U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET"

Transkript

1 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P U T M A N I N G A R Hogans Deskriptiva - URSPÅRNINGSTENDENSER, FAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: Testa Person ID: HC2750 Testdatum: Februari 05, H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d.

2 INLEDNING Rapporten Ledarskapsutveckling är framtagen för att hjälpa dig att utvecklas som ledare. Rapporten kommer att uppmärksamma dig på beteenden som potentiellt kan undergräva eller hindra dina prestationer. Den ger därtill förslag på mer effektiva sätt att leda andra. Ledarskap innefattar att bygga upp och vidmakthålla högpresterande team. Allt som negativt påverkar din förmåga att skapa team, försämrar också din ledarskapsförmåga. Allt som negativt påverkar din förmåga att skapa team, försämrar också din ledarskapsförmåga. Denna rapport bygger på Hogans Deskriptiva (HDS). Resultaten baseras på ett internationellt urval av över chefer som deltagit i ledarskapsforskning under de senaste tio åren. BAKGRUND I pressade situationer uppvisar de flesta människor vissa dysfunktionella tendenser. Vi talar om dessa som "riskfaktorer". Under normala förhållanden kan dessa karaktäristika de facto vara starka sidor. Emellertid, när du till exempel är trött, känner dig pressad, uttråkad eller på annat sätt ofokuserad, kan riskfaktorerna hämma din effektivitet och urholka kvaliteten i dina relationer till kunder, kolleger och underställda. Andra människor kan vara medvetna om dessa tendenser, men påtalar dem kanske inte. Din chef kan till och med ignorera dem. Rapporten är uppdelad i tre delar. Den första består av en grafisk presentation av din profil. Den andra delen består av en skalvis tolkning av dina poängvärden. Poängvärden mellan den :e och den 0:e percentilen benämns högriskzon, poängvärden mellan den :e och den 89:e percentilen benämns måttlig riskzon, poängvärden mellan den :e och den 69:e percentilen benämns lågriskzon, och poängvärden upp till den 39:e percentilen benäms nollriskzon. I rapportens tredje del ges rekommendationer för utveckling inom de områden där du har erhållit poängvärden inom måttlig riskzon eller högriskzon. Inga rekommendationer för utveckling ges för poängvärden i nollriskzon eller lågriskzon. I D : H C T e s t a P e r s o n

3 HUR UTVECKLAS FAKTORER? Forskning har visat att ledare, liksom andra, utvecklar personlighetsrelaterade riskfaktorer när de tidig i livet ska lära sig handskas med föräldrar, kamrater, släktingar och andra människor. Tidigt utvecklade personlighetsdrag kan leda till vanemässiga beteenden som du kan vara helt omedveten om. HUR SKA INFORMATIONEN ANVÄNDAS? Läs först noggrant igenom rapporten och identifiera de förslag till utveckling du tycker stämmer för dig. Markera de förslag du finner relevanta med ett plustecken (+), och sätt ett minustecken ( ) vid de förslag du inte tycker passar in. Be sedan om återkoppling från dina kolleger, närmaste underställda, och kanske från din familj. Diskutera dina funderingar med dem och be om deras reaktioner. En nyckelfaktor till att utveckla nya ledarskapsförmågor är att vinna stöd från dina närmaste underställda, dina kolleger och din chef. Studera till sist de förslag till utveckling som presenteras i slutet av rapporten. Dessa förslag ges för de områden inom vilka du erhållit poängvärden motsvarande måttlig eller hög riskzon (d.v.s. poängvärden på eller över den :e percentilen). I D : H C T e s t a P e r s o n

4 DEFINITIONER De elva skalor som ingår i rapporten Ledarskapsutveckling definieras nedan: Entusiastisk Ombytlig Klipsk Skeptisk Försiktig Undvikande Oberoende Avskärmad Fokuserad Passivt aggressiv Självsäker Arrogant Charmerande Manipulativ Livlig Dramatisk Uppslagsrik Excentrisk Samvetsgrann Perfektionistisk Plikttrogen Osjälvständig Handlar om tendensen att bli överdrivet entusiastisk inför människor eller projekt, för att sedan bli besviken på dem. Resultat: verkar sakna uthållighet. Handlar om tendensen att vara socialt insiktsfull, men cynisk och överkänslig för kritik. Resultat: verkar sakna tillit. Handlar om tendensen att vara överdrivet orolig för att bli kritiserad. Resultat: verkar vara motståndare till förändring och ovillig att ta risker. Handlar om tendensen att sakna intresse för, eller medvetenhet om, andras känslor. Resultat: verka vara dålig på att kommunicera. Handlar om tendensen att vara oberoende, att strunta i andra människors önskemål, och bli irriterad om de envisas. Resultat: verkar förhala, vara envis och samarbetsovillig. Handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan och det egna värdet. Resultat: förefaller oförmögen att erkänna misstag eller lära sig av erfarenheter. Handlar om tendensen att vara charmerande, risktagande och spänningssökande. Resultat: förefaller ha problem med långsiktiga åtaganden och lära sig av erfarenheter. Handlar om tendensen att vara dramatisk, engagerande och uppmärksamhetssökande. Resultat: verkar upptagen av att vilja bli sedd och kan ha svårt att hålla fokus på något en längre tid. Handlar om tendensen att tänka och handla på intressanta, ovanliga och ibland excentriska sätt. Resultat: verkar kreativ men kanske omdömeslös. Handlar om tendensen att vara samvetsgrann, perfektionistisk och svår att vara till lags. Resultat: tenderar att omyndigförklara medarbetare. Handlar om tendensen att vilja vara andra till lags och ovillig att agera självständigt. Resultat: tenderar att vara trevlig och sympatisk, men obenägen att stödja underställda. I D : H C T e s t a P e r s o n

5 PROFIL FÖR SUTVECKLING LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG I D : H C T e s t a P e r s o n

6 ENTUSIASTISK OMBYTLIG Handlar om tendensen att bli överdrivet entusiastisk inför människor eller projekt, för att sedan bli besviken på dem. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Tycks för det mesta vara på gott humör Hanterar besvikelser utan att bli upprörda Framstår för det mesta som entusiastiska Framstår vanligtvis som lugna i krissituationer Blir sällan arga på andra Ditt lugna och trygga uppträdande förstärker din förmåga att vidmakthålla relationer och leda andra. Din stabilitet är sannolikt också en tillgång i snabbt föränderliga miljöer. Din optimism och känslomässiga mognad underlättar din förmåga att styra din karriär, få andras stöd och motivera dem att producera resultat. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. BEHÄRSKNING : Ditt team uppskattar ditt jämna humör, din förutsägbarhet, ditt lugnande inflytande i olika situationer och din tendens att hålla ihop saker när det blir stressigt. RÄTTVISA GENTEMOT ANDRA : Som ledare är det inte troligt att du "slår ner" på dina medarbetare, och din personal uppskattar din opartiskhet. UTHÅLLIGHET : Dina medarbetare uppskattar din uthållighet och din förmåga att fullfölja projekt trots besvikelser, hinder och utmaningar. Det är inte troligt att du ger upp när det blir besvärligt, utan jobbar på tills dess uppgiften är slutförd. I D : H C T e s t a P e r s o n

7 KLIPSK SKEPTISK Handlar om tendensen att vara socialt insiktsfull, men cynisk och överkänslig för kritik. Resultat: verkar sakna tillit. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Är mycket insiktsfulla när det gäller människor och politik Är vakna inför tecken på svek och bristande respekt Verkar diskussionslystna och lättstötta Förväntar sig att bli orättvist behandlade Hämnas om de känner sig förorättade Du är lyhörd när det gäller andras avsikter och en klipsk iakttagare av underströmmarna i företaget. Dessa egenskaper kan vara en stor tillgång i din karriär. Du kan emellertid också ha en benägenhet att koncentrera dig på det som är negativt, överreagera på sådant du uppfattar som hot, bli diskussionslysten när du känner dig ringaktad och ta kritisk återkoppling personligt. Dessa tendenser kan störa din förmåga att skapa och bibehålla relationer och att uppskatta andras synpunkter. Din misstänksamhet och diskussionslystnad kan också göra att andra uppfattar dig som "svår" och samarbetsovillig. ATT PÅVERKA OCH ÖVERTYGA ANDRA : Du kan förefalla misstänksam mot andras avsikter. Om så är fallet, kan detta begränsa din förmåga att påverka, övertyga och inspirera andra till handling. ÖPPENHET INFÖR IDÉER : Du kan reagera på nya idéer med att peka ut varför de inte kommer att fungera. Denna tendens gör andra försvarsinriktade, och gör det svårt att vinna bifall. OBJEKTIVITET : Det kan verka som om du en gång för alla bestämt hur saker och ting ska göras och inte uppskattar synpunkter som avviker från dina egna. I D : H C T e s t a P e r s o n

8 FÖRSIKTIG UNDVIKANDE Handlar om tendensen att vara överdrivet orolig för att bli kritiserad. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Framstår som tillitsfulla och mogna Verkar inte vara rädda att begå misstag Experimenterar med nya metoder och tekniker Hanterar besvikelser väl Antar nya utmaningar Din positiva attityd, självförtroende och optimism gör att du troligtvis är beredd att anta svåra utmaningar och fatta svåra beslut. Du är också beredd att experimentera och pröva nya saker, vilket gör att du kan styra din karriär på ett proaktivt sätt. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. BESLUTSAMHET : Du förefaller säker på dina bedömningar och din förmåga att fatta beslut. Var noga med att förklara för andra vad som ligger bakom dina beslut. INRIKTNING MOT HANDLING : Det verkar inte som om begångna misstag hindrar dig från att fortsätta driva saker framåt och få dem gjorda. ATT LEDA MED SJÄLVFÖRTROENDE : Din beslutsamhet och självtillit inspirerar andra att följa dig. Se till att dina beslut är väl genomtänkta; andra följer dig på grund av att du har deras förtroende. I D : H C T e s t a P e r s o n

9 OBEROENDE AVSKÄRMAD Handlar om tendensen att sakna intresse för, eller medvetenhet om, andras känslor. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Förefaller lätta att närma sig och verkar bry sig om andra Ställer frågor i syfte att förstå andra människor Framstår som hänsynsfulla "Läser av" andra människor snabbt Hjälper till då de blir ombedda Du förefaller vara vänlig, utåtriktad, omtänksam och taktfull. Du bör kunna skapa och bibehålla relationer och motivera din personal, vilket är viktiga ledarskapsförmågor. Du tenderar att vara en lagspelare, och ditt sätt att relatera till andra gör dig trovärdig och till och med populär. Du arbetar oftast bra med olika typer av chefer och kan ge andra objektiv och användbar återkoppling. Det är inte troligt att du av misstag skulle stöta bort andra. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT MOTIVERA ANDRA : Ditt sätt att relatera till andra gör att du kan skapa relationer, något som ökar din effektivitet i organisationen. RELATIONSSKAPANDE : Du är bra på att uppfatta sociala signaler, förstår den sociala innebörden av olika responser och skapar goda kontakter med kolleger, underställda och andra. TILLGÄNGLIGHET : Du är oftast utåtriktad, tillgänglig och lätt att få kontakt med, även då utsätts för stress och har mycket att göra. I D : H C T e s t a P e r s o n

10 FOKUSERAD PASSIVT AGGRESSIV Handlar om att vara charmig, men oberoende, envis och svår att coacha. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Framstår som samarbetsvilliga och möjliga att coacha Respekterar företagets policies Förefaller tålmodiga även när de blir avbrutna Hjälper de som halkat efter Stödjer ledningsgruppen Dina poängvärden på denna skala tyder på att du är samarbetsinriktad och positiv, och att du kan stötta och hjälpa andra att utvecklas. D u arbetar bra med olika sorts chefer och är mottaglig för återkoppling. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. FRÄMJANDE AV TEAMARBETE : Du är oftast hjälpsam och förstår betydelsen av att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål och fullfölja åtaganden. SAMARBETE OCH RESULTAT I TID : Dina underställda uppskattar dina ansträngningar att fullfölja åtaganden och att leverera resultat i tid. FÖRTROENDESKAPANDE : Din önskan att fullgöra det du åtagit dig och din beredskap att öppet men respektfullt uttrycka avvikande åsikter gör dig till en trovärdig och pålitlig ledare. I D : H C T e s t a P e r s o n

11 SJÄLVSÄKER ARROGANT Handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan och det egna värdet. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som socialt självsäkra, energiska och orädda Förväntar sig att bemötas med respekt Tar initiativ och söker sig till ledarskapspositioner För offentligt fram och talar för sin agenda Kanske inte efterlyser andras bidrag vid brainstorming eller problemlösning Ditt självförtroende i sociala sammanhang underlättar dina ansträngningar att uppnå ledande positioner inom organisationen. Din handlingsorienterade attityd gör dig sannolikt populär bland cheferna, du tycker om att coacha och vägleda underställda och gläds åt deras framgångar. Du tycker också om att anta ledarrollen i team. Du är optimistisk och styr din karriär på aktivt sätt. Du har också idéer för hur organisationen kan utvecklas och kan framstå som en visionär. Samtidigt kan du ignorera negativ återkoppling och ha svårt att lära dig av dina misstag. ATT SE PERSPEKTIV : Du har stor tillit till dina övertygelser och är kanske inte så intresserad av andras åsikter. Följaktligen kan du gå miste om viktiga synpunkter och information. PERSONLIG UTVECKLING : Även om du lyssnar på olika idéer, kanske du inte är öppen för återkoppling som rör centrala frågor eller värderingar. Du kanske inte heller lyssnar på återkoppling om dina egna prestationer. STRÄVAN EFTER RESULTAT : Människor uppskattar din säkerhet och din beredskap att ta itu med svåra uppgifter. Ibland kan du emellertid framstå som krävande och mer uppgifts än relationsorienterad. I D : H C T e s t a P e r s o n

12 CHARMERANDE MANIPULATIV Handlar om tendensen att vara charmerande, risktagande och spänningssökande. Resultat: förefaller ha problem med långsiktiga åtaganden och lära sig av erfarenheter. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som klipska, charmerande och äventyrliga Testar gränser Räds inte risker Ältar inte begångna misstag Kan vara otåliga och blir lätt uttråkade Du är en engagerande och något oförutsägbar person och andra trivs i ditt sällskap. Du är inte rädd för att misslyckas och har en tendens att tänja på gränserna. Andra medarbetare kanske inte är lika oförvägna som du. Även om du själv kanske inte funderar så mycket över dina misstag finns det andra som håller reda på dem, och detta kan med tiden urholka din trovärdighet. Du kan också komma att utveckla riskabla karriär och affärsstrategier. BESLUTSKVALITET : Eftersom du är så orädd fattar du troligtvis beslut utan att rådfråga andra. TAGANDE : Du har inget emot utmaningar och valmöjligheter som är förbundna med risker och osäkerhet. ATT LÄRA AV ERFARENHETER : Du kan förbise eller avfärda misstag som innehåller viktig information för din karriär. I D : H C T e s t a P e r s o n

13 LIVLIG DRAMATISK Handlar om tendensen att vara dramatisk, engagerande och uppmärksamhetssökande. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som smarta, intressanta och uttrycksfulla Gör ett starkt första intryck Tycks inte bry sig om detaljer Verkar inbjudande och skojiga Tycker om att vara i ledande positioner Du är en pratsam och intressant person som presterar bra inför publik. Du håller en hög profil i team, men du kanske inte aktivt lyssnar på andra. Som coach kan du ha en tendens att "skjuta från höften" när du ger andra råd. Människor tycker att du är engagerande och underhållande, men du kan ibland ändra fokus på ett ögonblick och kanske inte alltid följer upp alla detaljer i projekt. I så fall kan detta lägga en extra börda på ditt team. ATT FIRA FRAMGÂNGAR : Du tycker om det erkännande du får i egenskap av ledare, men du måste också dela med dig av berömmet. Fira teamets framgångar, stora som små. ATT BYGGA UPP EN POSITIV GRUPPANDA : Gruppens moral ökar om du ger dina underställda möjligheter att visa vad de kan. PERSONLIG UTVECKLING : Du förstår sannolikt både dina egna och din personals utvecklingsbehov. Även om andra uppfattar dig som intressant och rolig, behöver du långsiktigt förbättra dina ledarskapsförmågor att kunna lyssna, dela med dig av äran och låta andra ta ansvar. I D : H C T e s t a P e r s o n

14 UPPSLAGSRIK EXCENT Handlar om tendensen att tänka och handla på intressanta, ovanliga och ibland excentriska sätt. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom NOLLZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som praktiska, stabila och förnuftiga Håller fast vid uppgifter Briljerar inte Fattar realistiska beslut Förefaller förnuftiga, balanserade och uppgiftsorienterade Din personal uppskattar dig på grund av din korrekt affärsmässiga stil och avsaknaden av överraskningar. Som coach och mentor ger du praktiska och väl underbyggda råd. Du arbetar bra tillsammans med olika slags chefer, vilka uppskattar din ihärdighet och ditt förnuftiga sätt att lösa problem. Du planerar din karriär praktiskt och medvetet. Emellertid har du kanske inte så mycket att bidra med vad gäller visioner och långsiktig planering, när detta kräver radikala avsteg från tidigare strategier. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT GE KLAR VÄGLEDNING : Du kommunicerar troligtvis på ett begripligt sätt oavsett hur pressad du är. KREATIVITET : Du kan troligtvis tillhandahålla praktiska lösningar på problem även när du är pressad. Dessutom är du bra på att värdera rimligheten i nya idéer och initiativ. ATT HÅLLA FOKUS : Du kan sannolikt fokusera på relevanta problem och frågor även när du har mycket runt dig. I D : H C T e s t a P e r s o n

15 SAMVETSGRANN PERFEKTIONISTISK Handlar om tendensen att vara samvetsgrann, perfektionistisk och svår att vara till lags. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Är artiga, samvetsgranna, och hårt arbetande Övervakar andra noga Försöker göra allt själva Har höga krav på sig själva och andra Du är en samvetsgrann person med höga krav på dig själv och andra. Som ledare ger du dina medarbetare struktur, riktning och återkoppling, vilket många uppskattar. Samtidigt kan du vara ovillig att delegera och låta andra begå sina egna misstag, något som kan hindra deras utveckling. Du kan också verka svår att vara till lags. Du är populär bland många olika chefer eftersom du arbetar hårt, är detaljinriktad, och ställer höga krav på dina medarbetare. Ditt arbete med strategisk planering är "formalistiskt" och ordnat, vilket kan göra att du missar en del möjligheter. ATT HANTERA TVETYDIGHET : När du känner dig pressad att prestera resultat, kan du behöva fokusera på att hitta en bra lösning, snarare än den allra bästa. ANPASSNINGSBARHET : När du befinner dig under tidspress kanske du inte ser alternativ sätt att lösa ett problem. ATT DELEGERA NEDÅT : Delegera problemlösning till rätt nivå, snarare än att försöka ordna allting själv. I D : H C T e s t a P e r s o n

16 PLIKTTROGEN OSJÄLVSTÄNDIG Handlar om tendensen att vilja vara andra till lags och ovillig att agera självständigt. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Verkar självtillräckliga och lojala mot sina medarbetare Är beredda att stå upp för en avvikande mening när så är lämpligt Är beredd att stödja sina underställda Handlar självständigt Du verkar beredd att uppmuntra och stå upp för din personal, vilket är viktigt för en ledare. Du är ganska självständig och beredd att hävda ståndpunkter som står i strid med andras. Du arbetar bra med chefer som ger dig en hög grad av frihet, men kan komma ihop dig med chefer som detaljstyr dig. Du kan ibland framstå som en motvillig lagspelare och har en självständig hållning gentemot organisationen när du arbetar med strategisk planering. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT KONFRONTERA KONFLIKTER : Du verkar inte vara rädd för konflikter och är beredd att ge medarbetare återkoppling. SJÄLVSTÄNDIGT AGERANDE : Du förefaller inte ha något emot att ta ställning i olika frågor, och med att ifrågasätta andras antaganden när så är lämpligt. ATT STÖTTA PERSONALEN : Du tycks beredd att konfrontera din chef för dina medarbetares räkning; lojalitet är dubbelriktad och sådant handlade uppskattas. I D : H C T e s t a P e r s o n

17 REKOMMENDATIONER FÖR UTVECKLING Följande rekommendationer för utveckling gäller inom de områden där du erhållit poängvärden inom MÅTTLIG ZON eller ZON. KLIPSK SKEPTISK När du är som bäst är du en lyhörd och insiktsfull människokännare och du har en överlägsen förståelse för de politiska strömningarna inom organisationen. Du är bra på att identifiera eventuella dolda agendor och på att analysera och lösa sociala och politiska problem. Du har en benägenhet att misstro din coach. Du bör vänta lite med att döma och ge honom eller henne en chans att försöka hjälpa dig. Samma sak gäller i förhållande till andra som bryr sig om dig du måste anstränga dig att uppskatta det de säger till dig och varför. Tänk på hur du kommunicerar med andra. När du tycker att du uttrycker din ärliga mening, kan andra uppfatta dig som grälsjuk. Var öppen för andras synpunkter. Försök att vara mindre kritisk och fördömande. Tala om för en betrodd vän att du försöker bli mer tolerant. Be honom eller henne att påpeka när du är överdrivet kritisk, försvarsinriktad eller känslig och lyssna på hans eller hennes återkoppling. SJÄLVSÄKER ARROGANT Försök tona ner dina förväntningar om att få "special treatment" och ge andra beröm. Detta gör det lättare att bygga upp och vidmakthålla det team du behöver för att uppnå dina mål. Eftersom du kan ha problem med att ta emot negativ återkoppling, ska du lyssna på återkoppling från dina vänner och din familj. De känner dig tillräckligt väl för att kunna ge användbara råd. Dessutom konkurrerar de inte med dig, vilket gör att återkopplingen oftast är välmenande. Du har ett starkt inflytande och är en energisk person och du kan skrämma andra utan att mena det. Var medveten om denna tendens och försök dämpa den. Tävla inte med dina medarbetare eller kolleger. Tänk på att den verkliga konkurrensen finns utanför organisationen. Du har självförtroende och energi nog för att få saker att hända. Svårigheter och motgångar gör dig bara mer beslutsam. Få saker av vikt i världen blir gjorda utan din sorts beslutsamhet och driftighet. I D : H C T e s t a P e r s o n

18 CHARMERANDE MANIPULATIV Andra människor kan tro att du har din egen agenda och inte bryr dig om hur dina beslut påverkar dem. I så fall kan de vara lika obenägna att ställa upp för dig, som de uppfattar att du är att ställa upp för dem. Du måste vara noga med att fullfölja sådant som påverkar din trovärdighet i det här avseendet. Om du tycker att omständigheterna ändrat de villkor under vilka du har gjort ett åtagande, ska du förhandla om de förändrade förutsättningarna med dem du har givit löftet i stället för att bara fortsätta med det du gör. Du tenderar att ha en högre risktolerans än de flesta människor. Var medveten om att alla inte är lika äventyrliga som du verkar vara. Du kan ha gjort andra besvikna genom att inte fullfölja saker. Du måste erkänna dina fel och försöka gottgöra dem i stället för att försöka förklara bort det inträffade. När du är som bäst är du charmig, spontan och rolig. Du anpassar dig snabbt till föränderliga situationer, handskas bra med otydlighet, och tillför positiv energi till sociala interaktioner. Människor tycker om att vara tillsammans med dig. LIVLIG DRAMATISK Du använder antagligen känsloutspel som ett sätt att göra en poäng. Det finns bättre sätt att göra det på; återkommande känsloutbrott kan irritera andra. Träna dig på att lyssna aktivt avbryt inte. När andra slutat tala så försök omformulera vad de har sagt, som ett sätt att visa att du lyssnat. Detta kommer att stärka din trovärdighet och visa att du respekterar andras åsikter. Var noga med att inte missta aktivitet för produktivitet, och slösa inte bort andras tid i onödiga möten. När du är som bäst är du en intressant och underhållande person som kan göra många saker samtidigt, och som kan sälja in dina idéer på ett sätt som entusiasmerar andra att agera utifrån dem. SAMVETSGRANN PERFEKTIONISTISK Du har höga prestationskrav, är välplanerad och välorganiserad. Du tillhandahåller struktur och ordning för din personal. Ta itu med problem genom att tänka "utanför ramarna". Försök inte lösa alla problem på samma sätt. Öva dig att delegera till dina medarbetare. Detta ger dem värdefulla erfarenheter och möjligheter att lära sig. Dina höga krav resulterar i ett arbete av hög kvalitet. Var dock noga med att inte ständigt kritisera dem som inte delar dina värderingar om absolut oantastliga resultat. I D : H C T e s t a P e r s o n

H O G A N L E D A R S K A P

H O G A N L E D A R S K A P U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P U T M A N I N G A R Hogans Deskriptiva - URSPÅRNINGSTENDENSER, FAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: Jane Doe ID: HB2763 Testdatum:

Läs mer

- URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET

- URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET LEADERSHIP FORECAST SERIES UTMANINGAR Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: John Score-Average ID: UH555944 Testdatum: 12.22.2016 2009 Hogan Assessments

Läs mer

- URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET

- URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET LEADERSHIP FORECAST SERIES UTMANINGAR Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: John Doe ID: HC560419 Testdatum: 1.05.2017 2009 Hogan Assessments Systems,

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: John Doe ID: HA154820

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: John Doe ID: HA154820 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Deskriptiva Skalor Rapport för: John Doe ID: HA154820 Testdatum: December 30, 2009 2 0 0 9 H o g a n

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Sam Poole ID: HC560419

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Sam Poole ID: HC560419 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Sam Poole ID: HC560419 Testdatum: Februari

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Deskriptiva Skalor Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15, 2012 2 0 0 9 H

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763

K A R R I Ä R H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling. Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G K A R R I Ä R Hogans Personlighetsinventorium för Karriärutveckling Rapport för: Jane Doe ID: HB290763 Testdatum: Mars 07,

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Jane Score- Average

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Jane Score- Average U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Jane Score- Average ID:

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Gruppens 12 egenskaper Ensize International AB Utskriftsdatum: 2013-11-18 Ensize International AB Martin Jansson Solleftegatan 15 162 53 Vällingby Martin.jansson@ensize.com

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Din beteendestil och drivkrafter på jobbet - En sammanfattning ID: 90139 Ensize International AB Analysdatum: 2013-01-21 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-11-18

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION

Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION Risk, säkerhet och rättslig analys för migrering till molnet ÖVERSIKT: VERBAL KOMMUNIKATION ÖVERSIKT 1. Verbal kommunikation 2. Effektiv kommunikation Definition Muntlig kommunikationinnebärkommunikationvia

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Grupprapport Demo Utskriftsdatum: 2013-03-25 ENSIZE Soleftegatan 15 16253 Vällingby Spelplan Positionen i diagrammet visar den sammanvägda effekten av alla fyra beteendefaktorerna.

Läs mer

V Ä R D E R I N G A R

V Ä R D E R I N G A R U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P V Ä R D E R I N G A R GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH DRIVKRAFTER I Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: Januari 11, 2

Läs mer

JÄMFÖRELSE- RAPPORT. För Janina Andersson som samarbetar med Maximiliam Bergström Denna rapport tillhandahålls av:

JÄMFÖRELSE- RAPPORT. För Janina Andersson som samarbetar med Maximiliam Bergström Denna rapport tillhandahålls av: JÄMFÖRELSE- RAPPORT P R O F I L T I L L H A N D L I N G. För Andersson som samarbetar med Bergström 23.08.2013 Denna rapport tillhandahålls av: Apmio AB Åldermansgatan 10 227 64 LUND SWEDEN +46(0)46-780

Läs mer

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för andra coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Personlighetsinventorium Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15, 2012 2 0

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING: Motiv, Värderingar, Preferenser Inventoriet beskriver personers grundläggande värderingar, mål och

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: UH Datum: April 11, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: UH Datum: April 11, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: UH565702 Datum: April 11, 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING Hogans personlighetsinventorium mäter den så kallade grundpersonligheten med hjälp av sju primärskalor

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC Datum: Juni 11, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIKT. Rapport för: John Doe ID: HC Datum: Juni 11, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport för: John Doe ID: HC560419 Datum: Juni 11, 2015 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INLEDNING Hogans Deskriptiva Skalor mäter 11 olika dimensioner av en individs sociala stil som kan orsaka problem

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: John Doe ID: HA154779

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: John Doe ID: HA154779 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: December 09,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Personlighetsinventorium Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari 05, 2014 2 0 0 9

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Agenda. Välkomna. Presenta3onsrunda Förväntningar på workshoppen Vad vill vi veta

Agenda. Välkomna. Presenta3onsrunda Förväntningar på workshoppen Vad vill vi veta Agenda Välkomna. Presenta3onsrunda 17.30-17.40 Förväntningar på workshoppen 17.40-17.50 Vad vill vi veta Starter (Genomfördes inte) 17.50-18.10 En övning som kan användas hemma i egna gruppen för al skapa

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Kandidatens rapport. Namn Sample Candidate. Datum 21 maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatens rapport. Namn Sample Candidate. Datum 21 maj OPQ Profil OPQ Kandidatens rapport Namn Sample Candidate Datum 21 maj 2014 www.ceb.shl.com INLEDNING Rapporten är konfidentiell och endast avsedd för den som besvarat formuläret. Syftet med rapporten är

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

DISC Comparison. Demoföretaget. Jämförelse av beteendestilsprofiler: ID: 2 och ID: 3. Demoföretaget Analysdatum: Utskriftsdatum:

DISC Comparison. Demoföretaget. Jämförelse av beteendestilsprofiler: ID: 2 och ID: 3. Demoföretaget Analysdatum: Utskriftsdatum: DISC Comparison Jämförelse av beteendestilsprofiler: och Demoföretaget Demoföretaget Analysdatum: 2010-12-01 Utskriftsdatum: 2013-04-09 Innehållsförteckning 3 Några utmärkande egenskaper 4 För dig är det

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari 05,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

PUSSEL DISC. Kommunikation. Anne-Lie Form. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Kommunikation. Anne-Lie Form. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Kommunikation En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Demo Analysdatum: 2008-10-17 Tid: 6 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

HOGANLEDARSKAP. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: John Doe ID: UH Testdatum: April 11, 2016

HOGANLEDARSKAP. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: John Doe ID: UH Testdatum: April 11, 2016 URVAL UTVECKLING LEDARSKAP HOGANLEDARSKAP P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: John Doe ID: UH5652 Testdatum: April 11, 16 09 Hogan Assessments

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen.

Det goda boksamtalet- en ömsesidig dialog Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. Våra gemensamma tankar för att boksamtalet ska bli bra, Sa 1a och Språkintroduktionen. I boksamtalet vill jag att de andra i gruppen ska- ha ett mordiskt intresse, brinnande blick, öronen på skaft och

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

EMOTIONELL INTELLIGENS VIEW360

EMOTIONELL INTELLIGENS VIEW360 EMOTIONELL INTELLIGENS VIEW360 Emotionell Intelligens View 360 rapport avseende: Sample Participant Decision Dynamics 14 Feb 2014 Rapporten för Emotionell Intelligens View 360 är utformad för att sätta

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Coaching En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Analysdatum: 2013-03-22 Tid: 0 minuter Utskriftsdatum: 2013-04-09 Solleftegatan 15

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

Finns det "besvärliga människor"?

Finns det besvärliga människor? Finns det "besvärliga människor"? I Thomas Jordan artikel tar han upp olika typer av så kallade besvärlig människor. Du vet den typen som många känner obehag inför, någon man undviker eller som bara irriterar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

- STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP

- STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP LEADERSHIP FORECAST SERIES POTENTIAL Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: John Score-Average ID: UH555944 Testdatum: 11.22.2016 2016 Hogan Assessments Systems,

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt Här följer en kort introduktion till - utveckling genom insikt Syftet med IPU Profilanalys o Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta. o Tydligare se olika personers

Läs mer

Pussel DISC. Självska)ning Beteendes2l Kommunika2onss2l. Över ytan 4 färger

Pussel DISC. Självska)ning Beteendes2l Kommunika2onss2l. Över ytan 4 färger Vilken färg är du? Pussel DISC Självska)ning Beteendes2l Kommunika2onss2l Över ytan 4 färger Personlig rapport Gruppdynamik SYFTE och MÅL DISC ü Förstå sig själv ü Förstå sin omgivning ü Utnyttja styrkor

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer