EXAMENSARBETE. Skyltsystem till källsorteringsmodul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Skyltsystem till källsorteringsmodul"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2009:010 CIV Skyltsystem till källsorteringsmodul Louise R. Engman Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Ergonomisk design och produktion Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell design 2009:010 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--09/010--SE

2 Förord Det här projektet har utförts på uppdrag av Eko Systems AB i Stockholm och är ett Examensarbete med inriktning produktdesign. Det ingår som avslutande del i civilingenjörsprogrammet Ergonomisk Design & Produktion vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts på distans från Zürich, Schweiz, med stort stöd från handledare i Stockholm och Luleå. Jag vill börja med att rikta ett stort Tack till handledare Urban Doverot, VD på Eko Systems AB för möjligheten att få arbeta med ett fantastiskt roligt och intressant projekt. Stöd och intresse för projektet har varit helhjärtat från företagets sida och jag är oerhört tacksam för den flexibilitet och samarbetsvilja som Urban och Eko Systems har visat, inte minst genom sitt tvådagarsbesök i Zürich inför konceptvalsprocessen. Jag vill också tacka min handledare Daniel Johansson, Universitetsadjunkt på institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, för ovärderligt stöd, snabba svar och vägledning under hela projektets gång. Professor Kalevi Hyyppä och Universitetslektor Jonny Johansson på institutionen för Systemteknik vid Luleå tekniska universitet tackas för engagemang och snabba svar vid utformningen av teknikkonceptet. Vidare vill jag rikta ett stort tack till alla medverkanden i enkätundersökningar och diskussionsgrupper, samt familj och vänner för fiffiga lösningsförslag och innovativa produktlösningar. Ett särskilt tack riktas till min bror Fredrik för engagemang och tips på lösningar inom elektroteknikområdet samt till min man Emil för morgonkaffe, moraliskt stöd och stringent korrekturläsning av projektrapporten. Zürich, januari 2009 Louise R. Engman i

3 Sammanfattning Målsättningen för projektet var att ta fram en miljövänlig, innovativ lösning på ett skyltsystem för källsorteringsstationer i kontorsmiljö åt Eko Systems AB. Skyltlösningen som idag används på producenten Eko Systems sorteringsmoduler fungerar väl hos användarna men både inköpare och producent ser brister i bl.a. lagerhållning, miljöanpassning, användarvänlighet och kundanpassning, samt i hanteringen av den mängd olika skyltar som producenten måste tillhandahålla. Arbetet resulterade i att ett nytt helhetskoncept för en skylt med utbytbar information togs fram. Konceptet uppfyller producentens höga krav på att vara miljövänlig och nytänkande, med en attraktiv design anpassad till företagets nuvarande produkter. En förstudie med informationsinsamling genomfördes efter inledande intervju och besök på företaget. Med hjälp av informationen sammanställdes enkäter vars resultat ledde vidare till utformning av kravspecifikation, funktionsdefinition samt en kundbehovsanalys. Efter inledande brainstorming delades idéerna upp i teknikkoncept och formgivningskoncept för att underlätta det fortsatta arbetet. Teknikkonceptet testades sedan mot den tidigare fastställda kravspecifikationen med en konceptviktning, medan formgivningskoncepten testades med en konceptviktning mot de fastställda kundbehoven. Skisser och idéer för både teknikkoncept och formgivningskoncept tecknades, redigerades och redovisades kontinuerligt för producenten Eko Systems. Resultatet av det vinnande formgivningskonceptet anpassades sedan för att passa det bästa teknikkonceptet och skisser redovisades tillsammans med rekommenderade miljöanpassningar, materialval och tillverkningsmetoder. Projektets målsättning modifierades något under arbetets gång och har ställt stora krav på projektgruppens förmåga att tänka i nya banor samt begränsa och ändå föra ett innovativt projekt framåt. Tidspressen har varit stor på alla parter men resultatet är ändå tillfredställande med ett genomarbetat koncept, välanpassad till företagets policy och produktstall. Konceptet har vidare stor potential att utvecklas vidare mot en innovativ, högteknologisk och miljövänlig slutprodukt. Diskussioner angående fortsatt arbete mot en färdig produkt har förts och resulterar eventuellt i ett fortsatt samarbete utanför ramarna för examensarbetet. ii

4 Abstract The aim for this project was to produce an innovative solution on signs for recycling stations in office environment. The signs used today are functioning but customers and the producer wish to see improvements in the areas of high technology combined with adaptation to environmental standards. Increased customer adaptation possibilities and decrease in the need for keeping signs in stock are also features that make the producer search for a new innovative solution. The result was a sign with ability to change information and still be environmentally- as well as customer friendly. Eko Systems demands on energy preserving and attractive design combined with adaptation to their current products were fulfilled. A pre-study were conducted, including interviews and benchmarking, and the results were combined in a survey with the ambition to use the result to determine the demand specification. Customer demands, needs and wishes were established to be used further on in the concept-testing phase. Concept sketches for both technology and design were produced, edited and presented to Eko Systems trough out the project. The final result was a merge of the top technology concept, tested against the demand specification, and an adapted version of the top design concept. The latter tested against the needs and wishes from the customer behavior analysis. The method for testing has primarily been weight-tables, but surveys and interviews with the producer have also been used to determine the final concepts. The aim for the project has slightly changed as the work progressed and this created demands for great creative thinking, ability to constrain yet progress innovatively under pressure. Luckily this suited the project leader very well and despite the time pressure and other obstacles along the way, a satisfactory result has been produced. The final concept is well-laid and modified to suit Eko Systems policies on environmental issues as well as the design of their current products. Further more, the concept has great capacity to be developed into an innovative, energy preserving, high technology product. A continued collaboration, outside the frames of the Masters Thesis, to complete the product is under discussion. iii

5 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING ABSTRACT I II III 1 INLEDNING Bakgrund Parter i projektet Syfte Målsättning Avgränsningar 2 2 TEORI Kundbehov Kognitiv ergonomi Kommunikation Kodning Ljus och Kontrast Teknologi LCD Hårdvara Material Transparent EL-glas PMMA Rostfritt stål Glas Trä Produktion Tillverkningsmetoder Miljö 12 3 METOD Kundbehovsanalys Kravspecifikation Brainstorming Test- och urvalsmetoder Enkätundersökning Konceptviktning 16 i

6 3.5 Adobe Photoshop 16 4 GENOMFÖRANDE Förstudie Informationsinsamling Nulägesbeskrivning Kundbehovsanalys Konceptgenerering Kravspecifikation Brainstorming Konceptval Teknikkoncept Formgivningskoncept Konceptfiltrering Konceptutveckling Materialval Koncepttest Enkät Konceptviktning Design Testresultat 35 5 RESULTAT 37 6 DISKUSSION Rekommendationer 45 REFERENSER 47 BILAGA 1 ENKÄT 1 BILAGA 2 ENKÄT 2 BILAGA 3 SAMMANSTÄLLDA KUNDBEHOV BILAGA 4 ENKÄT 3 BILAGA 5 - KRAVSPECIFIKATION & KONCEPTVIKTNING BILAGA 6 TIDSPLAN I I I I I I ii

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Av olika anledningar är det svårt för människan att källsortera rätt, problemet visar sig i många hem, men framförallt ute på offentlig plats. Att källsortera rätt i farten är jobbigt och svårt. Att som producent av källsorteringskärl tillhandahålla en produkt som inte bara fungerar rent praktiskt i sopförvaringssyfte, utan också passar väl in i det offentliga rummet och dessutom är tydlig och lättanvänd, är en utmaning. Att vidare tillhandahålla en skyltning välanpassad till såväl användare som tillverkare kräver förutom grundläggande undersökningar i människans sopsorteringsbeteende, också för producenten ett ordentligt stort lager av skyltar med varierande text. Vikten av att erbjuda en god kundservice och samtidigt inte behöva sitta på för stora lager av oanvända skyltar leder till ett problem. Med dagens teknik bör dock inte en miljövänlig och anpassad lösning vara omöjligt. Tremansföretaget Eko Systems har sedan 2004, då de bytte namn från Tre Snickare, tillhandahållit kundanpassade källsorteringsmoduler för kontorsmiljö. Med tidigare erfarenheter inom finsnickeribranschen och en stor kundkrets lyckades de 1997 sälja sina första moduler till Ericsson. Efter det har verksamheten rullat på i närmare 10 år. I samband med den accelererande miljödebatten och ett behov av att lösa de problem som uppstått gällande lagerhantering och kundanpassning, har Eko Systems med VD Urban Doverot uttryckt en önskan om att nu satsa på en utveckling av sina produkter. Högteknologiskt och miljövänligt är ledorden för utvecklingen av det nya skyltsystemet. Företaget har idag ett tydligt formspråk på sina skyltar och kärl, det är inget krav från Eko Systems att detta formspråk skall följas under ett utvecklingsprojekt, utan de är ute efter kreativa lösningar och är beredda att anpassa sina produkter efter nya lösningar. Dock efterfrågas en träkänsla samt att i största möjliga utsträckning arbeta i miljövänliga material. Slutprodukten ska ha lång livslängd, energisnål, vara lättmonterad, så billig som möjligt vid tillverkning och som tidigare nämnt vara tillverkad i så miljöanpassade material som möjligt. 1.2 Parter i projektet Uppdragsgivare: Handledare: Projektledare: Urban Doverot, Eko Systems Daniel Johansson, LTU Louise Rydén Engman 1

8 1.3 Syfte Projektets syfte är att utveckla en globalt anpassad design på en skyltning som löser problemet med den mängd olika skyltar som idag krävs för att Eko Systems ska kunna möta kundernas behov. 1.4 Målsättning Att tillhandahålla renderade konceptförslag på hur en skyltning med utbytbar information skulle kunna se ut och fungera. Konceptförslaget skall också innehålla förslag på miljöanpassade material samt för en produkt i dessa material lämplig produktionsprocess. Optimalt materialval för display/skylt, samt design och montering av skylt på befintliga moduler undersöks och fastställs. Konceptskisser och renderingar redovisas för företaget under projektets gång enligt fastställd tidsplan 1.5 Avgränsningar Projektet avgränsas så att endast utformningen av skyltningen samt tillhörande tekniska lösningar behandlas och redovisas. Projektets målgrupp innefattar både Eko Systems kunder, dvs. det inköpande företaget, samt slutanvändaren som kommer i kontakt med produkten på arbetsplatsen. Semantiken, som behandlar vad skylten senare kommer att visa, utelämnas av tidsmässiga skäl. Viss hänsyn kommer att tas till kostnader, men endast i materialvalsprocessen, dessa redovisas då i relevant kapitel. 2

9 2 Teori 2.1 Kundbehov Att ta fram användbara kundbehov i en designprocess är något som låter lätt men som kräver metodik och övning. Anthony W. Ulwick, VD för managementkonsultbolaget Strategyn, Florida, och författare till boken Business Strategy Formulation påpekar just detta i en av sina artiklar (Ulwick, 2002). Många företag stoltserar med totalt kundanpassade produkter och säger sig leverera precis det kunden vill ha. Enligt Ulwick är det inte alls det som i slutet genererar succé och stora vinster. Att hålla effektiva kundbehovsundersökningar i en utvecklingsprocess handlar inte om att fråga kunden vad problemet med dagens produkt är och sedan förverkliga de lösningar som framkommer under enkätundersökningar och diskussionsgrupper. Viktigt i kundbehovsundersökningar är, enligt professor Dorothy Leonard från Harvard Business School i Boston (Ulwick, 2002), att företag har metoder att fråga kunden rätt saker. Att fråga kunden efter önskade förbättringar på en redan existerande produkt, leder ofta till många intressanta lösningar på tillbehör, men oerhört sällan till någon innovation. Istället, påpekar Ulwick, gäller det att som företag fokusera på en resultatbaserad kundbehovsanalys. Detta sker i fem noggrant planerade steg. Från att planera resultatorienterade kundintervjuer till att med hjälp av en moderator fånga in och bygga vidare på önskade resultat, samt att i slutänden formulera en stor mängd koncept och med hjälp av kundbehovsresultaten utvärdera ett större antal innovationer och idéer. 3

10 2.2 Kognitiv ergonomi Kommunikation Begriplighet, läslighet och läsbarhet är tre vanliga begrepp inom den kognitiva ergonomin som är viktiga för att förbättra kommunikationen vid bland annat design av skyltar och korta meddelanden. Med kommunikationen avses i det här fallet mottagarens förståelse för avsändarens meddelande, eller hur väl mottagaren förstår en text, skylt eller ett kort meddelande. För att göra en tydlig design av exempelvis en etikett och förbättra kommunikationen mellan sändaren/meddelandet på etiketten och mottagaren/läsaren, så kan Kommunikationsprocessens komponenter av S. H. Rogers (1983) tillämpas. Där sammanställs alla de komponenter som inverkar på kommunikationen. Begriplighet, läslighet och läsbarhet är viktigt för avsändaren som designar meddelandet. Begriplighet sammanfattas som ett mått på med vilken tillförlitlighet en mottagare kan tyda och förstå ett meddelande. Läslighet innefattar teckenstorlek, teckensnitt och färger och påverkar förståelsen av det sända meddelandet och läsbarheten beror av textlayout, radavstånd, förkortningar etc. (Bertilsson & Rydén, 2008) Vidare påverkar också omgivande faktorer som synavstånd, synvinkel, belysning, tidspress och mottagarens personliga förutsättningar på hur tydligt meddelandet uppfattas. S. H. Rogers rekommenderar vidare följande riktlinjer för förbättring av kommunikationen. Betraktningsavstånd Kritiskt etiketter Rutinmässiga etiketter 0,7 mm 0,9 m 1,8 m 6,1 m 2-5 mm 3-7 mm 7-13 mm mm 1-4 mm 2-5 mm 3-10 mm mm Tabell 2.1: Teckenhöjd gentemot betraktningsavstånd för etiketter. (Anpassad från S. H. Rodgers, 1983) 4

11 Tabellvärdena ovan är aktuella vid vitt ljus, svarta tecken på vit bakgrund och i normala ljusförhållanden. I vad som kan klassas som sämre ljusförhållande än normalt på en arbetsplats eller i en offentlig miljö, eller vid behov av färgkodade skyltar, är det enligt S. H. Rogers extra viktigt att ha dessa regler i åtanke. En sammanställning av läslighet och färgkombinationer återfinns nedan i Tabell 2.2. Läslighet Väldigt bra Bra Ok Dålig Väldigt dålig Färgkombination Svarta tecken på vit bakgrund Svart på gul Gul på svart Vit på svart Mörkblå på vit Grön på vit Röd på vit Röd på gul Grön på röd Röd på grön Orange på svart Orange på vit Svart på blå Gul på vit Tabell 2.2: Läslighet gentemot färgkombination, i vitt ljus (Anpassad från S. H. Rodgers, 1983) 5

12 2.2.1 Kodning I de flesta människa-maskin-system återfinns någon typ av kodning. Kodningen används av systemdesignern och är till för att underlätta användandet av systemet. Exempel på sådan design är färger på varningssymboler, former på trafikmärken och siffror på en mätare. Missförstånd mellan användaren och system kan ofta härledas tillbaka till en design med felaktig eller slarvig kodning. Kodning delas vanligen in i tre olika grupper, alfanumerisk kodning, formkodning och färgkodning. (Bertilsson och Rydén, 2008) Alfanumerisk kodning Alfanumerisk kodning beskriver hur tecken och siffror framställs och organiseras för att användaren tydiga ska se, minnas eller förstå innebörden. S. H. Rogers (1983) rekommenderar angående alfanumerisk kodning bland annat att en kod med bara siffror ej skall överskrida 4-5 siffror i längd. Om detta ändå är nödvändigt bör siffrorna delas upp i grupper om 3-4 siffror avskiljda med mellanslag eller bindestreck. Är bokstäver också inblandade i koden bör dessa grupperas tillsammans åtskilda från siffrorna. Formkodning En designer kan också använda sig av former för att tydligt visa information. Formkodning används lämpligast vid sämre ljusförhållanden eller där den visuella kontrollen av någon annan anledning är begränsad. Tester har gjorts genom att mäta hur lång tid det tar för en människa att söka och sortera ut en viss sorts form från 21 olika former, kommit fram till de 11 symboler som är enklast att urskilja. Dessa är i ordningsföljd. 1. Svastika 2. Cirkel 3. Halvmåne, 4. Flygplan 5. Kors 6. Stjärna 7. Ellips 8. Rektangel 9. Romb 10. Triangel 11. Kvadrat Då igenkänningsmekanismen i fallen för svastika, halvmåne, flygplan och kors kan bero på andra saker än form, gjordes vidare tester utan dessa. De former som då var lättast att känna igen var: 1. Cirkel 2. Stjärna 3. Ellips 4. Kvadrat 6

13 Färgkodning Färgkodning används frekvent inom människa-maskin-system och ger något större designfriheter än formkodning och alfanumerisk kodning. Det finns enligt Rydén och Bertilsson 8 15 färger som kan särskiljas vid 90 % av gångerna då en mottagare ställs inför en färgvalssituation. Färgantalet kan sedan utökas med variationer i färgmängd och ljushet/luminans. Trots att människan har en relativt stor förståelse för färgkodning bör vissa rekommendationer följas. o o o Använda färger bör vara möjliga att upptäcka för människor med färgblindhet och andra defekter på färgseendet. Färgade lampor uppfattas lättare än målad färg Då färgkodning används för att tydliggöra storlekar bör Röd färg användas för den största storleken Ljus och Kontrast Ljus definieras i ren fysikalisk mening som optisk strålning på våglängder mellan nm. Där innefattas också ultraviolett och infraröd strålning. Synligt ljus brukar definieras som elektromagnetisk strålning i våglängdsområdet runt nm. Ljusstyrka anges oftast i candela (cd) vilket egentligen är intensiteten på ljuset i en viss riktning. Ljusflöde beskriver hur mycket ljus en källa ger ifrån sig och anges i lumen (lm). Luminans anges i candela/kvadratmeter och beskriver hur mycket ljus en yta ger ifrån sig. Vidare beskrivs kontrast som skillnad i bl.a. luminans mellan två närliggande ytor. (Sandström et al., Belysning och Hälsa, 2002) 7

14 2.3 Teknologi LCD Liquid Crystal Displays, LCD, är en skärmteknik som bygger på flytande kristallers förmåga till genomsläppning av ljusstrålar. De enskilda kristallernas förmåga styrs av en pålagd spänning. Spänningen kan styras på olika sätt, men vanligt idag är matrisadressering som innebär kontakterna sitter i rader och kolumner istället som det äldre sättet där varje segment kopplades upp med en egen ledning. Med matrisadressering kvarstår dock problemet att endast en pixel kan adresseras i taget, vilket gör att kristallen måste komma ihåg sitt spänningstillstånd tills det finns tid att adressera den på nytt. Som lösning på problemet med svag konstrast som uppstår med den här tekniken används idag också en matris av tunnfilmstransistorer i displayerna. En tunnfilmstransistor bevarar spänningstillståndet i den enskilda pixeln och medverkar på så sätt till en skarpare skärmbild. LCD-skärmar används idag förutom i TV-skärmar och datorer också i mobiltelefoner, digitalkameror, handdatorer och andra bärbara elektroniska produkter. För miljöanpassning rekommenderas en RoHS-godkänd display. Mer om RoHS i kap (Bigscreen, 2008) Hårdvara Mikrokontroller En mikrokontroller är helt enkelt en dator i mikroformat som vanligen förekommer i inbyggda system. Den kan programmeras, har minneskapacitet och styr övriga komponenter i systemet. Rörelsedetektor En av de enklaste och minsta typerna av rörelsedetektorer är Passiva IRdetektorer, PIR. Tekniken går ut på att IR-sensorn passivt detekterar temperaturförändringar mellan passerande objekt och omgivningen i avkänningsområdet. Vid detekterad rörelse sänder sensorn en signal till mikrokontrollern som agerar enligt förprogrammerade önskemål. Solceller Den vanligaste typen av solcell görs av kiselplattor med ett nät av tunna metallelektroder på ena sidan och en metallplatta på den andra. Tekniken består i att elektroner i den främre elektroden exciteras av fotoner från en ljuskälla varpå en spänning uppstår mellan elektroderna i solcellen. Detta innebär att om en ledning kopplas mellan den främre och bakre elektroden går där en elektronström som kan tas till vara genom att låta elektronerna gå igenom någonting som kräver ström, exempelvis en LCD-skärm eller en mikrokontroller. Solceller med lägre verkningsgrad än kiselplattornas tillverkas också på bland annat plastfilm. Dessa solceller är vanliga i små miniräknare och brukar kombineras med batteridrift.(johansson, 2008) 8

15 2.4 Material Transparent EL-glas Tekniken hos skärmar med tunnfilmselektroluminiscens (TFEL) baseras på ljusavsöndrande luminoforlager som tillsammans med isolerande lager är inneslutna mellan lager av elektroder. Se figur A nedan. Glass Substrate Protective layer Transparent Electrodes Insulating Layers Luminescent Layer Figur 2A: TFEL skärm med transparenta elektroder (Efter Figur i Planar Datasheet, TRANSPARENT EL See-Through Electroluminescent Display, 2008) Elektroderna består på ena sidan av en indium-tenn-oxidbeläggning (ITO) som är elektriskt ledande. Dessa lager byggs upp på ett tunt lager av sodakalkglas, också kallat flytglas, förstärkt med en jonavstötande film och skyddas vidare av täckglas med en tjocklek på ungefär 1,1 mm (Se figur A). Elektroden på motsatt sida är vanligen av metall. Ljuset genereras av att manganatomer i luminiscerande zinksulfid, tidigare benämnt luminoforlager, exciteras vid påläggning av spänning i sinusform eller pulsvågform över den nominella spänningen på 200 V. Detta innebär att elektroner från den ena elektroden krockar med en manganatom på sin väg över till den andra elektroden och det då bildas en stark ljuspuls med sönderfall på kortare än 1 ms. Detta fungerar på grund av en komplex matrisstruktur där elektroderna på ena sidan om luminoforen (ZnS: Mn) är radelektroder medan den andra sidan är kolumnelektroder. Transparent EL-glas bygger alltså på samma teknik som generell tunnfilmselektroluminiscens, men ger precis som namnet antyder, en helt transparent skärm. Skärmen konstrueras genom att den bakre metallelektroden byts ut mot en transparent ITO-elektrod och övrigt skyddsmaterial tas bort från konstruktionen. För att sedan kunna handskas med oönskade ljuseffekter i 9

16 skärmen som haloeffekt och andra inre reflektioner används en ickespridande luminofor samt ett ytskikt av antireflekterande film, de olika lagren kan också optimeras och anpassas med matchande brytningsindex för bättre resultat. Skärmbild och text visas sedan med en ljusstyrka från candela per kvadratmeter, som sedan ökar i förhållande till att den aktiva ytan i skärmen minskar. Skärmen är oerhört temperaturtålig och därmed fullständigt formbar även efter att displayen har färdigställts. (A. Abileah, et al., 2008) PMMA Polymetylmetakrylat förkortas PMMA och är en akrylplast mer känd under varumärkesnamnet plexiglas. Akrylplast hör till gruppen amorfa termoplaster som kännetecknas av att polymerkedjorna ordnas i materialet i ostrukturerade nystan, likt fibrerna i bomullsvadd. Den här specifika molekylära uppbyggnaden ger upphov till materialegenskaper som hög värmetålighet och dess karakteristiska transparents, styvhet samt beständighet mot såväl UVstrålning som alkaliska lösningar, oljor och utspädda syror. Materialet är lättarbetat med en glastemperatur på ca 105 grader C och kan enkelt formas och böjas vid temperaturer runt 120 grader C, samt i fast form också kapas och limmas. Dock har materialet en känslighet för starka syror, klorerade kolväten, aceton och alkoholer. På grund av sin formbarhet kan materialet också återvinnas. Ur miljösynpunkt kan plaster diskuteras på grund av de mängder råolja som går åt vid tillverkningen. Användning och återanvändning av plaster samt att materialet beroende på produkt faktiskt sparar mer olja under sin livstid än vad som går åt vid tillverkning, gör dock att användandet av plaster kan verka positivt ur miljösynpunkt. (Plastinformation, 2008 ) Rostfritt stål Stål är en legering med järn som basmaterial samt låga halter av kol, kisel och mangan och tillverkas av järnmalm samt återvunnet metallskrot. Järn utvinns ur malmen genom anrikning i masugn där syret dras ur malmen med hjälp av koks. Vidare sänks den något höga kolhalten i råjärnet med hjälp av syrgas i en process som benämns färskning. Nedsmält stålskrot samt legeringsämnen i olika halter tillsätts för att ge stålet specifika egenskaper. Rostfritt stål innehåller vanligen 18 % krom och 8 % nickel. Tack vare hög hållfasthet, formbarhet samt att det är fullständigt återvinningsbart, gör rostfritt stål till ett mycket populärt material i en mängd varierande tillverkningsprojekt. (Jernkontoret, 2008) Glas Planglas eller flytglas som det också kallas, är en produkt bestående till största delen av soda, kalk och sand som tillsammans med återvunnen glaskross smälts ner och genom ett flytbad på smält tenn formas till jämna glasplattor. Glaset 10

17 har god kemisk resistans med undantag för fluorvätesyra och alkaliska lösningar. Planglas har många användningsområden på grund av goda optiska egenskaper och sin jämna yta. Rent planglas kan återvinnas och görs så av bland andra Swede Glass United sedan Definitionen som görs av glas här är tagen från Lilla glaskalendern 2003 (2008) och syftar till att beskriva glas som lämpar sig för exempelvis displayskydd samt andra användningsområden intressanta vid den här specifika utvecklingsprocessen Trä Här definieras träslag relevanta för den här specifika utvecklingsprocessen. Med en lång bakgrund som finsnickare arbetar idag Eko Systems med miljövänligt och i så stor utsträckning som möjligt, FSC märkt trä. Mer om detta i kapitel Doverot (2008), VD för Eko Systems, rekommenderar i en kort telefonintervju angående lämpliga träslag vid CNC-fräsning och laserskärning, bokträ som det mest lämpade svenska träslaget för ändamålet. Bokträ är ett starkt och medeltungt träslag som trivs bäst på kalkrik sandig jord. 11

18 2.5 Produktion Tillverkningsmetoder Plast Formsprutning, formpressning och formgjutning är vanliga tillverkningsmetoder för termoplaster. Formsprutning går till så att termoplasten smälts genom uppvärmning och mekanisk bearbetning för att sedan sprutas in i en förtillverkad form, det så kallade verktyget som är sammankopplat med smältmaskinen. Verktyget håller en sådan låg temperatur att plastmaterialet snabbt stelnar. Genom formsprutning kan både enkla och komplexa geometrier i varierande storlekar serieproduceras. Formgjutning är en liknande teknik där smält termoplast pressas in i en gjutform. För härdplaster rekommenderas dock formpressning där polymeren läggs mellan en fast och en rörlig uppvärmd verktygsdel som pressas samman. Plasten formas då under högt tryck och förhöjd temperatur. (Primo, 2008) Stål För rostfri stålplåt finns en mängd tillverknings- och bearbetningsmetoder. De närmast relevanta i detta projekt är bockning, stansning och laserbearbetning av valsad plåt. Bockningsprocessen formar plåten till önskad profil, stansning fungerar ungefär som vid pepparkaksbak där önskad form stansas ut med en mall ur råmaterialet. Laserskärning är en nyare metod där en förprogrammerad laser skär ut önskade former och mönster snabbt och med hög precision. (Henjo Plåtteknik AB, 2008) Miljö Vid miljöanpassning av sammansatta produkter finns det en rad miljöcertifieringar att ta till hjälp, exempelvis vid val av elektriska komponenter, spårning av materialursprung, kontroll av återvinningen genom insamling till rätt plats, etc. RoHS För elektriska och elektroniska komponenter finns idag RoHS-direktivet. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances och är ett EU-direktiv som gäller från 1 juli Det innebär ett förbud och en begränsning i användandet av farliga substanser över vissa fastställda nivåer i elektriska och elektroniska produkter. De farliga substanser som berörs är, kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), sexvärt krom (Cr6+), PBB (Polybromerade difenyler) och PBDE (polybromerade difenyletrar), de båda sista vanliga flamskyddsmedel för elektronik. Vissa undantag gäller dock för även dessa medel, bland annat blyoxid i glas för bindning av ämnen i fluorescerande lampor i LCD skärmar och bly och kadmium i optiskt- och filtrerande glas. (Farnell Skandinavien, 2008) 12

19 FSC För trämaterial finns den så kallade FSC-certifieringen, som idag är det enda oberoende certifieringssystemet för skog. Certifieringen visar att timret kommer från ett skogsbruk där hänsyn har tagits till arbetarrättigheter, kringliggande miljö, lokal- och ursprungsbefolkningars intressen. Skogsbruket ska också vara uthålligt samt socialt- och ekonomiskt hållbart. FSC står för Forest Stewardship Council och medlemmarna utgörs av en mängd miljöorganisationer, miljömärkningsorganisationer, skogsbrukare och organisationer som verkar för ursprungsbefolkningar. Tillsammans har de utformat kriterierna för FSC-certifieringen som har tilldelats bland annat all svensk skog via den globala skogscertifieringen. (Naturskyddsföreningen, 2008) REPA REPA är lösningen på riksdagens krav på producentansvar för återvinning av förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. REPA består av fyra materialbolag Plastkretsen, Metallkretsen, Returkartong och Pressretur som ägs av företaget FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Hit kan alla enskilda företag ansluta sig genom att betala förpackningsavgift till REPA och på så sätt ta sitt producentansvar. Vid anslutning tar FTI och REPA över producentansvaret från de enskilda företagen och organiserar sedan insamling och hantering av förbrukat förpackningsmaterial. Förpackningar var den första varugruppen som fick producentansvar, idag finns också producentansvar för däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter som ex. glödlampor, samt vissa radioaktiva produkter och strålkällor. (REPA, 2008) 13

20 14

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering

Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Min syn på koncepthantering generering och utvärdering Linus Granström KN3060, Produktutv. med formgivning Mälardalens högskola 2007-04-25 Inledning Denna essä beskriver författarens syn på de steg i produktutvecklingsprocessen

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering Vi är Lilja Group Lilja Group är specialiserat på att forma plast. Vi arbetar huvudsakligen med extrudering, formsprutning och bearbetning. Med en flexibel produktion och korta beslutsvägar kan vi erbjuda

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007

Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Timo Tidtavla Timo Tidtavla Marcus Reldin Industridesign 2007 Att förstå tid Det är inte alltid så lätt att hålla reda på tider och dagar. Vem är inte helt beroende av sin almenacka eller filofax? Ibland

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder F2 Konceptutveckling Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder Disposition Introduktion Konceptgenerering Kreativa verktyg Presentation av koncept Konceptval Allmänt om koncept Ett koncept

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

The Intelligent Timer

The Intelligent Timer The Intelligent Timer Linnea Karell och Oscar Bagge, I10 Handledare: Bertil Lindvall 2013-05-20 Abstract The objective of this project was to build a prototype of a digital timer. The product design specification

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Flaxande fjärilen Frida

Flaxande fjärilen Frida Flaxande fjärilen Frida Fjärilen flaxar med vingarna när man vevar på veven. Se en film på produkten: http://youtu.be/dwuwkcawrem Vilket material behöver man? Kork för PET-flaska Remskiva för motor Gitarrsträng

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Produktblad - Miljödisk

Produktblad - Miljödisk Produktblad - Miljödisk MILJÖDISK TreCes miljöstationer är designade för att täcka hela kontorets avfallshantering och återvinning. Vi erbjuder allt från en mindre miljöstation med små kärl placerade i

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik.

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Lite teori bakom symboler och förekomster Centralt i Flash är begreppen grafik, symboler och förekomster. Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Symboler kan

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde

5 Skapa ett vinnande koncept. 5.1 Skapa alternativa koncept med högre kundvärde IKOTTME040 2009 03 01 GruppB6 5 Skapaettvinnandekoncept 5.1 Skapaalternativakonceptmedhögrekundvärde Förattfåutstörstamöjligakundvärdehosproduktenböralternativakoncepttasframsomärbättre änreferenslösningen.ettkonceptärvanligenenskiss,ettdokumentellerenenkelprototyp,somger

Läs mer

ÖPPNA NYA HORISONTER. EXOS. tillbehör och tvättställ

ÖPPNA NYA HORISONTER. EXOS. tillbehör och tvättställ ÖPPNA NYA HORISONTER EXOS. tillbehör och tvättställ ÖPPNA NYA HORISONTER EXOS. det nya Frankesystemet, öppnar nya horisonter med sina tillbehör och tvättställ för installation på offentlig och halvoffentlig

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Belysning med lysrör: Belysning 55, IP 21 Belysning 55, IP 44 Belysning 60, IP 21 Belysning

Läs mer

WWW.ENTRESKYLTAR.SE BY BÄCCMAN BERGLUND SWEDEN

WWW.ENTRESKYLTAR.SE BY BÄCCMAN BERGLUND SWEDEN WWW.ENTRESKYLTAR.SE BY BÄCCMAN BERGLUND SWEDEN Entreskyltar.se drivs av Fia Berglund och Malin Bäccman som har tagit fram detta unika koncept för entréskyltar, anslagstavlor, portkodstavlor, namnskyltar

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

Impressivo Ger dig valmöjligheter

Impressivo Ger dig valmöjligheter Impressivo Ger dig valmöjligheter BUSCH-JAEGER ABBs installationsprodukter har en lösning för alla hem och offentliga byggnader. Urvalet utvidgas ständigt med nya produkter, för att bibehålla kompatibilitet

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR

KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR EXAMENSARBETE - THESIS KONCEPT FÖR HÅLLARE TILL BAKLYKTOR Rickard Bäck CAD-teknikerprogrammet 120 hp Högskolan i Halmstad Handledare Andreas Karlsson (Specialkarosser AB) Anna Eliasson (Högskolan Halmstad)

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK

INSTITUTIONEN FÖR FYSIK INSTITUTIONEN FÖR FYSIK LLTK90 Teknik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, 90 högskolepoäng Teacher education: Technology for Upper Secondary School, 90 higher education credits

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

Sparring entreprenören som blev ett begrepp

Sparring entreprenören som blev ett begrepp Svensk klassiker sedan 2015 Sparring entreprenören som blev ett begrepp Birger Sparring var en stor svensk entreprenör och innovatör. Redan på 1930-talet grundade han Sparring AB och utvecklade samt patenterade

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Bäste samarbetspartner! Castrol strävar efter att erbjuda Er det absolut bästa på marknaden och

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

Härliga hörselskydden Hilma

Härliga hörselskydden Hilma Härliga hörselskydden Hilma Styla hörselskydden med lysande antenner! Se en film på produkten: http://youtu.be/o21ps-3j4qo Vilket material behöver man? Hörselskydd Både kraftig och tunn ståltråd Eltejp

Läs mer

En produkts livscykel

En produkts livscykel En produkts livscykel Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av ett eller flera olika material. Du ska beskriva produkten från det att produkten är råvara och fram till färdig

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

Lighting the future...

Lighting the future... Lighting the future... LITE Sverige AB (Light Innovation Technology) grundades 2013 för att erbjuda nästa generation av LED belysning. Bolaget har goda kontakter i Danmark, genom vilka starka kontakter

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1.0 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp SMA Avloppsrör och delar Ny deklaration

Läs mer

för gymnasiet Polarisation

för gymnasiet Polarisation Chalmers tekniska högskola och November 2006 Göteborgs universitet 9 sidor + bilaga Rikard Bergman 1992 Christian Karlsson, Jan Lagerwall 2002 Emma Eriksson 2006 O4 för gymnasiet Polarisation Foton taget

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

Användningsändamål och utrustning som kan undantas från kraven i 1. < 30 W: 5 mg. 30 W och < 50 W: 5 mg. form och en rördiameter på 17 mm

Användningsändamål och utrustning som kan undantas från kraven i 1. < 30 W: 5 mg. 30 W och < 50 W: 5 mg. form och en rördiameter på 17 mm 419/2 013 3 Användningsändamål och utrustning som kan undantas från kraven i 1 Bilaga I 1 Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrör, högst följande värden (per brännare): 1.a För allmänna belysningsändamål

Läs mer

Katalog 2016. SIGNS Corporation AB. Industrigatan 5, 462 38 Vänersborg. led4rent.se info@signssweden.se info@led4rent.se. v.1.0

Katalog 2016. SIGNS Corporation AB. Industrigatan 5, 462 38 Vänersborg. led4rent.se info@signssweden.se info@led4rent.se. v.1.0 LED SIGNS Corporation AB Industrigatan 5, 462 38 Vänersborg Telefon 0521-25 55 90 Webb led4rent.se Epost info@signssweden.se info@led4rent.se 4RENT Katalog 2016 v.1.0 LED 4RENT Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 kunden i centrum JU MER DINA kunder kan följa arbetsprocessen i detalj, desto mer blir de varse

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16

Steg 3. Grupp F5 2011-02-16 Steg 3 Grupp F5 2011-02-16 Innehållsförteckning 3.1 Användarens röst... 3 Kundkrav och kundkedja... 3 Konsumentundersökning... 4 3.2 Kanomodellen... 4 3.3 Vart är pionjärerna på väg?... 5 Bilaga 1... 8

Läs mer

COIL, Nya ögon på Stål

COIL, Nya ögon på Stål COIL KONCEPT Coil Sandwichelementet När man besöker Nordbygg 2012 i Älvsjömässan möts man av en vacker, enkel, dynamisk paviljong Paviljongen förmedlar en bild om stålets karaktär, konstruktion och funktion

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit.

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit. Produktblad - Kite MILJÖSORTERING KITE MILJÖSORTERING KITE Kite en genialt designad möbel för källsortering tilldelades 2012 Red Dot Design Award för sin innovativa form. Moduluppbyggnaden och möjligheten

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE. Vad gjorde vi förra gången? Har du några frågor från föregående lektion? 3. titta i ditt läromedel (boken) Vad ska vi göra idag? Optik och

Läs mer

2C 6C. Form logiska block. strävorna

2C 6C. Form logiska block. strävorna strävorna 2C 6C Form logiska block samband begrepp kreativ och estetisk verksamhet geometri Avsikt och matematikinnehåll När vi ser oss omkring är form en framträdande egenskap. För att kunna känna igen,

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn EPIC 1-45 Artikel-nr/ID-begrepp 701 745 XXX XX Dokument-ID BVD 3-INR-707 Varugrupp BK04399

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor

Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Dekaler Skyltar Emblem Metabrite TM Overlayer Frontpaneler Membranpaneler Pekskärmar E.L - lampor Välkommen till Danielson DANIELSON levererar industriell grafik för all typ av produktmärkning. Screentryckning

Läs mer

502/2011. Bilaga. Tillämpningsområde och tillämpningsdatum

502/2011. Bilaga. Tillämpningsområde och tillämpningsdatum 2 Bilaga Användning av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) som undantas från vad som bestäms i 4 1 mom. samt tillåtna maximihalter

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Men wellpapp kan vara så mycket mer!

Men wellpapp kan vara så mycket mer! Wellpapp är ett av de mest användbara förpackningsmaterial som finns. Vare sig det gäller att hindra från stötar och slag eller som en snygg presentförpackning. Men wellpapp kan vara så mycket mer! Vår

Läs mer

Farkost och flyg. PHIR - Portabelt Hus I Reboard

Farkost och flyg. PHIR - Portabelt Hus I Reboard Farkost och flyg PHIR - Portabelt Hus I Reboard 4k1603 Träteknologi HK 2005/2006 PHIR portabelt hus i Re-board har tagits fram i ett samarbete mellan studenter på KTH och företaget Design Force i Norrköping.

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Arbetsområdet Elektronik

Arbetsområdet Elektronik Arbetsområdet Elektronik Åk8 Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Krypande kaninen Karin

Krypande kaninen Karin Krypande kaninen Karin Kaninens hjul snurrar och den får en rolig krypande rörelse! Se en film på produkten: http://youtu.be/3_mdnvihxos Vilket material behöver man? Plywood 21 mm tjock Distanser - muttrar

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer