2015:4. Samverkan för bredband i hela landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015:4. Samverkan för bredband i hela landet"

Transkript

1 2015:4 Samverkan för bredband i hela landet

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /178-5 ERT DATUM ER BETECKNING N2014/4522/ITP Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Uppdrag att utvärdera Bredbandsforum Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet under åren I utvärderingen ska Statskontoret analysera hur Bredbandsforum har utfört sitt uppdrag, hur Bredbandsforums sammansättning och vald organisationsform har fungerat samt hur forumets kansli har fungerat. Statskontoret ska även analysera resultat och effekter av Bredbandsforums arbete. Vid behov ska Statskontoret lämna förslag på alternativa lösningar till arbetsinriktning och organisationsform som i högre utsträckning bedöms kunna uppfylla syftet med Bredbandsforum. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Samverkan för bredband i hela landet (2015:4). Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Tf. utredningschef Annika Gustafsson och utredare Gabriella Jansson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Ingvar Mattson Gabriella Jansson POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL:

4

5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Utvärdering av Bredbandsforum Bakgrunden till uppdraget Regeringens uppdrag till Statskontoret Statskontorets tolkning av uppdraget Genomförande av uppdraget Rapportens disposition 15 2 Utbyggnad av bredband en bakgrund Bredband är en viktig samhällsfråga Regeringens politik för bredbandsutbyggnad Var står bredbandsutbyggnaden i dag? 21 3 Uppdrag och verksamhetsinriktning Bredbandsforums uppdrag och organisation Bredbandsforums ansvarsområde Bredbandsforums verksamhetsinriktning Statskontorets analys 36 4 Organisation och arbetsmetod En övergripande ram för Bredbandsforums organisering Arbetsprocess och metoder Styrgruppens roll Arbetsgruppernas roll Kansliets roll Statskontorets analys 51 5 Resultat och effekter Bredbandsforum är en tidig länk i en lång effektkedja Bredbandsforum har stärkt dialogen och ökat samsynen Vissa förslag är svåra att genomföra Konkret genomslag på flera sätt Statskontorets analys 63 5

6 6 Framtida arbetsinriktning och organisationsform Samlade slutsatser om Bredbandsforum Bredbandsforums framtida arbetsinriktning För- och nackdelar med olika organisationsformer Viktiga frågor i den fortsatta beredningen 75 Referenser 77 Bilagor 1 Regeringsuppdraget 81 2 Intervjulista 85 3 Arbetsgruppernas förslag 87 4 Metodbilaga enkätundersökning och frågor till byanät respektive kommuner 91 6

7 Sammanfattning Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat den verksamhet som Bredbandsforum har bedrivit under Vi har analyserat Bredbandsforums verksamhetsinriktning, arbetsmetoder och organisation samt resultatet av arbetet. Vi bedömer även inriktningen för Bredbandsforums arbete framöver och vilken organisationsform som lämpar sig bäst för denna. Bredbandsforums uppdrag och organisation Bredbandsforum ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som kan bidra till en utbyggnad av bredband i hela landet. I arbetet ingår att utbyta åsikter om och att uppmärksamma möjligheter och hinder för en sådan utbyggnad. Bredbandsforum är en del av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och organiseras i en styrgrupp som tillsätter arbetsgrupper för särskilda sakfrågor. Bredbandsforum har även ett kansli som är placerat vid Postoch telestyrelsen (PTS) som en självständig grupp. I huvudsak en relevant verksamhetsinriktning Statskontoret bedömer att Bredbandsforum i huvudsak har inriktat sin verksamhet på frågor som är väsentliga för bredbandsutbyggnaden i hela landet. Forumet analyserade i ett tidigt skede centrala hinder och lösningar för utbyggnaden. De senaste arbetsgrupperna har enligt vissa deltagare i forumet dock inte haft en lika tydlig koppling till bredbandsutbyggnad i hela landet. Bredbandsforum har bedrivit en produktiv verksamhet och har tagit fram ett femtiotal förslag som rör bredbandsutvecklingen samt vissa konkreta vägledningar. Bredbandsforum har även genomfört ambitiösa insatser för att öka kunskapen om bredband och forumets verksamhet 7

8 hos kommuner och byanätsföreningar med flera. De olika uppgifterna har kompletterat varandra på ett konstruktivt sätt. Dialog och samverkan har till exempel varit ett nödvändigt inslag för att deltagarna i arbetsgrupperna ska kunna enas om gemensamma förslag. Flexibla arbetsmetoder och tydlig organisation Statskontoret anser att Bredbandsforum har haft en ändamålsenlig kombination av formella och informella inslag i sin arbetsprocess. Arbetsmetoderna har varit flexibla och har därmed underlättat ett öppet samarbetsklimat och framtagandet av konstruktiva förslag. Bredbandsforums status som särskilt projekt inom Regeringskansliet har bidragit till att forumet uppfattas som en neutral mötesplats för konstruktiv samverkan mellan berörda parter. Arbetet har också underlättats genom att ledamöterna i styrgruppen har ledande befattningar i sina respektive organisationer. Vi bedömer att statsrådets roll som ordförande i styrgruppen har varit central för att säkerställa ett sådant deltagande. Arbetsgrupperna har genomfört sina uppdrag på ett tydligt och välstrukturerat sätt. Vidare har kansliet varit en effektiv stödfunktion med en viktig roll att stödja Bredbandsforums arbete. Otydligt genomförandeansvar och trubbig modell för uppföljning Bredbandsforum saknar befogenhet att besluta om både hur och av vem de förslag som forumet lägger fram ska genomföras. Förutsättningarna för att de berörda aktörerna på eget initiativ ska ta på sig detta ansvar ökar om ansvaret är tydligt utpekat. Statskontoret konstaterar dock att det ibland är otydligt vem eller vilka som förväntas ta genomförandeansvaret. Vissa förslag är inte heller tillräckligt konkreta vad gäller vilka åtgärder som behöver vidtas. Bredbandsforums arbete med att följa upp forumets förslag är viktigt för att främja den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Den uppföljningsmodell som används är dock för trubbig för detta syfte. Uppföljningen har också blivit en allt större uppgift för Bredbandsforums kansli. 8

9 Stärkt samverkan och vissa konkreta resultat Bredbandsforums verksamhet är en tidig länk i en lång och komplex kedja av insatser som konkret påverkar bredbandsutbyggnaden. Vi bedömer dock att Bredbandsforum sammantaget har bidragit till att förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i hela landet. Ett av forumets viktigaste resultat är att det har åstadkommit en stärkt samverkan och ökad samsyn mellan viktiga intressenter på området. Detta har bidragit till att tydliggöra gemensamma problembilder och centrala utmaningar samt till att minska konfliktbenägenheten mellan aktörerna. Bredbandsforums arbete har till viss del lämnat konkreta avtryck. Bland annat har forumets arbete underlättat bredbandsfinansieringen och gjort kommunernas roll i bredbandsutbyggnaden tydlig. Forumets arbete har till viss del även använts av kommuner och byanätsföreningar. Framtida arbetsinriktning och organisation Statskontoret anser att Bredbandsforums framtida organisationsform bör utgå från den arbetsinriktning som forumet fortsättningsvis ska ha. De flesta av Bredbandsforums befintliga uppgifter bör enligt vår mening fortsätta. Det är även lämpligt att Bredbandsforum får en ny uppgift att stödja aktörer på den regionala nivån i bredbandsfrågor. Överväg arbetsgruppernas framtida arbetsinriktning Det är särskilt viktigt att överväga vilka frågor som framtida arbetsgrupper i Bredbandsforum bör inrikta sig närmare på. Statskontoret ser två möjliga övergripande inriktningar. Den ena är en fortsatt inriktning på utbyggnad av bredband i hela landet. Den andra är ett utvidgat fokus på hur frågor om användning av bredbandstjänster påverkar utbyggnaden av bredband. Statskontoret anser att Bredbandsforum, eller den regeringen anser lämplig, tillsammans med berörda parter bör genomföra en ny, bred analys av viktiga framtida utmaningar med att bygga ut eller använda bredband. Nuvarande organisationsform är den mest fördelaktiga Statskontoret bedömer att Bredbandsforums nuvarande organisationsform som ett särskilt projekt inom Regeringskansliet är mer fördelaktig 9

10 än att organisera forumet som en statlig offentlig utredning eller som en rådgivande funktion inom PTS. Den nuvarande organisationsformen har bland annat bidragit till att forumet uppfattas som en oberoende mötesplats. Formen ger även en flexibilitet som främjar samverkan och underlättar arbetet med att ta fram förslag. Vidare erbjuder formen en närhet till den politiska ledningen vilket är viktigt för att kunna driva prioriterade förslag. Viktiga frågor i den fortsatta beredningen Statskontoret anser att det är viktigt att Bredbandsforum arbetar på ett oberoende sätt. I det fall Bredbandsforum skulle få en utvidgad arbetsinriktning mot bredbandsanvändning kan det finnas anledning att överväga om kansliet bör ha en annan placering än vid PTS. Ett utvidgat ansvarsområde för Bredbandsforum kan också leda till en alltför heterogen verksamhetsinriktning. Det kan i så fall finnas skäl att överväga om ansvaret för Bredbandsforums olika uppgifter bör delas upp på olika organisationer. Slutligen anser Statskontoret att regeringen, via Näringsdepartementet, bör ha en tydligare roll när det gäller att bedöma vilka av Bredbandsforums hittills lagda förslag som är prioriterade. I de fall det är lämpligt bör regeringen även ta initiativ till att tydliggöra vem som kan ansvara för att realisera respektive förslag. 10

11 1 Utvärdering av Bredbandsforum 1.1 Bakgrunden till uppdraget I november 2009 fattade regeringen beslut om en bredbandsstrategi för Sverige. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. I syfte att bidra till strategins genomförande föreslog regeringen insatser inom flera områden. En av de prioriterade frågorna var bildandet av Bredbandsforum. För att främja utbyggnaden av bredband i hela landet inrättades Bredbandsforum inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 25 mars För att stödja forumets arbete inrättades ett administrativt kansli hos Post- och telestyrelsen (PTS). Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin överlämnade ett delbetänkande till regeringen i maj 2013 (SOU 2013:47) och ett slutbetänkande i april 2014 (SOU 2014:21). Enligt regeringen har Bredbandsforum bedömts fylla en viktig funktion för att nå målen för bredbandsutbyggnaden. Bredbandsforums mandat löper ut den 31 december En utvärdering av forumet är angelägen för regeringens överväganden med anledning av detta. 1.2 Regeringens uppdrag till Statskontoret Regeringen beslutade den 6 november 2014 att uppdra åt Statskontoret att utvärdera den verksamhet som Bredbandsforum har bedrivit under åren Utvärderingen ska göras med utgångspunkt i regeringens beslut 1 om Bredbandsforums inrättande och förlängning samt med beaktande av den avsiktsförklaring som Bredbandsforums styrgrupp har antagit. 1 Regeringens beslut om inrättande av Bredbandsforum med uppgift att främja utbyggnad av bredband i hela landet (dnr. N2010/2461/ITP (delvis)) respektive Regeringens beslut om fortsatt arbete för Bredbandsforum för att främja utbyggnaden i hela landet (dnr. N2011/6957/ITP (delvis)). 11

12 I utvärderingen ska Statskontoret särskilt: beskriva och analysera hur Bredbandsforum har utfört sitt uppdrag med utgångspunkt i fattade regeringsbeslut, beskriva och analysera resultat och effekter av Bredbandsforums arbete, beskriva och analysera hur Bredbandsforums kansli har fungerat i förhållande till Regeringskansliet, styrgruppen, arbetsgrupper och andra relevanta externa aktörer och hur det har fullgjort sina uppgifter och i övrigt bidragit till verksamheten, samt analysera hur Bredbandsforums sammansättning och vald organisationsform, inklusive arbetssätt och metodik, har fungerat i relation till den inriktning och de uppgifter som framgår av regeringens beslut om forumets inrättande och fortsatta arbete. Med organisationsform avses primärt övergripande ledning, intern organisation bestående av styrgrupp, kansli och arbetsgrupper samt forumets och kansliets organisatoriska hemvist. Baserat på resultaten från utvärderingen ska Statskontoret vid behov lämna förslag på alternativa lösningar som i högre utsträckning bedöms kunna uppfylla syftet med Bredbandsforum. Det gäller både organisationsform och arbetets inriktning. För- och nackdelar med den valda organisationsformen ska analyseras i förhållande till vanligen förekommande sätt att utföra liknande uppgifter inom Regeringskansliet. I uppdraget ingår inte att utvärdera Bredbandsstrategin för Sverige. Statskontoret ska inhämta kunskap från och föra dialog med Regeringskansliet, Post- och telestyrelsen (PTS), Bredbandsforums kansli och styrgrupp, Digitaliseringskommissionen och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars

13 1.3 Statskontorets tolkning av uppdraget Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin föreslår i sitt slutbetänkande att Bredbandsforum bör ha en utökad roll (SOU 2014:21). Utredningen redovisar dock ingen djupgående utvärdering av hur forumets verksamhet egentligen har fungerat. Vi ser därför att vår utvärdering ska ge regeringen ett kompletterande underlag till överväganden om forumets framtida roll Övergripande avgränsningar Det ingår inte i Statskontorets uppdrag att utvärdera Bredbandsstrategin för Sverige. Vi tar därför inte ställning till lämpligheten i eller genomförandet av de insatser som anges i bredbandsstrategin Bedömning utifrån regeringens intentioner En genomgående ansats i utvärderingen har varit att vi så långt som möjligt har försökt tydliggöra regeringens intentioner med att bilda Bredbandsforum och ställa detta mot hur verksamheten har fungerat i praktiken. Uppdragsfrågan om hur forumet har utfört sitt uppdrag innebär därför att Statskontoret har analyserat Bredbandsforums verksamhetsinriktning och om forumet har inriktat sig på relevanta frågor och områden. Uppdragsfrågorna om Bredbandsforums arbetsmetoder, organisationsform samt kansli innebär att Statskontoret i första hand har analyserat ändamålsenligheten i forumets interna arbetsprocesser och organisering Fokus på prestationer och direkta resultat Det finns olika begränsningar för möjligheterna att analysera och beskriva resultaten och effekterna av Bredbandsforums arbete. För det första medför Statskontorets uppdragstid att det inte finns tillräckligt utrymme för någon långtgående effektstudie. För det andra är orsakssambanden (effektkedjan) mellan Bredbandsforums arbete och den faktiska bredbandsutbyggnaden långa och komplexa. Forumets arbete är bara en faktor bland flera andra som kan påverka bredbandsutbyggnaden. Omvänt sett är det därför svårt att med säkerhet härleda konkreta utbyggnadseffekter till Bredbandsforums verksamhet. Detta innebär att vi till stor del har inriktat utvärderingen på Bredbandsforums prestationer och direkta resultat. I fråga om indirekta resultat har vi lagt tyngdpunkten på 13

14 i vilken utsträckning vissa intressenter känner till och använder forumets olika prestationer Förslagen baseras på utvärderingens resultat Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 uttalat att den vill fortsätta arbetet med Bredbandsforum för att hantera de utmaningar som finns på området tillsammans med de berörda aktörerna. En avveckling av forumets verksamhet utgör därför inte ett alternativ i vår bedömning. Statskontorets bedömningar och förslag om Bredbandsforums framtida arbetsinriktning och organisation baseras i övrigt på resultatet av utvärderingen. 1.4 Genomförande av uppdraget Underlag till utvärderingen Till grund för utvärderingen ligger bland annat en genomgång och analys av en rad olika slags skriftliga källor. Dessa källor består av styrdokument, kartläggningar, utvärderingar med mera från i första hand regeringen, PTS, Bredbandsforum, statliga offentliga utredningar och privata konsultföretag (se referenslistan i slutet av rapporten). Vi har även inhämtat underlag till utvärderingen genom att intervjua personer som har deltagit i Bredbandsforums arbete. Det gäller styrgruppens ledamöter, ett tiotal arbetsgruppsdeltagare, kansliets personal och berörda tjänstemän på Näringsdepartementet. Vi har även tagit del av vissa andra aktörers erfarenheter av och synpunkter på Bredbandsforum, bland annat Digitaliseringskommissionens kansli (se intervjulistan i bilaga 2). Utvärderingen grundar sig därutöver på resultaten i en enkätundersökning till 389 byanätsföreningar 2 för att undersöka genomslaget för Bredbandsforums byanätsinriktade prestationer. För att få en indikation på i vilken grad forumets arbete har nått kommunerna, har vi ställt frågor via e-post till ett urval av 13 kommuner. Upplägget på och resultatet av de båda undersökningarna redovisar vi närmare i bilaga 4. 2 Byanät är lokala initiativ där frivilliga krafter i form av boende och fastighetsägare (byalag) driver ett arbete för att ansluta fastigheter till en operatörs bredbandsnät. 14

15 1.4.2 Projektgrupp och kvalitetssäkring Utvärderingen har genomförts av en projektgrupp bestående av Gabriella Jansson (projektledare) och Clas Heinegård. Genomförandet av utvärderingen och de preliminära slutsatserna har diskuterats med en intern referensgrupp på Statskontoret Projektgruppen har diskuterat sina huvudsakliga preliminära iakttagelser med Bredbandsforums styrgrupp och kansli samt med berörda tjänstemän på Näringsdepartementet. Bredbandsforums kansli och Näringsdepartementet har haft tillfälle att faktagranska och lämna synpunkter på ett utkast till denna rapport. 1.5 Rapportens disposition I kapitel 2 ger vi en allmän bakgrund till vilken roll bredbandsinfrastruktur spelar i samhällsutvecklingen och de huvudsakliga delarna i regeringens politik för bredbandsutbyggnad. Vi redogör även för hur långt bredbandsutbyggnaden har kommit. I nästföljande tre kapitel behandlar vi de uppdragsfrågor som rör Bredbandsforums uppdrag och verksamhetsinriktning (kapitel 3), arbetsmetoder och organisation (kapitel 4) samt resultat och effekter (kapitel 5). I respektive kapitel redovisar vi våra huvudsakliga iakttagelser och gör en avslutande analys. Kapitel 6 innehåller vår bedömning av Bredbandsforums framtida arbetsinriktning och organisationsform. För att lägga en grund till bedömningen inleder vi kapitlet med att redovisa våra sammanfattande slutsatser om Bredbandsforums verksamhet. 15

16 16

17 2 Utbyggnad av bredband en bakgrund I detta kapitel beskriver vi översiktligt vilken roll bredband har i samhället och regeringens politik för bredbandsutbyggnaden. Vi ger även en lägesbild över bredbandsutvecklingen. 2.1 Bredband är en viktig samhällsfråga Bredband används ofta som ett samlingsnamn för internetuppkoppling med hög hastighet för att nå digitalt innehåll. Bredband kan delas upp i fast respektive mobilt bredband. Fast bredband är tillgängligt via optisk fiber, kabel-tv respektive det fasta telefonnätet. Mobilt bredband tillhandahålls via spektrum, trådlöst nätverk (wifi) och satellitlösningar. Bredband med hög överföringshastighet spelar en viktig roll i det digitaliserade samhället. Bredbandsanvändning kan exempelvis bidra till att öka produktiviteten i tillverkningsprocesser. Bredband kan även öka innovationsförmåga genom att företag och enskilda individer upptäcker nya sätt att lösa utmaningar. Inom den offentliga sektorn är bredband med hög överföringshastighet ofta en förutsättning för att kunna tillhandahålla vissa välfärdstjänster. Den ökande efterfrågan på avancerade internettjänster ställer krav på utbyggnad av bredband med snabb överföringshastighet. De olika uppkopplingssätten (accessteknikerna) kompletterar varandra men skiljer sig åt i vilken takt de byggs ut. Den största utbyggnaden görs i dagsläget av optisk fiber och mobilt bredband (4G). En kommersiellt lönsam och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad fungerar ofta bättre i tätbebyggda områden med korta avstånd till de potentiella kunderna. Intresset för att investera i bredband är vanligtvis lägre i glesbygder där avståndet är längre mellan hushållen och företagen. Detta aktualiserar frågan om hur 17

18 den så kallade digitala klyftan bör hanteras, det vill säga ökande skillnader mellan de som har tillgång till snabbt bredband och de som inte har det. 2.2 Regeringens politik för bredbandsutbyggnad I budgetpropositionen för 2010 pekade regeringen på att allt fler tjänster i samhället kräver en internetuppkoppling med allt högre kapacitet. 3 Enligt regeringen ska bredbandsinfrastruktur tillhandahållas av marknadens aktörer. Statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges goda förutsättningar för sin verksamhet i hela landet. Fokus ligger på att stimulera de drivkrafter som finns på marknaden och skapa goda förutsättningar för samtliga aktörer att samverka och investera i it-infrastruktur. Regeringen ser även skäl att stödja det engagemang och den drivkraft som finns i landet hos privatpersoner, företag, lokala organisationer, kommuner, län och regioner att få tillgång till bredband för att fullt ut kunna delta i informationssamhället. Regeringen har presenterat den politiska inriktningen närmare i en särskild bredbandsstrategi Bredbandsstrategin I november 2009 beslutade regeringen om Bredbandsstrategi för Sverige. 4 Strategin ställer upp målet att Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 5 Av bredbandsstrategin framgår även att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med denna hastighet. Enligt strategin ska elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahållas av marknaden. Statens huvudsakliga roll är att skapa förutsättningar för marknaden, formulera politiska mål och undanröja hinder för utvecklingen. 3 Prop. 2009/10:1, Budgetproposition för 2010, Utgiftsområde Näringsdepartementet (2009) Bredbandsstrategi för Sverige (dnr. N2009/8317/ITP). 5 Även riksdagen har antagit detta mål för bredbandsutbyggnad, se prop. 2009/10:193, Tillgängliga elektroniska kommunikationer, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:

19 Strategin omfattar fem insatsområden: fungerande konkurrens offentliga aktörer på marknaden frekvensanvändning driftsäkra kommunikationer bredband i hela landet. När det gäller det sistnämnda insatsområdet pekade regeringen på att tillgången till bredband skiljer sig åt i Sverige. I mer tätbebyggda områden är tillgången och valfriheten större medan valmöjligheterna i småorter och på landsbygden är mer begränsade. För att de hushåll och företag som finns i de mer glesbefolkade delarna av landet ska få liknande möjligheter finns det enligt regeringen behov av olika typer av riktade insatser. Redan beslutade riktade insatser består enligt regeringen av bland annat kanalisationsstöd samt stöd för utbyggnad av och ökad tillgång till bredband inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Som en prioriterad fråga inom insatsområdet ville regeringen även initiera ett forum för dialog och samverkan om tillgång och utbyggnad av bredband. Som deltagare i forumet avsåg regeringen bjuda in bland annat PTS, länsstyrelser, organ med ansvar för regionala tillväxtfrågor, kommuner, operatörer och intresseorganisationer. Regeringen menade att forumets syfte skulle vara att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till ökad samverkan om utbyggnad av infrastruktur i områden där förutsättningarna för utbyggnad av parallell infrastruktur är små. Att ta tillvara de regionala och lokala initiativ som finns på området ansågs också viktigt Inrättande av Bredbandsforum Den 25 mars 2010 beslutade regeringen att inrätta ett Bredbandsforum inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i syfte att främja utbyggnaden av bredband i hela landet. 6 Arbetet skulle avslutas senast den 31 december I december 2011 beslutade regeringen att förlänga Bredbandsforums uppdrag till den 31 december 2015 med så gott som samma uppdrag och 6 N2010/2461/ITP (delvis). 19

20 organisation som regeringen fastställde i 2010 års beslut. 7 Bredbandsforums uppdrag och organisation beskrivs närmare i kapitel 3 respektive Bredbandsutbyggnad är en del av it-politiken och informationssamhället För att möta internationella och nationella utmaningar samt ta till vara digitaliseringens möjligheter presenterade regeringen i oktober 2011 IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige. I agendan föreslår regeringen ett nytt mål för it-politiken. 8 Regeringen aviserar även inrättandet av en digitaliseringskommission med uppdrag att arbeta strategiskt med långsiktiga it-politiska frågor. Agendan pekar vidare ut insatsbehov inom fyra strategiska områden: Lätt och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur samt it:s roll för samhällsutvecklingen. I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att det övergripande målet för politiken för informationssamhället upphävs. 9 Målet för itpolitiken och delmålet för bredband kvarstår. Regeringen föreslår dock en ny kortare formulering av delmålet för elektronisk kommunikation. 10 I riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen välkomnar trafikutskottet de förändringar som regeringen föreslår mot bakgrund av att utskottet i tidigare budgetberedningar har pekat på behovet av en tydligare målstruktur när det gäller it-politiken Post- och telestyrelsens uppgifter Post- och telestyrelsens (PTS) ansvarsområde berör delvis bredbandsfrågor. PTS är förvaltningsmyndighet med ansvar för bland annat området för elektronisk kommunikation. På detta område har myndigheten bland annat till uppgift att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av 7 N2011/6957/ITP (delvis). 8 Målets lydelse: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 9 Prop. 2014/15:1, Utgiftsområde 22 Kommunikationer. 10 Målets lydelse: Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. De elektroniska kommunikationerna ska i första hand tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, men staten ska ha ett ansvar på områden där allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden. 11 Bet. 2014/15:TU1, Utgiftsområde 22 Kommunikationer. 20

21 landet och följa tillgången till bredband, främja en effektiv konkurrens och övervaka pris- och tjänsteutvecklingen. Myndigheten ska även pröva frågor om tillstånd och skyldigheter, fastställa och analysera marknader samt utöva tillsyn och pröva tvister enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 12 PTS har även vissa regeringsuppdrag som gäller bredband. Myndigheten ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. PTS ska även verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. I det ingår bland annat att leda en samverkansgrupp (Länssamverkan om bredband) för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom regional- och landsbygdsfonderna. PTS ska dessutom vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom de områden som myndigheten ansvarar för Var står bredbandsutbyggnaden i dag? Tillgången till bredband har successivt ökat Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband med en teoretisk hastighet 14 om 100 Mbit/s har successivt ökat. I oktober 2013 uppgick denna andel till 57 procent. 15 Det innebär att bredbandsstrategins mål om 40 procent för 2015 redan är uppnått. För att få tillgång till höga faktiska hastigheter om 50 Mbit/s eller mer krävs fast bredband i form av fibernät eller nät för kabel-tv. I dagsläget anläggs så gott som inga nya nät för kabel-tv. I oktober 2013 hade 49 procent av befolkningen och 44 procent av alla arbetsställen tillgång till bredbandsfiber. I tätorter och småorter hade 54 procent av befolkningen och 53 procent av arbetsställena vid denna tidpunkt tillgång till bredband 12 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 13 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 14 Teoretisk hastighet avser vilken maxhastighet som kan uppnås under mycket gynnsamma förhållanden. Faktisk hastighet är den hastighet en slutanvändare i praktiken kan förvänta sig i sin internetanslutning. 15 PTS (2014a) Bredbandskartläggning 2013 (PTS-ER-2014:12). 21

22 via fiber. I områden utanför tätorter och småorter var andelarna 9 procent av befolkningen och 11 procent av arbetsställena. Det finns även andra geografiska skillnader. Exempelvis har det förhållandevis glest befolkade Västerbottens län en högre fibertäckning än det mer tätbefolkade Kalmar län. 16 Tillgången till bredband via mobila accesstekniker är i dagsläget mycket god. Jämfört med trådbundet bredband kännetecknas dock trådlöst bredband av generellt sett lägre genomsnittliga faktiska hastigheter. 17 Det kan i sammanhanget noteras att Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin pekade på att mobilt bredband kan utgöra ett viktigt komplement i bredbandsutbyggnaden. Enligt utredningen bör ett mobilitetsmål därför tillföras regeringens bredbandsstrategi Investeringar i fast och mobilt bredband De totala investeringarna i fasta och mobila bredbandsinfrastrukturer har uppskattats uppgå till cirka 35 miljarder kronor för De årliga samlade investeringarna har legat mellan 8,3 8,9 miljarder kronor per år. I de totala investeringarna på 35 miljarder kronor ingick offentligt finansierat stöd på ungefär 1,6 miljarder kronor. Det innebär att marknadsaktörerna (såväl privata som offentligt ägda) har stått för mer än 95 procent av investeringarna under denna period. Investeringar i fast bredbandsinfrastruktur har utgjort drygt hälften av de totala investeringarna. 19 PTS bedömer att det finns två möjliga investeringsnivåer för fast nätinfrastruktur fram till Den första, och mest troliga, nivån bygger till stor del på en hög betalningsvilja från slutkunder och ett kommunalt och lokalt engagemang. De totala investeringarna under perioden bedöms då kunna uppgå till 28,3 miljarder kronor. Det skulle betyda att procent av hushållen och arbetsställena har tillgång till 100 Mbit/s via fiber år Den andra investeringsnivån utgår från att kundernas betalningsvilja, utbyggnadskostnaderna och prisbildningen 16 Ibid. 17 Ibid. 18 SOU 2014: PTS (2014a). 20 PTS (2014c) Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2013 (PTS-ER-2014:21). 22

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bl.a. till uppgift att identifiera hinder för utbyggnad

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2014-09-23 Dnr: 14/6421 1(9) Ert datum Er referens 2014-05-27 N2014/1927/ITP GD-staben Eva Hallén 08-678 5786 eva.hallen@pts.se Remissvar avseende slutbetänkandet Bredband för Sverige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 7 februari 2014 Styrgruppsmöte # 12 Den 7 februari 2014 Robusthetsgruppen Lägesrapportering från arbetsgruppen Robusthet II lösningar för robustare kommunikation

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bland annat till

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2015

Regeringens Bredbandsforum. Styrgruppsmöte den 9 juni 2015 Regeringens Bredbandsforum Styrgruppsmöte den 9 juni 2015 Bredband till villa Slutrapport från Villagruppen Tre viktiga slutsatser om bredband till villa Stora regionala och kommunala skillnader Kommunernas

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden

Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden YTTRANDE 1 (5) Näringsdepartementet IT-politik Slutbetänkandet SOU2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden (dnr N2014/1927/ITP) Sammanfattning Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig i huvudsak positiv

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

Remissvar Regional indelning - tre nya län

Remissvar Regional indelning - tre nya län YTTRANDE Datum Vår referens 2016-09-22 Dnr: 16-8055 Aktbilaga 3 Sida 1(5) SA1 Stina Levin 086785658 stina.levin@pts.se Er referens Fi2016/02568/K Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige

Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige 2017-06-13 Så skapar vi ett helt uppkopplat Sverige Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation. Nystartsgruppen har identifierat och prioriterat vilka utmaningsområden som är

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli

Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli Bredbandsforum styrgruppsmöte # 5 den 29 september 2011 Presentation agendapunkter nr. 3-6 Bredbandsforums kansli 3. Slutrapportering Arbetsgrupp III - Nyttan med bredband Patrik Sandgren Bredbandsforums

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Peter Eriksson har ordet. Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi!

Peter Eriksson har ordet. Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi! I DETTA NYHETSBREV Välkommen till ett specialnummer om vår nya nationella bredbandsstrategi! Peter Eriksson har ordet Nya mål för hela Sverige Bredbandsforum och Bredbandskoordinatorerna Kommunernas roll

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Lösningar (AG IV) Dec Nytta (AG III) Sep 2011

Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum. Lösningar (AG IV) Dec Nytta (AG III) Sep 2011 Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. Status till grönt under perioden Grönt Gult Rött Åtgärder har

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1119 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur. Dir. 2014: 118. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur Dir. 2014: 118 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över möjligheterna

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen UTKASTVERSION II. ARBETSMATERIAL. PATRIK SANDGREN 2011 09-29 Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Regeringens bredbandsstrategi har en tydlig målsättning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012

Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Regeringens bredbandsforum styrgruppsmöte den 21 maj 2012 Presentationer vid mötet Styrgruppsmöte # 7 Den 21 maj 2012 Stöd och strategi Slutrapport från arbetsgruppen för möjligheter till stöd och strategi

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen

Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för digitaliseringen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4255 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Sara Meunier Anders Nordh Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Katarina Svärdh Motion 33 - Förbättra förutsättningarna för

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-02-18 Dnr: 15-928 1(16) Konsumentmarknadsavdelningen Karin Fransén 08-678 44 57 81 karin.fransen@pts.se Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband

Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Slutrapportering för Arbetsgrupp I Finansieringsmöjligheter för Bredband Patrik Sandgren Stockholm 2011 05 31 2010-11-25 ARBETSMATERIAL Leverans och resultat Leverans Traditionell slutrapport av enkelt

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa

Remissvar gällande - En strategi för en inre digital marknad i Europa Handläggare: 2015-09-18 Remissvar Camilla Jönsson Dnr: UD2015/267/FIM 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org U Dnr: UD2015/267/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm

Läs mer