INNEHALLSFÖRTECKNING INLEDNING ORDBÖCKER OCH UPPSLAGSBOCKER GEOMETRISK OCH FYSIKALISK OPTIK UGATS NERVSYSTEM ÖGATS ANATOMI OCH FYSIOLOGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHALLSFÖRTECKNING INLEDNING ORDBÖCKER OCH UPPSLAGSBOCKER GEOMETRISK OCH FYSIKALISK OPTIK UGATS NERVSYSTEM ÖGATS ANATOMI OCH FYSIOLOGI"

Transkript

1

2 INNEHALLSFÖRTECKNING INLEDNING RDBÖCKER CH UPPSLAGSBCKER GEMETRISK CH FYSIKALISK PTIK ALLMXN ANATMI, FYSILGI CH PATLGI UGATS NERVSYSTEM ÖGATS ANATMI CH FYSILGI ÖGATS PATLGI PTMETRI KLINISKA FTALMLGISKA RUTINER KNTAKTLINSER SYNHJÄLPSTEKNIK LAS- CH SKRIVSVARIGHETER 8VRIGA BÖCKER TIDSKRIFTER REGISTER

3 Mc"LesätXnLng V& ⅈttning han v& a;t;t ala a - t a ino änet synvlitrd. - och Anet vhade aig ed;teh undöhning ej Lidigane vana aalal i någon Målgpp aveak &?&teckning. Vid konntanntah;t ed TLLtuAa dah pzoetiu, SItockhoh, ~tragick a.tx både 1A;iAultct och opzike,tkaiten van inrnaaede av au: då en LnvevLtdng av nynv&&wa.tuh ukdönd. T22 att bottja ed van opaxhehi&ten kank-t vaha v& enda ålghupp. Men unda den a d ao a t u t i t aalada och bebda, &Me vi ar;t böckana aven vande aig a 2 2 andha guppa ino a ynvlitrde odde, expcdvd edidne a.tudaau.de. Ve änaodden bo & ed&gna i dötr/tecknlngen han an &Lnna på k~b'&o.tekena Qa&vd&nLngan tpknuik och edi&. Ven scvnrade h- &efi air W *&ton del u;teä~dbi. D a buwton på att ycket W e ah shhivd på avensha hpdat. Pennu aaakaeening o l d em; 50-M iböek~ ~Jtruvna på eng&ka och p6 kybka. FGtregång~Randizt, nät d& g 2 l a opive/trti att USA. Vatt bedhiva unde,t- vhning ock 6a~knin.g ino änd på univlt&nivå. inddningen h vhaa böcha v&& Vid änal- aig Itächa blaa olika oden. l new h ottltde vatti;t u;t betydande och d u,im.ugagivan.de hött böcka plackng. han &%-tt bfi kb&- uhval& bygg på hunnri;tlekaxuh sa använ& vid 1.CLtu-td gök &deh pzorneaxl och T ~ ~ ~ o 0pZoe;trUc M a e and 0pxXca.t Leauge'a h- Wacl;tun áön inxdon& opio WbARdning. Recensionen wc dacwdbhljxeh hatl anvad i de ~a.u böchna ej v& 6Ötr lån. So exepel på en hådan dacmdhhhidr ed cla&ha;a ;tieegangliga boh- neceioneh han 12ä Adcan Jouhnd aj UpItauky and Phyhiolaciccd pzia. VuhuZorn h vi hök LLttW på eat antal dackbibfiokeh ino änugtruppekna Iteknik och edicin. UZvecfingen ino n ynvahden h und de a enuie decenniana v W bdydande och ed ;tanke på detta han ~lw& böck ao uag.ivia und denna pdod edtaga i denna ll-ttwdöntechning. SvMghaen aa*t anshadda böchna h vatti;t bdydande och an vande. Ra;U; del av ll-ttertatwten dinvu ej på svenska blbfio;tek u/tan h dam: Vanank och England via inxba&ån.

4 2 KoeW Vid bo&lleetung av CroenXet~na h vi aaxäua;t edlteh at;t då en aå ob jemv agn på XnneWet ao öjfigr. Vid kontttoix av da och den aped&a RnLnologi bo änet o&ttah hatt vi aahhunlg hjälp av Leg. op.tih Bönje ZahtLibaon. Backet~ koevlkaha bygga kiee skon del på dön&uxvzab egna dö/tohd,.innehwdötr;techuung, ~ l ~? l ~ ~ o n& hådughet e och hv&& bak b6cha i2.un.i.s ha p.to& och optow;t att ;två begnepp ao åtenkoen i koe~eitna och kan debini enkxg;t böljande: 0p;toe;tiu o&uxah & undökning av ögonens aynbunkxzoneh, det ensbitda Ögat aåvu bo de båda Ögonens babete. 0p.ta~;t iitl en prnon, ao bah handa kv&dihaaxonen, ino aptorn&, vlth& Lnnebait ätning av synd&, neghahdng av ona&a avvlkeu. pto W R e n ;tieehandahaeeen och anpahaah h jap-

5 RDBÖCKER CH UPPSLAGSBÖCKER Bohansson,-Varcoe, Brit : Handledning i edicinsk terinologi uppl. - Stockhol: AB Nordiska bokhandelns förlag, s. Handledningen avser att underlätta förståelsen för hur edicinsk terinologi bildats. Man kan snabbt och lätt få inblick i noenklaturen utan att ha tidigare kunskaper i de klassiska språken ed hjälp av denna handledning. Denna bok ar avsedd att användas av elever ed realexaen eller otsvarande förkunskaper i kurser f ör olika grupper av sjukvårdspersonal. Författaren har undervisat i edicinsk terinologi under ett antal år och därvid konit undeffund ed svårigheterna att arbeta utan- lärobok. :.,il.-. systeatisera änet har boken lagts upp så att olika organsyste beskrivs sunariskt ed arginalhanvisning till de nya ord och ordkobinationer so öter. Första gången ett ord öter i texten har det översatts i arginalen. En alfabetisk ordlista ed Översättning till svenska underlättar repetition av tidigare inlärda ord. Duke-Elder, Stewart : Syste of ophtalologi. - London: Henry Kipton, vol. : ill. 1. The eye in evolution. 2. The anatoy of the disual syste.. Noral and abnoral developent. 4. The physiology of the eye and of vision. 5. phtalic optics and refraction. 6. cular obility and strabisus. 7. The foundations of ophtalology. 8. Diseases of the outer eye. 9. Diseases of the uveal tract. 10. Diseases of the retina. 'I Diseases of the lens and vitreousi glaucoa and hypotoni. 12. Neuophtalology. 1. The ocular adnexa. 14. Injuries. 15. Index of general and systeic ophtalology. Detta verk är en ovärderlig källa till odern oftalologi och är ryggraden i en engelskspråkig undervisning. Rikt illustrerad ed teckningar och fotografier i svartvitt och färg. Index finns i voly 15. FASS // : faracevtiska specialiteter i Sverige. Förteckning över huanläkernedel / utgiven av Läkeedelsinforation AB. - Stockhol: Alqvist & Wiksell, I bokens huvuddel "Preparatbeskrivningar" presenterar de edverkande lakeedelsföretagen alla sina fannacevtiska specialiteter för huanbruk. Målsättningen ar att FASS skall innehålla så utförliga inforationer att receptutfärdaren får öjligheter att riktigt bedöa varje preparat. I vissa fall åste dock hänvisning göras till av tillverkaren utgiven inforation. Doseringsangivelserna avser - dar ej annat anges - vuxen person. Det farakologiska registret är placerat i början av boken. Substansregister, interaktionskapitel och överdoseringskapitel ingår i avsnittet "Preparatbeskrivningar". Det alfabetiska registret innehåller uppslagsord avseende farakologiskt register och substansregister. En sida teckenförklaringar finns också edtaget.

6 Lakeedelsboken // / Apoteksbolaget AB. - Stockhol, Apoteksbolagets lakeedelsbok ger inforation till lärare och vårdpersonal o satliga preparat på den svenska arknaden. Boken är avsedd so underlag för praktiskt terapevtiskt handlande. Preparaten är ordnade i grupper ino indikationsoråden och varje oråde har en terapiöversikt och ett preparatavsnitt. Terapiöversikten under orådet ögon ar skriven av en av de 60-tal lakare so edverkar. Utforningen av terapiöversikten är personligt präglad och byggd på kunskap och erfarenhet från respektive lakare. I preparatavsnittet har alla i Sverige registrerade fannacevtiska specialiteter ino berörda indikationsoråden tagits ed. Preparatavsnittets uppbyggnad får an i konentarerna. Efter indikationsoråden följer några avsnitt o läkeedel och risker för fosterissbildningar, receptskrivningsregler, narkotika, axialdoser, kostnadsfria läkeedel, farakologisk gruppindelning, substanser ed generiska och keiska nan sat ett preparatregister. Renander, Acke : Medicinsk terinologi uppl. - Stockhol: AB Nordisk bokhandels förlag, s. Denna edicinska ordbok har tillkonit so ersättning för Wilhel Wernstedts "Medicinsk tenninologi". rdboken grundar sig på Wernstedts bok en har genogått en ofattande revision. rden står i bokstavsföljd ed svensk stavni~g, där sådan varit öjlig att införa. Kornea: ögats hornhinna finner an ed svensk stavning och ino pantes får an den latinska teren cornea ed ändelser och härstaning. Från det latinska cornea får an se-hänvisning till det svenska ordet kornea. Förkortningar finns upptagna i början av boken och i slutet hittar an en alfabetisk prefix-och suffixuppställning sat källförteckning. Sandströ, Björn : Medicinskt latin och anatoisk noenklatur. - Stockhol: Alqvist & Wiksell, s. Latinet spelar ino de edicinska läroänena en stor roll geno att underlätta förståelsen lakare eellan. ver hela världen näns sjukdoar, kroppsdelar, fysiologiska och patologiska företeelser vid sina latinska nan. Denna språkliga översikt har konit till för att underlatta en korrekt användning av den anatoiska noenklaturen och är närast avsedd för edicine studerande, sjuksköterskor och lakarsekreterare. Fraställningen är ycket knapphändig och sunarisk. Denna handledning koner - för den i latin helt okunnige - trots sin knapphändighet att bidra till ett korrekt användande, Handledningen är indelad i edicinskt latin och den anatoiska noenklaturen, substantivens deklinationer några vanliga terer i anatoisk noenklatur, nanen på de större kroppsdelarna sat yttre bildningar på dessa, terer so betecknar läget av anatoiska strukturer, terer so anger rörelseriktning. I början av boken finns en hänvisning till litteratur för vidare studier ino detta äne.

7 -edical dictionary : a vocabulary of edicine and its allied siences, with pnunciations and derivations. - 2 ed. - Baltiore: The Willia 8 Wilkins Copany, s. : ill. Ett utärkt, odernt lexikon för den so laser edicinsk litteratur på aerikanska eller engelska. Lexikonet ar aerikanskt en anvisningar finns o engelsk tilläpning geno korshänvisningar av prefixer. Detta finns att läsa under avdelning "How to use dictionary". Har finns också förkortningsordlista, nyckel till fonetisk stavning speciella terkategorier för anatoiska, keiska, biokeiska och farakologiska teer. Medicinsk etyologi ed ordbildning och syntax, staordlista och hur den används. Så följer den alfabetiska uppställningen av terer från A-Z ed utärkta teckningar i svart-vitt och 1 helsidesplanscher i färg av kroppens anatoi ed förklarad edicinsk terinologi. Appendix innehåller ett alfabetiskt index till underordnade ord, blodgrupperingar latinska terer för receptskrivning, ovandlingstabeller för ått och vikt, tabell för keiska änen, laboratorieanalyser och förkortningsordlista.

8 GEMETRISK CH FYSIKALISK PTIK Ditchburn, R.W. : Light. -. ed. - London: Acadeic Press, xxv, 778 s. : ill. Professor Ditchburns arbete behandlar änet ljus från gynasieniva till forskarnivå. Kapitlen 1-12 innehåller en kurs i fysikalisk optik. En annan ålgrupp är att ge ingenjörer ino optikoradet en grund till den fysikaliska optiken.det finns kapitel, so behandlar geoetrisk optiska standardinstruent och decas användning vid strålningskontroll. Begrepp ino den fysikaliska optiken innefattar interferens, diffraktion och ~olariserat lius och deras tilläpning - på oderna optiska instruent ~~ec'f~itt-tif l';&ätn-fi&.-bch ~oi?sl?atn~.:-. : - Kapitlen 1-20 vänder sig till forskaren so arbetar ed ljusets elektroagnetiska teori och växelverkan ellan strålning och ateria. De optiska instruentens begränsning beskrivs i kapitel 20. Boken avslutas ed en sybollista och ett index. Fincha, W.H.A. : ptics / W.H.A. Fincha & M.H. Freean. - 8 ed. - London: Butterworth, s. : ill. Denna bok ar baserad på föreläsningar hållna på Northapton Polytechnic Institute i London. Boken ar änad att ge studerande kunskaper i oftalologisk optik, optiska instruent och kontaktlinser. De första elva kapitlen handlar o eleentär geoetrisk optik, kapitlen X11 till >:V1 behandlar fysikalisk optik, de tre slutliga tar upp geoetrisk optik på ett ganska avancerat stadiu. Det syste so används i denna bok beträffande terinologi och sybolers överensstanelse ar det syste so används på Iperial College of science och Northapton Polytechnic Instituke i London. Det finns ytterligare ett kapitel, där lösningar till övningarna finns edtaget. I denna åttonde upplaga har vissa kapitel reviderats t.ex kapitlet Fysikalisk ptik och vissa avdelningar ino kapitlen Fotoetri och ptiska tillbehör. Tabeller och diagra finns sat färgplanscher., S. : Handbuch der Physik. --Berlin: springer-verlag, B. 29 : ptische Instruente s. : ill. Denna del behandlar på ett ycket utförligt sätt ptiska instruent: en introduktion. Teori o geoetriskt optiskt bildfel. Det fotografiska objektivet. Spegelprisan. Teleskop. Mikroskop. Diffus ljusspridning. ptiska ätetoder. Efter varje kapitel finns en ycket utförlig litteraturhänvisning till både böcker och artiklar i tidskrifter. Boken är rikt illustrerad ed både tecknade och fotografiska bilder i huvudsak på optiska instruent. Boken avslutas ed sakregister på Tyska-Engelska, änesregister på Engelska-Tyska och ett index på Franska. Flugge, Johannes : Leitfaden der geoetrischen ptik und das ptikrechnens. Mit praktische aufgaben. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. : ill. Band 11 i uppslagsverket Studia Mateathika I Atta avsnitt blir närapå alla praktiska proble so rör geoetrisk optik behandlat, avsett för de so är verksa i den optiska industrin ex. ögonläkaren, yrkesfotografen, aatörfotografen och de so är intresserade av astronoi. Men speciellt för ingenjörsvetenskapen på tekniska fack- och högskolor kan dennô utärkta handledning rekonenderas.

9 De atta avsnitten behandlar: Grunden för den geoetriska figuren, Strålarnas gång i de optiska instruenten, Avvikelser från de punktforade strålföreningarna, Avvikelser beträffande färgen i figuren, Grunden till bildfelsanalysen ed hjälp av delkoefficienten, Fullständig strålgenobrytning i en anastigat ed tre linser. Boken avslutas ed uppgifter för praktisk användning, Förklaringar till texten bestar av tabeller och ateatiska forler. Ett alfabetiskt register finns också edtaget. Fligge, Johannes : Praxis der geoetrischen, ptik. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, L -7 5D s.'-t -.ill Praxis der Geoetrischen ptik ar ett kopleent till "Leitfaden der Geoetrischen ptik und das ptikr~chnens" ett tidigare verk av Johannes Fligge. Denna bok är indelad i olika huvudavdelningar: 1. Spegeln, planparalell platta och prisan ed jän yta. 2. Behandlar speciellt Linsen och spegeln.. ptisk förstoring. 4. Telecentrerade strålknippen och paralell stralar. 5. Vågytors och Strålknippens flexion. 6. ptisk ljusteknik. Boken avslutas ed en avdelning: speciella oråden och ett register i alfabetisk ordning. Fy&. - Stockhol: Alqvist & Wiksell. - B'vol. 2 b : vågrörelselara /. Ulf Ringströ s. Detta ar ett standardverk för den akadeiska undervisningen. Kapitel so "Reflexion och brytning", "Geoetrisk optik", "Interferens och Diffraktion" behandlas på ett utärkt satt. Man kan exepelvis i kapitlet "Reflexion och brytning" finna förklaringar till Huygens princip. Kapit1et~"Geoetrisk optik1' behandlar b1.a ptiska instruent. "Interferens och Diffraktion" är ytterligare två viktiga kapitel i detta sananhang. I kapitlet "Diffraktion" kan an b1.a läsa o Diffraktion av röntgenvågor och upplösningsgransen för kikare och ikroskop. Efter varje kapitel finns probleställningar, facit till dessa finns i slutet av boken. Litteraturförteckningarna kan an finna efter varje kapitel. Boken avslutas dock ed en utförligare litteraturförteckning so ospänner alla kapitel i boken, Fundaentalkonstanter, Tiopotenser ed prefix och Grekiska alfabetet. En stor del av boken består av diagra, ateatiska forler och tabeller. Gynnasiefysik / Glad. - - ~tockhol: Esselte Studiu s. : ill. Lärobok för gynasienivå. Änen so behandlas ar stråloptik - geoetriskoptik, vågrörelselära, ljudvågor, akustik, elektroagnetisk strålning, ljusvågor, atofysik, partiklar och vågor, elektronen och den elektroagnetiska strålningens dubbelnatur. Kursen är indelad i tre kategorier: baskurs, fördjupad kurs och överkurs. Varje kapitel har utförliga ritningar vid sidan o texten, ateatiska exepel, tabeller och diagra. Den geoetriska optiken - stråloptiken beskriver linser, ljusbrytning, bildalstring ed linser, Ganss och Newtons linsforler och linssyste. ptiska instruent såso kaera, projektionsapparater, lupp, kikare, ikroskop och spektroskop finns edtagna och beskrivs utförligt ed strålgång och 1inssyste.Svar och anvisningar till uppgifter, litteratur-. förteckning till varje kapitel och sakregister finns i slutet av boken.

10 Jenkins, Francis A. : Fundaentals of optics / Francis A. Jenkins, Harvey E. White. -. ed. - New York: Mc Graw-Hill Book Copany, ,67 s. : ill. En eleentär lärobok so behandlar geoetrisk, fysikalisk och qvantuoptik. Den geoetriska optiken so bygger på lagar o reflektion och refraktion, innehåller avsnitt o plana och sfariska ytor, tunna och tjocka linser, sfariska speglar, linsavvikelser och optiska instruent. Avdelningen o fysikalisk optik är est ofattande. Fysikalisk optik innefattar fenoen so bygger p ljusets natur. Ljusets vagrörelse# interferens, Fraunhofers och Fresnels diffraktion, absorbtion och ljusspridning, polariserat ljus. Illustrationerna är svart-vita teckningar och fotografier. fattande litteraturhänvisningar till böcker och tidskriftsartiklar finns so fotnotation på sidorna. Varje kapitel avslutas ed räkneproble so ansluter till det lästa. Index finns också. Longhurst, Richard Sauel : Geoetrical and physical optics ed. - London: Longan Group Liited, s: : il1 I denna tredje upplaga har flera avdelningar tillkonit so fordrar eleentära kunskaper i atris-algebra. Detta har blivit något av en revolution i undervisningen av den eleentara ateatiken och de flesta studenter stöter nu tidigare på begreppet atris-algebra i sin karriär. FCr att eleverna ska kunna dra nytta av detta har författaren och lektorn vid Chelsea College i London lagt kapitel so redogör för användningen av atrisetoden i avsnitten o paraxieli geoetrisk optik och teorin o flerskikt. Läsaren so inte känner till atris-algebra kan ycket snabbt lära sig tillräckligt för att kunna följa ed i dessa kapitel. Boken behandlar b1.a dessa kapitel: Introduktion och eleentär teori, Den allänna, geoetriska teorin på optiska syste, Paraxial algebra. I kapitlet Polariserat ljus innefattas nu även Jones vektors och atriser, sananhangande atriser, Stokes paraeters, Mueller atrisen och Poincaré sfären. Boken avslutas ed ett Appendix ed tips för vidare läsning på böcker och artiklar i tidningar. Blandade exepel på kontrollfrågor till de olika kapitlen. Lösningar ed koentar. Register uppställt i alfabetisk ordning. Mateatiska forler och tabeller finns Nilsson, ve : Ljusikroskopisk teknik / ve Nilsson och Claes Wirsén. - Stockhol: Alqvist 8 Wiksell, 1965, s. ; ill. Denna bok avser att ge en kortfattad sananstallning av principer och användningsoråden för några histologiska preparationsetoder och för några typer av ikroskop, fraför allt den ljusikruskopiska tekniken. Ett särskilt och ofattande avsnitt ägnas arbetarskyddssynpunkter på histologiskt laboratoriearbete ed råd och anvisningar. Boken ar i första hand avsedd att användas vid undervisning av studenter och laboratoriepersonal ino den edicinska sektorn. Boken.. ar indelad på olika oråden exepelvis preparering,.hikrskopering, ikrofotografering och arbetarskydd. De bägge författarna ve Nilsson och Claes Wirsén svarar för sina speciella oråden. Illustrationerna i boken ar tecknade eller fotografiska. Efter varje huvudkapitel finns en litteraturförteckning. Ett sakregister avslutar boken.

11 0ye, A. : Handbok i ikroskopi : ikroskopet, ikrofotografering, preparatfraställning. - Stockhol: Prisa, ['Solna : seelig, s. : ill. 0rig:s titel: Håndbog i ikroskopi Utärkt handbok för alla, so vill veta er o ikroskop för privat bruk, laboratoriearbete, sjukhus och forskningsinstitut. 180 sidor behandlar instruentens utforning och teknik. Lättläst ed ånga illustrationer, ikrofotografier av författaren. Ett kapitel behandlar "Mikroskopin geno tiderna", Historiska data och bilder på personer, so har haft betydelse för utvecklingen av ikroskopet. Boken avslutas ed litteraturhänvisningar och ett alfabetiskt uppställt register.

12 ALLMAN ANATMI, FYSILGI CH PATLGI Book of health : a edical encyclopedia for everyone / copiled and edited b\/-rändolph Lee Clark and Rusell W. Culey. -. ed. - New York: Van Nostrand Reinhold Copany, cop s. : ill. Medicinsk läkarbok. Kapitlet ögat finns edtaget på s Man kan vidare under detta kapitel slå på speciella uttryck eller fenoen såso "Detaljer o ögat" an får där en sida tecknade bilder b1.a på ögat i genoskärning, Hornhinne transplantation ed detaljerade färgfoton so visar transplantationens gång steg för steg. Kända personer -. ino oftalologin finns edtagna ed bild och en kort historik o var och en. Kontaktlinser, Vård av blinda och Utbildning av blinda finns. Man kan hitta ord so hänför sig till avdelning Ögat under andra avdelningar. Dessa kan an få hänvisning till från registret i slutet av boken. Ett statistiskt suppleent finns också redovisat ed tabeller dock ej över avdelning gat. Nanindex finns i slutet av boken. Breher Andersson, Eva : Allän patologi för paraedicinsk utbildning. - Lund: Studentlitteratur, cop 's. : Denna bok är indelad i 9 kapitel. I inledningskapitlet finns kortfattade redogörelser för den norala cellens uppbyggnad, celldelning, den genetiska koden och ärftlighetslagarna. De övriga kapitlen behandlar saker so degeneration och nekros, avvikelser i organens och vävnadens storlek, inflarnation, regeneration och lakning, tuörsjukdoar - neoplasi, rubbningar i kroppens vätskebalans, arterioskleros - åderförkalkning och slutligen trobos och eboli. För att underlätta förståelsen av de patologiska förändringarna inleds en del kapitel ed en nolhistologisk och/eller noralfysiologisk orientering. Boken avslutas ed ett sakregister. En förteckning över studentlitteraturs utgivning av böcker o edicin finns. Franson, Peter : Anatoi och fysiologi 2 för vårdyrken, gyrnnasieskolan åk. 2 / Peter Franson, Ulrik Kvist. - Stockhol: Läroedelsförlaget, s. : ill. Anatoi och fysiologi 2 ar skriven för vårdpersonal ed vissa förkunskaper. Den so vill aktualisera tidigare inhätade kunskaper i änet har nytta av de inledande avsnitten till kapitlen, so ger en repetition i text och har anatoiska översiktsbilder. Bilderna ar eecknade och insprängda ' i'tbxten. FörFattarna vill frahäba anatoi och fysiologi so har anknytning till kliniskt arbete och vårdande uppgifter. Efter varje avsnitt följer några uppgifter, so ger tillbakablick på det lasta.. Ganong, Willia F. : Review of edical physiology ed. - Los ~alifornia: Lange Medical Publications, cop s. : ill. Detta är ett koncentrerat sanandrag av däggdjurens och särskilt änniskans fysiologi, so studerande och andra kan ha so suppleent till övrig litteratur i änet. Tillhörande aspekter på allän och jäförande fysiologi är edtagna. Sanandrag av relevanta anatoiska fakta fiiins ino varje avdelning. Boken har atta huvudavsnitt. Synfunktionen beskrivs ino avdelningen "Nervsysteets funktion". Har beskrivs ögats anatoiska

13 byggnad, ögat och dess optik, den fotoreceptoriska ekanisen, transission ino optiken, färgseende och ögonrörelse. I texten finns '.,.,:... insprängda bilder och diagra. Efter varje huvudavdelning följer en 'litteraturhänvisning. Appendix ed förkortnings, sybol\:och ovandl.ingstabellloch ett ofattandelindex finns. Harin, Elisabeth : Arbetsbok i anatoi. - Stockhol: Alqvist 8 Wiksell, s. : ill. Arbetsbok i anatoi vänder sig i första hand till elever ino grundutbildningen för sjuksköterskor / sjukskötare och ino den edicinskt tekniska assistentutbildningen sat till elever på gynasieskolans ~ rdlinje, årskurs 2. Arbetsbok i anatoi får ses so ett kopleent till en lärobok i anatoi. Denna bok kan även användas för självstudier. Föruto själva bildtexten finns en kortfattad beskrivande text i anslutning till varje bild. Boken är indelad i kapitel, dessa är terinologi, cellen, vävnader, rörelseorganen, cirkulationsorganen, respirat ionsorganen, atsp j al kningsorganen, urinorganen, könsorganen, endokrina organen, neuroanatoi och sinnesorganen. Ett tabellariskt facit och en källförteckning avslutar boken. Illustrationerna ar ånga närare bestät ett hundratal och överskådliga. Bilderna innehåller vissa arbetsoent. Läkarboken : odern uppslagsbok i hälso- och sjukvård. - 4., ycket oarbetade uppl. - Stockhol: Foru, s. : ill. - (Närvar-hur-serien1 En odern edicinsk uppslagsbok so har över 400 teckningar och fotografier i svart-vitt sat en flerskiktsbild i färg, so beskriver änniskokroppens anatoi. Ett 0-tal läkare edverkar so författare till de olika kapitlen o sjukdoar, friskvård, olycksfall, läkeedel, egenvård och rehabilitering. gats sjukdoar är ett avsnitt skrivet av Gert Aurell, docent vid Danderyds sjukhus. Han,bebandlar..ögats brytiningsfel, glasögon, ögats och tillhörande organs sjukdoar, rubbningar i färgsinnet, ögonskador, blindhet och synsvaghet. Avslutningsvis finns en förteckning över alla författarna sat ett register ed flera ingångsöjligheter Människans anatoi i bild / saanställt av V. Muedra Stockhol: LTs förlag, cop [ ca. 50 s. : ill. - [Naturvetenskap i bildl 0rig:s 4$ tigel: Tavole -. di Anatornia kana a.,. So titeln anger ar detta en atlas över den änskliga anatoin. Planscherna har klara tydliga färger, so gör det enkelt att urskilja de olika beståndsdelarna i kroppen. Texten finns på planschernas otstående sida. Den är kortfattad och huvudorden är kraftigt arkerade. Boken är ej paginerad en har en serie- och färgbeteckning. Sinnes- :->-: : organen finns på serie G, grön, där planscherna 1- visar synorganet. Texten beskriver ögongloben, ögats körtlar, uskler och skyddande organ. En enke vägledning och kortfattad atlas för skolbruk.

14 Taverner, Deryck : Eleentär fysiologi / Deryck Taverner, Hugo Lagercrantz. - Stockhol: Natur och Kultur, s. : iil. - (Natur och Kulturs vårdyrkesböcker) 0rig:s titel: Physiology for nurses. Praktisk, klinisk behandling av änet fysiologi är grundtanken ed denna lärobok, so vänder sig till v&rdpersonal. Hugo Lagercrantz har bearbetat, boken och tillfogat faktarutor, so ger förklaringar till de fysiologiska ekaniserna. Historiska notiser ar edtagna. Efter varje kapitel finns en faktasaanfattning. Synorganet behandlar ögats uppbyggnad, optisk avbildning, Ögonrörelser, näthinnans uppbyggnad, synbanor ocll synfält. Har finns likso i de övriga kapitlen svart-vita tecknads bilder. Litteraturhänvisningar och register avslutar boken.

15 GATS NERVSYSTEM Bynke, Hans : Neuro-oftalologi uppl. - Lund: Studentlitteratur, s. : ill. Neuro-oftalologin ar ett verksahetsfält so sysslar ed ögon och ögonundersökning, dar an diagnostiskt utreder åkonor i nervsysteet. Boken är avsedd för edicinsk grundutbildning en aven so inledande litteratur för utbildning av specialister i oftaliatrik, neurologi och neurokirurgi. Förf attaren har arkerat texten, so han har t illagnat den senare gruppen, geno indragning av arginalen. De oråden so behandlas ar Ögonbotten förändringar, synfältsdefekter, blickrörelserubbningar, ögonuskel pareser, nystagus, pupillrubbningar, corotistenosens oftalologi och neuro-oftalologiska sytokoplex. Register finns och illustrationer i svartvitt. Cogan, David G. : Neurology of the visual syste. - Springfield: Charles C. Thoas, s. : ill. ptoetristen far har tillfälle att vidga sina kunskaper o den sensoriska aspekten på seendets neurologi. Cogan ar chefsoftalolog vid Massachusetts ögon- och öronavdelning i Boston. Han behandlar änet ur klinisk synpunkt. Innehållet följer en anatoisk ordning so berör retina, den optiska neruen, chiasa, tractus, synstrålningen, pri&ra centru och associationscentru i hjärnan. Vid beskrivning av olika tillstånd tillför författaren de syto so patienten upplever. Index och en ycket ofattande bibliografi ed över hänvisningar finns.

16 GATS ANATMI CH FYSILGI Adler, Francis Heed : Adler's physiology of the eye : clinical application / edited by Robert A. Mosby Copany, s. : ill. Moses ed. - St. Louis: C.V. De fyra första upplagorna av denna bok är skrivna av Adler. Från och ed upplaga 5 är professor Moses utgivare och har själv skrivit sex kapitel och de övriga ed hjälp av andra fackspecialister. Änet so behandlas ar ögats fysiologi ed klinisk anknytning. Boken ar väl illustrerad och har ett bra index. Efter varje kapitel följer en ofattande bibliografi. Capbell, Charles J. : Physiological optics / Charles J., Capbell.,,.. - Hagerstown, Md. : Marper & Row Publishers, cop- ' ,269 s. :, ill. Denna bok o fysiologisk optik kräver vissa förkunskaper av läsaren. råden so behandlas är klassisk geoetrisk och fysikalisk optik, ögats optik, färg- och avståndsseende, något o fotoetri och slutligen utvalda delar från psykofysikens oråde. Vad so ej edtagits är oråden so kei, fysiologi och elektrofysiologi. Huvudsyftet är att ge studerande inforation och förståelse för ögats funktion. Illustrationerna är 7. utärkta och vidareläsning finns efter varje avsnitt. Diepes, Heinz : Refraktionsbesting Aufl. - Pforzhei: Postenrieder, s. : ill. Heinz Diepes är fysiker och har koncentrerat sig er på den geoetriska optiken an den fysikaliska. I detta ofattande arbete ed näare 00 bilder behandlas ånga olika refraktionsetoder utan att frahalla någon so standardetod. Ett alfabetiskt sakregister och detaljerad innehållsförteckning finns., Fine, B.S. : cular histology : a,text and atlas / Ben Fine, Myron Yanoff. - New York: Harper & Row, cop s. : ill. Detta ar en av de allra första böcker so behandlar anslutning av elektroikroskopiska observationer till en detaljerad presentation av en noal uppbyggnad av ögats vävnad. Boken avslutas ed en bibliggrafi Petrén, Ture : Lärobok i anatoi.. - Stockhol: AB Nordisk bokhandel. - 4 delar. D. 4 : Huden och Sinnesorganen s. : ill. Professor Ture Petrén har utgivit denna lärobok i anatoi för edicine studerande. Den är ypperlig för var och en, so önskar få ingående kunskaper ino anatoins olika oråden. Ett rikt bildaterial i anslutning till texten gör att läsaren inte är beroende av någon anatoisk atlas. Synorganet beskrivs i del 4 och ofattar sidorna Konstnären Rudolf Tupy har lyckats återge ögats anatoi ed detaljstudier på ett översk&dligt sätt. Texten klargör synorganets utveckling, uppbyggnad och funktion. Ett detaljerat register avslutar boken.

17 - Pirenne, M.H. : Vision and the eye ed. - London: Chapan and Hall LTD, cop s. : ill. - (Science Paperbacks) Aktuella kunskaper o ögats funktion och jädörelse ellan det änskliga ögat och insekternas sat det änskliga ögats struktur presenteras har för den intresserade läsaren. Huvudsakligen behandlas den psykologiska aspekten. Ögat kan betraktas so ett instruent, so salar elektroagnetisk strålning. Författaren vill beskriva nervipulsens vag från första stiuli till edvetandenivå. Ett ofattande referensaterial och index avslutar boken P P Rubin, Melvin L. : Fundaentals of visual science / by Melvin L. Rubin and Gordon L. Walls. - Springfield Illinois: Charles C Thoas, cop s. : ill. Med denna bok vill Melvin Rubin lyfta fra den fysiologiska optiken ino oftalologin. Han anser detta äne vara eftersatt trots att det beskrivits sa langthtillbaka i tiden so i slutet på 1800-talet, då Edward Jackson och B. Lancaster klargjorde fysiologins betydelse för oftalologerna. Alltför få oftalologer, enar Rubin är införstådda i änen so örkerseende, färgseende, djupseende, entoptiska effekter.. Denna bok används so studieaterial ino undervisningen i USA tillsaans ed laborationsexperienten i "Studies in physiolocical optics" av Rubin och Walls. I slutet av boken tar författaren upp ett digert referensaterial av böcker och artiklar. Wolff, Eugene : Anatoy of the eye and orbit including the central connexions, developent and coparative anatoy of the visual apparatus / revised by Roger Warwick. - London: H.K. Lewis 81 Co., s. : ill. En rikligt illustrerad lärobok o ögats och orbitans anatoi, struktur, utveckling och jäförande anatoi i det visuella systeet, Både text och illustrationer har ett visst historiskt värde, då dessa varit ed från bokens första upplaga från 190-talet och an inte funnit någon anledning att göra ändringar i sakinnehåll. Ändringarna har varit riktade ot änesoråden so ultrastrukturella detaljer i okulara vävnader, analys av ögonrörelser och saordning av den visuella synförnielsen. En ofattande bibliografi för vidareläsning och index finns. Ögats funktion hos djur och änniska / under redaktion av Gösta Gene och Carl Gustaf Bernhard. - Stockhol: AWE/Gebers, s. : ill. Författarlagets edlenar är verksarra vid universitetssjukhus och utgör en forskningsgrupp för "perifer synfysiologi" understödd av Statens Medicinska Forskningsråd. Innehållet och fraställningen präglas av den nivå den är skriven på och kräver därför vissa specialkunskaper. Boken är avsedd att kunna användas so lärobok eller upppslagsbok i sananhang där ögats struktur, fysiologi, biokei eller fysikaliska egenskaper behöver klargöras. Yrkesgrupper so lärare, teknologer, skyddsingenjörer, ergonoer, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och optiker har alla ino sina oråden intresse och nytta av detta arbete. Kap. 6 "Adaption och bländning i yrkesliv och trafik" påvisar nya rön o orsaker till synirritation. Efter varje kapitel finns utförliga litteraturhänvisningar och svart-vita tecknade eller fotografiska bilder

18 UGATS PATLGI Bedford, M.A. : A colour atlas of ophtallogical diagnosis. - London: Wolfe edical books, s. : ill. - [Wolfe edical atlases ; ) Detta ar en atlas över de vanligaste ögonsjukdoarna. Varje uppslag har en textsida och.en fargbiildssi+',"vllket ger ett redigt' intryck. Bedford beskriver till att börja ed en oftalologisk rutinundersökning. "Det röda ögat", konjunktivans och ögonlockens sjukliga förändringar beskrivs. Visusförlust i ett retningsfritt öga föranleder beskrivningar av sjukdoar i lins och retina. Ögonskada förorsakad av franande kruppar och yttre våldsskador har fått en fin bildsvit. Index finns. Harrington, David. : The visual fields : a textbook and atlas of clinical perietry. -. ed. - Saint Louis: The C.V. Mosby Copany, s. : ill. The visual fields är en klinisk guide till undersökning och tolkning på det visuella orådet. Materialet ar baserat på 20 års erfarenhet i undervisning o perfetrf. Boken består av två avdelningar Del 1 behandlar: Undersökning av synfältet och Del 2: Tolkning av defekter i synfältet. I denna tredje upplaga har det kapitel so behandlar retina skrivits o. fattande ändringar har också gjorts på kapitlen undersökningsetoder och speciell perietrisk teknik. Illustrationerna har i denna tredje upplaga blivit fler och illustrerar nu texten på ett era överskådligt satt an tidigare. En ofattande bibliografi avslutar boken. Den tar upp läroböcker, onografier och tidskriftsart i klar. Larsen, Hans-Walther : Atlas of the fundus of the eye. - Copenhagenn Munksgaard, cop s. : ill. - (Scandinavian University Books) I inledningen och förordet till denna atlas över ögonbottnar får vi veka att pfessor J.W. Nordenson vid Uppsala universitet konstruerade sin första ögonbotten-kaera och att han 1915 kunde visa en serie fotografier på ögonbottnar. Ar 1925 fanns Nordensons kaeran på öppna arknaden. Kaeran utvecklades vidare och 1959 utko den första atlasen, so innehö11 ögonbotten-fotografier i färg. Larsen,oftalo16gipofes~rn.~id Köpenhans universitet har själv tagit färgbiiderna i' d'enna' atlas. Han vill ed denna bok i text och bild visa på de est vanliga Ögonbottenförändringarna vid ögon- och systesjukdoar. Varje avsnitt inleds ed en kort beskrivning av sjukdoen sedan fotografier på sjukdoen och tsvarande text ed klinisk anärkning, resultat av ögon undersökning och allän undersökning. En lista p4 undersökta patienter ed nan, födelseår och sjukhus finns i slutet av atlasen sat bibliografi och index.

19 Nordisk lärobok i oftaliatrik / redigerad av Gunnar von Bahr oarb. uppl. - Stockhol: Esselte Studiu, s. : ill. - (Scandinavian University Books) Akadeiska läkare i oftaliatrik vid Nordens universitet har i saråd ed Gunnar von Bahr professor i änet, saanställt kunskaper och erfarenheter i denna lärobok. För icke-specialisten kan den ycket val läpa sig so uppslagsbok. Uppgifter, so ej är obligatoriska vid exaination av edicine studerande är tryckta ed indre stil. Inledningsvis behandlas några grunddrag i fysikalisk, geoetrisk och fysiologisk optik. Sedan följer undersökning av ögat, ananes och oftalologisk undersökningsteknik, refraktions- och ackonodationsfel, ögats farakologi och speciella terapi. Sjukdoar i Ögat och dess associerande organ behandlas. Pupillen har ett eget kapitel likso rubbningar i färgsinnet, rubbningar i ögonens stallning och rörlighet sat binokulärseendet. Sjukdoar i orbitala ögonskador, ögonaffektioner vid allänsjukdoar och ärftliga ögonsjukdoar behandlas. Social oftalologi tar upp förebyggande vård, fastställande av synkrav, invaliditetsbedöning efter ögonskador och ögonsjukdoar, blindhet och ovardnad av blinda. Synkrav.i trafiken..likso gonen och belysningen är nytillkona kapitel. Illustrationerna är svart - vtta och anslutna till texten edan bokens avslutande del innehaller fotografiska färgbilder so hänvisar till olika kapitel. Person- och sakregister finns sat litteraturanvisningar. Norn, Mogens : gonsjukvård / Mogens S. Norn och Magnus Gjötterberg. - Stockhol: Esselte studiu, s. : ill. 0rig:s titel: 0jensygdone. gonsjukvård är ursprungligen skriven f ör danska sjuksköterskeelever av överläkaren vid Köpenhans Konunehospital, dr. ed. Mogens S. Norn. En översättning har gjorts av ed. dr. och biträdande överläkayen.vid,huddinge sjukhus.magnus ~jötterbe 'bkn aii avsedd för grundutbildning av sjuksköterskor/sjukskötare?erin 4 och fortbildning av vårdpersonal på ögonkliniker och andra kliniker ed krav på kannedo o ögonsjukvård. Kapitlet Social oftalologi har nyskrivits och vissa tillägg respektive ändringar har gjorts på en del avsnitt. Genogående har en anpassning till svensk behandlingstradition skett. Illustrationerna består i,*huvudsak av tecknade bilder. I slutet av boken finns litteraturhänvisningar och sakregister ed ordförklaringar. Perkins, E.S. : An atlas of diseases of the eye / E.S; Perkins and Peter Hansell ed. - London: Churchill Livingstone, s. : ill. En illustrerad guide användbar för studerande och ögonvårdspersonal Över de est vanliga och betydande ögonsjukdoarna. Den andra upplagan har utvidgats ed avsnitt o glauko och ögonotorik. Dessuto har an oarbetat avsnitten o fräre och bakre uveit. Illustrationerna är både i färg och - svartvitt och är utoordentligt fina kopleent till te&een._ Denna-atlas har likso --- de flesta andra en textsida och en bildsida -- på - -_ varje _ uppsla$.. Index och illustrationsförteckning fi,ins. So kopleent till atlasenj finns 20 diabilder, so kan beställas från förläggarna och användas i undervisningssyfte.

20 Stenströ, Sölve : ögat och dess sjukdoar : eleentär oftalologi. - Stockhol: Alqvist 8 Wiksell, s. : ill. Avsikten ed detta arbete ar huvudsakligen att ge personal ino ögonsjukvården en enkel en någorlunda ingående översikt av synarganet i friskt och sjukt tillstånd. De vanligaste sjukdoarna har i första hand utvalts. Noenklaturen har anpassats till Socialstyrelsens Klassifikation, av sjukdoar. Boken är indelad efter olika kapitel saso Synorganets utveckling och byggnad, Synorganets funktioner, Hur synorganet undersökes, Refraktionslära, Synorganets sjukdoar, skador och förgiftningar. I slutet av boken finns litteraturförteckning och register. Illu-. strationerna består till största delen av tecknade bilder. Strabisus surgery / edited by Forrest D. Ellis and Eugene M. Helveston. - Boston, Mass.: Little, Brown and Co, s. : ill. ptoetristen, so har intresse för rehabilitering av barn ed binokulära avvikelser och strabis, koner att ha användning av denna bok. Har kan an få svar p vad an kan vänta sig eller inte av en strabisoperation. 24 författare har sananställt detta arbete och tar upp olika aspekter på strabiskirurgi. Innehallet ar klart och enkelt skrivet. Efter varje kapitel finns en bibliografi och ett index so'förhöjerbcikens värde.

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

Bilder i läromedel. Rune Pettersson * Institutet för infologi

Bilder i läromedel. Rune Pettersson * Institutet för infologi Bilder i läromedel Rune Pettersson * Institutet för infologi 2 Bilder i läromedel 2 Rune Pettersson Bilder i läromedel Institutet för infologi 3 Omslagsbilden är hämtad från s. 2 i den engelska upplagan

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra.

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra. Södertörns Högskola Lärarutbildningen VT2005 Revision C Namn: Kristina Thornér Handledare: Anders Blomqvist Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier

Läs mer

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012

nya Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Nr 1 2012 nya Nr 1 2012 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering När Margareta ser bäst använder hon excentrisk fixation, sid 14 Rehabutredningen, sid 6 Flyt i Louisville, sid 20 nya

Läs mer

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER. Rune Pettersson RAPPORT 180

Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER. Rune Pettersson RAPPORT 180 Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR TROVÄRDIGA BILDER Rune Pettersson RAPPORT 180 Trovärdiga bilder Rune Pettersson Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Utgiven av styrelsen för psykologiskt försvar ISBN

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Laborativ matematikundervisning vad vet vi?

Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Elisabeth Rystedt & Lena Trygg A good vehicle, however, does not guarantee the right destination Liping Ma Typografi: Åsa Dahlberg, NCM Göteborgs universitet

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Optik för synsvaga människor

Optik för synsvaga människor DOKTORSAVHANDLING CERTEC, LTH NUMMER 1:2004 Jörgen Gustafsson Optik för synsvaga människor Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola 2 optik för

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21 Retinanytt 4:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa december - februari Intressant möte i Lund Den 9-10 oktober ordnade RP-föreningen ett kombinerat nordiskt möte och

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten

Forskningens dag 2007. Ögat i blickfånget. En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Forskningens dag 2007 Ögat i blickfånget En Bok från forskningens dag 2007 Medicinska fakulteten Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Ett år som ordförande

Ett år som ordförande Nu är vi över 900 edlear! a pnéföreningen s t o c k hol n u e r 1, å r g 5 w w w. a pneforeningen.se f e b rua r i 2 0 1 2 foto: Dan Wiksten Sovande påsar ed piggt innehåll väntar på deltagarna. Här var

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Alternativ undervisningsform i fysik

Alternativ undervisningsform i fysik 2002:108 PED EXAMENSARBETE Alternativ undervisningsform i fysik CLAES BÄÄRNHIELM TONY LUNDGREN ROGER LINDGREN HÅKAN NORDEFORS PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2002 Vetenskaplig

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys

Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Samband mellan de fyra räknesätten - en läromedelsanalys Författare: Veronica Blom Ulrika Gelius-Lundberg Handledare: Jannika Neuman Examinator: Kirsti Hemmi Examensarbete inom kursen Utveckling av matematiskt

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Albinism Nyhetsbrev 325

Albinism Nyhetsbrev 325 Nyhetsbrev 325 Ågrenska arrangerar veckovistelser för familjer som har barn och ungdomar med medfödda, sällsynta sjukdomar och syndrom. Verksamheten, som vänder sig till hela familjen, ger föräldrar, barn

Läs mer

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn

Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och vuxnas syn på faktaböcker för barn KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:54 Du måste låna en riktig bok! En forskningsöversikt om barns och

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer