Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden Sidan 1 av 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-24 Sidan 1 av 14"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden n 1 av 14 Plats och tid: Kungsgatan 25, 3 vån kl. 09:00-15:15 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordföranden: Tove Bergman (MP), ordförande Krissi Johansson (S), vice ordförande Christofer Lundholm (M) 56-58, Sandra L Erlandsson (S) Camilla W Heurén (C) Lenita Strandberg (S) Josefine Green (M) Lars El Hayek (S) Anders Blomqvist (FP) Anton Nilsson (SD) Lena Weibull (KD) Jan Berg (V) Ida Westin (MP) ersätter Maria Söderberg (MP) Philip Syrén (M), Henrik Andersson (C), Magnus Jeppesen (S), Mariana Petre (S), förvaltningschef Richard Mortenlind, sekreterare Ulrika Bodenäs Arvidsson, verksamhetsutvecklare Gittan Claesson 63-65, chef plan. avdelningen Karin Quander 62, 65, chef kou-avdelningen Patrik Engström 63-65, chef ekonomiavdelningen Eva Demle 61, chef HR-avdelningen Alexandra Almén 63-65, skolområdeschef norr Pia Bagge 60, 63-65, chef redovisningsenheten Mari Remse 65, verksamhetschef Kärnhuset Christer Jönsson 64-65, informatör Maria Wikland 62, 65, verksamhetschef skolhälsovården Birgitta Reenbom 58-59, 60 infodelen, controller Camilla Persson 61, chef samhällsbyggnadskontoret Fredrik Ottosson 65, fastighetsstrateg Niklas Ohlin 65, planeringsutvecklare Mari-Anne Öberg 65, företrädare Kommunal Eva-Lena Jacobsson Krissi Johansson Barn- och ungdomsförvaltningen Ulrika Bodenäs Arvidsson Tove Bergman (MP) Justerande:. Krissi Johansson (S) ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Barn- och ungdomsnämnden : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Barn- och ungdomsförvaltningen Underskrift:... Ulrika Bodenäs Arvidsson

2 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 56 Val av justerare Barn- och ungdomsnämnden beslutar att jämte ordföranden utse Krissi Johansson (S) att justera protokollet vid dagens sammanträde. _

3 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 57 Godkännande av dagordning Beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner föreliggande förslag till dagordning efter revidering. Ärendet Föreligger förslag till dagordning. Informationsärende; Förslag till ändring i resursfördelningsmodellen tillkommer. Slutbetyg efter årskurs nio tillkommer.

4 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 58 BU 2015/0001 Delegationsbeslut Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar lägga sammanställningarna till handlingarna. Ärendet Beslut fattade enligt barn- och ungdomsnämndens delegationsbestämmelser, har sammanställts för barn- och ungdomsnämndens kännedom. A ALLMÄN nummer B VERKSAMHET nummer C PERSONAL nummer D EKONOMI nummer 13-18

5 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 59 BU 2015/0220 Tillsyn av Granbackens förskola Beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt bilagda tillsynsprotokoll. Ärendet Enligt skollagens 26 kap 4 (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Granbackens förskola drivs tillsammans med 3 andra förskolor ( Fisken, Vårhem och Duvan ) av Halmstads pastorat. Granbackens förskola är belägen i Holm och har bedrivit förskola med nuvarande huvudman sedan Gällande tillstånd och kommunala bidrag omfattar maximalt 20 barn, i åldern 1-5 år, vilket också är det antal förskolebarn som är inskrivna i verksamheten. Granbackens förskola har en personalstyrka på totalt 4,10 årsarbetare Med denna personalstyrka genererar det 5,7 barn per årsarbetare vilket är i nivå med vad kommunal förskola kan redovisa.vid samtal med förskolechef framkom det att vederbörande har en god kännedom om förskolans styrdokument och besitter en stark drivkraft att skapa goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Förskolan drivs av Halmstads pastorat och har en medvetenhet med att bedriva förskoleverksamheten utan konfessionella inslag inom ramen för undervisning. Detta är överensstämmande med vad skollagen anger detta framkom i samtal med huvudmannens representant, kyrkoherde Magnus Aasa att han som huvudmansrepresentant vill vara tydlig med att förskolan är en del av Svenska kyrkans verksamhet inom ramen för samhällsmedverkan. Granbacken och dess balansering av bl.a. det konfessionella kan vara ett föredöme för andra huvudmän med liknande förutsättningar och verksamheter. Beträffande det systermatiska kvalitetsarbetet bedöms det som ett utvecklingsområde. Ärendets beredning Inom kommunen Regelbunden tillsyn har genomförts av barn- och ungdomsförvaltningen genom Ann-Britt Jacobsson, förskolechef samt Göran Frisk, verksamhetsutredare. Fackliga organisationer Ärendet föredras på BUFSAM Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt bilagda tillsynsprotokoll.

6 Barn- och ungdomsnämnden (14) Beslutsgång Christofer Lundholm (M) anmäler jäv och deltar därför inte i behandlingen av ärendet. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

7 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 60 BU 2015/0244 Yttrande angående Bidrag till glasögon för barn och unga Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande. Ärendet I promemorian från Socialdepartementet finns förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om att bidrag skall lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga. För att ge barn och unga bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, föreslås att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon och kontaktlinser. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ombedes att komma in med yttrande på remiss avseende Socialdepartementets promemoria Bidrag till glasögon för barn och unga. Barn- och ungdomsnämnden ombedes komma in med yttrande senast 30 juni Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden att godkänna förslaget. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av verksamhetschefen för medicinsk elevhälsa med stöd av verksamhetschefen för Kärnhuset. Fackliga organisationer Information till Central samverkansgrupp inom barn- och ungdomsförvaltningen Förslag till beslut 1. Att ge bifall till förslaget att: Landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år. Bidraget skall som lägst uppgå till 800 kr per person. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget. Beslutsgång Ordförande (MP) yrkar att nämnden beslutar att anta föreslaget yttrande. Barn- och ungdomsnämnden bifaller yrkandet. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt ordförandes (MP) yrkande.

8 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 61 BU 2015/0002 Budgetuppföljning Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Bokslutsprognos till och med maj månad 2015 för barn- och ungdomsnämnden överlämnas för kännedom. Den prognostiserade budgetavvikelsen för verksamhet 641 (grundskola/barnomsorg) visar på ett underskott med 22 mnkr, verksamhet 649 (Kulturskolan), överskott 0,3 mnkr.

9 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 62 BU 2015/0233 Yttrande över förslag till Handlingsprogram för hållbar energi Beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande för Handlingsprogrammet för hållbar energi och översända till kommunstyrelsen. Ärendet Förslaget till Handlingsprogram för hållbar energi ersätter tidigare handlingsprogram för som antogs av kommunfullmäktige Handlingsprogrammet för hållbar energi är kommunens energiplan och ska därför uppfylla Lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439). En kommunal energiplan ska främja hushållning med energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och vara antagen av kommunfullmäktige. Handlingsplanen ska förtydliga kommunens strategival för en hållbar energiomvandling med utgångspunkt från kommunens vision, värdegrund och planeringsdirektiv. Programmet sträcker sig till 2020 men planeringshorisonten är år Kommunens energigrupp har tagit fram förslag till handlingsprogram för hållbar energi. Barn- och ungdomsnämnden har fått handlingsplanen på remiss för yttrande. Barn- och ungdomsförvaltningen är positiva till förslaget till handlingsprogram och föreslår barn- och ungdomsnämnden att tillstyrka programmet. Det är önskvärt med ett åttonde strategiskt område som fångar och utmanar läroplansarbetet med hållbar miljö som ca barn och ungdomar arbetar med i förskola och grundskola. Verksamheterna inom förskola och grundskola bär ett stort ansvar för barns och ungdomars utveckling och agerande för energi- och klimatfrågor. Förskolan och skolan når också genom barnen en mycket stor del av kommunens medborgare. Det strategiska området skulle kunna ha sin utgångspunkt i Halmstads vision kunskapsstaden och omfatta även äldre ungdomar samt vuxna. Ärendets beredning Inom kommunen Förslaget till handlingsprogram har tagits fram av kommunens energigrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret(sammankallande), fastighetskontoret, byggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, Halmstads energi och miljö AB (HEM) och Halmstads Fastighetsbolag AB (HFAB), Laholmsbuktens VA samt energi- och klimatrådgivningen med placering på kulturförvaltningen. Samråd sker nu där politiska partier, kommunala nämnder och bolag och övriga får lämna synpunkter senast

10 Barn- och ungdomsnämnden (14) Fackliga organisationer Information till Central samverkansgrupp inom barn- och ungdomsförvaltningen Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande för Handlingsprogrammet för hållbar energi och översända till kommunstyrelsen. Beslutsgång Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

11 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 63 BU 2013/0438 Inriktningsbeslut gällande stadieindelad grundskola Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att långsiktigt övergå från nuvarande F-5- och 6-9-verksamheter till en stadieindelad grundskola med följande alternativ: F-3, F-6, F-9, 4-9 och 7-9. Ärendet Ärendet har initierats genom att barn- och ungdomsnämnden uppdragit åt barnoch ungdomsförvaltningen att utarbeta förslag om hur organisation av förskolor och skolor i Halmstads kommun samt ledning och administration kan anpassas till mål och bestämmelser i skollagen och läroplanerna för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola. Ärendet har beretts av projektgruppen för skolorganisationsöversyn Projektgruppen har arbetat på uppdrag av förvaltningschefen för barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad, som i sin tur uppdragits av barn- och ungdomsnämnden. Projektgruppens arbete har renderat i en rapport med förslag till ny skolorganisation för Halmstads kommun. En del av denna rapport rör en stadieindelad skola. Förvaltningens förslag till inriktningsbeslut är att i befintliga fall övergå från nuvarande F-5 och 6-9-verksamheter till en stadieindelad grundskola i enlighet med något av följande alternativ: F-3, F-6, F-9, 4-6, 4-9, 7-9. Motivet till förslaget utgörs av utvecklingen av den nationella styrningen. Skolverket har, på regeringens uppdrag, lagt fram ett förslag till ny timplan för grundskolan. Skolverkets timplansförslag bygger på stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även det centrala innehållet samt kunskapskraven i grundskolans läroplan från 2011 bygger på stadieindelningen 1-3, 4-6 och 7-9. Vidare har vi nu ett betygssystem enligt vilket betyg ska sättas i årskurs sex. Detta skapar en överlämningsproblematik kopplat till våra F-5- och 6-9-skolor. Enligt skollagen ska betyg sättas från höstterminen i åk. 6 baserade på kunskapskraven för denna årskurs. Lärare i åk. 6 ska vid betygssättning utgå från kunskaper eleverna inhämtat från och med åk. 1. Uppföljning av kunskapsresultat bakåt i tiden försvåras, då det inte finns en naturlig kontakt med tidigare lärare. Mot bakgrund av utvecklingen av den nationella styrningen bedöms F-5- och 6-9-skolor inte som ändamålsenliga. Ärendets beredning Inom kommunen De som deltagit i ärendets beredning är projektgruppen för skolorganisationsöversyn Denna projektgrupp har bestått av representanter från olika yrkeskategorier inom barn- och ungdomsförvaltningen. Detta inkluderar förskolechefer, rektor, arbetsmiljökonsult, HR-konsult, ekonom, verksamhetsutvecklingskonsult.

12 Barn- och ungdomsnämnden (14) Därutöver har ärendet även beretts av barn- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp. Fackliga organisationer Bufsam Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna barn- och ungdomsförvaltningens förslag till inriktningsbeslut, att långsiktigt övergå från nuvarande F-5 och 6-9-verksamheter till en stadieindelad grundskola som anpassats efter nationella styrdokument. 2. I konsekvens av första punkten beslutar barn- och ungdomsnämnden att grundskolorna i Halmstad kommun ska stadieindelas i enlighet med något av följande alternativ: F-3, F-6, F-9, 4-6, 4-9, 7-9. Beslutsgång Ordförande (MP) yrkar att nämnden beslutar enligt följande: "Barn- och ungdomsnämnden beslutar att långsiktigt övergå från nuvarande F-5- och 6-9-verksamheter till en stadieindelad grundskola med följande alternativ: F-3, F-6, F-9, 4-9 och 7-9" Barn- och ungdomsnämnden bifaller yrkandet. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt ordförandes (MP) yrkande.

13 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 64 BU 2015/0013 Övriga frågor Tilläggsbelopp Henrik Andersson (C) frågade om fysiskt handikapp är en förutsättning för att tilläggsbelopp ska beviljas.

14 Barn- och ungdomsnämnden (14) BU 65 BU 2015/0011 Information -Förslag till ändring av resursfördelningsmodellen -Slutbetyg efter årskurs nio -Verksamhetsplan Samhällsbyggnadskontorets/samhällsbyggnadsutskottets roll när det gäller lokaler till förskolan och grundskolan -Delredovisning fördjupade uppdrag -Barn- och ungdomsförvaltningens utredning om den framtida skolorganisationen -Pågående chefsrekryteringar -Uppehåll/flytt öppna förskolan Söndrum

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2014-09-29 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer