INNEHALLSFÖRTECKNING INLEDNING ORDBÖCKER OCH UPPSLAGSBOCKER GEOMETRISK OCH FYSIKALISK OPTIK UGATS NERVSYSTEM ÖGATS ANATOMI OCH FYSIOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHALLSFÖRTECKNING INLEDNING ORDBÖCKER OCH UPPSLAGSBOCKER GEOMETRISK OCH FYSIKALISK OPTIK UGATS NERVSYSTEM ÖGATS ANATOMI OCH FYSIOLOGI"

Transkript

1

2 INNEHALLSFÖRTECKNING INLEDNING RDBÖCKER CH UPPSLAGSBCKER GEMETRISK CH FYSIKALISK PTIK ALLMXN ANATMI, FYSILGI CH PATLGI UGATS NERVSYSTEM ÖGATS ANATMI CH FYSILGI ÖGATS PATLGI PTMETRI KLINISKA FTALMLGISKA RUTINER KNTAKTLINSER SYNHJÄLPSTEKNIK LAS- CH SKRIVSVARIGHETER 8VRIGA BÖCKER TIDSKRIFTER REGISTER

3 Mc"LesätXnLng V& ⅈttning han v& a;t;t ala a - t a ino änet synvlitrd. - och Anet vhade aig ed;teh undöhning ej Lidigane vana aalal i någon Målgpp aveak &?&teckning. Vid konntanntah;t ed TLLtuAa dah pzoetiu, SItockhoh, ~tragick a.tx både 1A;iAultct och opzike,tkaiten van inrnaaede av au: då en LnvevLtdng av nynv&&wa.tuh ukdönd. T22 att bottja ed van opaxhehi&ten kank-t vaha v& enda ålghupp. Men unda den a d ao a t u t i t aalada och bebda, &Me vi ar;t böckana aven vande aig a 2 2 andha guppa ino a ynvlitrde odde, expcdvd edidne a.tudaau.de. Ve änaodden bo & ed&gna i dötr/tecknlngen han an &Lnna på k~b'&o.tekena Qa&vd&nLngan tpknuik och edi&. Ven scvnrade h- &efi air W *&ton del u;teä~dbi. D a buwton på att ycket W e ah shhivd på avensha hpdat. Pennu aaakaeening o l d em; 50-M iböek~ ~Jtruvna på eng&ka och p6 kybka. FGtregång~Randizt, nät d& g 2 l a opive/trti att USA. Vatt bedhiva unde,t- vhning ock 6a~knin.g ino änd på univlt&nivå. inddningen h vhaa böcha v&& Vid änal- aig Itächa blaa olika oden. l new h ottltde vatti;t u;t betydande och d u,im.ugagivan.de hött böcka plackng. han &%-tt bfi kb&- uhval& bygg på hunnri;tlekaxuh sa använ& vid 1.CLtu-td gök &deh pzorneaxl och T ~ ~ ~ o 0pZoe;trUc M a e and 0pxXca.t Leauge'a h- Wacl;tun áön inxdon& opio WbARdning. Recensionen wc dacwdbhljxeh hatl anvad i de ~a.u böchna ej v& 6Ötr lån. So exepel på en hådan dacmdhhhidr ed cla&ha;a ;tieegangliga boh- neceioneh han 12ä Adcan Jouhnd aj UpItauky and Phyhiolaciccd pzia. VuhuZorn h vi hök LLttW på eat antal dackbibfiokeh ino änugtruppekna Iteknik och edicin. UZvecfingen ino n ynvahden h und de a enuie decenniana v W bdydande och ed ;tanke på detta han ~lw& böck ao uag.ivia und denna pdod edtaga i denna ll-ttwdöntechning. SvMghaen aa*t anshadda böchna h vatti;t bdydande och an vande. Ra;U; del av ll-ttertatwten dinvu ej på svenska blbfio;tek u/tan h dam: Vanank och England via inxba&ån.

4 2 KoeW Vid bo&lleetung av CroenXet~na h vi aaxäua;t edlteh at;t då en aå ob jemv agn på XnneWet ao öjfigr. Vid kontttoix av da och den aped&a RnLnologi bo änet o&ttah hatt vi aahhunlg hjälp av Leg. op.tih Bönje ZahtLibaon. Backet~ koevlkaha bygga kiee skon del på dön&uxvzab egna dö/tohd,.innehwdötr;techuung, ~ l ~? l ~ ~ o n& hådughet e och hv&& bak b6cha i2.un.i.s ha p.to& och optow;t att ;två begnepp ao åtenkoen i koe~eitna och kan debini enkxg;t böljande: 0p;toe;tiu o&uxah & undökning av ögonens aynbunkxzoneh, det ensbitda Ögat aåvu bo de båda Ögonens babete. 0p.ta~;t iitl en prnon, ao bah handa kv&dihaaxonen, ino aptorn&, vlth& Lnnebait ätning av synd&, neghahdng av ona&a avvlkeu. pto W R e n ;tieehandahaeeen och anpahaah h jap-

5 RDBÖCKER CH UPPSLAGSBÖCKER Bohansson,-Varcoe, Brit : Handledning i edicinsk terinologi uppl. - Stockhol: AB Nordiska bokhandelns förlag, s. Handledningen avser att underlätta förståelsen för hur edicinsk terinologi bildats. Man kan snabbt och lätt få inblick i noenklaturen utan att ha tidigare kunskaper i de klassiska språken ed hjälp av denna handledning. Denna bok ar avsedd att användas av elever ed realexaen eller otsvarande förkunskaper i kurser f ör olika grupper av sjukvårdspersonal. Författaren har undervisat i edicinsk terinologi under ett antal år och därvid konit undeffund ed svårigheterna att arbeta utan- lärobok. :.,il.-. systeatisera änet har boken lagts upp så att olika organsyste beskrivs sunariskt ed arginalhanvisning till de nya ord och ordkobinationer so öter. Första gången ett ord öter i texten har det översatts i arginalen. En alfabetisk ordlista ed Översättning till svenska underlättar repetition av tidigare inlärda ord. Duke-Elder, Stewart : Syste of ophtalologi. - London: Henry Kipton, vol. : ill. 1. The eye in evolution. 2. The anatoy of the disual syste.. Noral and abnoral developent. 4. The physiology of the eye and of vision. 5. phtalic optics and refraction. 6. cular obility and strabisus. 7. The foundations of ophtalology. 8. Diseases of the outer eye. 9. Diseases of the uveal tract. 10. Diseases of the retina. 'I Diseases of the lens and vitreousi glaucoa and hypotoni. 12. Neuophtalology. 1. The ocular adnexa. 14. Injuries. 15. Index of general and systeic ophtalology. Detta verk är en ovärderlig källa till odern oftalologi och är ryggraden i en engelskspråkig undervisning. Rikt illustrerad ed teckningar och fotografier i svartvitt och färg. Index finns i voly 15. FASS // : faracevtiska specialiteter i Sverige. Förteckning över huanläkernedel / utgiven av Läkeedelsinforation AB. - Stockhol: Alqvist & Wiksell, I bokens huvuddel "Preparatbeskrivningar" presenterar de edverkande lakeedelsföretagen alla sina fannacevtiska specialiteter för huanbruk. Målsättningen ar att FASS skall innehålla så utförliga inforationer att receptutfärdaren får öjligheter att riktigt bedöa varje preparat. I vissa fall åste dock hänvisning göras till av tillverkaren utgiven inforation. Doseringsangivelserna avser - dar ej annat anges - vuxen person. Det farakologiska registret är placerat i början av boken. Substansregister, interaktionskapitel och överdoseringskapitel ingår i avsnittet "Preparatbeskrivningar". Det alfabetiska registret innehåller uppslagsord avseende farakologiskt register och substansregister. En sida teckenförklaringar finns också edtaget.

6 Lakeedelsboken // / Apoteksbolaget AB. - Stockhol, Apoteksbolagets lakeedelsbok ger inforation till lärare och vårdpersonal o satliga preparat på den svenska arknaden. Boken är avsedd so underlag för praktiskt terapevtiskt handlande. Preparaten är ordnade i grupper ino indikationsoråden och varje oråde har en terapiöversikt och ett preparatavsnitt. Terapiöversikten under orådet ögon ar skriven av en av de 60-tal lakare so edverkar. Utforningen av terapiöversikten är personligt präglad och byggd på kunskap och erfarenhet från respektive lakare. I preparatavsnittet har alla i Sverige registrerade fannacevtiska specialiteter ino berörda indikationsoråden tagits ed. Preparatavsnittets uppbyggnad får an i konentarerna. Efter indikationsoråden följer några avsnitt o läkeedel och risker för fosterissbildningar, receptskrivningsregler, narkotika, axialdoser, kostnadsfria läkeedel, farakologisk gruppindelning, substanser ed generiska och keiska nan sat ett preparatregister. Renander, Acke : Medicinsk terinologi uppl. - Stockhol: AB Nordisk bokhandels förlag, s. Denna edicinska ordbok har tillkonit so ersättning för Wilhel Wernstedts "Medicinsk tenninologi". rdboken grundar sig på Wernstedts bok en har genogått en ofattande revision. rden står i bokstavsföljd ed svensk stavni~g, där sådan varit öjlig att införa. Kornea: ögats hornhinna finner an ed svensk stavning och ino pantes får an den latinska teren cornea ed ändelser och härstaning. Från det latinska cornea får an se-hänvisning till det svenska ordet kornea. Förkortningar finns upptagna i början av boken och i slutet hittar an en alfabetisk prefix-och suffixuppställning sat källförteckning. Sandströ, Björn : Medicinskt latin och anatoisk noenklatur. - Stockhol: Alqvist & Wiksell, s. Latinet spelar ino de edicinska läroänena en stor roll geno att underlätta förståelsen lakare eellan. ver hela världen näns sjukdoar, kroppsdelar, fysiologiska och patologiska företeelser vid sina latinska nan. Denna språkliga översikt har konit till för att underlatta en korrekt användning av den anatoiska noenklaturen och är närast avsedd för edicine studerande, sjuksköterskor och lakarsekreterare. Fraställningen är ycket knapphändig och sunarisk. Denna handledning koner - för den i latin helt okunnige - trots sin knapphändighet att bidra till ett korrekt användande, Handledningen är indelad i edicinskt latin och den anatoiska noenklaturen, substantivens deklinationer några vanliga terer i anatoisk noenklatur, nanen på de större kroppsdelarna sat yttre bildningar på dessa, terer so betecknar läget av anatoiska strukturer, terer so anger rörelseriktning. I början av boken finns en hänvisning till litteratur för vidare studier ino detta äne.

7 -edical dictionary : a vocabulary of edicine and its allied siences, with pnunciations and derivations. - 2 ed. - Baltiore: The Willia 8 Wilkins Copany, s. : ill. Ett utärkt, odernt lexikon för den so laser edicinsk litteratur på aerikanska eller engelska. Lexikonet ar aerikanskt en anvisningar finns o engelsk tilläpning geno korshänvisningar av prefixer. Detta finns att läsa under avdelning "How to use dictionary". Har finns också förkortningsordlista, nyckel till fonetisk stavning speciella terkategorier för anatoiska, keiska, biokeiska och farakologiska teer. Medicinsk etyologi ed ordbildning och syntax, staordlista och hur den används. Så följer den alfabetiska uppställningen av terer från A-Z ed utärkta teckningar i svart-vitt och 1 helsidesplanscher i färg av kroppens anatoi ed förklarad edicinsk terinologi. Appendix innehåller ett alfabetiskt index till underordnade ord, blodgrupperingar latinska terer för receptskrivning, ovandlingstabeller för ått och vikt, tabell för keiska änen, laboratorieanalyser och förkortningsordlista.

8 GEMETRISK CH FYSIKALISK PTIK Ditchburn, R.W. : Light. -. ed. - London: Acadeic Press, xxv, 778 s. : ill. Professor Ditchburns arbete behandlar änet ljus från gynasieniva till forskarnivå. Kapitlen 1-12 innehåller en kurs i fysikalisk optik. En annan ålgrupp är att ge ingenjörer ino optikoradet en grund till den fysikaliska optiken.det finns kapitel, so behandlar geoetrisk optiska standardinstruent och decas användning vid strålningskontroll. Begrepp ino den fysikaliska optiken innefattar interferens, diffraktion och ~olariserat lius och deras tilläpning - på oderna optiska instruent ~~ec'f~itt-tif l';&ätn-fi&.-bch ~oi?sl?atn~.:-. : - Kapitlen 1-20 vänder sig till forskaren so arbetar ed ljusets elektroagnetiska teori och växelverkan ellan strålning och ateria. De optiska instruentens begränsning beskrivs i kapitel 20. Boken avslutas ed en sybollista och ett index. Fincha, W.H.A. : ptics / W.H.A. Fincha & M.H. Freean. - 8 ed. - London: Butterworth, s. : ill. Denna bok ar baserad på föreläsningar hållna på Northapton Polytechnic Institute i London. Boken ar änad att ge studerande kunskaper i oftalologisk optik, optiska instruent och kontaktlinser. De första elva kapitlen handlar o eleentär geoetrisk optik, kapitlen X11 till >:V1 behandlar fysikalisk optik, de tre slutliga tar upp geoetrisk optik på ett ganska avancerat stadiu. Det syste so används i denna bok beträffande terinologi och sybolers överensstanelse ar det syste so används på Iperial College of science och Northapton Polytechnic Instituke i London. Det finns ytterligare ett kapitel, där lösningar till övningarna finns edtaget. I denna åttonde upplaga har vissa kapitel reviderats t.ex kapitlet Fysikalisk ptik och vissa avdelningar ino kapitlen Fotoetri och ptiska tillbehör. Tabeller och diagra finns sat färgplanscher., S. : Handbuch der Physik. --Berlin: springer-verlag, B. 29 : ptische Instruente s. : ill. Denna del behandlar på ett ycket utförligt sätt ptiska instruent: en introduktion. Teori o geoetriskt optiskt bildfel. Det fotografiska objektivet. Spegelprisan. Teleskop. Mikroskop. Diffus ljusspridning. ptiska ätetoder. Efter varje kapitel finns en ycket utförlig litteraturhänvisning till både böcker och artiklar i tidskrifter. Boken är rikt illustrerad ed både tecknade och fotografiska bilder i huvudsak på optiska instruent. Boken avslutas ed sakregister på Tyska-Engelska, änesregister på Engelska-Tyska och ett index på Franska. Flugge, Johannes : Leitfaden der geoetrischen ptik und das ptikrechnens. Mit praktische aufgaben. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. : ill. Band 11 i uppslagsverket Studia Mateathika I Atta avsnitt blir närapå alla praktiska proble so rör geoetrisk optik behandlat, avsett för de so är verksa i den optiska industrin ex. ögonläkaren, yrkesfotografen, aatörfotografen och de so är intresserade av astronoi. Men speciellt för ingenjörsvetenskapen på tekniska fack- och högskolor kan dennô utärkta handledning rekonenderas.

9 De atta avsnitten behandlar: Grunden för den geoetriska figuren, Strålarnas gång i de optiska instruenten, Avvikelser från de punktforade strålföreningarna, Avvikelser beträffande färgen i figuren, Grunden till bildfelsanalysen ed hjälp av delkoefficienten, Fullständig strålgenobrytning i en anastigat ed tre linser. Boken avslutas ed uppgifter för praktisk användning, Förklaringar till texten bestar av tabeller och ateatiska forler. Ett alfabetiskt register finns också edtaget. Fligge, Johannes : Praxis der geoetrischen, ptik. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, L -7 5D s.'-t -.ill Praxis der Geoetrischen ptik ar ett kopleent till "Leitfaden der Geoetrischen ptik und das ptikr~chnens" ett tidigare verk av Johannes Fligge. Denna bok är indelad i olika huvudavdelningar: 1. Spegeln, planparalell platta och prisan ed jän yta. 2. Behandlar speciellt Linsen och spegeln.. ptisk förstoring. 4. Telecentrerade strålknippen och paralell stralar. 5. Vågytors och Strålknippens flexion. 6. ptisk ljusteknik. Boken avslutas ed en avdelning: speciella oråden och ett register i alfabetisk ordning. Fy&. - Stockhol: Alqvist & Wiksell. - B'vol. 2 b : vågrörelselara /. Ulf Ringströ s. Detta ar ett standardverk för den akadeiska undervisningen. Kapitel so "Reflexion och brytning", "Geoetrisk optik", "Interferens och Diffraktion" behandlas på ett utärkt satt. Man kan exepelvis i kapitlet "Reflexion och brytning" finna förklaringar till Huygens princip. Kapit1et~"Geoetrisk optik1' behandlar b1.a ptiska instruent. "Interferens och Diffraktion" är ytterligare två viktiga kapitel i detta sananhang. I kapitlet "Diffraktion" kan an b1.a läsa o Diffraktion av röntgenvågor och upplösningsgransen för kikare och ikroskop. Efter varje kapitel finns probleställningar, facit till dessa finns i slutet av boken. Litteraturförteckningarna kan an finna efter varje kapitel. Boken avslutas dock ed en utförligare litteraturförteckning so ospänner alla kapitel i boken, Fundaentalkonstanter, Tiopotenser ed prefix och Grekiska alfabetet. En stor del av boken består av diagra, ateatiska forler och tabeller. Gynnasiefysik / Glad. - - ~tockhol: Esselte Studiu s. : ill. Lärobok för gynasienivå. Änen so behandlas ar stråloptik - geoetriskoptik, vågrörelselära, ljudvågor, akustik, elektroagnetisk strålning, ljusvågor, atofysik, partiklar och vågor, elektronen och den elektroagnetiska strålningens dubbelnatur. Kursen är indelad i tre kategorier: baskurs, fördjupad kurs och överkurs. Varje kapitel har utförliga ritningar vid sidan o texten, ateatiska exepel, tabeller och diagra. Den geoetriska optiken - stråloptiken beskriver linser, ljusbrytning, bildalstring ed linser, Ganss och Newtons linsforler och linssyste. ptiska instruent såso kaera, projektionsapparater, lupp, kikare, ikroskop och spektroskop finns edtagna och beskrivs utförligt ed strålgång och 1inssyste.Svar och anvisningar till uppgifter, litteratur-. förteckning till varje kapitel och sakregister finns i slutet av boken.

10 Jenkins, Francis A. : Fundaentals of optics / Francis A. Jenkins, Harvey E. White. -. ed. - New York: Mc Graw-Hill Book Copany, ,67 s. : ill. En eleentär lärobok so behandlar geoetrisk, fysikalisk och qvantuoptik. Den geoetriska optiken so bygger på lagar o reflektion och refraktion, innehåller avsnitt o plana och sfariska ytor, tunna och tjocka linser, sfariska speglar, linsavvikelser och optiska instruent. Avdelningen o fysikalisk optik är est ofattande. Fysikalisk optik innefattar fenoen so bygger p ljusets natur. Ljusets vagrörelse# interferens, Fraunhofers och Fresnels diffraktion, absorbtion och ljusspridning, polariserat ljus. Illustrationerna är svart-vita teckningar och fotografier. fattande litteraturhänvisningar till böcker och tidskriftsartiklar finns so fotnotation på sidorna. Varje kapitel avslutas ed räkneproble so ansluter till det lästa. Index finns också. Longhurst, Richard Sauel : Geoetrical and physical optics ed. - London: Longan Group Liited, s: : il1 I denna tredje upplaga har flera avdelningar tillkonit so fordrar eleentära kunskaper i atris-algebra. Detta har blivit något av en revolution i undervisningen av den eleentara ateatiken och de flesta studenter stöter nu tidigare på begreppet atris-algebra i sin karriär. FCr att eleverna ska kunna dra nytta av detta har författaren och lektorn vid Chelsea College i London lagt kapitel so redogör för användningen av atrisetoden i avsnitten o paraxieli geoetrisk optik och teorin o flerskikt. Läsaren so inte känner till atris-algebra kan ycket snabbt lära sig tillräckligt för att kunna följa ed i dessa kapitel. Boken behandlar b1.a dessa kapitel: Introduktion och eleentär teori, Den allänna, geoetriska teorin på optiska syste, Paraxial algebra. I kapitlet Polariserat ljus innefattas nu även Jones vektors och atriser, sananhangande atriser, Stokes paraeters, Mueller atrisen och Poincaré sfären. Boken avslutas ed ett Appendix ed tips för vidare läsning på böcker och artiklar i tidningar. Blandade exepel på kontrollfrågor till de olika kapitlen. Lösningar ed koentar. Register uppställt i alfabetisk ordning. Mateatiska forler och tabeller finns Nilsson, ve : Ljusikroskopisk teknik / ve Nilsson och Claes Wirsén. - Stockhol: Alqvist 8 Wiksell, 1965, s. ; ill. Denna bok avser att ge en kortfattad sananstallning av principer och användningsoråden för några histologiska preparationsetoder och för några typer av ikroskop, fraför allt den ljusikruskopiska tekniken. Ett särskilt och ofattande avsnitt ägnas arbetarskyddssynpunkter på histologiskt laboratoriearbete ed råd och anvisningar. Boken ar i första hand avsedd att användas vid undervisning av studenter och laboratoriepersonal ino den edicinska sektorn. Boken.. ar indelad på olika oråden exepelvis preparering,.hikrskopering, ikrofotografering och arbetarskydd. De bägge författarna ve Nilsson och Claes Wirsén svarar för sina speciella oråden. Illustrationerna i boken ar tecknade eller fotografiska. Efter varje huvudkapitel finns en litteraturförteckning. Ett sakregister avslutar boken.

11 0ye, A. : Handbok i ikroskopi : ikroskopet, ikrofotografering, preparatfraställning. - Stockhol: Prisa, ['Solna : seelig, s. : ill. 0rig:s titel: Håndbog i ikroskopi Utärkt handbok för alla, so vill veta er o ikroskop för privat bruk, laboratoriearbete, sjukhus och forskningsinstitut. 180 sidor behandlar instruentens utforning och teknik. Lättläst ed ånga illustrationer, ikrofotografier av författaren. Ett kapitel behandlar "Mikroskopin geno tiderna", Historiska data och bilder på personer, so har haft betydelse för utvecklingen av ikroskopet. Boken avslutas ed litteraturhänvisningar och ett alfabetiskt uppställt register.

12 ALLMAN ANATMI, FYSILGI CH PATLGI Book of health : a edical encyclopedia for everyone / copiled and edited b\/-rändolph Lee Clark and Rusell W. Culey. -. ed. - New York: Van Nostrand Reinhold Copany, cop s. : ill. Medicinsk läkarbok. Kapitlet ögat finns edtaget på s Man kan vidare under detta kapitel slå på speciella uttryck eller fenoen såso "Detaljer o ögat" an får där en sida tecknade bilder b1.a på ögat i genoskärning, Hornhinne transplantation ed detaljerade färgfoton so visar transplantationens gång steg för steg. Kända personer -. ino oftalologin finns edtagna ed bild och en kort historik o var och en. Kontaktlinser, Vård av blinda och Utbildning av blinda finns. Man kan hitta ord so hänför sig till avdelning Ögat under andra avdelningar. Dessa kan an få hänvisning till från registret i slutet av boken. Ett statistiskt suppleent finns också redovisat ed tabeller dock ej över avdelning gat. Nanindex finns i slutet av boken. Breher Andersson, Eva : Allän patologi för paraedicinsk utbildning. - Lund: Studentlitteratur, cop 's. : Denna bok är indelad i 9 kapitel. I inledningskapitlet finns kortfattade redogörelser för den norala cellens uppbyggnad, celldelning, den genetiska koden och ärftlighetslagarna. De övriga kapitlen behandlar saker so degeneration och nekros, avvikelser i organens och vävnadens storlek, inflarnation, regeneration och lakning, tuörsjukdoar - neoplasi, rubbningar i kroppens vätskebalans, arterioskleros - åderförkalkning och slutligen trobos och eboli. För att underlätta förståelsen av de patologiska förändringarna inleds en del kapitel ed en nolhistologisk och/eller noralfysiologisk orientering. Boken avslutas ed ett sakregister. En förteckning över studentlitteraturs utgivning av böcker o edicin finns. Franson, Peter : Anatoi och fysiologi 2 för vårdyrken, gyrnnasieskolan åk. 2 / Peter Franson, Ulrik Kvist. - Stockhol: Läroedelsförlaget, s. : ill. Anatoi och fysiologi 2 ar skriven för vårdpersonal ed vissa förkunskaper. Den so vill aktualisera tidigare inhätade kunskaper i änet har nytta av de inledande avsnitten till kapitlen, so ger en repetition i text och har anatoiska översiktsbilder. Bilderna ar eecknade och insprängda ' i'tbxten. FörFattarna vill frahäba anatoi och fysiologi so har anknytning till kliniskt arbete och vårdande uppgifter. Efter varje avsnitt följer några uppgifter, so ger tillbakablick på det lasta.. Ganong, Willia F. : Review of edical physiology ed. - Los ~alifornia: Lange Medical Publications, cop s. : ill. Detta är ett koncentrerat sanandrag av däggdjurens och särskilt änniskans fysiologi, so studerande och andra kan ha so suppleent till övrig litteratur i änet. Tillhörande aspekter på allän och jäförande fysiologi är edtagna. Sanandrag av relevanta anatoiska fakta fiiins ino varje avdelning. Boken har atta huvudavsnitt. Synfunktionen beskrivs ino avdelningen "Nervsysteets funktion". Har beskrivs ögats anatoiska

13 byggnad, ögat och dess optik, den fotoreceptoriska ekanisen, transission ino optiken, färgseende och ögonrörelse. I texten finns '.,.,:... insprängda bilder och diagra. Efter varje huvudavdelning följer en 'litteraturhänvisning. Appendix ed förkortnings, sybol\:och ovandl.ingstabellloch ett ofattandelindex finns. Harin, Elisabeth : Arbetsbok i anatoi. - Stockhol: Alqvist 8 Wiksell, s. : ill. Arbetsbok i anatoi vänder sig i första hand till elever ino grundutbildningen för sjuksköterskor / sjukskötare och ino den edicinskt tekniska assistentutbildningen sat till elever på gynasieskolans ~ rdlinje, årskurs 2. Arbetsbok i anatoi får ses so ett kopleent till en lärobok i anatoi. Denna bok kan även användas för självstudier. Föruto själva bildtexten finns en kortfattad beskrivande text i anslutning till varje bild. Boken är indelad i kapitel, dessa är terinologi, cellen, vävnader, rörelseorganen, cirkulationsorganen, respirat ionsorganen, atsp j al kningsorganen, urinorganen, könsorganen, endokrina organen, neuroanatoi och sinnesorganen. Ett tabellariskt facit och en källförteckning avslutar boken. Illustrationerna ar ånga närare bestät ett hundratal och överskådliga. Bilderna innehåller vissa arbetsoent. Läkarboken : odern uppslagsbok i hälso- och sjukvård. - 4., ycket oarbetade uppl. - Stockhol: Foru, s. : ill. - (Närvar-hur-serien1 En odern edicinsk uppslagsbok so har över 400 teckningar och fotografier i svart-vitt sat en flerskiktsbild i färg, so beskriver änniskokroppens anatoi. Ett 0-tal läkare edverkar so författare till de olika kapitlen o sjukdoar, friskvård, olycksfall, läkeedel, egenvård och rehabilitering. gats sjukdoar är ett avsnitt skrivet av Gert Aurell, docent vid Danderyds sjukhus. Han,bebandlar..ögats brytiningsfel, glasögon, ögats och tillhörande organs sjukdoar, rubbningar i färgsinnet, ögonskador, blindhet och synsvaghet. Avslutningsvis finns en förteckning över alla författarna sat ett register ed flera ingångsöjligheter Människans anatoi i bild / saanställt av V. Muedra Stockhol: LTs förlag, cop [ ca. 50 s. : ill. - [Naturvetenskap i bildl 0rig:s 4$ tigel: Tavole -. di Anatornia kana a.,. So titeln anger ar detta en atlas över den änskliga anatoin. Planscherna har klara tydliga färger, so gör det enkelt att urskilja de olika beståndsdelarna i kroppen. Texten finns på planschernas otstående sida. Den är kortfattad och huvudorden är kraftigt arkerade. Boken är ej paginerad en har en serie- och färgbeteckning. Sinnes- :->-: : organen finns på serie G, grön, där planscherna 1- visar synorganet. Texten beskriver ögongloben, ögats körtlar, uskler och skyddande organ. En enke vägledning och kortfattad atlas för skolbruk.

14 Taverner, Deryck : Eleentär fysiologi / Deryck Taverner, Hugo Lagercrantz. - Stockhol: Natur och Kultur, s. : iil. - (Natur och Kulturs vårdyrkesböcker) 0rig:s titel: Physiology for nurses. Praktisk, klinisk behandling av änet fysiologi är grundtanken ed denna lärobok, so vänder sig till v&rdpersonal. Hugo Lagercrantz har bearbetat, boken och tillfogat faktarutor, so ger förklaringar till de fysiologiska ekaniserna. Historiska notiser ar edtagna. Efter varje kapitel finns en faktasaanfattning. Synorganet behandlar ögats uppbyggnad, optisk avbildning, Ögonrörelser, näthinnans uppbyggnad, synbanor ocll synfält. Har finns likso i de övriga kapitlen svart-vita tecknads bilder. Litteraturhänvisningar och register avslutar boken.

15 GATS NERVSYSTEM Bynke, Hans : Neuro-oftalologi uppl. - Lund: Studentlitteratur, s. : ill. Neuro-oftalologin ar ett verksahetsfält so sysslar ed ögon och ögonundersökning, dar an diagnostiskt utreder åkonor i nervsysteet. Boken är avsedd för edicinsk grundutbildning en aven so inledande litteratur för utbildning av specialister i oftaliatrik, neurologi och neurokirurgi. Förf attaren har arkerat texten, so han har t illagnat den senare gruppen, geno indragning av arginalen. De oråden so behandlas ar Ögonbotten förändringar, synfältsdefekter, blickrörelserubbningar, ögonuskel pareser, nystagus, pupillrubbningar, corotistenosens oftalologi och neuro-oftalologiska sytokoplex. Register finns och illustrationer i svartvitt. Cogan, David G. : Neurology of the visual syste. - Springfield: Charles C. Thoas, s. : ill. ptoetristen far har tillfälle att vidga sina kunskaper o den sensoriska aspekten på seendets neurologi. Cogan ar chefsoftalolog vid Massachusetts ögon- och öronavdelning i Boston. Han behandlar änet ur klinisk synpunkt. Innehållet följer en anatoisk ordning so berör retina, den optiska neruen, chiasa, tractus, synstrålningen, pri&ra centru och associationscentru i hjärnan. Vid beskrivning av olika tillstånd tillför författaren de syto so patienten upplever. Index och en ycket ofattande bibliografi ed över hänvisningar finns.

16 GATS ANATMI CH FYSILGI Adler, Francis Heed : Adler's physiology of the eye : clinical application / edited by Robert A. Mosby Copany, s. : ill. Moses ed. - St. Louis: C.V. De fyra första upplagorna av denna bok är skrivna av Adler. Från och ed upplaga 5 är professor Moses utgivare och har själv skrivit sex kapitel och de övriga ed hjälp av andra fackspecialister. Änet so behandlas ar ögats fysiologi ed klinisk anknytning. Boken ar väl illustrerad och har ett bra index. Efter varje kapitel följer en ofattande bibliografi. Capbell, Charles J. : Physiological optics / Charles J., Capbell.,,.. - Hagerstown, Md. : Marper & Row Publishers, cop- ' ,269 s. :, ill. Denna bok o fysiologisk optik kräver vissa förkunskaper av läsaren. råden so behandlas är klassisk geoetrisk och fysikalisk optik, ögats optik, färg- och avståndsseende, något o fotoetri och slutligen utvalda delar från psykofysikens oråde. Vad so ej edtagits är oråden so kei, fysiologi och elektrofysiologi. Huvudsyftet är att ge studerande inforation och förståelse för ögats funktion. Illustrationerna är 7. utärkta och vidareläsning finns efter varje avsnitt. Diepes, Heinz : Refraktionsbesting Aufl. - Pforzhei: Postenrieder, s. : ill. Heinz Diepes är fysiker och har koncentrerat sig er på den geoetriska optiken an den fysikaliska. I detta ofattande arbete ed näare 00 bilder behandlas ånga olika refraktionsetoder utan att frahalla någon so standardetod. Ett alfabetiskt sakregister och detaljerad innehållsförteckning finns., Fine, B.S. : cular histology : a,text and atlas / Ben Fine, Myron Yanoff. - New York: Harper & Row, cop s. : ill. Detta ar en av de allra första böcker so behandlar anslutning av elektroikroskopiska observationer till en detaljerad presentation av en noal uppbyggnad av ögats vävnad. Boken avslutas ed en bibliggrafi Petrén, Ture : Lärobok i anatoi.. - Stockhol: AB Nordisk bokhandel. - 4 delar. D. 4 : Huden och Sinnesorganen s. : ill. Professor Ture Petrén har utgivit denna lärobok i anatoi för edicine studerande. Den är ypperlig för var och en, so önskar få ingående kunskaper ino anatoins olika oråden. Ett rikt bildaterial i anslutning till texten gör att läsaren inte är beroende av någon anatoisk atlas. Synorganet beskrivs i del 4 och ofattar sidorna Konstnären Rudolf Tupy har lyckats återge ögats anatoi ed detaljstudier på ett översk&dligt sätt. Texten klargör synorganets utveckling, uppbyggnad och funktion. Ett detaljerat register avslutar boken.

17 - Pirenne, M.H. : Vision and the eye ed. - London: Chapan and Hall LTD, cop s. : ill. - (Science Paperbacks) Aktuella kunskaper o ögats funktion och jädörelse ellan det änskliga ögat och insekternas sat det änskliga ögats struktur presenteras har för den intresserade läsaren. Huvudsakligen behandlas den psykologiska aspekten. Ögat kan betraktas so ett instruent, so salar elektroagnetisk strålning. Författaren vill beskriva nervipulsens vag från första stiuli till edvetandenivå. Ett ofattande referensaterial och index avslutar boken P P Rubin, Melvin L. : Fundaentals of visual science / by Melvin L. Rubin and Gordon L. Walls. - Springfield Illinois: Charles C Thoas, cop s. : ill. Med denna bok vill Melvin Rubin lyfta fra den fysiologiska optiken ino oftalologin. Han anser detta äne vara eftersatt trots att det beskrivits sa langthtillbaka i tiden so i slutet på 1800-talet, då Edward Jackson och B. Lancaster klargjorde fysiologins betydelse för oftalologerna. Alltför få oftalologer, enar Rubin är införstådda i änen so örkerseende, färgseende, djupseende, entoptiska effekter.. Denna bok används so studieaterial ino undervisningen i USA tillsaans ed laborationsexperienten i "Studies in physiolocical optics" av Rubin och Walls. I slutet av boken tar författaren upp ett digert referensaterial av böcker och artiklar. Wolff, Eugene : Anatoy of the eye and orbit including the central connexions, developent and coparative anatoy of the visual apparatus / revised by Roger Warwick. - London: H.K. Lewis 81 Co., s. : ill. En rikligt illustrerad lärobok o ögats och orbitans anatoi, struktur, utveckling och jäförande anatoi i det visuella systeet, Både text och illustrationer har ett visst historiskt värde, då dessa varit ed från bokens första upplaga från 190-talet och an inte funnit någon anledning att göra ändringar i sakinnehåll. Ändringarna har varit riktade ot änesoråden so ultrastrukturella detaljer i okulara vävnader, analys av ögonrörelser och saordning av den visuella synförnielsen. En ofattande bibliografi för vidareläsning och index finns. Ögats funktion hos djur och änniska / under redaktion av Gösta Gene och Carl Gustaf Bernhard. - Stockhol: AWE/Gebers, s. : ill. Författarlagets edlenar är verksarra vid universitetssjukhus och utgör en forskningsgrupp för "perifer synfysiologi" understödd av Statens Medicinska Forskningsråd. Innehållet och fraställningen präglas av den nivå den är skriven på och kräver därför vissa specialkunskaper. Boken är avsedd att kunna användas so lärobok eller upppslagsbok i sananhang där ögats struktur, fysiologi, biokei eller fysikaliska egenskaper behöver klargöras. Yrkesgrupper so lärare, teknologer, skyddsingenjörer, ergonoer, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och optiker har alla ino sina oråden intresse och nytta av detta arbete. Kap. 6 "Adaption och bländning i yrkesliv och trafik" påvisar nya rön o orsaker till synirritation. Efter varje kapitel finns utförliga litteraturhänvisningar och svart-vita tecknade eller fotografiska bilder

18 UGATS PATLGI Bedford, M.A. : A colour atlas of ophtallogical diagnosis. - London: Wolfe edical books, s. : ill. - [Wolfe edical atlases ; ) Detta ar en atlas över de vanligaste ögonsjukdoarna. Varje uppslag har en textsida och.en fargbiildssi+',"vllket ger ett redigt' intryck. Bedford beskriver till att börja ed en oftalologisk rutinundersökning. "Det röda ögat", konjunktivans och ögonlockens sjukliga förändringar beskrivs. Visusförlust i ett retningsfritt öga föranleder beskrivningar av sjukdoar i lins och retina. Ögonskada förorsakad av franande kruppar och yttre våldsskador har fått en fin bildsvit. Index finns. Harrington, David. : The visual fields : a textbook and atlas of clinical perietry. -. ed. - Saint Louis: The C.V. Mosby Copany, s. : ill. The visual fields är en klinisk guide till undersökning och tolkning på det visuella orådet. Materialet ar baserat på 20 års erfarenhet i undervisning o perfetrf. Boken består av två avdelningar Del 1 behandlar: Undersökning av synfältet och Del 2: Tolkning av defekter i synfältet. I denna tredje upplaga har det kapitel so behandlar retina skrivits o. fattande ändringar har också gjorts på kapitlen undersökningsetoder och speciell perietrisk teknik. Illustrationerna har i denna tredje upplaga blivit fler och illustrerar nu texten på ett era överskådligt satt an tidigare. En ofattande bibliografi avslutar boken. Den tar upp läroböcker, onografier och tidskriftsart i klar. Larsen, Hans-Walther : Atlas of the fundus of the eye. - Copenhagenn Munksgaard, cop s. : ill. - (Scandinavian University Books) I inledningen och förordet till denna atlas över ögonbottnar får vi veka att pfessor J.W. Nordenson vid Uppsala universitet konstruerade sin första ögonbotten-kaera och att han 1915 kunde visa en serie fotografier på ögonbottnar. Ar 1925 fanns Nordensons kaeran på öppna arknaden. Kaeran utvecklades vidare och 1959 utko den första atlasen, so innehö11 ögonbotten-fotografier i färg. Larsen,oftalo16gipofes~rn.~id Köpenhans universitet har själv tagit färgbiiderna i' d'enna' atlas. Han vill ed denna bok i text och bild visa på de est vanliga Ögonbottenförändringarna vid ögon- och systesjukdoar. Varje avsnitt inleds ed en kort beskrivning av sjukdoen sedan fotografier på sjukdoen och tsvarande text ed klinisk anärkning, resultat av ögon undersökning och allän undersökning. En lista p4 undersökta patienter ed nan, födelseår och sjukhus finns i slutet av atlasen sat bibliografi och index.

19 Nordisk lärobok i oftaliatrik / redigerad av Gunnar von Bahr oarb. uppl. - Stockhol: Esselte Studiu, s. : ill. - (Scandinavian University Books) Akadeiska läkare i oftaliatrik vid Nordens universitet har i saråd ed Gunnar von Bahr professor i änet, saanställt kunskaper och erfarenheter i denna lärobok. För icke-specialisten kan den ycket val läpa sig so uppslagsbok. Uppgifter, so ej är obligatoriska vid exaination av edicine studerande är tryckta ed indre stil. Inledningsvis behandlas några grunddrag i fysikalisk, geoetrisk och fysiologisk optik. Sedan följer undersökning av ögat, ananes och oftalologisk undersökningsteknik, refraktions- och ackonodationsfel, ögats farakologi och speciella terapi. Sjukdoar i Ögat och dess associerande organ behandlas. Pupillen har ett eget kapitel likso rubbningar i färgsinnet, rubbningar i ögonens stallning och rörlighet sat binokulärseendet. Sjukdoar i orbitala ögonskador, ögonaffektioner vid allänsjukdoar och ärftliga ögonsjukdoar behandlas. Social oftalologi tar upp förebyggande vård, fastställande av synkrav, invaliditetsbedöning efter ögonskador och ögonsjukdoar, blindhet och ovardnad av blinda. Synkrav.i trafiken..likso gonen och belysningen är nytillkona kapitel. Illustrationerna är svart - vtta och anslutna till texten edan bokens avslutande del innehaller fotografiska färgbilder so hänvisar till olika kapitel. Person- och sakregister finns sat litteraturanvisningar. Norn, Mogens : gonsjukvård / Mogens S. Norn och Magnus Gjötterberg. - Stockhol: Esselte studiu, s. : ill. 0rig:s titel: 0jensygdone. gonsjukvård är ursprungligen skriven f ör danska sjuksköterskeelever av överläkaren vid Köpenhans Konunehospital, dr. ed. Mogens S. Norn. En översättning har gjorts av ed. dr. och biträdande överläkayen.vid,huddinge sjukhus.magnus ~jötterbe 'bkn aii avsedd för grundutbildning av sjuksköterskor/sjukskötare?erin 4 och fortbildning av vårdpersonal på ögonkliniker och andra kliniker ed krav på kannedo o ögonsjukvård. Kapitlet Social oftalologi har nyskrivits och vissa tillägg respektive ändringar har gjorts på en del avsnitt. Genogående har en anpassning till svensk behandlingstradition skett. Illustrationerna består i,*huvudsak av tecknade bilder. I slutet av boken finns litteraturhänvisningar och sakregister ed ordförklaringar. Perkins, E.S. : An atlas of diseases of the eye / E.S; Perkins and Peter Hansell ed. - London: Churchill Livingstone, s. : ill. En illustrerad guide användbar för studerande och ögonvårdspersonal Över de est vanliga och betydande ögonsjukdoarna. Den andra upplagan har utvidgats ed avsnitt o glauko och ögonotorik. Dessuto har an oarbetat avsnitten o fräre och bakre uveit. Illustrationerna är både i färg och - svartvitt och är utoordentligt fina kopleent till te&een._ Denna-atlas har likso --- de flesta andra en textsida och en bildsida -- på - -_ varje _ uppsla$.. Index och illustrationsförteckning fi,ins. So kopleent till atlasenj finns 20 diabilder, so kan beställas från förläggarna och användas i undervisningssyfte.

20 Stenströ, Sölve : ögat och dess sjukdoar : eleentär oftalologi. - Stockhol: Alqvist 8 Wiksell, s. : ill. Avsikten ed detta arbete ar huvudsakligen att ge personal ino ögonsjukvården en enkel en någorlunda ingående översikt av synarganet i friskt och sjukt tillstånd. De vanligaste sjukdoarna har i första hand utvalts. Noenklaturen har anpassats till Socialstyrelsens Klassifikation, av sjukdoar. Boken är indelad efter olika kapitel saso Synorganets utveckling och byggnad, Synorganets funktioner, Hur synorganet undersökes, Refraktionslära, Synorganets sjukdoar, skador och förgiftningar. I slutet av boken finns litteraturförteckning och register. Illu-. strationerna består till största delen av tecknade bilder. Strabisus surgery / edited by Forrest D. Ellis and Eugene M. Helveston. - Boston, Mass.: Little, Brown and Co, s. : ill. ptoetristen, so har intresse för rehabilitering av barn ed binokulära avvikelser och strabis, koner att ha användning av denna bok. Har kan an få svar p vad an kan vänta sig eller inte av en strabisoperation. 24 författare har sananställt detta arbete och tar upp olika aspekter på strabiskirurgi. Innehallet ar klart och enkelt skrivet. Efter varje kapitel finns en bibliografi och ett index so'förhöjerbcikens värde.

LABORATION 5 Aberrationer

LABORATION 5 Aberrationer LABORATION 5 Aberrationer Personnuer Nan Laborationen godkänd Datu Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX 1 (5) LABORATION 5: ABERRATIONER Att läsa i kursboken: sid. 233-248, 257-261, 470-472, 480-485,

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i klinisk optometri

Utbildningsplan för magisterprogrammet i klinisk optometri Utbildningsplan för magisterprogrammet i klinisk optometri Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-04-25 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-07-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 3OP07 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Utbildningsplan för Optikerprogrammet, 120 poäng Study Programme in Optometry, 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av rektor 1993-12-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2005-04-05 Utbildningsplan

Läs mer

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund Din Individuella Graviditetsplan Barnorskegruppen Öresund BASUTBUDET För er inforation se vår hesida Rutinbesök Vecka 6-9 Hälsosatal Vecka 9-12 Inskrivning Vecka 11+0 -> 13+6 CUB ( 33) Vecka 18 Rutin ultraljud

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

Globalt experiment under KEMINS ÅR. Saltvatten

Globalt experiment under KEMINS ÅR. Saltvatten Globalt experient under KEMINS ÅR Saltvatten I det här dokuentet finns en beskrivning av Saltvattenuppgiften, so är en del av det globala experientet so genoförs under KEMINS ÅR 2011. Nästan allt vatten

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö

Kursplan. Kurskod VRA421 Dnr 195/ Beslutsdatum Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier i vårdmiljö Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA421 Dnr 195/2001-510 Beslutsdatum 2001-09-11 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Omvårdnad grundläggande yrkesspecifika studier

Läs mer

BARA till att göra g. Människonära design ett område och en bok. Design. Allra tydligast är r detta i. Varken den mest berörda

BARA till att göra g. Människonära design ett område och en bok. Design. Allra tydligast är r detta i. Varken den mest berörda Människonära design ett oråde och en bok BARA till att göra g en kravspec?! Glö det! Att börja i änniskan, sluta i änniskan och i den levda situationen Design Människonära Design handlar o att GÖRA - att

Läs mer

Kursplan. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Beslutsdatum

Kursplan. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Beslutsdatum Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 23/2002-510 142/2003-510 2002-02-19 2003-06-23 Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap anatomi, fysiologi, näringsfysiologi och Medical Science

Läs mer

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan

Vad skall fungera för att vi skall se? Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem. Bakre synbanan Synfunktion hos prematura barn Vad skall fungera för att vi skall se? Optiskt organ med hornhinna och lins som bryter ljuset Ögat Synnerven Bakre synbanan Syncentrum Associativa bansystem Eva Larsson Institutionen

Läs mer

Litteraturlista Termin 1 Tema LERN

Litteraturlista Termin 1 Tema LERN Cellbiologi Litteraturlista Termin 1 Tema LERN Molecular Biology of The Cell B Alberts, A Johnson, P Walter Garland Publ. 5th rev ed, New York 2007 Denna bok revolutionerade hur en lärobok i cellbiologi

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

About the optics of the eye

About the optics of the eye About the optics of the eye Peter Unsbo Kungliga Tekniska Högskolan Biomedical and x-ray physics Visual Optics Innehåll Optiska begränsningar i ögat Hur mäter man ögats aberrationer? Hur skriver man vågfrontsrecept?

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011

Illustrerad vetenskap. ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Illustrerad vetenskap ett temaarbete i Hårkdalen F-5 v.4-9 2011 Mål att arbeta mot för åk 1-3: Svenska: Uppnåendemål för åk3 Beträffande

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Meny. Hoppa till innehåll. Ögats delar

Meny. Hoppa till innehåll. Ögats delar Meny Hoppa till innehåll Ögats delar Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar som var och en har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. Här nedan

Läs mer

Meny Hoppa till innehåll. Ögats delar

Meny Hoppa till innehåll. Ögats delar Meny Hoppa till innehåll Ögats delar Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar som var och en har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. Här nedan

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik Kurskod: 1BA033 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan 7 070-214 33

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120 poäng Study programme in Audiology 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2003-04-09 Utbildningsplan för Audionomprogrammet, 120

Läs mer

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Båt ed dubbla slag och sal planande botten ed liten bottenresning Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Här presenteras ett banbrytande otorbåtskoncept

Läs mer

Kartläggning. den kommunala hälso- och sjukvården. inom. äldreförvaltningen i. Karlskrona

Kartläggning. den kommunala hälso- och sjukvården. inom. äldreförvaltningen i. Karlskrona Kartläggning av den kounala hälso- och sjukvården ino äldreförvaltningen i Karlskrona år 2010 Ann-Britt Mårtensson Bakgrund Under v 17 år 2010 besvarade patientansvariga sjuksköterskor (PAS) en enkät o

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Litteraturlista för Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet, Umeå universitet (senast uppdaterad juni 2012 inför ht 12)

Litteraturlista för Receptarieprogrammet och Apotekarprogrammet, Umeå universitet (senast uppdaterad juni 2012 inför ht 12) Litteraturlista för och, Umeå universitet (senast uppdaterad juni 2012 inför ht 12) Litteraturlistan uppdateras varje år i maj (inför höstterminen) och november (inför vårterminen). Observera att litteraturen

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

Föreläsning 14 och 15: Diffraktion och interferens i gitter, vanliga linser, diffraktiv optik och holografi

Föreläsning 14 och 15: Diffraktion och interferens i gitter, vanliga linser, diffraktiv optik och holografi 1 Föreläsning 14 och 15: Diffraktion och interferens i gitter, vanliga linser, diffraktiv optik och holografi Ljusets vågnatur Ljus kan ses so elektroagnetiska vågor so rör sig fraåt. När vi ritar strålar

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn. Uppdragsutbildning 60 hp

Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn. Uppdragsutbildning 60 hp Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn Uppdragsutbildning 60 hp Oftalmologi för sjuksköterskor 60hp Distanskurs/ helfart Förkunskapskrav: Minst

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet

STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B. RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING GRUPP A + B RA2140 Angiografier och interventioner 7,5 högskolepoäng RA2140 Kursen ingår i Röntgensjuksköterskeprogrammet Vårterminen 2013 Kursansvarig

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida:

KN - Seminarium VT Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: KN - Seminarium VT 2006 Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv Kursledare: Marina Waldén Kursens hemsida: http://www.abo.fi/~mwalden/exfortsemi06.html Kort om kursen Mål: Öva muntlig och skriftlig framställning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Har du under dagen ändrat, lagt till eller tagit bort information från hårddisken bör du göra en säkerhetskopiering. Samma sak gäller för disketter.

Har du under dagen ändrat, lagt till eller tagit bort information från hårddisken bör du göra en säkerhetskopiering. Samma sak gäller för disketter. 32 Kapitel 2 Allän IT-Kunskap 8 Säkerhetskopiering Det priära när det gäller säkerheten för den inforation so är lagrad i datorn är säkerhetskopiering. Det innebär att du tar en exakt kopia av den lagrade

Läs mer

Bilder. I detta kapitel lär du dig: Att infoga ClipArt-bilder. Skapa egna bilder med hjälp av teckningsverktygen.

Bilder. I detta kapitel lär du dig: Att infoga ClipArt-bilder. Skapa egna bilder med hjälp av teckningsverktygen. 1 Bilder Bilder tillför det där lilla extra till din publikation. O det bara finns bokstäver på varenda sida, så är det antagligen inte lika ånga so är intresserade av att läsa din inforation. Det är naturligtvis

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp Medical Science BA (B), Medicine, Surgery and Geriatric, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng Medicine, Physiology with Anatomy, 15 Credits

Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng Medicine, Physiology with Anatomy, 15 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng Medicine, Physiology with Anatomy, 15 Credits Kurskod: MC026G Utbildningsområde: Medicinska området Huvudområde:

Läs mer

Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning (enligt 13-14 förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning (enligt 13-14 förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) : Ansökan/anälan o inrättande/ändring av avloppsanläggning (enligt 13-14 förordningen 1998:899 o iljöfarlig verksahet och hälsoskydd) Sökande Nan:, boad: Utdelningsadress (gata, box, etc):, arbete: Ponuer:

Läs mer

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför?

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund Chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Om synförmåga i trafiken

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

Nystagmus går det att träna bort?

Nystagmus går det att träna bort? Att ha en hög synskärpa kräver att man har en god bildstabilisering på näthinnan Bildrörelsen på näthinnan: Nystagmus går det att träna bort? storlek < 0.5 grader hastighet < 5 grader/sek Om nystagmus

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: RÄDDNINGSNÄMNDEN adshuset, 261 80 Landskrona Tfn. 0418-470 700 Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med tie RELAX Burhéns öbler att leva ed i på Burhéns har tillverkat öbler i tre generationer. Möbler so tål att användas. Och under åren har vi faktiskt lärt oss en hel del. Till exepel att stil ändå är ganska

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Curomed Utbildning AB 1 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 9-18/11 2007 Kursgivare: Bo Freyschuss, MD, Överläkare,

Läs mer

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion

Förklara dessa begrepp: Ackommodera Avbildning, Brytning Brytningslagen Brytningsindex Brytningsvinkel Brännvidd Diffus och regelbunden reflektion Förklara dessa begrepp: Ackommodera, ögats närinställning, är förmågan att förändra brytkraften i ögats lins. Ljus från en enda punkt på ett avlägset objekt och ljus från en punkt på ett närliggande objekt

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9

Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9 Undervisningsmål Biologi Årskurs 1-9 Årskurs 1 Känna igen och namnge några vanliga växter som eleverna möter i sin vardag. Kunna dela in träden i barr- och lövträd. Kunna namnge människans kroppsdelar.

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet

12. SYNCENTRALEN. Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet 12. SYNCENTRALEN Beskrivning av hjälpmedel inom ansvarsområdet Hjälpmedel för synskadade ska kompensera förlusten av eller begränsning i synfunktion. Dessa kan delas in i två huvudgrupper; hjälpmedel för

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Barnens ögon i fokus Stöd unik svensk forskning inom syn och dyslexi

Barnens ögon i fokus Stöd unik svensk forskning inom syn och dyslexi Barnens ögon i fokus Stöd unik svensk forskning inom syn och dyslexi MARIANNE BERNADOTTE CENTRUM Marianne Bernadotte: Ett mycket angeläget uppdrag I januari 1990 grundade vi min make Sigvard Bernadotte

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer

Vetenskap och evidens

Vetenskap och evidens Vetenskap och evidens Specialistkurs för psykologer SYFTE Kursen riktar sig till psykologer och andra yrkeskategorier som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod och relevanta statistiska

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Läromedelsförteckning Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA432 Dnr 10/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Kursens benämning Medicinsk vetenskap medicinska och kirurgiska sjukdomar

Läs mer

Biologi Kunskapens användning

Biologi Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Biologi Kunskapens användning utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande. utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk

Läs mer

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Dnr: G 25 50/10 Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Grundnivå Man in Un-health 1: Physiology, General Pathology,

Läs mer

Ämnesplanering klass 8A Optik, Ögat och Strålning

Ämnesplanering klass 8A Optik, Ögat och Strålning Ämnesplanering klass 8A Optik, Ögat och Strålning Vi kommer att arbeta med ljus och strålning samt ögats uppbyggnad. Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att: använda kunskaper

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng Medicine, Physiology with Anatomy, 15 Credits

Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng Medicine, Physiology with Anatomy, 15 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng Medicine,

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2231 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 högskolepoäng Neuropsychology - Diagnostic and Test Methodology in Clinical Work with Adults,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

SANCTA LUCIA GILLE Instiftat 1939

SANCTA LUCIA GILLE Instiftat 1939 1 SANCTA LUCIA GILLE Instiftat 1939 Kapitel 4 Optikerutbildningen fram till 1969 Publicerad: oktober 2006 Sammanställt av: Peter Preisler, optiker INLEDNING Optikerutbildningen fram till 1930-talet präglades

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige

S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige S:t Eriks Ögonsjukhus är unikt i Sverige som det enda sjukhuset inriktat på ett enda organ, ögat. Här erbjuder vi planerad och akut ögonsjukvård, högkvalitativ

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer