Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön"

Transkript

1 Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 Gruvön

2 BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk Massa- och pappersbruket Gruvöns Bruk i Grums är en av Värmlands största privata arbetsplatser med cirka 850 anställda. Bruket har en lång historia av nytänkande och innovation och var exempelvis bland pionjärerna inom kontinuerlig massakokning i mitten av 50-talet och syrgasblekning i början av 70-talet. I mitten av 60-talet var PM4 den första pappersmaskinen i världen att styras med hjälp av en processdator. Gruvön har dessutom varit ledande i utvecklingen av globala papperskvaliteter som vätskekartong och ytvit liner. 2 Miljöredovisning 2012 BillerudKorsnäs gruvön

3 Våra produkter På Gruvön tillverkas starka och hygieniska nyfiberbaserade förpackningspapperskvaliteter. Brukets kunder konverterar papperet till olika typer av förpackningar. Vårt papper används i olika typer av förpackningslösningar, exempelvis mjöl- och sockerpåsar och wellpapplådor till frukt och grönt. Fluting blir mittskikt i wellpapplådor för exempelvis frukt och grönsaker. Vit liner lämpar sig i wellpapplådor med avancerat tryck för information och reklam. MG- och MF-papper blir påsar för bland annat mjöl och socker. Säckpapper används i säckar för djurfoder och byggnadsmaterial. En bra förpackning sparar resurser genom att underlätta nödvändiga varutransporter och genom att skydda innehållet så att det når konsumenten i oförstört skick. Runt om i världen förstörs stora mängder livmedel och andra varor på grund av att de inte är tillräckligt väl förpackade och väl skyddade. När en pappersförpackning fullgjort sin uppgift kan den återvinnas och användas vid tillverkning av papperskvaliteter som är mindre krävande ur styrke- och hygiensynpunkt. Alternativt kan papperets energiinnehåll omvandlas till el och värme i en avfallsförbränningsanläggning. Förbränningen bidrar inte till växthuseffekten eftersom papper är ett biobränsle. Den koldioxid som bildas vid förbränningen tas upp av nyplanterade träd och växande skogar. BillerudKorsnäs gruvön Miljöredovisning

4 Process Gruvöns bruk är ett integrerat pappersbruk. Det innebär att nästan all massa som används i pappersproduktionen tillverkas på bruket. Tillverkningen är kontinuerlig och pågår dygnet runt året om. Råvaran består av ved från barrträd och lövträd. Barrved har långa fibrer och lövved har korta. De långa fibrerna ger papperet hög drag- och rivstyrka medan de korta ger det en jämnare yta och bättre tryckbarhet. Halvkemisk sulfitmassa av björk passar perfekt för fluting. Veden kommer till Gruvöns renseri med tåg, bil eller båt. Stockarna barkas i roterande barktrummor och huggs sedan till flis. Flisen lagras i stackar medan barken blir bränsle i barkpannan. Sulfatmassakokningen sker i två tillverkningslinjer, en för barrved och en för lövved. I kokerierna kokas flisen i en kemikalielösning som kallas vitlut. Ligninet i flisen bryts ner och löses ut i vätskan. Cellulosafibrerna friläggs från varandra och bildar pappersmassa. Massan tvättas och silas i flera steg och förs sedan vidare till blekerierna. Blekningen, som är massatillverkningens sista steg, tar bort mörkfärgade rester av lignin från de vita cellulosafibrerna. På Gruvön bleks både barr- och lövmassan med ECF-metoden. Den ger starka massor som är lämpliga för tillverkning av bland annat förpackningspapper. Den förbrukade kok- och tvättvätskan från sulfatkokerierna innehåller lignin och andra vedämnen samt oorganiska kokkemikalierester. Blandningen kallas för svartlut och tas till vara i brukets kemikalieåtervinning. Först drivs delar av svartlutens vatteninnehåll av i en indunstningsanläggning. Därefter bränns luten i sodapannan som är brukets största panna. Vedämnena ger energi till ång- och elproduktion medan kemikalieresterna bildar en smälta i botten av sodapannan. Smältan löses i vatten och lösningen som då bildas benämns grönlut. Grönluten får sedan reagera med bränd kalk. Resultatet blir ny vitlut och mesa. Vitluten förs till kokerierna medan mesan bränns om till ny bränd kalk i mesaugnen. De här kemiska reaktionscyklerna innebär att kokkemikalierna återvinns gång på gång. Det är en förutsättning för både processekonomi och miljön. Den färdiga massan används i den egna papperstillverkningen även om en mindre del av långfibermassan torkas och säljs till andra papperstillverkare. Tillverkningen av kraftpapper sker på fyra olika pappersmaskiner. Massan späds, mals och tillförs olika funktionskemikalier. Massasuspensionen avvattnas sedan på en ändlös vira innan den pressas och torkas till papper. En del av papperet bestryks i en bestrykningsmaskin. Bestrykning innebär att papperet beläggs med ett tunt skikt av en vit färg som gör papperet slätare, tätare och bättre att trycka på. Flutingbruket består av ett massakokeri och ytterligare en pappersmaskin. Här tillverkas fluting av halvkemisk sulfitbjörkmassa. Flisen kokas i en kemikalielösning, mals till pappersmassa och späds till en massasuspension. På pappersmaskinen formas sedan suspensionen till en pappersbana som avvattnas, pressas, torkas, rullas och förpackas på samma sätt som i kraftpappersbruket. 4 Miljöredovisning 2012 BillerudKorsnäs gruvön

5 Sodapannan, till höger, är brukets största panna och ingår i kemikaliecykeln för återvinning av förbrukade kokkemikalier. B i l l e r u d Ko r s n ä s g r u vö n M i l j ö r e d ov i s n i n g

6 Klimatförändring och energiförsörjning De stora globala miljöfrågorna Det senaste decenniet har risken för ett förändrat klimat trätt fram som den verkligt stora framtidsfrågan. En nära nog enig forskarkår pekar på starka samband mellan förbränning av fossila bränslen och den pågående höjningen av jordens medeltemperatur. diagram1 Den globala uppvärmningen gör att papper och andra skogsindustriella produkter och bränslen kommer att bli ännu viktigare än idag. Papper tillverkas av en förnyel sebar råvara och åtminstone i Sverige i huvudsak med hjälp av förnyelsebar energi. Exempelvis bestod Gruvöns bränslemix under 2012 till 98 % av olika biobränslen. Dessutom genererades 52 % av brukets elkraftsbehov internt med hjälp av två mottrycksturbiner. Diagrammet till höger visar hur oljeförbrukningen (staplar) och produktionsvolymen (linje) utvecklats det senaste decenniet. I slutet av 2005 byggdes barkpannan om vilket minskade behovet av fossil olja för ångproduktion. De senaste årens förbrukningsminskning förklaras främst av att mesaugnen nu körts på bioolja i ännu högre grad än tidigare år. Gruvöns oljeförbrukning är låg jämfört med många andra massa- och pappersbruk trots leverans av fjärrvärme till Grums samhälle och ett intilliggande sågverk. Under 2012 motsvarade dessa, i huvudsak biobränslebaserade, värmeleveranser nästan m 3 eldningsolja. oljeförbrukning, m Page Produktion, ton massa och papper 6 Miljöredovisning 2012 BillerudKorsnäs gruvön

7 Vi värnar om källan till hållbar utveckling. B i l l e r u d Ko r s n ä s g r u vö n M i l j ö r e d ov i s n i n g

8 Lokal och regional miljöpåverkan Gruvön ligger vid Vänerviken Åsfjorden. Historiskt har Åsfjorden varit kraftigt exponerad för föroreningar från skogsindustrin. För några årtionden sedan tog viken emot mer eller mindre orenade avlopp från Gruvöns Bruk, sulfitfabrikerna i Edsvalla, Slottsbron och Kyrkebyn, träsliperiet i Gamla Slottsbron och rayonfabriken i Älvenäs. Idag är situationen helt annorlunda. Gruvön har investerat miljardbelopp i processförbättringar och avloppsvattenrening genom åren. Övriga verksamheter har lagts ner. Diagrammet nedan visar brukets utsläpp av syreförbrukande organiskt material uttryckt som ton COD per dygn den senaste 10-årsperioden. COD är ett mått på slutningsgrad och reningsförmåga och används av myndigheterna för att reglera våra utsläpp. Parametern säger nästan ingenting om hur giftigt avloppsvattnet är eller om de biologiska förhållandena i Åsfjorden. För att studera sådant genomförs både årliga recipientunder sökningar och mindre frekventa större studier och 2008 studerades exempelvis vilka effekter vårt avloppsvatten ger på olika vattenlevande organismer. Försöken visade att outspätt avloppsvatten från huvudavloppen inte ger några akuttoxiska effekter (omedelbar giftverkan) på en marin bakterie, en grönalg, ett kräftdjur och sebrafisk. Det gick inte heller att se några kroniska effekter på sebrafiskägg eller sebrafiskyngel vid långvarig exponering. Det ospädda avloppsvattnet ledde dock till förhöjd dödlighet och hämmad larvutveckling för det marina kräftdjuret Nitocra spinipes. 30 %-igt avloppsvatten gav däremot ingen påvisbar kronisk effekt. Den verkliga spädningen i Åsfjorden är 50 till 60 gånger även om vattenutbytet med Storvänern räknas bort genomfördes en fiskfysiologisk studie enligt vedertagen metodik. Ett antal abborrhonor av en viss storlek fångades in med hjälp av nät i tre olika provlokaler inne i Åsfjorden samt i två referenslokaler utanför fjorden. Abborrarna undersöktes sedan med avseende på morfometriska parametrar, könsutveckling, leverfunktion, blodcellsbild och galla. Inga störningar eller misstänkta störningar noterades. Abborrarna inne i Åsfjorden verkade vara lika friska som de i referenslokalerna. diagram cod, ton/dygn Produktion, ton massa och papper Page 1 8 Miljöredovisning 2012 BillerudKorsnäs gruvön

9 Den mest välbekanta lokala miljöpåverkan kring en sulfatfabrik är sannolikt lukten från svavelväte och ett antal organiska svavelföreningar. Då och då inträffar haverier som leder till kraftiga men kortvariga luktstörningar. Dessutom sker ett kontinuerligt läckage av luft med mycket låga koncentrationer av illaluktande ämnen från cisterner och liknande. Vid viss väderlek ger även dessa utsläpp en märkbar och typisk luktkaraktär på och kring bruket. I december 2008 startades den sista etappen av brukets system för att rena den förorenade luften. Med hjälp av rör och fläktar samlas luften in varefter svavlet tvättas ut med alkali i en skrubber. Utsläppen av illaluktande svavelföreningar reducerades till en femtedel av vad de var för några år sedan. Den upplevda förbättringen av luktsituationen är inte lika stor eftersom även mycket låga halter av de aktuella föreningarna är tydligt förnimbara. En luftutsläppsparameter som de miljövårdande myndigheterna fäster stor vikt vid är kväveoxider eller NOx. NOx ger främst regional påverkan genom att verka gödande och försurande. Gruvöns utsläpp under den senaste 10-årsperioden framgår av diagrammet nedan. diagram nox, ton Produktion, ton massa och papper Page 1 B i l l e r u d Ko r s n ä s g r u vö n M i l j ö r e d ov i s n i n g

10 Kemikaliefrågor De kemikalier som används vid bruket kan delas upp i processkemikalier för kok- och blekprocesserna samt i olika tillsats- och hjälpkemikalier. Dessutom används mindre mängder kemikalier för underhållsarbeten och på laboratoriet med mera. Bland de rena processkemikalierna finns natriumhydroxid, kalciumoxid, svavelsyra, elementärt svavel, syrgas, väteperoxid, natriumklorat och metanol. Hanteringen av dem innebär vissa arbetsmiljörisker men några allvarliga risker för kringboende eller miljön finns knappast genomfördes en miljöriskanalys av PEC/PNEC-typ med inriktning mot tillsats- och hjälpkemikalier utan att några allvarliga risker identifierades. Tillsats- och hjälpkemikalierna vidareutvecklas hela tiden och nya produkter provas kontinuerligt ur funktions- eller kostnadssynpunkt. Brukets kemikaliegrupp granskar alla nya kemikalier innan de tas in på området. Vid granskningen beaktas arbetsmiljö- och miljörisker samt produktsäkerhetsfrågor. Avfall Avfallet från Gruvön domineras av olika ask- och kalkfraktioner. Den största fraktionen kallas grönlutsslam och är den aska som bildas vid förbränningen av svartlut i sodapannan. I dagsläget finns inget bra sätt att nyttiggöra grönlutsslammet och det deponeras därför på den egna deponin i Ålviken strax nordost om bruket. Flygaska från barkpannan används för att stabilisera det kvicksandsliknande grönlutsslammet. Bottensand från barkpannan utnyttjas som dräneringsskikt vid sluttäckning av en ned lagd äldre deponi. Två kalkfraktioner, mesa och kalkgrus, används bland annat för jordförbättring. Det organiska processavfallet består av fibrer från sedimenteringsbassängerna, överskottsslam från bioreningen samt sandbemängda barkrester från renseriet. Huvuddelen av sedimentmassan upparbetas och nyttiggörs vid produktionen av fluting. En mindre och sandförorenad fraktion bränns dock i barkpannan. Bioslammet värmebehandlas i svartlut innan det indunstas och förbränns i sodapannan. Barkresterna går till olika jordförbättringsändamål. Övrigt icke-farligt avfall som kasserat papper, skrot och bygg- och rivningsavfall källsorteras. Huvuddelen material- eller energiåtervinns. Farligt avfall, som exempelvis spillolja och elskrot, källsorteras och lämnas till externa återvinningsföretag som har kompetens och myndighetstillstånd att omhänderta de aktuella fraktionerna. 10 Miljöredovisning 2012 BillerudKorsnäs gruvön

11 Transporter Varje dag transporteras stora mängder ved och andra råvaror in till bruket samtidigt som färdiga produkter skickas ut till kunder över hela världen. Schablonberäkningar visar att dessa transporter står för en relativt stor del av verksamhetens totala utsläpp till luft. Möjligheterna till dramatiska förbättringar av transportsystemet är dock begränsade. Cirka 80 % av uttransporterna sker redan med järnväg eller båt eller med en kombination av järnväg och båt. Biltransporterna står för cirka 20 % och används främst till närliggande kunder i Sverige och Norge dit järnvägstransporter inte är möjliga eller innebär långa omvägar och onödiga omlastningar. Vissa specialpapperskvaliteter tål inte upprepade omlastningar och de körs därför direkt till kunden med bil. Ibland finns också behov av brådskande och oplanerade leveranser och då är bil oftast det enda egentliga alternativet. och 20 % med båt. Resten kommer med bil från närområdet. I Sverige minimeras transportarbetet av vedråvaran på nationell nivå genom så kallade lägesbyten mellan olika skogsägare. Ensidiga försök från Gruvöns sida att reducera de egna vedtransporternas miljöpåverkan skulle leda till ökad miljöpåverkan totalt sett. Brukets vedbehov motsvarar en fullastad timmerbil var åttonde minut dygnet runt och veden dominerar därmed intransporterna. Cirka 35 % av veden kommer med järnväg Skogsvård Ett hänsynsfullt och uthålligt nyttjande av skogen är en grundförutsättning för BillerudKorsnäs och hela skogsindustrins långsiktiga överlevnad. Gruvön köper årligen in cirka två miljoner kubikmeter vedråvara från svenska och norska skogsägare. Dessutom köps några hundra tusen kubikmeter björkved in från Baltikum och Ryssland eftersom det råder brist på lövved i Sverige. All ved är kontrollerad och avverkad enligt gällande lagstiftning i respektive ursprungsland. B i l l e r u d Ko r s n ä s g r u vö n M i l j ö r e d ov i s n i n g

12 Viktiga miljörelaterade händelser under 2012 Störningar och incidenter Det inträffade inga olyckor eller incidenter under 2012 som skulle kunnat orsaka allvarligare störningar för kringboende eller miljön. 12 Miljöredovisning 2012 BillerudKorsnäs gruvön

13 Lagstiftning och samhällets kontroll Brukets verksamhet regleras av en omfattande miljölagstiftning. För att bedriva massa- och papperstillverkning krävs exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånden beviljas av en speciell domstol efter en omfattande rättslig prövning där bland annat Naturvårdsverket och Länsstyrelsen agerar motparter. Tillståndet ger rätt att producera en viss mängd massa och papper men innehåller också en lång rad villkor avseende bland annat utsläpp till vatten och luft, buller och avfalls- och kemikaliehantering. Länsstyrelsen avdelar sedan kvalificerade handläggare som löpande granskar att villkoren i tillståndet och all generellt gällande miljölagstiftning följs. Vid brott mot regelverket kan Länsstyrelsen besluta om miljösanktionsavgifter eller lämna ärendet vidare till polis och åklagare. BillerudKorsnäs gruvön Miljöredovisning

14 Verksamhets- och miljöbeskrivningen kan laddas ned som pdf från Vid frågor kontaktas: BillerudKorsnäs Gruvön KONTAKT Mats Ganrot Miljöchef Tel: BillerudKorsnäs Gruvön Grums BillerudKorsnäs Gruvön, Storjohanns väg 4, Grums, Tel:

Miljöredovisning 2013 Gruvön

Miljöredovisning 2013 Gruvön Miljöredovisning 2013 Gruvön BillerudKorsnäs AB Gruvöns Bruk Massa- och pappersbruket Gruvöns Bruk i Grums är en av Värmlands största privata arbetsplatser med cirka 850 anställda. Massa- och pappersbruket

Läs mer

miljöredovisning 2011 billerud ab gruvöns bruk

miljöredovisning 2011 billerud ab gruvöns bruk miljöredovisning 2011 billerud ab gruvöns bruk BILLERUD AB GRUVÖNS BRUK Massa- och pappersbruket Gruvöns Bruk i Grums är en av Värmlands största privata arbetsplatser med drygt 840 anställda. Bruket har

Läs mer

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 SKÄRBLACKA

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 SKÄRBLACKA Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 SKÄRBLACKA Allmänt om Skärblacka Bruk BillerudKorsnäs Skärblacka AB ingår i BillerudKorsnäs koncernen. Tillverknings kapaciteten vid Skärblacka Bruk uppgår till cirka

Läs mer

Billerud Skärblacka AB. Verksamhets- och miljöbeskrivning 2011

Billerud Skärblacka AB. Verksamhets- och miljöbeskrivning 2011 Billerud Skärblacka AB Verksamhets- och miljöbeskrivning 2011 2 SKÄRBLACKA BRUK 50 år 2012 Den skogsindustriella verksamheten i Skärblacka har anor sedan 1870-talet, massatillverkningen startade 1872 och

Läs mer

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 KARLSBORG

Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 KARLSBORG Verksamhets- och miljöbeskrivning 2012 KARLSBORG BillerudKorsnäs Karlsborg AB BillerudKorsnäs Karlsborg utanför Kalix är östra Norrbottens största privata arbetsplats med drygt 400 anställda. Idag framställer

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2011 BILLERUD KARLSBORG AB

MILJÖREDOVISNING 2011 BILLERUD KARLSBORG AB MILJÖREDOVISNING 2011 BILLERUD KARLSBORG AB BILLERUD KARLSBORG AB Billerud Karlsborg utanför Kalix är östra Norrbottens största privata arbetsplats med drygt 400 anställda. Idag framställer bruket årligen

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Skogsindustrierna, som företräder massa- och pappersbruken

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer

Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer Papper spelar en viktig roll i kommunikation mellan människor. Vi använder mer papper än någonsin tidigare. Tillverkning av papper bygger nästan helt på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara råmaterial

Läs mer

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB

Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Miljöprövning av bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå Kraft AB Underlag inför samråd med allmänhet angående omprövning av vår verksamhet på fastigheten Hallen 11, Hedensbyn, Skellefteå. Verksamheten

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Pappers- och massaindustrin i Kronobergs län Inventering enligt MIFO fas 1 Papper_fas1.doc LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2005-12-01 Massa- och pappersbruk, MIFO fas 1

Läs mer

BILLERUD SKÄRBLACKA AB VERKSAMHETS- OCH MILJÖBESKRIVNING 2010

BILLERUD SKÄRBLACKA AB VERKSAMHETS- OCH MILJÖBESKRIVNING 2010 BILLERUD SKÄRBLACKA AB VERKSAMHETS- OCH MILJÖBESKRIVNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt...3 Förpackningspapper...4 Tillverkningsprocessen...6 Produktionskapacitet...8 Energianvändning...10 Grunderna

Läs mer

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist

Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist 2007-03-26 Transport av avfall över gränserna (import till Sverige) påverkar behovet av dispenser för att deponera brännbart avfall då det är kapacitetsbrist Sammanfattning Miljösamverkan Sverige - projektgrupp

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012

2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 1 (8) Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende BillerudKorsnäs AB, enligt 14 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

Är teflonsågen bättre än den vanliga sågen som redskap? Kooperationen provar. Se sidan 2.

Är teflonsågen bättre än den vanliga sågen som redskap? Kooperationen provar. Se sidan 2. ~ Totalsyn på miljövården Om konsumentkooperationens syn på miljövården och glimtar från dess tillämpning. Ergonomi- och miljövårdslaboratoriet, de regionala hälsocentralerna, miljövårdsrådet. Är teflonsågen

Läs mer

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 1 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

INFORMATION FÖR BESÖKARE OCH ENTREPRENÖRER BILLERUDKORSNÄS GRUVÖN

INFORMATION FÖR BESÖKARE OCH ENTREPRENÖRER BILLERUDKORSNÄS GRUVÖN INFORMATION FÖR BESÖKARE OCH ENTREPRENÖRER BILLERUDKORSNÄS GRUVÖN VÄLKOMMEN TILL BILLERUDKORSNÄS GRUVÖN Beroende på om du är entreprenör eller besökare så omfattas du på olika sätt av informationen i denna

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

BioDrivmedelsvalet 2013-11-28. Sven Löchen Ren Fuel AB Renewable fuel by catalysis www.renfuel.se

BioDrivmedelsvalet 2013-11-28. Sven Löchen Ren Fuel AB Renewable fuel by catalysis www.renfuel.se BioDrivmedelsvalet 2013-11-28 Katalys på lignin, ett Columbi ägg för 2:a generationens biodrivmedel Sven Löchen Ren Fuel AB Renewable fuel by catalysis www.renfuel.se Ren Fuel AB Vår innovation gör bensin

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

Water Profile för den svenska skogsindustrin

Water Profile för den svenska skogsindustrin Water Profile för den svenska skogsindustrin 10 litres of water for 1 sheet of A4-paper Vattnets kretslopp Water Profile IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Skogsindustrierna utfört studien Water

Läs mer

PM Förändringar i ny detaljplan och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation

PM Förändringar i ny detaljplan och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation PM Förändringar i ny detaljplan och därmed kopplade risker avseende hälsa, säkerhet och riksintresse för kommunikation 1. Bakgrund Underlagsmaterialet till detaljplanen är omfattande. Utredningar och analyser

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

S k o g e n S l i l l a g r ö n a

S k o g e n S l i l l a g r ö n a skog, trä och papper är bra för klimatet Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan! Skogen är en del av lösningen på klimatfrågan och en hörnsten i ett hållbart samhälle. Skogsbruket i Sverige har

Läs mer

Ekosystemets kretslopp och energiflöde

Ekosystemets kretslopp och energiflöde Flik 1.4 Sid 1 ( 5 ) Uppdaterad: 1999-01-01 Ekosystemets kretslopp och energiflöde Omsättningen av energi och materia sker på olika sätt i ett ekosystem. Energin kommer från rymden som solstrålning, når

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa

Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Miljöredovisning 2011 Tryckpapper och massa Östrands massafabrik Ortvikens pappersbruk Laakirchens pappersbruk Aylesfords pappersbruk SCA Forest Products verksamhetspolicy Vision: Att uppfattas som en

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy...

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Miljöredovisning 1997 Innehåll Miljöredovisning 1997 1 VD Bengt Pettersson Bakgrund 2 Vidgat perspektiv på miljöfrågorna Sammanfattning 4 MoDo och miljön 1997 Omvärlden 6 Omvärldsanalys 8 MoDos miljöpåverkan

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Innehåll. med MoDo Årsredovisning och trycks i 93 000 exemplar på svenska, engelska, tyska och franska.

Innehåll. med MoDo Årsredovisning och trycks i 93 000 exemplar på svenska, engelska, tyska och franska. M I L J Ö R E D O V I S N I N G Innehåll MODO OCH MILJÖN Miljöpolicy 1 Övergripande miljömål 1 VD Bengt Pettersson 2 MoDo och produkterna 3 Sammanfattning 45 Värdering av miljöarbetet 67 Omvärldsanalys

Läs mer

Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första

Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första 6 Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första gången framställdes i Kina redan runt år 105 e. Kr.

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Postnummer och postadress

Postnummer och postadress Företagsinformation Ansökande företag Adress Telefon Ansökan om BRA MILJÖVAL-licens för papper Organisationsnummer Postnummer och postadress Fax Endast fullständigt ifyllda ansökningar bedöms! Kontaktperson

Läs mer

mellansvensk pappersindustri

mellansvensk pappersindustri Naturgas-lA för processanvändning inom syd- och mellansvensk pappersindustri lidj JSwede Gas AB 1989 F'ORSKNING UTVECKLING DEMONSTRATION R1322 NATURGAS-IR FÖR PROCESSANVÄNDNING INOM SYD OCH MELLANSVENSK

Läs mer

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion.

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion. 2 kap. Jordbruk Djurhållning 1.10 1.11 För en verksamhet 2 kap. 1 eller 2 (verksamhetskod 1.10 eller 1.11) är beloppet 4 500 kronor (L) eller 1 950 1.10-i 1.11 För en verksamhet som är tillståndspliktig

Läs mer

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av 12 Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av modern teknik när det gäller materialhantering, kontinuerlig

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp

55 Framställning av cellulosa, papper eller papp Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 55 Framställning av cellulosa, papper eller papp 55a 55b 55c 55d 55e 55f Sönderdelning eller annan förberedning av råmaterial för pappersframställning Förfaranden för

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Radiation Physics Department University of Lund Lund, Sweden

Radiation Physics Department University of Lund Lund, Sweden Radiation Physics Department University of Lund Lund, Sweden \ RADIONUKLIDERI SKOGSINDUSTRIN STRÅLSKYDDSASPEKTER. A Ravila, E Holm. Institutionen för Radiofysik, Lunds Universitet, Lund. SSI projekt 603:90

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

Ansvarig utgivare: Per Häggmark Dokument: SG.575.10.01.010 Utgåva: 9 Datum: 2008-11-18 Sida 2 (14) Husums fabrik. AVDELNING Vedavdelningen Tel 186 06

Ansvarig utgivare: Per Häggmark Dokument: SG.575.10.01.010 Utgåva: 9 Datum: 2008-11-18 Sida 2 (14) Husums fabrik. AVDELNING Vedavdelningen Tel 186 06 Utgåva: 9 Datum: 2008-11-18 Sida 1 (14) Husums fabrik Sida Innehållsförteckning 1 Vedavdelningen 2 Återvinning 3-4 Blekeri 5 Kokeri 6 Pappsalen 7 Pappersmaskin 6 8 Pappersmaskin 7 9 PM 8 / BM 1/ Kemikalieberedning

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ VÅRT NYA KRAFTVÄRMEVERK 2006 tog vi Kraftvärmeverket Torsvik i drift. I vår nya, moderna anläggning omvandlas avfall till värme och el som räcker till 15 000

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Från GROT till aska. -vad händer vid värmeverket?

Från GROT till aska. -vad händer vid värmeverket? Från GROT till aska -vad händer vid värmeverket? Bakgrund Den totala energianvändningen ökar stadigt och i dag förbrukas det årligen drygt 600 TWh totalt i Sverige, för både produktion av värme och el.

Läs mer

TERPENER FRAN SKOGSINDUSTRIN KAN ORSAKA SKOGS SKADOR

TERPENER FRAN SKOGSINDUSTRIN KAN ORSAKA SKOGS SKADOR CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemisk'Miljövetenskap TERPENER FRAN SKOGSINDUSTRIN KAN ORSAKA SKOGS SKADOR Ann-Margret Strömvall och Göran Petersson Ett projekt för Naturskyddsföreningen apri-l 1989 Postadress

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi.

Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi. Yttrande i miljömål nr M 30102-04 avseende sluttäckning av hushållsdeponi. Undertecknade är och företräder närboende runt den aktuella deponin. Vi är också ledamöter i den nybildade föreningen Telge närmiljö.

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Organisk kemi Kolets kemi

Organisk kemi Kolets kemi Organisk kemi Kolets kemi Vad är ett organiskt ämne? Organiska ämnen kommer från djur- och växtriket. Alla dessa ämnen innehåller kolatomer. T.ex. trä, bomull och ull. Organiska ämnen kan både förändras

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, FLOXENS VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, FLOXENS VATTENVERK BILAGA 2 RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, FLOXENS VATTENVERK 1. Identifiering av risker Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) utfördes i en projektgrupp med personal på Nordmalings kommun.

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen. Kriterier för BRA MILJÖVAL-märkning. Papper

Svenska Naturskyddsföreningen. Kriterier för BRA MILJÖVAL-märkning. Papper Svenska Naturskyddsföreningen Kriterier för BRA MILJÖVAL-märkning Papper 1998 Svenska Naturskyddsföreningen 1997 Tet: Torvald Jacobsson, Miljöstrategi AB Underlag: Bearbetning: Mera tet & form, www.mera.tf

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras.

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras. 213-6-24 Underlag inför samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Heljestorp:s avfallsanläggning, Vänersborgs kommun Saken Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Svavelsyra 96% Kemiskt namn eller beskrivning: Oorganisk syra Kemiskt formel: H 2 SO 4 CAS-nr./EG-nr.: 7664-93-9/231-639-5 Användningsområde:

Läs mer

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Swed Handling AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2009 Juni 2010 www.akzonobel.com

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2009 Juni 2010 www.akzonobel.com AkzoNobel HSE-avdelningen Sammanfattning av vårt miljöarbete 29 Juni 21 www.akzonobel.com Vi är en del av din vardag 4 Vårt sätt att arbeta Hållbar utveckling Axplock från vårt arbete inom hälsa, säkerhet

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram

Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram Bilaga 16. Branschgemensamt miljöprogram AVTALSPROCESSEN Beslutad av branschorganisationerna Juni 010 Innehåll 1 Inledning... 4 Struktur... 5 Kollektivtrafikens miljöpåverkan... 6 4 Miljöpolicy... 8 5

Läs mer

Produktionsvolym och energiförbrukning

Produktionsvolym och energiförbrukning Nyckeltal för färgindustrin 2012 130617 De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder länge arbetat för att minska belastningen på miljön från färgtillverkningen. Under mer än tio års tid har

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

MILJÖ. Svarvareg. 19 b, 442 34 Kungälv 0303-594 60 info@pcnab.se

MILJÖ. Svarvareg. 19 b, 442 34 Kungälv 0303-594 60 info@pcnab.se MILJÖ 2011 VÅR MILJÖPOLICY PCN Fastighetsservice AB är ett entreprenadföretag inom byggsektorn som med hög kvalitet och på ett resurssnålt sätt utför nyproduktion samt yttre och inre renovering av fastigheter.

Läs mer

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Kraftvärme. - Powered by Swebo. Kraftvärme - Powered by Swebo. Kraftvärme UNICONFORT har arbetat i 60 år inom tekniksektorn av energiomvandling med hjälp av fast bio- massa. Främst från skogen, träindustrin, jordbruk, livsmedelsindustrin,

Läs mer

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall

Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Arkivbeteckning 1(5) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Genomförande av EU-lagstiftning om utvinningsavfall Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över remitterat författningsförslag som syftar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CAT ULTRA 5MOLY GREASE (NLGI #1) Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD CAT ULTRA 5MOLY GREASE (NLGI #1) Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1608028, 1610970, 1610971, 1619203, 1833432, 1855338, 1855339,

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket.

PAPPER består av? PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE PAPPER PAPPER PAPPER TRYCK. Sasan Gooran (HT 2003) Val av papper. Bestruket och obestruket. , TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran (HT 2003) består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran är barrved, framför allt

Läs mer

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 1 Konsekvenser av förlängda driftintervall? Vad krävs för att säkerställa en betryggande återstående livslängd en, vilka delar är och

Läs mer

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning ISOVER Glasull. Produkten är en vara, alltså varken ämne eller blandning. EC-nummer 926-099-9.

Läs mer

ORTVIKENS PAPPERSBRUK

ORTVIKENS PAPPERSBRUK ORTVIKENS PAPPERSBRUK www.publicationpapers.sca.com ORTVIKENS PAPPERSBRUK I en tid som i mångt och mycket domineras av nya kommunikationsmedel fortsätter papperets starka utveckling. Det tryckta mediet

Läs mer

Information till dig som bor i Grums som drabbats av nedfallet som skedde från Gruvöns bruk den 28 april 2016

Information till dig som bor i Grums som drabbats av nedfallet som skedde från Gruvöns bruk den 28 april 2016 2016-04-29 Information till dig som bor i Grums som drabbats av nedfallet som skedde från Gruvöns bruk den 28 april 2016 Under natt till torsdag den 28 april så gjordes en påfyllning av kalk i kalksilon.

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr

SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr Produkt: Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkett Repair Kit - Putty 20 gr 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkett Repair Kit - Putty

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer