Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58"

Transkript

1 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost Juni 2009

2 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost Juni 2009 ISBN:

3 2 Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost

4 innehåll Alla har en ny elmätare Mätaren kommer Mätaren kom - vad hände? El - vad är det? Lärdomar från projektet Efterord Referenser

5 Alla har en ny elmätare! Idag har samtliga privatkunder fått nya fjärravlästa elmätare som gör det möjligt för elbolagen att skicka fakturor till kunderna som bygger på den faktiska förbrukningen varje månad. Drygt 5,2 miljoner elmätare har bytts ut till en uppskattad kostnad av drygt miljarder kronor. Det rör sig om investeringar i ny teknik, nya rutiner men också nya möjligheter till fördjupad information till kunderna när det gäller deras förbrukning av el och energi. Anledningen till bytet är ett riksdagsbeslut från 2002 att kunderna ska få sin förbrukning avläst minst en gång i månaden. Det långsiktiga syftet med bytet är att fakturorna ska bli tydligare, att kunderna ska bli mer medvetna om sin energiförbrukning och att förbrukningen på sikt ska minska. Initiativet att byta ut elmätarna kommer från den politiska makten, inte från elleverantörer eller elnätbolag. Det finns givetvis komplikationer genom en sådan beslutsprocess och dess bakomliggande syfte. 4

6 Forskningsprojektet Bytet av elmätare har varit en stor och viktig fråga för energibranschen, framför allt för elnätbolagen. Det är ovanligt med en så stor och genomgripande teknisk förändring som direkt är kopplad till konsumenten och konsumentens vardag. Inom ramen för forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, har vi studerat kommunikationen från energibolagen till kunderna inför mätarbytet, vilka förväntningar kunderna har på den nya tekniken och vad de kan om el och energi. Vi har också arbetat fram koncept för kommunikationsmaterial utifrån forskningsresultaten. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka kommunikationen kring elmätarna, både ur kundernas perspektiv och ur företagens perspektiv; målet är att förstå människors behov och önskemål kring information och kunskap och hur detta kan omsättas till bättre kommunikation mellan energiföretagen och kunderna och då inte bara utifrån att mätare installeras utan utifrån kundernas totala behov och förväntningar när det gäller energifrågor. 5

7 Att kommunicera den retoriska situationen Att byta ut elmätarna hos hushållskunderna medförde givetvis ett stort behov av kommunikation mellan elnätsföretagen och kunderna. Hos många kunder var man exempelvis tvungen att få tillträde till bostaden för bytet. Anledningen till bytet var också att kunderna skulle få individuell elmätning varje månad och detta kommer att påverka informationen på fakturan till kunden kontaktm Sida 1 VI SÖKER KONTAKT Kommunikationen - den retoriska situationen - kan åskådliggöras genom en femhörning, där de viktigaste delarna finns med. kontexten hushållen budskapet målet tiden genre/kanal Hushållen - de personer man vill kommunicera med Budskapet - det man vill ha sagt Målet - det man vill uträtta med kommunikationen Genre/kanal - de val man gjort när det gäller var och hur budskapet förmedlas Tiden - när man kommunicerar med hushållen Kontexten - det sammanhang som kommunikationen sker i, och dess förutsättningar 6

8 Ingen retorisk situation är den andra lik, därför måste man varje gång fundera över hur man bäst kommunicerar med dem som man vill ha kontakt med. Kommunikation är också en ömsesidig verksamhet; det gäller därför att också lyssna på sina kunder för att förstå hur man kan förbättra sin kommunikation med dem. Kommunikation och samhällsinformation Sedan omregleringen av elmarknaden 1999 agerar energibolagen på en marknad där kunderna fritt kan välja vilken leverantör de önskar för sin elkonsumtion. El blir genom det en vara eller en tjänst i likhet med andra produkter och tjänster på en marknad. Bytet av elmätare är dock ett samhällsinitiativ, och informations- och kommunikationsverksamheten har därför haft en något annorlunda infallsvinkel. Den har haft många drag av samhällsinformation, det vill säga offentlig information till medborgarna om myndighetsbeslut och aktuella samhällsfrågor. 7

9 Mätaren kommer! En viktig fråga för energibolagen har varit att kommunicera med sina kunder inför bytet av elmätare, när byter sker, hur det påverkar konsumenten, och varför det sker. För att undersöka kommunikationen inför mätarbytet har vi analyserat ELAN-företagens informationsmaterial och kampanjer (ELAN - se faktarutan på sidan 23). Tre områden har främst varit i fokus: valet av genre, valet av retorisk ansats och samspelet mellan text och bild. (Rapporten Mätaren kommer!, Elforsk rapport 08:75, kan du ladda ner från eller Stor bredd i kundkontakterna När det gäller valet av genre är det tydligt att företagen totalt sett arbetat med en stor bredd: brev, broschyrer, annonser, vykort, road shows med kändisar som dragplåster med mera. Behovet av att sprida information från företagens sida var stort, och därmed också kreativiteten i valet av genrer och utformningen av olika slags material och kampanjer. Det är emellertid mycket olika hur företagen valt att förhålla sig till det förväntade behovet av information inför mätarbytet, och skiljelinjen verkar gå mellan stora och små företag, eller med andra ord, företag med eller utan stark lokal förankring. De företag som är väl förankrade på en ort - och de är i allmänhet inte så stora - arbetar med brev och direktkontakt. De stora, internationella, bolagen arbetar med många fler kontaktkanaler för att fånga kundernas intresse och skapa kontakt. 8

10 Retorisk ansats - skapa trygghet Den retoriska ansatsen handlar om fokus i materialet; det handlar om att förmedla fakta (logos), skapa känslor (pathos) eller om att visa sin trovärdighet som företag (ethos). Undersökningen visar att företagen arbetar med samtliga dessa tre delar, och de samverkar. Målen med materialet är både att förmedla fakta om det kommande bytet och att skapa känslor av trygghet inför bytet - och inför det företag som står som avsändare till de olika materialen. Trovärdigheten och tryggheten samspelar med varandra. Även här är företagens lokala förankring viktig; arbetet med att skapa trygghet och trovärdighet är mer omfattande för de företag som inte ha en självklar geografisk förankring. De mindre och lokalt starkare förankrade företagen kan skapa kontakt och trovärdighet på annat sätt, så det utskickade materialet blir mer kortfattat och mer inriktat på fakta. Text och bild Text och bild samverkar - det är ett tydligt resultat. Retoriska medel finns både i texten och i bilden. Bilder av trygga familjer, av aktiva och positiva företrädare för företagen, samverkar med retoriska frågor, metaforer och definitioner. Läsarna får till exempel veta att husen blir mer intelligenta, att man får bättre koll på elförbrukningen och att den bästa energin är den som aldrig förbrukas. Företagen arbetar således brett för att både presentera fakta och försöka skapa en positiv kontakt. Båda dessa faktorer är viktiga i arbetet med att infoga ny teknik i våra hem. Det är en ansats som säkert skulle vara till nytta även i andra sammanhang när ny teknik ska presenteras; det räcker inte med fakta utan sådant som kontakt, trovärdighet och trygghet spelar också stor roll. 9

11 Mätaren kom - vad hände? Den nya elmätaren, liksom den gamla, är osynlig för de flesta av kunderna. Den sitter på platser där kunden inte kan se sin mätare. Den kontakt de flesta har med sin elförbrukning är därför fakturan. För att undersöka vilka förväntningar informationsmaterialet har skapat hos kunderna, och vilken kunskap de har om el och energi har vi gjort 14 strukturerade intervjuer med kunder i Alvesta och Göteborg. Kunderna har valts så att vi fått en god spridning mellan ålder, om man bor i villa eller lägenhet och om man är hög eller lågförbrukande. Hushållens storlek representeras av allt från singelhushåll, som utgör 49% av alla hushåll, till hushåll med 6 personer (när särkullsbarn är i hemmet). (Rapporten Mätaren kom - vad hände?, Elforsk rapport 08:76, kan du ladda ner från www. elforsk.se eller Förväntningar på nya mätaren Bytet av elmätare har varit en liten sak för kunderna, men en stor sak för elnätbolagen. De intervjuade hade en allmän, vag uppfattning om att mätarbyte skulle ske, men få visste varför. Man har inte heller några stora förväntningar på vad som ska komma ut av de nya mätarna. Det kan vara värt att notera att de förväntningar kunderna har och de fördelar som man ser med de nya mätarna är att de ska ge jämnare fakturor. Intervjupersonerna menar att med det nya systemet ska det inte bli några toppar under året, vilket de ofta fick med avstämningsfakturan. 10

12 1 kwh - obegripligt Det framgår med all tydlighet att så gott som samtliga intervjuade inte förstår begreppet 1 kwh och vad det innebär för deras förbrukning av el. De kan därmed inte heller räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i energi och om det är lönsamt att satsa på energisnålare alternativ. Det är också tydligt att intervjupersonerna känner sin okunskap och distanserar sig från frågan. Att sakna kunskap om el, energi och därtill relaterade frågor är inte heller någon stigmatiserande okunskap i vårt samhälle. De intervjuade vittnar också om att det är en allmän uppfattning att fakturorna från energiföretagen är obegripliga och att det är helt i sin ordning att klaga på dem. Motivation och intresse En viktig faktor för framgångsrik kommunikation är att de som man vill kommunicera med är motiverade och intresserade av frågan. Inom kommunikationsforskning talar man om olika typer av en individs involvering, det vill säga engagemang i en fråga: beslutsinvolvering handlar exempelvis om att besluta sig för att köpa en vara, och ämnesinvolvering handlar om intresse och engagemang för ett område, exempelvis miljö, energi. Graden av involvering kan därför vara avgörande för hur framgångsrik kommunikationen blir och om det över huvud taget blir fråga om kommunikation. I intervjuerna framgår det tydligt att samtliga intervjupersoner har en låg grad av ämnesinvolvering i energifrågan. Man kan för lite om det fysikaliska måttet 1 kwh, energiförbrukning, och upplever också att man kommer till 11

13 korta när det gäller energifrågor. Man kommer även i fortsättningen ha svårt att koppla samman sin totala energiförbrukning med olika apparater eftersom man inte kan fördela förbrukningen på något sätt. Det är också tydligt av intervjuerna att de har en relativt låg grad av beslutsinvolvering när det gäller energifrågor. När man ska köpa in nya vitvaror och TV görs det utifrån andra kriterier än energiförbrukning. Utseende och funktioner spelar en helt överskuggande roll vid valet. Hur ska man kunna förstå? För att kunna ta ställning till olika produkter och deras energiförbrukning måste man också förstå vad som förbrukar energi och hur mycket måttenheten är. Om man inte förstår måttenheten och vad den innebär är det inte heller lätt att förstå hur och på vilket sätt man kan förändra sitt beteende. Man ser inte sambandet mellan energimåttet och det egna beteendet och de apparater man använder. Detta innebär en betydande komplikation i kommunikationssituationen. När man vill kommunicera med konsumenterna måste man förstå och ta hänsyn till detta. 12

14 13

15 El - vad är det? Om el och energi är en fråga som står långt ner på kundernas dagordning - hur ska man kunna väcka deras intresse för frågan och öka deras ämnesinvolvering? Det blev uppdraget till designstudenterna på Konst, kultur och kommunikation, K3, på Malmö högskola. Studenterna fick i uppdrag att utforma koncept till kunskapsmaterial som skulle väcka intresse, skapa nyfikenhet och en beredskap för el och energifrågor. Syftet var också att kunderna skulle få en större förståelse för hur deras eget beteende är kopplat till deras energiförbrukning. (Rapporten El - vad är det?, Elforsk rapport 09:57, kan du ladda ner från www. elforsk.se eller Baserat på resultaten från de tidigare delprojekten arbetade designstudenterna under våren 2008 fram fyra olika koncept för kunskapsmaterial i dialog med forskargruppen och forskningsprojektets referensgrupp. 14

16 De fyra koncepten är: Upplysningen; Vad gör du av din energi?; Aura; och Hustomten och elakingarna. Upplysningen Visionen var att lansera en reklamkampanj som skulle väcka uppmärksamhet och kittla människors fantasi, och man ville använda efterlysande eller självlysande färg för att illustrera energi och ljus. Med hjälp av provokativa påståenden, till exempel El finns inte och kwh är en myt vill gruppen skaka om och provocera. Affischerna på stan följs upp med en broschyr på samma tema hem i brevlådan. 15

17 Vad gör du av din energi? Konceptet fokuserar på att porträttera den inre energin, ett inre kraftfält beskrivet i ett surrealistiskt tonläge. Grundidén var att koppla den egna energin till elenergi. Gruppen arbetade med en professionell fotograf. Även dessa är tänkta som affischer på stan. 16

18 17

19 Aura Konceptet tar fasta på att utveckla styrmedel, beslutsprocesser utifrån aktörsrollen och brukarbeteende genom en teknisk lösning. Samtidigt fokuserade gruppen på eget ansvar utifrån behov och önskemål. För att ge kunden en möjlighet att snabbt och enkelt hålla koll på sin elförbrukning blev svaret en spegel där man ser sin egen elförbrukning samtidigt som man ser sig själv som elkonsument i form av sin egen aura. 18

20 19

21 Hustomten och elakingarna Gruppen valde att kommunicera genom en vanlig del av vardagen sagostunden, därför blev resultatet en sagobok. Stressade föräldrar läser inte informationsbroschyrer, men gärna en sagobok för sina barn. Bokens konstruktion är en popup-bok, vilket också leder till interaktivitet. Hustomten bygger på våra föreställningar om tomten som man skulle hålla sig väl med på gården för att han skulle hjälpa till, och elakingarna, eltjuvarna, är något som man kan göra sig av med ganska enkelt. Varje uppslag i boken är ett rum i hemmet där man genom att interagera med popup-konstruktionen kan hitta elakingarna som gömmer sig, exempelvis i standby-funktioner och rinnande vatten vid tandborstning. Hos hushållen De fyra koncepten färdigställdes till prototyper som vi under hösten 2008 testade i de hushåll som tidigare medverkade i intervjuerna kring förväntningar på de nya elmätarna och kunskaper om el och energi. Koncepten testades också i två fokusgrupper med bland annat studenter från Malmö högskola för att nå de unga vuxna. Forskningsprocessen ledde således till en designprocess som i sin tur ledde till en ny forskningsprocess. Svaren från intervjupersonerna och i fokusgrupperna var väldigt överensstämmande. Ålder, hög eller låg förbrukning, villa eller lägenhet spelade ingen roll. Så gott som samtliga valde konceptet Upplysningen som sin favorit. Endast en valde konceptet Vad gör du av din energi? Man kopplade bilderna till sport och tyckte att de hade en mycket svag kopp- 20

22 ling till el. Bildspråket var för snarlikt traditionellt reklamspråk. Den surrealistiska ton som fanns i det ursprungliga förslaget försvann i samarbetet med yrkesfotografen. När det gäller spegeln Aura så var det i de flesta fallen funktionen spegel som stod i vägen för förslaget. Problemet med spegeln var att den uppfattades som för liten kvinnor vill se sig själva i helfigur och att designen inte skulle passa in i hemmet menade några av intervjupersonerna. Många menade dock att man hellre hade velat ha en liten display som gav samma information. Barnboken Hustomten och elakingarna blev en succé i familjer med små barn. Även om barnboken var mycket uppskattad så valde flertalet Upplysningen för sin tydlighet. Det är intressant att konceptet upplevs som så tydligt fastän budskapen är provokativa påståenden som El finns inte och kwh är en myt. Det handlar dock klart och tydligt om el och de provokativa påståendena väcker uppenbart intresse och slog tydligen också an en sträng av igenkänning. Den medföljande broschyren gav också svar på många av de frågor som intervjupersonerna hade funderat över. 21

23 Lärdomar från projektet Utgå från kundens intresse, behov och kunskap Många energiföretag berättade inte att det skulle dröja innan det kom fakturor baserade på förbrukningen, eller att med det nya systemet kommer fakturorna att bli olika månad för månad. Det har skapat misstro och oro hos kunderna. Eftersom man pratade om att man med den nya elmätaren skulle betala för den faktiska förbrukningen förväntade man sig jämnare fakturor med den nya tekniken. Tänk inte i teknik - tänk i vad som är bra för kunden Kunskaperna om el och energi och måttet 1 kwh är mycket låga, nästan obefintliga. Det måste man ta hänsyn till när man kommunicerar med sina kunder. Använd andra sätt att beskriva förbrukning än 1 Kwh Det är bra med någon form av indikation på sin förbrukning, och den bör komma direkt. Den ska vara synlig, gärna i köket, och visa den aktuella förbrukningen. Eftersom de flesta inte förstår vad 1kWh står för och hur det är relaterat till det egna beteende måste förbrukningen visualiseras på något annat sätt. Det behövs en omvandlingstabell för elförbrukningen - och ett annat mått som är enklare att förstå. 22

24 Bygg relationer med kunderna Lär känna kunderna och vilka behov de har. Genom öppenhet från företagets sida kan kunderna också lära känna sin elleverantör och relationer byggs. Öppenhet och synlighet är viktigt för att åstadkomma en god kommunikation och relation. Var tydlig i kommunikationen Många kunder uppfattar att det är motsägelsefullt att vi ska spara el. Vem tjänar på det? Kunderna menar att elleverantörerna är företag och ska tjäna pengar. Varför pratar de så mycket om att vi ska spara el? Det är viktigt att tala om vad man vill och varför, att vara tydlig i sin kommunikation. Skapa tillit och förtroende När man känner tillit och förtroende för sitt elföretag litar man också på den information man får. 23

25 Efterord Denna rapport utgör slutrapporten av forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, vilket ingår i ELAN-programmet Etapp III. Delprojekten har rapporterats i Mätaren kommer! En studie av informationen kring införandet av individuella mätare, Mätaren kom - vad hände? Intervjustudie om kundernas förväntan på de nya elmätarna och deras kunskaper om el och energi, samt El - vad är det? Koncept för kommunikation kring el. Rapporterna kan laddas ner från eller Projektledare är professor Inger Lindstedt, Konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö högskola. I projektgruppen ingår dessutom docent Karin Mårdsjö Blume, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, och universitetsadjunkt Christel Brost, Konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö högskola. Projektet har också haft en referensgrupp som utgjorts av Karin Bielke, Göteborg Energi, Lars Ejeklint, Vattenfall, Kajsa Ellegård, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Ulf Larsson, Jämtkraft, Bo Lindberg, Alvesta Energi, samt Sven-Allan Eklund och Monika Adsten, Elforsk. 24

26 ELFORSK ELAN är ett forskningsprogram som arbetar inom området vardagens elanvändning. Verksamheten är inriktad mot energirelevanta problemställningar i gränslandet mellan teknik och människors teknikanvändning. Programmet är fokuserat på fyra områden:! AMR Fjärravlästa elmätare och Visualisering av elanvändningen! Kommunikation kring energi och vardagsfrågor! Energirelaterade investeringsbeslut och styrande faktorer! Energianvändning i vardagen ELAN-programmet finansieras av Energimyndigheten, Alvesta Energi, Borlänge Energi, E.ON, Fortum, Göteborg Energi, Jämtkraft, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Varberg Energi, Vattenfall och Öresundskraft. Mer information om ELAN-programmet finns på 25

27 Referenser Brost, Christel och Inger Lindstedt (2009) El - vad är det?! Koncept för kommunikation om el. Elforsk rapport 09:57. Lindstedt, Inger (2002) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Studentlitteratur, Lund. Lindstedt, Inger och Karin Mårdsjö Blume (2008) Mätaren kom - vad hände? Intervjustudie om kundernas förväntan på de nya elmätarna och deras kunskaper om el och energi. Elforsk rapport 08:76 Månadsvis avläsning av elmätare (2002) Slutredovisning av regeringsuppdrag ER 12:2002. Mårdsjö Blume, Karin och Inger Lindstedt (2008) Mätaren kommer! En studie av informationen kring införandet av individuella elmätare. Elforsk rapport 08:75. Svensk Energi, heter/ei/,

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren Retorik och Presentationsteknik Nils Lundgren Vi börjar med Retorik som används för att... Övertyga andra om att en åsikt är riktig Sälja en produkt eller tjänst Få igenom sin vilja, skaffa makt och inflytande

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG Om mässan: Plats: Affärshuset Tegnér, Växjö När: 22 april 2016 Hålltider: Kl. 08.00 Tävlingen Årets Säljare börjar. Kl. 10.00 11.45 Monterbygge. Kl.

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende Veidekke TellHus klimatsmart boende Det ligger i luften Vi som står bakom Koldioxid syns inte, men den märks. De senaste 100 åren har koldioxidutsläppen ökat med 30 procent. Enligt FN:s klimatpanel måste

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3.

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3. Innehållsförteckning DESIGNPROCESSEN 1 Utgångspunkter 1 Förstudier 1 Inriktning 2 Första brainstormingen 3 Möte med Tord Berggren 3 Marknadsstudie 4 Andra brainstormingen 5 Möte med Jens Blixt om VVS 6

Läs mer

Salutogen miljöterapi på Paloma

Salutogen miljöterapi på Paloma Salutogen miljöterapi på Paloma Innehållsförteckning Bakgrund s.2 Den salutogena modellen s.3 Begriplighet s.3 Hanterbarhet s.3 Meningsfullhet s.3 Den salutogena modellen på Paloma s.4 Begriplighet på

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN 2013 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Tankar om språkundervisning

Tankar om språkundervisning in Lingua Nr 1, 1983.. 1 Tankar om språkundervisning Jens Allwood, Inst. för lingvistik, Göteborg universitet Om man funderar över undervisning inom något visst område, är det naturligt att ta sin utgångspunkt

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin Bilaga 5 2006-11-27 Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin 2006-11-02 Sammanfattning av synpunkter på Afa projektet: Satsa friskt

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA?

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag

Läs mer

El - vad är det? Koncept för kommunikation om el. Elforsk rapport 09:57

El - vad är det? Koncept för kommunikation om el. Elforsk rapport 09:57 El - vad är det? Koncept för kommunikation om el Elforsk rapport 09:57 Christel Brost, Inger Lindstedt juni 2009 El - vad är det? Koncept för kommunikation om el Elforsk rapport 09:57 Christel Brost, Inger

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå?

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Jenny Palm Tema Teknik och social förändring Linköpings universitet jenny.palm@liu.se Finansieras av Energimyndigheten SYFTE

Läs mer

VI GER SVERIGE KRAFT.

VI GER SVERIGE KRAFT. VI GER SVERIGE KRAFT. www.stockholmselbolag.se LÅNGSIKTIGHET TRYGGHET & PRISVÄRDHET STOCKHOLMS ELBOLAG Stockholms Elbolag är här för att visa vägen till en trygg och miljövänlig framtid. Vår el är 100%

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Tid för brukarengagemang

Tid för brukarengagemang Tid för brukarengagemang Offentliga fastigheter Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen av

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Koppling mellan styrdokumentet HANDLINGSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESORIENTERING I YSTAD KOMMUN och LGR11 årskurs 7-9 ämnesvis. Här visas exempel på hur du kan uppfylla målen för studie- och yrkesorientering,

Läs mer

Sä#a mål, planera och dokumentera. Produktutveckling, marknadsundersökning och i nästa fas, affärsplanen.

Sä#a mål, planera och dokumentera. Produktutveckling, marknadsundersökning och i nästa fas, affärsplanen. Sä#a mål, planera och dokumentera Produktutveckling, marknadsundersökning och i nästa fas, affärsplanen. A# sä# mål Mål anger riktning dit ska jag! Visar målen i UF- företaget visar hur affärsidén ska

Läs mer

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Titel/id Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 Projektägare LRF, Företag och samhälle Projekttid 2007-04-27 2007-12-05 1. Sammanfattning Projektet har haft

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar position till 2050 Hagainitiativet

Läs mer

Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner. Från Världsnaturfonden, WWF

Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner. Från Världsnaturfonden, WWF Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner Från Världsnaturfonden, WWF Om Earth Hour Kära kommun, På kvällen 29 mars 2008 släckte uppskattningsvis 35 miljoner människor i ett 30-tal länder runt om

Läs mer

Projekt samhällsomvandling - Gällivare

Projekt samhällsomvandling - Gällivare Projekt samhällsomvandling - Gällivare 1 Sammanfattning Denna rapports huvudsakliga inriktning är hur vi ska vrida konsekvenserna av samhällsomvandlingen till någonting väldigt positivt för Gällivare och

Läs mer

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig.

Läs mer

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum The Politics of Magma. Så heter skriften där forskar- och konstnärsgruppen Ingrepp har formulerat sitt program. Och lite som magma blev det när Ingrepp presenterade

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Förskola; Tallbacken Avdelning; Nyckelpigan Välkomna till förskolan Tallbacken Nyckelpigan. Vi som arbetar här är engagerade pedagoger som brinner för barns lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012

Fjärrvärme Ängelholm. Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Fjärrvärme Ängelholm Informationsmöte med konsumenter 10 oktober 2012 Agenda Fjärrvärme i Ängelholm Ny prismodell i Ängelholm Pris 2013 och prisutveckling 2014 Filbornaverket Kundsidorna Tävling! Om värmen

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed Projektrapport TRTE09 2013-03-08 Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed 1. INLEDNING 1 2. HUVUDDEL/PROCESS 2 2.1 FÖRBEREDELSER 2 2.2 BRAINSTORMING

Läs mer

Svenska 8B v.11-13. Syfte:

Svenska 8B v.11-13. Syfte: Svenska 8B v.11-13 Syfte: att formulera sig och kommunicera i tal och skrift att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften att anpassa språket efter olika syften, mottagare och

Läs mer

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Program för dagen 8:30-9:30 Frukost 9:30 Start/presentation av Mattias från Kravatten

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Case: ICA Träffpunkten

Case: ICA Träffpunkten Högskolan i Gävle 2001-03-29 Institutionen för ekonomi Organisationsteori B, 5p Handledare: Pär Vilhelmson Case: ICA Träffpunkten Författare: Karin Gussing Kristina Lindberg Per Molin Nedin Zlatarac ICA

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Markus och de förtappade själarna. Kicki Lindström

Markus och de förtappade själarna. Kicki Lindström Markus och de förtappade själarna Kicki Lindström Markus och de förtappade själarna 2013, Kicki Lindström Omslagsfoto Ingemar Lindström Ansvarig utgivare: Kicki Lindström ISBN: 978-91-637-2506-7 Framställd

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Digitalt festivalengagemang

Digitalt festivalengagemang VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken i sociala medier VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS!

PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS! PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS! Nu är det dags att synliggöra Piratpartiet och bygga image inför valåret 2014. Det gör vi med att remixa kungens valspråk För Sverige

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Projektrapport UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖREBYGGANDE HEMBESÖK SKURUP 2008-2010. Boel Granat Projektledare

Projektrapport UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖREBYGGANDE HEMBESÖK SKURUP 2008-2010. Boel Granat Projektledare Projektrapport UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖREBYGGANDE HEMBESÖK SKURUP 8-1 Boel Granat Projektledare 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och mål 5 Metod 5 Resultat 7 Boende 7 Rörelsefunktion 8 Fallprevention

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu?

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Minnesanteckningar 2015-04-14 Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Steg 1. Självvärdering och implementering av samverkansstrategi Närvarande: Peter Aronsson, Richard Bucksch, Torbjörn Håkansson, Jan

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer