U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET"

Transkript

1 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P U T M A N I N G A R Hogans Deskriptiva - URSPÅRNINGSTENDENSER, FAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: Testa Person ID: HC2750 Testdatum: Februari 05, H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d.

2 INLEDNING Rapporten Ledarskapsutveckling är framtagen för att hjälpa dig att utvecklas som ledare. Rapporten kommer att uppmärksamma dig på beteenden som potentiellt kan undergräva eller hindra dina prestationer. Den ger därtill förslag på mer effektiva sätt att leda andra. Ledarskap innefattar att bygga upp och vidmakthålla högpresterande team. Allt som negativt påverkar din förmåga att skapa team, försämrar också din ledarskapsförmåga. Allt som negativt påverkar din förmåga att skapa team, försämrar också din ledarskapsförmåga. Denna rapport bygger på Hogans Deskriptiva (HDS). Resultaten baseras på ett internationellt urval av över chefer som deltagit i ledarskapsforskning under de senaste tio åren. BAKGRUND I pressade situationer uppvisar de flesta människor vissa dysfunktionella tendenser. Vi talar om dessa som "riskfaktorer". Under normala förhållanden kan dessa karaktäristika de facto vara starka sidor. Emellertid, när du till exempel är trött, känner dig pressad, uttråkad eller på annat sätt ofokuserad, kan riskfaktorerna hämma din effektivitet och urholka kvaliteten i dina relationer till kunder, kolleger och underställda. Andra människor kan vara medvetna om dessa tendenser, men påtalar dem kanske inte. Din chef kan till och med ignorera dem. Rapporten är uppdelad i tre delar. Den första består av en grafisk presentation av din profil. Den andra delen består av en skalvis tolkning av dina poängvärden. Poängvärden mellan den :e och den 0:e percentilen benämns högriskzon, poängvärden mellan den :e och den 89:e percentilen benämns måttlig riskzon, poängvärden mellan den :e och den 69:e percentilen benämns lågriskzon, och poängvärden upp till den 39:e percentilen benäms nollriskzon. I rapportens tredje del ges rekommendationer för utveckling inom de områden där du har erhållit poängvärden inom måttlig riskzon eller högriskzon. Inga rekommendationer för utveckling ges för poängvärden i nollriskzon eller lågriskzon. I D : H C T e s t a P e r s o n

3 HUR UTVECKLAS FAKTORER? Forskning har visat att ledare, liksom andra, utvecklar personlighetsrelaterade riskfaktorer när de tidig i livet ska lära sig handskas med föräldrar, kamrater, släktingar och andra människor. Tidigt utvecklade personlighetsdrag kan leda till vanemässiga beteenden som du kan vara helt omedveten om. HUR SKA INFORMATIONEN ANVÄNDAS? Läs först noggrant igenom rapporten och identifiera de förslag till utveckling du tycker stämmer för dig. Markera de förslag du finner relevanta med ett plustecken (+), och sätt ett minustecken ( ) vid de förslag du inte tycker passar in. Be sedan om återkoppling från dina kolleger, närmaste underställda, och kanske från din familj. Diskutera dina funderingar med dem och be om deras reaktioner. En nyckelfaktor till att utveckla nya ledarskapsförmågor är att vinna stöd från dina närmaste underställda, dina kolleger och din chef. Studera till sist de förslag till utveckling som presenteras i slutet av rapporten. Dessa förslag ges för de områden inom vilka du erhållit poängvärden motsvarande måttlig eller hög riskzon (d.v.s. poängvärden på eller över den :e percentilen). I D : H C T e s t a P e r s o n

4 DEFINITIONER De elva skalor som ingår i rapporten Ledarskapsutveckling definieras nedan: Entusiastisk Ombytlig Klipsk Skeptisk Försiktig Undvikande Oberoende Avskärmad Fokuserad Passivt aggressiv Självsäker Arrogant Charmerande Manipulativ Livlig Dramatisk Uppslagsrik Excentrisk Samvetsgrann Perfektionistisk Plikttrogen Osjälvständig Handlar om tendensen att bli överdrivet entusiastisk inför människor eller projekt, för att sedan bli besviken på dem. Resultat: verkar sakna uthållighet. Handlar om tendensen att vara socialt insiktsfull, men cynisk och överkänslig för kritik. Resultat: verkar sakna tillit. Handlar om tendensen att vara överdrivet orolig för att bli kritiserad. Resultat: verkar vara motståndare till förändring och ovillig att ta risker. Handlar om tendensen att sakna intresse för, eller medvetenhet om, andras känslor. Resultat: verka vara dålig på att kommunicera. Handlar om tendensen att vara oberoende, att strunta i andra människors önskemål, och bli irriterad om de envisas. Resultat: verkar förhala, vara envis och samarbetsovillig. Handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan och det egna värdet. Resultat: förefaller oförmögen att erkänna misstag eller lära sig av erfarenheter. Handlar om tendensen att vara charmerande, risktagande och spänningssökande. Resultat: förefaller ha problem med långsiktiga åtaganden och lära sig av erfarenheter. Handlar om tendensen att vara dramatisk, engagerande och uppmärksamhetssökande. Resultat: verkar upptagen av att vilja bli sedd och kan ha svårt att hålla fokus på något en längre tid. Handlar om tendensen att tänka och handla på intressanta, ovanliga och ibland excentriska sätt. Resultat: verkar kreativ men kanske omdömeslös. Handlar om tendensen att vara samvetsgrann, perfektionistisk och svår att vara till lags. Resultat: tenderar att omyndigförklara medarbetare. Handlar om tendensen att vilja vara andra till lags och ovillig att agera självständigt. Resultat: tenderar att vara trevlig och sympatisk, men obenägen att stödja underställda. I D : H C T e s t a P e r s o n

5 PROFIL FÖR SUTVECKLING LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG I D : H C T e s t a P e r s o n

6 ENTUSIASTISK OMBYTLIG Handlar om tendensen att bli överdrivet entusiastisk inför människor eller projekt, för att sedan bli besviken på dem. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Tycks för det mesta vara på gott humör Hanterar besvikelser utan att bli upprörda Framstår för det mesta som entusiastiska Framstår vanligtvis som lugna i krissituationer Blir sällan arga på andra Ditt lugna och trygga uppträdande förstärker din förmåga att vidmakthålla relationer och leda andra. Din stabilitet är sannolikt också en tillgång i snabbt föränderliga miljöer. Din optimism och känslomässiga mognad underlättar din förmåga att styra din karriär, få andras stöd och motivera dem att producera resultat. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. BEHÄRSKNING : Ditt team uppskattar ditt jämna humör, din förutsägbarhet, ditt lugnande inflytande i olika situationer och din tendens att hålla ihop saker när det blir stressigt. RÄTTVISA GENTEMOT ANDRA : Som ledare är det inte troligt att du "slår ner" på dina medarbetare, och din personal uppskattar din opartiskhet. UTHÅLLIGHET : Dina medarbetare uppskattar din uthållighet och din förmåga att fullfölja projekt trots besvikelser, hinder och utmaningar. Det är inte troligt att du ger upp när det blir besvärligt, utan jobbar på tills dess uppgiften är slutförd. I D : H C T e s t a P e r s o n

7 KLIPSK SKEPTISK Handlar om tendensen att vara socialt insiktsfull, men cynisk och överkänslig för kritik. Resultat: verkar sakna tillit. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Är mycket insiktsfulla när det gäller människor och politik Är vakna inför tecken på svek och bristande respekt Verkar diskussionslystna och lättstötta Förväntar sig att bli orättvist behandlade Hämnas om de känner sig förorättade Du är lyhörd när det gäller andras avsikter och en klipsk iakttagare av underströmmarna i företaget. Dessa egenskaper kan vara en stor tillgång i din karriär. Du kan emellertid också ha en benägenhet att koncentrera dig på det som är negativt, överreagera på sådant du uppfattar som hot, bli diskussionslysten när du känner dig ringaktad och ta kritisk återkoppling personligt. Dessa tendenser kan störa din förmåga att skapa och bibehålla relationer och att uppskatta andras synpunkter. Din misstänksamhet och diskussionslystnad kan också göra att andra uppfattar dig som "svår" och samarbetsovillig. ATT PÅVERKA OCH ÖVERTYGA ANDRA : Du kan förefalla misstänksam mot andras avsikter. Om så är fallet, kan detta begränsa din förmåga att påverka, övertyga och inspirera andra till handling. ÖPPENHET INFÖR IDÉER : Du kan reagera på nya idéer med att peka ut varför de inte kommer att fungera. Denna tendens gör andra försvarsinriktade, och gör det svårt att vinna bifall. OBJEKTIVITET : Det kan verka som om du en gång för alla bestämt hur saker och ting ska göras och inte uppskattar synpunkter som avviker från dina egna. I D : H C T e s t a P e r s o n

8 FÖRSIKTIG UNDVIKANDE Handlar om tendensen att vara överdrivet orolig för att bli kritiserad. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Framstår som tillitsfulla och mogna Verkar inte vara rädda att begå misstag Experimenterar med nya metoder och tekniker Hanterar besvikelser väl Antar nya utmaningar Din positiva attityd, självförtroende och optimism gör att du troligtvis är beredd att anta svåra utmaningar och fatta svåra beslut. Du är också beredd att experimentera och pröva nya saker, vilket gör att du kan styra din karriär på ett proaktivt sätt. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. BESLUTSAMHET : Du förefaller säker på dina bedömningar och din förmåga att fatta beslut. Var noga med att förklara för andra vad som ligger bakom dina beslut. INRIKTNING MOT HANDLING : Det verkar inte som om begångna misstag hindrar dig från att fortsätta driva saker framåt och få dem gjorda. ATT LEDA MED SJÄLVFÖRTROENDE : Din beslutsamhet och självtillit inspirerar andra att följa dig. Se till att dina beslut är väl genomtänkta; andra följer dig på grund av att du har deras förtroende. I D : H C T e s t a P e r s o n

9 OBEROENDE AVSKÄRMAD Handlar om tendensen att sakna intresse för, eller medvetenhet om, andras känslor. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Förefaller lätta att närma sig och verkar bry sig om andra Ställer frågor i syfte att förstå andra människor Framstår som hänsynsfulla "Läser av" andra människor snabbt Hjälper till då de blir ombedda Du förefaller vara vänlig, utåtriktad, omtänksam och taktfull. Du bör kunna skapa och bibehålla relationer och motivera din personal, vilket är viktiga ledarskapsförmågor. Du tenderar att vara en lagspelare, och ditt sätt att relatera till andra gör dig trovärdig och till och med populär. Du arbetar oftast bra med olika typer av chefer och kan ge andra objektiv och användbar återkoppling. Det är inte troligt att du av misstag skulle stöta bort andra. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT MOTIVERA ANDRA : Ditt sätt att relatera till andra gör att du kan skapa relationer, något som ökar din effektivitet i organisationen. RELATIONSSKAPANDE : Du är bra på att uppfatta sociala signaler, förstår den sociala innebörden av olika responser och skapar goda kontakter med kolleger, underställda och andra. TILLGÄNGLIGHET : Du är oftast utåtriktad, tillgänglig och lätt att få kontakt med, även då utsätts för stress och har mycket att göra. I D : H C T e s t a P e r s o n

10 FOKUSERAD PASSIVT AGGRESSIV Handlar om att vara charmig, men oberoende, envis och svår att coacha. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Framstår som samarbetsvilliga och möjliga att coacha Respekterar företagets policies Förefaller tålmodiga även när de blir avbrutna Hjälper de som halkat efter Stödjer ledningsgruppen Dina poängvärden på denna skala tyder på att du är samarbetsinriktad och positiv, och att du kan stötta och hjälpa andra att utvecklas. D u arbetar bra med olika sorts chefer och är mottaglig för återkoppling. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. FRÄMJANDE AV TEAMARBETE : Du är oftast hjälpsam och förstår betydelsen av att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål och fullfölja åtaganden. SAMARBETE OCH RESULTAT I TID : Dina underställda uppskattar dina ansträngningar att fullfölja åtaganden och att leverera resultat i tid. FÖRTROENDESKAPANDE : Din önskan att fullgöra det du åtagit dig och din beredskap att öppet men respektfullt uttrycka avvikande åsikter gör dig till en trovärdig och pålitlig ledare. I D : H C T e s t a P e r s o n

11 SJÄLVSÄKER ARROGANT Handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan och det egna värdet. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som socialt självsäkra, energiska och orädda Förväntar sig att bemötas med respekt Tar initiativ och söker sig till ledarskapspositioner För offentligt fram och talar för sin agenda Kanske inte efterlyser andras bidrag vid brainstorming eller problemlösning Ditt självförtroende i sociala sammanhang underlättar dina ansträngningar att uppnå ledande positioner inom organisationen. Din handlingsorienterade attityd gör dig sannolikt populär bland cheferna, du tycker om att coacha och vägleda underställda och gläds åt deras framgångar. Du tycker också om att anta ledarrollen i team. Du är optimistisk och styr din karriär på aktivt sätt. Du har också idéer för hur organisationen kan utvecklas och kan framstå som en visionär. Samtidigt kan du ignorera negativ återkoppling och ha svårt att lära dig av dina misstag. ATT SE PERSPEKTIV : Du har stor tillit till dina övertygelser och är kanske inte så intresserad av andras åsikter. Följaktligen kan du gå miste om viktiga synpunkter och information. PERSONLIG UTVECKLING : Även om du lyssnar på olika idéer, kanske du inte är öppen för återkoppling som rör centrala frågor eller värderingar. Du kanske inte heller lyssnar på återkoppling om dina egna prestationer. STRÄVAN EFTER RESULTAT : Människor uppskattar din säkerhet och din beredskap att ta itu med svåra uppgifter. Ibland kan du emellertid framstå som krävande och mer uppgifts än relationsorienterad. I D : H C T e s t a P e r s o n

12 CHARMERANDE MANIPULATIV Handlar om tendensen att vara charmerande, risktagande och spänningssökande. Resultat: förefaller ha problem med långsiktiga åtaganden och lära sig av erfarenheter. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som klipska, charmerande och äventyrliga Testar gränser Räds inte risker Ältar inte begångna misstag Kan vara otåliga och blir lätt uttråkade Du är en engagerande och något oförutsägbar person och andra trivs i ditt sällskap. Du är inte rädd för att misslyckas och har en tendens att tänja på gränserna. Andra medarbetare kanske inte är lika oförvägna som du. Även om du själv kanske inte funderar så mycket över dina misstag finns det andra som håller reda på dem, och detta kan med tiden urholka din trovärdighet. Du kan också komma att utveckla riskabla karriär och affärsstrategier. BESLUTSKVALITET : Eftersom du är så orädd fattar du troligtvis beslut utan att rådfråga andra. TAGANDE : Du har inget emot utmaningar och valmöjligheter som är förbundna med risker och osäkerhet. ATT LÄRA AV ERFARENHETER : Du kan förbise eller avfärda misstag som innehåller viktig information för din karriär. I D : H C T e s t a P e r s o n

13 LIVLIG DRAMATISK Handlar om tendensen att vara dramatisk, engagerande och uppmärksamhetssökande. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som smarta, intressanta och uttrycksfulla Gör ett starkt första intryck Tycks inte bry sig om detaljer Verkar inbjudande och skojiga Tycker om att vara i ledande positioner Du är en pratsam och intressant person som presterar bra inför publik. Du håller en hög profil i team, men du kanske inte aktivt lyssnar på andra. Som coach kan du ha en tendens att "skjuta från höften" när du ger andra råd. Människor tycker att du är engagerande och underhållande, men du kan ibland ändra fokus på ett ögonblick och kanske inte alltid följer upp alla detaljer i projekt. I så fall kan detta lägga en extra börda på ditt team. ATT FIRA FRAMGÂNGAR : Du tycker om det erkännande du får i egenskap av ledare, men du måste också dela med dig av berömmet. Fira teamets framgångar, stora som små. ATT BYGGA UPP EN POSITIV GRUPPANDA : Gruppens moral ökar om du ger dina underställda möjligheter att visa vad de kan. PERSONLIG UTVECKLING : Du förstår sannolikt både dina egna och din personals utvecklingsbehov. Även om andra uppfattar dig som intressant och rolig, behöver du långsiktigt förbättra dina ledarskapsförmågor att kunna lyssna, dela med dig av äran och låta andra ta ansvar. I D : H C T e s t a P e r s o n

14 UPPSLAGSRIK EXCENT Handlar om tendensen att tänka och handla på intressanta, ovanliga och ibland excentriska sätt. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom NOLLZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som praktiska, stabila och förnuftiga Håller fast vid uppgifter Briljerar inte Fattar realistiska beslut Förefaller förnuftiga, balanserade och uppgiftsorienterade Din personal uppskattar dig på grund av din korrekt affärsmässiga stil och avsaknaden av överraskningar. Som coach och mentor ger du praktiska och väl underbyggda råd. Du arbetar bra tillsammans med olika slags chefer, vilka uppskattar din ihärdighet och ditt förnuftiga sätt att lösa problem. Du planerar din karriär praktiskt och medvetet. Emellertid har du kanske inte så mycket att bidra med vad gäller visioner och långsiktig planering, när detta kräver radikala avsteg från tidigare strategier. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT GE KLAR VÄGLEDNING : Du kommunicerar troligtvis på ett begripligt sätt oavsett hur pressad du är. KREATIVITET : Du kan troligtvis tillhandahålla praktiska lösningar på problem även när du är pressad. Dessutom är du bra på att värdera rimligheten i nya idéer och initiativ. ATT HÅLLA FOKUS : Du kan sannolikt fokusera på relevanta problem och frågor även när du har mycket runt dig. I D : H C T e s t a P e r s o n

15 SAMVETSGRANN PERFEKTIONISTISK Handlar om tendensen att vara samvetsgrann, perfektionistisk och svår att vara till lags. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Är artiga, samvetsgranna, och hårt arbetande Övervakar andra noga Försöker göra allt själva Har höga krav på sig själva och andra Du är en samvetsgrann person med höga krav på dig själv och andra. Som ledare ger du dina medarbetare struktur, riktning och återkoppling, vilket många uppskattar. Samtidigt kan du vara ovillig att delegera och låta andra begå sina egna misstag, något som kan hindra deras utveckling. Du kan också verka svår att vara till lags. Du är populär bland många olika chefer eftersom du arbetar hårt, är detaljinriktad, och ställer höga krav på dina medarbetare. Ditt arbete med strategisk planering är "formalistiskt" och ordnat, vilket kan göra att du missar en del möjligheter. ATT HANTERA TVETYDIGHET : När du känner dig pressad att prestera resultat, kan du behöva fokusera på att hitta en bra lösning, snarare än den allra bästa. ANPASSNINGSBARHET : När du befinner dig under tidspress kanske du inte ser alternativ sätt att lösa ett problem. ATT DELEGERA NEDÅT : Delegera problemlösning till rätt nivå, snarare än att försöka ordna allting själv. I D : H C T e s t a P e r s o n

16 PLIKTTROGEN OSJÄLVSTÄNDIG Handlar om tendensen att vilja vara andra till lags och ovillig att agera självständigt. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Verkar självtillräckliga och lojala mot sina medarbetare Är beredda att stå upp för en avvikande mening när så är lämpligt Är beredd att stödja sina underställda Handlar självständigt Du verkar beredd att uppmuntra och stå upp för din personal, vilket är viktigt för en ledare. Du är ganska självständig och beredd att hävda ståndpunkter som står i strid med andras. Du arbetar bra med chefer som ger dig en hög grad av frihet, men kan komma ihop dig med chefer som detaljstyr dig. Du kan ibland framstå som en motvillig lagspelare och har en självständig hållning gentemot organisationen när du arbetar med strategisk planering. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT KONFRONTERA KONFLIKTER : Du verkar inte vara rädd för konflikter och är beredd att ge medarbetare återkoppling. SJÄLVSTÄNDIGT AGERANDE : Du förefaller inte ha något emot att ta ställning i olika frågor, och med att ifrågasätta andras antaganden när så är lämpligt. ATT STÖTTA PERSONALEN : Du tycks beredd att konfrontera din chef för dina medarbetares räkning; lojalitet är dubbelriktad och sådant handlade uppskattas. I D : H C T e s t a P e r s o n

17 REKOMMENDATIONER FÖR UTVECKLING Följande rekommendationer för utveckling gäller inom de områden där du erhållit poängvärden inom MÅTTLIG ZON eller ZON. KLIPSK SKEPTISK När du är som bäst är du en lyhörd och insiktsfull människokännare och du har en överlägsen förståelse för de politiska strömningarna inom organisationen. Du är bra på att identifiera eventuella dolda agendor och på att analysera och lösa sociala och politiska problem. Du har en benägenhet att misstro din coach. Du bör vänta lite med att döma och ge honom eller henne en chans att försöka hjälpa dig. Samma sak gäller i förhållande till andra som bryr sig om dig du måste anstränga dig att uppskatta det de säger till dig och varför. Tänk på hur du kommunicerar med andra. När du tycker att du uttrycker din ärliga mening, kan andra uppfatta dig som grälsjuk. Var öppen för andras synpunkter. Försök att vara mindre kritisk och fördömande. Tala om för en betrodd vän att du försöker bli mer tolerant. Be honom eller henne att påpeka när du är överdrivet kritisk, försvarsinriktad eller känslig och lyssna på hans eller hennes återkoppling. SJÄLVSÄKER ARROGANT Försök tona ner dina förväntningar om att få "special treatment" och ge andra beröm. Detta gör det lättare att bygga upp och vidmakthålla det team du behöver för att uppnå dina mål. Eftersom du kan ha problem med att ta emot negativ återkoppling, ska du lyssna på återkoppling från dina vänner och din familj. De känner dig tillräckligt väl för att kunna ge användbara råd. Dessutom konkurrerar de inte med dig, vilket gör att återkopplingen oftast är välmenande. Du har ett starkt inflytande och är en energisk person och du kan skrämma andra utan att mena det. Var medveten om denna tendens och försök dämpa den. Tävla inte med dina medarbetare eller kolleger. Tänk på att den verkliga konkurrensen finns utanför organisationen. Du har självförtroende och energi nog för att få saker att hända. Svårigheter och motgångar gör dig bara mer beslutsam. Få saker av vikt i världen blir gjorda utan din sorts beslutsamhet och driftighet. I D : H C T e s t a P e r s o n

18 CHARMERANDE MANIPULATIV Andra människor kan tro att du har din egen agenda och inte bryr dig om hur dina beslut påverkar dem. I så fall kan de vara lika obenägna att ställa upp för dig, som de uppfattar att du är att ställa upp för dem. Du måste vara noga med att fullfölja sådant som påverkar din trovärdighet i det här avseendet. Om du tycker att omständigheterna ändrat de villkor under vilka du har gjort ett åtagande, ska du förhandla om de förändrade förutsättningarna med dem du har givit löftet i stället för att bara fortsätta med det du gör. Du tenderar att ha en högre risktolerans än de flesta människor. Var medveten om att alla inte är lika äventyrliga som du verkar vara. Du kan ha gjort andra besvikna genom att inte fullfölja saker. Du måste erkänna dina fel och försöka gottgöra dem i stället för att försöka förklara bort det inträffade. När du är som bäst är du charmig, spontan och rolig. Du anpassar dig snabbt till föränderliga situationer, handskas bra med otydlighet, och tillför positiv energi till sociala interaktioner. Människor tycker om att vara tillsammans med dig. LIVLIG DRAMATISK Du använder antagligen känsloutspel som ett sätt att göra en poäng. Det finns bättre sätt att göra det på; återkommande känsloutbrott kan irritera andra. Träna dig på att lyssna aktivt avbryt inte. När andra slutat tala så försök omformulera vad de har sagt, som ett sätt att visa att du lyssnat. Detta kommer att stärka din trovärdighet och visa att du respekterar andras åsikter. Var noga med att inte missta aktivitet för produktivitet, och slösa inte bort andras tid i onödiga möten. När du är som bäst är du en intressant och underhållande person som kan göra många saker samtidigt, och som kan sälja in dina idéer på ett sätt som entusiasmerar andra att agera utifrån dem. SAMVETSGRANN PERFEKTIONISTISK Du har höga prestationskrav, är välplanerad och välorganiserad. Du tillhandahåller struktur och ordning för din personal. Ta itu med problem genom att tänka "utanför ramarna". Försök inte lösa alla problem på samma sätt. Öva dig att delegera till dina medarbetare. Detta ger dem värdefulla erfarenheter och möjligheter att lära sig. Dina höga krav resulterar i ett arbete av hög kvalitet. Var dock noga med att inte ständigt kritisera dem som inte delar dina värderingar om absolut oantastliga resultat. I D : H C T e s t a P e r s o n

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Deskriptiva Skalor Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15, 2012 2 0 0 9 H

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15,

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller

Definitioner. 1 OPQ personlighetsdimensioner. 2 Kompetenser. 3 Stressorer. 4 Teamroller. 5 Ledarstilar. 6 Medarbetarstilar. 7 Kund utvecklings roller Definitioner 1 OPQ personlighetsdimensioner 2 Kompetenser 3 Stressorer 4 Teamroller 5 Ledarstilar 6 Medarbetarstilar 7 Kund utvecklings roller 8 Kommersiella roller 9 Program Management roller 2011, Copyright

Läs mer

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Linda Andersson C-uppsats i psykologi, inriktning

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Ingen skitstövel Tankar kring effektivt ledarskap på VIDA Vislanda Henny Bodén och Johan Eklund

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN?

ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? GÖTEBORGS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN ATT VÅGA LEDA - VAD INNEBÄR DET ATT VARA UNG OCH NY CHEF I KOMMUNEN? Therese Nilsson Marielle Wallenius Examensarbete 10 poäng Programmet för personaloch

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor

pocket tydlig som chef Så blir du Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor En guide från tidningen Chef pocket Knep! Gör det otydliga tydligt Tips! Bli av med dina rädslor Så blir du tydlig som chef Allt om tydlig kommunikation och medarbetarnas reaktioner. Chef ger dig verktygen!

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer

C-UPPSATS. Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer C-UPPSATS 2008:282 Kvinnligt och manligt ledarskap hos personalchefer Sara Svedin Caroline Stafström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Teknisk

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer