Protokoll fört vid det femtionionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 16 september 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid det femtionionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 16 september 2003"

Transkript

1 Protokoll fört vid det femtionionde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 16 september 2003 Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Deltagande ledamöter Laila Freivalds, ordförande Per Andersson Harry Frank, t o m 8 Christer Karlsson Gudmund Larsson Lennart Låftman Karin Markides Maria Masucci, Birgit Norinder, t o m 4 Eva Olsson Helena Peilot Hans Wolf-Watz, t o m 8 Frånvarande ledamot Maria Norrfalk Deltagare från kansliet Staffan Normark, VD Björn Brandt, vice VD, sekr,ej 5 Anders Sjölund, planeringschef, sekr 5 Olle Edqvist (del) Karl-Olov Fentorp Inger Florin Ingvar Isfeldt Olof Lindgren, ej 5 Birgitta Lundin, 5 Lena-Kajsa Sidén Henryk Wos Inbjudna gäster 4 Alf Lindberg, Göran Grimwall, Jonas Förare 5 Bernt Ericson 9 Olof Sjöström 1 Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen godkändes. 2. Val av justerare, föregående mötes protokoll, adjungeringar Per Andersson utsågs tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet. Protokoll från styrelsens femtioåttonde sammanträde hade sänts ut inför sammanträdet. Inga kommentarer förelåg. Övriga deltagare i sammanträdet adjungerades enligt deltagarförteckning. 3 Beslut fade med stöd av delegation En förteckning över beslut fade med delegation hade bifogats kallelsen (bilaga 1). med godkännande lägga anmälda beslut till handlingarna. Protokoll från SSFs 59:e sammanträde den 16 september (5)

2 4 KVA-IVA granskning av stiftelsens verksamhet En granskningsgrupp, utsedd av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har, i enlighet med bemyndigande i stiftelsens stadga granskat stiftelsens verksamhet. Granskningsgruppens rapport publicerades och överlämnades till regeringen i juni. Granskningsgruppen har gjort en omfande analys av stiftelsens verksamhet med tonvikt på beredningsprocesserna. Gruppen konstaterar stiftelsen helt agerat i enlighet med sin stadga men en ökad transparens och förbättrad kommunikation med forskarsamhälle och näringsliv är motiverad. Bl a saknas enligt granskarna en lämpligt utformad beredningsorganisation. Begreppet strategisk bör ges en tydligare definition. En förändrad procedur för utseendet av stiftelsens styrelse, där KVA och IVA utser en nomineringskommitté föreslogs också. Gruppens ordförande Alf Lindberg och ledamoten Göran Grimwall presenterade rapporten och därefter diskuterades rapportens innehåll och rekommendationer samt utredarnas arbetsformer och statistiska underlag, där styrelsen redovisade vissa synpunkter bl a på urvalet av intervjuade forskare. Vissa av stiftelsens kritiker förefaller inte ha förstått det mandat stiftelsen givits i stadga och riksdagsbeslut alternativt ifrågasätter de detta, inte sättet uppfylla de givna målen. Styrelsen noterade granskningen pekat på en rad väsentliga faktorer, bl a angelägenheten av förbättra transparensen och tydligheten i stiftelsens arbete samt öka förtroendet i näringsliv och forskarsamhälle. På vissa punkter, t ex frågan om beredningsorganisationens utformning och stiftelsens arbete med strategibegreppet delade inte styrelsen granskningsgruppens bedömningar. Styrelsen såg det också som väsentligt stiftelsens synpunkter framförs till regeringen som komplettering till den överlämnade utredningen inför regeringens bedömningar i den kommande forskningspropositionen. Verkställande direktören utformar, i samråd med ledamöterna Karlsson och Låftman, ett förslag till skrivelse till regeringen som hela styrelsen bereds tillfälle inkomma med synpunkter på innan den överlämnas. uppdra till verkställande direktören sammanställa stiftelsens kommentarer och kompletteringar till utvärderingen utgående från den förda diskussionen, och efter samråd med styrelsen enligt ovan inge stiftelsens redovisning till regeringen. 5 Bidrag till Interaktiva Institutet Stiftelsen inrättade 1998 Interaktiva Institutet för med forskning och konstnärlig verksamhet inom området IT och media utveckla kommunikationen mellan individer, grupper och organisationer. Stiftelsens bidrag avsåg tiden intill 2003 och i enlighet med styrelsens beslut har en utvärdering av institutet genomförts inför ett beslut om eventuellt forts stöd efter Stiftelsens styrelse beslöt vid sammanträdet den 4 juni 2003 överlämna utvärderingen till institutet för yttrande och för utarbetande av en handlingsplan för den fortsa verksamheten. Stiftelsen har också beslutat stiftelsens ägande skall avvecklas så snart det kan ske under för verksamheten godtagbara förhållanden. Institutet har utarbetat en handlingsplan och tillsänt stiftelsen denna. Bernt Ericson, ordförande i institutets styrelse, redovisade handlingsplanen, som specifikt hanterar frågor, kritik och rekommendationer i utvärderingen. Centrala punkter är identitet, kommunikation, kvalitetssäkring och konsolidering. Verkställande direktören föreslår i enlighet med bifogad PM (bilaga 2), institutet tilldelas högst 60 milj kr, där takbeloppet förutsätter externa bidrag i enlighet med PM. Styrelsen diskuterade handlingsplanen, som bedömdes väl avvägd, och fann en redovisning från institutet bör göras om ett år för klarlägga i vilken utsträckning åtgärderna i handlingsplanen har genomförts. Om inte arbetet bedöms tillfredsställande bör stiftelsen meddela institutet inga medel tilldelas institutet efter Protokoll från SSFs 59:e sammanträde den 16 september (5)

3 med ovan redovisade förbehåll tilldela Interaktiva Institutet ett forts anslag för perioden om högst 60 milj kr. 6 Utlysning av ramanslag för tvärvetenskaplig forskning i gränsytan mellan biologiska och fysikaliska/artificiella system (Bio X) I den vid styrelsens sammanträde den 1-2 februari 2001 fastställda verksamhetsplanen ingick ett förslag utlysa ramanslag för tvärvetenskaplig forskning under rubriken Integration av biologi med mikroelektronik och andra teknologier. I budgeten för 2003 har områdesdefinitionen utvecklats och förtydligats, samtidigt som medel tentativt budgeterats. Verkställande direktören föreslår i enlighet med bifogad PM stiftelsen avsätta medel för ramanslag för tvärvetenskaplig forskning i gränsområdet mellan biologiska och fysikaliska/artificiella system (Bio X). I diskussionen betonades medlen bör utnyttjas för djärva, nyskapande satsningar och inte för redan etablerade områden. avsätta 55 milj kr för utlysning av ramanslag inom området Bio-X, inklusive ett visst belopp avsett för samordnande insatser, samt uppdra åt verkställande direktören tillsätta en utlysningsgrupp (förslagsvis kallad Bio-Xgruppen) för dels formulera en utlysningstext, dels föreslå hur ansöknings- och beredningsprocessen skall genomföras i enlighet med de utgångspunkter som presenteras i bifogad PM. 7 Sammansättning av beredningskommitté för strategiska forskningscentra Verkställande direktören har i enlighet med styrelsens beslut i juni, i samråd med ordföranden berett frågan om ordförande i beredningskommittén för utlysningen av strategiska forskningscentra. Professor Thomas Johannesson, verkställande direktör för Svenska Träforskningsinstitutet, STFI, har accepterat fungera som ordförande för gruppen. Övriga ledamöter bör utses i samråd med honom. utse Thomas Johannesson till ordförande i beredningskommittén för utlysning av strategiska forskningscentra. 8 Letter of intent för tillsammans med svensk högskola behålla professorerna C. Betsholtz och P. Rorsman i Sverige Verkställande direktören har i enlighet med styrelsens beslut den 9-10 april 2003, 10 inlett diskussioner med tre svenska forskare som är föremål för rekryteringsförsök från utländska institutioner. Beslut om stöd till en av dem fades den 4 juni, 15. Kompletterande analys och förslag beträffande professorerna Christer Betsholtz, Göteborgs universitet och Patrik Rorsman, Lunds universitet föreligger nu. Verkställande direktören redovisade förslagen utgående från det utsända materialet, inkluderande yttranden av internationella sakkunniga. Betsholtz och Rorsman skulle tillföra ett centralt ledarskap för de centrumsatsningar som planeras i Malmö resp. Göteborg alternativt vid Karolinska Institutet. Positiva bedömningar av den strategiska relevansen av behålla bägge forskarna i Sverige har lämnats av professor Jan M Lundberg, AstraZeneca. Protokoll från SSFs 59:e sammanträde den 16 september (5)

4 uppdra till verkställande direktören utforma ett Letter of Intent till professor Patrik Rorsman där stiftelsen förbinder sig stödja Rorsmans forskning med ett anslag som krona för krona matchar Lunds universitets, eller annan svensk högskolas insatser för behålla Rorsman i Sverige. Stiftelsens insats förutsätter Rorsman aktivt ingår i planerade centrumsatsningar inom diabetesområdet. Stiftelsens insats kan maximalt belöpa sig till 10 milj kr. uppdra till verkställande direktören utforma ett Letter of Intent till professor Christer Betsholtz där stiftelsen förbinder sig stödja Betsholtz forskning med ett anslag som krona för krona matchar Göteborgs universitets, eller annan svensk högskolas insatser för behålla Betsholtz i Sverige. Stiftelsens insats förutsätter Betsholtz aktivt ingår i planerade centrumsatsningar inom angiogenes och kärlforskning. Stiftelsens insats kan maximalt belöpa sig till 10 milj kr. 9 Information och meddelanden Nya ärenden En förteckning över nya ärenden hade bifogats kallelsen. Stiftelsens kapital Olof Sjöström, ordförande i kapitalutskottet redovisade aktuella frågor inom kapitalförvaltningen. Stiftelsens kapital utgjorde vid utgången av augusti milj kr. Årets avkastning (jan-aug) utgjorde 7,2 % och uttagen under samma tid uppgick till 5,5 % av kapitalet vid årets början (8 580 milj kr). Kapitalet har således ökat med 1,7 % under året. Kapitalet bestod den 31 augusti av räntebärande svenska placeringar (58 %), specialfonder (8 %), svenska aktier (19 %),, europeiska aktier (5 %), amerikanska aktier (1 %), japanska aktier (5 %) och aktier i Sydostasien (3 %). I augusti har kapitalutskottet beslutat om en viss ökning av aktieandelen genom 200 milj kr flyttats från två svenska räntebärande portföljer till en av de svenska aktieportföljerna. Utskottet har under augusti diskuterat stiftelsens diskretionära aktieinnehav utgående från de etiska principer som styrelsen fastställt, baserat på en analysrapport från stiftelsens konsult Caring Company, Etikanalytikerna. Inga uteslutningar ur aktuella portföljer föreslås. Kompletterande information om stiftelsens utestående åtaganden m m kommer lämnas inför nästa sammanträde. Stiftelsens forskningskollegium I enlighet med styrelsens beslut i juni har de vid sammanträdet utsedda ledamöterna kompletterats med tre personer utsedda av ordförande och verkställande direktör. En uppdaterad lista samt en statistisk redovisning av fördelningen över kompetensområden och organisationer hade bifogats kallelsen. Delegationen till ordförande och verkställande direktör fa beslut om vissa kompletteringar bör bibehållas för göra ev återstående utökningar. Styrelseseminarium med kollegiet 21 oktober Under förmiddagen den 21 oktober genomförs ett kort styrelsesammanträde (10 12). Seminariet med kollegiet inleds med gemensam lunch och avslutas med en informell buffé på stiftelsens kansli Eftermiddagen föreslås disponeras för en presentation av stiftelsens aktuella verksamhet och planering, några externa diskussionsinlägg från högskola, näringsliv och förvaltning, samt en gemensam diskussion kring aktuella frågor inför stiftelsens fortsa verksamhet och regeringens inbjudan medverka med forskningsstrategier. Diskussionen äger rum i World Trade Centers konferensanläggning (rum New York). Beredningsorganisation för ansökningshanteringen inom programmet framtidens forskningsledare (INGVAR) Information om beredningsorganisationen hade bifogats kallelsen. Protokoll från SSFs 59:e sammanträde den 16 september (5)

5 Stiftelsens jävsregler Mot bakgrund av dels förändringen av beredningsorganisationen, dels önskemål om förtydliganden och skärpningar i vissa avseenden avser verkställande direktören återkomma till oktobersammanträdet med ett förslag till nya jävsregler, som bör ersätta de regler som styrelsen fastställde i mars Förslaget kommer också innefa en tydligare redovisning av styrelse- och gruppledamöters samt de anställdas andra uppdrag av möjlig betydelse för stiftelsearbetet. Statistiska uppgifter om stiftelsens forskningsstöd 2002 och tidigare Kansliet har, utgående från de verksamhets- och ekonomiska redovisningar som programmen ålagts lämna in i mars avseende budgetåret 2002, ställt samman viss statistik över medelsfördelningen på områden och högskolor m m. Statistiken hade bifogats kallelsen. Kerstin Hagwall kommenterade materialet. Visst samråd mellan forskningsfinansiärer vid utlysning av anslag till centrumbildningar (motsvarande) Vetenskapsrådet har tagit initiativ till ett begränsat samarbete mellan forskningsfinansiärer vid utlysning av medel till större satsningar. För stiftelsens del skulle eventuellt utlysningen av strategiska centra 2004 beröras. Samarbetet kan innebära samordning av ansökningstider, utbyte av information om inkomna ansökningar och åstadkommande av en överblick över profilområden och kompetenser inom svensk högskoleforskning. Styrelsen uttryckte tveksamhet till en alltför långt driven samordning med hänvisning till behovet av autonomi, pluralism och oberoende bedömningar. Erbjudande utarbeta forskningsstrategier Verkställande direktören hade, i enlighet med styrelsebeslutet i maj, inbjudit stiftelsens olika program inkomma med visst underlag till det material stiftelsen avser lämna till regeringen. Verkställande direktören kommer sammanställa underlaget till stiftelsens oktobermöte och baserat på detta samt styrelsens och kollegiets diskussion utforma ett slutligt förslag till skrivelse till regeringen som antingen fastställs per capsulam eller slutjusteras på decembersammanträdet. Stiftelsedag på Norra Latin den 9 mars Den 5 maj 2004 genomförs ett för alla löntagarfondsstiftelser gemensamt seminarium för beslutsfare i Riksdagshusets andrakammarsal. Detta mer begränsade arrangemang bör kompletteras med en manifestation av vår stiftelses första 10 år. Den 9 mars planeras därför ett bredare seminarium i Norra Latin där avnämare och andra ges möjlighet informera sig om stiftelsens första 10 år och framtidsplaner. Arbete med innovationsfrågor/nyttiggörande Styrelsens ad hoc grupp för innovations- och nyttiggörandefrågor har träffats 23 maj,22 augusti och 16 september. Vid dessa tillfällen har diskuterats ett konkretiserat förslag till tidiga insatser beträffande innovationer och nyttiggörande av forskning. Gruppen fortsätter sitt arbete och målsättningen är ett slutligt förslag skall föreläggas styrelsen senast vid decembermötet Information från ProViking I enlighet med styrelsens beslut om arbetsordning för programmet hade två protokoll från styrelsemöten i programmet översänts. Två aktuella broschyrer om programmet och forskarskolan bifogades likaså. 10 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Björn Brandt Anders Sjölund Per Andersson Laila Freivalds Sekreterare, 1-4, 6-10 sekreterare 5 vald justerare ordförande Protokoll från SSFs 59:e sammanträde den 16 september (5)

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003

Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Protokoll fört vid det femtioåttonde sammanträdet med styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning den 4 juni 2003 Mötet genomfördes på stiftelsens kansli, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Läs mer

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05.

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. 1(5) Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 13.05. Närvarande: Ledamöter Lena Hjelm-Wallén Lars Björck Karin Caldwell Peter Garvin Ulla Grönlund Göran Johnsson Carola Lemne Lennart

Läs mer

Framtidens forskningsledare

Framtidens forskningsledare STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Framtidens forskningsledare Bakgrund, genomförande och utvärdering av ledarskapsutvecklingsprogrammet 2001 2006 Individual Grant for the Advancement of Research Leaders

Läs mer

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell

Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Stefan Ostholm Anders Ahl. Olle Vogel, personalrepresentant. Eva Cederbalk Björn Sundell KKstiftelsen ^ ^ Sammanträdesdatum 2014-09-11 PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Anmält förhinder Albert Kök - Hotell & Konferens, Trollhättan

Läs mer

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15

2012-04-17--18. Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 1(5) Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15 Närvarande: Ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande Bert Allard Maria Anvret Lars Björck Lars Börjesson Kristina

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

KKstif telsen y PROTOKOLL. KKS - Styrelse. Sammanträdesdatum 2014-12-08. KK-stiftelsen. Plats

KKstif telsen y PROTOKOLL. KKS - Styrelse. Sammanträdesdatum 2014-12-08. KK-stiftelsen. Plats KKstif telsen y ^ Sammanträdesdatum 2014-12-08 PROTOKOLL KKS - Styrelse Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Personalrepresentant KK-stiftelsen Kerstin Eliasson,

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport DGC One AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556624-1732. Bolagets aktie är sedan 16 juni 2008 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som ägaren meddelar. Svensk kod för bolagsstyrning utgör en del av

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer