Tillsammans utvecklar vi Kalmar City

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans utvecklar vi Kalmar City"

Transkript

1 Kalmar Skrivelse till kommunstyrelsen Tillsammans utvecklar vi Kalmar City Mattias Adolfson (S) Dzenita Abaza (S) Anita Wollin (C) Lars Holmberg (V)

2 Innehåll Tillsammans utvecklar vi Kalmar city 3 Gemensam syn på framtida utveckling 4 Ny organisation för Kalmar City 6 En attraktiv stad 7 Parkering, kollektivtrafik och cykelfrågor 9 Årets stadskärna och handelns utveckling 12 Avsiktsförklaring Kalmar City (bilaga) 13 2

3 Tillsammans utvecklar vi Kalmar City I slutet av sommaren 2013 utsåg majoriteten en politisk arbetsgrupp som fick till uppgift att arbeta fram förslag kring hur vi kan utveckla Kalmar City. Följande gavs i uppdrag: - Att ge konkreta förslag på hur vi kan utveckla Kvarnholmens centrumkärna med plats för kultur, upplevelser, möten och aktiviteter samt som handels- och besöksmål. - Att utveckla former för samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommun. - Att se över befintligt parkeringssystem för att i balans med alla trafikslag få bäst optimering av cykel och bilparkering i stadskärnan. - Att med målsättning att bli årets stadskärna under nästa mandatperiod och ge förslag på åtgärder för att detta ska vara möjligt. Arbetsgruppen har sedan under hösten arbetat i bred dialog med olika aktörer som finns i stadskärnan för att ringa in ett antal utvecklingsområden som ger bättre förutsättningar för en fortsatt framtida levande stadskärna. Arbetsgruppen utsåg tidigt en referensgrupp bestående olika aktörer i stadskärnan. Referensgruppen har sedan använts som ett bollplank för idéinhämtning och stämma av förslag. Arbetsgruppen har haft 12 olika möten, b.la. med olika aktörer och grupper av näringsidkare som finns i stadskärnan för att ta del av deras erfarenheter. En stor hearing där 44 näringsidkare i stadskärnan deltog har också arrangerats. Representant från Västerås berättade om hur de blev stadskärna Vi har också haft ett bra samarbete med centrumföreningen och fastighetsägarna. Arbetsgruppen har bestått av: Mattias Adolfson (S), sammankallande Dzenita Abaza (S) Anita Wollin (C) Lars Holmberg (V) Referensgruppen har bestått av: Anders Hansson, Ordförande Kalmar City Tellis Agrotis, Krögers Johan Gren, fastighetsförvaltare Baronen Jessika Bergsjö, centrumledare Kvasten Janna Linglöf, Polarn och Pyret Per-Åke Lindström, KF Ulrika Franzén, Kalmarsunds hotell Jonas Lindström, Din Frisör Vi kan efter alla möten och diskussioner konstatera att det finns ett brinnande engagemang för utveckla stadskärnan. Man värnar om sin stad och vill vara med och forma framtidens Kalmar City. Arbetsgruppen vill härmed lämna sin slutrapport. Förslag till beslut: - att planberedningen får i uppdrag att följa upp de investeringar som föreslås i skrivelsen. - att planutskottet blir framtida politisk styrgrupp för frågor som rör city-utveckling. 3

4 Gemensam syn på framtida utveckling Arbetsgruppen vill beskriva Kvarnholmen och stadskärnan som Kalmar City. Vi ser redan idag att stadskärnan breder ut sig och kommer att fortsätta växa utanför Kvarnholmen. Därför blir begreppet Kvarnholmen som en beskrivning av Kalmars stadskärna för snävt. Under de senaste åren har en bra grund lagts för att fortsätta utveckla Kalmar City. En nyligen antagen översiktsplan och en fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen skapar bra förutsättningar för fortsatt förtätning med bostäder, universitet och verksamheter. Här pekar vi bl.a. på hur viktigt det är med en attraktiv stadskärna för hela kommunens utveckling. En levande och attraktiv stad kan vara avgörande när människor väljer att ta ett jobb eller bosätta sig i en kommun. Kalmars stadskärna bidrar också till hela regionens utveckling inte minst genom att vi lockar många besökare som också bidrar till övriga länet. Därför finns det goda skäl för kommunen men också regionen att aktivt stödja och arbeta med utvecklingen av Kalmar City. Grunden för en levande stadskärna är att det finns människor som bor och verkar här. För att även i framtiden kunna ha ett brett utbud av handel-restaurang-evenemang- och kulturliv krävs att vi jobbar med att öka antalet människor som dagligen bor och verkar i Kalmar City. Därför pågår ett mycket målinriktat arbete som bygger på just detta. Arbetsgruppen har därför ägnat en del av sitt arbete till att föra dialog kring hur vi ser på utvecklingen, vilka stora projekt som vi nu arbetar med att förverkliga. Det har också varit en viktig del i den avsiktsförklaring med Kalmar City som beskrivs närmare nedan. Vi upplever att det finns en bred samsyn mellan kommunen och aktörer i stadskärnan om vikten av skapa ytterligare bostäder, stadsintegrerat universitet och fler arbetsplatser mitt i Kalmar City. Samtidigt finns det också samsyn kring att när vi förtätar staden också måste arbeta för en fortsatt god utvecklad tillgänglighet för bil, cykel och kollektivtrafik. Det är också en styrka att översiktplanen och den fördjupade översiktsplanen är tagen i full enighet mellan de politiska partierna. Under de kommande åren förbereder kommunen planer som innehåller nya bostäder i stadskärnan. Det kommer också att ske andra stora investeringar med t.ex. ett nytt samlat kulturcentrum, satsningar på nya cykelvägar, infartsvägar, lekplats och parkeringsplatser. 4

5 Planerade bostadsprojekt kommande åren En del av en levande stad handlar också om att aktivt arbeta med att erbjuda ett brett utbud av evenemang och aktiviteter som drar kommuninvånare och besökare till city. Det gemensamma arbetet mellan näringsidkare inom Destination Kalmar är ett bra exempel på hur vi med gemensamma krafter utvecklar vår stadskärna till en fantastiskt levande sommarstad. Arbetsgruppen ser att det är otroligt viktigt att detta arbete fortgår. Vi ska även fortsätta inriktningen på hur vi kan förlänga sommarsäsongen med aktiviteter som drar året runt. Vi tror också att Destination Kalmar har potential att utvecklas mer som regional aktör när det gäller att paketera och samverka kring olika evenemang som finns i regionen. Vi tror också att destinationsutveckling som kombineras med ett aktivt arbete för att utveckla city är grunden för hur vi blir årets stadskärna under nästa mandatperiod. En stor del av arbetsgruppens och referensgruppens diskussioner har handlat om hur vi vill beskriva vår stadskärna. Vi är alla ambassadörer för vår stad och arbetsgruppen tror att vi kan bli bättre på att lyfta fram de positiva värden som vi faktiskt har i stadskärnan. Vi ser också vilket enormt utbud av upplevelser som staden har att erbjuda. En viktig uppgift för den nya Cityorganisationen blir därför att paketera ihop och enas om hur vi vill beskriva och tillsammans marknadsföra Kalmar City. Arbetsgruppen föreslår: - fortsatt aktivt arbete med bostadsförtätning, stadsintegrerat universitet, fler verksamheter och evenemang i Kalmar City. 5

6 Ny organisation för Kalmar City En del av arbetsgruppens uppdrag har varit att hitta utvecklade samverkansformer mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen. När vi har tittat på hur andra städer har arbetat med city-utveckling så är det en sak som förenar. Vägen till framgång är samarbete och gemensam styrning. Det är en otrolig styrka när fastighetsägare, handel, krögare och kommunen är överens om vägen framåt och tar gemensamt ansvar för utvecklingen. Detta visar inte minst Västerås som blev årets stadskärna år Arbetsgruppen har därför ägnat en stor del av sitt arbete att försöka hitta utvecklade samarbetsformer där också kommunen fortsätter att vara en aktiv del. Parallellt har också centrumföreningen arbetat med en ny programförklaring kring Kalmar city. Under hösten har vi kommit överens om ett förslag till avsiktsförklaring (bifogas) där vi föreslår att man bildar en helt ny organisation för Kalmar city. Kalmar City skall verka för att utveckla citykärnan bl.a. att genom olika aktiviteter öka antal personer som rör sig i city. Parterna skall också i samråd med kommunen verka för dels att tillgängligheten ökar med p- ledningssystem, utökade parkeringsmöjligheter, skyltprogram, belysning m.m. och dels genom att utveckla bostadssituationen samt aktiviteter för Linnéuniversitetet i stadskärnan. Ur förslag till Avsiktsförklaring Förslaget är att finansiering för det nya Kalmar City delas i tre delar mellan fastighetsägare, handel och kommun. Vi föreslår att kommunen finansierar med upp till en miljon kronor per år i den takt som övriga två parter tillför medel. Vi föreslår att man utvärderar den nya organisationen efter tre år. Arbetsgruppen föreslår att medel tillförs via Destination Kalmar. Detta för att få ett helt sammanhang mellan destinationsutveckling, evenemangsverksamhet och utveckling av Kalmar City. Arbetsgruppen föreslår: - Att föreslagen avsiktsförklaring tecknas mellan Kalmar kommun, fastighetsägarna och nuvarande centrumförening. - Att kommunen genom Destination Kalmar tillför driftsbidrag på upp till 1 miljon kr / år under tre år. Kommunen tillför medel i den takt som övriga parter inom Kalmar City gör detsamma. - Att ärende bereds till KS i februari där beslut om inträde i den nya organisationen, former för organisationen samt val av kommunens representanter i styrelsen för Kalmar City. 6

7 En attraktiv stad Kalmar har en av Sveriges mest attraktiva stadskärnor. Inte minst har vi en fantastisk kulturhistorisk miljö med många intressanta historiska byggnader. Stadskärnan omgärdas också av flera vattenrum som alla bidrar till att öka attraktiviteten. Arbetsgruppen har tillsammans med referensgruppen diskuterat hur vi använder vår fantastiska miljö och hur vi utvecklar den än mer för att öka attraktiviteten. En viktig del av den nya city-organisationens blir att arbeta med just dessa värden. Vi har ett delat ansvar att se till att staden hålls ren och snygg samtidigt som alla måste respektera de riktlinjer som vi gemensamt har kommit överens om när det t.ex. gäller varutransporttider, renhållning, uteserveringsprogram o.s.v. För att skapa en ytterligare tydlighet i dessa frågor behöver kommunen tillsammans med näringsidkare jobba mer aktivt med att se till att frågor också efterlevs. En annan viktig del är att vi arbetar vidare med de kustnära projekt som skett genom samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, samhällsbyggnadskontoret, Destination Kalmar och serviceförvaltningen. Satsningarna på bryggornas stad med nya bryggor, strandpromenader och en helt ny badplats mitt i city är mycket viktiga pusselbitar för att utveckla stadskärnan. Exempel idékatalog kring Bryggornas stad. Arbetsgruppen vill att kommunen i dialog med Kalmar City tar nästa steg när det gäller att lyfta fram våra attraktiva värden. Vi föreslår att kommunen i dialog med Kalmar City får i uppdrag att 7

8 ta fram en ny upplevelsestrategi för Kalmar som också innefattar en uppdatering av handelsstrategin, hur vi arbetare med att förlänga sommarsäsongen m.m. Parallellt med detta vill vi att man under 2014 startar med att se över den belysning som finns, uppdaterar och inventerar julbelysning samt tar fram ett nytt skyltprogram där även näringsidkare involveras. En viktig del av attraktiviteten är att också skapa bra lekmöjligheter för barn. Vi är övertygade om att detta också skulle göra att fler barnfamiljer väljer att komma till stadskärnan. Kommunen bör titta på det område som var tänkt för Gota media där det idag finns planlagd mark för lekplats. Medel bör äskas i investeringsbudget för Frågor om tillgänglighet och framkomlighet för funktionshindrade måste ständigt vara en levande del i planeringen av stadskärnan. Kommunen har arbetat mycket med dessa frågor de senaste åren och fortsätter under 2014 med inom ramen för enkelt avhjälpta hinder. Det är också viktigt att handel, restauranger och fastighetsägare respekterar regelverk och skapar bra förutsättningar för en tillgänglig stad för alla. Arbetsgruppen föreslår: - Att uppdrag ges om att tillsammans med Kalmar City arbeta fram en ny upplevelsestrategi som också innefattar uppdatering av handelsstrategi, hur vi arbetar med att förlänga sommarsäsongen m.m. - Att i investeringsbudget för 2015 möjliggöra för en ny central lekplats i stadskärnan. Nya förslag som finansieras med redan avsatt pott för kvarnholmen i investeringsbudget för 2014: - Skyltprogram tas fram i samverkan med Kalmar City. Ny skyltning sätts upp till sevärdigheter och servicepunkter. - Inventering av befintlig julbelysning samt uppdatering där det behövs. - Ljusdesigner anlitas för att ta fram idékatalog över nya platser att belysa. Befintlig belysning inventeras och ny belysning köps in där det behövs. 8

9 Parkering, kollektivtrafik och cykelfrågor Arbetsgruppen har tittat på hur det ser ut med parkeringsmöjligheter, kollektivtrafik och cykelfrågor. Kommunen planerar investeringar om cirka 100 miljoner kronor i nya p-anläggningar och p- ledningssystem. Vi investerar också cirka 30 miljoner kronor i cykelvägnätet för att öka tillgängligheten med cykel och nya cykelparkeringar. Kollektivtrafiken ges nya möjligheter genom effektiv linjedragning som gör att bussen blir ett mer attraktivt alternativ. Kommunen investerar också 14 miljoner kr för att skapa tågpendlingsmöjligheter från Smedby och Trekanten. Allt detta görs med utgångspunkt från att vi vill ha en fortsatt god tillgänglighet till stadskärnan samtidigt som vi vill förtäta nya verksamheter och bostäder. Arbetsgruppen föreslår att man ser över cykelparkeringar och kompletterar där det behövs. 80 procent av Linnéstudenterna cyklar till sina studielokaler. Därför är det viktigt att vi förbereder cykelvägnätet till Ölandshamnen och universitetets nya lokaler. En studie för detta arbetas fram under Andelen som reser kollektivt in till stadskärnan har ökat sedan KLT gjorde om sin linjedragning. Detta bidrar mycket positivt och vi har idag en bra tillgänglighet med buss till stadskärnan. För förbättra ytterligare och underlätta inte minst pensionärer att komma närmare gågatorna föreslår vi att kommunen uppmanar KLT att undersöka möjligheterna till en matarbuss i stadskärnan. Vi ser helst att en sådan är eldriven vilket också är bra för miljön. Bussen kan med fördel användas till sightseeingbuss sommartid. Idag finns det 2775 parkeringsplatser i stadskärnan. Parkeringsräkningar som är genomförda under 2012 visar att detta täcker det behov av parkeringar som finns idag. Under våra mest intensiva lönelördagar har vi en beläggningsgrad som uppgår till cirka procent. Detta om man räknar in pendlingsparkeringen på norra kvarnholmen. Däremot är det viktigt att detta utbud av parkeringar inte minskar i framtiden. Därför är de investeringar i nya p-hus som planeras viktig för att klara de förtätningsprojekt av bostäder som planeras på en del parkeringsytor som finns idag. Arbetsgruppen konstaterar att det behövs göras mer insatser när det gäller hänvisning och information till våra p-anläggningar. Vi behöver också tillskapa fler parkeringsplatser som är besöksparkeringar (3-timmars). Allt för många centralt belägna parkeringsplatser används idag av arbetspendlare som upptar platser hela dagarna. Det är också viktigt att de näringsidkare som finns i stadskärnan, och som är beroende av besökare, inte själva upptar centralt belägna parkeringsplatser. Arbetsgruppen föreslår att en del pendlarparkeringar görs om till kortidsparkeringar samtidigt som nya tillfälliga platser för arbetspendlare och besökare tillskapas på Fredriksskans. Vi föreslår också att kommunen använder redan avsatta investeringsmedel för Kvarnholmen till att redan under 2014 påbörja utbyggnaden av ett digitalt p-ledningssystem där hänvisning ska ges vilket antal platser i varje anläggning som finns. Dessa ska placeras vid våra infartsleder och i stadskärnan. För bättre information om våra p-anläggningar föreslår vi också att en parkeringskarta trycks upp i miniformat som går att dela ut i butiker på Kvarnholmen. Vi föreslår också att man använder de digitala infartsskyltarna som idag finns längs E22 och Ölandsleden till att informera om antalet parkeringsplatser i stadskärnan. 9

10 Exempel p-ledningssystem Vi ser också möjligheter att förtäta med ett antal nya parkeringsplatser, en del tillfälliga i avvaktan på byggnation. Arbetsgruppens förslag: - Vi förlänger tiden för julparkering på Stortorget så att den också omfattar mellandagsrea efter jul. Nya tider blir från 15 november-15 januari. - Situationen när det gäller cykelparkeringar i stadskärnan ses över under Studie kring hur vi klarar försörjning av cykeltrafik till Ölandshamnen görs under Arbetsgruppen föreslår att kommunen uppmanar KLT att se över möjligheterna och hitta finansiering för att införa en el-driven buss som fungerar som matarbuss från stationsområdet runt stadskärnan. Bussen kan med fördel också användas som sightseeingbuss på sommaren. - I detaljplanen för Fredriksskans studeras Fredriksskansgatan i syfte att tillskapa fler gatuparkeringar. - Parkeringskarta trycks upp för utdelning i butiker. - Information om antalet parkeringar på digitala skyltar längs E22 och Ölandsleden. - Vid stationsområdet tillskapas ca. 50 nya parkeringsplatser vad av ett antal samnyttjas som husbilsparkering sommartid. Nya förslag som finansieras med redan avsatt pott för kvarnholmen i investeringsbudget för 2014: - Införandet av digitalt p-ledningssystem påbörjas. 10

11 - Stagneliusskolans parkeringar görs tillgängliga för besökare efter kl 15:00 vardagar och lördagar. Samtidigt tillförs 20 nya platser utöver de 80 som finns idag. - Vid Sveaplan tillskapas 25 nya parkeringsplatser nya besöksparkeringar (3-timmars) tillskapas genom att kvarteret Muren görs om till korttidsparkering. - På C-plan, Fredriksskans, iordningsställs tillfälliga parkeringar under Ca. 170 nya platser som också görs tillgängliga för arbetspendlare. 11

12 Årets stadskärna och handelns utveckling Ett första steg för att nå titeln årets stadskärna under nästa mandatperiod är den nya organisationen för Kalmar City. Den kommer också att få ett vidare uppdrag att arbeta vidare med just denna fråga. Arbetsgruppen föreslår också att man involverar Destination Kalmar i detta arbete. Vi tror att vi kan nå framgång genom att tydligt koppla ihop den destinationsutveckling som sker genom destination Kalmar med utvecklingen av Kalmar City. Vi tror också att en del av framgången ligger i att hitta samordningsvinster med de externa köpcentra. Det är en avgörande fråga för att Kalmar ska locka fler besökare att vi samarbetar mellan våra handelsområden, vilket också blir en viktig uppgift för Kalmar City. Genom ökat samarbete mellan Kalmar City och de externa köpcentrumen så kan vi hitta synergieffekter som gör att vi drar besökare mellan varandra. Vi ser att handeln är väldigt koncentrerad kring löneutbetalningshelger. Detta gör också att till exempel parkeringssystemet blir extra hårt belastat under dessa helger. För att sprida ut handeln mer till andra helger föreslår vi att kommunen i dialog med de fackliga organisationerna utreder möjligheterna att byta dag för löneutbetalning till sina anställda. Att låta kommunens 5000 anställda få sin lön utbetald t.ex. den 20:e varje månad skulle ge avsevärd effekt att sprida ut handelstillfällen mer och göra tillgängligheten med parkeringar på Kvarnholmen ännu bättre. Stadskärnan har idag 58 söndagsöppna butiker. Det är en bra början. Människor ställer idag ökade krav att handeln ska vara tillgänglig när människor är lediga och har tid att handla. I denna utveckling måste stadskärnan hänga med. Vi tror att det är viktigt att man arbetar vidare med fler söndagsöppna butiker. I detta arbete bör också fastighetsägarna ta ett större ansvar att skriva in detta som ett villkor vid uthyrning. Det görs alltid vid våra externa köpcentrum. Att verka för och att hitta nya modeller som möjliggör fler söndagsöppna butiker ser vi som en viktig del i det nya Kalmar Citys uppdrag. När man parkerar på Baronens tak finns möjlighet att få tillbaka sin parkeringsavgift när man handlar i en viss butik. Detta är ett alldeles utmärkt system som man skulle kunna tillämpa i hela Kalmar City. Vi bedömer att det finns ett intresse från butiker att medverka till detta. Arbetsgruppen föreslår att Kalmar City får att arbeta vidare med denna fråga. Ett viktigt uppdrag för det nya Kalmar City blir också att verka för etablering av nya butiker med bl.a. de stora kedjorna som dragplåster. Arbetsgruppen föreslår: - Att Kalmar City har som mål att arbeta för att bli årets stadskärna under nästa mandatperiod (Fram till 2019). - Samarbete mellan destinationsutveckling inom destination Kalmar och det nya Kalmar City. - I dialog med fackliga organisationer utreda möjligheterna att ändra löneutbetalningsdag för Kalmar kommuns anställda för att sprida ut de stora handelsdagarna mer. - Att Kalmar City verkar för fler söndagsöppna butiker och andra verksamheter genom nya överenskommelser med t.ex. fastighetsägarna. - Att Kalmar City verkar för ett system där man får tillbaka p-avgiften av butikerna vid en viss nivå av handling. - Att Kalmar City strategiskt arbetar för nya butiksetableringar som t.ex. de stora kedjor som idag Kalmar saknar. 12

13 BILAGA Avsiktsförklaring Kalmar City BAKGRUND: Under 2013 har ett förslag på ny programförklaring för Kalmar City tagits fram. Programförklaringen har utgått ifrån en ny organisation samt eftersökt en bred uppslutning bakom sina förslag. Under hösten 2013 så har samtliga parter ställt sig bakom dessa förslag och en bred uppgörelse har slutits. Parterna är: Kalmar Centrumförening Fastighetsägarna Kalmar Kommun/Destination Kalmar SYFTE: Kalmar City skall verka för en ökad lönsamhet/attraktion för samtliga parter, där parternas intressen alltid står i första rummet! MÅLBILD 2016: Vid Slottet och Havet ska Kalmar City bli Sveriges ledande stadskärna med unika möjligheter för konsumtion, kultur och nöjesliv tillgängligt för alla året runt. Kalmar City skall verka föra att utveckla citykärnan bl.a. att genom olika aktiviteter öka antal personer som rör sig i city. Parterna skall också i samråd med kommunen verka för dels att tillgängligheten ökar med p- ledningssystem, utökade parkeringsmöjligheter, skyltprogram, belysning m.m. och dels genom att utveckla bostadssituationen samt aktiviteter för Linnéuniversitetet i stadskärnan. FINANSIERING: Kalmar kommun genom Destination Kalmar har ökat sina anslag upp till en miljon kronor för den nya organisationen samtidigt som övriga parter enligt ovan förbinder sig att Kalmar Kommuns insats ej överstiger en tredjedel av totalbeloppet och gör detsamma. I avvaktan på det slutliga avtalet med ovanstående finansiering lämnar Kalmar kommun inom redan beslutade budgetmedel ett förskott uppgående till (trehundratusen)kronor för att möjliggöra uppstart den 1 januari Detta förskott skall användas till: Informationsmöten med samtliga inblandade parter Framtagande av arbetsplan, rapportsystem m.m. Personalkostnader fram till att avtalet blir klart och övrig finansiering inkommer. Upprättande av kontor med behövlig utrustning Parternas finansiering enligt ovan är avsedda för driften, vilket innebär att de inte kan användas till större investeringar. Vid behov får finansiering till detta diskuteras separat mellan parterna. AVTAL Det slutliga avtalet som är under bearbetning är avsett att löpa under 3 år. Kalmar den Kalmar Kommun Kalmar Centrumförening Fastighetsägarna 13

Avsiktsförklaring Kalmar City

Avsiktsförklaring Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-02-28 KS 2014/0079 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring Kalmar City Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner att Kalmar kommun tecknar avsiktsförklaring

Läs mer

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Datum 2011-03-29 Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Det fortsatta plan- och utredningsarbetet gällande Linnéuniversitetets placering i Kalmar omfattar

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Anteckningar från möte 11 november 2010

Anteckningar från möte 11 november 2010 Datum Minnesanteckningar 2010-11-11 Vad händer i Kalmar Anteckningar från möte 11 november 2010 Markanvisningstävlingar Planeringschef Björn Strimfors hälsar välkommen och berättar lite om syftet med mötena

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(8) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum

Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Parkeringsstrategi för norra Tyresö centrum Rapport Norra Tyresö Centrum 2014-05-12 Version 1,0 RAPPORT 2 (12) Datum Författare Version Ändring 2014-05-12 Karl/Hedda 1,0 RAPPORT 3 (12) Innehåll 1 Bakgrund...4

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Version 2012 Uppdaterat med förslag på aktiviteter för Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö Handlingsprogram

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Program för stadens arbete med evenemang och film

Program för stadens arbete med evenemang och film PM 2015:172 RI (Dnr 171-1020/2015) Program för stadens arbete med evenemang och film Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad.

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (26) 2015-10-26 Kf Ks 311 Motion om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan remissvar Dnr 2015/235-109 Harald Hjalmarsson (M) har ställt en motion

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2

MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr Lennart Holmström Stockholm 2007-04-25 311556 MAREN- SAMMANFATTNING UTVECKLINGSARBETE FAS 2 Bakgrund Marenområdet i Södertälje har under många år varit föremål

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Verksamhetsområden - Bostäder

Verksamhetsområden - Bostäder Verksamhetsområden - Bostäder En etablering av en slutförvarsanläggning ökar efterfrågan på permanenta och tillfälliga verksamhetsområden samt möjlighet till olika boendeformer m.m. Inom de planerade anläggningarnas

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Komplettering av ansökan till delegationen för hållbara städer Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Sökande: Stadsliv AB, Motala och Skellefteå kommuner. I nedanstående

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR

Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ersättare Linnea Kroon DHR KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-12-09 Tid Kl 18.00 20.00 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Kalmar Omfattning 35-50 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Tekniska nämnden 2013-06-18 kl. 13:00 1(12) Innehåll TEN 49/13 Medborgarförslag om bättre skyltning i och omkring Helénsparken... 3 TEN 50/13 Upphandling av entreprenör för markarbeten på tre skolgårdar...

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019

Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Handlingsplan för Handel- och service År 2016-2019 Bakgrund Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering

Byggplatsen som arena. Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Byggplatsen som arena Pilotprojekt 2015 Presentation och utvärdering Bakgrund Göteborg firar 400 år 2021 Staden vara internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Göteborg ska vara en

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Skyltprogram för Eskilstuna kommunkoncern

Skyltprogram för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2016-01-05 Kommunledningskontoret Kommunikation KSKF/2015:455 Isabel Jansson 016-710 18 44 1 (3) Kommunstyrelsen Skyltprogram för Eskilstuna kommunkoncern Förslag till beslut 1. Förslag

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott

Scenarioanalyser för att finansiera kollektivtrafikens framtida underskott 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-10 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Jan Efraimsson Telefon: 0703 63 92 89 E-post: jan.efraimsson@vgregion.se Till kollektivtrafiknämnden

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Cykelparkering vid Platensgatan 8

Cykelparkering vid Platensgatan 8 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-10-29 Dnr Sbn 2013-465 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Per-Erik Hahn Eleonor Mörk Samhällsbyggnadsnämnden Cykelparkering vid Platensgatan 8 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Planbesked för fastigheterna Tenngjutaren 3 och 14, Kvarnholmen

Planbesked för fastigheterna Tenngjutaren 3 och 14, Kvarnholmen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2015-12-02 KS 2015/0746 Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheterna Tenngjutaren 3 och 14, Kvarnholmen Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott

Läs mer

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet

EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(3) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden EU-projekt QUEST handlingsplan för hållbar mobilitet Sammanfattning Borås är en av sex

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens kurva 2014-11-12 KS-2014/1315.214 1 (5) HANDLÄGGARE Gunilla Sundström 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ramavtal och planuppdrag rörande fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 i Kungens

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Medlemsundersökning 2011

Medlemsundersökning 2011 Medlemsundersökning 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Tycker du att du får tillräckligt med information genom Nyhetsbrev m.m från oss i Innerstaden Göteborg?... 6 Är det lätt att nå oss på Innerstaden Göteborg

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Underlag för fortsatt dialog om framtidens Sankt Anna, se inbjudan på baksidan. Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd!

Investera i Uppsalas landsbygd! Skyttorp 2014-03-04 Investera i Uppsalas landsbygd! Sex punkter och 20 förslag för jobb och tillväxt i hela kommunen Uppsala är en expansiv storstad men också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel

Läs mer

Gällivare kommun - ett gott exempel på hur minoritetsspråksarbetet kan gå till Minoritetspolitisk Handlingsplan 2005-2011

Gällivare kommun - ett gott exempel på hur minoritetsspråksarbetet kan gå till Minoritetspolitisk Handlingsplan 2005-2011 Gällivare kommun - ett gott exempel på hur minoritetsspråksarbetet kan gå till Minoritetspolitisk Handlingsplan 2005-2011 Antagen av KF 2005-08-19 166 KOM 2006.158/100 Mål Den enskilda individen tillhörande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunen. Övriga. Markägoförhållanden

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunen. Övriga. Markägoförhållanden FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Det mesta av planområdet är allmänplatsmark och ägs av kommunen. Spårområdet i planområdets norra del ägs av staten genom Banverket. För övrigt ligger taxibyggnaden

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad

Handlingsplan för parkering i Lidingö stad 1 (25) HANDLÄGGARE DATUM DNR Caroline Jansson 2015-06-10 TN/2014:320 Handlingsplan för parkering i Lidingö stad Inklusive parkeringsnorm 2 (25) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...4

Läs mer

Ditt nästa kontor? Drottninggatan 13

Ditt nästa kontor? Drottninggatan 13 Ditt nästa kontor? Drottninggatan 13 242 kvm, Centrum Drottninggatan 13 Centrum Ledig yta: 242 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 12 14 Tillträde: Omgående Cykelmöjligheter Historia Buss 50 m Nyrenoverad

Läs mer

Det här är Smedby. Malin Vikman 13 2013-09-11

Det här är Smedby. Malin Vikman 13 2013-09-11 Handläggare Datum Malin Vikman 13 2013-09-11 Det här är Smedby Smedby ligger ungefär åtta kilometer väster om centrala Kalmar mitt emellan jordbruksbygd och skogsbygd. Smedbyområdet har varit bebott sedan

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (26) Ärendelista 14 december 2015 Ärenden till kommunfullmäktige: 4-5, 8-9, 20 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Ägardirektiv

Läs mer

Eslövs Stadskärneförening

Eslövs Stadskärneförening Eslövs Stadskärneförening Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 Inledning Eslövs Stadskärneförening är ett samarbete mellan handlare, Eslövs kommun, fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv med syfte

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om trafik, kommunikationer och miljö februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla Tyresö

Läs mer