U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U T M A N I N G A R H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Deskriptiva Skalor - URSPÅRNINGSTENDENSER, RISKFAKTORER OCH PERSONLIGHET"

Transkript

1 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P U T M A N I N G A R Hogans Deskriptiva - URSPÅRNINGSTENDENSER, FAKTORER OCH PERSONLIGHET Rapport för: Testa Person ID: HC2750 Testdatum: Februari 05, H o g a n A s s e s s m e n t s S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d.

2 INLEDNING Rapporten Ledarskapsutveckling är framtagen för att hjälpa dig att utvecklas som ledare. Rapporten kommer att uppmärksamma dig på beteenden som potentiellt kan undergräva eller hindra dina prestationer. Den ger därtill förslag på mer effektiva sätt att leda andra. Ledarskap innefattar att bygga upp och vidmakthålla högpresterande team. Allt som negativt påverkar din förmåga att skapa team, försämrar också din ledarskapsförmåga. Allt som negativt påverkar din förmåga att skapa team, försämrar också din ledarskapsförmåga. Denna rapport bygger på Hogans Deskriptiva (HDS). Resultaten baseras på ett internationellt urval av över chefer som deltagit i ledarskapsforskning under de senaste tio åren. BAKGRUND I pressade situationer uppvisar de flesta människor vissa dysfunktionella tendenser. Vi talar om dessa som "riskfaktorer". Under normala förhållanden kan dessa karaktäristika de facto vara starka sidor. Emellertid, när du till exempel är trött, känner dig pressad, uttråkad eller på annat sätt ofokuserad, kan riskfaktorerna hämma din effektivitet och urholka kvaliteten i dina relationer till kunder, kolleger och underställda. Andra människor kan vara medvetna om dessa tendenser, men påtalar dem kanske inte. Din chef kan till och med ignorera dem. Rapporten är uppdelad i tre delar. Den första består av en grafisk presentation av din profil. Den andra delen består av en skalvis tolkning av dina poängvärden. Poängvärden mellan den :e och den 0:e percentilen benämns högriskzon, poängvärden mellan den :e och den 89:e percentilen benämns måttlig riskzon, poängvärden mellan den :e och den 69:e percentilen benämns lågriskzon, och poängvärden upp till den 39:e percentilen benäms nollriskzon. I rapportens tredje del ges rekommendationer för utveckling inom de områden där du har erhållit poängvärden inom måttlig riskzon eller högriskzon. Inga rekommendationer för utveckling ges för poängvärden i nollriskzon eller lågriskzon. I D : H C T e s t a P e r s o n

3 HUR UTVECKLAS FAKTORER? Forskning har visat att ledare, liksom andra, utvecklar personlighetsrelaterade riskfaktorer när de tidig i livet ska lära sig handskas med föräldrar, kamrater, släktingar och andra människor. Tidigt utvecklade personlighetsdrag kan leda till vanemässiga beteenden som du kan vara helt omedveten om. HUR SKA INFORMATIONEN ANVÄNDAS? Läs först noggrant igenom rapporten och identifiera de förslag till utveckling du tycker stämmer för dig. Markera de förslag du finner relevanta med ett plustecken (+), och sätt ett minustecken ( ) vid de förslag du inte tycker passar in. Be sedan om återkoppling från dina kolleger, närmaste underställda, och kanske från din familj. Diskutera dina funderingar med dem och be om deras reaktioner. En nyckelfaktor till att utveckla nya ledarskapsförmågor är att vinna stöd från dina närmaste underställda, dina kolleger och din chef. Studera till sist de förslag till utveckling som presenteras i slutet av rapporten. Dessa förslag ges för de områden inom vilka du erhållit poängvärden motsvarande måttlig eller hög riskzon (d.v.s. poängvärden på eller över den :e percentilen). I D : H C T e s t a P e r s o n

4 DEFINITIONER De elva skalor som ingår i rapporten Ledarskapsutveckling definieras nedan: Entusiastisk Ombytlig Klipsk Skeptisk Försiktig Undvikande Oberoende Avskärmad Fokuserad Passivt aggressiv Självsäker Arrogant Charmerande Manipulativ Livlig Dramatisk Uppslagsrik Excentrisk Samvetsgrann Perfektionistisk Plikttrogen Osjälvständig Handlar om tendensen att bli överdrivet entusiastisk inför människor eller projekt, för att sedan bli besviken på dem. Resultat: verkar sakna uthållighet. Handlar om tendensen att vara socialt insiktsfull, men cynisk och överkänslig för kritik. Resultat: verkar sakna tillit. Handlar om tendensen att vara överdrivet orolig för att bli kritiserad. Resultat: verkar vara motståndare till förändring och ovillig att ta risker. Handlar om tendensen att sakna intresse för, eller medvetenhet om, andras känslor. Resultat: verka vara dålig på att kommunicera. Handlar om tendensen att vara oberoende, att strunta i andra människors önskemål, och bli irriterad om de envisas. Resultat: verkar förhala, vara envis och samarbetsovillig. Handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan och det egna värdet. Resultat: förefaller oförmögen att erkänna misstag eller lära sig av erfarenheter. Handlar om tendensen att vara charmerande, risktagande och spänningssökande. Resultat: förefaller ha problem med långsiktiga åtaganden och lära sig av erfarenheter. Handlar om tendensen att vara dramatisk, engagerande och uppmärksamhetssökande. Resultat: verkar upptagen av att vilja bli sedd och kan ha svårt att hålla fokus på något en längre tid. Handlar om tendensen att tänka och handla på intressanta, ovanliga och ibland excentriska sätt. Resultat: verkar kreativ men kanske omdömeslös. Handlar om tendensen att vara samvetsgrann, perfektionistisk och svår att vara till lags. Resultat: tenderar att omyndigförklara medarbetare. Handlar om tendensen att vilja vara andra till lags och ovillig att agera självständigt. Resultat: tenderar att vara trevlig och sympatisk, men obenägen att stödja underställda. I D : H C T e s t a P e r s o n

5 PROFIL FÖR SUTVECKLING LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG I D : H C T e s t a P e r s o n

6 ENTUSIASTISK OMBYTLIG Handlar om tendensen att bli överdrivet entusiastisk inför människor eller projekt, för att sedan bli besviken på dem. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Tycks för det mesta vara på gott humör Hanterar besvikelser utan att bli upprörda Framstår för det mesta som entusiastiska Framstår vanligtvis som lugna i krissituationer Blir sällan arga på andra Ditt lugna och trygga uppträdande förstärker din förmåga att vidmakthålla relationer och leda andra. Din stabilitet är sannolikt också en tillgång i snabbt föränderliga miljöer. Din optimism och känslomässiga mognad underlättar din förmåga att styra din karriär, få andras stöd och motivera dem att producera resultat. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. BEHÄRSKNING : Ditt team uppskattar ditt jämna humör, din förutsägbarhet, ditt lugnande inflytande i olika situationer och din tendens att hålla ihop saker när det blir stressigt. RÄTTVISA GENTEMOT ANDRA : Som ledare är det inte troligt att du "slår ner" på dina medarbetare, och din personal uppskattar din opartiskhet. UTHÅLLIGHET : Dina medarbetare uppskattar din uthållighet och din förmåga att fullfölja projekt trots besvikelser, hinder och utmaningar. Det är inte troligt att du ger upp när det blir besvärligt, utan jobbar på tills dess uppgiften är slutförd. I D : H C T e s t a P e r s o n

7 KLIPSK SKEPTISK Handlar om tendensen att vara socialt insiktsfull, men cynisk och överkänslig för kritik. Resultat: verkar sakna tillit. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Är mycket insiktsfulla när det gäller människor och politik Är vakna inför tecken på svek och bristande respekt Verkar diskussionslystna och lättstötta Förväntar sig att bli orättvist behandlade Hämnas om de känner sig förorättade Du är lyhörd när det gäller andras avsikter och en klipsk iakttagare av underströmmarna i företaget. Dessa egenskaper kan vara en stor tillgång i din karriär. Du kan emellertid också ha en benägenhet att koncentrera dig på det som är negativt, överreagera på sådant du uppfattar som hot, bli diskussionslysten när du känner dig ringaktad och ta kritisk återkoppling personligt. Dessa tendenser kan störa din förmåga att skapa och bibehålla relationer och att uppskatta andras synpunkter. Din misstänksamhet och diskussionslystnad kan också göra att andra uppfattar dig som "svår" och samarbetsovillig. ATT PÅVERKA OCH ÖVERTYGA ANDRA : Du kan förefalla misstänksam mot andras avsikter. Om så är fallet, kan detta begränsa din förmåga att påverka, övertyga och inspirera andra till handling. ÖPPENHET INFÖR IDÉER : Du kan reagera på nya idéer med att peka ut varför de inte kommer att fungera. Denna tendens gör andra försvarsinriktade, och gör det svårt att vinna bifall. OBJEKTIVITET : Det kan verka som om du en gång för alla bestämt hur saker och ting ska göras och inte uppskattar synpunkter som avviker från dina egna. I D : H C T e s t a P e r s o n

8 FÖRSIKTIG UNDVIKANDE Handlar om tendensen att vara överdrivet orolig för att bli kritiserad. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Framstår som tillitsfulla och mogna Verkar inte vara rädda att begå misstag Experimenterar med nya metoder och tekniker Hanterar besvikelser väl Antar nya utmaningar Din positiva attityd, självförtroende och optimism gör att du troligtvis är beredd att anta svåra utmaningar och fatta svåra beslut. Du är också beredd att experimentera och pröva nya saker, vilket gör att du kan styra din karriär på ett proaktivt sätt. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. BESLUTSAMHET : Du förefaller säker på dina bedömningar och din förmåga att fatta beslut. Var noga med att förklara för andra vad som ligger bakom dina beslut. INRIKTNING MOT HANDLING : Det verkar inte som om begångna misstag hindrar dig från att fortsätta driva saker framåt och få dem gjorda. ATT LEDA MED SJÄLVFÖRTROENDE : Din beslutsamhet och självtillit inspirerar andra att följa dig. Se till att dina beslut är väl genomtänkta; andra följer dig på grund av att du har deras förtroende. I D : H C T e s t a P e r s o n

9 OBEROENDE AVSKÄRMAD Handlar om tendensen att sakna intresse för, eller medvetenhet om, andras känslor. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Förefaller lätta att närma sig och verkar bry sig om andra Ställer frågor i syfte att förstå andra människor Framstår som hänsynsfulla "Läser av" andra människor snabbt Hjälper till då de blir ombedda Du förefaller vara vänlig, utåtriktad, omtänksam och taktfull. Du bör kunna skapa och bibehålla relationer och motivera din personal, vilket är viktiga ledarskapsförmågor. Du tenderar att vara en lagspelare, och ditt sätt att relatera till andra gör dig trovärdig och till och med populär. Du arbetar oftast bra med olika typer av chefer och kan ge andra objektiv och användbar återkoppling. Det är inte troligt att du av misstag skulle stöta bort andra. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT MOTIVERA ANDRA : Ditt sätt att relatera till andra gör att du kan skapa relationer, något som ökar din effektivitet i organisationen. RELATIONSSKAPANDE : Du är bra på att uppfatta sociala signaler, förstår den sociala innebörden av olika responser och skapar goda kontakter med kolleger, underställda och andra. TILLGÄNGLIGHET : Du är oftast utåtriktad, tillgänglig och lätt att få kontakt med, även då utsätts för stress och har mycket att göra. I D : H C T e s t a P e r s o n

10 FOKUSERAD PASSIVT AGGRESSIV Handlar om att vara charmig, men oberoende, envis och svår att coacha. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Framstår som samarbetsvilliga och möjliga att coacha Respekterar företagets policies Förefaller tålmodiga även när de blir avbrutna Hjälper de som halkat efter Stödjer ledningsgruppen Dina poängvärden på denna skala tyder på att du är samarbetsinriktad och positiv, och att du kan stötta och hjälpa andra att utvecklas. D u arbetar bra med olika sorts chefer och är mottaglig för återkoppling. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. FRÄMJANDE AV TEAMARBETE : Du är oftast hjälpsam och förstår betydelsen av att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål och fullfölja åtaganden. SAMARBETE OCH RESULTAT I TID : Dina underställda uppskattar dina ansträngningar att fullfölja åtaganden och att leverera resultat i tid. FÖRTROENDESKAPANDE : Din önskan att fullgöra det du åtagit dig och din beredskap att öppet men respektfullt uttrycka avvikande åsikter gör dig till en trovärdig och pålitlig ledare. I D : H C T e s t a P e r s o n

11 SJÄLVSÄKER ARROGANT Handlar om tendensen att överskatta den egna förmågan och det egna värdet. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som socialt självsäkra, energiska och orädda Förväntar sig att bemötas med respekt Tar initiativ och söker sig till ledarskapspositioner För offentligt fram och talar för sin agenda Kanske inte efterlyser andras bidrag vid brainstorming eller problemlösning Ditt självförtroende i sociala sammanhang underlättar dina ansträngningar att uppnå ledande positioner inom organisationen. Din handlingsorienterade attityd gör dig sannolikt populär bland cheferna, du tycker om att coacha och vägleda underställda och gläds åt deras framgångar. Du tycker också om att anta ledarrollen i team. Du är optimistisk och styr din karriär på aktivt sätt. Du har också idéer för hur organisationen kan utvecklas och kan framstå som en visionär. Samtidigt kan du ignorera negativ återkoppling och ha svårt att lära dig av dina misstag. ATT SE PERSPEKTIV : Du har stor tillit till dina övertygelser och är kanske inte så intresserad av andras åsikter. Följaktligen kan du gå miste om viktiga synpunkter och information. PERSONLIG UTVECKLING : Även om du lyssnar på olika idéer, kanske du inte är öppen för återkoppling som rör centrala frågor eller värderingar. Du kanske inte heller lyssnar på återkoppling om dina egna prestationer. STRÄVAN EFTER RESULTAT : Människor uppskattar din säkerhet och din beredskap att ta itu med svåra uppgifter. Ibland kan du emellertid framstå som krävande och mer uppgifts än relationsorienterad. I D : H C T e s t a P e r s o n

12 CHARMERANDE MANIPULATIV Handlar om tendensen att vara charmerande, risktagande och spänningssökande. Resultat: förefaller ha problem med långsiktiga åtaganden och lära sig av erfarenheter. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som klipska, charmerande och äventyrliga Testar gränser Räds inte risker Ältar inte begångna misstag Kan vara otåliga och blir lätt uttråkade Du är en engagerande och något oförutsägbar person och andra trivs i ditt sällskap. Du är inte rädd för att misslyckas och har en tendens att tänja på gränserna. Andra medarbetare kanske inte är lika oförvägna som du. Även om du själv kanske inte funderar så mycket över dina misstag finns det andra som håller reda på dem, och detta kan med tiden urholka din trovärdighet. Du kan också komma att utveckla riskabla karriär och affärsstrategier. BESLUTSKVALITET : Eftersom du är så orädd fattar du troligtvis beslut utan att rådfråga andra. TAGANDE : Du har inget emot utmaningar och valmöjligheter som är förbundna med risker och osäkerhet. ATT LÄRA AV ERFARENHETER : Du kan förbise eller avfärda misstag som innehåller viktig information för din karriär. I D : H C T e s t a P e r s o n

13 LIVLIG DRAMATISK Handlar om tendensen att vara dramatisk, engagerande och uppmärksamhetssökande. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som smarta, intressanta och uttrycksfulla Gör ett starkt första intryck Tycks inte bry sig om detaljer Verkar inbjudande och skojiga Tycker om att vara i ledande positioner Du är en pratsam och intressant person som presterar bra inför publik. Du håller en hög profil i team, men du kanske inte aktivt lyssnar på andra. Som coach kan du ha en tendens att "skjuta från höften" när du ger andra råd. Människor tycker att du är engagerande och underhållande, men du kan ibland ändra fokus på ett ögonblick och kanske inte alltid följer upp alla detaljer i projekt. I så fall kan detta lägga en extra börda på ditt team. ATT FIRA FRAMGÂNGAR : Du tycker om det erkännande du får i egenskap av ledare, men du måste också dela med dig av berömmet. Fira teamets framgångar, stora som små. ATT BYGGA UPP EN POSITIV GRUPPANDA : Gruppens moral ökar om du ger dina underställda möjligheter att visa vad de kan. PERSONLIG UTVECKLING : Du förstår sannolikt både dina egna och din personals utvecklingsbehov. Även om andra uppfattar dig som intressant och rolig, behöver du långsiktigt förbättra dina ledarskapsförmågor att kunna lyssna, dela med dig av äran och låta andra ta ansvar. I D : H C T e s t a P e r s o n

14 UPPSLAGSRIK EXCENT Handlar om tendensen att tänka och handla på intressanta, ovanliga och ibland excentriska sätt. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom NOLLZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Framstår som praktiska, stabila och förnuftiga Håller fast vid uppgifter Briljerar inte Fattar realistiska beslut Förefaller förnuftiga, balanserade och uppgiftsorienterade Din personal uppskattar dig på grund av din korrekt affärsmässiga stil och avsaknaden av överraskningar. Som coach och mentor ger du praktiska och väl underbyggda råd. Du arbetar bra tillsammans med olika slags chefer, vilka uppskattar din ihärdighet och ditt förnuftiga sätt att lösa problem. Du planerar din karriär praktiskt och medvetet. Emellertid har du kanske inte så mycket att bidra med vad gäller visioner och långsiktig planering, när detta kräver radikala avsteg från tidigare strategier. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT GE KLAR VÄGLEDNING : Du kommunicerar troligtvis på ett begripligt sätt oavsett hur pressad du är. KREATIVITET : Du kan troligtvis tillhandahålla praktiska lösningar på problem även när du är pressad. Dessutom är du bra på att värdera rimligheten i nya idéer och initiativ. ATT HÅLLA FOKUS : Du kan sannolikt fokusera på relevanta problem och frågor även när du har mycket runt dig. I D : H C T e s t a P e r s o n

15 SAMVETSGRANN PERFEKTIONISTISK Handlar om tendensen att vara samvetsgrann, perfektionistisk och svår att vara till lags. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom den MÅTTLIGA ZONEN på denna skala. Ledare med liknande resultat: Är artiga, samvetsgranna, och hårt arbetande Övervakar andra noga Försöker göra allt själva Har höga krav på sig själva och andra Du är en samvetsgrann person med höga krav på dig själv och andra. Som ledare ger du dina medarbetare struktur, riktning och återkoppling, vilket många uppskattar. Samtidigt kan du vara ovillig att delegera och låta andra begå sina egna misstag, något som kan hindra deras utveckling. Du kan också verka svår att vara till lags. Du är populär bland många olika chefer eftersom du arbetar hårt, är detaljinriktad, och ställer höga krav på dina medarbetare. Ditt arbete med strategisk planering är "formalistiskt" och ordnat, vilket kan göra att du missar en del möjligheter. ATT HANTERA TVETYDIGHET : När du känner dig pressad att prestera resultat, kan du behöva fokusera på att hitta en bra lösning, snarare än den allra bästa. ANPASSNINGSBARHET : När du befinner dig under tidspress kanske du inte ser alternativ sätt att lösa ett problem. ATT DELEGERA NEDÅT : Delegera problemlösning till rätt nivå, snarare än att försöka ordna allting själv. I D : H C T e s t a P e r s o n

16 PLIKTTROGEN OSJÄLVSTÄNDIG Handlar om tendensen att vilja vara andra till lags och ovillig att agera självständigt. LIVLIG DRAMATISK UPPSLAGSRIK EXCENT NOLL LÅG MÅTTLIG Dina resultat hamnade inom LÅGZONEN på denna skalan. Ledare med liknande resultat: Verkar självtillräckliga och lojala mot sina medarbetare Är beredda att stå upp för en avvikande mening när så är lämpligt Är beredd att stödja sina underställda Handlar självständigt Du verkar beredd att uppmuntra och stå upp för din personal, vilket är viktigt för en ledare. Du är ganska självständig och beredd att hävda ståndpunkter som står i strid med andras. Du arbetar bra med chefer som ger dig en hög grad av frihet, men kan komma ihop dig med chefer som detaljstyr dig. Du kan ibland framstå som en motvillig lagspelare och har en självständig hållning gentemot organisationen när du arbetar med strategisk planering. Du har inga påtagliga utvecklingsbehov gällande din ledarskapsförmåga inom detta område. ATT KONFRONTERA KONFLIKTER : Du verkar inte vara rädd för konflikter och är beredd att ge medarbetare återkoppling. SJÄLVSTÄNDIGT AGERANDE : Du förefaller inte ha något emot att ta ställning i olika frågor, och med att ifrågasätta andras antaganden när så är lämpligt. ATT STÖTTA PERSONALEN : Du tycks beredd att konfrontera din chef för dina medarbetares räkning; lojalitet är dubbelriktad och sådant handlade uppskattas. I D : H C T e s t a P e r s o n

17 REKOMMENDATIONER FÖR UTVECKLING Följande rekommendationer för utveckling gäller inom de områden där du erhållit poängvärden inom MÅTTLIG ZON eller ZON. KLIPSK SKEPTISK När du är som bäst är du en lyhörd och insiktsfull människokännare och du har en överlägsen förståelse för de politiska strömningarna inom organisationen. Du är bra på att identifiera eventuella dolda agendor och på att analysera och lösa sociala och politiska problem. Du har en benägenhet att misstro din coach. Du bör vänta lite med att döma och ge honom eller henne en chans att försöka hjälpa dig. Samma sak gäller i förhållande till andra som bryr sig om dig du måste anstränga dig att uppskatta det de säger till dig och varför. Tänk på hur du kommunicerar med andra. När du tycker att du uttrycker din ärliga mening, kan andra uppfatta dig som grälsjuk. Var öppen för andras synpunkter. Försök att vara mindre kritisk och fördömande. Tala om för en betrodd vän att du försöker bli mer tolerant. Be honom eller henne att påpeka när du är överdrivet kritisk, försvarsinriktad eller känslig och lyssna på hans eller hennes återkoppling. SJÄLVSÄKER ARROGANT Försök tona ner dina förväntningar om att få "special treatment" och ge andra beröm. Detta gör det lättare att bygga upp och vidmakthålla det team du behöver för att uppnå dina mål. Eftersom du kan ha problem med att ta emot negativ återkoppling, ska du lyssna på återkoppling från dina vänner och din familj. De känner dig tillräckligt väl för att kunna ge användbara råd. Dessutom konkurrerar de inte med dig, vilket gör att återkopplingen oftast är välmenande. Du har ett starkt inflytande och är en energisk person och du kan skrämma andra utan att mena det. Var medveten om denna tendens och försök dämpa den. Tävla inte med dina medarbetare eller kolleger. Tänk på att den verkliga konkurrensen finns utanför organisationen. Du har självförtroende och energi nog för att få saker att hända. Svårigheter och motgångar gör dig bara mer beslutsam. Få saker av vikt i världen blir gjorda utan din sorts beslutsamhet och driftighet. I D : H C T e s t a P e r s o n

18 CHARMERANDE MANIPULATIV Andra människor kan tro att du har din egen agenda och inte bryr dig om hur dina beslut påverkar dem. I så fall kan de vara lika obenägna att ställa upp för dig, som de uppfattar att du är att ställa upp för dem. Du måste vara noga med att fullfölja sådant som påverkar din trovärdighet i det här avseendet. Om du tycker att omständigheterna ändrat de villkor under vilka du har gjort ett åtagande, ska du förhandla om de förändrade förutsättningarna med dem du har givit löftet i stället för att bara fortsätta med det du gör. Du tenderar att ha en högre risktolerans än de flesta människor. Var medveten om att alla inte är lika äventyrliga som du verkar vara. Du kan ha gjort andra besvikna genom att inte fullfölja saker. Du måste erkänna dina fel och försöka gottgöra dem i stället för att försöka förklara bort det inträffade. När du är som bäst är du charmig, spontan och rolig. Du anpassar dig snabbt till föränderliga situationer, handskas bra med otydlighet, och tillför positiv energi till sociala interaktioner. Människor tycker om att vara tillsammans med dig. LIVLIG DRAMATISK Du använder antagligen känsloutspel som ett sätt att göra en poäng. Det finns bättre sätt att göra det på; återkommande känsloutbrott kan irritera andra. Träna dig på att lyssna aktivt avbryt inte. När andra slutat tala så försök omformulera vad de har sagt, som ett sätt att visa att du lyssnat. Detta kommer att stärka din trovärdighet och visa att du respekterar andras åsikter. Var noga med att inte missta aktivitet för produktivitet, och slösa inte bort andras tid i onödiga möten. När du är som bäst är du en intressant och underhållande person som kan göra många saker samtidigt, och som kan sälja in dina idéer på ett sätt som entusiasmerar andra att agera utifrån dem. SAMVETSGRANN PERFEKTIONISTISK Du har höga prestationskrav, är välplanerad och välorganiserad. Du tillhandahåller struktur och ordning för din personal. Ta itu med problem genom att tänka "utanför ramarna". Försök inte lösa alla problem på samma sätt. Öva dig att delegera till dina medarbetare. Detta ger dem värdefulla erfarenheter och möjligheter att lära sig. Dina höga krav resulterar i ett arbete av hög kvalitet. Var dock noga med att inte ständigt kritisera dem som inte delar dina värderingar om absolut oantastliga resultat. I D : H C T e s t a P e r s o n

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Hogans Deskriptiva Skalor. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Hogans Deskriptiva Skalor Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15, 2012 2 0 0 9 H

Läs mer

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person

P O T E N T I A L H O G A N L E D A R S K A P. Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP. Rapport för: Testa Person U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P P O T E N T I A L Hogans Personlighetsinventorium - STYRKOR OCH KOMPETENS FÖR LEDARSKAP Rapport för: Testa Person ID: HC2750

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G HOGANS PERSONLIGHETSINVENTARIUM MED YRKESSKALOR Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för tredje coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Testa Person ID: HC275500 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Testa Person ID: HC275500 Testdatum: Februari 05,

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808

T O L K N I N G H O G A N U T V E C K L I N G. Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium. Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N U T V E C K L I N G T O L K N I N G Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium Rapport för: Jane Score- Average ID: HA228808 Testdatum: Mars 15,

Läs mer

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning

PUSSEL DISC. Coaching ID: 15. En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning PUSSEL DISC Coaching En beteendestilsanalys som beskriver ditt sätt att kommunicera med och relatera till din omgivning Analysdatum: 2013-03-22 Tid: 0 minuter Utskriftsdatum: 2013-04-09 Solleftegatan 15

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Säljrapport. Namn Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Säljrapport Namn Sample Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INLEDNING SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för rapporten

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt Här följer en kort introduktion till - utveckling genom insikt Syftet med IPU Profilanalys o Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta. o Tydligare se olika personers

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885

UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar. September 2013. e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet version 2 Begreppsförklaringar September 2013 Psykologisk Metod AB http://www.psykologisk-metod.se/ Box 50 e-post info@psykologisk-metod.se 182 11 Danderyd 0768 530 885 UPP-testet i ett nötskal:

Läs mer

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!!

Din personlighetstyp. Bengt Kallenberg!! Din personlighetstyp Bengt Kallenberg 1 Innehåll Beteendemodeller - vad och varför? Analys av din profil Hur är andra? Hur vill de bli bemötta? Introvert vs extrovert Om beteendestilarnas karaktärsdrag

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV. Elva tester som utmanar och utvecklar. Kjell Ekstam. Argument Förlag LÄR KÄNNA DIG SJÄLV Elva tester som utmanar och utvecklar Kjell Ekstam Argument Förlag Testa din självkänsla Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

ARBETSPLATS- PROFIL. George Corro 20.03.2015. Denna rapport tillhandahålls av: Move Management www.move.se info@move.se +46 708 82 86 49

ARBETSPLATS- PROFIL. George Corro 20.03.2015. Denna rapport tillhandahålls av: Move Management www.move.se info@move.se +46 708 82 86 49 ARBETSPLATS- PROFIL PROFIL TILL HANDLING. George Corro 20.03.2015 Denna rapport tillhandahålls av: Move Management www.move.se info@move.se +46 708 82 86 49 INTRODUKTION TILL DiSC George, har du någonsin

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal

Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Tolkningsrapport för Ann-Marie Klockdal Namn: Kön: Ålder: Adress: Postadress: Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Mobil: E-post: Högsta utbildning: Övrig utbildning: Nuvarande arbete/befattning: Nuvarande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder

Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Utveckling av chefers arbetsrelaterade attribut i relation till ålder Maj, 2015 Professor Trevor Archer, Bengt Jansson, fil.dr i psykologi och Klaus Olsen, vd JobMatch Sweden Psykologiska Institutionen,

Läs mer

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter

Konflikthantering. Detta kan ske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras värderingar och åsikter Konflikthantering Enligt RAT (Relationship Awareness Theory) styrs vi av vissa inre behov som vi försöker tillfredställa Man tillfredställer sitt behov på olika sätt genom att ändra sitt beteende, vilket

Läs mer

Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10. Gerry Larsson

Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10. Gerry Larsson Vilken betydelse har ledarskapet Säkerhetsseminarium Luleå 2009-06-10 Gerry Larsson Disposition Antagande om ledarskap - säkerhet Personlighet - ledarskap Generell ledarskapsteori Fördjupning i indirekt

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

Framgångsrik processförändring

Framgångsrik processförändring Framgångsrik processförändring SAST 08-11-27 Marie Klemets Tel: 070-586 25 75 Mail: marie.klemets@kac.se Inledning Syfte Att förmedla att förändringsledningen inte är hokus pokus, utan ett systematiskt

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

HUR GÖR MAN FÖR ATT BESTÄLLAREN/PROJEKTLEDAREN SKA VÄLJA JUST MITT ERBJUDANDE CARMÉLA FUCHS GERSON

HUR GÖR MAN FÖR ATT BESTÄLLAREN/PROJEKTLEDAREN SKA VÄLJA JUST MITT ERBJUDANDE CARMÉLA FUCHS GERSON HUR GÖR MAN FÖR ATT BESTÄLLAREN/PROJEKTLEDAREN SKA VÄLJA JUST MITT ERBJUDANDE CARMÉLA FUCHS GERSON VERKTYGEN Ni kommer att få några gyllene regler! ÄR JAG VERKLIGEN EN SÄLJARE? KONSULTATIV FÖRSÄLJNING

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på bra information och idéer att ta för framtiden ID: 86849 Ensize International AB Analysdatum: 2012-11-30 Tid: 18 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

individer, team, ledare, säljare

individer, team, ledare, säljare Exakt Objektiv Noggrann Strukturerad Analytisk Effektiv Målinriktad Drivande Tävlingsinriktad Beslutsam Ansvarstagande Demokratisk Förstående Omtänksam Vänlig Engagerad Optimistisk Entusiastisk Övertygande

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm

Feedback. - konsten att ge feedback så att människor växer. Karin Ulfhielm konsten att ge feedback så att människor växer Karin Ulfhielm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är feedback?... 3 2. Bakgrund... 3 3. Varför feedback?... 3 4. Vilka färdigheter och egenskaper påverkar förmågan

Läs mer

Lasse Andersson Coaching Boendestöd Stöd i vardagen. lasse@adhd-coaching.se www.adhd-coaching.se

Lasse Andersson Coaching Boendestöd Stöd i vardagen. lasse@adhd-coaching.se www.adhd-coaching.se Lasse Andersson Coaching Boendestöd Stöd i vardagen lasse@adhd-coaching.se www.adhd-coaching.se Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Motiverande Samtal (MI)

Motiverande Samtal (MI) Motiverande Samtal (MI) en introduktionsföreläsning Göteborg den 23 september 2010 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult, MINT-utbildare YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer