Nina Harila 8 Flytt av sammanträdesdatum Kofu Flytt av sammanträdesdatum Kofu Kåre Strömbäck Kåre Strömbäck Kåre Strömbäck Ordförande Maarit Kontio Sekreterare Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 SIYIHI ÖVERENSKOMMELSE Mellan Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och /kommunens namn/ (Kommunen) angående SMHIs temporära vattenståndsmätningar på angiven plats har denna dag nedanstående överenskommelse ingåtts. 1. Parterna är överens om att inleda temporära vattenståndsmätningar vid /angiven plats/ med början /starttid åååå-mm-ddl för att pågå till och med /sluttid åååå-mm-ddl. SMHI ska meddela Kommunen senast 10 dagar före mätningarnas början. 2. SMHI åtar sig att ombesörja följande: - utrustning, installation och borttagning, - drift av utrustningen, - mätningar minst under ovan angiven tid, och - insamling av mätdata och leverans av data till Kommunen. 3. Kommunen åtar sig att ombesörja följande: - erforderliga tillstånd för mätningarna inhämtas, - ordnar och bekostar elkraft till mätutrustningen, - enklare felavhjälpning, byte av säkringar etc, och - eventuell återställning av mätplatsen. 4. SMHI imiehar alla immateriella rättigheter till insamlade mätdata. Kommunen äger rätt att använda insamlade mätdata i egen verksamhet samt att vidarebefordra informationen till andra intressenter med anknytning till mätplatsen. 5. SMHIs kontaktperson för mätningarna är: Mikael Stenström Kommunens kontaktperson är: 6. Denna överenskommelse träder i kraft i och med parternas undertecknande och gäller så länge mätningarna pågår. Kommunen äger rätt att säga upp överenskommelsen med det att överenskommelsen upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller tidigast sex månader efter uppsägningen. Skulle överenskommelsen upphöra till följd av uppsägning från Kommunens sida äger dock SMHI att fullfölja de mätningar enligt ovan där mätutrustningen är utplacerad vid tiden för uppsägningen. Norrköping den Sveriges meteorologiska och /Kommunen/ hydrologiska institut

3 SIYIHI ÖVERENSKOMMELSE Mellan Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och /kommunens namn/ (Kommunen) angående SMHIs temporära vattenståndsmätningar på angiven plats har denna dag nedanstående överenskommelse ingåtts. 1. Parterna är överens om att inleda temporära vattenståndsmätningar vid langivenplats/ med början /stanttid åååå-mm -ddl för att pågå till och med /sluttid åååå-mm-ddl. SMHI ska meddela Kommunen senast 10 dagar före mätningarnas början. 2. SMHI åtar sig att ombesörja följande: - utrustning, installation och borttagning, - drift av utrustningen, - mätningar minst under ovan angiven tid, och - insamling av mätdata och leverans av data till Kommunen. 3. Kommunen åtar sig att ombesörja följande: - erforderliga tillstånd för mätningarna inhämtas, - ordnar och bekostar elkraft till mätutrustningen, - enklare felavhjälpning, byte av säkringar etc, och - eventuell återställning av mätplatsen. 4. SMHI innehar alla immateriella rättigheter till insamlade mätdata. Kommunen äger rätt att använda insamlade mätdata i egen verksamhet samt att vidarebefordra informationen till andra intressenter med anknytning till mätplatsen. 5. SMHIs kontaktperson för mätningarna är: Mikael Stenström Kommunens kontaktperson är: 6. Denna överenskommelse träder i kraft i och med parternas undertecknande och gäller så länge mätningarna pågår. Kommunen äger rätt att säga upp överenskommelsen med det att överenskommelsen upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller tidigast sex månader efter uppsägningen. Skulle överenskommelsen upphöra till följd av uppsägning från Kommunens sida äger dock SMHI att fullfölja de mätningar enligt ovan där mätutrustningen är utplacerad vid tiden för uppsägningen. Norrköping den Sveriges meteorologiska och /Kommunen/ hydrologiska institut

4 BUN Prognos Juli 2014 BUN 2014 Budget 2014 Periodbudget Totalt Bokfört Prognos Avvikelse Föregående prognos Förändring Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Totalsumma

5 Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet BUN Prognos Juli 2014 Budget 2014 Prognos Periodbudget Totalt Bokfört Värden Budget 2014 Prognos Periodbudget Totalt Bokfört Barn och Ungdomsförvaltningen Namn Driftbudget Detaljerad driftbudget Benämning Verksamhet 4 Postitioner Verksamhet

6 HAPARANDA STAD KS 66 Kulturplan Beslut: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen S ida 11 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget för vidare beredning i BUN. Ärendebeskrivning Kulturplan i Haparanda Stad Angreppssättet för 2013 års kulturplan utgår från ovan politiska inriktningar som stöd för att förverkliga HaparandaTornios vision 2020 om att bli ett internationellt center mitt i Barents. Kulturplanens innehåll bygger på en översyn av de verksamheter som ingår i kulturens uppdrag idag. Planen ska ses som ett strategiskt instrument och samordnas med översiktsplan och kommunfullmäktiges inriktningsmål Planen genomsyras med ett internationellt perspektiv i samtliga insatsområden. Kulturfrågorna ska integreras med kommunens övriga politikområden, såväl näringslivspolitiken som i sociala- pedagogiska och miljörelaterade verksamhetsområden. På detta sätt följer planen målsättningen i såväl de regionala som de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen sjösätts under hösten 2013 och uppdateras Temat för kulturplanen är: Den konstnärliga och lekfulla staden. Förslag till beslut Att Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Kulturplan för Beslutsunderlag BUN 2013/96 Beslutsexpediering BUN Jytte Rydiger Justerare

7 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 201X Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, X

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET 3 4 INFORMATION 4 5 FÖRSKOLA OCH SKOLA 5 6 KULTUR OCH FRITID 6 7 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG 7 8 SOCIALTJÄNSTEN, INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 8

9 1(8) 1 BAKGRUND 1.1 Statens minoritetspolitik De nationella minoriteternas rättighet att kunna använda sitt språk är en väsentlig del av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna. Riksdagen fattade i december 1999 ett beslut om nationell minoritetspolitik. I och med beslutet erkändes samerna, sverigefinländarna, tornedalningarna, romerna och judarna som nationella minoriteter och samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch fick status som minoritetspråk. I lagen ges ett grundskydd till samtliga nationella minoriteter där förvaltningsmyndigheter ska ge dem möjlighet till inflytande i frågor som berör dem samt så långt det är möjligt, samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Av nationella minortietsspråken har samiska, finska och meänkieli en historiskt geografisk bas, vilket ger användare av dessa språk speciella rättigheter till service på sitt språk (så kallade förvaltningsområden). Haparanda kommun är en av de kommuner som är förvaltningsområde för finska och meänkieli där enskilda har rättigheter till service med sitt språk. En ny lag, Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari En stor förändring med den nya lagstiftningen var bland annat att förvaltningsområdet för finskan utvidgades till ett antal nya kommuner, främst i Mälardalens region. För finska, samiska och meänkieli förstärktes också rättigheter för den enskilde. 1.2 Haparanda kommuns minoritetspolitik Kommunfullmäktige antog ett Minoritetspolitiskt program i december 2004 som reviderades första gången Programmets syfte har varit att lyfta fram områden där sverigefinska och tornedalsfinska (meänkieli) minoriteterna ansett att utveckling behövs i Haparanda kommun, så att de i lagarna skyddade rättigheterna samt kommunens egna målsättningar förverkligas och stärker minoriteternas ställning. Programmets förverkligande har de senaste åren följts upp aktivt av samrådsgruppen för minoritetspråk. Chefer och politiker har deltagit i gruppen för att föra dialog. Även en öppen remissomgång har genomförts inför denna revidering av programmet. Arbetet med programmet har kretsat mycket kring de skyldigheter som kommunen har som förvaltningsområde för finska och meänkieli. För det här erhåller Haparanda stad statsbidrag vars användande regleras i förordningen (SFS 2009:1299, 8). I den skrivs att statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Även Språklagen (2009:600) som trädde ikraft den 1 juli 2009 förpliktigar. Enligt den ska det allmänna ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja minoritetsspråk och att den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Kommunfullmäktige skall revidera programmet varje mandatperiod och göra de tillägg och/eller ändringar som behövs. Programmet finns också i finsk version. Om det finns skillnader/tvetydigheter i de olika versionerna, så är det den svenskspråkiga versionen som gäller.

10 2(8) 2 OM SPRÅKETS BETYDELSE Språket är självklart viktigt för oss alla. Vår identitet är bunden till språket. Det är via språket som vi uttrycker våra känslor och är i kontakt med varandra, upplever och förstår vår omgivning och existens. Språket är också bärare av vårt kulturarv och en nyckel som öppnar dörrarna att förstå det. En förutsättning för att människan kan växa och utvecklas är att man behärskar språket. Likaså är det en förutsättning för att kunna delta i samhällsdebatten och att påverka. Av Haparandas befolkning är cirka en tredjedel finska medborgare. Exakt statistik om personer som kan finska/meänkieli finns inte. Av statistik kan man dock utläsa att en majoritet av befolkningen har en finsk bakgrund eller band till Finland. Av befolkningen har cirka hälften en utländsk bakgrund (född utomlands eller född i Sverige med bägge föräldrarna födda utomlands). I praktiken har nästan alla som tillhör denna grupp en finländsk bakgrund och om man antar att dessa kan antingen finska eller meänkieli så kan en stor del av befolkningen minoritetsspråken. Dessutom finns många personer, som har en statistiskt definierat svensk bakgrund, men som kan meänkieli och/eller finska. Med anledning av att befolkningen utgörs av en så stark minoritetsrepresentation skapar det speciella omständigheter att utveckla minoriteternas ställning. Många i Haparanda kan uppleva att minoriteten är i majoritet, åtminstone i vardagliga situationer. Som en skarp kontrast har dock finskan och meänkieli länge lyst med sin frånvaro i det officiella. Av olika anledningar kan det fortfarande vara så att språkfrågan polariserar känslor för och emot. Även om lagen finns och ger rättigheter åt minoriteterna, så är lagarna dock bara lagar. För att riktiga framsteg i utvecklingen skall ske har attityderna en viktig roll. Tillmötesgående och accepterande attityd förutsätter en ömsesidig respekt och förståelse mellan olika grupper till exempel om olika utgångspunkter och behov. Därmed är det viktigt att samrådet/dialogen fungerar och att medvetenheten om frågorna ökar. Det stycket som fanns redan i 2004 års program kan även fortsättningsvis vara ett generellt rättesnöre: Flerspråkigheten och den mångkulturella omgivningen är positiv och för de i Haparanda kommun boende mer förenande än skiljande, till exempel för identiteten i förhållande till andra områden. Detta är något man bör vara stolt över. Vår kommun kan vara ett exempel över hur språkpolitiken sköts på ett bra sätt och kommunens representanter bör i olika sammanhang fungera som ambassadörer också vad gäller (minoritets-)språkärenden.

11 3(8) 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET Kommunen ska se till att lagen förverkligas och att de som vill använda sig av finska eller meänkieli får muntlig service och att de enskilda som som har ett ärende och som så begär får beslutet och beslutsmotiveringen översätt skriftligt översatt. Kommunen ska även i fortsättningen garantera att samråd fortsätter inom ramen för den etablerade samrådsgruppen. Tjänstemän och representanter för nämnderna åläggs att komma till samråden när gruppen så vill. Samrådet ska innefatta statsbidragets användning i sin helhet. Samrådet ska utvecklas till att omfatta alla nationella minoriteter. Samrådet kan ordnas inom ramen för det existerande samrådet för finska/sverigefinländare och meänkieli/tornedalingar, dock med beaktande av finskans och meänkielis särställning som förvaltningsområde och beträffande statsbidraget. Kommunen ska ta i beaktande minoritetsspråkiga och deras behov när man planerar och förverkligar service; se minoritetsspråken som en merit när tjänster tillsätts, om man kan anta att personen kommer att arbeta med minoritetsspråkig befolkning. Att uppmärksamma landstinget, länsstyrelsen, polisen och andra förvaltningsmyndigheter, inklusive centralförvaltningen/-myndigheter (2010), på det språkliga särdraget och därav beroende konsekvenser/problem som finns inom kommunens område. Kommunen ska ekonomiskt stödja minoritetsspråksorganisationerna i att delta i seminarier och konferenser. Kommunen ska samverka med andra kommuner och andra myndigheter; delge egna erfarenheter/exempel och ta lärdom från andra.

12 4(8) 4 INFORMATION Kommunen ska utarbeta en strategi om hur den ämnar tillfredsställa minoritetsspråkigas informationsbehov Kommunen ska alltid betänka om ifrågavarande information behöver översättas till minoritetsspråken Hemsidorna ska innehålla information om minoriteterna och minoritetsspråken samt att kommunen skall ha som målsättning att översätta merparten av hemsidorna Kommunen ska vid behov fortsätta att översätta dokument Kommunen ska värna om minoritetsspråkiga ortnamn och synliggöra minoritetsspråkens närvaro genom att öka skyltning och annan utmärkning med minoritetsspråken Kommunen ska informera i telefonsvararen med minoritetsspråken Kommunen ska informera och utbilda tjänstemän och förtroendevalda om nationella minoriteter och minoritetsspråkslagstiftningen

13 5(8) 5 FÖRSKOLA OCH SKOLA I förskolan, i de obligatoriska skolformerna och i de frivilliga skolformerna anordnas undervisning i och på elevens modersmål i enlighet med dokumentet Vägen till tvåspråkighet för de finskspråkiga eleverna Övriga elever ska erbjudas möjlighet att studera ett minoritetsspråk inom ramen för elevens val Kommunen ska årligen för föräldrarna anordna en informationsträff, där man berättar om Haparanda kommuns skolsystem, möjligheterna till undervisning med modersmål, ge bakgrundsinformation om sverigefinsk och tornedalsk kultur, minoritetsspråkslagen o.s.v. samt i regelbundna kontakter med föräldrarna meddela och informera om senaste fakta och forskningsresultat, ge information till minoritetsspråkiga föräldrar om fördelen för tvåspråkiga barn att delta i undervisning i och på modersmålet antingen i den tvåspråkiga verksamheten eller i svensk klass med undervisning i svenska som andraspråk och i modersmålsundervisning Kommunen ska anordna fortbildning för lärare i finska språket och meänkieli samt sverigefinsk och tornedalsk kultur Kommunen ska i förskolan och skolan anordna temaveckor om flerspråkighet, sverigefinsk och tornedalsk kultur Kommunen ska satsa på revitaliseringsåtgärder för meänkieli inom förskolan. 6

14 6(8) 6 KULTUR OCH FRITID Minoriteterna ska garanteras möjlighet till kvalitativt bra kulturutbud och möjlighet till skapande på eget språk Kommunen ska när man delar ut medel till föreningar och evenemang beakta minoriteternas behov Kommunen ska utreda möjligheterna att söka specialstöd från Statens kulturråd Kommunen ska aktivt främja tvåspråkiga kulturaktiviteter Kommunen ska bättre synliggöra kulturutbudet på minoritetsspråk inom området Haparanda-Torneå-Kemi Kommunen ska inom sitt kulturutbud stödja/erbjuda också kultur för romer

15 7(8) 7 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Service på minoritetsspråk ska garanteras i alla äldre- och handikappomsorgens kontor/institutioner I alla förvaltningskontor ska den centrala informationen och anvisningar vara översatta till minoritetsspråken Kommunen ska aktivt undersöka om äldre minoritetsspråkiga vill ha service på eget språk och erbjuda detta för de som vill detta Kommunen ska anordna dagcenter till äldre och handikappade där det finns verksamhet på deras eget språk Kommunen ska tillsammans med föreningarna anordna informationsmöten på minoritetsspråken om kommunens kommande planer, minst en gång per år Kommunen ska i olika i sakfrågor som berör minoritetsspråkiga äldre och handikappade, beakta om föreningarna skall fungera som remissinstanser i frågan Kommunen ska påverka landstinget (Hälsocentralen) så att servicen och informationen på minoritetsspråken förbättras. Speciellt gäller detta service där det är fråga om förhållande mellan läkare-patient inom exempelvis psykiatrin, där den språkliga förståelsen är särskilt viktigt och där användandet av tolk (3:e part) är svårt

16 8(8) 8 SOCIALTJÄNSTEN INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Kommunen ska informera om service på minoritetsspråken Kommunen ska ha förmåga att ge service omedelbart till kunden på dennes eget språk Kommunen ska befrämja personalens fortbildning och utbytesverksamhet med (gräns- ) kommunerna Kommunen ska se minoritetsspråken som en merit vid anställning av personal till socialtjänsten

17 Barn - och Ungdomsnämnden i Haparanda Ansökan om projektbidrag Karungi Bakgrund Karungi Teaterförening är en aktiv amatörteaterförening som bildades Vi är ett 20- tal aktiva vuxna och barn som genomför olika teaterföreställningar årligen. Ett flertal revyer och pjäser har spelats under årens lopp med stor framgång och vi har ett fortlöpande samarbete med Tornedalsteatern. Om projektet Nu planerar vi genomföra en större historisk teateruppsättning som handlar om Karungis storhetstid. Under 10 månader år 1914 under 1:a världskriget växte Karungi till ett stort och livaktigt samhälle. Järnvägen kom till byn och en järnvägsstation blev en självklarhet. Den belamrades snabbt av gods i mängder från hela Europa då den enda vägen mellan öst och väst var via Tornedalen. Affärer banker restauranger och hotell växte upp som svampar ur jorden. Vi har samlat in material från tidningar, kyrkoböcker, fotografier och annat material i studiecirkelform för manus. Manusförfattaren Håkan Rudehill ska skriva manus, med det material som vi samlat in som grund. Den ska vara klart i oktober varefter hård träning startar. Vi räknar med att ha premiär i mars månad Kultur med kryddor ur vår historia är en viktig ingrediens som vi vill lyfta fram och vi ser kulturen i alla dess former vara viktigt för vårt välmående i vår Tornedal. Med projektet/föreställningen vill vi levandegöra -inte bara vår lokalhistoria -utan visa hur händelserna i världen kan drastiskt ändra livet i ett land, en by eller en familj. Och med detta förhoppningsvis få större förståelse för livet i andra delar av Sverige och Världen. Vi kommer att erbjuda skolungdomar i närområdet att se förställningen. Vi önskar och tror att få någon/några utställningar från Norrbottensmuseumnch Tornedalens Landskapsmuseum. Dessa utställningar skulle stå intill liggande lokaler där pjäsen spelas -

18 före, under och efter föreställningstider. Även föreläsningar av historiekunniga personer kommer det säkert att bli. Vi kommer att skicka inbjudningar till olika organisationer och föreningar i övriga Norrbotten samt finska Tornedalen. Tornedalsgillet, olika historiska sällskap, samt pensionärsföreningar elever på folkhögskolor tror vi har speciellt intresse för projektet. Det mesta i projektet, både på och utanför scenen ska genomföras av lokala amatörer, både barn, unga och vuxna. Allt som allt kommer säkert ett 50-tal personer att vara inblandade. Teateruppsättningen kommer att vara teaterföreningens största uppsättning och utmaning då vår budget är på 340.OOOkr. En utmaning som vi inte räds men det är givet vis ett ekonomiskt risktagande var för vi kommer att söka stöd från olika samhällsinstitutioner och fonder för att kunna gå i land med projektet. Repetitionerna börjar för fullt under hösten 2014 i Karungi. Men föreställningar -5-6 stycken ges i Folkets Hus i Haparanda, där också utställningar och ev föreläsningar ska äga rum. Med hänvisning till ovan nämna ansöker vi om största möjliga ekonomiska stöd från Barnoch ungdomsnämnden. Karungi 26 april 2014 Mervi Bucht Ordförande

19 K`PF KARUNGI UTRIKES PJÅSFÖRSLAG. En berättelse från den dramatiska tid under första världskriget då Karungi blev en tummelplats för flyktingar, furstllgheter, smugglare, diplomater och affärsmän från alla världens hörn med hotell, konsulat, banker, flyktingmottagningar, och Sveriges största postkontor -Karungi utrikes. Då kriget kom människorna in på livet och väckte medkänsla och viljan till uppoffringar hos en del, medan det hos vissa andra skapade begäret efter lättförtjänta pengar. ROLLER/KARAKTÅRER: Vi möter en familj från Karungi: - Isak, husbonde, tyskvänlig, vill dra största möjliga ekonomisk nysta av kriget. - Hans hustru Sofia,som får sina höns stulna, och misstänker flyktingarna. - Kristina, deras dofter som vill andra människor väl, som tar arbete på ett caf^ - Per, deras son, stationskarl Samt: - Valle, grannpojke, som säljer tidningar, bär väskor och får reda på a11t om alla -Margareta, lärarinna, språkkunnig -Fru Uppmann från Stockholm, cafesägare och jobbare i tvivelaktiga affärer. - Herr Granberg, gränsridare -Viktor Baumann, landsflyktig ryss med tyskt påbrå, musiker - Antonia, laukkuryssä/gårdfarihandlare/å erättare Bifigurer: - Ivan Verbitzky, rysk konsul som sysslar med hjäpverksamhet och mycket annat - Frälsningssoldat, Verbitzkys medhjälpare m fl BER^ITTELSEN Berättelsen kretsar kring Kristina, som har tagit arbete som servitris hos Fru Uppmann. Träffar där Viktor, som tigger om mat... Hon gömmer honom på vinden i lagårn... hon söker hjälp av Margareta som tolk.., hon blir förtjust I Viktor... Men Granberg, som vill fria till Kristina, har börjat fatta misstankar, och hotar henne... Isak tjänar stora pengar på att skärtå upp folk som vill ha l

20 skjuts till Haparanda. Han börjar planera större affärer med Fru Uppmann, t ex smuggla kloroform till Ryssland.., men det går inte som han tänkte sej... 2 FORM: Berättelsen tilldrar sej från augusti 1914 till Juni 1915: -Prolog augusti 1914; Världskrigets utbrott, mobilisering, Sveriges neutralitetsförklaring, ryskt furstinnebesök, den första flyktingvågen... -Själva handlingen utspelar sej under sex veckor med start den 7 dec 1914, då 'Norra Sverige' minsprängdes utanför Mäntyiouto, och Karungi blev 'porten mot öster' för all trafik mellan Ryssland och dess allierade i väst för syväl människor som gods. Fram till 19 jan då isvägen över älven öppnades den 19 januari. - Epilog juni 1916: Då järnvägen till Haparanda öppnades, dit post, tull och i stort sett all annan verksamhet flyttades. Då Karungi återgick till en mer stillsam tillvaro, och vi får veta något om hur livet gått vidare för våra huvudpersoner... Pjäsen har c:a 10 roller plus några mindre biroller. Den blir kring1:30 lång och spelas i två akter. Manus beräknas klart 1 oktober. Premiär planeras i Folkets hus, Haparanda, mars Håkan Rudehill

21 Budget för projektet "Karungi utrikes " KOSTNADER Löner för manus, regi, producent samt tekniker Ljud, ljus, rekvisita, kostymer, lokalhyror Marknadsföring Resor, fika för medverkande amatörer Administration SUMMA KOSTNADER INTÄKTER Förväntade biljettintäkter Landstinget Norrbotten sökt, ej fått svar Tornedalsteatern sökt ej fått svar Nordchark sökt ej fått svar Allan Lehto Stiftelse sökt ej fått svar Jacob Wallenberg st sökt ej fått svar Söks från Bun HaparandaStad SUMMA INTÄKTER

22 KARUNGI TEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 MEDLEMMAR BESTÅR AV 25 FAMIUER DÄRAV MÅNGA ÄR AKTIVA AMATÖRER. BÅDE BARN OCH VUXNA ÄR MED I OLIKA TEATER FÖRESTÄLLNINGAR. SOMMARENS ALLSÅNG VAR MYCKET POPULÄR MED JAN BERGQVIST BAKOM PIANOT OCH MED NÅGRA GÄSTARTISTER.KAJSA GRANVIK OCH MERVI BUCHT HÖLL I ALLSÅNGEN STARTADES ARBETET MED CARENDO.PREMIÄREN VAR I MARS 2013.DET VAR MÅNGA SENA KVÄLLARS ARBETE MEN DET VAR UPPSKATTAT OCH VISAR HUR VIKTIGT DET ÄR MED KULTUR HÄR IVÅR TÖRNEDAL ".CARENDO" VISADES PÅ FOLKETS HUS I HAPARANDA. UNGDOMSTEATERN "VI DRAR TILL FJÄLLET" SPELADES I GAMLA STJÄRNBERGS GÅRDEN I KARUNGI VID MIDSOMMAR. PJÄSEN SPELADES AV 5 TJEJER OCH 2 GAMLA SPÖKEN. STYRELSEMÖTE HAR VI HAFT 4 GGR. ETT ANTAL ARBETS OCH PLANERINGSTRÄFFAR. INGA MEDLEMSMÖTEN. STYRELSEN TACKAR ALLA FÖR DET GÅGNA ÅRET OCH ÖNSKAR LYCKA TILL MED NÄSTA MYCKET AKTIVA KULTUR ARRANGEMANG. ORDFÖRANDE MERVI BUCHT ^^'.^ VICEORDFÖRANDE ELO JUNTTILA LEDAMOT HÅKAN TAND SEKRETERARE TAINA KENTTÄ

23 Behållning vid årets början Kassa 2387,65 Sparkonto 22664,98 Företagskonto 70411,12 Summa 95463,75 Resultaträkning 2013 Inkomster: Bifetfförsäljning 36978:- Sommaraktiviteter 2191:- Summa 39169:- Utgifter: Annons 2100:- Hyra 8638:- Carendo 6801:- Div. utgifter 4528,50 Hemsida 298,75 Summa 22366,25 Resultat 16802,75 Behållning vid årets slut: Kassa 4052,65 Bank ,72 Linda Terhelä Kassör

24 ^'^^ U^^ t '^ ^^,^r^- ^ ^-^^^ 11G^ Yu Yl ^ ^ T^a-^ i^ ^^h in ^^ c^ r ^,^^^^^5 ^c^^^=,^ Yes- ^ ^ e ^^Y^S' ^^v ^.vm ^^ i'^, :^ ^ ^ ^; ^^^m k^ J n^ t^-cl ^^^-c U^ h ^, v, ^1^G^ i' G i^^ l C^jV(.U'}'Y1 ti *^ ^ n,^ 1^ t / r.: ^ ^/ ^U 1 r r^ l^ ^^,n^s ^^^,^s ^ r^:^- ^..^ 1 ^ t

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014

Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Verksamhetsplan för finskt förvaltningsområde 2013-2014 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 89 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018

Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Handlingsplan Finskt förvaltningsområde Borlänge kommun 2016-2018 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Finansiering och rapportering 3 Arbetsformer 4 Organisation 4 Övergripande 2015 5 Samråd

Läs mer

ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o. PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige ,,^ 8

ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o. PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige ,,^ 8 ND ^^'` ^9 ^P s,^ Q- -^ ^.^..^. o PROGRAM FÖR MINORITETSSPRÅK 2010 Antaget av kommunfullmäktige 2010-04-26,,^ 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND Sida i 2 OM SPRÅKETS BETYDELSE 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET 3

Läs mer

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet

Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet Handlingsplan för Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet 2015-2018 Antagen av Trosa kommuns samrådsgrupp för det finska förvaltningsområdet: 2016-04-26 2 1. Bakgrund I januari 2010

Läs mer

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89

PROTOKOLL 2014-08-25. Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Kommunstyrelsen 181 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-08-25 Svar på medborgarförslag 2014:02 om att Knivsta kommun ska ansluta sig till det finska förvaltningsområdet KS-2014/89 Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Lagen om nationella minoriteter och minoritesspråk ersätter de två tidigare minoritetsspråkslagarna - lagen (1999:1175) om rätt att använda

Läs mer

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119 Utdrag: akten, KS Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter Ärende Europarådets

Läs mer

Samrådsprocessen i Haparanda. Ett program och en delegation är möjlig

Samrådsprocessen i Haparanda. Ett program och en delegation är möjlig Samrådsprocessen i Haparanda Ett program och en delegation är möjlig Processen börjar Före lagen: Finskan stark i vardagen - dock frånvarande i det officiella, ej erkänt Tillkomsten av lagen 2000 ger en

Läs mer

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion

Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion Nationella minoriteter Årsrapport 2011 Populärversion ! Varje person avgör själv om hon eller han tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. I Sverige finns uppskattningsvis: 20 000 25 000

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse Tid: Onsdag 2014-11-05 kl 09:00 Plats: Tornedalens museum, Torneå Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Prognos September

Läs mer

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-12-17 1.0 Sigrid Saveljeff/Jenny Malmsten/Gunnar Bergström Stadskontoret

Läs mer

Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 1 YTTRANDE 2010-07-23 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Ku2009/2175/KT Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella kulturarvet Sammanfattning och allmänt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Onsdag 2015-01-28 kl 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-16 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning Dnr: 15/51 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

Minoritetspolicy för Hällefors kommun

Minoritetspolicy för Hällefors kommun Dokumenttitel Minoritetspolicy för Sida 1(5) Typ av styrdokument Policy Ansvarig utgivare Kommunfullmäktige Ansvarig författare Samordnare Finskt förvaltningsområde Giltighetsdatum 2015-03-24 Dokumentförteckning

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter

Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter EMELIE HALLIN SID 1/6 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Redovisning: grundskyddet för nationella minoriteter Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde

Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde Malmö stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-09-30 1.0 Jesper Theander Stadskontoret Avdelningen för integration och

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

14. marrask-08 Tämän nettilehtisen julkaisija on Suomikeskus http://www.suomikeskus.se

14. marrask-08 Tämän nettilehtisen julkaisija on Suomikeskus http://www.suomikeskus.se 14. marrask-08 Tämän nettilehtisen julkaisija on Suomikeskus http://www.suomikeskus.se Till:Granskande media För kännedom: Sveriges regering Sverigefinska Delegation Sverigefinska Riksförbundet Vittne

Läs mer

Plan för personer med funktionsnedsättning

Plan för personer med funktionsnedsättning Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-25 125 Plan för personer med funktionsnedsättning Syfte Syftet med planen är att personer med funktionsnedsättning i Värmdö kommun ska ha samma förutsättningar och

Läs mer

Datum 2013-03-12. Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet 2013

Datum 2013-03-12. Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet 2013 KS 10 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-03-12 Diarienummer KSN-2013-0207 Kommunstyrelsen Aktiviteter och fördelning av statliga medel inom det finska förvaltningsområdet

Läs mer

Språkhandbok för att bevara samiskan

Språkhandbok för att bevara samiskan Språkhandbok för att bevara samiskan Ett officiellt minoritetsspråk Innehåll Ett officiellt minoritetsspråk...3 Handbokens fem steg...4 1. Arbetsmodell för upplägg och genomförande...5 2. Formulär för

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

De Grönas språkpolitiska linjedragning Godkänt på delegationens möte 3.10.2010

De Grönas språkpolitiska linjedragning Godkänt på delegationens möte 3.10.2010 De Grönas språkpolitiska linjedragning Godkänt på delegationens möte 3.10.2010 Innehåll 1 Språkliga rättigheter...1 2 Nationalspråk...2 2.1 Definition...2 2.2 Ställning...2 2.3 Svenskan...2 3 Övriga i

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Meddelandeblad. Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Meddelandeblad. Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande, landstingsnämnder, chefer och personal inom socialtjänstens individ och familjeomsorg, chefer och personal inom hälso-

Läs mer

Gällivare kommun - ett gott exempel på hur minoritetsspråksarbetet kan gå till Minoritetspolitisk Handlingsplan 2005-2011

Gällivare kommun - ett gott exempel på hur minoritetsspråksarbetet kan gå till Minoritetspolitisk Handlingsplan 2005-2011 Gällivare kommun - ett gott exempel på hur minoritetsspråksarbetet kan gå till Minoritetspolitisk Handlingsplan 2005-2011 Antagen av KF 2005-08-19 166 KOM 2006.158/100 Mål Den enskilda individen tillhörande

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna 1 (2) La ndstingsrådsbered ningen SKRIVELSE 2013-09-25 LS 1303-0417 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 "10-08 00009 * Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om s ansvar

Läs mer

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun

Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun POLICY 2013-06-25 Vårt Dnr: 2008-0707 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-23, 102 Policy för minoritetsspråk i Kiruna kommun Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress:

Läs mer

Minnesanteckningar flyktinginformation

Minnesanteckningar flyktinginformation Minnesanteckningar flyktinginformation Tid: Onsdag 21 oktober 18.30 19.45 Plats: Nordmalingsbygdens Folkets Hus Närvarande tjänstemän: Sune Höglander (samhällsbyggnadschef), Helen Sundström Hetta (kommunchef),

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

UTBILDNINGSUTSKOTTET Kallelse

UTBILDNINGSUTSKOTTET Kallelse HAPARANDA STAD UTBILDNINGSUTSKOTTET Kallelse Tid: Onsdag 2014-08-27 kl 08:30 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Medborgarförslag: Permanenta solskydd

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/1343 Allmänutredare 2014-12-29 Kommunstyrelsen Ekonomiska konsekvenser av att ingå i finskt förvaltningsområde KS-2014/1343

Läs mer

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL

Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Svensk minoritetspolitik UTBILDNINGS- OCH INSPIRATIONSDAG KARLSKRONA 5 MAJ 2015 HELENA CRONSÉLL Sverige före 1809 Sverige och Finland en nation Samiska och finska talas i samhället, kyrkan och skolan Judiska

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15:00. Seija Gustafsson Jouko Koivisto Tiina Alpua

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15:00. Seija Gustafsson Jouko Koivisto Tiina Alpua Mötesdatum 2014-03-28 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15:00 Samrådsdeltagare: Närvarande från Trosa kommun: Eira Lavio Seija Gustafsson Jouko Koivisto Tiina Alpua Jakob Etaat (sekreterare) Kajsa

Läs mer

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Dövas Nordiska Råd (DNR) Dövas Nordiska Råd (DNR) är ett nordiskt samarbetsorgan

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning

Kallelse Föredragningslista 2016-03-21. Demokratiberedning Kallelse Föredragningslista l (l) 2016-03-21 Sammanträde Demokratiberedning Plats och tid stadshuset, Kompassen, kl. 9:00 fredagen den O l april 2016 Ordförande sekreterare Alf Gillberg Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Förskola och äldreomsorg på finska hur har det utfallit nationellt?

Förskola och äldreomsorg på finska hur har det utfallit nationellt? Förskola och äldreomsorg på finska hur har det utfallit nationellt? Tiina Kiveliö Länsstyrelsen i Stockholms län tiina.kivelio@lansstyrelsen.se 08-785 40 21 Europarådets konventioner Europeiska konventionen

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA?

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete 1 (6) Handläggare Ann Åslin Telefon +46 (0)498 26 94 26 E-post ann.aslin@gotland.se Diarienr 2010/88:60 Datum 2010-04-07 Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete Det är i mötet människor

Läs mer

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne

Personalberedningen 2006-10-09. Ärendebeskrivning: Yttrande till Ungdomskraft Skåne Personalberedningen 2006-10-09 Ärendebeskrivning: Ungdomskraft Skåne har i skrivelse 2006-09-11 önskat svar från Personalberedningen kring avkodade ansökningshandlingar och värdesättande av att anställa

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7a Kulturskolan, Källarplan 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter

Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter SID 1(9) Program för Helsingborg stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är de fem erkända nationella minoriteterna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013/2014 finskt förvaltningsområde

Verksamhetsberättelse 2013/2014 finskt förvaltningsområde 2014-10-28 Kommunledningsförvaltningen Sida 1 (5) Kansli Kanslichef Monica Carlström Verksamhetsberättelse 2013/2014 finskt förvaltningsområde 1. Inledning Beslut om att Motala kommun skulle anmäla intresse

Läs mer

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun 2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Gävle kommun Gävle Stadsbibliotek Box 801 801 30 Gävle HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET TILL BIBLIOTEKSSERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER Inledning och bakgrund Med anledning av regeringens

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Välkommen till Sollentunamoderaterna!

Välkommen till Sollentunamoderaterna! Nymedlemsinformation Utgåva 1/2012 Välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi är en del av ett parti som ständigt försöker förnya oss och utveckla

Läs mer

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan

Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Segrande Liv Grundskolas likabehandlingsplan Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner av diskriminering och kränkande behandling 3. Skolans organisation för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet

Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Cecilia Hurtig, 0554-191 01 cecilia.hurtig@kil.se MINNESANTECKNINGAR 2012-05-14 Kommunala pensionärsrådet Minnesanteckningar från möte i kommunala pensionärsrådet TID: Måndagen

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Fågelsta skolas likabehandlingsplan

Fågelsta skolas likabehandlingsplan VIPpärm Rev nr: 080818 Ersätter: 070807 Dok: 9.7 Flik: 9 Sid 1 (6) Fågelsta skolas likabehandlingsplan Antagen av skolråd, elevråd och samverkansgrupp. Beslutad av rektor den 1 mars 2007, reviderad 080818.

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 101-106

Sekreterare Paragrafer 101-106 Sammanträdets plats och tid Folkets Hus, Ramselevägen 6, Strömsund kl 10.00-10.30 Beslutande Anna Gundersson David Berglund BrittInger Håkansson Björn Karlsson Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling

Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling 1 Sotenäs Kompetenscentrums Likabehandlingsplan och Årliga plan mot kränkande behandling Mål och vision Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland elever och personal

Läs mer

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta

Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta ANTAGEN AV PAJALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Handlingsprogram för minoritetsspråken 2012-2014 Pajala kommun Pajalan kunta Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Den nationella minoritetspolitiken 1.2 Pajala

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Projektets namn Körfestivalen i Hylte

Projektets namn Körfestivalen i Hylte Ansökan skickas till Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Projektansökan Projektets namn Körfestivalen i Hylte Projektidé Vad vill ni göra och vem eller vilka är projektet till för? Vi vill skapa ett

Läs mer

Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet. Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011.

Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet. Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011. Åtgärder för att uppnå det minoritetspolitiska målet Uppföljning av Ungdomsstyrelsens arbete under 2010 till oktober 2011. Innehåll Inledning... 3 Redovisning enligt instruktion... 5 1.1 Externa insatser

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter

Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter Kommunstyrelsens och byggnadsnämndens kompletterande mål för 2015 2(17) 3(17) Inledning Enligt Hjo kommuns målmodell ska kommunfullmäktige i budgetdokumentet besluta om ett antal kommunövergripande, prioriterade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer