studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING"

Transkript

1 studiehandledning

2 Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller har hittat de lösningarna de behöver för att må bra. Det finns en anledning till det. De har alla fått en massa ny kunskap, men de har låtit bli att göra nya saker. De har inte tagit till sig att utveckling är att göra nya saker det handlar inte om att fylla på mer vetande. De absolut starkaste utvecklingsprocesserna uppnår vi när vi gör nytt, övar och i olika sammanhang utmanar oss själva. Utveckling tar tid då en rad olika situationer behöver inträffa och livet behöver också ta sig olika konjunkturer för att vi skall få chans att öva och därmed också lära oss hantera olika saker på ett nytt sätt. Med Vinnare i din egen tävling har jag valt att skriva en bok som leder till reflektion. Boken är utformad som en arbetsbok för största möjliga inspiration till at vilja och kunna ändra sig i praktiken att utvecklas och göra saker på ett nytt sätt. Reflektion leder i sig själv inte till någon handling, men att ha en grupp eller en person att redovisa sin utveckling för ger ytterligare utveckling. Texten i boken ger ny kunskap som leder till insikt, övningarna i boken ger utrymme till reflektion och att vara del av en studiecirkel eller utvecklingsgrupp ger möjlighet till handling och agerande. Handling och agerande är det som ger förändring och livsförändrade resultat. Syftet med att jobba är i en grupp är att det ger utrymme för att ställa frågor och lyssna på andra. Tänk på vad du kan lära dig av det du hör - vilka paralleller kan du dra i ditt liv. Genom att få chans att få svar på en fråga kan du lära dig något nytt eller se en situation ur en annan synvinkel. Ditt svar på samma fråga kan också ge någon annan av deltagarna i gruppen ett nytt sätt att se saker och ting. Det är i samtalet, i mötet med andra som vi kan förstå något nytt som vi kanske inte såg eller hörde vid första tillfället. Upplägg Studieplanen är baserad på att ni arbetar i grupp (4-6 personer) och att ni träffas vid sex tillfällen. Utse en i gruppen att leda mötet och bestäm från början hur länge ni skall hålla på. Förslagsvis kan ca 3 timmar med en paus mitt i vara lagom tid för ett möte. Självklart har ni fria händer att anpassa studiematerialet till era förutsättningar. Gör det som ni tycker fungerar bäst för er. Vid varje träff tas en rad teman upp som deltagarna gemensamt eller gruppledaren kan välja bland. Till varje tema finns diskussionsfrågor, er och öva i livet-övningar När ni diskuterar frågorna är det viktigt att ni avsätter en tid för varje fråga, vi föreslår att ni tar ca 5 minuter var. Mötesledaren är den som håller ett extra öga på klockan. Det är hela gruppens ansvar att se till att alla i gruppen får chans att tala till punkt. Till varje kapitel ges en rad förslag som man kan använda i sin helhet eller som man kan plocka delar från. Deltagarna kan ha läst hela boken eller delar av boken. Deltagarna bestämmer gemensamt vad de ska ha läst till nästa tillfälle. Att hålla sig till 1-2 avsnitt /per möte rekommenderas. Varje fråga baseras på avsnitt i boken Vinnare i din egen tävling där deltagarna ges möjlighet att med hjälp av en rad frågor diskutera, göra en samt öva i livet. Exempel: Vippgubben Beskriv dig själv utifrån vippgubben. Hur fungerar du? Hur är det med din balans, din tyngd i botten och din hatt? Vad, när och hur stärker din självkänsla? Vad, när och hur stärker ditt självförtroende? Vilka beteenden använder du i avsaknad av en stark självkänsla? Ge varandra bekräftelse i gruppen två självkänslestärkande komplimanger och en självförtroendestärkande komplimanger. Ge dig själv två självkänslestärkande komplimanger, belöningar för den du är som person. Hitta rutiner för att få in en självförtroende stärkande aktivitet. Hitta rutiner för en självstärkande aktivitet. Skriv ner vem du är som person, utan ditt görande, och presterande. Bara i ditt varande.

3 Din Os-arena och ditt träningsläger Ditt liv är din OS-arena. Det finns situationer där det verkligen gäller och där du har känslan av att allt står på spel. Se deltagarna i din grupp som ditt träningsläger. I ditt träningsläger gör du klart för dig själv och gruppen vilka dina utvecklingsgrenar är. Gruppen är din fanclub som jublar - i både med och motgång medan du tar dig fram på din utvecklingsbana. Grupper ger dig feedback och belyser vilka utvecklingssteg de kan se hos dig. Gruppen finns för din inspiration, inte för att jämföra resultat. Använd alla bra strategier, idéer och förslag som de andra har för sin egen utveckling om det stämmer överens med din egen utveckling. Lär av andras framgångsrecept. regler i gruppen Eftersom självutveckling är en utelämnande process är det viktigt att samtliga deltagare i gruppen känner sig trygga och har tillit. Se till att skapa en positiv och välkomnande atmosfär i gruppen så att alla kan bjuda på sina tankar, känslor och reflektioner. Ett bra sätt är att redan på första mötet sätta upp ett antal regler som ni skapar gemensamt. Kom överens om reglerna i gruppen. Här följer några förslag på regler: Det finns fasta tider för gruppens träffar. Komma i tid eller meddela frånvaro eller sen ankomst. Allt som sägs stannar i gruppen. Det finns inga misslyckanden eller dömanden av andra i gruppen. Alla skall mötas med respekt och ärlighet. Låt alla tala till punkt. Ordet fördelas laget runt, avsatt tid för varje person. Utse en person till varje möte som antar ledar-rollen. Det är alltid ok att säga pass om man inte vill svara eller vill vara med på en övning.. LYCKA TILL! Tack för att du genom att vara betydelsefull för dig själv jobbar på att bli en förebild för världen och för nästa generation.

4 träff 1 Lära känna varandra Övning för att börja diskussion och lära känna varandra. Alla deltagare skriver en fråga på en lapp. Exempelvis Vad har du för förväntningar på studiecirkeln? Vad tycker du om att göra på fritiden? etc. Lapparna samlas ihop och alla frågor läses upp och skrivs ner av alla deltagare. Varje deltagare berättar om sig själv utifrån alla lappar. Buddies Alla i gruppen måste gå med på att de vill ha och vill vara stödkamrat till någon annan. Bilda en konstellation i gruppen där en person är buddie/stödkamrat till en person och denna person är sedan stödkamrat till någon annan. Alla ska ha varsin stödkamrat och vara stödkamrat till någon annan. Att man ej är stödkamrater i par är meningen för att personen som blir stödd får fullt fokus och sedan har fullt fokus i att stödja. Att stödja gör man genom att påminna, peppa, kolla hur det går, lyssna, lägga sig i personens agenda och tävlingar lite extra, bekräfta framsteg och kolla av mående etc. Den som får stöd kan också be sin stödkampat att påminna om specifika saker och följa upp andra. Din egen historia Läs introduktionen om författaren Emma Pihls livsresa. Diskutera era egna livsresor? Vilka har varit dina bästa tidpunkter och situationer i ditt liv? Vilka har varit dina värsta tidpunkter och situationer i ditt liv? Vad har ditt liv lärt dig? På vilka sätt känner du igen dig i Emmas eller gruppdeltagarnas livshistorier? På vilket sätt har din livsresa gjort dig till den du är idag? Hur påverkar ditt förflutna den du är idag? Skriv ner vad du väljer att berätta av din historia och vad du väljer att lämna osagt. Skriv också ner den bakomliggande anledningen till att du väljer att blotta vissa sidor av din historia och väljer att dölja andra. Skriv ner dina insikter efter att ha hört andra människors livsberättelser. Beskriv för gruppen vad du känner när du hör dem berätta. Utifrån insikten om hur ditt och andras förflutna påverkar er i ert liv idag - fundera över vilka beteenden som ligger bakom hur människor agerar. Vad är det som gör att de gör som de gör? Betydelsefulla möten och vändpunkter Som du läste i Emmas livsberättelse och som du säkert la märke till av dina egna och andras livsberättelser så finns det situationer, människor och omständigheter som blir till vändpunkter i många människors liv. Ibland är det en person ett avgörande sätt satt spår och som påverkar dig i dag. Vad var det som hände, vad kände du och på vilket sätt har det mötet blivit en vändpunkt i ditt liv? Ibland är det en rad händelser som tillsammans bildar en vändpunkt. Diskutera Vilka människor har varit betydelsefulla för dig i ditt liv? Vad har dessa människor gjort för att bli betydelsefulla för dig? På vilket sätt har du varit betydelsefull för en annan människa? Har du exempel på en rad händelser/omständigheter som gemensamt blivit till en vändpunkt för dig i ditt liv? Vad är karaktäristiskt för möten som blivit betydelsefulla och därmed också vändpunkter i människor liv? Gör övningen Med facit i hand. Registrera och bekräfta dig själv när du gör saker i syfte att medverka till att bli betydelsefull och en vändpunkt i någon annans liv. Skriv ner vad i ditt liv du söker en vändpunkt för. Din egen tävling Läs avsnittet din egen tävling.

5 Diskutera Börja diskutera frågorna tillhörande avsnittet i gruppen. Hämta inspiration från diskussionen till att börja definiera alla dina tävlingar. Skriv ner och berätta för gruppen ett par tävlingar som du kommer att utmana dig i under tidsperioden för studiecirkeln. Svara på frågorna på sidan 27 och 28 i boken. Berätta för några personer om dina egna tävlingar. Bekräfta sig själv enligt din egen tävling. Prestera-Lära-Uppleva Läs kapitlet som presenterar övningen Prestera-lära-uppleva. Hur viktiga är prestationer i ditt liv? Hur viktigt är insikter i ditt liv? Att uppleva för mig är att vara närvarande i det som händer och njuta av det som sker medan det sker. Vad är att uppleva för dig? Hur viktigt är det för dig att uppleva i ditt liv? Där övningen beskrivs i boken tar författaren upp att det är egenskaper som ligger bakom det du gör, det du lär och det du upplever. Fundera över vilka egenskaper som ligger till grund för dina prestationer, lärdomar och upplevelser? Gör övningen Prestera-lära-uppleva och inspirera varandra genom att berätta. Coacha varandra till att få övningen så kort och kärnfull som möjligt samt att hitta tre olika egenskaper på varje område. Använd en skrivbok och skriv dagligen dagens prestation, insikt och upplevelse med tillhörande egenskaper. Presentera för varandra i par eller helgrupp dagens prestation, insikt och upplevelse för en dag sedan sist ni sågs. avrundning och sammanfattning Gå laget runt och låt samtliga personer berätta vad från dagens möte som betyder mest för dem. Gå laget runt och be alla deltagare att berätta högt inför andra vad de ska utmana sig med, öva och göra för att vinna sin egen tävling till nästa tillfälle. Ta en minut med vardera buddiepar och låt de berätta för sin buddie om de behöver något stöd, påminnelse eller pepp med någon av sina utmaningar.

6 träff 2 Introduktion Gå laget runt och låt varje deltagare få ett par minuter till att beskriva sin känsla just för dagen och hur arbetet utifrån Vinnare i din egen tävling och självutveckling gått sedan föregående tillfälle. Prestera-lära-uppleva Gå laget runt och berätta varsin prestera-lära-uppleva under en av dagarna sedan sist ni sågs. självbekräftelse V Hur kommer det sig att det är lättare att bekräfta andra än sig själv? Vilka händelser, kommentarer, personer, sammanhang, resultat har skapat din självbild? Vad behöver a) individen göra b) samhället göra för att för att förändra bilden av innebörden av självbekräftelse? Skriv tre självbekräftelse lappar inför dig själv. Skriv tre till. Detta är jag bra på, detta är jag stolt för mig själv över etc. Berätta dina tre självbekräftelselappar inför gruppen. Definiera inför gruppen vad som är onyttig och nyttig bekräftelse för att underlätta din utveckling. Bekräfta dig själv regelbundet. Hitta på en rutin för hur, när och i vilka sammanhang. Bekräfta dig själv inför någon annan. Bekräfta dina nära och kära för det de är som personer. Exempelvis Mamma, det är så underbart att ha dig nära för att du är en så varm person, Pappa, din trygghet gör att du är en förebild för mig, Min vän, att veta att du finns för mig ger mig en härlig känsla, Min dotter/min son, du är min stjärna precis som du är, osv. Vippgubben Beskriv dig själv utifrån vippgubben. Hur fungerar du? Hur är det med din balans, din tyngd i botten och din hatt? Vad, när och hur stärker din självkänsla? Vad, när och hur stärker ditt självförtroende? Vilka beteenden använder du i avsaknad av en stark självkänsla? Ge varandra bekräftelse i gruppen två självkänslestärkande komplimanger och en självförtroendestärkande komplimang. Ge dig själv två självkänslestärkande komplimanger, belöningar för den du är som person. V Hitta rutiner för att få in en självförtroendestärkande aktivitet. Hitta rutiner för en självstärkande aktivitet. Skriv ner vem du är som person, utan ditt görande, och presterande. Bara i ditt varande. affirmationer Hur kommer det sig att affirmationer kan ge förändrad självbild? Diskutera nivåerna av att affirmera. Gör ringen i rörelse -övningen. Skriv 5-10 affirmationer var på post-it lappar. Öva er på att gå runt i rummet och rabbla era affirmationer. Bestäm er inför er egen affirmationsrutin och berätta inför gruppen. Sätt rutiner för att komma igång och affirmera regelbundet. Utmana dig genom att affirmera på din nästa utmaningsnivå.

7 något nytt Hur är du med att lära dig nya saker? Hur är det att inte kunna? Hur är det att göra fel? Misslyckas/ännu inte lyckas? Och behöva be om hjälp? Vad i ditt jobb, i ditt hem gör den som redan kan och är bra på det? Vad är utvecklingen i att göra nya saker? Gör övningen Gör & Vill. Skriv ner nya områden för dig själv som du vill prova på. Pröva att göra saker som du inte kan. Återkoppla till deltagarna i gruppen hur det gick och vad som hände i dig. Byt roller och gör något på jobbet, i hemmet som du inte kan eller ännu inte är bra på. energi och prestation Vad är din erfarenhet när det gäller att hitta din balans mellan energi och prestation? Vad gör du för att ha bästa och mesta möjliga energi, ork och motivation? Vad är livsglädje för dig? Vad gör dig lycklig? Ta tempen på din energi och känslan av hur väl du utnyttjar din prestationsförmåga. Välj över hur lång tid och hur många gånger per dag du ska registrera din energi nivå 1-10 och din prestationsnivå Diskutera vid kommande träff. Pröva nya rutiner för att ge dig energi när du behöver det. Ex. musik, aktiviteter, minipauser, peppa upp sig själv, visualisera. etc. avrundning och sammanfattning Gå laget runt och låt samtliga personer berätta vad från dagens möte som betyder mest för dem. Gå laget runt och be alla deltagare att berätta högt inför andra vad de ska utmana sig med, öva och göra för att vinna sin egen tävling till nästa tillfälle. Ta en minut med vardera buddiepar och låt de berätta för sin buddie om de behöver något stöd, påminnelse eller pepp med någon av sina utmaningar.

8 träff 3 Introduktion Gå laget runt och låt varje deltagare få ett par minuter till att beskriva sin känsla just för dagen och hur arbetet utifrån Vinnare i din egen tävling och självutveckling gått sedan föregående tillfälle. känslotemperatur Låt varje deltagare berätta vilken känsla de har för dagen, vad de är för intensitet på känslan från 1-10 och vilken känsla de hoppas att dagen ska ge dem. självbild egenskapsinspiration Skriv ner så många olika positiva egenskaper du bara kan komma på. Titta på egenskaperna och välj ut ett 10-tal som du skulle vilja vara eller vara ännu mer av, känna att du själv har eller vara säker på att andra tyckte att du hade. Vilka egenskaper har ni valt och varför? Vad behöver ni göra annorlunda för att uppfattas av er själva och andra mer på detta sätt? Hur kommer det sig att de egenskaper man tar för givet hos sig själv är svårare att uppskatta? (vet du att det är så, allt sånt som man skriver som om det är det är lite anti - förtydliga) Vilka är de egenskaper hos dig själv som är självklara för dig? Hur kan du lära dig att uppskatta dina självklara egenskaper mer? Gör behagstårtan och berätta för varandra i par vad som är ifyllt och vad som krävs för att tårtan ska fyllas ännu mer. Berätta om er själva i en presentation utifrån att ni hade alla dessa egenskaper och vilka följder det skulle få på ert liv. Koncentrera dig på en egenskap en dag och öva dig på att leva ut mer av den, uttrycka mer av just den egenskapen. Återkoppla vid nästa tillfälle. Slut ögonen och spela en film av dig själv i olika sammanhang när du agerar med alla de egenskaper du vill ha i olika tänkbara situationer. Blunda och upplev situationen utifrån att vara dig själv och uppleva känslan av att leva ut alla dina nya egenskaper. Osynliga glasskivor Läs kapitlet osynliga gäddor och loppor och diskutera vilka osynliga glasskivor du sätter över andra samt vilka glasskivor andra har satt över dig eller du satt över dig själv. Vad kan du säga, göra, utmana eller förändra för att spräcka någon glasskiva av dig själv eller av någon annan? Skriv ner fem alternativ på vad du kan göra för att krossa/trotsa de glasskivor du satt över dig själv. Ge varandra tips och råd för hur ni kan sätta gränser för andras glasskivor. Sätt en valfri utmaning/övning för dig själv när det gäller att utmana dina egna glasskivor. relationer Vad gör en relation viktig? Vilka egenskaper, händelser, tillfällen, åtaganden utvecklar en relation? Dela med dig av något av de utvecklingsresor du gjort i dina relationer. Lista vilka relationer som är viktiga för dig och vad du investerar i dem regelbundet. Gör något extra för någon av dina relationer som en utmaning. Berätta för någon av dina relationer vad den betyder för dig. Prioritera din tid och energi enligt de prioriteringar du har för dina relationer.

9 Gränser Vad har du för erfarenhet av att sätta gränser mot andra? Vad har du för erfarenheter av vad som hänt när du låtit bli att sätta en gräns? Vad har du för erfarenheter av att andra sätter gränser mot dig? Vilket sätt att tänka om gränser och gränssättning är fördelaktigt för dig? Skriv ner vilka gränser du skulle må bra av att sätta mot andra och mot dig själv. Skriv ner konsekvenserna för dig om du inte sätter de gränser du behöver. Gör en tankeresa/visualisering för hur du kommer att uttrycka din gräns, vilket gensvar du kommer att få och vilket resultat det kommer att ge i den bästa av världar. Öva på att sätta en gräns mot någon. Öva att sätta en gräns i ett utmanande sammanhang. Vad känner du när du testar att sätta en gräns när du vanligen inte brukar göra det? Din egen agenda Vad gav det dig för insikter att läsa om tankesättet din egen agenda? Vilka sammanhang skulle du kunna ha nytta av tankesättet? Skriv ner situationer som är utmanande, tråkiga eller obekväma för dig där du skulle ha behov av att hitta ditt eget syfte för att kunna motivera dig till att genomföra situationen och samtidigt få ut något för dig själv under tiden. Skriv ner det som är viktigt för dig och det du brinner för. Kan du utveckla något, passa på att få något gjort, passa på att undersöka något från din härliga lista när du är i en tråkig eller obekväm situation? Ge dig själv en påminnelse och tillfälle att använda tankesättet din egen agenda och se vad det ger för utfall och resultat för dig. avrundning och sammanfattning Gå laget runt och låt samtliga personer berätta vad från dagen som betyder mest för dem. Gå laget runt och be alla deltagare att berätta högt inför andra vad de ska utmana sig med, öva och göra för att vinna sin egen tävling till nästa tillfälle. Ta några minuter med vardera buddiepar och låt de berätta för sin buddie om de behöver något stöd, påminnelse eller pepp med någon av sina utmaningar.

10 träff 4 Introduktion Gå laget runt och låt varje deltagare få ett par minuter till att beskriva sin känsla just för dagen och hur arbetet utifrån Vinnare i din egen tävling och självutveckling gått sedan föregående tillfälle. Beteendeförändringar Vilka beteenden har du förändrat? Vad har du haft till din hjälp för att förändra beteendet? Diskutera beteendeförändringstrappan och se hur ni känner igen er i de olika stegen och gamla beteenden. Vilka beteenden vill ni förändra? Skriv ner vilka beteenden du vill förändra. Gör en Trygghetscirkeln eller Gör och vill. Påminn dig själv om vilket beteendeförändringssteg du är på i vardagen och se hur det påverkar dig. Utmana dig till att pröva något i utanför trygghetscirkeln Utmana dig till att pröva samma sak igen och upplev skillnaden sedan förra gången du provade. mål Vilken erfarenhet har du sedan tidigare av att sätta mål? Vilka mål har ni just nu? Vilka mål har ni uppfyllt tidigare? Vad som ni använt er av har varit bra, stärkande och givande tidigare? Vad är viktigt när man sätter mål? Gör övningen Målformulering. Skriv även samma formuleringar på fler mål om du har flera. Sätt ett mål för varje område i ditt liv, (jobb, fritid, relationer, ekonomi, relationer, hälsa, personlig utveckling etc) Dröm om dina mål, upplev i en visualisering dina mål, prata om dina mål med benämningen när jag uppfyller a, b och c istället för om jag uppfyller a, b och c. Ta första ministeget på väg mot att förverkliga dina mål. Inre dialog Hur låter din inre dialog? Vad har du för motargument och egna sanningar för att hantera din spökröst? Hur lyfter du upp dig själv när spökrösten fått makten över ditt mående? Vad säger modellen Tanke känsla handling dig? Hur kan du använda dig av den i framtiden? Vad sätter igång din negativa tankespiral? Vad sätter igång din positiva tankesprial? När du har negativa tankar - sätt ett namn och ett utseende på den negativa rösten och bli arg på den istället för på dig själv. Skilj på dig själv och rösten, skilj på rösten och dig själv, skilj på röstens budskap och dig själv. Registrera en situation som inte fungerar som du önskar. Fundera över vilka tankar du hade innan, under och efter situationen. Fundera över vilken känsla tankarna utlöste. Fundera över hur agerandet kan påverkas av känslan som kommer av tankarna. Använd samma vardagliga situation och utrusta dig med nya tankar inför, under och efter situationen och se vad det får för konsekvenser. Öva och pröva flera gånger och med olika tankar. Pröva ett nytt sätt att hantera din inre dialog, byta fysiologi (hoppa, dansa, springa), tala till sig själv i annan ton etc.

11 avrundning och sammanfattning Gå laget runt och låt samtliga personer berätta vad från dagen som betyder mest för dem. Gå laget runt och be alla deltagare att berätta högt inför andra vad de ska utmana sig med, öva och göra för att vinna sin egen tävling till nästa tillfälle. Ta några minuter med vardera buddiepar och låt de berätta för sin buddie om de behöver något stöd, påminnelse eller pepp med någon av sina utmaningar.

12 träff 5 Introduktion Gå laget runt och låt varje deltagare få ett par minuter till att beskriva sin känsla just för dagen och hur arbetet utifrån Vinnare i din egen tävling och självutveckling gått sedan föregående tillfälle. attityd Vilken är din vardagskänsla och intensiteten av den? Vad gör att detta förändras upp eller ner? Utifrån attityd kapitlet, finns många övningar beskrivna. Vilka tilltalar dig och vilka kan du ha användning för? Gör övningen Positiva glasögon skriftligt och i tanken och se vad det får för effekt när du till vardagstränar in ett nytt beteende. Gör positiva glasögon i små obetydliga situationer och stora situationer. Positiva dagliga vanor Vad behöver du för få saker gjort och komma till handling? Vilka saker skulle vara till fördel om du gjorde för dig själv dagligen? Fyll i 1-10 saker som du vill få till en daglig eller nästintill daglig rutin i ditt liv i övningen positiva dagliga vanor. Kryssa och lev efter krysslistan i din vardag. Betydelsefull för dig själv! Sätt på dig syrgasmasken själv innan du hjälper andra. Hur tänker du om betydelsen av dig själv för dig själv just nu? Vad betyder det att älska dig själv? Vilka fördelar ser du med det? Finns det några nackdelar med att göra sig själv betydelsefull för dig själv? Är det några av nackdelarna som du på något sätt kan förändra eller förebygga? Varför behöver du vara kärleksfull, stark och behålla din energi i dig själv innan du börjar ge till andra? Vad behöver du göra för att måna om och ta hand om dig själv fullt ut, fysiskt, mentalt och praktiskt? På vilka sätt värnar du om och tar hand om andra som du inte gör med dig själv? Skriv om en dag när du gör och är precis som du vill. Lägg märke till vad du gör annorlunda. Se om det finns något sätt att oftare göra det du skulle välja när du gör ett aktivt val. Pröva på ett nytt sätt att behandla dig själv som din bästa kompis. Ha en dag när du väljer att göra och vara precis som du vill, se vad du gör annorlunda. Hur känns det? utveckling på din nivå Hur kan du göra din utveckling livslång? Hur kan du utvecklas av alla människor du möter och träffar oavsett hur långt de kommit i sin utveckling? övning Gör en ny plattform, ett nytt nuläge för var du är nu. Vart du ha kommit under processen hittills och vart du vill komma. Skriv ner dina utvecklingssteg som du redan har tagit, fira dig själv för dem på något vis.

13 Välj ett antal personer runt omkring dig både härliga och energitjuvar och fråga dig själv. Dessa människor är placerade i mitt liv så vad har alla dessa människor var och en att lära mig? Om dem, om mig, att hantera? När du blir irriterad, frustrerad eller stressad fråga dig själv vad du har chans att lära dig i det ögonblicket. avrundning och sammanfattning Gå laget runt och låt samtliga personer berätta vad från dagen som betyder mest för dem. Gå laget runt och be alla deltagare att berätta högt inför andra vad de ska utmana sig med, öva och göra för att vinna sin egen tävling till nästa tillfälle. Ta någon minut med vardera buddiepar och låt de berätta för sin buddie om de behöver något stöd, påminnelse eller pepp med någon av sina utmaningar.

14 träff 6 Introduktion Gå laget runt och låt varje deltagare få ett par minuter till att beskriva sin känsla just för dagen och hur arbetet utifrån Vinnare i din egen tävling och självutveckling gått sedan föregående tillfälle. stödstruktur för framtiden Hur kan vi fortsätta hålla utvecklingen, fungerande beteenden och flödet pågående? Hur ser ditt mönster ut av att börja med ett beteende, fullfölja saker och tröttna? Skriv ner allt du behöver för att hålla din utvecklingsprocess levande. Håll dina åtaganden, be om hjälp för att hitta tillbaka till banan och lär av vad du behöver för att fortsätta med goda vanor. Påminnelsekarta Vad har studiecirkeln gett dig? Dela upplevelser inom gruppen och personliga anekdoter och aha-upplevelser. Vad hade du kunnat göra för att studiecirkeln skulle ge dig ännu mer? Ta ett stort papper och massor av färgpennor, rita, skriv stödord, gör modeller och skriv påminnelser om allt som varit bra, stärkande och utvecklande för dig under cirkelns gång som du kan ha nytta av att fylla på regelbundet och ständigt påminna dig om. Sätt upp påminnelsekartan som du skapat på valfri plats hemma där du kan fylla på med alla dina verktyg och aha-upplevelser regelbundet och när du behöver dem. Gör nya påminnelsekartor i sammanhang där du kan ha nytta av det, ex, efter utbildningar, inför att lära dig nya saker, inför att påminna om allt det fina och fantastsiska du har i dig själv och i ditt liv. Positiva planscher Diskutera hur ni tar emot positiv feedback och hur ni kan jobba på att ta till er komplimanger. Ge varandra positiv feedback inom gruppen. Utifrån er själva, er upplevelse och i syfte att stärka och utveckla den andra individen. Alla i gruppen får av alla gruppens medlemmar. Varje deltagare tejpar fast ett papper på ryggen, deltagarna rör sig runt i rummet och skriver härliga, positiva, stärkande uttalanden om personen och personens framtid. Gör en komplimangjägare regelbundet. Öva på att ta emot och tacka för komplimanger och förstärka de komplimanger för dig själv som du får. Öva på att ge dig själv en positiv komplimang och uppskattning inför någon annan. avrundning och sammanfattning Bestäm hur ni ska ha det med kontakt, uppföljningsträffar eller annat efter detta sista tillfälle. Gå laget runt och låt samtliga personer berätta vad från dagen som betyder mest för dem. Gå laget runt och be alla deltagare att berätta högt inför alla vad de ska utmana sig med, öva och göra för att bli vinnare i sin egen tävling. Ta några minuter med vardera buddiepar och låt de berätta för sin buddie om de behöver något stöd, påminnelse eller pepp med någon av sina utmaningar.

15 kom ihåg att du är betydelsefull - bara för att du är den du är! Betydelsefulla möten & förlag, Munktell Science Park Portgatan Eskilstuna Tel e-postadress: info@betydelsefulla.se

Konsten att leda workshops

Konsten att leda workshops Konsten att leda workshops Förbättra din kommunikation, prestation och ledarskap. www.lacinai.se 1 Några grundbultar: I ett seminarium är målet satt liksom innehållet I en workshop är målet satt, men innehållet

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN

STUDIEPLAN. Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN STUDIEPLAN Pedagogik för ridlärare STRÖMSHOLMSMETODEN Boken Pedagogik för ridlärare passar bra att läsa i studiecirkel. Därför har vi sammanställt en studieplan med diskussionsfrågor för varje kapitel.

Läs mer

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30

En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessen En beskrivning av det professionella rådgivningssamtalet 2006-11- 30 Samtalsprocessens fem faser Öppna Lyssna Analysera Bedöma Motivation Åtgärd Avsluta Öppningsfasen Genom rösten, god

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg sidan 1 Författare: Gertrud Malmberg Vad handlar boken om? Saras mamma ska ut och handla och Sara har inget att göra. Mamma föreslår att Sara ska ringa Maja som hon har sällskap med till skolan. Men mamma

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Smakprov DIG SJÄLV. ur: KÄRLEKSBOMBA NINA JANSDOTTER BRAIN BOOKS

Smakprov DIG SJÄLV. ur: KÄRLEKSBOMBA NINA JANSDOTTER BRAIN BOOKS Smakprov ur: KÄRLEKSBOMBA DIG SJÄLV NINA JANSDOTTER BRAIN BOOKS Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2007 Nina Jansdotter, samt Brain Books AB Avtal genom Tönnheim Literary Agency

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted DEL 1 #talasomted Att välja ämne Nu ska du börja sätta ihop ditt tal/föreläsning. Innan man kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar; Vad ska du

Läs mer

MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN

MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN Kulor, cash och sedlar Hur många presenter behövs för att fylla ett hål av saknad i hjärtat? Kommer någon och räddar dig till slut, som prinsessan på den vita hästen,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15

Bedömning för lärande. Sundsvall 2012-11-15 Bedömning för lärande Sundsvall 2012-11-15 Tema: Att vara nyckelperson - att leda det gemensamma lärandet omkring bedömning för lärande Program 2012-11-15 13.00 Inledning; att vara nyckelperson 13.30 Walking

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

LOGGBOKEN LOGGBOKEN. Serviceloggboken ger dig konkreta verktyg för att bemöta kunder och utveckla din kompetens som servicegivare.

LOGGBOKEN LOGGBOKEN. Serviceloggboken ger dig konkreta verktyg för att bemöta kunder och utveckla din kompetens som servicegivare. LOGGBOKEN Serviceloggboken är för dig som arbetar i ett serviceyrke eller som ska börja jobba med service. Låt den bli din egen speciella loggbok. Serviceloggboken ger dig konkreta verktyg för att bemöta

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Bengts seminariemeny 2016

Bengts seminariemeny 2016 Bengts seminariemeny 2016 Bengt Kallenberg Bengt Kallenberg, civilingenjör som sedan 2006 arbetar med ledarutveckling, coaching, grupputveckling, seminarier och föredrag. Han har många års erfarenhet från

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet Av Marie Hansson När det handlar om tjuvstarter är det ofta en kamp mellan en ivrig hund och dess förare. Men ju mer psykologi man använder, desto större övertag

Läs mer

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Provivus tips om KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig.

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Diskutera i ert lag. Innehåll. Vårt lag 3 Laganda 4 Fair Play 5 Självkänsla 6 Kost och sömn 7 Målsättning 8 Attityd 9 Doping 10

Diskutera i ert lag. Innehåll. Vårt lag 3 Laganda 4 Fair Play 5 Självkänsla 6 Kost och sömn 7 Målsättning 8 Attityd 9 Doping 10 LAGHÄFTET 13-16 år Diskutera i ert lag I häftet har vi samlat diskussionsfrågor med olika teman som passar att diskutera i mindre grupper. Tanken är att man ska jobba lagvis och gå igenom ett tema vid

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Mental utveckling. - Träning - Utbildning - Samtal

Mental utveckling. - Träning - Utbildning - Samtal Mental utveckling - Träning - Utbildning - Samtal - Beteendexperiment Grundtekniker -Visualisering -Många syften -Mycket forskning (olika resultat) -Två typer av problem, skärpa och kontroll -Träna först

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011

Sammanställning av utvärdering och erfarenheter. av en utbildningsinsats för förskolor. i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 Sammanställning av utvärdering och erfarenheter av en utbildningsinsats för förskolor i Malmö Stad, SDF Centrum 2010/2011 SJÄLVKÄNSLA & VÄRDEGRUND I CENTRUM Ovillkorlig kärlek Jag är älskad oavsett hur

Läs mer

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är.

Topboy SKOLMATERIAL. Men hur fan ska man orka byta liv? Amputera bort allt. Och vad ska jag göra istället? Jag är ju den jag är. SKOLMATERIAL Topboy - en huliganberättelse - Vi älskar att slåss, vi hymlar inte med det. Det är det vi är bra på. Slå först och slå hårdast! Ur föreställningen Topboy Men hur fan ska man orka byta liv?

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Familjetema: STJÄRNFAMILJEN Vi är alla stjärnor. Allra bäst på att vara just den vi är!

Familjetema: STJÄRNFAMILJEN Vi är alla stjärnor. Allra bäst på att vara just den vi är! Familjepaketet Böckerna i Familjepaketet har hög igenkänningsfaktor och koppling till barns vardag och visar samtidigt många olika sätt att leva. Runt 30% av alla barn idag lever i en frånskild familj.

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Introduktion. Vinnande medarbetarskap

Introduktion. Vinnande medarbetarskap Introduktion Vinnande medarbetarskap Helgesson Coaching&Consulting 2015 Vinnande medarbetarskap. introduktion sid 1 Inledning Vi är alla del av större sammanhang. På arbetsplatsen skall vi gemensamt med

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Det musikaliska hantverket

Det musikaliska hantverket Det musikaliska hantverket Kan jag bli för duktig på mitt instrument för att lovsjunga? Behöver jag öva med bandet innan ett lovsångspass? Lars Ekberg, frilansmusiker och pastor i Göteborg Vineyard, undervisar

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Lifeplus. Globalt utbildningssystem. Start. Namn: PIN-nummer: Sponsor: Upline-support Diamant:

Lifeplus. Globalt utbildningssystem. Start. Namn: PIN-nummer: Sponsor: Upline-support Diamant: Lifeplus Globalt utbildningssystem Start Namn: PIN-nummer: Sponsor: Upline-support Diamant: Lifeplus utbildningshjul Det här enkla utbildningshjulet visar vilka steg du behöver ta när du startar ditt företag,

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bonusmaterial Hej Kompis!

Bonusmaterial Hej Kompis! Bonusmaterial Hej Kompis! Innehåll Min bok om vänskap framsida i färg 2 Hur man kan bli sams igen skylt i färg 3 Den gyllene regeln skylt i färg 4 Vi är alla olika boktips och uppgifter 5 7 Att känna sig

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

Samtal kring känsliga frågor

Samtal kring känsliga frågor Samtal kring känsliga frågor Ibland ställs du inför en situation där du behöver samtala med en medarbetare om något besvärligt eller känsligt. Skälen kan vara många - exempelvis: att du inte är nöjd med

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Small Group löpning. Målgrupp. Behörighet. Instruktör-/tränarrollen. Upplägg

Small Group löpning. Målgrupp. Behörighet. Instruktör-/tränarrollen. Upplägg Small Group löpning Small group Löpning är en kurs för dig som är löpare som vill bli starkare, snabbare och mer effektiv i din löpning. Kursen består av 6 träningstillfällen för en grupp på 5-8 personer.

Läs mer

Här följer några sidor mötestips ur vår bok

Här följer några sidor mötestips ur vår bok 23 Här följer några sidor mötestips ur vår bok Varför ska du ha ett tydligt syfte? 1. Du blir mer inspirerad OCH inspirerande. Det syns på hela personen när hon eller han agerar utefter ett tydligt syfte.

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 3 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity. Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in

5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity. Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in 5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in Jagar folk - bryr sig bara om att få en ny värvning - ifall

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Diskussionskarusellen

Diskussionskarusellen Diskussionsmetod Pedagogisk personal Övrig personal Elevgrupper Fsk Gsk Gy Från 35 minuter Från 6 personer är en brainstormande övning som gör alla deltagare aktiva. Metoden är effektiv, deltagaraktiv

Läs mer

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016

Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Uppstartskonferens den 4/2-2016 för projektet Delaktighet, Inflytande och Hälsa-ett projekt inom Sysslo Okt 2015-Sept 2016 Program för dagen 8:30-9:30 Frukost 9:30 Start/presentation av Mattias från Kravatten

Läs mer

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Kira och hennes band Funky ska vara med i en tävling som heter Talang. Kira hoppas på att hon och Nico ska blir

Läs mer

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET

ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET STUDIEPLAN FÖR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET ALKOHOLENS ANDRAHANDSSKADOR ALKOHOLEN OCH SAMHÄLLET Åsa Jinder om att växa upp i missbruk Alkohol är den femte största orsaken till sjukdom och död TEMA 2015/2016:

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Kattens Janssons månadsbrev

Kattens Janssons månadsbrev Kattens Janssons månadsbrev Okt-14 Hej föräldrar! Vi har fortfarande ett fokus på skogen och naturens härliga lekplats, dock är våra utflykter lite beroende på väder och vilka kläder barnen haft på sig

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min)

Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) Presentera kursledarna Ge deltagarna möjlighet att presentera sig (9 min) 1 Gå igenom agenda Var tydlig med praktikaliteter (toaletter, lokal för fika etc.) (2 min) 2 Gå igenom kursens utgångspunkter med

Läs mer