Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor"

Transkript

1 Sida 1(22) Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under året gått enligt plan tack vare 40-talet unga arbetslösa som på särskilda medel anställts för att inventera regionens egna verksamheter. Antalet besök på TD har ökat med nästan 600 % sedan den nya versionen av TD släppts på grund av att så många anläggningar nu är inventerade. Kommitténs andra fullmäktigemål gällande kompetensutveckling av regionens förtroendevalda och förvaltningsledningar har däremot inte gått enligt plan. Skälet till detta är dels att valen under året minskade politikens möjligheter att ta del av utbildningen, och att förvaltningarna har velat skjuta upp sina utbildningar till Kommittén har haft till uppdrag att ta fram en utredning gällande Demokratitorg i egen regi samt att ta fram ett metodstöd för invånardialog vilket bifogas årsredovisningen. Ett annat uppdrag har gällt att följa upp de handlingsplaner på rättighetsområdet som fullmäktige fattat beslut om. Bifogas en uppföljning av Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions) för jämställdhetsområdet. Uppföljningen av Handlingsplan för implementering av barnkonventionen har skjutits upp till 2015 på grund av att perioden för handlingsplanen förlängts med ett år. Arbetet med pilotprojekten avseende mänskliga rättigheter går mot sitt slut denna omgång. Projekten har dock skapat flera bestående effekter som exempelvis MRmentorer och MR-ambassadörer ute i verksamheterna. Samråden med civilsamhällets organisationer har fördjupats i och med det metodstöd som tagits fram under året. Två stora forskningsrapporter har levererats till kommittén under hösten avseende invånardialog och ungas delaktighet. Beslutade organisationsbidrag, projektbidrag, stipendier och medel till utveckling av TD har utgått enligt plan. Kansliet har ökat volymmässigt beroende på de unga inventerare som anställts på 6- månadersanställningar. Sjukfrånvaron ligger under målsättningsnivån, och den höga siffran gällande långtidsfrånvaro gäller en av inventerarna inte någon av de ordinarie medarbetarna. Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott på 2 mnkr i förhållande till budget. 2. Verksamheten 1. Uppföljning av Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) har slutförts. Uppföljningen består främst av intervjuer med tjänstepersoner som arbetar med aktiviteterna i handlingsplanen. En slutsats av uppföljningen är att samtliga 44 aktiviteter i handlingsplanen pågår eller ska påbörjas inom kort.

2 Sida 2(22) Kansliet arrangerade ett seminarium på Nordiskt Forum för kvinnors mänskliga rättigheter i Malmö tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Seminariet handlade om hur Västra Götalandsregionen arbetar normkritiskt för att skapa en jämlik vård. 2. Kommittén för rättighetsfrågor har under året fattat beslut att föreslå RS föreslå RF att Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet utgår och ersätts av Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen En kartläggning av nuläget för VGR:s barnrättsarbete har på uppdrag av kommittén för rättighetsfrågor tagits fram av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. En uppföljning av handlingsplanen är beräknad att genomföras under Uppföljningens resultat kommer att ligga till grund för revideringen av handlingsplanen. Med underlag i bland annat kartläggningen av nuläget fattade kommittén för rättighetsfrågor beslutet att föreslå RS att föreslå RF att handlingsplanen förlängs till och med 2016 i sin nuvarande form. Handlingsplanen lyfter ett antal av barnkonventionens artiklar specifikt, bland annat kring icke-diskriminering där jämställdhet understryks. Kansliet har under året utvecklat arbetet med barnhälsoindex tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Folkhälsokommitténs sekretariat, Länsstyrelsen och Göteborgs stad. I september hölls spridningskonferens Barns och ungas hälsa och livsvillkor en workshop om mått och mätningar med utgångspunkt i Barnhälsoindex för anställda inom GR-kommunerna, VGR och Länsstyrelsen som arbetar med kartläggning och analys av barns hälsa och levnadsvillkor. Att kunna mäta skillnader för pojkar och flickors hälsa och levnadsvillkor ingår som mått i flertalet av de metoder som presenterades under dagen. Konferensen var välbesökt, ca 60 personer deltog. Konferensen resulterade i önskemål till arrangörerna att ta fram uppdragshandling för ett nätverk som fortsätter att driva arbetet. Ett förslag till uppdragshandling har tagits fram av arrangörerna är det 25 år sedan Barnkonventionen antogs av FN, vilket har uppmärksammats runt om i världen. Västra Götalandsregionen arrangerade konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen? för att uppmärksamma jubileet. Konferensen var ett samarrangemang mellan rättighetskommitténs kansli, Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, Centrum för barns rätt till hälsa, Rädda Barnen, Göteborgs räddningsmission, BRIS och Unicef. Målgruppen för konferensen var i första hand förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen, i andra hand regional verksamhetspersonal. Under dagen blandades föreläsningar, bland annat från SKL:s barnrättsarbete, med workshopande. Ett intersektionellt perspektiv (vari ingår jämställdhetsperspektiv) stod i centrum för dagens presentationer och arbete. De barnrättsutvecklare som under sommaren 2014 anställdes för feriepraktik vid Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, presenterade sina slutsatser och filmen Rätt att veta med syftet att sprida kännedom om barnkonventionen. Konferensen var välbesökt, ca 120 personer deltog. 3. Presidiet har haft två överläggningar med servicenämndens presidium med fokus upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen presenterades. Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet, gav en delrapport av det uppdrag som hon fått av kommittén för rättighetsfrågor

3 Sida 3(22) att forska om mänskliga rättigheter(mr) i upphandling. Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter i upphandling har följt upp handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Uppföljningen är framåtsyftande inför den kommande revideringen av handlingsplanen. Också med fastighetsnämnden har två gemensamma presidiemötet genomförts, ett med bl a fokus på genomgång av nya TD 2.0 och lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Dessutom presenterades en uppföljning av den gemensamma handlingsplanen Utveckling av tillgängligheten i Västra Götalandsregionen Det redogjordes också för en gemensam skrivelse till regionstyrelsen som handlade om hur verksamheterna ska få stöd i sitt tillgänglighetsarbete. Kansliet har också medverkat i färdigställandet av riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst som antagits av kommittén. Revidering av Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet 2009/2010 pågår i samverkan med Västfastigheter och Borås stad. Experter inom brand och säkerhetsarbete samt ljudmiljöer har under hösten deltagit i arbetet. Presidiet har haft dessutom haft en överläggning med presidiet för Habilitering&Hälsa samt ett med patientnämndernas presidier. Alla förvaltningarna har genomgått omorganisationer som redovisades. Ett gemensamt samarbetsområde identifieras med Habilitering&Hälsa i samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersområdet håller på att tas fram. Med patientnämnderna diskuterades dessutom nya patientlagen samt läget inom psykiatrin. 4. Kansliet har påbörjat arbetet med en handlingsplan för de nationella minoriteterna samt genomgått en htb-diplomering. Ett samarbete med folkhälsokommitténs sekretariat kring framtagande av äldreprofiler har pågått under året. 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Verksamheter inventeras i TD- tillgänglighetsdatabasen, enligt Budget 2014 Övergripande mål och indikatorer. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att nås avseende mål 1, 2, 3 och 5 (avseende konferensanläggningar). Mål 4 kommer inte att uppnås på grund av att Västtrafik inte kommit igång med inventeringsarbetet i TD. Mål 1 Sjukhusen Norra Älvsborgs Lasarett (NÄL) Uddevalla sjukhus, Kungälv, Frölunda specialistsjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Skaraborgs sjukhus Lidköping och Skaraborgs sjukhus Falköping, Mölndals sjukhus samt Södra Älvsborgs Lasarett (Borås och Skene). Alla till sjukhusen hörande mottagningar är färdiginventerade med undantag av några få mottagningar på Skaraborgs sjukhus Skövde och Alingsås sjukhus. Capio Lundby Närsjukhus är också inventerat. Totalt: 10 av 18 sjukhus = 56% (Budget 50%) En nätverksgrupp är bildad inom sjukhusområdet av de som är inventerade. Landstinget

4 Sida 4(22) Jönköping har anslutit till gruppen. Mål 2 Andel övriga förvaltningar vårdcentraler, BVC, jourmottagningar, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, gynekologmottagning, folktandvård, specialisttandvård, samt 8 av Habilitering och Hälsas verksamheter. Dessutom har Patientnämndens kansli Göteborg, Regionens Hus i Vänersborg, Norra Hamngatan och Lillhagsparken, Göteborg, Regionens Hus, Uddevalla, Residenset Vänersborg, Göteborgs Folkhögskola med filialer, Agnesbergs Folkhögskola, Västarvet (Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Vitlycke museum, Lödöse museum, Slöjd och Byggnadsvård, Vänersborgs museum), Göteborgs Botaniska Trädgård inventerats. Totalt 497 av 655 verksamheter = 76% (Budget 60%) Mål 3 Andel privata vårdgivare privata vårdcentraler, BVC, rehab och privata tandläkare. Totalt 157 av 312 verksamheter = 50% (Budget 40%) Mål 4 Andel bolag bolag med offentlig verksamhet (Regionteater Väst i Borås och Uddevalla, Göteborgsoperan, Göteborgssymfonikerna, Film i Väst) är inventerade med undantag Västtrafik. Totalt 5 verksamheter av 6 = 83% (Budget 100%) Mål 5 Andel upphandlade leverantörer konferensanläggningar. Totalt 44 av 68 konferensanläggningar = 65%. Måluppfyllnaden har endast kunnat nås tack vare ungdomsprojektet i samverkan med Personalutskottet och HR- strategiska enheten. Inga destinerade medel har tillförts i budgeten för att kunna uppnå de strategiska målen avseende inventeringarna. Kommittén för rättighetsfrågor ska höja kompetensen i regionorganisationen om rättighetsbaserat arbete för att minska ojämlikhet och diskriminering Under 2014 har uppdraget att utbilda politiker i styrelser, nämnder och kommittéer att få utbildning i ett rättighetsbaserat arbetssätt fortsatt. Utbildningen bygger på en pedagogisk modell som lyfter fram dialog och anpassning till respektive målgrupp för att öka tillämpningsgraden i det egna arbetet. Valet i september innebar att intresset för utbildning kraftigt avtog under hösten, såväl före som efter valet. Under 2015 kommer ett antal utbildningstillfällen att erbjudas de politiker som tidigare inte haft möjlighet att genomgå utbildningen samt nyvalda politiker. Jämställdhetsperspektivet samt normkritik ingår som särskilda delar i utbildningen. Måltal 35% på helår Utfall 19% En motsvarande utbildning har också riktats till regionorganisationens förvaltningsledningar med anpassning till ett verksamhetsledningsperspektiv. Detta mål har inte kunnat uppfyllas framför allt på grund av att förvaltningarna inte haft möjlighet att skapa utrymme för utbildningen under hösten. Huvuddelen av de förvaltningsledningar som svarat på förfrågan från kansliet har velat förlägga utbildningstillfällena till våren 2015.

5 Sida 5(22) Måltal 30 % på helår Utfall 2 % Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kommittén för rättighetsfrågor har under 2014 varit arbetsgivare för ett 40-tal unga arbetslösa vars uppdrag under 6 månader varit att inventera regionens egna verksamheter samt de verksamheter som får stöd av regionen i TD - tillgänglighetsdatabasen. Här har funnits möjligheter för ungdomarna att få en bild av regionens verksamheter och en inblick i hur organisationen fungerar. I motsats till erfarenheterna från Arbetsförmedlingen - en av parterna i projektet - har alla ungdomar stannat kvar hela sin anställningsperiod. Kansliet har biträtt HR-strategiska avdelningen inom ramen för Arbetsmarknadsnodsprojektet när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Kommittén ser det som angeläget att regionen tar ett socialt ansvar som en av de största arbetsgivarna i landet. Under 2014 har också riktlinjerna för den fysiska tillgängligheten reviderats till att gälla även medarbetarnas utrymmen. Kansliet har också haft kontinuerlig fortbildning av medarbetarna avseende hot och våld, klarspråk, hbt samt regionens bildande. I övrigt har ledamöter och personal strävat efter att vara goda ambassadörer för VGR som arbetsplats. Vi har bland annat i många sammanhang framhållit det unika i att regionen instiftat en kommitté för mänskliga rättigheter för att skydda, säkerställa och främja invånarnas rättigheter på ett systematiskt sätt. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Bifogas fyra bilagor i anslutning till regionfullmäktiges uppdrag. Analyslänkar Uppföljning handlingsplan CEMRdeklarationen../../userfiles/1/documents/2012_2254_588FC.docx Rapport utvecklad invånardialog../../userfiles/1/documents/2012_2254_c1a0b.docx Politiskt yrkande Demokratitorg../../userfiles/1/documents/2012_2254_A99AF.docx Rapport Demokratitorg../../userfiles/1/documents/2012_2254_84BC4.pdf Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att följa upp måluppfyllelsen i av regionfullmäktige beslutade handlingsplaner om rättighetsfrågor samt att till regionstyrelsen föreslå åtgärder utifrån denna uppföljning En avstämning gällande implementering av CEMR - deklarationen (Council of European Municipalities and Regions) på jämställdhetsområdet har gjorts under hösten. Uppföljning av handlingsplanen kring konventionen om barnets rättigheter har uppskjutits till Avstämningen kring implementeringen av CEMR-deklarationen har bestått av en analys

6 Sida 6(22) av hur förvaltningarna beskriver det pågående och planerade arbetet i detaljbudgetarna, dels av en kortare enkät- eller telefonintervju med verksamheternas företrädare om hur arbetet fortskrider. Avstämningen har syftat till att bidra till lärande och de frågor som har ställts har att kretsat kring eventuella hinder och utmaningar i implementeringsarbetet. Avstämningarna är tänkta att fungera som underlag för att förbättra möjligheterna att nå en framgångsrik implementering och på sikt uppnå hög måluppfyllelse. Bifogas till årsredovisningen. Kommittén gör också en samlad genomgång av årsredovisningarnas beskrivningar av hur det rättighetsbaserade arbetet generellt fortskrider i koncernen. Kommittén avser att avrapportera utfallet för både 2013 och 2014 till regionstyrelsen under våren Kommitténs presidium har också haft uppföljningsmöten med flera presidier angående handlingsplanerna. Presidiet har haft två överläggningar med servicenämndens presidium med fokus upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen presenterades. Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet, gav en delrapport av det uppdrag som hon fått av kommittén för rättighetsfrågor att forska om mänskliga rättigheter(mr) i upphandling. Också med fastighetsnämnden har två gemensamma presidiemöten genomförts, bland annat med fokus på genomgång av nya TD 2.0 och lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Dessutom presenterades en uppföljning av den gemensamma handlingsplanen Utveckling av tillgängligheten i Västra Götalandsregionen Det redogjordes också för en gemensam skrivelse till regionstyrelsen som handlade om hur verksamheterna ska få stöd i sitt tillgänglighetsarbete. Presidiet har haft en överläggning med presidiet för Habilitering&Hälsa samt en med patientnämndernas presidier. Ett gemensamt samarbetsområde identifieras med Habilitering&Hälsa i samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersområdet håller på att tas fram. Två möten med patientnämndernas presidier har genomförts under året där planer på ett tätare samarbete har utvecklats. Bland annat har diskuterats den nya patientlagen samt läget inom psykiatrin. Ett möte med presidierna för folkhälsa och HSU har genomförts angående samverkan på jämlikhets- rättighets- och folkhälsoområdet. Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna arbeta fram en metod för medborgardialog som har målet att bättre nå och ta hänsyn till underrepresenterade grupper Kommittén har i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnderna tagit fram ett metodstöd för medborgardialog. Rapporten bifogas årsredovisningen.

7 Sida 7(22) Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att utreda förutsättningarna för genomförande av demokratitorg i egen regi Kansliet har utrett förutsättningarna för genomförande av demokratitorg i egen regi. Inom ramen för rapporten har även några generella utvecklingsförslag angetts. Rapporten har av utredande tjänsteperson presenterats för regionfullmäktiges presidium och kommer också att diskuteras mellan ledamöter från kommittén och fullmäktiges presidium vid särskilt tillfälle. Rapporten bifogas liksom kommitténs yrkande. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Kommittén för rättighetsfrågor har för 2014 tilldelats ett regionbidrag på 37, 4 mnkr. Till detta tillkommer en intäkt för licenser/inventeringar i relation till TD - en tillgänglighetsdatabas på 1, 1 mnkr. Av dessa medel har använts 16,5 mnkr till kommitté- och kanslikostnader, 16,8 mnkr har fördelats i bidrag i olika former, 1,4 mnkr har används som interna utvecklingsmedel. 3 mnkr har använts till utveckling och drift av TD. Kommittén har vid årets slut ett överskott på 2, 0 mnkr. Kostnadskontroll har uppnåtts genom kontinuerliga avstämningar med ekonomiservice och åtgärder i form av omprioriteringar inom ram vid behov. De ärenden som beretts gällande bidrag, FoU, stipendier etc har hållits strikt inom ram. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Att arbeta för att öka produktivitet och effektivitet är bland annat arbeta aktivt för att skapa en ändamålsenlig organisationsform och ändamålsenliga arbetssätt. Kansliet har utvecklat en tydlig struktur för den interna planerings- och styrningsprocessen med utgångspunkt i fullmäktiges mål och uppdrag. Under året har en omorganisation genomförts för att skapa effektivare arbetsförutsättningar som samtidigt minskar upplevelsen av stress. Verksamhetsplanen har utarbetats i en form som enkelt går att följa upp. kansliet har tagit fram en prioriteringsordning för verksamhetsplan och relationer internt och externt. Uppdraget att kompetensutveckla regionens politiker och verksamheter kring mänskliga rättigheter är en bärande uppgift för kommittén. Kansliet har arbetat aktivt med att förfina metoder, verktyg och en pedagogik som tjänar detta syfte. Kommittén och kansliet har kontinuerligt deltagit i egna kompetensutvecklingsinsatser kring mänskliga rättigheter för att bättre kunna gestalta sitt uppdrag. Kring TD-tillgänglighetsdatabasen pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra gränssnittet mot användaren samt former för rapportering av tillgängligheten till intressenter internt och externt. Under året har ett metodstöd tagits fram för att utveckla invånardialogen som ett stöd för alla regionens verksamheter.

8 Sida 8(22) 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Skyldighetsbärarna får stärkt kapacitet Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Pilotprojektet med de tre pilotmiljöerna Bohusläns museum/västarvet, Psykosvårdkedja Nordost och Angereds Närsjukhus Kansliets arbete med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter har vidareutvecklats under Totalt bedrivs arbetet i dess nuvarande form i två års tid i varje pilotmiljö. Arbetet vid Bohusläns museum/västarvet avslutas i dess nuvarande form vid årsskiftet 2014/15, övriga pilotmiljöer fortsätter sitt arbete till sommaren FN:s principer för ett rättighetsbaserat arbetssätt är det som prövas i pilotmiljöerna. Jämställdhetsperspektivet blir här tydligt, framförallt genom principen om att såväl arbetsprocess som resultat ska präglas av jämlikhet och icke-diskriminering. Jämställdhet har varit en strävan i sammansättning av arbetsgrupper etc., tyvärr har det här inte infriats i praktiken då det är en majoritet kvinnor. Kansliet har spridit information om pilotprojekten bland annat på ett seminarium på MRdagarna i Umeå i november. Bohusläns museum har spridit det rättighetsbaserade arbetssättet till samtliga delar av museet. Arbetsgruppen har med stöd av rättighetskommitténs kansli tagit fram workshops, som under året har hållits med samtlig personal. Applicering av verktyg, bland annat en checklista, har skett på museets eget material. Ett MR-forum där personal ska få stöd i MRarbetet har diskuterats. Arbetsgruppen och kansliet har träffats för arbetsmöten under sex tillfällen under året. Målsättningen är att museets VP för 2016 kommer att vara MRintegrerad. Styrgruppen för arbetet har träffats vid fyra tillfällen under året. Fokus har varit löpande avrapportering av arbetet vid Bohusläns museum, koppling till den parallella spridningen till hela förvaltningen Västarvet samt det fortsatta arbetet efter projektets slut årsskiftet 2014/15. Västarvet har utsett sex stycken MR-ambassadörer som fått en särskild uppdragsbeskrivning. Ambitionen är att Västarvets nya styrelse ska anta en MRplanen i början av år Arbetsgruppen vid Psykosvårdkedjan Nordost har under året träffats i regel en gång per månad. Mötena har ägnats åt fördjupning av strategiska frågor och centrala dilemman. Dessa är framförallt rätten till bostad och tvångsvård - ett arbete med fördjupade rättighetsanalyser för dessa områden har startats. Dessutom har sysselsättningsmöjligheter för patienter inom slutenvården utvecklats, checklista för in- och utskrivning, koppling till andra SU-projekt och närmare samverkan mellan öppen- och slutenvården. I samband med årets val har avdelning 242 via kontakt med kommunen ordnat att röstning varit möjlig på avdelningen. Viss tvångsvård har kunnat avstyras av personalen med hänvisning till mänskliga rättigheter. Personal från Psykosvård Nordost har under året deltagit i utbildning om Kulturformuleringen via Transkulturellt center. Målsättningen är att under 2015 erbjuda

9 Sida 9(22) lokala utbildningstillfällen om kulturformuleringen och utveckla den i mer rättighetsbaserad riktning. Brukare inom psykosvårdkedjan har gått studiecirkeln Din rätt i NSPHiG:s regi. Pilotprojektetet har presenterats för SU:s verksamhetsrådsledning för psykiatri och lokal NOSAM-grupp. Psykosvårdkedjan Nordosts rättighetsbaserade arbete har uppmärksammats på en rad olika sätt under året; bland annat höll arbetsgruppens brukare och två av personalen från öppenvårdsavdelningen ett mycket uppskattat seminarium på MR-dagarna i Umeå och arbetet uppmärksammades med poster på SU:s kvalitetsdagar. Vid Angereds Närsjukhus har funktionen MR-mentor skapats. Dessas uppdrag är att hålla rättighetsarbetet levande på sjukhuset efter att projektet har avslutats i dess nuvarande form. Mentorerna har viss del av sin ordinarie tjänst vikt till den här uppgiften. I samtliga utbildningar har insamlineng av dilemman/fördjupningsområden varit bärande. Arbetsgruppen har ställt samman en idébank som verksamhets- och enhetscheferna ska applicering i verksamheten. I december hölls en hearing med rättighetsbärare i Angered om rätten till hälsa. Invånardialog I budget för år 2014 gavs kommittén för rättighetsfrågor i uppdrag att i samråd med hälsooch sjukvårdsnämnderna arbeta fram en metod för medborgardialog. Under året har rättighetskommitténs kansli träffat presidierna till hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) 2, 3,4,5,7, 9, 10, 11 och 12 (HSN 6 och 8 avböjde medverkan). Kansliet har tagit fram ett metodstöd för medborgardialog och slutrapporterat uppdraget för kommittén. Rapporten bifogas. MISTRA URBAN FUTURES och projektet KAIROS Kansliet har under 2014 fortsatt sin medfinansiering av projekt MISTRA URBAN FUTURES genom aktivt deltagande i delprojekt KAIROS. Huvudfokus har varit invånardialogens roll och former och Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället. Forskningsrapporten beskriver bland annat dialogens hinder och möjligheter, skillnader mellan olika samtalsformer och förslag på förändringar gällande rättighetskommitténs samråd. Under våren genomfördes också ett kunskapsseminarium på temat Segregation utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder. Under 2014 har det också genomförts 20 projekt- och arbetsgruppsmöten inom ramen för KAIROS-projektet. Kommittén för rättighetsfrågor har dessutom under året delfinansierat två forskningsprojekt inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES/KAIROS. Ungas delaktighet och medskapande samt Invånardialogens roll och former. Båda projekten avslutades formellt i december 2014 och de färdiga rapporterna finns tillgängliga från början av Forskningsrapporterna är tänkta att ge offentlig sektor i allmänhet och rättighetskommitténs kansli i synnerhet bättre verktyg för att främja ungas delaktighet samt att förbättra formerna för samråd med invånare. Rättighetskommitténs kansli har jämställdhetsintegrerat blanketterna för återredovisning av

10 Sida 10(22) forskningsmedlen, där antal anställda/konsulter samt fördelningen av lönekostnader ska redovisas utifrån kvinnor, män samt andra könskategorier Fler av Västra Götalandsregionens analyser och beslutsunderlag uppmärksammar och genomsyras av mänskliga rättigheter Under året har sex rapporter slutförts: tre forskningsrapporter, en konsultrapport, en praktikantrapport och en mastersuppsats. Alla rapporter har granskats och kommenterats av tjänstepersoner på rättighetskommitténs kansli. Rapporterna kommer att sammanställas i en rapportserie och användas som underlag för att för att formulera rekommendationer till kommittén Samråd mellan kommittén och företrädare för civilsamhällets organisationer Under 2014 har träffar med samtliga av kommitténs samråd (ålder, hbtq, nationella minoriteter, funktionshinder och mänskliga rättigheter) genomförts samt två så kallade tvärsamråd med tema invånardialog samt forskningsinriktningar Samtliga samråd har diskuterat två teman, Trafikförsörjningsprogrammet och VG2020. Samrådens synpunkter har vidarebefordrats till kollektivtrafiknämnden respektive regionutvecklingsnämnden. Samrådet för mänskliga rättigheter samlades för första gången i maj och har sedan haft ytterligare två möten med fokus på arbetsformer. I samrådet ingår Göteborgs rättighetscenter, Interreligiösa Centret, Sveriges pensionärers riksförbund i Västra Götaland, DHR Västra Götaland samt Stadsmissionen i Göteborg. Samrådet för hbtq-frågor har förutom temana också bland annat diskuterat utvecklingen av samrådet och utbildning i mänskliga rättigheter Föreningarna rapporterade även hur arbetet som finansieras med organisationsstöd från kommittén fortgår och vad som gjorts under År 2014 har också samrådet för nationella minoriteter träffats tre gånger. På begäran från representanterna i samrådet har politiker från kulturnämnden bjudits in två gånger under 2014 för att diskutera regionens kulturplan. Rättighetskommitténs kansli har därutöver träffat representanter från den största nationella minoriteten, sverigefinnar, vid fyra formella möten. Två tjänstemän vid kansliet har deltagit vid ett informationsmöte där ett trettiotal sverigefinska föreningar deltog, totalt cirka 60 personer. Kansliet har även föreläst vid konferensen Tänk Om för vidgat deltagande samt medverkat vid en landstingskommunal nätverksträff för nationella minoriteter. I mars slutrapporterade Contextio rapporten Sverigefinne? om identitet och längtan, en intervjustudie med unga sverigefinnar. Kansliet har även handlagt organisationsstödet till det nationella minoriteternas organisationsliv. I samband med bedömningen utav ansökningarna om organisationsstöd beaktas både ett jämställdhets- och barnperspektiv.kansliet har deltagit vid Göteborgs stads styrgrupp för pilotprojektet Romsk inkludering. Rådet för funktionshindersfrågor har utöver ordinarie samråd haft ett gemensamt samrådsmöte med hälso- och sjukvårdsutskottet. Dessutom har samrådet fått en genomgång av TD- tillgänglighetsdatabasen, och hur det fortsatta arbetet ska prioriteras. På sista

11 Sida 11(22) samrådet för mandatperioden presenterades en utvärdering av arbetet som följt handlingsplanen Det goda livet för alla under Representanterna i rådet gav också sina synpunkter från mandatperioden. I samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersfrågor arbetas fram så har rådet för träffats ytterligare en hel dag samt en eftermiddag. Vid ett av dessa tillfällen har tjänstepersoner från andra förvaltningar; Västfastigheter, kultursekretariatet och HRstrategiska avdelningen deltagit i mål- och åtgärdsformuleringarna. Handlingsplanen bygger på artiklarna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2014 har samrådet ålder bestått av barnrättsorganisationerna BRIS, Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission och Unicef, Samrådets möten har också fokuserat på arbete utifrån det organisationsstöd som tre av samrådets barnrättsorganisationer mottar av kommittén för rättighetsfrågor, planering av konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen?, diskussion kring slutrapportering av organisationsstödet med mera. Under 2014 har samrådet ålder fortsatt att ha sina möten hos deltagande organisationer, där den organisationen som mötet anordnats hos har varit värd och gett fördjupad information om sin egen verksamhet. Det här tillvägagångssättet har bidragit till fördjupad kunskapsutveckling och fler möjligheter till samverkan. På kommittén för rättighetsfrågors november-möte deltog representanter från BRIS och Göteborgs Räddningsmission, för att berätta om sina erfarenheter av kommitténs tre-åriga organisationsstöd. Kommitténs samrådsansvariga ledamöter för ålder har vid två tillfällen besökt det regionala pensionärsrådets träffar med regionstyrelsens presidium. Vid det första mötet lämnades och sammanfattades de synpunkter om äldres rättigheter som framkommit då ledamöterna träffat hälso- och sjukvårdsnämndernas lokala pensionärsgrupper. Vid det andra tillfället diskuterades pensionärsrådets synpunkter på den regionala planen Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Skyldighetsbärarna blir medvetna om sitt ansvar Västra Götalands-regionens tjänstepersoner och politiker är mer medvetna om vad mänskliga rättigheter i deras verksamheter innebär Presidiet har haft två överläggningar med servicenämndens presidium med fokus upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen presenterades. Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet, gav en delrapport av det uppdrag som hon fått av kommittén för rättighetsfrågor att forska om mänskliga rättigheter(mr) i upphandling. Också med fastighetsnämnden har två gemensamma presidiemötet genomförts. Ett med bl a fokus på genomgång av nya TD- tillgänglighetsdatabasen, och lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Dessutom presenterades

12 Sida 12(22) en uppföljning av den gemensamma handlingsplanen Utveckling av tillgängligheten i Västra Götalandsregionen Det redogjordes också för en gemensam skrivelse till regionstyrelsen som handlade om hur verksamheterna ska få stöd i sitt tillgänglighetsarbete. Kansliet har också medverkat i färdigställandet av riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst som antagits av kommittén. Revidering av Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet 2009/2010 pågår i samverkan med Västfastigheter och Borås stad. Experter inom brand och säkerhetsarbete samt ljudmiljöer har under hösten deltagit i arbetet. Presidiet har haft dessutom haft en överläggning med presidiet för Habilitering&Hälsa samt ett med patientnämndernas presidier. Alla förvaltningarna har genomgått omorganisationer som redovisades. Ett gemensamt samarbetsområde identifieras med Habilitering&Hälsa i samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersområdet håller på att tas fram. Med patientnämnderna diskuterades dessutom nya patientlagen samt läget inom psykiatrin. Kansliet har under året utvecklat arbetet med barnhälsoindex tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Folkhälsokommitténs sekretariat, Länsstyrelsen och Göteborgs stad. I september hölls spridningskonferens Barns och ungas hälsa och livsvillkor en workshop om mått och mätningar med utgångspunkt i Barnhälsoindex för anställda inom GR-kommunerna, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som arbetar med kartläggning och analys av barns hälsa och levnadsvillkor. Att kunna mäta skillnader för pojkar och flickors hälsa och levnadsvillkor ingår som mått i flertalet av de metoder som presenterades under dagen. Konferensen var välbesökt, ca 60 personer deltog. Konferensen resulterade i önskemål till arrangörerna att ta fram uppdragshandling för ett nätverk som fortsätter att driva arbetet. Ett förslag till uppdragshandling har tagits fram av arrangörerna är det 25 år sedan Barnkonventionen antogs av FN, vilket har uppmärksammats runt om i världen. Västra Götalandsregionen arrangerade konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen? för att uppmärksamma jubileet. Konferensen var ett samarrangemang mellan rättighetskommitténs kansli, Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, Centrum för barns rätt till hälsa, Rädda Barnen, Göteborgs räddningsmission, BRIS och Unicef. Målgruppen för konferensen var i första hand förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen, i andra hand regional verksamhetspersonal. Under dagen blandades föreläsningar, bland annat från SKL:s barnrättsarbete, med workshopande. Ett intersektionellt perspektiv (vari ingår jämställdhetsperspektiv) stod i centrum för dagens presentationer och arbete. De barnrättsutvecklare som under sommaren 2014 anställdes för feriepraktik vid Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, presenterade sina slutsatser och filmen Rätt att veta med syftet att sprida kännedom om barnkonventionen. Konferensen var välbesökt, ca 120 personer deltog. Ett samarbete med folkhälsokommittén har pågått med att ta fram relevanta profilvariabler för äldre personers situation som kan verka som beslutsunderlag i frågor som rör äldre. Detta arbete kommer att slutföras och redovisas i en rapport under Kansliet deltog vid seminarier på West Pride och gick i paraden tillsammans med

13 Sida 13(22) Kunskapscentrum för Sexuell hälsa. Kansliet arrangerade ett seminarium på Nordiskt Forum för kvinnors mänskliga rättigheter i Malmö tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Seminariet handlade om hur Västra Götalandsregionen arbetar normkritiskt för att skapa en jämlik vård. Kansliet deltog dessutom i flera seminarier på Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå i november Verksamheter i Västra Götalands-regionen kopplas tydligare till mänskliga rättigheter genom styrdokument Under 2014 har förslag till Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter sänds på remiss till VGR:s nämnder, styrelser och kommittéer samt till stor del av civilsamhället i Västra Götaland. Ambitionen med MR-policyn har varit att ta fram en kappa för de handlingsplaner som konkretiserar MR-arbetet ytterligare, bland annat kring jämställdhetsperspektivet. Detta perspektiv återfinns också i policyn, framförallt i principen om att allt arbete i regionen ska ske utifrån icke-diskriminering och främja jämlikhet. Totalt sändes förslaget till ca 250 instanser och 41 svar lämnades. Inkomna remissvar behandlades av rättighetskommitténs kansli och samtliga inkomna synpunkter finns redovisade med svar, vilket säkerställer MR-principen om transparens och öppenhet. Generellt förmedlade remissvaren en positiv hållning till policyn, två stycken ifrågasatte dess behov. Utifrån remissvaren har kansliet gjort ett 30-tal förtydliganden i policyn, bland annat kring vad mänskliga rättigheter är, policyns roll som ram och ansvar och genomförande. Vissa juridiska korrigeringar har gjorts, individen har bytts ut mot rättighetsbäraren och klarspråkning har skett. Kommittén för rättighetsfrågor har under hösten ställt sig bakom den justerade versionen av MR-policyn, med beslutet att föreslå regiostyrelsen att föreslå regionfullmäktige att anta policyn. Uppföljning av Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) har slutförts och kommer rapporteras till kommittén för rättighetsfrågor under januari Uppföljningen består främst av intervjuer med tjänstepersoner som arbetar med aktiviteterna i handlingsplanen. En slutsats av uppföljningen är att samtliga 44 aktiviteter i handlingsplanen pågår eller ska påbörjas inom kort. Kommittén för rättighetsfrågor har under året fattat beslut att föreslå RS föreslå RF att Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet utgår och ersätts av Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen En kartläggning av nuläget för VGR:s barnrättsarbete har på uppdrag av kommittén för rättighetsfrågor tagits fram av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. En uppföljning av handlingsplanen är beräknad att genomföras under Uppföljningens resultat kommer att ligga till grund för revideringen av handlingsplanen. Med underlag i bland annat kartläggningen av nuläget fattade kommittén för rättighetsfrågor beslutet att föreslå RS att föreslå RF att handlingsplanen förlängs till och med 2016 i sin nuvarande form. Handlingsplanen lyfter ett antal av barnkonventionens artiklar specifikt,

14 Sida 14(22) bland annat kring icke-diskriminering där jämställdhet understryks. Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter i upphandling har följt upp handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling 2013, Uppföljningen är framåtsyftande inför den kommande revideringen av handlingsplanen. 53 aktörer som kommuner, ideella organisationer och myndigheter har hittills undertecknat överenskommelser i anslutning till jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland Detta innebär att utse en kontaktperson samt ta fram lokala handlingsplaner för att förverkliga strategin. En plan för uppföljningen av strategin har tagits fram och ett avrop har skickats ut för att Länsstyrelsen och rättighetskommitténs kansli ska upphandla en konsult för att följa upp och utvärdera strategin. En tjänsteperson från kansliet har även ingått i en planeringsgrupp för nätverksträffarna som Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra kontinuerligt. Nätverksträffarna under 2014 har främst fokuserat kring arbetet med jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland Kommunikation, sociala media Kansliet har haft kontakter med kommunikationsavdelningen för att kunna publicera regionövergripande information på Chefsplatsen och I-linjen, två kanaler med målgruppen chefer i Västra Götalandsregionen. Kansliet har också löpande publicerat relevanta nyheter kring mänskliga rättigheter på sin externa hemsida. Ledningsgruppen och kommunikatören tränades under en heldag i november för att på ett bättre sätt kunna möta media. Sedan den 1 september har kansliet haft en praktikant med funktionsnedsättning (hörsel) som stöttat kansliet i arbete med en broschyr och dokumentationen från den uppmärksammade konferensen i november med anledning av att barnkonventionen firade 25 år. I september lämnade kommunikatören över den handledning till Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation, beslutade av regionstyrelsen 2013, kommunikationsavdelningen ansvarar vidare för dess spridning och det fortsatta arbetet. Kansliet har deltagit i en arbetsgrupp med att ta fram en uppdaterad kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen. Inriktningen från kansliets sida har främst varit att bevaka hur de mänskliga rättigheterna bevakas i policyn. Antal följare på Facebook var vid årets slut 424 följare, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet Kampanjen att varje vecka publicera en artikel ur FN:s allmänna förklaring bidrog starkt till att målet nåddes Förvalta och vidareutveckla TD En viktig del av kansliets arbete är att ansvara för och utveckla TD (tillgänglighetsdatabasen). Detta arbete handlar både om att bygga kapacitet och skapa drivkrafter hos skyldighetsbärarna

15 Sida 15(22) samtidigt som det syftar till att stärka rättighetsbärarna. Arbetet med TD är på så vis tydligt kopplat till kansliets övriga mål och arbete. Antalet verksamheter som inventeras i TD ökar kontinuerligt tack vare samarbetet med HR strategiska enheten i projektet med unga arbetslösa. Långtidsarbetslösa ungdomar utbildas och hjälper till att inventera Västra Götalandsregionens verksamheter i TD Alla kommuner i Västra Götaland är anslutna till TD 2013 var 46 kommuner i Västra Götaland anslutna till TD har Herrljunga kommun beslutat att inte förlänga avtalet. Svenljunga kommun har sagt upp avtalet. Kommunerna Grästorp, Tjörn och Lysekil är inte anslutna. Ny kommun som anslutit under året är Bollebygd. 45 av 59 kommuner är anslutna (Budget 49 kommuner) Fler avtalsparter är anslutna till TD 8 nya avtalsparter har hittills under året tecknat avtal. Dessa är Värnamo, Norrköping, Gislaved, Sala, Sollefteå, Liseberg, Svenska Mässan och Unicum. (Budget 5 stycken) Statens Fastighetsverk och TD-strategiska enheten har genomfört ett projekt innefattande tre kulturminnesmiljöer. Dessa är Bohus fästning, Kungälv, Världskulturmuseet och Varbergs Fästning. Projektet har innefattat inventering, rapporter samt analys av möjliga gemensamma utvecklingsområden med TD. Projektet har genomförts genom förlängning av två unga från ungdomsprojektet Antal sökträffar på anläggningar ökar Besöksfrekvensen på TD:s publika sida har ökat med 561,21% jämfört med år 2013 under perioden och var antalet besök på publika sidan 9002 jämfört med 2014 då siffran steg till besök TD:s information finns på fler språk Ytterligare översättning har fördröjts i avvaktan på besked om projektmedel. En projektansökan har under 2014 lämnats in till Post- och Telestyrelsens innovationstävling av DART (mmunikations- och dataresurscenter),su/drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i samverkan med TD. Projektet handlade om utveckling av ett digitalt översättningsprogram för TD så att översättning till olika språk mer automatiseras samt omvandlar informationen till klarspråk. Projektet klarade första steget, gick vidare till steg två, men vann inte tävlingen. TD har därför gått vidare med själva översättningsprogrammet och uppbyggnad och översättning pågår av finska, tyska och spanska. Ingen ny översättning är färdig TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder Under 2014 gav rättighetskommittén ett särskilt uppdrag som innebär att TD breddas till alla rättighetsområden. Detta arbete initierades under 2014 och kommer att genomföras och

16 Sida 16(22) redovisas TIBB (Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd) Den 1 augusti togs applikationen TIBB över av Västra Götalandsregionen och Rättighetskommitténs kansli efter förfrågan från f.d. Hjälpmedelsinstitutet, SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag)samt SKL för att göra tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus i syfte att möjliggöra kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning personer. Det har utvecklats av f.d. Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SABO och några intresserade fastighetsägare. I dagsläget abonnerar cirka 10 kommuner eller fastighetsbolag på TIBB Ungdomsprojektet TD och ungdomsprojektet har presenterats på konferensen Funktionshinder i tiden på två seminarier under titeln Mänskliga rättigheter i vardagen anordnad av SKL och Socialstyrelsen. TD och ungdomsprojektet har också under 60 minuter presenterats på Landstingsfullmäktige i Jämtlands Läns Landsting samt på DHR:s ordförandekonferens i Västra Götaland Fel, brister och hinder som TD synliggör ska ingå i åtgärdsprogram Rapporter är lämnade till HSNK avseende vårdcentraler och BVC. Vidare har folktandvården och Närhälsan fått rapporter på inventerade verksamheter. Ytterligare några verksamheter inom Habilitering och Hälsa samt rehab har fått rapporter. Ungdomsmottagningarna har framtagna rapporter. Uddevalla sjukhus, Norra Älvsborgs Lasarett (NÄL), Kungälvs sjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Lidköping har framtagna rapporter. Målet att alla inventerade verksamheter ska ha fått TD-rapport under 2014 har inte kunnat uppfyllas fullt ut. Orsaken är att arbetet med att ta fram rapporter är tidskrävande. Dessutom har det visat sig att kompletteringar på gjorda inventeringar har behövt göras för att få en korrekt rapport. Arbetet med att ta fram rapporter har prioriterats under hösten och förstärkning har satts in med unga som tidigare deltagit i ungdomsprojektet. Resultat 77%.(Budget 100%). Diskussion pågår med fastighetsnämnden och Västfastigheter om hur brister i tillgängligheten ska hanteras. Presidierna i kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden har i en gemensam skrivelse till regionstyrelsen påtalat behovet av åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i Västra Götalandsregionens egna fastigheter. Medel har begärts för åtgärder samt uppföljande inventering. Processen från etableringens godkännande, inventering och åtgärder är beskriven och beslutad av respektive fastighetsnämnd och rättighetskommitté. Arbetet med att ta fram en modell för prioritering av åtgärder utifrån TD rapporterna är påbörjad med Västfastigheter. Detta kommer att fortsätta under Rättighetsbärarna får större egenmakt Representanter för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor Kansliet har handlagt projektansökningar från civilsamhället för arbete med mänskliga

17 Sida 17(22) rättigheter i länet. Detta år kom 26 ansökningar in och sex av dessa beviljades bidrag om sammanlagt kr. En särskild fråga har inkluderats i årets ansökningsformulär om hur projekten kommer arbeta med jämställdhet. Rättighetskommitténs kansli har jämställdhetsintegrerat blanketterna för projektmedlen, där bl a fördelningen av lönekostnader samt antalet deltagare i projektets aktiviteter ska redovisas utifrån kvinnor, män samt andra könskategorier. Dessutom finns en fritextruta om projektets deltagare representerat en spridning i fråga om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, samt en uppmaning att resonera kring orsaker till detta. Många föreningar har svarat att de jobbar för de mänskliga rättigheterna och att jämställdhet ingår i detta. Vissa föreningar specificerar hur jämställdhet är kopplat till projektet. Fyra av projektledarna är män och 16 är kvinnor. Förslag till nya riktlinjer för bidrag till patientföreningar och handikapporganisationer håller på att tas fram Barn och unga i Västra Götaland får en större tilltro till det politiska systemet. Genom Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har kansliet stämt av frågor med referensgrupper av barn och unga, bland annat Trafikförsörjningsprogrammet och VG2020. Referensgruppernas tankar och synpunkter har tillsammans med samrådens synpunkter sänts till berörda nämnder. De barnrättsutvecklare som sommaren 2014 anställdes för feriepraktik på Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har lämnat synpunkter på remissförslaget till MR-policy. Utgångspunkten för referensgruppernas sammansättning är ett intersektionellt perspektiv efter Barnombudsmannens modell Unga direkt, där styrning sker utifrån bland annat jämställdhetsperspektivet. Förberedelse- och återkoppling är centrala moment i metoden, för att barn/unga ska känna sig lyssnade på och tagna på allvar. På konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen? deltog tre stycken barnrättsutvecklare och presenterade sina slutsatser från feriepraktiken Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden Kansliet har biträtt HR-strategiska avdelningen när det gäller att skapa en ny organisation för att öka arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i regionen. Detta arbete ingår i personalutskottets övergripande arbete med att skapa arbetstillfällen för personer och grupper som står långt från arbetsmarkanden, det så kallade PILA-projektet. Kansliet har arbetslett unga arbetslösa med finansiering från personalutskottet. De unga utför primärt inventeringar i TD-tillgänglighetsdatabasen av regionens egna verksamheter. 38 personer har fått tillgång till subventionerad anställning och målgrupperna innefattar bland ungdomar och andra grupper där samhället misslyckats tillgodose rätten till arbete. Budget

18 Sida 18(22) anger 40 personer men flera har fått förlängning varvid 40 anställningsperioder uppnåtts Verksamhetens miljöarbete Kommittén för rättighetsfrågor har under 2014 fokuserat på indikatorn Användning av fossil energi i egna verksamheter (%).Målet har varit att minska antalet koldioxidförbrukande resor (resor med bil och flyg) med 10 procent jämfört med Vad gäller flyg har resandet ökat med 180% beroende på internationella åtaganden för TDtillgänglighetsdatabasen (ex vis Skottland, Italien, Bryssel). Jämfört med 2013, då siffran för flygresor var km, har antalet km ökat till år Däremot har bilresandet minskat med 22% från km år 2013 till km år Nr Område Data Förtydligande EnhetSvar Klar?Kommentar Antal årsarbetare 1 Miljöledningsom omfattas av miljöledningssystem 2 Utbildning 3 Verksamhetsfrågor Har nämnden/styrelsen genomfört grundläggande miljöutbildning under innevarande mandatperiod? Antal årsarbetare vid årets slut Om hela förvaltningen/bolaget har miljöledningssystem enligt anvisningar, ange totala antalet årsarbetare. Om enskilda avdelningar har miljöledningssystem, ange antalet årsarbetare vid dessa avdelningar. I övrigt ange 0. Avser både miljödiplomering och miljöledningssystem enligt ISO För definition se filen krav på miljöledningssystem.xls i tidigare utsända anvisningar för miljöredovisning. st 0 2,00 Minst hälften av ledamöterna och ersättarna bör ha varit närvarande/genomfört utbildning. ja/nej Ja 2,00 Samtliga anställda summeras till heltider. st 36 2,00 Vi är färdiga för miljörevision men har avvaktat organisationsöversynen. 4 Verksamhetsfrågor Antal miljöombud Kallas i vissa verksamheter för miljöinformatörer. Avser personer som är utsedda på st enhets- eller 1 2,00 verksamhetsnivå att vara stöd för chefen i miljöarbetet. 3. Personal Kansliets arbete med den psykosociala miljön, arbetsplatsträffar, löne- och utvecklingssamtal samt verksamhetsformer har i allt väsentligt anslutit sig till Personalvision Den geografiska spridningen av medarbetarna har gjort det nödvändigt att utveckla former för

19 Sida 19(22) kansliträffar och arbetsmöten som gagnar samarbetet och sammanhållningen i gruppen. Kansliets lönebild präglas inte av oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De deltider som är aktuella har sin grund i önskad nedsättning av arbetstid. 3.2 Personalstruktur Det finns inga obalanser mellan finansierade behov och tillgång till personal. Total finns det 36 personer anställda vid 2014 års utgång vilket är en ökning med 6 personer jämfört med 2013 (30 st). 15 personer är tillsvidareanställda, 21 personer är visstidsanställda främst i det så kallade TD projektet. 3.4 Sjukfrånvaro Kansliets sjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående är men ligger ändå under målsättningsnivån på 5 procent. En andel av den totala frånvaron (arbetstimmar) utgör långtidsfrånvaro vilket även detta är en liten del men har ökat under En förklaring till detta är att frånvaron främst beror på ett antal personer i TD projektet har haft mycket korttidsfrånvaro varav en varit borta en längre tid. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid (%) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 4,4 0,8 Män 4,3 1,8 Totalt 4,3 1,0 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron (%) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 32,9 0 Män 0 0 Totalt 16, Jämställdhet och mångfald Samtliga chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. 3.7 Personalvolym Sekretariatet har 36 anställda, varav 19 kvinnor och 17 män (2013: 30 totalt varav 17 kvinnor och 13 män). Ökningen med 6 personer gäller visstidsanställda in TD projektet. Samtliga anställda har heltid och det finns inga ofrivilliga deltider. 3.9 Personalkostnadsanalys Under 2014 finns ingen nämnvärd förändring av volym per yrkeskategori. De ungdomar som är anställda för det så kallade TD projektet varierar dock i antal (de är visstidsanställda på i snitt sex månader i taget). Det finns inga kostnader för övertid eller mertid under 2014 eller året innan dess på kansliet. Kostnader för OB tillägg som utbetalas vid utfört arbete på så

20 Sida 20(22) kallade klämdagar kan anses normala. 5. Ekonomi Kommittén för rättighetsfrågor har för 2014 tilldelats ett regionbidrag på 37, 4 mnkr. Till detta tillkommer en intäkt för licenser/inventeringar i relation till TD - en tillgänglighetsdatabas på 1, 1 mnkr. Av dessa medel har använts 16,5 mnkr till kommitté- och kanslikostnader, 16,8 mnkr fördelats i bidrag i olika former, 1,4 mnkr används som interna utvecklingsmedel. 3 mnkr har använts till utveckling och drift av TD. Kommittén har vid årets slut ett överskott på 2, 0 mnkr. Kommittén önskar ta tkr i anspråk 2015 från eget kapital. 5.1 Ekonomiskt resultat AR08 RR-rapport Årsredovisn Regionstyrelse/arkivnämnd 769 Kommittén för rättighetsfrågor Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 0,1 0,0 0,3 0,1-59,9% Driftbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,1 0,0 Övriga intäkter 2,3 0,9 1,7 1,4 33,0% Verksamhetens intäkter 2,4 0,9 2,0 1,5 16,4% Personalkostnader -14,5-14,9-13,2 0,4 10,0% Köpt vård, internt 0,0 0,0 0,0 0,0 Köpt vård, externt 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -23,2-23,4-23,8 0,2-2,4% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -37,7-38,3-37,0 0,6 2,0% Regionbidrag 37,4 37,4 36,4 0,0 2,8% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 2,0 0,0 1,4 2,0

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(36) Årsredovisning 2013 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning och slutsats I stora drag har 2013 års verksamhet förflutit enligt plan. De stora uppgifterna har gällt dialog med intresseföreningar/gymnasieungdomar

Läs mer

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Regionala styrdokument

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Välkomna till möte om Elprio och Styrel

Välkomna till möte om Elprio och Styrel Välkomna till möte om Elprio och Styrel 18 augusti 2014 Syfte och mål med dagens möte Syfte: Redovisa utvärdering av samverkansövning El Prio 2013 Information och samtal kring den andra planeringsomgången

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Samverkan för att stärka barnets rättigheter

Samverkan för att stärka barnets rättigheter UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt Idéutbytesdagar Samverkan för att stärka barnets rättigheter Genomförda av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter,

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting elizabeth.englundh@skl.se Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå BO Frivilligorganisationer Lag om barnombudsman

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder Bilaga 1 Prioriterade åtgärder Innehåll 1 Inledning... 3 2 Fokusområden... 4 2.1 Jämlikhet och icke diskriminering... 4 2.2 Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation... 5 2.3 Allas rätt att

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Komplettering till ansökan Rehabteam Hjälbo HSNG 2015-00529 Marika Fixell HSN 2015-05-25 Begäran om komplettering till tidigare ansökan

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) Social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013) TACK Margareta Kristenson Ordförande i Östgötakommissionen Professor/Överläkare i socialmedicin Linköpings Universitet Krävande finansiärer Strategiska

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer