Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor"

Transkript

1 Sida 1(22) Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under året gått enligt plan tack vare 40-talet unga arbetslösa som på särskilda medel anställts för att inventera regionens egna verksamheter. Antalet besök på TD har ökat med nästan 600 % sedan den nya versionen av TD släppts på grund av att så många anläggningar nu är inventerade. Kommitténs andra fullmäktigemål gällande kompetensutveckling av regionens förtroendevalda och förvaltningsledningar har däremot inte gått enligt plan. Skälet till detta är dels att valen under året minskade politikens möjligheter att ta del av utbildningen, och att förvaltningarna har velat skjuta upp sina utbildningar till Kommittén har haft till uppdrag att ta fram en utredning gällande Demokratitorg i egen regi samt att ta fram ett metodstöd för invånardialog vilket bifogas årsredovisningen. Ett annat uppdrag har gällt att följa upp de handlingsplaner på rättighetsområdet som fullmäktige fattat beslut om. Bifogas en uppföljning av Handlingsplan för implementering av CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions) för jämställdhetsområdet. Uppföljningen av Handlingsplan för implementering av barnkonventionen har skjutits upp till 2015 på grund av att perioden för handlingsplanen förlängts med ett år. Arbetet med pilotprojekten avseende mänskliga rättigheter går mot sitt slut denna omgång. Projekten har dock skapat flera bestående effekter som exempelvis MRmentorer och MR-ambassadörer ute i verksamheterna. Samråden med civilsamhällets organisationer har fördjupats i och med det metodstöd som tagits fram under året. Två stora forskningsrapporter har levererats till kommittén under hösten avseende invånardialog och ungas delaktighet. Beslutade organisationsbidrag, projektbidrag, stipendier och medel till utveckling av TD har utgått enligt plan. Kansliet har ökat volymmässigt beroende på de unga inventerare som anställts på 6- månadersanställningar. Sjukfrånvaron ligger under målsättningsnivån, och den höga siffran gällande långtidsfrånvaro gäller en av inventerarna inte någon av de ordinarie medarbetarna. Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott på 2 mnkr i förhållande till budget. 2. Verksamheten 1. Uppföljning av Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) har slutförts. Uppföljningen består främst av intervjuer med tjänstepersoner som arbetar med aktiviteterna i handlingsplanen. En slutsats av uppföljningen är att samtliga 44 aktiviteter i handlingsplanen pågår eller ska påbörjas inom kort.

2 Sida 2(22) Kansliet arrangerade ett seminarium på Nordiskt Forum för kvinnors mänskliga rättigheter i Malmö tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Seminariet handlade om hur Västra Götalandsregionen arbetar normkritiskt för att skapa en jämlik vård. 2. Kommittén för rättighetsfrågor har under året fattat beslut att föreslå RS föreslå RF att Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet utgår och ersätts av Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen En kartläggning av nuläget för VGR:s barnrättsarbete har på uppdrag av kommittén för rättighetsfrågor tagits fram av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. En uppföljning av handlingsplanen är beräknad att genomföras under Uppföljningens resultat kommer att ligga till grund för revideringen av handlingsplanen. Med underlag i bland annat kartläggningen av nuläget fattade kommittén för rättighetsfrågor beslutet att föreslå RS att föreslå RF att handlingsplanen förlängs till och med 2016 i sin nuvarande form. Handlingsplanen lyfter ett antal av barnkonventionens artiklar specifikt, bland annat kring icke-diskriminering där jämställdhet understryks. Kansliet har under året utvecklat arbetet med barnhälsoindex tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Folkhälsokommitténs sekretariat, Länsstyrelsen och Göteborgs stad. I september hölls spridningskonferens Barns och ungas hälsa och livsvillkor en workshop om mått och mätningar med utgångspunkt i Barnhälsoindex för anställda inom GR-kommunerna, VGR och Länsstyrelsen som arbetar med kartläggning och analys av barns hälsa och levnadsvillkor. Att kunna mäta skillnader för pojkar och flickors hälsa och levnadsvillkor ingår som mått i flertalet av de metoder som presenterades under dagen. Konferensen var välbesökt, ca 60 personer deltog. Konferensen resulterade i önskemål till arrangörerna att ta fram uppdragshandling för ett nätverk som fortsätter att driva arbetet. Ett förslag till uppdragshandling har tagits fram av arrangörerna är det 25 år sedan Barnkonventionen antogs av FN, vilket har uppmärksammats runt om i världen. Västra Götalandsregionen arrangerade konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen? för att uppmärksamma jubileet. Konferensen var ett samarrangemang mellan rättighetskommitténs kansli, Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, Centrum för barns rätt till hälsa, Rädda Barnen, Göteborgs räddningsmission, BRIS och Unicef. Målgruppen för konferensen var i första hand förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen, i andra hand regional verksamhetspersonal. Under dagen blandades föreläsningar, bland annat från SKL:s barnrättsarbete, med workshopande. Ett intersektionellt perspektiv (vari ingår jämställdhetsperspektiv) stod i centrum för dagens presentationer och arbete. De barnrättsutvecklare som under sommaren 2014 anställdes för feriepraktik vid Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, presenterade sina slutsatser och filmen Rätt att veta med syftet att sprida kännedom om barnkonventionen. Konferensen var välbesökt, ca 120 personer deltog. 3. Presidiet har haft två överläggningar med servicenämndens presidium med fokus upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen presenterades. Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet, gav en delrapport av det uppdrag som hon fått av kommittén för rättighetsfrågor

3 Sida 3(22) att forska om mänskliga rättigheter(mr) i upphandling. Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter i upphandling har följt upp handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Uppföljningen är framåtsyftande inför den kommande revideringen av handlingsplanen. Också med fastighetsnämnden har två gemensamma presidiemötet genomförts, ett med bl a fokus på genomgång av nya TD 2.0 och lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Dessutom presenterades en uppföljning av den gemensamma handlingsplanen Utveckling av tillgängligheten i Västra Götalandsregionen Det redogjordes också för en gemensam skrivelse till regionstyrelsen som handlade om hur verksamheterna ska få stöd i sitt tillgänglighetsarbete. Kansliet har också medverkat i färdigställandet av riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst som antagits av kommittén. Revidering av Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet 2009/2010 pågår i samverkan med Västfastigheter och Borås stad. Experter inom brand och säkerhetsarbete samt ljudmiljöer har under hösten deltagit i arbetet. Presidiet har haft dessutom haft en överläggning med presidiet för Habilitering&Hälsa samt ett med patientnämndernas presidier. Alla förvaltningarna har genomgått omorganisationer som redovisades. Ett gemensamt samarbetsområde identifieras med Habilitering&Hälsa i samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersområdet håller på att tas fram. Med patientnämnderna diskuterades dessutom nya patientlagen samt läget inom psykiatrin. 4. Kansliet har påbörjat arbetet med en handlingsplan för de nationella minoriteterna samt genomgått en htb-diplomering. Ett samarbete med folkhälsokommitténs sekretariat kring framtagande av äldreprofiler har pågått under året. 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Verksamheter inventeras i TD- tillgänglighetsdatabasen, enligt Budget 2014 Övergripande mål och indikatorer. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att nås avseende mål 1, 2, 3 och 5 (avseende konferensanläggningar). Mål 4 kommer inte att uppnås på grund av att Västtrafik inte kommit igång med inventeringsarbetet i TD. Mål 1 Sjukhusen Norra Älvsborgs Lasarett (NÄL) Uddevalla sjukhus, Kungälv, Frölunda specialistsjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Skaraborgs sjukhus Lidköping och Skaraborgs sjukhus Falköping, Mölndals sjukhus samt Södra Älvsborgs Lasarett (Borås och Skene). Alla till sjukhusen hörande mottagningar är färdiginventerade med undantag av några få mottagningar på Skaraborgs sjukhus Skövde och Alingsås sjukhus. Capio Lundby Närsjukhus är också inventerat. Totalt: 10 av 18 sjukhus = 56% (Budget 50%) En nätverksgrupp är bildad inom sjukhusområdet av de som är inventerade. Landstinget

4 Sida 4(22) Jönköping har anslutit till gruppen. Mål 2 Andel övriga förvaltningar vårdcentraler, BVC, jourmottagningar, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, gynekologmottagning, folktandvård, specialisttandvård, samt 8 av Habilitering och Hälsas verksamheter. Dessutom har Patientnämndens kansli Göteborg, Regionens Hus i Vänersborg, Norra Hamngatan och Lillhagsparken, Göteborg, Regionens Hus, Uddevalla, Residenset Vänersborg, Göteborgs Folkhögskola med filialer, Agnesbergs Folkhögskola, Västarvet (Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Vitlycke museum, Lödöse museum, Slöjd och Byggnadsvård, Vänersborgs museum), Göteborgs Botaniska Trädgård inventerats. Totalt 497 av 655 verksamheter = 76% (Budget 60%) Mål 3 Andel privata vårdgivare privata vårdcentraler, BVC, rehab och privata tandläkare. Totalt 157 av 312 verksamheter = 50% (Budget 40%) Mål 4 Andel bolag bolag med offentlig verksamhet (Regionteater Väst i Borås och Uddevalla, Göteborgsoperan, Göteborgssymfonikerna, Film i Väst) är inventerade med undantag Västtrafik. Totalt 5 verksamheter av 6 = 83% (Budget 100%) Mål 5 Andel upphandlade leverantörer konferensanläggningar. Totalt 44 av 68 konferensanläggningar = 65%. Måluppfyllnaden har endast kunnat nås tack vare ungdomsprojektet i samverkan med Personalutskottet och HR- strategiska enheten. Inga destinerade medel har tillförts i budgeten för att kunna uppnå de strategiska målen avseende inventeringarna. Kommittén för rättighetsfrågor ska höja kompetensen i regionorganisationen om rättighetsbaserat arbete för att minska ojämlikhet och diskriminering Under 2014 har uppdraget att utbilda politiker i styrelser, nämnder och kommittéer att få utbildning i ett rättighetsbaserat arbetssätt fortsatt. Utbildningen bygger på en pedagogisk modell som lyfter fram dialog och anpassning till respektive målgrupp för att öka tillämpningsgraden i det egna arbetet. Valet i september innebar att intresset för utbildning kraftigt avtog under hösten, såväl före som efter valet. Under 2015 kommer ett antal utbildningstillfällen att erbjudas de politiker som tidigare inte haft möjlighet att genomgå utbildningen samt nyvalda politiker. Jämställdhetsperspektivet samt normkritik ingår som särskilda delar i utbildningen. Måltal 35% på helår Utfall 19% En motsvarande utbildning har också riktats till regionorganisationens förvaltningsledningar med anpassning till ett verksamhetsledningsperspektiv. Detta mål har inte kunnat uppfyllas framför allt på grund av att förvaltningarna inte haft möjlighet att skapa utrymme för utbildningen under hösten. Huvuddelen av de förvaltningsledningar som svarat på förfrågan från kansliet har velat förlägga utbildningstillfällena till våren 2015.

5 Sida 5(22) Måltal 30 % på helår Utfall 2 % Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kommittén för rättighetsfrågor har under 2014 varit arbetsgivare för ett 40-tal unga arbetslösa vars uppdrag under 6 månader varit att inventera regionens egna verksamheter samt de verksamheter som får stöd av regionen i TD - tillgänglighetsdatabasen. Här har funnits möjligheter för ungdomarna att få en bild av regionens verksamheter och en inblick i hur organisationen fungerar. I motsats till erfarenheterna från Arbetsförmedlingen - en av parterna i projektet - har alla ungdomar stannat kvar hela sin anställningsperiod. Kansliet har biträtt HR-strategiska avdelningen inom ramen för Arbetsmarknadsnodsprojektet när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Kommittén ser det som angeläget att regionen tar ett socialt ansvar som en av de största arbetsgivarna i landet. Under 2014 har också riktlinjerna för den fysiska tillgängligheten reviderats till att gälla även medarbetarnas utrymmen. Kansliet har också haft kontinuerlig fortbildning av medarbetarna avseende hot och våld, klarspråk, hbt samt regionens bildande. I övrigt har ledamöter och personal strävat efter att vara goda ambassadörer för VGR som arbetsplats. Vi har bland annat i många sammanhang framhållit det unika i att regionen instiftat en kommitté för mänskliga rättigheter för att skydda, säkerställa och främja invånarnas rättigheter på ett systematiskt sätt. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Bifogas fyra bilagor i anslutning till regionfullmäktiges uppdrag. Analyslänkar Uppföljning handlingsplan CEMRdeklarationen../../userfiles/1/documents/2012_2254_588FC.docx Rapport utvecklad invånardialog../../userfiles/1/documents/2012_2254_c1a0b.docx Politiskt yrkande Demokratitorg../../userfiles/1/documents/2012_2254_A99AF.docx Rapport Demokratitorg../../userfiles/1/documents/2012_2254_84BC4.pdf Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att följa upp måluppfyllelsen i av regionfullmäktige beslutade handlingsplaner om rättighetsfrågor samt att till regionstyrelsen föreslå åtgärder utifrån denna uppföljning En avstämning gällande implementering av CEMR - deklarationen (Council of European Municipalities and Regions) på jämställdhetsområdet har gjorts under hösten. Uppföljning av handlingsplanen kring konventionen om barnets rättigheter har uppskjutits till Avstämningen kring implementeringen av CEMR-deklarationen har bestått av en analys

6 Sida 6(22) av hur förvaltningarna beskriver det pågående och planerade arbetet i detaljbudgetarna, dels av en kortare enkät- eller telefonintervju med verksamheternas företrädare om hur arbetet fortskrider. Avstämningen har syftat till att bidra till lärande och de frågor som har ställts har att kretsat kring eventuella hinder och utmaningar i implementeringsarbetet. Avstämningarna är tänkta att fungera som underlag för att förbättra möjligheterna att nå en framgångsrik implementering och på sikt uppnå hög måluppfyllelse. Bifogas till årsredovisningen. Kommittén gör också en samlad genomgång av årsredovisningarnas beskrivningar av hur det rättighetsbaserade arbetet generellt fortskrider i koncernen. Kommittén avser att avrapportera utfallet för både 2013 och 2014 till regionstyrelsen under våren Kommitténs presidium har också haft uppföljningsmöten med flera presidier angående handlingsplanerna. Presidiet har haft två överläggningar med servicenämndens presidium med fokus upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen presenterades. Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet, gav en delrapport av det uppdrag som hon fått av kommittén för rättighetsfrågor att forska om mänskliga rättigheter(mr) i upphandling. Också med fastighetsnämnden har två gemensamma presidiemöten genomförts, bland annat med fokus på genomgång av nya TD 2.0 och lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Dessutom presenterades en uppföljning av den gemensamma handlingsplanen Utveckling av tillgängligheten i Västra Götalandsregionen Det redogjordes också för en gemensam skrivelse till regionstyrelsen som handlade om hur verksamheterna ska få stöd i sitt tillgänglighetsarbete. Presidiet har haft en överläggning med presidiet för Habilitering&Hälsa samt en med patientnämndernas presidier. Ett gemensamt samarbetsområde identifieras med Habilitering&Hälsa i samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersområdet håller på att tas fram. Två möten med patientnämndernas presidier har genomförts under året där planer på ett tätare samarbete har utvecklats. Bland annat har diskuterats den nya patientlagen samt läget inom psykiatrin. Ett möte med presidierna för folkhälsa och HSU har genomförts angående samverkan på jämlikhets- rättighets- och folkhälsoområdet. Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnderna arbeta fram en metod för medborgardialog som har målet att bättre nå och ta hänsyn till underrepresenterade grupper Kommittén har i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnderna tagit fram ett metodstöd för medborgardialog. Rapporten bifogas årsredovisningen.

7 Sida 7(22) Kommittén för rättighetsfrågor får i uppdrag att utreda förutsättningarna för genomförande av demokratitorg i egen regi Kansliet har utrett förutsättningarna för genomförande av demokratitorg i egen regi. Inom ramen för rapporten har även några generella utvecklingsförslag angetts. Rapporten har av utredande tjänsteperson presenterats för regionfullmäktiges presidium och kommer också att diskuteras mellan ledamöter från kommittén och fullmäktiges presidium vid särskilt tillfälle. Rapporten bifogas liksom kommitténs yrkande. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Kommittén för rättighetsfrågor har för 2014 tilldelats ett regionbidrag på 37, 4 mnkr. Till detta tillkommer en intäkt för licenser/inventeringar i relation till TD - en tillgänglighetsdatabas på 1, 1 mnkr. Av dessa medel har använts 16,5 mnkr till kommitté- och kanslikostnader, 16,8 mnkr har fördelats i bidrag i olika former, 1,4 mnkr har används som interna utvecklingsmedel. 3 mnkr har använts till utveckling och drift av TD. Kommittén har vid årets slut ett överskott på 2, 0 mnkr. Kostnadskontroll har uppnåtts genom kontinuerliga avstämningar med ekonomiservice och åtgärder i form av omprioriteringar inom ram vid behov. De ärenden som beretts gällande bidrag, FoU, stipendier etc har hållits strikt inom ram. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Att arbeta för att öka produktivitet och effektivitet är bland annat arbeta aktivt för att skapa en ändamålsenlig organisationsform och ändamålsenliga arbetssätt. Kansliet har utvecklat en tydlig struktur för den interna planerings- och styrningsprocessen med utgångspunkt i fullmäktiges mål och uppdrag. Under året har en omorganisation genomförts för att skapa effektivare arbetsförutsättningar som samtidigt minskar upplevelsen av stress. Verksamhetsplanen har utarbetats i en form som enkelt går att följa upp. kansliet har tagit fram en prioriteringsordning för verksamhetsplan och relationer internt och externt. Uppdraget att kompetensutveckla regionens politiker och verksamheter kring mänskliga rättigheter är en bärande uppgift för kommittén. Kansliet har arbetat aktivt med att förfina metoder, verktyg och en pedagogik som tjänar detta syfte. Kommittén och kansliet har kontinuerligt deltagit i egna kompetensutvecklingsinsatser kring mänskliga rättigheter för att bättre kunna gestalta sitt uppdrag. Kring TD-tillgänglighetsdatabasen pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra gränssnittet mot användaren samt former för rapportering av tillgängligheten till intressenter internt och externt. Under året har ett metodstöd tagits fram för att utveckla invånardialogen som ett stöd för alla regionens verksamheter.

8 Sida 8(22) 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Skyldighetsbärarna får stärkt kapacitet Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Pilotprojektet med de tre pilotmiljöerna Bohusläns museum/västarvet, Psykosvårdkedja Nordost och Angereds Närsjukhus Kansliets arbete med att pröva och utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt i tre regionala verksamheter har vidareutvecklats under Totalt bedrivs arbetet i dess nuvarande form i två års tid i varje pilotmiljö. Arbetet vid Bohusläns museum/västarvet avslutas i dess nuvarande form vid årsskiftet 2014/15, övriga pilotmiljöer fortsätter sitt arbete till sommaren FN:s principer för ett rättighetsbaserat arbetssätt är det som prövas i pilotmiljöerna. Jämställdhetsperspektivet blir här tydligt, framförallt genom principen om att såväl arbetsprocess som resultat ska präglas av jämlikhet och icke-diskriminering. Jämställdhet har varit en strävan i sammansättning av arbetsgrupper etc., tyvärr har det här inte infriats i praktiken då det är en majoritet kvinnor. Kansliet har spridit information om pilotprojekten bland annat på ett seminarium på MRdagarna i Umeå i november. Bohusläns museum har spridit det rättighetsbaserade arbetssättet till samtliga delar av museet. Arbetsgruppen har med stöd av rättighetskommitténs kansli tagit fram workshops, som under året har hållits med samtlig personal. Applicering av verktyg, bland annat en checklista, har skett på museets eget material. Ett MR-forum där personal ska få stöd i MRarbetet har diskuterats. Arbetsgruppen och kansliet har träffats för arbetsmöten under sex tillfällen under året. Målsättningen är att museets VP för 2016 kommer att vara MRintegrerad. Styrgruppen för arbetet har träffats vid fyra tillfällen under året. Fokus har varit löpande avrapportering av arbetet vid Bohusläns museum, koppling till den parallella spridningen till hela förvaltningen Västarvet samt det fortsatta arbetet efter projektets slut årsskiftet 2014/15. Västarvet har utsett sex stycken MR-ambassadörer som fått en särskild uppdragsbeskrivning. Ambitionen är att Västarvets nya styrelse ska anta en MRplanen i början av år Arbetsgruppen vid Psykosvårdkedjan Nordost har under året träffats i regel en gång per månad. Mötena har ägnats åt fördjupning av strategiska frågor och centrala dilemman. Dessa är framförallt rätten till bostad och tvångsvård - ett arbete med fördjupade rättighetsanalyser för dessa områden har startats. Dessutom har sysselsättningsmöjligheter för patienter inom slutenvården utvecklats, checklista för in- och utskrivning, koppling till andra SU-projekt och närmare samverkan mellan öppen- och slutenvården. I samband med årets val har avdelning 242 via kontakt med kommunen ordnat att röstning varit möjlig på avdelningen. Viss tvångsvård har kunnat avstyras av personalen med hänvisning till mänskliga rättigheter. Personal från Psykosvård Nordost har under året deltagit i utbildning om Kulturformuleringen via Transkulturellt center. Målsättningen är att under 2015 erbjuda

9 Sida 9(22) lokala utbildningstillfällen om kulturformuleringen och utveckla den i mer rättighetsbaserad riktning. Brukare inom psykosvårdkedjan har gått studiecirkeln Din rätt i NSPHiG:s regi. Pilotprojektetet har presenterats för SU:s verksamhetsrådsledning för psykiatri och lokal NOSAM-grupp. Psykosvårdkedjan Nordosts rättighetsbaserade arbete har uppmärksammats på en rad olika sätt under året; bland annat höll arbetsgruppens brukare och två av personalen från öppenvårdsavdelningen ett mycket uppskattat seminarium på MR-dagarna i Umeå och arbetet uppmärksammades med poster på SU:s kvalitetsdagar. Vid Angereds Närsjukhus har funktionen MR-mentor skapats. Dessas uppdrag är att hålla rättighetsarbetet levande på sjukhuset efter att projektet har avslutats i dess nuvarande form. Mentorerna har viss del av sin ordinarie tjänst vikt till den här uppgiften. I samtliga utbildningar har insamlineng av dilemman/fördjupningsområden varit bärande. Arbetsgruppen har ställt samman en idébank som verksamhets- och enhetscheferna ska applicering i verksamheten. I december hölls en hearing med rättighetsbärare i Angered om rätten till hälsa. Invånardialog I budget för år 2014 gavs kommittén för rättighetsfrågor i uppdrag att i samråd med hälsooch sjukvårdsnämnderna arbeta fram en metod för medborgardialog. Under året har rättighetskommitténs kansli träffat presidierna till hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) 2, 3,4,5,7, 9, 10, 11 och 12 (HSN 6 och 8 avböjde medverkan). Kansliet har tagit fram ett metodstöd för medborgardialog och slutrapporterat uppdraget för kommittén. Rapporten bifogas. MISTRA URBAN FUTURES och projektet KAIROS Kansliet har under 2014 fortsatt sin medfinansiering av projekt MISTRA URBAN FUTURES genom aktivt deltagande i delprojekt KAIROS. Huvudfokus har varit invånardialogens roll och former och Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället. Forskningsrapporten beskriver bland annat dialogens hinder och möjligheter, skillnader mellan olika samtalsformer och förslag på förändringar gällande rättighetskommitténs samråd. Under våren genomfördes också ett kunskapsseminarium på temat Segregation utbredning, orsaker, effekter och möjliga åtgärder. Under 2014 har det också genomförts 20 projekt- och arbetsgruppsmöten inom ramen för KAIROS-projektet. Kommittén för rättighetsfrågor har dessutom under året delfinansierat två forskningsprojekt inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES/KAIROS. Ungas delaktighet och medskapande samt Invånardialogens roll och former. Båda projekten avslutades formellt i december 2014 och de färdiga rapporterna finns tillgängliga från början av Forskningsrapporterna är tänkta att ge offentlig sektor i allmänhet och rättighetskommitténs kansli i synnerhet bättre verktyg för att främja ungas delaktighet samt att förbättra formerna för samråd med invånare. Rättighetskommitténs kansli har jämställdhetsintegrerat blanketterna för återredovisning av

10 Sida 10(22) forskningsmedlen, där antal anställda/konsulter samt fördelningen av lönekostnader ska redovisas utifrån kvinnor, män samt andra könskategorier Fler av Västra Götalandsregionens analyser och beslutsunderlag uppmärksammar och genomsyras av mänskliga rättigheter Under året har sex rapporter slutförts: tre forskningsrapporter, en konsultrapport, en praktikantrapport och en mastersuppsats. Alla rapporter har granskats och kommenterats av tjänstepersoner på rättighetskommitténs kansli. Rapporterna kommer att sammanställas i en rapportserie och användas som underlag för att för att formulera rekommendationer till kommittén Samråd mellan kommittén och företrädare för civilsamhällets organisationer Under 2014 har träffar med samtliga av kommitténs samråd (ålder, hbtq, nationella minoriteter, funktionshinder och mänskliga rättigheter) genomförts samt två så kallade tvärsamråd med tema invånardialog samt forskningsinriktningar Samtliga samråd har diskuterat två teman, Trafikförsörjningsprogrammet och VG2020. Samrådens synpunkter har vidarebefordrats till kollektivtrafiknämnden respektive regionutvecklingsnämnden. Samrådet för mänskliga rättigheter samlades för första gången i maj och har sedan haft ytterligare två möten med fokus på arbetsformer. I samrådet ingår Göteborgs rättighetscenter, Interreligiösa Centret, Sveriges pensionärers riksförbund i Västra Götaland, DHR Västra Götaland samt Stadsmissionen i Göteborg. Samrådet för hbtq-frågor har förutom temana också bland annat diskuterat utvecklingen av samrådet och utbildning i mänskliga rättigheter Föreningarna rapporterade även hur arbetet som finansieras med organisationsstöd från kommittén fortgår och vad som gjorts under År 2014 har också samrådet för nationella minoriteter träffats tre gånger. På begäran från representanterna i samrådet har politiker från kulturnämnden bjudits in två gånger under 2014 för att diskutera regionens kulturplan. Rättighetskommitténs kansli har därutöver träffat representanter från den största nationella minoriteten, sverigefinnar, vid fyra formella möten. Två tjänstemän vid kansliet har deltagit vid ett informationsmöte där ett trettiotal sverigefinska föreningar deltog, totalt cirka 60 personer. Kansliet har även föreläst vid konferensen Tänk Om för vidgat deltagande samt medverkat vid en landstingskommunal nätverksträff för nationella minoriteter. I mars slutrapporterade Contextio rapporten Sverigefinne? om identitet och längtan, en intervjustudie med unga sverigefinnar. Kansliet har även handlagt organisationsstödet till det nationella minoriteternas organisationsliv. I samband med bedömningen utav ansökningarna om organisationsstöd beaktas både ett jämställdhets- och barnperspektiv.kansliet har deltagit vid Göteborgs stads styrgrupp för pilotprojektet Romsk inkludering. Rådet för funktionshindersfrågor har utöver ordinarie samråd haft ett gemensamt samrådsmöte med hälso- och sjukvårdsutskottet. Dessutom har samrådet fått en genomgång av TD- tillgänglighetsdatabasen, och hur det fortsatta arbetet ska prioriteras. På sista

11 Sida 11(22) samrådet för mandatperioden presenterades en utvärdering av arbetet som följt handlingsplanen Det goda livet för alla under Representanterna i rådet gav också sina synpunkter från mandatperioden. I samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersfrågor arbetas fram så har rådet för träffats ytterligare en hel dag samt en eftermiddag. Vid ett av dessa tillfällen har tjänstepersoner från andra förvaltningar; Västfastigheter, kultursekretariatet och HRstrategiska avdelningen deltagit i mål- och åtgärdsformuleringarna. Handlingsplanen bygger på artiklarna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Under 2014 har samrådet ålder bestått av barnrättsorganisationerna BRIS, Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission och Unicef, Samrådets möten har också fokuserat på arbete utifrån det organisationsstöd som tre av samrådets barnrättsorganisationer mottar av kommittén för rättighetsfrågor, planering av konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen?, diskussion kring slutrapportering av organisationsstödet med mera. Under 2014 har samrådet ålder fortsatt att ha sina möten hos deltagande organisationer, där den organisationen som mötet anordnats hos har varit värd och gett fördjupad information om sin egen verksamhet. Det här tillvägagångssättet har bidragit till fördjupad kunskapsutveckling och fler möjligheter till samverkan. På kommittén för rättighetsfrågors november-möte deltog representanter från BRIS och Göteborgs Räddningsmission, för att berätta om sina erfarenheter av kommitténs tre-åriga organisationsstöd. Kommitténs samrådsansvariga ledamöter för ålder har vid två tillfällen besökt det regionala pensionärsrådets träffar med regionstyrelsens presidium. Vid det första mötet lämnades och sammanfattades de synpunkter om äldres rättigheter som framkommit då ledamöterna träffat hälso- och sjukvårdsnämndernas lokala pensionärsgrupper. Vid det andra tillfället diskuterades pensionärsrådets synpunkter på den regionala planen Västra Götaland 2020 strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Skyldighetsbärarna blir medvetna om sitt ansvar Västra Götalands-regionens tjänstepersoner och politiker är mer medvetna om vad mänskliga rättigheter i deras verksamheter innebär Presidiet har haft två överläggningar med servicenämndens presidium med fokus upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar. Handlingsplanen för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen presenterades. Wanna Svedberg, doktor i rättsvetenskap på Göteborgs universitet, gav en delrapport av det uppdrag som hon fått av kommittén för rättighetsfrågor att forska om mänskliga rättigheter(mr) i upphandling. Också med fastighetsnämnden har två gemensamma presidiemötet genomförts. Ett med bl a fokus på genomgång av nya TD- tillgänglighetsdatabasen, och lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Dessutom presenterades

12 Sida 12(22) en uppföljning av den gemensamma handlingsplanen Utveckling av tillgängligheten i Västra Götalandsregionen Det redogjordes också för en gemensam skrivelse till regionstyrelsen som handlade om hur verksamheterna ska få stöd i sitt tillgänglighetsarbete. Kansliet har också medverkat i färdigställandet av riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst som antagits av kommittén. Revidering av Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet 2009/2010 pågår i samverkan med Västfastigheter och Borås stad. Experter inom brand och säkerhetsarbete samt ljudmiljöer har under hösten deltagit i arbetet. Presidiet har haft dessutom haft en överläggning med presidiet för Habilitering&Hälsa samt ett med patientnämndernas presidier. Alla förvaltningarna har genomgått omorganisationer som redovisades. Ett gemensamt samarbetsområde identifieras med Habilitering&Hälsa i samband med att en ny handlingsplan för funktionshindersområdet håller på att tas fram. Med patientnämnderna diskuterades dessutom nya patientlagen samt läget inom psykiatrin. Kansliet har under året utvecklat arbetet med barnhälsoindex tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Folkhälsokommitténs sekretariat, Länsstyrelsen och Göteborgs stad. I september hölls spridningskonferens Barns och ungas hälsa och livsvillkor en workshop om mått och mätningar med utgångspunkt i Barnhälsoindex för anställda inom GR-kommunerna, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen som arbetar med kartläggning och analys av barns hälsa och levnadsvillkor. Att kunna mäta skillnader för pojkar och flickors hälsa och levnadsvillkor ingår som mått i flertalet av de metoder som presenterades under dagen. Konferensen var välbesökt, ca 60 personer deltog. Konferensen resulterade i önskemål till arrangörerna att ta fram uppdragshandling för ett nätverk som fortsätter att driva arbetet. Ett förslag till uppdragshandling har tagits fram av arrangörerna är det 25 år sedan Barnkonventionen antogs av FN, vilket har uppmärksammats runt om i världen. Västra Götalandsregionen arrangerade konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen? för att uppmärksamma jubileet. Konferensen var ett samarrangemang mellan rättighetskommitténs kansli, Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, Centrum för barns rätt till hälsa, Rädda Barnen, Göteborgs räddningsmission, BRIS och Unicef. Målgruppen för konferensen var i första hand förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen, i andra hand regional verksamhetspersonal. Under dagen blandades föreläsningar, bland annat från SKL:s barnrättsarbete, med workshopande. Ett intersektionellt perspektiv (vari ingår jämställdhetsperspektiv) stod i centrum för dagens presentationer och arbete. De barnrättsutvecklare som under sommaren 2014 anställdes för feriepraktik vid Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter, presenterade sina slutsatser och filmen Rätt att veta med syftet att sprida kännedom om barnkonventionen. Konferensen var välbesökt, ca 120 personer deltog. Ett samarbete med folkhälsokommittén har pågått med att ta fram relevanta profilvariabler för äldre personers situation som kan verka som beslutsunderlag i frågor som rör äldre. Detta arbete kommer att slutföras och redovisas i en rapport under Kansliet deltog vid seminarier på West Pride och gick i paraden tillsammans med

13 Sida 13(22) Kunskapscentrum för Sexuell hälsa. Kansliet arrangerade ett seminarium på Nordiskt Forum för kvinnors mänskliga rättigheter i Malmö tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Seminariet handlade om hur Västra Götalandsregionen arbetar normkritiskt för att skapa en jämlik vård. Kansliet deltog dessutom i flera seminarier på Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå i november Verksamheter i Västra Götalands-regionen kopplas tydligare till mänskliga rättigheter genom styrdokument Under 2014 har förslag till Policy för Västra Götalandsregionens arbete med mänskliga rättigheter sänds på remiss till VGR:s nämnder, styrelser och kommittéer samt till stor del av civilsamhället i Västra Götaland. Ambitionen med MR-policyn har varit att ta fram en kappa för de handlingsplaner som konkretiserar MR-arbetet ytterligare, bland annat kring jämställdhetsperspektivet. Detta perspektiv återfinns också i policyn, framförallt i principen om att allt arbete i regionen ska ske utifrån icke-diskriminering och främja jämlikhet. Totalt sändes förslaget till ca 250 instanser och 41 svar lämnades. Inkomna remissvar behandlades av rättighetskommitténs kansli och samtliga inkomna synpunkter finns redovisade med svar, vilket säkerställer MR-principen om transparens och öppenhet. Generellt förmedlade remissvaren en positiv hållning till policyn, två stycken ifrågasatte dess behov. Utifrån remissvaren har kansliet gjort ett 30-tal förtydliganden i policyn, bland annat kring vad mänskliga rättigheter är, policyns roll som ram och ansvar och genomförande. Vissa juridiska korrigeringar har gjorts, individen har bytts ut mot rättighetsbäraren och klarspråkning har skett. Kommittén för rättighetsfrågor har under hösten ställt sig bakom den justerade versionen av MR-policyn, med beslutet att föreslå regiostyrelsen att föreslå regionfullmäktige att anta policyn. Uppföljning av Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) har slutförts och kommer rapporteras till kommittén för rättighetsfrågor under januari Uppföljningen består främst av intervjuer med tjänstepersoner som arbetar med aktiviteterna i handlingsplanen. En slutsats av uppföljningen är att samtliga 44 aktiviteter i handlingsplanen pågår eller ska påbörjas inom kort. Kommittén för rättighetsfrågor har under året fattat beslut att föreslå RS föreslå RF att Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet utgår och ersätts av Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen En kartläggning av nuläget för VGR:s barnrättsarbete har på uppdrag av kommittén för rättighetsfrågor tagits fram av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. En uppföljning av handlingsplanen är beräknad att genomföras under Uppföljningens resultat kommer att ligga till grund för revideringen av handlingsplanen. Med underlag i bland annat kartläggningen av nuläget fattade kommittén för rättighetsfrågor beslutet att föreslå RS att föreslå RF att handlingsplanen förlängs till och med 2016 i sin nuvarande form. Handlingsplanen lyfter ett antal av barnkonventionens artiklar specifikt,

14 Sida 14(22) bland annat kring icke-diskriminering där jämställdhet understryks. Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter i upphandling har följt upp handlingsplanen för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling 2013, Uppföljningen är framåtsyftande inför den kommande revideringen av handlingsplanen. 53 aktörer som kommuner, ideella organisationer och myndigheter har hittills undertecknat överenskommelser i anslutning till jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland Detta innebär att utse en kontaktperson samt ta fram lokala handlingsplaner för att förverkliga strategin. En plan för uppföljningen av strategin har tagits fram och ett avrop har skickats ut för att Länsstyrelsen och rättighetskommitténs kansli ska upphandla en konsult för att följa upp och utvärdera strategin. En tjänsteperson från kansliet har även ingått i en planeringsgrupp för nätverksträffarna som Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra kontinuerligt. Nätverksträffarna under 2014 har främst fokuserat kring arbetet med jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland Kommunikation, sociala media Kansliet har haft kontakter med kommunikationsavdelningen för att kunna publicera regionövergripande information på Chefsplatsen och I-linjen, två kanaler med målgruppen chefer i Västra Götalandsregionen. Kansliet har också löpande publicerat relevanta nyheter kring mänskliga rättigheter på sin externa hemsida. Ledningsgruppen och kommunikatören tränades under en heldag i november för att på ett bättre sätt kunna möta media. Sedan den 1 september har kansliet haft en praktikant med funktionsnedsättning (hörsel) som stöttat kansliet i arbete med en broschyr och dokumentationen från den uppmärksammade konferensen i november med anledning av att barnkonventionen firade 25 år. I september lämnade kommunikatören över den handledning till Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation, beslutade av regionstyrelsen 2013, kommunikationsavdelningen ansvarar vidare för dess spridning och det fortsatta arbetet. Kansliet har deltagit i en arbetsgrupp med att ta fram en uppdaterad kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen. Inriktningen från kansliets sida har främst varit att bevaka hur de mänskliga rättigheterna bevakas i policyn. Antal följare på Facebook var vid årets slut 424 följare, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet Kampanjen att varje vecka publicera en artikel ur FN:s allmänna förklaring bidrog starkt till att målet nåddes Förvalta och vidareutveckla TD En viktig del av kansliets arbete är att ansvara för och utveckla TD (tillgänglighetsdatabasen). Detta arbete handlar både om att bygga kapacitet och skapa drivkrafter hos skyldighetsbärarna

15 Sida 15(22) samtidigt som det syftar till att stärka rättighetsbärarna. Arbetet med TD är på så vis tydligt kopplat till kansliets övriga mål och arbete. Antalet verksamheter som inventeras i TD ökar kontinuerligt tack vare samarbetet med HR strategiska enheten i projektet med unga arbetslösa. Långtidsarbetslösa ungdomar utbildas och hjälper till att inventera Västra Götalandsregionens verksamheter i TD Alla kommuner i Västra Götaland är anslutna till TD 2013 var 46 kommuner i Västra Götaland anslutna till TD har Herrljunga kommun beslutat att inte förlänga avtalet. Svenljunga kommun har sagt upp avtalet. Kommunerna Grästorp, Tjörn och Lysekil är inte anslutna. Ny kommun som anslutit under året är Bollebygd. 45 av 59 kommuner är anslutna (Budget 49 kommuner) Fler avtalsparter är anslutna till TD 8 nya avtalsparter har hittills under året tecknat avtal. Dessa är Värnamo, Norrköping, Gislaved, Sala, Sollefteå, Liseberg, Svenska Mässan och Unicum. (Budget 5 stycken) Statens Fastighetsverk och TD-strategiska enheten har genomfört ett projekt innefattande tre kulturminnesmiljöer. Dessa är Bohus fästning, Kungälv, Världskulturmuseet och Varbergs Fästning. Projektet har innefattat inventering, rapporter samt analys av möjliga gemensamma utvecklingsområden med TD. Projektet har genomförts genom förlängning av två unga från ungdomsprojektet Antal sökträffar på anläggningar ökar Besöksfrekvensen på TD:s publika sida har ökat med 561,21% jämfört med år 2013 under perioden och var antalet besök på publika sidan 9002 jämfört med 2014 då siffran steg till besök TD:s information finns på fler språk Ytterligare översättning har fördröjts i avvaktan på besked om projektmedel. En projektansökan har under 2014 lämnats in till Post- och Telestyrelsens innovationstävling av DART (mmunikations- och dataresurscenter),su/drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i samverkan med TD. Projektet handlade om utveckling av ett digitalt översättningsprogram för TD så att översättning till olika språk mer automatiseras samt omvandlar informationen till klarspråk. Projektet klarade första steget, gick vidare till steg två, men vann inte tävlingen. TD har därför gått vidare med själva översättningsprogrammet och uppbyggnad och översättning pågår av finska, tyska och spanska. Ingen ny översättning är färdig TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder Under 2014 gav rättighetskommittén ett särskilt uppdrag som innebär att TD breddas till alla rättighetsområden. Detta arbete initierades under 2014 och kommer att genomföras och

16 Sida 16(22) redovisas TIBB (Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd) Den 1 augusti togs applikationen TIBB över av Västra Götalandsregionen och Rättighetskommitténs kansli efter förfrågan från f.d. Hjälpmedelsinstitutet, SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag)samt SKL för att göra tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus i syfte att möjliggöra kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning personer. Det har utvecklats av f.d. Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SABO och några intresserade fastighetsägare. I dagsläget abonnerar cirka 10 kommuner eller fastighetsbolag på TIBB Ungdomsprojektet TD och ungdomsprojektet har presenterats på konferensen Funktionshinder i tiden på två seminarier under titeln Mänskliga rättigheter i vardagen anordnad av SKL och Socialstyrelsen. TD och ungdomsprojektet har också under 60 minuter presenterats på Landstingsfullmäktige i Jämtlands Läns Landsting samt på DHR:s ordförandekonferens i Västra Götaland Fel, brister och hinder som TD synliggör ska ingå i åtgärdsprogram Rapporter är lämnade till HSNK avseende vårdcentraler och BVC. Vidare har folktandvården och Närhälsan fått rapporter på inventerade verksamheter. Ytterligare några verksamheter inom Habilitering och Hälsa samt rehab har fått rapporter. Ungdomsmottagningarna har framtagna rapporter. Uddevalla sjukhus, Norra Älvsborgs Lasarett (NÄL), Kungälvs sjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Lidköping har framtagna rapporter. Målet att alla inventerade verksamheter ska ha fått TD-rapport under 2014 har inte kunnat uppfyllas fullt ut. Orsaken är att arbetet med att ta fram rapporter är tidskrävande. Dessutom har det visat sig att kompletteringar på gjorda inventeringar har behövt göras för att få en korrekt rapport. Arbetet med att ta fram rapporter har prioriterats under hösten och förstärkning har satts in med unga som tidigare deltagit i ungdomsprojektet. Resultat 77%.(Budget 100%). Diskussion pågår med fastighetsnämnden och Västfastigheter om hur brister i tillgängligheten ska hanteras. Presidierna i kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden har i en gemensam skrivelse till regionstyrelsen påtalat behovet av åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i Västra Götalandsregionens egna fastigheter. Medel har begärts för åtgärder samt uppföljande inventering. Processen från etableringens godkännande, inventering och åtgärder är beskriven och beslutad av respektive fastighetsnämnd och rättighetskommitté. Arbetet med att ta fram en modell för prioritering av åtgärder utifrån TD rapporterna är påbörjad med Västfastigheter. Detta kommer att fortsätta under Rättighetsbärarna får större egenmakt Representanter för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor Kansliet har handlagt projektansökningar från civilsamhället för arbete med mänskliga

17 Sida 17(22) rättigheter i länet. Detta år kom 26 ansökningar in och sex av dessa beviljades bidrag om sammanlagt kr. En särskild fråga har inkluderats i årets ansökningsformulär om hur projekten kommer arbeta med jämställdhet. Rättighetskommitténs kansli har jämställdhetsintegrerat blanketterna för projektmedlen, där bl a fördelningen av lönekostnader samt antalet deltagare i projektets aktiviteter ska redovisas utifrån kvinnor, män samt andra könskategorier. Dessutom finns en fritextruta om projektets deltagare representerat en spridning i fråga om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, samt en uppmaning att resonera kring orsaker till detta. Många föreningar har svarat att de jobbar för de mänskliga rättigheterna och att jämställdhet ingår i detta. Vissa föreningar specificerar hur jämställdhet är kopplat till projektet. Fyra av projektledarna är män och 16 är kvinnor. Förslag till nya riktlinjer för bidrag till patientföreningar och handikapporganisationer håller på att tas fram Barn och unga i Västra Götaland får en större tilltro till det politiska systemet. Genom Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har kansliet stämt av frågor med referensgrupper av barn och unga, bland annat Trafikförsörjningsprogrammet och VG2020. Referensgruppernas tankar och synpunkter har tillsammans med samrådens synpunkter sänts till berörda nämnder. De barnrättsutvecklare som sommaren 2014 anställdes för feriepraktik på Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter har lämnat synpunkter på remissförslaget till MR-policy. Utgångspunkten för referensgruppernas sammansättning är ett intersektionellt perspektiv efter Barnombudsmannens modell Unga direkt, där styrning sker utifrån bland annat jämställdhetsperspektivet. Förberedelse- och återkoppling är centrala moment i metoden, för att barn/unga ska känna sig lyssnade på och tagna på allvar. På konferensen Barnkonventionen 25 år! Hur möjliggör vi barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen? deltog tre stycken barnrättsutvecklare och presenterade sina slutsatser från feriepraktiken Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden Kansliet har biträtt HR-strategiska avdelningen när det gäller att skapa en ny organisation för att öka arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i regionen. Detta arbete ingår i personalutskottets övergripande arbete med att skapa arbetstillfällen för personer och grupper som står långt från arbetsmarkanden, det så kallade PILA-projektet. Kansliet har arbetslett unga arbetslösa med finansiering från personalutskottet. De unga utför primärt inventeringar i TD-tillgänglighetsdatabasen av regionens egna verksamheter. 38 personer har fått tillgång till subventionerad anställning och målgrupperna innefattar bland ungdomar och andra grupper där samhället misslyckats tillgodose rätten till arbete. Budget

18 Sida 18(22) anger 40 personer men flera har fått förlängning varvid 40 anställningsperioder uppnåtts Verksamhetens miljöarbete Kommittén för rättighetsfrågor har under 2014 fokuserat på indikatorn Användning av fossil energi i egna verksamheter (%).Målet har varit att minska antalet koldioxidförbrukande resor (resor med bil och flyg) med 10 procent jämfört med Vad gäller flyg har resandet ökat med 180% beroende på internationella åtaganden för TDtillgänglighetsdatabasen (ex vis Skottland, Italien, Bryssel). Jämfört med 2013, då siffran för flygresor var km, har antalet km ökat till år Däremot har bilresandet minskat med 22% från km år 2013 till km år Nr Område Data Förtydligande EnhetSvar Klar?Kommentar Antal årsarbetare 1 Miljöledningsom omfattas av miljöledningssystem 2 Utbildning 3 Verksamhetsfrågor Har nämnden/styrelsen genomfört grundläggande miljöutbildning under innevarande mandatperiod? Antal årsarbetare vid årets slut Om hela förvaltningen/bolaget har miljöledningssystem enligt anvisningar, ange totala antalet årsarbetare. Om enskilda avdelningar har miljöledningssystem, ange antalet årsarbetare vid dessa avdelningar. I övrigt ange 0. Avser både miljödiplomering och miljöledningssystem enligt ISO För definition se filen krav på miljöledningssystem.xls i tidigare utsända anvisningar för miljöredovisning. st 0 2,00 Minst hälften av ledamöterna och ersättarna bör ha varit närvarande/genomfört utbildning. ja/nej Ja 2,00 Samtliga anställda summeras till heltider. st 36 2,00 Vi är färdiga för miljörevision men har avvaktat organisationsöversynen. 4 Verksamhetsfrågor Antal miljöombud Kallas i vissa verksamheter för miljöinformatörer. Avser personer som är utsedda på st enhets- eller 1 2,00 verksamhetsnivå att vara stöd för chefen i miljöarbetet. 3. Personal Kansliets arbete med den psykosociala miljön, arbetsplatsträffar, löne- och utvecklingssamtal samt verksamhetsformer har i allt väsentligt anslutit sig till Personalvision Den geografiska spridningen av medarbetarna har gjort det nödvändigt att utveckla former för

19 Sida 19(22) kansliträffar och arbetsmöten som gagnar samarbetet och sammanhållningen i gruppen. Kansliets lönebild präglas inte av oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De deltider som är aktuella har sin grund i önskad nedsättning av arbetstid. 3.2 Personalstruktur Det finns inga obalanser mellan finansierade behov och tillgång till personal. Total finns det 36 personer anställda vid 2014 års utgång vilket är en ökning med 6 personer jämfört med 2013 (30 st). 15 personer är tillsvidareanställda, 21 personer är visstidsanställda främst i det så kallade TD projektet. 3.4 Sjukfrånvaro Kansliets sjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående är men ligger ändå under målsättningsnivån på 5 procent. En andel av den totala frånvaron (arbetstimmar) utgör långtidsfrånvaro vilket även detta är en liten del men har ökat under En förklaring till detta är att frånvaron främst beror på ett antal personer i TD projektet har haft mycket korttidsfrånvaro varav en varit borta en längre tid. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid (%) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 4,4 0,8 Män 4,3 1,8 Totalt 4,3 1,0 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron (%) Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Kvinnor 32,9 0 Män 0 0 Totalt 16, Jämställdhet och mångfald Samtliga chefer har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. 3.7 Personalvolym Sekretariatet har 36 anställda, varav 19 kvinnor och 17 män (2013: 30 totalt varav 17 kvinnor och 13 män). Ökningen med 6 personer gäller visstidsanställda in TD projektet. Samtliga anställda har heltid och det finns inga ofrivilliga deltider. 3.9 Personalkostnadsanalys Under 2014 finns ingen nämnvärd förändring av volym per yrkeskategori. De ungdomar som är anställda för det så kallade TD projektet varierar dock i antal (de är visstidsanställda på i snitt sex månader i taget). Det finns inga kostnader för övertid eller mertid under 2014 eller året innan dess på kansliet. Kostnader för OB tillägg som utbetalas vid utfört arbete på så

20 Sida 20(22) kallade klämdagar kan anses normala. 5. Ekonomi Kommittén för rättighetsfrågor har för 2014 tilldelats ett regionbidrag på 37, 4 mnkr. Till detta tillkommer en intäkt för licenser/inventeringar i relation till TD - en tillgänglighetsdatabas på 1, 1 mnkr. Av dessa medel har använts 16,5 mnkr till kommitté- och kanslikostnader, 16,8 mnkr fördelats i bidrag i olika former, 1,4 mnkr används som interna utvecklingsmedel. 3 mnkr har använts till utveckling och drift av TD. Kommittén har vid årets slut ett överskott på 2, 0 mnkr. Kommittén önskar ta tkr i anspråk 2015 från eget kapital. 5.1 Ekonomiskt resultat AR08 RR-rapport Årsredovisn Regionstyrelse/arkivnämnd 769 Kommittén för rättighetsfrågor Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall utfall % Statsbidrag 0,1 0,0 0,3 0,1-59,9% Driftbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,1 0,0 Övriga intäkter 2,3 0,9 1,7 1,4 33,0% Verksamhetens intäkter 2,4 0,9 2,0 1,5 16,4% Personalkostnader -14,5-14,9-13,2 0,4 10,0% Köpt vård, internt 0,0 0,0 0,0 0,0 Köpt vård, externt 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -23,2-23,4-23,8 0,2-2,4% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -37,7-38,3-37,0 0,6 2,0% Regionbidrag 37,4 37,4 36,4 0,0 2,8% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 2,0 0,0 1,4 2,0

Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor Sida 1(13) Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under perioden

Läs mer

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015 Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015 Antagen av regionfullmäktige 2013-09-24, 127 Innehållsförteckning 1. Inledning. 2 1.1 Övergripande

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse A. Regionfullmäktiges mål Kommittén för rättighetsfrågor ska erbjuda regionorganisationen utbildning

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.

Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. 1 Nomineringar från Arbetarekommunen till nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen. Val som förrättas av regionfullmäktige den 25 november Valperiod 1 januari 31 december 2018. Uppdrag Nominerade:

Läs mer

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet Jämlik hälsa = en mänsklig rättighet Aspekter av mänskliga rättigheter Juridik Politik/ Verksamhet MR Etik Mänskliga rättigheter beskriver Vad som inte får göras mot någon människa Vad som måste göras

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Välkomna till möte om Elprio och Styrel

Välkomna till möte om Elprio och Styrel Välkomna till möte om Elprio och Styrel 18 augusti 2014 Syfte och mål med dagens möte Syfte: Redovisa utvärdering av samverkansövning El Prio 2013 Information och samtal kring den andra planeringsomgången

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås Protokoll 43-51 _ Sammanträde: Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Plats: Grand Hotel i Borås Beslutande Tord Karlsson (S) Kristina Grapenholm (FP) Laila Neck (S) Susanne Arvidsson (S)

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 14 juni 2013 Klockan: 9:15 c:a 16.00 Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, 411 11. Lunch: kl. 12.00 13.00 Möten med

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(36) Årsredovisning 2013 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning och slutsats I stora drag har 2013 års verksamhet förflutit enligt plan. De stora uppgifterna har gällt dialog med intresseföreningar/gymnasieungdomar

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen

Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen Barnens rätt vårdens ansvar Göteborg den 9:e februari 2012 Emma Broberg, Samordnare barnrättsfrågor Enheten för rättighetsfrågor En hållbar utveckling kräver

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Regionala styrdokument

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting elizabeth.englundh@skl.se Konventionens genomförande i Sverige Statlig nivå BO Frivilligorganisationer Lag om barnombudsman

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Närvårdssamverkan namn

Närvårdssamverkan namn Datum: 2016-03-23 Beteckning: Bilaga 1 Dnr 2015.236.002 Närvårdssamverkan namn Bakgrund Alingsås kommun, Lerum kommun och Alingsås lasarett har sedan 2010 ingått i närvårdssamverkansområde Södra Älvsborg.

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola Herrgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller för perioden 100901-110831 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén

Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén 1. Sammanfattning Regionfullmäktiges mål för folkhälsokommittén är att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa hos invånarna i hela Västra Götaland.

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor är lika i värdighet och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering

Läs mer

Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms läns landstings verksamhet

Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms läns landstings verksamhet Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1212-1648 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-06- 1 8 0002 2 Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Region Östergötland perioden

Region Östergötland perioden Politisk organisation för Region Östergötland perioden 2015-2019 Grundläggande principer De grundläggande principerna för vår politiska organisation (ledning och styrning) är att de ska understödja det

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 88-99 sjukvård 88-99 Tid: 2015-08-24, kl 08:00-09:30 90 RJL 2015/ 1466 s tjänsterum, Regionens hus Utvecklade arbetsformer för dialog med patientföreningar Beslut Presidiet beslutar att föreslå nämnden för Folkhälsa

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer