Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor"

Transkript

1 Sida 1(13) Delårsrapport augusti 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under perioden gått enligt plan tack vare 40-talet unga arbetslösa som på särskilda medel anställts för att inventera regionens egna verksamheter. Antalet besök på TD har ökat med nästan 600 % sedan den nya versionen av TD släppts och så många anläggningar nu är inventerade. Kommitténs andra mål gällande kompetensutveckling av regionens förtroendevalda och förvaltningsledningar har däremot inte gått enligt plan och målet kommer inte att kunna uppfyllas helt. Arbetet kring pilotprojekten avseende mänskliga rättigheter, samråd med civilsamhället, forskningsrapporter, presidiemöten samt fullmäktiges uppdrag att utveckla invånardialogen har genomförts planenligt under perioden. Kansliet har ökat kraftigt volymmässigt jämfört med augusti 2013 beroende på de unga inventerare som anställts på 6-månadersanställningar. Sjukfrånvaron ligger under målsättningsnivån, och den höga siffran gällande långtidsfrånvaro gäller en av inventerarna inte någon av de ordinarie medarbetarna. Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott i förhållande till budget. Prognosen på helår är ett 0-resultat alternativt ett mindre överskott. 2. Verksamheten Kommittén för rättighetsfrågor arbetar med att stödja Västra Götalandsregionens intentioner med att respektera, främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter. Uppdraget är omfattande och nydanande. Arbetet ställer krav på ständig kunskapsutveckling, lärande och kommunikation. Inspiration och stöd i arbetet med mänskliga rättigheter kan hämtas från andra länder och från enskilda satsningar regionalt och nationellt. Eftersom kommittén för rättighetsfrågor ännu är unik i sitt slag är det viktigt att dokumentera och dra lärdomar av arbetet. Det är också viktigt att utveckla former för samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter men också i samverkan med andra aktörer inom offentlig sektor. Förankringen bland politiker och verksamhetsföreträdare måste göras på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter förstås som självklart och relevant och i vardagen. Kommittén för rättighetsfrågor måste vara tydlig och skarp i sina analyser, sin kommunikation och sitt agerande för att bidra till att de mänskliga rättigheterna stärks och att kunskapen om mänskliga rättigheter ökar i regionen. För att Västra Götalandsregionen ska bli framgångsrika i sitt rättighetsarbete krävs att invånarna får tillgång till information om sina rättigheter och att det arbete som bedrivs i

2 Sida 2(13) regionen baseras på delaktighet och dialog. Det är också av stor vikt att kommitténs insatser inte är för många eller för otydliga och att målen för uppgifter och insatser alltid är tydligt kopplade till mänskliga rättigheter. 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Kommittén för rättighetsfrågor fokuserar under 2014 på indikatorn Användning av fossil energi i egna verksamheter (%). Kommittén har som mål att minska antalet koldioxidförbrukande resor (resor med bil och flyg) med 10 procent jämfört med Prognosen på helår är att antalet koldioxidförbrukande resor inte kommer att minskas med 10% jämfört med Det beror på den intensifierade inventeringen av regionens egna verksamheter i TD-tillgänglighetsdatabasen. Våra vårdcentraler, ungdomsmottagningar, tandvårdsmottagningar etc ligger geografiskt utspridda och kräver i många fall biltransport. De fordon som används är uteslutande miljöbilar. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionstyrelsen och kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för regionens alla invånare Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara tillgängligavför alla invånare Kommittén för rättighetsfrågor driftar och utvecklar TD, Tillgänglighetsdatabasen. TD är ett verktyg för att ge information om den fysiska tillgängligheten samt följa upp och beskriva tillgängligheten i Västra Götalandsregionens verksamheter. Kommittén arbetar för att uppfylla målet genom att förse nämnder och styrelser med uppföljningsrapporter från TD och utgöra ett kunskapsstöd för tillgänglighetsanalyser. Kommittén bidrar även med att ta fram riktlinjer för förbättrande av tillgängligheten, Kommittén har beslutat att utveckla TD till att gälla även övriga diskrimineringsgrunder i tillämpliga former. Antalet verksamheter som inventeras i TD ökar kontinuerligt tack vare samarbetet med personalutskottet i projektet med unga arbetslösa. Långtidsarbetslösa ungdomar utbildas och hjälper till att inventera Västra Götalandsregionens verksamheter i TD. Verksamheter inventeras enligt Budget 2014 Övergripande mål och indikatorer. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att nås för alla mål. En nätverksgrupp är bildad inom sjukhusområdet av de som är inventerade. Landstinget

3 Sida 3(13) Jönköping har anslutit till gruppen. Rapporter är lämnade till HSNK avseende vårdcentraler och BVC. Dessa utgör underlag för hur brister i tillgängligheten ska hanteras. Presidierna i kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämnden har gett respektive kansli i uppgift att ta fram ett underlag för hur processen för inventering, rapportering, åtgärder samt ny uppföljning ska genomföras. Andel sjukhus som har inregistrerat 90 % av sina offentliga lokaler Indikator i tillgänglighetsdatabasen (18 sjukhus inkluderade) Måltal 50% Utfall 27% (5 av 18 ) Prognos 50% Indikator Andel övriga förvaltningar inom VGR som inventerat 90% av sina verksam Måltal 60% Utfall 84% Prognos 84% Indikator Andel privata vårdgivare med avtal med VGR som inventerat 90% av sina v Måltal 40% Utfall 48% Prognos 48% Indikator Andel bolag som har inregistrerat 100% av sina verksamheter i tillgänglighe Måltal 100% Utfall 80% Prognos 100% Andel upphandlade leverantörer med krav på inventering i TD som är uppha Indikator via VGR:s inköpsorganisation som har inventerat 100% av sina verksamhet Måltal 20% Utfall 14% Prognos 20% Kommittén för rättighetsfrågor ska höja kompetensen i regionorganisationen om rättighetsbaserat arbete för att minska ojämlikhet och diskriminering Under 2013 påbörjades uppdraget att utbilda politiker i styrelser, nämnder och kommittéer att få utbildning i ett rättighetsbaserat arbetssätt. Utbildningen bygger på en pedagogisk modell som lyfter fram dialog och anpassning till respektive målgrupp för att öka tillämpningsgraden i det egna arbetet.

4 Sida 4(13) Valet i september innebär att intresset för utbildning kraftigt avtagit. Måltal 35% på helår Utfall 15% per augusti Prognos 35% på helår En motsvarande utbildning riktas till regionorganisationens förvaltningsledningar med anpassning till ett verksamhetsledningsperspektiv. Detta mål kommer inte att kunna uppfyllas på grund av att fokus från kansliets sida under våren lagts på förtroendevalda och utvecklingsarbete kopplat till utbildningen. Arbetet intensifieras under hösten, planering och genomförande pågår. Måltal 30 % på helår Utfall 0 % per augusti Prognos 20 % på helår Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kommittén för rättighetsfrågor står för närvarande som arbetsledare för ett 40-tal unga arbetslösa vars uppdrag under 6 månader blir att inventera regionens egna verksamheter samt de verksamheter som får stöd av regionen i TD - en tillgänglighetsdatabas. Här finns möjlighet för ungdomarna att få en bild av regionens verksamheter och inblick i hur organisationen fungerar. Den önskvärda effekten är självklart att ungdomarna gärna återkommer till regionen som medarbetare på mer lång sikt. Kansliet biträder HR-strategiska avdelningen inom ramen för Arbetsmarknadsnodsprojektet när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Kommittén ser det som angeläget att VGR tar ett socialt ansvar som en av de största arbetsgivarna i landet. I övrigt strävar ledamöter och personal efter att vara goda ambassadörer för VGR som arbetsplats. Vi framhåller i alla sammanhang det unika i att regionen instiftat en kommitté för mänskliga rättigheter för att skydda, säkerställa och främja invånarnas rättigheter på ett systematiskt sätt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Skyldighetsbärarna får stärkt kapacitet Rättighetskommitténs kansli har bättre metoder och verktyg för ett rättighetsbaserat arbetssätt. Pilotprojekten Under perioden har kansliet grundutbildat samtlig personal på Angereds Närsjukhus. Två stycken MR-mentorer finns nu utsedda och som ingår i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har tagit fram en idébank för fall/dilemman. Psykosvårdkedjan Nordost har under perioden fattat beslut om att konkretisera höstens arbete

5 Sida 5(13) kring MR-dilemman och rättighetsanalyser. Rätten till bostad har valts som första dilemma och resultatet, som bygger på brukarberättelser, planeras att tas vidare till Göteborgs stad, då frågan berör fler aktörer än VGR. Psykosvård Nordost har initierat NSPHiG:s studiecirkel Din berättelse, riktad till brukare. Under perioden har även ett Öppet Hus hållits för brukare och anhöriga på tema Kultur- Hälsa - Mänskliga rättigheter. Arbetsgruppen på Bohusläns museum har genomfört sju MR-workshops riktad till samtlig personal under perioden. Dessa har bestått av grundkunskap om MR blandat med arbete i bikupor om hinder/möjligheter för MR-arbete på Bohusläns museum och praktiskt arbete med museets texter utifrån ett MR-perspektiv. Sex stycken MR-ambassadörer är utsedda för att driva MR-frågorna på förvaltningsnivå (Västarvet). Styrelsen för Västarvet har fått en introduktion till MR-utbildning av kansliet. Ett förslag till en MR-plan för Västarvet har sammanställts. Följeforskningen av projektet bedrivs enligt plan och kvartalsrapport nr 2 har lämnats till kansliet. Invånardialog I budgeten för år 2014 gavs kommittén för rättighetsfrågor i uppdrag att i samråd med hälsooch sjukvårdsnämnderna arbeta fram en metod för medborgardialog. Under perioden april till augusti har rättighetskommitténs kansli träffat presidierna till följande hälso- och sjukvårdsnämnder; 1, 2, 3, 4,5,7, 9, 10, 11 och 12 (HSN 6 och 8 har hittills tackat nej till att medverka). Frågorna som kansliet velat belysa är; Vad fungerar bra? Vad behöver eventuellt utvecklas? Vilka grupper lyser med sin frånvaro i de nuvarande dialogerna? Vad skulle önskas av en ny metod/nytt stöd för medborgardialog? MISTRA och projektet KAIROS Inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES/Kairos har ett kunskapsseminarium om segregation genomförts. Inom delprojektet om dialog har sju intervjuer genomförts med personer som har deltagit vid olika medborgardialoger i Göteborgs stad. Arbetet har under perioden inneburit 11 projekt- och arbetsgruppsmöten Fler av Västra Götalandsregionens analyser och beslutsunderlag uppmärksammar och genomsyras av mänskliga rättigheter Under året har sex rapporter slutförts: tre forskningsrapporter, en konsultrapport, en praktikantrapport och en mastersuppsats. Alla rapporter har granskats och kommenterats av tjänstepersoner på rättighetskommitténs kansli. Rapporterna kommer att sammanställas i en rapportserie och användas som underlag för att för att formulera rekommendationer till kommittén Samråd mellan kommittén och företrädare för civilsamhällets organisationer

6 Sida 6(13) Under perioden har träffar med samtliga av kommitténs samråd (ålder, hbtq, nationella minoriteter, funktionshinder och mänskliga rättigheter) genomförts samt ett så kallat tvärsamråd med tema invånardialog. Samrådet för mänskliga rättigheter samlades för första gången med fokus på arbetsformer. Samrådet för hbtq-frågor har haft ett möte där Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland diskuterades. Föreningarna rapporterade även hur arbetet som finansieras med organisationsstöd från kommittén fortgår och vad som gjorts under De nationella minoriteterna har haft två möten. På det första samrådet diskuterade Trafikförsörjningsplanen och på det andra samrådet deltog kulturnämndens ordförande Axel Bergström för att diskutera Västra Götalands kulturplan Kansliet har deltagit vid Göteborgs stads styrgrupp för pilotprojektet Romsk inkludering. Kommitténs samrådsansvariga ledamöter för ålder har besökt det regionala pensionärsrådets träff med regionstyrelsens presidium. Där sammanfattades de synpunkter om äldres rättigheter som framkommit i träffar med hälso- och sjukvårdsnämndernas lokala pensionärsgrupper Skyldighetsbärarna blir medvetna om sitt ansvar Västra Götalands-regionens tjänstepersoner och politiker är mer medvetna om vad mänskliga rättigheter i deras verksamheter innebär Presidiet har haft en överläggning med servicenämndens presidium med fokus ^ Handlingsplanen för mänskliga rättigheter i upphandlingar. Dessutom diskuterades ett förslag på rutin för MR-prioriterade upphandlingar samt kommitténs uppdragsforskning kring sociala krav i upphandling. Det gemensamma presidiemötet med fastighetsnämnden fokuserade på genomgång av nya TD 2.0 samt lösning av skyltfrågan. Vid genomgången av handlingsplanen befanns att de flesta aktiviteter nu är genomförda, bl a utbildningar i tillgänglighet för projektledare och fastighetsförvaltare. Kansliet har medverkat i färdigställandet av riktlinjer och standarder för utställningar och scenkonst som nu antagits av kommittén. Revidering av tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet 2009/2010 pågår i samverkan med Västfastigheter och Borås stad Kansliet har deltagit i planeringsarbete inför konferens om barnhälsoindex tillsammans med GR, Folkhälsokommitténs sekretariat, Länsstyrelsen och Göteborgs stad. Kansliet har under perioden påbörjat arbetet med konferens för att uppmärksamma att barnkonventionen fyller 25 år hösten Kansliet deltog vid seminarier på West Pride och gick i paraden tillsammans med Kunskapscentrum för Sexuell hälsa.

7 Sida 7(13) Kansliet arrangerade ett seminarium på Nordiskt Forum för kvinnors mänskliga rättigheter i Malmö tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Seminariet handlade om hur Västra Götalandsregionen arbetar normkritiskt för att skapa en jämlik vård Verksamheter i Västra Götalands-regionen kopplas tydligare till mänskliga rättigheter genom styrdokument Uppföljning av Handlingsplan för arbetet år med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) har påbörjats och kommer rapporteras till kommittén för rättighetsfrågor under oktober. Enligt beslut i kommittén för rättighetsfrågor har det ungdomspolitiska programmet utgått och ersatts av Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen En kartläggning av nuläget har på uppdrag av kommittén för rättighetsfrågor tagits fram av Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter. Uppföljningen av handlingsplanen beräknas genomföras under Uppföljning av arbetet med tillgänglighetsaspekter vid upphandling sker kontinuerligt i det utvecklingsprojekt som kommittén för rättighetsfrågor bedriver med servicenämnden. Eftersom handlingsplanen är avgränsad till kommittén för rättighetsfrågor och servicenämnden sker ingen separat uppföljning med avsikt att rapportera måluppfyllelse till fullmäktige. Tjugo aktörer som kommuner, ideella organisationer och myndigheter har hittills undertecknat överenskommelser i anslutning till jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland Detta innebär att utse en kontaktperson samt ta fram lokala handlingsplaner för att förverkliga strategin Kommunikation, sociala media Antal följare på Facebook var 301 i början av juni (50 % ökning, målet passerades), vilket innebär en reell ökning på 101 följare sedan årsskiftet Kampanjen att varje vecka publicera en artikel ur FN:s allmänna förklaring bidrog starkt till att målet nåddes Förvalta och vidareutveckla TD Alla kommuner i Västra Götaland är anslutna till TD 2013 var 46 kommuner i Västra Götaland anslutna till TD har Herrljunga kommun tackat nej till att förlänga avtalet. Svenljunga kommun har sagt upp avtalet. Kommunerna Grästorp, Tjörn och Lysekil är inte anslutna Fler avtalsparter är anslutna till TD 5 nya avtalsparter har hittills under året tecknat avtal. Statens Fastighetsverk har tecknat avtal med TD-strategiska enheten avseende ett projekt innefattande tre kulturminnesmiljöer. Dessa

8 Sida 8(13) är Bohus fästning, Kungälv, Världskulturmuseet och Varbergs Fästning. Avtalet innefattar inventering, rapporter och analys av möjliga gemensamma utvecklingsområden med TD Antal sökträffar på anläggningar ökar TD2.0 är nu kopplat till Google Analytics och därmed kan mätningar på sökträffar börja systematiseras. Besöksfrekvensen på TD:s publika sida har ökat med 561,21% jämfört med samma period (jan-aug) år Antalet besök 2013 på publika sidan var st jämfört med besök i år TD:s information finns på fler språk Idag finns TD på svenska, finska, tyska, engelska. Översättning till fler språk har ännu inte påbörjats TD är breddat till fler diskrimineringsgrunder Kommittén för rättighetsfrågor har gett kansliet i uppdrag att under hösten 2014 till december 2015 genomföra en breddning av TD till fler diskrimineringsgrunder TIBB (Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd) Den 1 augusti togs applikationen TIBB över av Västra Götalandsregionen och Rättighetskommitténs kansli efter förfrågan från f.d. Hjälpmedelsinstitutet, SABO och SKL TIBB är ett webbaserat verktyg för att göra tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus i syfte att möjliggöra kvarboende för äldre och personer med funktionsnedsättning personer. Det har utvecklats av f.d. Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SABO och några intresserade fastighetsägare. I dagsläget abonnerar cirka 10 kommuner eller fastighetsbolag på TIBB Ungdomsprojektet TD och ungdomsprojektet har presenterats på konferensen Funktionshinder i tiden på två seminarier under titeln Mänskliga rättigheter i vardagen anordnad av SKL och Socialstyrelsen. TD och ungdomsprojektet har också under 60 minuter presenterats på Landstingsfullmäktige i Jämtlands Läns Landsting samt på DHR:s ordförandekonferens i Västra Götaland Rättighetsbärarna får större egenmakt Representanter för rättighetsbärarna får bättre resurser för att ur ett MR-perspektiv driva sina egna frågor Kansliet har handlagt organisationsbidrag för hbtq-föreningar för 2014 och föreningarna har rapporterat utfallet av bidragen för Förslag till nya riktlinjer för bidrag till handikapp- och patientorganisationer har tagits fram.

9 Sida 9(13) Barn och unga i Västra Götaland får en större tilltro till det politiska systemet. Genom Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter (f.d. Hälsoäventyret Oasen) har kansliet stämt av frågor med olika referensgrupper av barn och unga, bland annat kring Trafikförsörjningsprogrammet. Referensgruppernas tankar och synpunkter har tillsammans med samrådens synpunkter sänts till Kollektivtrafiknämnden. De barnrättsutvecklare som sommaren 2014 anställdes för feriepraktik på Utvecklingsenheten för barns hälsa och rättigheter lämnade synpunkter på remissförslaget till MR-policy. Utgångspunkten för referensgruppernas sammansättning är ett intersektionellt perspektiv efter modell från Barnombudsmannen. Utredningen kring möjligheten att driva Demokratitorgen i egen regi har i det närmaste slutförts under perioden Grupper med svagt skydd stärks i förhållande till arbetsmarknaden Kansliet arbetsleder i dagsläget cirka 40 unga arbetslösa med finansiering från personalutskottet. De unga utför primärt inventeringar i TD av regionens egna verksamheter. Fyra av ungdomarna har fått utvidgade uppgifter på TD-strategiska enheten. Kansliet har deltagit i planeringsträff med Samhall ihop med HR-strategiska avdelningen för ökat samarbete kring former för stöd och anställning i Västra Götalandsregionen. 3. Personal Kansliets arbete med den psykosociala miljön, arbetsplatsträffar, löne- och utvecklingssamtal samt verksamhetsformer ska i allt väsentligt ansluta sig till Personalvision Den geografiska spridningen av medarbetarna gör det nödvändigt att utveckla former för kansliträffar och arbetsmöten som gagnar samarbetet och sammanhållningen i gruppen. Kansliets lönebild ska inte präglas av oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De deltider som är aktuella ska ha sin grund i önskad nedsättning av arbetstid. 3.3 Personalvolym Ökningen av antal anställda beror på att kansliet deltar i ett projekt för unga arbetslösa som har sin anställning här. Antal ordinarie anställda vid kansliet är oförändrat. När det gäller kostnader för mertid & övertid har sekretariatet inga kostnader alls för det under innevarande år jämfört med föregående år (2013; 3 500kr). Augusti 2014 Augusti 2013 Anställda Årsarbetare Anställda Årsarbetare

10 Sida 10(13) Administration 50 48, ,8 Summa 50 48, ,8 3.4 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i augusti 2014 (4,0%) ligger under målsättningsnivån (5%) men har ökat jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Kvinnor 4,4% 1,2% Män 3,5% 2,4% Totalt 4,0% 1,5% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-aug 2014 Jan-aug 2013 Kvinnor 47,9 % - Män - - Totalt 26,6 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaron handlar om en av de unga kvinnorna i ungdomsprojektet som är gravid, alltså ingen av den ordinarie personalen. 5. Ekonomi Kommittén för rättighetsfrågor har för 2014 tilldelats en ram på tkr. Till detta tillkommer en beräknad intäkt för licenser till TD - en tillgänglighetsdatabas på 900 tkr vilket tillsammans ger en bruttobudget på tkr. Av dessa medel används tkr till kommitté- och kanslikostnader, tkr fördelas i bidrag i olika former, tkr används som interna utvecklingsmedel och tkr är budgeterade för TD- en tillgänglighetsdatabas. Kommitténs strävan är ett 0-resultat för Ekonomiskt resultat SR08 Sammanställning RR Regionstyrelsen/arkivnämnd 769 Kommittén för rättighetsfrågor

11 Sida 11(13) Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. p Utfall samt utfall b helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr m Statsbidrag 0,0 0,0 0,2-75,6% 0,0 0,0 0,3 Driftbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Övriga intäkter 2,4 0,6 0,6 319,8% 0,9 0,9 1,7 Verksamhetens intäkter 2,4 0,6 0,8 205,5% 0,9 0,9 2,0 Personalkostnader -9,0-9,5-8,0 13,1% -14,9-14,9-13,2 Köpt vård, internt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Köpt vård, externt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -13,6-15,6-14,1-3,5% -23,4-23,4-23,8 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -22,6-25,1-22,0 2,5% -38,3-38,3-37,0 Regionbidrag 24,9 24,9 24,3 2,8% 37,4 37,4 36,4 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 4,8 0,5 3,0 0,0 0,0 1,4 Analys: Den stora avvikelsen gällande intäkter beror på en felföring på 1,7 mnkr. Dessa medel är arbetsmarnadsmedel gällande nystartsjobb som ska gottgöras personalutskottet/hrstrategiska avdelningen. Kommitténs intäkt blir då 0,7 mnkr, vilket ligger närmre den budgeterada intäkten. Detta rättas till inför årsredovisningen. Övriga kostnader är lägre i år än förra året bland annat beroende på lägre kostnader för internt IT, att ingen verksamhet beställts från Oasen under 2014 samt på grund av att Demokratitorgen inte genomfördes valåret En assymmetri i leveransfakturor kan också påverka resultatet. Resultatet ska alltså vara 3,1 mnkr per augusti, ett rresultat som är jämförbart med Totalt sett har kommittén en budget i balans och bedömer att inga oväntade kostnader A

12 Sida 12(13) kommer att infalla under hösten. Besparingskrav: augusti 2014 Ansv Kto Benämning/Kto Pub/Budget Pub/Utfall 90*** 4611Utbildn kurs konferensavgifter *** 6471Trycksaker, blanketter *** 69** Annonsering IT-tjänster, teknisk 90*** 754* förv/nyutveckling *** 7551Konsulter spec utredn (ej IT) Analys: 4611 Kostnaden överstiger budget liksom utfall 2013 av flera skäl. Ett är att kommitténs möten under 2014 helt förläggs till ett av de upphandlade hotellen i Göteborg. Ett annat skäl är att kostnaderna för en konferens kring jämställdhet december 2013 belastat 2014 utan att vara budgerad (86 tkr). Ett tredje skäl är felföringar som ska belasta andra konton på ca 100 tkr. Viss fördyring har också skett i samband med omorganisationen i april månad. Prognos på helår är att budget kommer att överstigas Lägre kostnader än budget, men högre än Prognosen är att kostnaden på kontot kommer att understiga budget på helårsbasis. 69** Budgeterad summa kommer att utnyttjas på helårsbasis 754* Den stora differensen beror på att drygt 800 tkr debiteras direkt från bransch. Prognosen är att budgeterad summa håller, dvs lägre kostnad än 2013 på årsbasis Differensen mot budget består dels av en felföring på 62 tkr, dels på fakturor som anländer assymetriskt i förhållande till periodisering. Prognosen är att budget kommer att hålla på årsbasis. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Inget underskott beräknas.

13 Sida 13(13) 5.3 Eget kapital Kommittén för rättighetsfrågor avser inte att använda eget kapital Investeringar Kommittén avser inte att göra några investeringar under Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Augustirapport 2014 Augustirapport /../userfiles/1/documents/2012_2254_DF97E.xlsx../../userfiles/1/documents/2012_2254_70853.xlsx

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor Sida 1(22) Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under året gått enligt

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015 Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015 Antagen av regionfullmäktige 2013-09-24, 127 Innehållsförteckning 1. Inledning. 2 1.1 Övergripande

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Kommittén för rättighetsfrågor Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse A. Regionfullmäktiges mål Kommittén för rättighetsfrågor ska erbjuda regionorganisationen utbildning

Läs mer

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet

Jämlik hälsa. en mänsklig rättighet Jämlik hälsa = en mänsklig rättighet Aspekter av mänskliga rättigheter Juridik Politik/ Verksamhet MR Etik Mänskliga rättigheter beskriver Vad som inte får göras mot någon människa Vad som måste göras

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås Protokoll 43-51 _ Sammanträde: Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Plats: Grand Hotel i Borås Beslutande Tord Karlsson (S) Kristina Grapenholm (FP) Laila Neck (S) Susanne Arvidsson (S)

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(36) Årsredovisning 2013 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning och slutsats I stora drag har 2013 års verksamhet förflutit enligt plan. De stora uppgifterna har gällt dialog med intresseföreningar/gymnasieungdomar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén

Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén Sida 1(8) Delårsrapport augusti 2015 Folkhälsokommittén 1. Sammanfattning Regionfullmäktiges mål för folkhälsokommittén är att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa hos invånarna i hela Västra Götaland.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen

Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen Barnens rätt vårdens ansvar Göteborg den 9:e februari 2012 Emma Broberg, Samordnare barnrättsfrågor Enheten för rättighetsfrågor En hållbar utveckling kräver

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Social ekonomi. Maria Johansson

Social ekonomi. Maria Johansson Social ekonomi Maria Johansson Organisation Program för social ekonomi i Västra Götaland Regionstyrelsen, Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Sociala

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget.

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget. Protokoll II 1 vid regeringssammanträde 2014-06-12 A2014/2289/DISK A2011/4602/DISK Arbetsmarknadsdepartementet Bemyndigande att ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 1 bilaga Efter

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens

Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar. Konferens Förebyggande och tidiga insatser för att minska sjukskrivningar Konferens 2017-09-14 Nationell förstudie sjukfrånvaro 1 I kommunerna motsvarar sjukfrånvaron 54 700 heltidstjänster inom exempelvis skola

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag?

2. Arbetsprocessen med Överenskommelsen vad har skett fram tills idag? Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan, Göteborg 2014-09-17 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth,

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 14 juni 2013 Klockan: 9:15 c:a 16.00 Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, 411 11. Lunch: kl. 12.00 13.00 Möten med

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER i vår egen verksamhet Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor är lika i värdighet och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer