2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015:4. Samverkan för bredband i hela landet"

Transkript

1 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /178-5 ERT DATUM ER BETECKNING N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Uppdrag att utvärdera Bredbandsforum Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet under åren I utvärderingen ska Statskontoret analysera hur Bredbandsforum har utfört sitt uppdrag, hur Bredbandsforums sammansättning och vald organisationsform har fungerat samt hur forumets kansli har fungerat. Statskontoret ska även analysera resultat och effekter av Bredbandsforums arbete. Vid behov ska Statskontoret lämna förslag på alternativa lösningar till arbetsinriktning och organisationsform som i högre utsträckning bedöms kunna uppfylla syftet med Bredbandsforum. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Samverkan för bredband i hela landet (2015:4). Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Tf. utredningschef Annika Gustafsson och utredare Gabriella Jansson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Ingvar Mattson Gabriella Jansson POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL:

4

5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Utvärdering av Bredbandsforum Bakgrunden till uppdraget Regeringens uppdrag till Statskontoret Statskontorets tolkning av uppdraget Genomförande av uppdraget Rapportens disposition 15 2 Utbyggnad av bredband en bakgrund Bredband är en viktig samhällsfråga Regeringens politik för bredbandsutbyggnad Var står bredbandsutbyggnaden i dag? 21 3 Uppdrag och verksamhetsinriktning Bredbandsforums uppdrag och organisation Bredbandsforums ansvarsområde Bredbandsforums verksamhetsinriktning Statskontorets analys 36 4 Organisation och arbetsmetod En övergripande ram för Bredbandsforums organisering Arbetsprocess och metoder Styrgruppens roll Arbetsgruppernas roll Kansliets roll Statskontorets analys 51 5 Resultat och effekter Bredbandsforum är en tidig länk i en lång effektkedja Bredbandsforum har stärkt dialogen och ökat samsynen Vissa förslag är svåra att genomföra Konkret genomslag på flera sätt Statskontorets analys 63 5

6 6 Framtida arbetsinriktning och organisationsform Samlade slutsatser om Bredbandsforum Bredbandsforums framtida arbetsinriktning För- och nackdelar med olika organisationsformer Viktiga frågor i den fortsatta beredningen 75 Referenser 77 Bilagor 1 Regeringsuppdraget 81 2 Intervjulista 85 3 Arbetsgruppernas förslag 87 4 Metodbilaga enkätundersökning och frågor till byanät respektive kommuner 91 6

7 Sammanfattning Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat den verksamhet som Bredbandsforum har bedrivit under Vi har analyserat Bredbandsforums verksamhetsinriktning, arbetsmetoder och organisation samt resultatet av arbetet. Vi bedömer även inriktningen för Bredbandsforums arbete framöver och vilken organisationsform som lämpar sig bäst för denna. Bredbandsforums uppdrag och organisation Bredbandsforum ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som kan bidra till en utbyggnad av bredband i hela landet. I arbetet ingår att utbyta åsikter om och att uppmärksamma möjligheter och hinder för en sådan utbyggnad. Bredbandsforum är en del av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och organiseras i en styrgrupp som tillsätter arbetsgrupper för särskilda sakfrågor. Bredbandsforum har även ett kansli som är placerat vid Postoch telestyrelsen (PTS) som en självständig grupp. I huvudsak en relevant verksamhetsinriktning Statskontoret bedömer att Bredbandsforum i huvudsak har inriktat sin verksamhet på frågor som är väsentliga för bredbandsutbyggnaden i hela landet. Forumet analyserade i ett tidigt skede centrala hinder och lösningar för utbyggnaden. De senaste arbetsgrupperna har enligt vissa deltagare i forumet dock inte haft en lika tydlig koppling till bredbandsutbyggnad i hela landet. Bredbandsforum har bedrivit en produktiv verksamhet och har tagit fram ett femtiotal förslag som rör bredbandsutvecklingen samt vissa konkreta vägledningar. Bredbandsforum har även genomfört ambitiösa insatser för att öka kunskapen om bredband och forumets verksamhet 7

8 hos kommuner och byanätsföreningar med flera. De olika uppgifterna har kompletterat varandra på ett konstruktivt sätt. Dialog och samverkan har till exempel varit ett nödvändigt inslag för att deltagarna i arbetsgrupperna ska kunna enas om gemensamma förslag. Flexibla arbetsmetoder och tydlig organisation Statskontoret anser att Bredbandsforum har haft en ändamålsenlig kombination av formella och informella inslag i sin arbetsprocess. Arbetsmetoderna har varit flexibla och har därmed underlättat ett öppet samarbetsklimat och framtagandet av konstruktiva förslag. Bredbandsforums status som särskilt projekt inom Regeringskansliet har bidragit till att forumet uppfattas som en neutral mötesplats för konstruktiv samverkan mellan berörda parter. Arbetet har också underlättats genom att ledamöterna i styrgruppen har ledande befattningar i sina respektive organisationer. Vi bedömer att statsrådets roll som ordförande i styrgruppen har varit central för att säkerställa ett sådant deltagande. Arbetsgrupperna har genomfört sina uppdrag på ett tydligt och välstrukturerat sätt. Vidare har kansliet varit en effektiv stödfunktion med en viktig roll att stödja Bredbandsforums arbete. Otydligt genomförandeansvar och trubbig modell för uppföljning Bredbandsforum saknar befogenhet att besluta om både hur och av vem de förslag som forumet lägger fram ska genomföras. Förutsättningarna för att de berörda aktörerna på eget initiativ ska ta på sig detta ansvar ökar om ansvaret är tydligt utpekat. Statskontoret konstaterar dock att det ibland är otydligt vem eller vilka som förväntas ta genomförandeansvaret. Vissa förslag är inte heller tillräckligt konkreta vad gäller vilka åtgärder som behöver vidtas. Bredbandsforums arbete med att följa upp forumets förslag är viktigt för att främja den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Den uppföljningsmodell som används är dock för trubbig för detta syfte. Uppföljningen har också blivit en allt större uppgift för Bredbandsforums kansli. 8

9 Stärkt samverkan och vissa konkreta resultat Bredbandsforums verksamhet är en tidig länk i en lång och komplex kedja av insatser som konkret påverkar bredbandsutbyggnaden. Vi bedömer dock att Bredbandsforum sammantaget har bidragit till att förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i hela landet. Ett av forumets viktigaste resultat är att det har åstadkommit en stärkt samverkan och ökad samsyn mellan viktiga intressenter på området. Detta har bidragit till att tydliggöra gemensamma problembilder och centrala utmaningar samt till att minska konfliktbenägenheten mellan aktörerna. Bredbandsforums arbete har till viss del lämnat konkreta avtryck. Bland annat har forumets arbete underlättat bredbandsfinansieringen och gjort kommunernas roll i bredbandsutbyggnaden tydlig. Forumets arbete har till viss del även använts av kommuner och byanätsföreningar. Framtida arbetsinriktning och organisation Statskontoret anser att Bredbandsforums framtida organisationsform bör utgå från den arbetsinriktning som forumet fortsättningsvis ska ha. De flesta av Bredbandsforums befintliga uppgifter bör enligt vår mening fortsätta. Det är även lämpligt att Bredbandsforum får en ny uppgift att stödja aktörer på den regionala nivån i bredbandsfrågor. Överväg arbetsgruppernas framtida arbetsinriktning Det är särskilt viktigt att överväga vilka frågor som framtida arbetsgrupper i Bredbandsforum bör inrikta sig närmare på. Statskontoret ser två möjliga övergripande inriktningar. Den ena är en fortsatt inriktning på utbyggnad av bredband i hela landet. Den andra är ett utvidgat fokus på hur frågor om användning av bredbandstjänster påverkar utbyggnaden av bredband. Statskontoret anser att Bredbandsforum, eller den regeringen anser lämplig, tillsammans med berörda parter bör genomföra en ny, bred analys av viktiga framtida utmaningar med att bygga ut eller använda bredband. Nuvarande organisationsform är den mest fördelaktiga Statskontoret bedömer att Bredbandsforums nuvarande organisationsform som ett särskilt projekt inom Regeringskansliet är mer fördelaktig 9

10 än att organisera forumet som en statlig offentlig utredning eller som en rådgivande funktion inom PTS. Den nuvarande organisationsformen har bland annat bidragit till att forumet uppfattas som en oberoende mötesplats. Formen ger även en flexibilitet som främjar samverkan och underlättar arbetet med att ta fram förslag. Vidare erbjuder formen en närhet till den politiska ledningen vilket är viktigt för att kunna driva prioriterade förslag. Viktiga frågor i den fortsatta beredningen Statskontoret anser att det är viktigt att Bredbandsforum arbetar på ett oberoende sätt. I det fall Bredbandsforum skulle få en utvidgad arbetsinriktning mot bredbandsanvändning kan det finnas anledning att överväga om kansliet bör ha en annan placering än vid PTS. Ett utvidgat ansvarsområde för Bredbandsforum kan också leda till en alltför heterogen verksamhetsinriktning. Det kan i så fall finnas skäl att överväga om ansvaret för Bredbandsforums olika uppgifter bör delas upp på olika organisationer. Slutligen anser Statskontoret att regeringen, via Näringsdepartementet, bör ha en tydligare roll när det gäller att bedöma vilka av Bredbandsforums hittills lagda förslag som är prioriterade. I de fall det är lämpligt bör regeringen även ta initiativ till att tydliggöra vem som kan ansvara för att realisera respektive förslag. 10

11 1 Utvärdering av Bredbandsforum 1.1 Bakgrunden till uppdraget I november 2009 fattade regeringen beslut om en bredbandsstrategi för Sverige. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I syfte att bidra till strategins genomförande föreslog regeringen insatser inom flera områden. En av de prioriterade frågorna var bildandet av Bredbandsforum. För att främja utbyggnaden av bredband i hela landet inrättades Bredbandsforum inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 25 mars För att stödja forumets arbete inrättades ett administrativt kansli hos Post- och telestyrelsen (PTS). Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin överlämnade ett delbetänkande till regeringen i maj 2013 (SOU 2013:47) och ett slutbetänkande i april 2014 (SOU 2014:21). Enligt regeringen har Bredbandsforum bedömts fylla en viktig funktion för att nå målen för bredbandsutbyggnaden. Bredbandsforums mandat löper ut den 31 december En utvärdering av forumet är angelägen för regeringens överväganden med anledning av detta. 1.2 Regeringens uppdrag till Statskontoret Regeringen beslutade den 6 november 2014 att uppdra åt Statskontoret att utvärdera den verksamhet som Bredbandsforum har bedrivit under åren Utvärderingen ska göras med utgångspunkt i regeringens beslut 1 om Bredbandsforums inrättande och förlängning samt med beaktande av den avsiktsförklaring som Bredbandsforums styrgrupp har antagit. 1 Regeringens beslut om inrättande av Bredbandsforum med uppgift att främja utbyggnad av bredband i hela landet (dnr. N2010/2461/ITP (delvis)) respektive Regeringens beslut om fortsatt arbete för Bredbandsforum för att främja utbyggnaden i hela landet (dnr. N2011/6957/ITP (delvis)). 11

12 I utvärderingen ska Statskontoret särskilt: beskriva och analysera hur Bredbandsforum har utfört sitt uppdrag med utgångspunkt i fattade regeringsbeslut, beskriva och analysera resultat och effekter av Bredbandsforums arbete, beskriva och analysera hur Bredbandsforums kansli har fungerat i förhållande till Regeringskansliet, styrgruppen, arbetsgrupper och andra relevanta externa aktörer och hur det har fullgjort sina uppgifter och i övrigt bidragit till verksamheten, samt analysera hur Bredbandsforums sammansättning och vald organisationsform, inklusive arbetssätt och metodik, har fungerat i relation till den inriktning och de uppgifter som framgår av regeringens beslut om forumets inrättande och fortsatta arbete. Med organisationsform avses primärt övergripande ledning, intern organisation bestående av styrgrupp, kansli och arbetsgrupper samt forumets och kansliets organisatoriska hemvist. Baserat på resultaten från utvärderingen ska Statskontoret vid behov lämna förslag på alternativa lösningar som i högre utsträckning bedöms kunna uppfylla syftet med Bredbandsforum. Det gäller både organisationsform och arbetets inriktning. För- och nackdelar med den valda organisationsformen ska analyseras i förhållande till vanligen förekommande sätt att utföra liknande uppgifter inom Regeringskansliet. I uppdraget ingår inte att utvärdera Bredbandsstrategin för Sverige. Statskontoret ska inhämta kunskap från och föra dialog med Regeringskansliet, Post- och telestyrelsen (PTS), Bredbandsforums kansli och styrgrupp, Digitaliseringskommissionen och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars

13 1.3 Statskontorets tolkning av uppdraget Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin föreslår i sitt slutbetänkande att Bredbandsforum bör ha en utökad roll (SOU 2014:21). Utredningen redovisar dock ingen djupgående utvärdering av hur forumets verksamhet egentligen har fungerat. Vi ser därför att vår utvärdering ska ge regeringen ett kompletterande underlag till överväganden om forumets framtida roll Övergripande avgränsningar Det ingår inte i Statskontorets uppdrag att utvärdera Bredbandsstrategin för Sverige. Vi tar därför inte ställning till lämpligheten i eller genomförandet av de insatser som anges i bredbandsstrategin Bedömning utifrån regeringens intentioner En genomgående ansats i utvärderingen har varit att vi så långt som möjligt har försökt tydliggöra regeringens intentioner med att bilda Bredbandsforum och ställa detta mot hur verksamheten har fungerat i praktiken. Uppdragsfrågan om hur forumet har utfört sitt uppdrag innebär därför att Statskontoret har analyserat Bredbandsforums verksamhetsinriktning och om forumet har inriktat sig på relevanta frågor och områden. Uppdragsfrågorna om Bredbandsforums arbetsmetoder, organisationsform samt kansli innebär att Statskontoret i första hand har analyserat ändamålsenligheten i forumets interna arbetsprocesser och organisering Fokus på prestationer och direkta resultat Det finns olika begränsningar för möjligheterna att analysera och beskriva resultaten och effekterna av Bredbandsforums arbete. För det första medför Statskontorets uppdragstid att det inte finns tillräckligt utrymme för någon långtgående effektstudie. För det andra är orsakssambanden (effektkedjan) mellan Bredbandsforums arbete och den faktiska bredbandsutbyggnaden långa och komplexa. Forumets arbete är bara en faktor bland flera andra som kan påverka bredbandsutbyggnaden. Omvänt sett är det därför svårt att med säkerhet härleda konkreta utbyggnadseffekter till Bredbandsforums verksamhet. Detta innebär att vi till stor del har inriktat utvärderingen på Bredbandsforums prestationer och direkta resultat. I fråga om indirekta resultat har vi lagt tyngdpunkten på 13

14 i vilken utsträckning vissa intressenter känner till och använder forumets olika prestationer Förslagen baseras på utvärderingens resultat Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 uttalat att den vill fortsätta arbetet med Bredbandsforum för att hantera de utmaningar som finns på området tillsammans med de berörda aktörerna. En avveckling av forumets verksamhet utgör därför inte ett alternativ i vår bedömning. Statskontorets bedömningar och förslag om Bredbandsforums framtida arbetsinriktning och organisation baseras i övrigt på resultatet av utvärderingen. 1.4 Genomförande av uppdraget Underlag till utvärderingen Till grund för utvärderingen ligger bland annat en genomgång och analys av en rad olika slags skriftliga källor. Dessa källor består av styrdokument, kartläggningar, utvärderingar med mera från i första hand regeringen, PTS, Bredbandsforum, statliga offentliga utredningar och privata konsultföretag (se referenslistan i slutet av rapporten). Vi har även inhämtat underlag till utvärderingen genom att intervjua personer som har deltagit i Bredbandsforums arbete. Det gäller styrgruppens ledamöter, ett tiotal arbetsgruppsdeltagare, kansliets personal och berörda tjänstemän på Näringsdepartementet. Vi har även tagit del av vissa andra aktörers erfarenheter av och synpunkter på Bredbandsforum, bland annat Digitaliseringskommissionens kansli (se intervjulistan i bilaga 2). Utvärderingen grundar sig därutöver på resultaten i en enkätundersökning till 389 byanätsföreningar 2 för att undersöka genomslaget för Bredbandsforums byanätsinriktade prestationer. För att få en indikation på i vilken grad forumets arbete har nått kommunerna, har vi ställt frågor via e-post till ett urval av 13 kommuner. Upplägget på och resultatet av de båda undersökningarna redovisar vi närmare i bilaga 4. 2 Byanät är lokala initiativ där frivilliga krafter i form av boende och fastighetsägare (byalag) driver ett arbete för att ansluta fastigheter till en operatörs bredbandsnät. 14

15 1.4.2 Projektgrupp och kvalitetssäkring Utvärderingen har genomförts av en projektgrupp bestående av Gabriella Jansson (projektledare) och Clas Heinegård. Genomförandet av utvärderingen och de preliminära slutsatserna har diskuterats med en intern referensgrupp på Statskontoret Projektgruppen har diskuterat sina huvudsakliga preliminära iakttagelser med Bredbandsforums styrgrupp och kansli samt med berörda tjänstemän på Näringsdepartementet. Bredbandsforums kansli och Näringsdepartementet har haft tillfälle att faktagranska och lämna synpunkter på ett utkast till denna rapport. 1.5 Rapportens disposition I kapitel 2 ger vi en allmän bakgrund till vilken roll bredbandsinfrastruktur spelar i samhällsutvecklingen och de huvudsakliga delarna i regeringens politik för bredbandsutbyggnad. Vi redogör även för hur långt bredbandsutbyggnaden har kommit. I nästföljande tre kapitel behandlar vi de uppdragsfrågor som rör Bredbandsforums uppdrag och verksamhetsinriktning (kapitel 3), arbetsmetoder och organisation (kapitel 4) samt resultat och effekter (kapitel 5). I respektive kapitel redovisar vi våra huvudsakliga iakttagelser och gör en avslutande analys. Kapitel 6 innehåller vår bedömning av Bredbandsforums framtida arbetsinriktning och organisationsform. För att lägga en grund till bedömningen inleder vi kapitlet med att redovisa våra sammanfattande slutsatser om Bredbandsforums verksamhet. 15

16 16

17 2 Utbyggnad av bredband en bakgrund I detta kapitel beskriver vi översiktligt vilken roll bredband har i samhället och regeringens politik för bredbandsutbyggnaden. Vi ger även en lägesbild över bredbandsutvecklingen. 2.1 Bredband är en viktig samhällsfråga Bredband används ofta som ett samlingsnamn för internetuppkoppling med hög hastighet för att nå digitalt innehåll. Bredband kan delas upp i fast respektive mobilt bredband. Fast bredband är tillgängligt via optisk fiber, kabel-tv respektive det fasta telefonnätet. Mobilt bredband tillhandahålls via spektrum, trådlöst nätverk (wifi) och satellitlösningar. Bredband med hög överföringshastighet spelar en viktig roll i det digitaliserade samhället. Bredbandsanvändning kan exempelvis bidra till att öka produktiviteten i tillverkningsprocesser. Bredband kan även öka innovationsförmåga genom att företag och enskilda individer upptäcker nya sätt att lösa utmaningar. Inom den offentliga sektorn är bredband med hög överföringshastighet ofta en förutsättning för att kunna tillhandahålla vissa välfärdstjänster. Den ökande efterfrågan på avancerade internettjänster ställer krav på utbyggnad av bredband med snabb överföringshastighet. De olika uppkopplingssätten (accessteknikerna) kompletterar varandra men skiljer sig åt i vilken takt de byggs ut. Den största utbyggnaden görs i dagsläget av optisk fiber och mobilt bredband (4G). En kommersiellt lönsam och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad fungerar ofta bättre i tätbebyggda områden med korta avstånd till de potentiella kunderna. Intresset för att investera i bredband är vanligtvis lägre i glesbygder där avståndet är längre mellan hushållen och företagen. Detta aktualiserar frågan om hur 17

18 den så kallade digitala klyftan bör hanteras, det vill säga ökande skillnader mellan de som har tillgång till snabbt bredband och de som inte har det. 2.2 Regeringens politik för bredbandsutbyggnad I budgetpropositionen för 2010 pekade regeringen på att allt fler tjänster i samhället kräver en internetuppkoppling med allt högre kapacitet. 3 Enligt regeringen ska bredbandsinfrastruktur tillhandahållas av marknadens aktörer. Statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i hela landet. Fokus ligger på att stimulera de drivkrafter som finns på marknaden och skapa goda förutsättningar för samtliga aktörer att samverka och investera i it-infrastruktur. Regeringen ser även skäl att stödja det engagemang och den drivkraft som finns i landet hos privatpersoner, företag, lokala organisationer, kommuner, län och regioner att få tillgång till bredband för att fullt ut kunna delta i informationssamhället. Regeringen har presenterat den politiska inriktningen närmare i en särskild bredbandsstrategi Bredbandsstrategin I november 2009 beslutade regeringen om Bredbandsstrategi för Sverige. 4 Strategin ställer upp målet att Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 5 Av bredbandsstrategin framgår även att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med denna hastighet. Enligt strategin ska elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahållas av marknaden. Statens huvudsakliga roll är att skapa förutsättningar för marknaden, formulera politiska mål och undanröja hinder för utvecklingen. 3 Prop. 2009/10:1, Budgetproposition för 2010, Utgiftsområde Näringsdepartementet (2009) Bredbandsstrategi för Sverige (dnr. N2009/8317/ITP). 5 Även riksdagen har antagit detta mål för bredbandsutbyggnad, se prop. 2009/10:193, Tillgängliga elektroniska kommunikationer, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:

19 Strategin omfattar fem insatsområden: fungerande konkurrens offentliga aktörer på marknaden frekvensanvändning driftsäkra kommunikationer bredband i hela landet. När det gäller det sistnämnda insatsområdet pekade regeringen på att tillgången till bredband skiljer sig åt i Sverige. I mer tätbebyggda områden är tillgången och valfriheten större medan valmöjligheterna i småorter och på landsbygden är mer begränsade. För att de hushåll och företag som finns i de mer glesbefolkade delarna av landet ska få liknande möjligheter finns det enligt regeringen behov av olika typer av riktade insatser. Redan beslutade riktade insatser består enligt regeringen av bland annat kanalisationsstöd samt stöd för utbyggnad av och ökad tillgång till bredband inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Som en prioriterad fråga inom insatsområdet ville regeringen även initiera ett forum för dialog och samverkan om tillgång och utbyggnad av bredband. Som deltagare i forumet avsåg regeringen bjuda in bland annat PTS, länsstyrelser, organ med ansvar för regionala tillväxtfrågor, kommuner, operatörer och intresseorganisationer. Regeringen menade att forumets syfte skulle vara att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till ökad samverkan om utbyggnad av infrastruktur i områden där förutsättningarna för utbyggnad av parallell infrastruktur är små. Att ta tillvara de regionala och lokala initiativ som finns på området ansågs också viktigt Inrättande av Bredbandsforum Den 25 mars 2010 beslutade regeringen att inrätta ett Bredbandsforum inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i syfte att främja utbyggnaden av bredband i hela landet. 6 Arbetet skulle avslutas senast den 31 december I december 2011 beslutade regeringen att förlänga Bredbandsforums uppdrag till den 31 december 2015 med så gott som samma uppdrag och 6 N2010/2461/ITP (delvis). 19

20 organisation som regeringen fastställde i 2010 års beslut. 7 Bredbandsforums uppdrag och organisation beskrivs närmare i kapitel 3 respektive Bredbandsutbyggnad är en del av it-politiken och informationssamhället För att möta internationella och nationella utmaningar samt ta till vara digitaliseringens möjligheter presenterade regeringen i oktober 2011 IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige. I agendan föreslår regeringen ett nytt mål för it-politiken. 8 Regeringen aviserar även inrättandet av en digitaliseringskommission med uppdrag att arbeta strategiskt med långsiktiga it-politiska frågor. Agendan pekar vidare ut insatsbehov inom fyra strategiska områden: Lätt och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur samt it:s roll för samhällsutvecklingen. I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att det övergripande målet för politiken för informationssamhället upphävs. 9 Målet för itpolitiken och delmålet för bredband kvarstår. Regeringen föreslår dock en ny kortare formulering av delmålet för elektronisk kommunikation. 10 I riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen välkomnar trafikutskottet de förändringar som regeringen föreslår mot bakgrund av att utskottet i tidigare budgetberedningar har pekat på behovet av en tydligare målstruktur när det gäller it-politiken Post- och telestyrelsens uppgifter Post- och telestyrelsens (PTS) ansvarsområde berör delvis bredbandsfrågor. PTS är förvaltningsmyndighet med ansvar för bland annat området för elektronisk kommunikation. På detta område har myndigheten bland annat till uppgift att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av 7 N2011/6957/ITP (delvis). 8 Målets lydelse: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 9 Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 22 Kommunikationer. 10 Målets lydelse: Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna ska i första hand tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha ett ansvar på områden där allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden. 11 Bet. 2014/15:TU1, Utgiftsområde 22 Kommunikationer. 20

21 landet och följa tillgången till bredband, främja en effektiv konkurrens och övervaka pris- och tjänsteutvecklingen. Myndigheten ska även pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 12 PTS har även vissa regeringsuppdrag som gäller bredband. Myndigheten ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. PTS ska även verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. I det ingår bland annat att leda en samverkansgrupp (Länssamverkan om bredband) för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom regional- och landsbygdsfonderna. PTS ska dessutom vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom de områden som myndigheten ansvarar för Var står bredbandsutbyggnaden i dag? Tillgången till bredband har successivt ökat Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband med en teoretisk hastighet 14 om 100 Mbit/s har successivt ökat. I oktober 2013 uppgick denna andel till 57 procent. 15 Det innebär att bredbandsstrategins mål om 40 procent för 2015 redan är uppnått. För att få tillgång till höga faktiska hastigheter om 50 Mbit/s eller mer krävs fast bredband i form av fibernät eller nät för kabel-tv. I dagsläget anläggs så gott som inga nya nät för kabel-tv. I oktober 2013 hade 49 procent av befolkningen och 44 procent av alla arbetsställen tillgång till bredbandsfiber. I tätorter och småorter hade 54 procent av befolkningen och 53 procent av arbetsställena vid denna tidpunkt tillgång till bredband 12 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 13 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 14 Teoretisk hastighet avser vilken maxhastighet som kan uppnås under mycket gynnsamma förhållanden. Faktisk hastighet är den hastighet en slutanvändare i praktiken kan förvänta sig i sin internetanslutning. 15 PTS (2014a) Bredbandskartläggning 2013 (PTS-ER-2014:12). 21

22 via fiber. I områden utanför tätorter och småorter var andelarna 9 procent av befolkningen och 11 procent av arbetsställena. Det finns även andra geografiska skillnader. Exempelvis har det förhållandevis glest befolkade Västerbottens län en högre fibertäckning än det mer tätbefolkade Kalmar län. 16 Tillgången till bredband via mobila accesstekniker är i dagsläget mycket god. Jämfört med trådbundet bredband kännetecknas dock trådlöst bredband av generellt sett lägre genomsnittliga faktiska hastigheter. 17 Det kan i sammanhanget noteras att Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin pekade på att mobilt bredband kan utgöra ett viktigt komplement i bredbandsutbyggnaden. Enligt utredningen bör ett mobilitetsmål därför tillföras regeringens bredbandsstrategi Investeringar i fast och mobilt bredband De totala investeringarna i fasta och mobila bredbandsinfrastrukturer har uppskattats uppgå till cirka 35 miljarder kronor för De årliga samlade investeringarna har legat mellan 8,3 8,9 miljarder kronor per år. I de totala investeringarna på 35 miljarder kronor ingick offentligt finansierat stöd på ungefär 1,6 miljarder kronor. Det innebär att marknadsaktörerna (såväl privata som offentligt ägda) har stått för mer än 95 procent av investeringarna under denna period. Investeringar i fast bredbandsinfrastruktur har utgjort drygt hälften av de totala investeringarna. 19 PTS bedömer att det finns två möjliga investeringsnivåer för fast nätinfrastruktur fram till Den första, och mest troliga, nivån bygger till stor del på en hög betalningsvilja från slutkunder och ett kommunalt och lokalt engagemang. De totala investeringarna under perioden bedöms då kunna uppgå till 28,3 miljarder kronor. Det skulle betyda att procent av hushållen och arbetsställena har tillgång till 100 Mbit/s via fiber år Den andra investeringsnivån utgår från att kundernas betalningsvilja, utbyggnadskostnaderna och prisbildningen 16 Ibid. 17 Ibid. 18 SOU 2014: PTS (2014a). 20 PTS (2014c) Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2013 (PTS-ER-2014:21). 22

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur Dir. 2014: 118 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över möjligheterna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Presentationer vid mötet Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012 Stöd och strategi Slutrapport från arbetsgruppen för möjligheter till stöd och strategi

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen UTKASTVERSION II. ARBETSMATERIAL. PATRIK SANDGREN 2011 09-29 Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Regeringens bredbandsstrategi har en tydlig målsättning

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan.

2010-11-04. Strategin bryts därefter ned i ett antal insatsområden enligt avsnitt 2-6 nedan. Till Näringsdepartementet IT-politik 103 33 Stockholm Remissyttrande Indikatorer bredbandsstrategin (N2010/4865/ITP). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad remiss.

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-02-18 Dnr: 15-928 1(16) Konsumentmarknadsavdelningen Karin Fransén 08-678 44 57 81 karin.fransen@pts.se Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin YTTRANDE 1 (1) Datum 2010-11-26 Diarienummer 341-7620-10 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Länsstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet!

Åsa Odell har ordet. Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! I DETTA NYHETSBREV: Välkommen till det tredje nyhetsbrevet! Åsa Odell har ordet Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp Från styrgruppsmötet En miljard till bredband Kanalisation för bättre bredband IT

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum

Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Välkommen *ll informa*onsträff för Skånskt Bredbandsforum Program: 13.00 Välkommen Carina Zachau (M) ordförande, beredningen för kollek*vtrafik och infrastrukturfrågor 13.10 Annika Eklund, avdelningschef

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Yttrande: SOU 2014:21 - Bredband för Sverige in i framtiden, ref N2014/1927/ITP

Yttrande: SOU 2014:21 - Bredband för Sverige in i framtiden, ref N2014/1927/ITP Till Näringsdepartementet 2014-09-01 n.registrator@regeringskansliet.se maria.solberg@regeringskansliet.se Yttrande: SOU 2014:21 - Bredband för Sverige in i framtiden, ref N2014/1927/ITP SmåKoms synpunkter

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

SmåKoms synpunkter i sammanfattning

SmåKoms synpunkter i sammanfattning 2013-10-31 naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Yttrande: Effektivare bredbandsstöd, SOU 2013:47 SmåKoms synpunkter i sammanfattning SmåKom efterfrågar en proaktiv politik från statsmakterna,

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet för år 2012

Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet för år 2012 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-04-30 Dnr: 12-9571 (13-1726) 1(10) Tina Stukan Teresia Widigs Ahlin Anna Rappe Slutlig sammanställning av länens rapportering avseende utveckling inom it-infrastrukturområdet

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Minnesanteckningar från det första mötet i arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan, den 15 augusti 2014.

Minnesanteckningar från det första mötet i arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan, den 15 augusti 2014. Datum: 2014-08-15 Stina Levin, Bredbandsforums kansli Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det första mötet i arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan, den 15 augusti 2014. tagare Organisation Deltagare

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP)

Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Näringsdepartementet Enheten för IT-politik Att: Susanna Mattsson Ärende N2015/2228/ITP Insänt via e-post till: n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf

It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It i människans tjänst http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/72/56/5a2560ce.pdf It:s roll för samhällsutvecklingen För att koppla samman projektet Tillgänglighet till Hållbar IT i ett högre sammanhang

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Mötesmaterial för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för bredband

Mötesmaterial för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för bredband Agenda Vår referens Sida 2010-08-09 Arbetsgruppsmöte 1(11) Bredbandsforums kansli Patrik Sandgren 08-678 57 13 bredbandsforum@pts.se Mötesmaterial för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för bredband

Läs mer

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Datum: 2012-05-21 MISSIV TILL SLUTRAPPORT SAMBANDSGRUPPEN Möjligheter till stöd och strategi - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Kärnan i utmaningen med bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Läs mer

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/478.159 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av Huddinge kommuns bredbandsstrategi

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP)

Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-19 Dnr: 13-6142 1(9) Christian Höglund 08-678 55 00 christian.hoglund@pts.se Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP) 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård.

Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård. Välkomna till Tynderö Byfibers medlemsmöte/informationsmöte. Söndagen den 31 maj kl. 10.30, Tynderö bygdegård. Program: 1. Information om fiberprojektet, vad har hänt sedan vi träffades senast (17 mars).

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Remissvar gällande slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Handläggare: 2014-09-29 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: N2014/1927/ITP 08-214931 Svenska Stadsnätsföreningen, nr 70 Camilla.jonsson@ssnf.org 103 33 STOCKHOLM Remiss Dnr: N2014/1927/ITP n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer