EXAMENSARBETE. Skyltsystem till källsorteringsmodul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Skyltsystem till källsorteringsmodul"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2009:010 CIV Skyltsystem till källsorteringsmodul Louise R. Engman Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Ergonomisk design och produktion Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell design 2009:010 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--09/010--SE

2 Förord Det här projektet har utförts på uppdrag av Eko Systems AB i Stockholm och är ett Examensarbete med inriktning produktdesign. Det ingår som avslutande del i civilingenjörsprogrammet Ergonomisk Design & Produktion vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts på distans från Zürich, Schweiz, med stort stöd från handledare i Stockholm och Luleå. Jag vill börja med att rikta ett stort Tack till handledare Urban Doverot, VD på Eko Systems AB för möjligheten att få arbeta med ett fantastiskt roligt och intressant projekt. Stöd och intresse för projektet har varit helhjärtat från företagets sida och jag är oerhört tacksam för den flexibilitet och samarbetsvilja som Urban och Eko Systems har visat, inte minst genom sitt tvådagarsbesök i Zürich inför konceptvalsprocessen. Jag vill också tacka min handledare Daniel Johansson, Universitetsadjunkt på institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, för ovärderligt stöd, snabba svar och vägledning under hela projektets gång. Professor Kalevi Hyyppä och Universitetslektor Jonny Johansson på institutionen för Systemteknik vid Luleå tekniska universitet tackas för engagemang och snabba svar vid utformningen av teknikkonceptet. Vidare vill jag rikta ett stort tack till alla medverkanden i enkätundersökningar och diskussionsgrupper, samt familj och vänner för fiffiga lösningsförslag och innovativa produktlösningar. Ett särskilt tack riktas till min bror Fredrik för engagemang och tips på lösningar inom elektroteknikområdet samt till min man Emil för morgonkaffe, moraliskt stöd och stringent korrekturläsning av projektrapporten. Zürich, januari 2009 Louise R. Engman i

3 Sammanfattning Målsättningen för projektet var att ta fram en miljövänlig, innovativ lösning på ett skyltsystem för källsorteringsstationer i kontorsmiljö åt Eko Systems AB. Skyltlösningen som idag används på producenten Eko Systems sorteringsmoduler fungerar väl hos användarna men både inköpare och producent ser brister i bl.a. lagerhållning, miljöanpassning, användarvänlighet och kundanpassning, samt i hanteringen av den mängd olika skyltar som producenten måste tillhandahålla. Arbetet resulterade i att ett nytt helhetskoncept för en skylt med utbytbar information togs fram. Konceptet uppfyller producentens höga krav på att vara miljövänlig och nytänkande, med en attraktiv design anpassad till företagets nuvarande produkter. En förstudie med informationsinsamling genomfördes efter inledande intervju och besök på företaget. Med hjälp av informationen sammanställdes enkäter vars resultat ledde vidare till utformning av kravspecifikation, funktionsdefinition samt en kundbehovsanalys. Efter inledande brainstorming delades idéerna upp i teknikkoncept och formgivningskoncept för att underlätta det fortsatta arbetet. Teknikkonceptet testades sedan mot den tidigare fastställda kravspecifikationen med en konceptviktning, medan formgivningskoncepten testades med en konceptviktning mot de fastställda kundbehoven. Skisser och idéer för både teknikkoncept och formgivningskoncept tecknades, redigerades och redovisades kontinuerligt för producenten Eko Systems. Resultatet av det vinnande formgivningskonceptet anpassades sedan för att passa det bästa teknikkonceptet och skisser redovisades tillsammans med rekommenderade miljöanpassningar, materialval och tillverkningsmetoder. Projektets målsättning modifierades något under arbetets gång och har ställt stora krav på projektgruppens förmåga att tänka i nya banor samt begränsa och ändå föra ett innovativt projekt framåt. Tidspressen har varit stor på alla parter men resultatet är ändå tillfredställande med ett genomarbetat koncept, välanpassad till företagets policy och produktstall. Konceptet har vidare stor potential att utvecklas vidare mot en innovativ, högteknologisk och miljövänlig slutprodukt. Diskussioner angående fortsatt arbete mot en färdig produkt har förts och resulterar eventuellt i ett fortsatt samarbete utanför ramarna för examensarbetet. ii

4 Abstract The aim for this project was to produce an innovative solution on signs for recycling stations in office environment. The signs used today are functioning but customers and the producer wish to see improvements in the areas of high technology combined with adaptation to environmental standards. Increased customer adaptation possibilities and decrease in the need for keeping signs in stock are also features that make the producer search for a new innovative solution. The result was a sign with ability to change information and still be environmentally- as well as customer friendly. Eko Systems demands on energy preserving and attractive design combined with adaptation to their current products were fulfilled. A pre-study were conducted, including interviews and benchmarking, and the results were combined in a survey with the ambition to use the result to determine the demand specification. Customer demands, needs and wishes were established to be used further on in the concept-testing phase. Concept sketches for both technology and design were produced, edited and presented to Eko Systems trough out the project. The final result was a merge of the top technology concept, tested against the demand specification, and an adapted version of the top design concept. The latter tested against the needs and wishes from the customer behavior analysis. The method for testing has primarily been weight-tables, but surveys and interviews with the producer have also been used to determine the final concepts. The aim for the project has slightly changed as the work progressed and this created demands for great creative thinking, ability to constrain yet progress innovatively under pressure. Luckily this suited the project leader very well and despite the time pressure and other obstacles along the way, a satisfactory result has been produced. The final concept is well-laid and modified to suit Eko Systems policies on environmental issues as well as the design of their current products. Further more, the concept has great capacity to be developed into an innovative, energy preserving, high technology product. A continued collaboration, outside the frames of the Masters Thesis, to complete the product is under discussion. iii

5 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING ABSTRACT I II III 1 INLEDNING Bakgrund Parter i projektet Syfte Målsättning Avgränsningar 2 2 TEORI Kundbehov Kognitiv ergonomi Kommunikation Kodning Ljus och Kontrast Teknologi LCD Hårdvara Material Transparent EL-glas PMMA Rostfritt stål Glas Trä Produktion Tillverkningsmetoder Miljö 12 3 METOD Kundbehovsanalys Kravspecifikation Brainstorming Test- och urvalsmetoder Enkätundersökning Konceptviktning 16 i

6 3.5 Adobe Photoshop 16 4 GENOMFÖRANDE Förstudie Informationsinsamling Nulägesbeskrivning Kundbehovsanalys Konceptgenerering Kravspecifikation Brainstorming Konceptval Teknikkoncept Formgivningskoncept Konceptfiltrering Konceptutveckling Materialval Koncepttest Enkät Konceptviktning Design Testresultat 35 5 RESULTAT 37 6 DISKUSSION Rekommendationer 45 REFERENSER 47 BILAGA 1 ENKÄT 1 BILAGA 2 ENKÄT 2 BILAGA 3 SAMMANSTÄLLDA KUNDBEHOV BILAGA 4 ENKÄT 3 BILAGA 5 - KRAVSPECIFIKATION & KONCEPTVIKTNING BILAGA 6 TIDSPLAN I I I I I I ii

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Av olika anledningar är det svårt för människan att källsortera rätt, problemet visar sig i många hem, men framförallt ute på offentlig plats. Att källsortera rätt i farten är jobbigt och svårt. Att som producent av källsorteringskärl tillhandahålla en produkt som inte bara fungerar rent praktiskt i sopförvaringssyfte, utan också passar väl in i det offentliga rummet och dessutom är tydlig och lättanvänd, är en utmaning. Att vidare tillhandahålla en skyltning välanpassad till såväl användare som tillverkare kräver förutom grundläggande undersökningar i människans sopsorteringsbeteende, också för producenten ett ordentligt stort lager av skyltar med varierande text. Vikten av att erbjuda en god kundservice och samtidigt inte behöva sitta på för stora lager av oanvända skyltar leder till ett problem. Med dagens teknik bör dock inte en miljövänlig och anpassad lösning vara omöjligt. Tremansföretaget Eko Systems har sedan 2004, då de bytte namn från Tre Snickare, tillhandahållit kundanpassade källsorteringsmoduler för kontorsmiljö. Med tidigare erfarenheter inom finsnickeribranschen och en stor kundkrets lyckades de 1997 sälja sina första moduler till Ericsson. Efter det har verksamheten rullat på i närmare 10 år. I samband med den accelererande miljödebatten och ett behov av att lösa de problem som uppstått gällande lagerhantering och kundanpassning, har Eko Systems med VD Urban Doverot uttryckt en önskan om att nu satsa på en utveckling av sina produkter. Högteknologiskt och miljövänligt är ledorden för utvecklingen av det nya skyltsystemet. Företaget har idag ett tydligt formspråk på sina skyltar och kärl, det är inget krav från Eko Systems att detta formspråk skall följas under ett utvecklingsprojekt, utan de är ute efter kreativa lösningar och är beredda att anpassa sina produkter efter nya lösningar. Dock efterfrågas en träkänsla samt att i största möjliga utsträckning arbeta i miljövänliga material. Slutprodukten ska ha lång livslängd, energisnål, vara lättmonterad, så billig som möjligt vid tillverkning och som tidigare nämnt vara tillverkad i så miljöanpassade material som möjligt. 1.2 Parter i projektet Uppdragsgivare: Handledare: Projektledare: Urban Doverot, Eko Systems Daniel Johansson, LTU Louise Rydén Engman 1

8 1.3 Syfte Projektets syfte är att utveckla en globalt anpassad design på en skyltning som löser problemet med den mängd olika skyltar som idag krävs för att Eko Systems ska kunna möta kundernas behov. 1.4 Målsättning Att tillhandahålla renderade konceptförslag på hur en skyltning med utbytbar information skulle kunna se ut och fungera. Konceptförslaget skall också innehålla förslag på miljöanpassade material samt för en produkt i dessa material lämplig produktionsprocess. Optimalt materialval för display/skylt, samt design och montering av skylt på befintliga moduler undersöks och fastställs. Konceptskisser och renderingar redovisas för företaget under projektets gång enligt fastställd tidsplan 1.5 Avgränsningar Projektet avgränsas så att endast utformningen av skyltningen samt tillhörande tekniska lösningar behandlas och redovisas. Projektets målgrupp innefattar både Eko Systems kunder, dvs. det inköpande företaget, samt slutanvändaren som kommer i kontakt med produkten på arbetsplatsen. Semantiken, som behandlar vad skylten senare kommer att visa, utelämnas av tidsmässiga skäl. Viss hänsyn kommer att tas till kostnader, men endast i materialvalsprocessen, dessa redovisas då i relevant kapitel. 2

9 2 Teori 2.1 Kundbehov Att ta fram användbara kundbehov i en designprocess är något som låter lätt men som kräver metodik och övning. Anthony W. Ulwick, VD för managementkonsultbolaget Strategyn, Florida, och författare till boken Business Strategy Formulation påpekar just detta i en av sina artiklar (Ulwick, 2002). Många företag stoltserar med totalt kundanpassade produkter och säger sig leverera precis det kunden vill ha. Enligt Ulwick är det inte alls det som i slutet genererar succé och stora vinster. Att hålla effektiva kundbehovsundersökningar i en utvecklingsprocess handlar inte om att fråga kunden vad problemet med dagens produkt är och sedan förverkliga de lösningar som framkommer under enkätundersökningar och diskussionsgrupper. Viktigt i kundbehovsundersökningar är, enligt professor Dorothy Leonard från Harvard Business School i Boston (Ulwick, 2002), att företag har metoder att fråga kunden rätt saker. Att fråga kunden efter önskade förbättringar på en redan existerande produkt, leder ofta till många intressanta lösningar på tillbehör, men oerhört sällan till någon innovation. Istället, påpekar Ulwick, gäller det att som företag fokusera på en resultatbaserad kundbehovsanalys. Detta sker i fem noggrant planerade steg. Från att planera resultatorienterade kundintervjuer till att med hjälp av en moderator fånga in och bygga vidare på önskade resultat, samt att i slutänden formulera en stor mängd koncept och med hjälp av kundbehovsresultaten utvärdera ett större antal innovationer och idéer. 3

10 2.2 Kognitiv ergonomi Kommunikation Begriplighet, läslighet och läsbarhet är tre vanliga begrepp inom den kognitiva ergonomin som är viktiga för att förbättra kommunikationen vid bland annat design av skyltar och korta meddelanden. Med kommunikationen avses i det här fallet mottagarens förståelse för avsändarens meddelande, eller hur väl mottagaren förstår en text, skylt eller ett kort meddelande. För att göra en tydlig design av exempelvis en etikett och förbättra kommunikationen mellan sändaren/meddelandet på etiketten och mottagaren/läsaren, så kan Kommunikationsprocessens komponenter av S. H. Rogers (1983) tillämpas. Där sammanställs alla de komponenter som inverkar på kommunikationen. Begriplighet, läslighet och läsbarhet är viktigt för avsändaren som designar meddelandet. Begriplighet sammanfattas som ett mått på med vilken tillförlitlighet en mottagare kan tyda och förstå ett meddelande. Läslighet innefattar teckenstorlek, teckensnitt och färger och påverkar förståelsen av det sända meddelandet och läsbarheten beror av textlayout, radavstånd, förkortningar etc. (Bertilsson & Rydén, 2008) Vidare påverkar också omgivande faktorer som synavstånd, synvinkel, belysning, tidspress och mottagarens personliga förutsättningar på hur tydligt meddelandet uppfattas. S. H. Rogers rekommenderar vidare följande riktlinjer för förbättring av kommunikationen. Betraktningsavstånd Kritiskt etiketter Rutinmässiga etiketter 0,7 mm 0,9 m 1,8 m 6,1 m 2-5 mm 3-7 mm 7-13 mm mm 1-4 mm 2-5 mm 3-10 mm mm Tabell 2.1: Teckenhöjd gentemot betraktningsavstånd för etiketter. (Anpassad från S. H. Rodgers, 1983) 4

11 Tabellvärdena ovan är aktuella vid vitt ljus, svarta tecken på vit bakgrund och i normala ljusförhållanden. I vad som kan klassas som sämre ljusförhållande än normalt på en arbetsplats eller i en offentlig miljö, eller vid behov av färgkodade skyltar, är det enligt S. H. Rogers extra viktigt att ha dessa regler i åtanke. En sammanställning av läslighet och färgkombinationer återfinns nedan i Tabell 2.2. Läslighet Väldigt bra Bra Ok Dålig Väldigt dålig Färgkombination Svarta tecken på vit bakgrund Svart på gul Gul på svart Vit på svart Mörkblå på vit Grön på vit Röd på vit Röd på gul Grön på röd Röd på grön Orange på svart Orange på vit Svart på blå Gul på vit Tabell 2.2: Läslighet gentemot färgkombination, i vitt ljus (Anpassad från S. H. Rodgers, 1983) 5

12 2.2.1 Kodning I de flesta människa-maskin-system återfinns någon typ av kodning. Kodningen används av systemdesignern och är till för att underlätta användandet av systemet. Exempel på sådan design är färger på varningssymboler, former på trafikmärken och siffror på en mätare. Missförstånd mellan användaren och system kan ofta härledas tillbaka till en design med felaktig eller slarvig kodning. Kodning delas vanligen in i tre olika grupper, alfanumerisk kodning, formkodning och färgkodning. (Bertilsson och Rydén, 2008) Alfanumerisk kodning Alfanumerisk kodning beskriver hur tecken och siffror framställs och organiseras för att användaren tydiga ska se, minnas eller förstå innebörden. S. H. Rogers (1983) rekommenderar angående alfanumerisk kodning bland annat att en kod med bara siffror ej skall överskrida 4-5 siffror i längd. Om detta ändå är nödvändigt bör siffrorna delas upp i grupper om 3-4 siffror avskiljda med mellanslag eller bindestreck. Är bokstäver också inblandade i koden bör dessa grupperas tillsammans åtskilda från siffrorna. Formkodning En designer kan också använda sig av former för att tydligt visa information. Formkodning används lämpligast vid sämre ljusförhållanden eller där den visuella kontrollen av någon annan anledning är begränsad. Tester har gjorts genom att mäta hur lång tid det tar för en människa att söka och sortera ut en viss sorts form från 21 olika former, kommit fram till de 11 symboler som är enklast att urskilja. Dessa är i ordningsföljd. 1. Svastika 2. Cirkel 3. Halvmåne, 4. Flygplan 5. Kors 6. Stjärna 7. Ellips 8. Rektangel 9. Romb 10. Triangel 11. Kvadrat Då igenkänningsmekanismen i fallen för svastika, halvmåne, flygplan och kors kan bero på andra saker än form, gjordes vidare tester utan dessa. De former som då var lättast att känna igen var: 1. Cirkel 2. Stjärna 3. Ellips 4. Kvadrat 6

13 Färgkodning Färgkodning används frekvent inom människa-maskin-system och ger något större designfriheter än formkodning och alfanumerisk kodning. Det finns enligt Rydén och Bertilsson 8 15 färger som kan särskiljas vid 90 % av gångerna då en mottagare ställs inför en färgvalssituation. Färgantalet kan sedan utökas med variationer i färgmängd och ljushet/luminans. Trots att människan har en relativt stor förståelse för färgkodning bör vissa rekommendationer följas. o o o Använda färger bör vara möjliga att upptäcka för människor med färgblindhet och andra defekter på färgseendet. Färgade lampor uppfattas lättare än målad färg Då färgkodning används för att tydliggöra storlekar bör Röd färg användas för den största storleken Ljus och Kontrast Ljus definieras i ren fysikalisk mening som optisk strålning på våglängder mellan nm. Där innefattas också ultraviolett och infraröd strålning. Synligt ljus brukar definieras som elektromagnetisk strålning i våglängdsområdet runt nm. Ljusstyrka anges oftast i candela (cd) vilket egentligen är intensiteten på ljuset i en viss riktning. Ljusflöde beskriver hur mycket ljus en källa ger ifrån sig och anges i lumen (lm). Luminans anges i candela/kvadratmeter och beskriver hur mycket ljus en yta ger ifrån sig. Vidare beskrivs kontrast som skillnad i bl.a. luminans mellan två närliggande ytor. (Sandström et al., Belysning och Hälsa, 2002) 7

14 2.3 Teknologi LCD Liquid Crystal Displays, LCD, är en skärmteknik som bygger på flytande kristallers förmåga till genomsläppning av ljusstrålar. De enskilda kristallernas förmåga styrs av en pålagd spänning. Spänningen kan styras på olika sätt, men vanligt idag är matrisadressering som innebär kontakterna sitter i rader och kolumner istället som det äldre sättet där varje segment kopplades upp med en egen ledning. Med matrisadressering kvarstår dock problemet att endast en pixel kan adresseras i taget, vilket gör att kristallen måste komma ihåg sitt spänningstillstånd tills det finns tid att adressera den på nytt. Som lösning på problemet med svag konstrast som uppstår med den här tekniken används idag också en matris av tunnfilmstransistorer i displayerna. En tunnfilmstransistor bevarar spänningstillståndet i den enskilda pixeln och medverkar på så sätt till en skarpare skärmbild. LCD-skärmar används idag förutom i TV-skärmar och datorer också i mobiltelefoner, digitalkameror, handdatorer och andra bärbara elektroniska produkter. För miljöanpassning rekommenderas en RoHS-godkänd display. Mer om RoHS i kap (Bigscreen, 2008) Hårdvara Mikrokontroller En mikrokontroller är helt enkelt en dator i mikroformat som vanligen förekommer i inbyggda system. Den kan programmeras, har minneskapacitet och styr övriga komponenter i systemet. Rörelsedetektor En av de enklaste och minsta typerna av rörelsedetektorer är Passiva IRdetektorer, PIR. Tekniken går ut på att IR-sensorn passivt detekterar temperaturförändringar mellan passerande objekt och omgivningen i avkänningsområdet. Vid detekterad rörelse sänder sensorn en signal till mikrokontrollern som agerar enligt förprogrammerade önskemål. Solceller Den vanligaste typen av solcell görs av kiselplattor med ett nät av tunna metallelektroder på ena sidan och en metallplatta på den andra. Tekniken består i att elektroner i den främre elektroden exciteras av fotoner från en ljuskälla varpå en spänning uppstår mellan elektroderna i solcellen. Detta innebär att om en ledning kopplas mellan den främre och bakre elektroden går där en elektronström som kan tas till vara genom att låta elektronerna gå igenom någonting som kräver ström, exempelvis en LCD-skärm eller en mikrokontroller. Solceller med lägre verkningsgrad än kiselplattornas tillverkas också på bland annat plastfilm. Dessa solceller är vanliga i små miniräknare och brukar kombineras med batteridrift.(johansson, 2008) 8

15 2.4 Material Transparent EL-glas Tekniken hos skärmar med tunnfilmselektroluminiscens (TFEL) baseras på ljusavsöndrande luminoforlager som tillsammans med isolerande lager är inneslutna mellan lager av elektroder. Se figur A nedan. Glass Substrate Protective layer Transparent Electrodes Insulating Layers Luminescent Layer Figur 2A: TFEL skärm med transparenta elektroder (Efter Figur i Planar Datasheet, TRANSPARENT EL See-Through Electroluminescent Display, 2008) Elektroderna består på ena sidan av en indium-tenn-oxidbeläggning (ITO) som är elektriskt ledande. Dessa lager byggs upp på ett tunt lager av sodakalkglas, också kallat flytglas, förstärkt med en jonavstötande film och skyddas vidare av täckglas med en tjocklek på ungefär 1,1 mm (Se figur A). Elektroden på motsatt sida är vanligen av metall. Ljuset genereras av att manganatomer i luminiscerande zinksulfid, tidigare benämnt luminoforlager, exciteras vid påläggning av spänning i sinusform eller pulsvågform över den nominella spänningen på 200 V. Detta innebär att elektroner från den ena elektroden krockar med en manganatom på sin väg över till den andra elektroden och det då bildas en stark ljuspuls med sönderfall på kortare än 1 ms. Detta fungerar på grund av en komplex matrisstruktur där elektroderna på ena sidan om luminoforen (ZnS: Mn) är radelektroder medan den andra sidan är kolumnelektroder. Transparent EL-glas bygger alltså på samma teknik som generell tunnfilmselektroluminiscens, men ger precis som namnet antyder, en helt transparent skärm. Skärmen konstrueras genom att den bakre metallelektroden byts ut mot en transparent ITO-elektrod och övrigt skyddsmaterial tas bort från konstruktionen. För att sedan kunna handskas med oönskade ljuseffekter i 9

16 skärmen som haloeffekt och andra inre reflektioner används en ickespridande luminofor samt ett ytskikt av antireflekterande film, de olika lagren kan också optimeras och anpassas med matchande brytningsindex för bättre resultat. Skärmbild och text visas sedan med en ljusstyrka från candela per kvadratmeter, som sedan ökar i förhållande till att den aktiva ytan i skärmen minskar. Skärmen är oerhört temperaturtålig och därmed fullständigt formbar även efter att displayen har färdigställts. (A. Abileah, et al., 2008) PMMA Polymetylmetakrylat förkortas PMMA och är en akrylplast mer känd under varumärkesnamnet plexiglas. Akrylplast hör till gruppen amorfa termoplaster som kännetecknas av att polymerkedjorna ordnas i materialet i ostrukturerade nystan, likt fibrerna i bomullsvadd. Den här specifika molekylära uppbyggnaden ger upphov till materialegenskaper som hög värmetålighet och dess karakteristiska transparents, styvhet samt beständighet mot såväl UVstrålning som alkaliska lösningar, oljor och utspädda syror. Materialet är lättarbetat med en glastemperatur på ca 105 grader C och kan enkelt formas och böjas vid temperaturer runt 120 grader C, samt i fast form också kapas och limmas. Dock har materialet en känslighet för starka syror, klorerade kolväten, aceton och alkoholer. På grund av sin formbarhet kan materialet också återvinnas. Ur miljösynpunkt kan plaster diskuteras på grund av de mängder råolja som går åt vid tillverkningen. Användning och återanvändning av plaster samt att materialet beroende på produkt faktiskt sparar mer olja under sin livstid än vad som går åt vid tillverkning, gör dock att användandet av plaster kan verka positivt ur miljösynpunkt. (Plastinformation, 2008 ) Rostfritt stål Stål är en legering med järn som basmaterial samt låga halter av kol, kisel och mangan och tillverkas av järnmalm samt återvunnet metallskrot. Järn utvinns ur malmen genom anrikning i masugn där syret dras ur malmen med hjälp av koks. Vidare sänks den något höga kolhalten i råjärnet med hjälp av syrgas i en process som benämns färskning. Nedsmält stålskrot samt legeringsämnen i olika halter tillsätts för att ge stålet specifika egenskaper. Rostfritt stål innehåller vanligen 18 % krom och 8 % nickel. Tack vare hög hållfasthet, formbarhet samt att det är fullständigt återvinningsbart, gör rostfritt stål till ett mycket populärt material i en mängd varierande tillverkningsprojekt. (Jernkontoret, 2008) Glas Planglas eller flytglas som det också kallas, är en produkt bestående till största delen av soda, kalk och sand som tillsammans med återvunnen glaskross smälts ner och genom ett flytbad på smält tenn formas till jämna glasplattor. Glaset 10

17 har god kemisk resistans med undantag för fluorvätesyra och alkaliska lösningar. Planglas har många användningsområden på grund av goda optiska egenskaper och sin jämna yta. Rent planglas kan återvinnas och görs så av bland andra Swede Glass United sedan Definitionen som görs av glas här är tagen från Lilla glaskalendern 2003 (2008) och syftar till att beskriva glas som lämpar sig för exempelvis displayskydd samt andra användningsområden intressanta vid den här specifika utvecklingsprocessen Trä Här definieras träslag relevanta för den här specifika utvecklingsprocessen. Med en lång bakgrund som finsnickare arbetar idag Eko Systems med miljövänligt och i så stor utsträckning som möjligt, FSC märkt trä. Mer om detta i kapitel Doverot (2008), VD för Eko Systems, rekommenderar i en kort telefonintervju angående lämpliga träslag vid CNC-fräsning och laserskärning, bokträ som det mest lämpade svenska träslaget för ändamålet. Bokträ är ett starkt och medeltungt träslag som trivs bäst på kalkrik sandig jord. 11

18 2.5 Produktion Tillverkningsmetoder Plast Formsprutning, formpressning och formgjutning är vanliga tillverkningsmetoder för termoplaster. Formsprutning går till så att termoplasten smälts genom uppvärmning och mekanisk bearbetning för att sedan sprutas in i en förtillverkad form, det så kallade verktyget som är sammankopplat med smältmaskinen. Verktyget håller en sådan låg temperatur att plastmaterialet snabbt stelnar. Genom formsprutning kan både enkla och komplexa geometrier i varierande storlekar serieproduceras. Formgjutning är en liknande teknik där smält termoplast pressas in i en gjutform. För härdplaster rekommenderas dock formpressning där polymeren läggs mellan en fast och en rörlig uppvärmd verktygsdel som pressas samman. Plasten formas då under högt tryck och förhöjd temperatur. (Primo, 2008) Stål För rostfri stålplåt finns en mängd tillverknings- och bearbetningsmetoder. De närmast relevanta i detta projekt är bockning, stansning och laserbearbetning av valsad plåt. Bockningsprocessen formar plåten till önskad profil, stansning fungerar ungefär som vid pepparkaksbak där önskad form stansas ut med en mall ur råmaterialet. Laserskärning är en nyare metod där en förprogrammerad laser skär ut önskade former och mönster snabbt och med hög precision. (Henjo Plåtteknik AB, 2008) Miljö Vid miljöanpassning av sammansatta produkter finns det en rad miljöcertifieringar att ta till hjälp, exempelvis vid val av elektriska komponenter, spårning av materialursprung, kontroll av återvinningen genom insamling till rätt plats, etc. RoHS För elektriska och elektroniska komponenter finns idag RoHS-direktivet. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances och är ett EU-direktiv som gäller från 1 juli Det innebär ett förbud och en begränsning i användandet av farliga substanser över vissa fastställda nivåer i elektriska och elektroniska produkter. De farliga substanser som berörs är, kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), sexvärt krom (Cr6+), PBB (Polybromerade difenyler) och PBDE (polybromerade difenyletrar), de båda sista vanliga flamskyddsmedel för elektronik. Vissa undantag gäller dock för även dessa medel, bland annat blyoxid i glas för bindning av ämnen i fluorescerande lampor i LCD skärmar och bly och kadmium i optiskt- och filtrerande glas. (Farnell Skandinavien, 2008) 12

19 FSC För trämaterial finns den så kallade FSC-certifieringen, som idag är det enda oberoende certifieringssystemet för skog. Certifieringen visar att timret kommer från ett skogsbruk där hänsyn har tagits till arbetarrättigheter, kringliggande miljö, lokal- och ursprungsbefolkningars intressen. Skogsbruket ska också vara uthålligt samt socialt- och ekonomiskt hållbart. FSC står för Forest Stewardship Council och medlemmarna utgörs av en mängd miljöorganisationer, miljömärkningsorganisationer, skogsbrukare och organisationer som verkar för ursprungsbefolkningar. Tillsammans har de utformat kriterierna för FSC-certifieringen som har tilldelats bland annat all svensk skog via den globala skogscertifieringen. (Naturskyddsföreningen, 2008) REPA REPA är lösningen på riksdagens krav på producentansvar för återvinning av förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. REPA består av fyra materialbolag Plastkretsen, Metallkretsen, Returkartong och Pressretur som ägs av företaget FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Hit kan alla enskilda företag ansluta sig genom att betala förpackningsavgift till REPA och på så sätt ta sitt producentansvar. Vid anslutning tar FTI och REPA över producentansvaret från de enskilda företagen och organiserar sedan insamling och hantering av förbrukat förpackningsmaterial. Förpackningar var den första varugruppen som fick producentansvar, idag finns också producentansvar för däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter som ex. glödlampor, samt vissa radioaktiva produkter och strålkällor. (REPA, 2008) 13

20 14

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi Vad definierar en skärm med korrekt visning? Vad är den idealiska arbetsmiljön? Vad är de optimala inställningarna för mitt bildredigeringsprogram

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET

LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET LJUS & TRIVSEL MODERNT - EKONOMISKT - MILJÖVÄNLIGT GÖR LED TILL DET ENKLA VALET F U INNEHÅLL N K T I O N & K V A L I T É Katalog december 2011 INNEHÅLL LED - 12V... sid 3-5 LED - HighPower / 350mA... sid

Läs mer

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare

Koncept 1- Planteringsborr Koncept 2 - Hacka Koncept 3 - Planteringsrör Koncept 4 - Kapselplanterare Befintliga koncept Av de fem koncept som togs fram förra veckan har såddröret och mikroprepareringsskon sorterats bort eftersom det inte går att vidareutveckla dessa konceptet med avseende på Peter s såddrör.

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

Fotoelektriska effekten

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten Bakgrund År 1887 upptäckte den tyska fysikern Heinrich Hertz att då man belyser ytan på en metallkropp med ultraviolett ljus avges elektriska laddningar från ytan. Noggrannare undersökningar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

Ett enkelt OCR-system

Ett enkelt OCR-system P r o j e k t i B i l d a n a l y s Ett enkelt OCR-system av Anders Fredriksson F98 Fredrik Rosqvist F98 Handledare: Magnus Oskarsson Lunds Tekniska Högskola 2001-11-29 - Sida 1 - 1.Inledning Många människor

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen

Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb. ringen grafisk manual Grafisk manual för Sveriges Viktigaste Jobb ringen Vår symbol ringen med texten Sveriges Viktigaste Jobb ska finnas på alla enheter. Ringen är den minsta gemensamma nämnaren för satsningen

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar MiljöBästa Segelbåt Svenska Båtunionen, tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför mässan Allt För Sjön 2009 fram önskemål/kriterier

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Men wellpapp kan vara så mycket mer!

Men wellpapp kan vara så mycket mer! Wellpapp är ett av de mest användbara förpackningsmaterial som finns. Vare sig det gäller att hindra från stötar och slag eller som en snygg presentförpackning. Men wellpapp kan vara så mycket mer! Vår

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Sparring entreprenören som blev ett begrepp

Sparring entreprenören som blev ett begrepp Svensk klassiker sedan 2015 Sparring entreprenören som blev ett begrepp Birger Sparring var en stor svensk entreprenör och innovatör. Redan på 1930-talet grundade han Sparring AB och utvecklade samt patenterade

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus Manual för skyltar version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen vänder sig till dig som är ansvarig för framtagning av skyltar inom

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16

3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav. Kundkedja. Kundundersökning. IKOT TME040 Grupp A7 CHALMERS 2009-02-16 3.1 Kartläggning och formulering av kritiska kundkrav Kundkedja Kundkedjan följer produktens fysiska resa från tillverkare till avvecklare och kapitalflödet som den orsakar. Aktörerna påverkas av myndigheternas

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Strålande skrivaren Sara

Strålande skrivaren Sara Strålande skrivaren Sara Lyser upp när du skriver, perfekt för att skriva hemligheter i mörker. Se en film på produkten: http://youtu.be/nt1c3xhkid8 Vilket material behöver man? Genomskinlig bläckpenna

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns.vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna!

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! Objektsskyltning SID 2 OBJEKTSSKYLTNING 2015 Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst

IKOT Inlämning 3 Kartlägg kundens röst GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 3.1 Kritiska kundkrav

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer