Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58"

Transkript

1 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost Juni 2009

2 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost Juni 2009 ISBN:

3 2 Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost

4 innehåll Alla har en ny elmätare Mätaren kommer Mätaren kom - vad hände? El - vad är det? Lärdomar från projektet Efterord Referenser

5 Alla har en ny elmätare! Idag har samtliga privatkunder fått nya fjärravlästa elmätare som gör det möjligt för elbolagen att skicka fakturor till kunderna som bygger på den faktiska förbrukningen varje månad. Drygt 5,2 miljoner elmätare har bytts ut till en uppskattad kostnad av drygt miljarder kronor. Det rör sig om investeringar i ny teknik, nya rutiner men också nya möjligheter till fördjupad information till kunderna när det gäller deras förbrukning av el och energi. Anledningen till bytet är ett riksdagsbeslut från 2002 att kunderna ska få sin förbrukning avläst minst en gång i månaden. Det långsiktiga syftet med bytet är att fakturorna ska bli tydligare, att kunderna ska bli mer medvetna om sin energiförbrukning och att förbrukningen på sikt ska minska. Initiativet att byta ut elmätarna kommer från den politiska makten, inte från elleverantörer eller elnätbolag. Det finns givetvis komplikationer genom en sådan beslutsprocess och dess bakomliggande syfte. 4

6 Forskningsprojektet Bytet av elmätare har varit en stor och viktig fråga för energibranschen, framför allt för elnätbolagen. Det är ovanligt med en så stor och genomgripande teknisk förändring som direkt är kopplad till konsumenten och konsumentens vardag. Inom ramen för forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, har vi studerat kommunikationen från energibolagen till kunderna inför mätarbytet, vilka förväntningar kunderna har på den nya tekniken och vad de kan om el och energi. Vi har också arbetat fram koncept för kommunikationsmaterial utifrån forskningsresultaten. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka kommunikationen kring elmätarna, både ur kundernas perspektiv och ur företagens perspektiv; målet är att förstå människors behov och önskemål kring information och kunskap och hur detta kan omsättas till bättre kommunikation mellan energiföretagen och kunderna och då inte bara utifrån att mätare installeras utan utifrån kundernas totala behov och förväntningar när det gäller energifrågor. 5

7 Att kommunicera den retoriska situationen Att byta ut elmätarna hos hushållskunderna medförde givetvis ett stort behov av kommunikation mellan elnätsföretagen och kunderna. Hos många kunder var man exempelvis tvungen att få tillträde till bostaden för bytet. Anledningen till bytet var också att kunderna skulle få individuell elmätning varje månad och detta kommer att påverka informationen på fakturan till kunden kontaktm Sida 1 VI SÖKER KONTAKT Kommunikationen - den retoriska situationen - kan åskådliggöras genom en femhörning, där de viktigaste delarna finns med. kontexten hushållen budskapet målet tiden genre/kanal Hushållen - de personer man vill kommunicera med Budskapet - det man vill ha sagt Målet - det man vill uträtta med kommunikationen Genre/kanal - de val man gjort när det gäller var och hur budskapet förmedlas Tiden - när man kommunicerar med hushållen Kontexten - det sammanhang som kommunikationen sker i, och dess förutsättningar 6

8 Ingen retorisk situation är den andra lik, därför måste man varje gång fundera över hur man bäst kommunicerar med dem som man vill ha kontakt med. Kommunikation är också en ömsesidig verksamhet; det gäller därför att också lyssna på sina kunder för att förstå hur man kan förbättra sin kommunikation med dem. Kommunikation och samhällsinformation Sedan omregleringen av elmarknaden 1999 agerar energibolagen på en marknad där kunderna fritt kan välja vilken leverantör de önskar för sin elkonsumtion. El blir genom det en vara eller en tjänst i likhet med andra produkter och tjänster på en marknad. Bytet av elmätare är dock ett samhällsinitiativ, och informations- och kommunikationsverksamheten har därför haft en något annorlunda infallsvinkel. Den har haft många drag av samhällsinformation, det vill säga offentlig information till medborgarna om myndighetsbeslut och aktuella samhällsfrågor. 7

9 Mätaren kommer! En viktig fråga för energibolagen har varit att kommunicera med sina kunder inför bytet av elmätare, när byter sker, hur det påverkar konsumenten, och varför det sker. För att undersöka kommunikationen inför mätarbytet har vi analyserat ELAN-företagens informationsmaterial och kampanjer (ELAN - se faktarutan på sidan 23). Tre områden har främst varit i fokus: valet av genre, valet av retorisk ansats och samspelet mellan text och bild. (Rapporten Mätaren kommer!, Elforsk rapport 08:75, kan du ladda ner från eller Stor bredd i kundkontakterna När det gäller valet av genre är det tydligt att företagen totalt sett arbetat med en stor bredd: brev, broschyrer, annonser, vykort, road shows med kändisar som dragplåster med mera. Behovet av att sprida information från företagens sida var stort, och därmed också kreativiteten i valet av genrer och utformningen av olika slags material och kampanjer. Det är emellertid mycket olika hur företagen valt att förhålla sig till det förväntade behovet av information inför mätarbytet, och skiljelinjen verkar gå mellan stora och små företag, eller med andra ord, företag med eller utan stark lokal förankring. De företag som är väl förankrade på en ort - och de är i allmänhet inte så stora - arbetar med brev och direktkontakt. De stora, internationella, bolagen arbetar med många fler kontaktkanaler för att fånga kundernas intresse och skapa kontakt. 8

10 Retorisk ansats - skapa trygghet Den retoriska ansatsen handlar om fokus i materialet; det handlar om att förmedla fakta (logos), skapa känslor (pathos) eller om att visa sin trovärdighet som företag (ethos). Undersökningen visar att företagen arbetar med samtliga dessa tre delar, och de samverkar. Målen med materialet är både att förmedla fakta om det kommande bytet och att skapa känslor av trygghet inför bytet - och inför det företag som står som avsändare till de olika materialen. Trovärdigheten och tryggheten samspelar med varandra. Även här är företagens lokala förankring viktig; arbetet med att skapa trygghet och trovärdighet är mer omfattande för de företag som inte ha en självklar geografisk förankring. De mindre och lokalt starkare förankrade företagen kan skapa kontakt och trovärdighet på annat sätt, så det utskickade materialet blir mer kortfattat och mer inriktat på fakta. Text och bild Text och bild samverkar - det är ett tydligt resultat. Retoriska medel finns både i texten och i bilden. Bilder av trygga familjer, av aktiva och positiva företrädare för företagen, samverkar med retoriska frågor, metaforer och definitioner. Läsarna får till exempel veta att husen blir mer intelligenta, att man får bättre koll på elförbrukningen och att den bästa energin är den som aldrig förbrukas. Företagen arbetar således brett för att både presentera fakta och försöka skapa en positiv kontakt. Båda dessa faktorer är viktiga i arbetet med att infoga ny teknik i våra hem. Det är en ansats som säkert skulle vara till nytta även i andra sammanhang när ny teknik ska presenteras; det räcker inte med fakta utan sådant som kontakt, trovärdighet och trygghet spelar också stor roll. 9

11 Mätaren kom - vad hände? Den nya elmätaren, liksom den gamla, är osynlig för de flesta av kunderna. Den sitter på platser där kunden inte kan se sin mätare. Den kontakt de flesta har med sin elförbrukning är därför fakturan. För att undersöka vilka förväntningar informationsmaterialet har skapat hos kunderna, och vilken kunskap de har om el och energi har vi gjort 14 strukturerade intervjuer med kunder i Alvesta och Göteborg. Kunderna har valts så att vi fått en god spridning mellan ålder, om man bor i villa eller lägenhet och om man är hög eller lågförbrukande. Hushållens storlek representeras av allt från singelhushåll, som utgör 49% av alla hushåll, till hushåll med 6 personer (när särkullsbarn är i hemmet). (Rapporten Mätaren kom - vad hände?, Elforsk rapport 08:76, kan du ladda ner från www. elforsk.se eller Förväntningar på nya mätaren Bytet av elmätare har varit en liten sak för kunderna, men en stor sak för elnätbolagen. De intervjuade hade en allmän, vag uppfattning om att mätarbyte skulle ske, men få visste varför. Man har inte heller några stora förväntningar på vad som ska komma ut av de nya mätarna. Det kan vara värt att notera att de förväntningar kunderna har och de fördelar som man ser med de nya mätarna är att de ska ge jämnare fakturor. Intervjupersonerna menar att med det nya systemet ska det inte bli några toppar under året, vilket de ofta fick med avstämningsfakturan. 10

12 1 kwh - obegripligt Det framgår med all tydlighet att så gott som samtliga intervjuade inte förstår begreppet 1 kwh och vad det innebär för deras förbrukning av el. De kan därmed inte heller räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i energi och om det är lönsamt att satsa på energisnålare alternativ. Det är också tydligt att intervjupersonerna känner sin okunskap och distanserar sig från frågan. Att sakna kunskap om el, energi och därtill relaterade frågor är inte heller någon stigmatiserande okunskap i vårt samhälle. De intervjuade vittnar också om att det är en allmän uppfattning att fakturorna från energiföretagen är obegripliga och att det är helt i sin ordning att klaga på dem. Motivation och intresse En viktig faktor för framgångsrik kommunikation är att de som man vill kommunicera med är motiverade och intresserade av frågan. Inom kommunikationsforskning talar man om olika typer av en individs involvering, det vill säga engagemang i en fråga: beslutsinvolvering handlar exempelvis om att besluta sig för att köpa en vara, och ämnesinvolvering handlar om intresse och engagemang för ett område, exempelvis miljö, energi. Graden av involvering kan därför vara avgörande för hur framgångsrik kommunikationen blir och om det över huvud taget blir fråga om kommunikation. I intervjuerna framgår det tydligt att samtliga intervjupersoner har en låg grad av ämnesinvolvering i energifrågan. Man kan för lite om det fysikaliska måttet 1 kwh, energiförbrukning, och upplever också att man kommer till 11

13 korta när det gäller energifrågor. Man kommer även i fortsättningen ha svårt att koppla samman sin totala energiförbrukning med olika apparater eftersom man inte kan fördela förbrukningen på något sätt. Det är också tydligt av intervjuerna att de har en relativt låg grad av beslutsinvolvering när det gäller energifrågor. När man ska köpa in nya vitvaror och TV görs det utifrån andra kriterier än energiförbrukning. Utseende och funktioner spelar en helt överskuggande roll vid valet. Hur ska man kunna förstå? För att kunna ta ställning till olika produkter och deras energiförbrukning måste man också förstå vad som förbrukar energi och hur mycket måttenheten är. Om man inte förstår måttenheten och vad den innebär är det inte heller lätt att förstå hur och på vilket sätt man kan förändra sitt beteende. Man ser inte sambandet mellan energimåttet och det egna beteendet och de apparater man använder. Detta innebär en betydande komplikation i kommunikationssituationen. När man vill kommunicera med konsumenterna måste man förstå och ta hänsyn till detta. 12

14 13

15 El - vad är det? Om el och energi är en fråga som står långt ner på kundernas dagordning - hur ska man kunna väcka deras intresse för frågan och öka deras ämnesinvolvering? Det blev uppdraget till designstudenterna på Konst, kultur och kommunikation, K3, på Malmö högskola. Studenterna fick i uppdrag att utforma koncept till kunskapsmaterial som skulle väcka intresse, skapa nyfikenhet och en beredskap för el och energifrågor. Syftet var också att kunderna skulle få en större förståelse för hur deras eget beteende är kopplat till deras energiförbrukning. (Rapporten El - vad är det?, Elforsk rapport 09:57, kan du ladda ner från www. elforsk.se eller Baserat på resultaten från de tidigare delprojekten arbetade designstudenterna under våren 2008 fram fyra olika koncept för kunskapsmaterial i dialog med forskargruppen och forskningsprojektets referensgrupp. 14

16 De fyra koncepten är: Upplysningen; Vad gör du av din energi?; Aura; och Hustomten och elakingarna. Upplysningen Visionen var att lansera en reklamkampanj som skulle väcka uppmärksamhet och kittla människors fantasi, och man ville använda efterlysande eller självlysande färg för att illustrera energi och ljus. Med hjälp av provokativa påståenden, till exempel El finns inte och kwh är en myt vill gruppen skaka om och provocera. Affischerna på stan följs upp med en broschyr på samma tema hem i brevlådan. 15

17 Vad gör du av din energi? Konceptet fokuserar på att porträttera den inre energin, ett inre kraftfält beskrivet i ett surrealistiskt tonläge. Grundidén var att koppla den egna energin till elenergi. Gruppen arbetade med en professionell fotograf. Även dessa är tänkta som affischer på stan. 16

18 17

19 Aura Konceptet tar fasta på att utveckla styrmedel, beslutsprocesser utifrån aktörsrollen och brukarbeteende genom en teknisk lösning. Samtidigt fokuserade gruppen på eget ansvar utifrån behov och önskemål. För att ge kunden en möjlighet att snabbt och enkelt hålla koll på sin elförbrukning blev svaret en spegel där man ser sin egen elförbrukning samtidigt som man ser sig själv som elkonsument i form av sin egen aura. 18

20 19

21 Hustomten och elakingarna Gruppen valde att kommunicera genom en vanlig del av vardagen sagostunden, därför blev resultatet en sagobok. Stressade föräldrar läser inte informationsbroschyrer, men gärna en sagobok för sina barn. Bokens konstruktion är en popup-bok, vilket också leder till interaktivitet. Hustomten bygger på våra föreställningar om tomten som man skulle hålla sig väl med på gården för att han skulle hjälpa till, och elakingarna, eltjuvarna, är något som man kan göra sig av med ganska enkelt. Varje uppslag i boken är ett rum i hemmet där man genom att interagera med popup-konstruktionen kan hitta elakingarna som gömmer sig, exempelvis i standby-funktioner och rinnande vatten vid tandborstning. Hos hushållen De fyra koncepten färdigställdes till prototyper som vi under hösten 2008 testade i de hushåll som tidigare medverkade i intervjuerna kring förväntningar på de nya elmätarna och kunskaper om el och energi. Koncepten testades också i två fokusgrupper med bland annat studenter från Malmö högskola för att nå de unga vuxna. Forskningsprocessen ledde således till en designprocess som i sin tur ledde till en ny forskningsprocess. Svaren från intervjupersonerna och i fokusgrupperna var väldigt överensstämmande. Ålder, hög eller låg förbrukning, villa eller lägenhet spelade ingen roll. Så gott som samtliga valde konceptet Upplysningen som sin favorit. Endast en valde konceptet Vad gör du av din energi? Man kopplade bilderna till sport och tyckte att de hade en mycket svag kopp- 20

22 ling till el. Bildspråket var för snarlikt traditionellt reklamspråk. Den surrealistiska ton som fanns i det ursprungliga förslaget försvann i samarbetet med yrkesfotografen. När det gäller spegeln Aura så var det i de flesta fallen funktionen spegel som stod i vägen för förslaget. Problemet med spegeln var att den uppfattades som för liten kvinnor vill se sig själva i helfigur och att designen inte skulle passa in i hemmet menade några av intervjupersonerna. Många menade dock att man hellre hade velat ha en liten display som gav samma information. Barnboken Hustomten och elakingarna blev en succé i familjer med små barn. Även om barnboken var mycket uppskattad så valde flertalet Upplysningen för sin tydlighet. Det är intressant att konceptet upplevs som så tydligt fastän budskapen är provokativa påståenden som El finns inte och kwh är en myt. Det handlar dock klart och tydligt om el och de provokativa påståendena väcker uppenbart intresse och slog tydligen också an en sträng av igenkänning. Den medföljande broschyren gav också svar på många av de frågor som intervjupersonerna hade funderat över. 21

23 Lärdomar från projektet Utgå från kundens intresse, behov och kunskap Många energiföretag berättade inte att det skulle dröja innan det kom fakturor baserade på förbrukningen, eller att med det nya systemet kommer fakturorna att bli olika månad för månad. Det har skapat misstro och oro hos kunderna. Eftersom man pratade om att man med den nya elmätaren skulle betala för den faktiska förbrukningen förväntade man sig jämnare fakturor med den nya tekniken. Tänk inte i teknik - tänk i vad som är bra för kunden Kunskaperna om el och energi och måttet 1 kwh är mycket låga, nästan obefintliga. Det måste man ta hänsyn till när man kommunicerar med sina kunder. Använd andra sätt att beskriva förbrukning än 1 Kwh Det är bra med någon form av indikation på sin förbrukning, och den bör komma direkt. Den ska vara synlig, gärna i köket, och visa den aktuella förbrukningen. Eftersom de flesta inte förstår vad 1kWh står för och hur det är relaterat till det egna beteende måste förbrukningen visualiseras på något annat sätt. Det behövs en omvandlingstabell för elförbrukningen - och ett annat mått som är enklare att förstå. 22

24 Bygg relationer med kunderna Lär känna kunderna och vilka behov de har. Genom öppenhet från företagets sida kan kunderna också lära känna sin elleverantör och relationer byggs. Öppenhet och synlighet är viktigt för att åstadkomma en god kommunikation och relation. Var tydlig i kommunikationen Många kunder uppfattar att det är motsägelsefullt att vi ska spara el. Vem tjänar på det? Kunderna menar att elleverantörerna är företag och ska tjäna pengar. Varför pratar de så mycket om att vi ska spara el? Det är viktigt att tala om vad man vill och varför, att vara tydlig i sin kommunikation. Skapa tillit och förtroende När man känner tillit och förtroende för sitt elföretag litar man också på den information man får. 23

25 Efterord Denna rapport utgör slutrapporten av forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, vilket ingår i ELAN-programmet Etapp III. Delprojekten har rapporterats i Mätaren kommer! En studie av informationen kring införandet av individuella mätare, Mätaren kom - vad hände? Intervjustudie om kundernas förväntan på de nya elmätarna och deras kunskaper om el och energi, samt El - vad är det? Koncept för kommunikation kring el. Rapporterna kan laddas ner från eller Projektledare är professor Inger Lindstedt, Konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö högskola. I projektgruppen ingår dessutom docent Karin Mårdsjö Blume, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, och universitetsadjunkt Christel Brost, Konst, kultur och kommunikation, K3, Malmö högskola. Projektet har också haft en referensgrupp som utgjorts av Karin Bielke, Göteborg Energi, Lars Ejeklint, Vattenfall, Kajsa Ellegård, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, Ulf Larsson, Jämtkraft, Bo Lindberg, Alvesta Energi, samt Sven-Allan Eklund och Monika Adsten, Elforsk. 24

26 ELFORSK ELAN är ett forskningsprogram som arbetar inom området vardagens elanvändning. Verksamheten är inriktad mot energirelevanta problemställningar i gränslandet mellan teknik och människors teknikanvändning. Programmet är fokuserat på fyra områden:! AMR Fjärravlästa elmätare och Visualisering av elanvändningen! Kommunikation kring energi och vardagsfrågor! Energirelaterade investeringsbeslut och styrande faktorer! Energianvändning i vardagen ELAN-programmet finansieras av Energimyndigheten, Alvesta Energi, Borlänge Energi, E.ON, Fortum, Göteborg Energi, Jämtkraft, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Varberg Energi, Vattenfall och Öresundskraft. Mer information om ELAN-programmet finns på 25

27 Referenser Brost, Christel och Inger Lindstedt (2009) El - vad är det?! Koncept för kommunikation om el. Elforsk rapport 09:57. Lindstedt, Inger (2002) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Studentlitteratur, Lund. Lindstedt, Inger och Karin Mårdsjö Blume (2008) Mätaren kom - vad hände? Intervjustudie om kundernas förväntan på de nya elmätarna och deras kunskaper om el och energi. Elforsk rapport 08:76 Månadsvis avläsning av elmätare (2002) Slutredovisning av regeringsuppdrag ER 12:2002. Mårdsjö Blume, Karin och Inger Lindstedt (2008) Mätaren kommer! En studie av informationen kring införandet av individuella elmätare. Elforsk rapport 08:75. Svensk Energi, heter/ei/,

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

VI GER SVERIGE KRAFT.

VI GER SVERIGE KRAFT. VI GER SVERIGE KRAFT. www.stockholmselbolag.se LÅNGSIKTIGHET TRYGGHET & PRISVÄRDHET STOCKHOLMS ELBOLAG Stockholms Elbolag är här för att visa vägen till en trygg och miljövänlig framtid. Vår el är 100%

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Forskningsprogrammet ELAN

Forskningsprogrammet ELAN Forskningsprogrammet ELAN -hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen Programmet utgör ett centralt kunskapsnav för energiföretag forskarvärlden, myndigheter och konsumenter Behandlar

Läs mer

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren

Retorik och Presentationsteknik. Nils Lundgren Retorik och Presentationsteknik Nils Lundgren Vi börjar med Retorik som används för att... Övertyga andra om att en åsikt är riktig Sälja en produkt eller tjänst Få igenom sin vilja, skaffa makt och inflytande

Läs mer

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN 2013 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

Salutogen miljöterapi på Paloma

Salutogen miljöterapi på Paloma Salutogen miljöterapi på Paloma Innehållsförteckning Bakgrund s.2 Den salutogena modellen s.3 Begriplighet s.3 Hanterbarhet s.3 Meningsfullhet s.3 Den salutogena modellen på Paloma s.4 Begriplighet på

Läs mer

Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner. Från Världsnaturfonden, WWF

Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner. Från Världsnaturfonden, WWF Earth Hour 2009 Inbjudan till Sveriges kommuner Från Världsnaturfonden, WWF Om Earth Hour Kära kommun, På kvällen 29 mars 2008 släckte uppskattningsvis 35 miljoner människor i ett 30-tal länder runt om

Läs mer

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid.

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid. NYHETSBREV NR 1 2009 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET DET SKA VARA ENKELT Enkelhet och lättillgänglighet

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013

Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Presentationsteknik, 4 hp (738G28) VT 2013 Avsikten med kursen är att öka deltagarnas insikter om de krav som olika kommunikationssituationer ställer samt öka deras muntliga språkfärdighet. Målet är att

Läs mer

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14

Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 Agenda för mötet med projektsamordnarna 24/3 kl. 12-14 1 Senaste nytt från Ulla Ett särskilt välkommen till Christina Skogberg, som tagit över ansvaret för Samverkan efter Gudrun Boström. Upphandlingen

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Sä#a mål, planera och dokumentera. Produktutveckling, marknadsundersökning och i nästa fas, affärsplanen.

Sä#a mål, planera och dokumentera. Produktutveckling, marknadsundersökning och i nästa fas, affärsplanen. Sä#a mål, planera och dokumentera Produktutveckling, marknadsundersökning och i nästa fas, affärsplanen. A# sä# mål Mål anger riktning dit ska jag! Visar målen i UF- företaget visar hur affärsidén ska

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Tid för brukarengagemang

Tid för brukarengagemang Tid för brukarengagemang Offentliga fastigheter Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen av

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende

Veidekke. TellHus. klimatsmart boende Veidekke TellHus klimatsmart boende Det ligger i luften Vi som står bakom Koldioxid syns inte, men den märks. De senaste 100 åren har koldioxidutsläppen ökat med 30 procent. Enligt FN:s klimatpanel måste

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3.

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3. Innehållsförteckning DESIGNPROCESSEN 1 Utgångspunkter 1 Förstudier 1 Inriktning 2 Första brainstormingen 3 Möte med Tord Berggren 3 Marknadsstudie 4 Andra brainstormingen 5 Möte med Jens Blixt om VVS 6

Läs mer

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed Projektrapport TRTE09 2013-03-08 Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed 1. INLEDNING 1 2. HUVUDDEL/PROCESS 2 2.1 FÖRBEREDELSER 2 2.2 BRAINSTORMING

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå?

Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Gränsen offentligt-privat: hur långt in i hemmen kan offentliga styrmedel nå? Jenny Palm Tema Teknik och social förändring Linköpings universitet jenny.palm@liu.se Finansieras av Energimyndigheten SYFTE

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360. Manager 1. visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas Demo Demo Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2013-03-25 Solleftegatan 15 162 53 Vällingby 08-7919800

Läs mer

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (6) Antecknat av Karin Albinson Närvarande Anders Lundberg, MSB Patrik Perbeck, MSB Karin Albinson, MSB Stefan Anering, MSB Rickard Silverfur, Fastighetsägarna

Läs mer

Designprocessen. Vi gjorde upp en tidsplan över hur projektet skulle se ut och resultatet blev följande:

Designprocessen. Vi gjorde upp en tidsplan över hur projektet skulle se ut och resultatet blev följande: 1 SVID Design Open Designprocessen 1. Utgångspunkter Vi som deltar i denna tävlingen är vi som går teknikprogrammet med inriktning design här på Njudungsgymnasiet. Vår grupp består utav 17 st elever*,

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle

Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle Arbetsplan för Bullerbyn Föräldrakooperativ i Gävle 2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA?

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer De råd som ges i den här broschyren grundar sig på aktuell kunskap om barns tvåspråkiga utveckling och bygger på de senaste forskningsrönen, förslag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor

Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor Metoduppgift 4 Metod-PM Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor en normativ studie Bakgrund Sverige har sedan 1990-talet skrivit under och ratificerat Förenta Nationernas konvention om barns

Läs mer

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige Brottsoffer i fokus En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun Stiftelsen Tryggare Sverige Adress: Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box 45407 104 31

Läs mer

Tankar om språkundervisning

Tankar om språkundervisning in Lingua Nr 1, 1983.. 1 Tankar om språkundervisning Jens Allwood, Inst. för lingvistik, Göteborg universitet Om man funderar över undervisning inom något visst område, är det naturligt att ta sin utgångspunkt

Läs mer

Case: ICA Träffpunkten

Case: ICA Träffpunkten Högskolan i Gävle 2001-03-29 Institutionen för ekonomi Organisationsteori B, 5p Handledare: Pär Vilhelmson Case: ICA Träffpunkten Författare: Karin Gussing Kristina Lindberg Per Molin Nedin Zlatarac ICA

Läs mer

Projektrapport UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖREBYGGANDE HEMBESÖK SKURUP 2008-2010. Boel Granat Projektledare

Projektrapport UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖREBYGGANDE HEMBESÖK SKURUP 2008-2010. Boel Granat Projektledare Projektrapport UPPSÖKANDE VERKSAMHET FÖREBYGGANDE HEMBESÖK SKURUP 8-1 Boel Granat Projektledare 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och mål 5 Metod 5 Resultat 7 Boende 7 Rörelsefunktion 8 Fallprevention

Läs mer

Annonsering för konceptet

Annonsering för konceptet Sammanställning av Annonsering för konceptet under åren 2003 2011 www.varannanvatten.se Kontaktperson Håkan Jonsson, Region Gotland Hakan.jonsson@gotland.se Annonser för åren 2004 2008 Varan vatten är

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1.

Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Hur näringslivsvänliga är riksdagspartierna? Appendix 1. Här är de samlade svaren från riksdagspartierna med motiveringarna till svaren på frågorna. Moderaterna Ja, Alliansen vill inom ramarna för vår

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Titel/id Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 Projektägare LRF, Företag och samhälle Projekttid 2007-04-27 2007-12-05 1. Sammanfattning Projektet har haft

Läs mer

Sociala risker. Ett exempel på lokalt säkerhetsarbete och dess effekter

Sociala risker. Ett exempel på lokalt säkerhetsarbete och dess effekter Sociala risker. Ett exempel på lokalt säkerhetsarbete och dess effekter Ulf Lundström Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Vad ska jag prata om? Ett exempel på lokalt säkerhetsarbete:

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson Filosofisk modell över utvecklingsarbetets teori och praktik Bakåt Önskat framtida läge Framåt NU NU Frågar Stöder Puffar!Kunskap & färdighet Beteenden Tillit, trygghet Känsla av sammanhang

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRÄNDRA RADIKALT Projektrapport från Åstorps kommun

FÖRÄNDRA RADIKALT Projektrapport från Åstorps kommun FÖRÄNDRA RADIKALT Projektrapport från Åstorps kommun Rapporten sammanställd under juli månad 2015 Projektledare: Anita Månsson Åstorps kommun 265 80 Åstorps kommun anita.mansson@astorp.se Tel: 042 641

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan till Earth Hour Kära kommun, Årets Earth Hour blev en framgång. Den 28 mars 2009

Läs mer

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu?

Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Minnesanteckningar 2015-04-14 Workshop: Varför och hur samverkar Lnu? Steg 1. Självvärdering och implementering av samverkansstrategi Närvarande: Peter Aronsson, Richard Bucksch, Torbjörn Håkansson, Jan

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind & Cecilia Lunder 1 Hur jobbar MVG med information? Idag tar vi upp och diskuterar: Våra informationsblad

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

Vi vill hjälpa tjejer som inte mår bra

Vi vill hjälpa tjejer som inte mår bra Vi vill hjälpa tjejer som inte mår bra Ett utvecklingsarbete på Strömma Naturbruksgymnasium SLUTRAPPORT gör det jämt! Strömma Naturbruksgymnasium 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Hur hamnade Strömmaskolan

Läs mer

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till

BILAGA 1, Version 3.0. 2014-11-?? Dnr 2014/???? Bilaga till BILAGA 1, Version 3.0?? Bilaga till Samarbetsavtal 2015-2017 för Kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Förskola; Tallbacken Avdelning; Nyckelpigan Välkomna till förskolan Tallbacken Nyckelpigan. Vi som arbetar här är engagerade pedagoger som brinner för barns lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev mars 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar position till 2050 Hagainitiativet

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken, till exempel att hälften av den energi som vi använder 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Läs mer

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Elevledda utvecklingssamtal Författare Johanna Brolin Juhlin, Karin Eliasson Skarstedt, Marie Öhman Nilsson Artikel nummer 4/2012 Skolportens

Läs mer

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok 1 Modul 6 Självutveckling Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) 2 Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Projekt samhällsomvandling - Gällivare

Projekt samhällsomvandling - Gällivare Projekt samhällsomvandling - Gällivare 1 Sammanfattning Denna rapports huvudsakliga inriktning är hur vi ska vrida konsekvenserna av samhällsomvandlingen till någonting väldigt positivt för Gällivare och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

LÄRARHANDLEDNING. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. LÄRARHANDLEDNING Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2014 Projektledare/ansvarig utgivare: Konsumentverket Layout:

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Svenska 8B v.11-13. Syfte:

Svenska 8B v.11-13. Syfte: Svenska 8B v.11-13 Syfte: att formulera sig och kommunicera i tal och skrift att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften att anpassa språket efter olika syften, mottagare och

Läs mer